of 46 /46
Conflictul muncă- Conflictul muncă- familie: evaluare şi familie: evaluare şi intervenţie intervenţie Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU (Centrul de Studii Organizaţionale (Centrul de Studii Organizaţionale Avansate), Avansate), Drd. Corina DOROGA (Spitalul Drd. Corina DOROGA (Spitalul Clinic CF Cluj) Clinic CF Cluj)

Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

  • Upload
    pillan

  • View
    86

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie. Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU (Centrul de Studii Organizaţionale Avansate), Drd. Corina DOROGA (Spitalul Clinic CF Cluj). Introducere. Schimbări pe piața muncii și la nivelul profilelor demografice ale angajaților - PowerPoint PPT Presentation

Text of Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Page 1: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familie: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţieevaluare şi intervenţie

Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU (Centrul de Studii Organizaţionale (Centrul de Studii Organizaţionale

Avansate), Avansate), Drd. Corina DOROGA (Spitalul Clinic Drd. Corina DOROGA (Spitalul Clinic

CF Cluj)CF Cluj)

Page 2: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

IntroducereIntroducere

Schimbări pe piața muncii și la Schimbări pe piața muncii și la nivelul profilelor demografice ale nivelul profilelor demografice ale angajațilorangajaților Trecerea de la rolul tradițional al Trecerea de la rolul tradițional al

bărbatului de întreținător al familiei la bărbatului de întreținător al familiei la cuplurile în care ambii membri produc cuplurile în care ambii membri produc venituri și la familiile monoparentale. venituri și la familiile monoparentale.

Page 3: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

IntroducereIntroducere

Mediul muncii: Mediul muncii: Organizațiile solicită angajaților Organizațiile solicită angajaților

flexibilitate și productivitate din ce în flexibilitate și productivitate din ce în ce mai crescute. ce mai crescute.

Serviciul tradițional „pe viață” a Serviciul tradițional „pe viață” a dispărut în mediul economic actual dispărut în mediul economic actual caracterizat prin instabilitate și caracterizat prin instabilitate și incertitudine.incertitudine.

Page 4: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

IntroducereIntroducere

Schimbarea perspectivelor și Schimbarea perspectivelor și așteptărilor angajaților cu privire la așteptărilor angajaților cu privire la muncă: muncă: Noile orientări spre învățarea continuă Noile orientări spre învățarea continuă

(pe tot parcursul vieții), (pe tot parcursul vieții), Dezvoltare personală și dezvoltarea Dezvoltare personală și dezvoltarea

carierei carierei Conștientizarea în creștere a nevoii de Conștientizarea în creștere a nevoii de

echilibru între muncă și viața personală echilibru între muncă și viața personală

Page 5: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Atât bărbații cât și femeile Atât bărbații cât și femeile se confruntă cu se confruntă cu solicitări solicitări crescutecrescute atât din atât din domeniul familial/ domeniul familial/ întreținerea gospodăriei întreținerea gospodăriei cât și din domeniul muncii.cât și din domeniul muncii.

Page 6: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Echilibrul muncă-familieEchilibrul muncă-familie

Fenomen complex, pentru Fenomen complex, pentru care nu avem o definiție care nu avem o definiție unanim acceptată. unanim acceptată.

Greenhaus Greenhaus și colab. (2001) și colab. (2001) definiţie: definiţie: „măsura în care „măsura în care un individ este implicat în - un individ este implicat în - și în egală măsură și în egală măsură satisfăcut cu - rolul său de satisfăcut cu - rolul său de muncă și în rolul său de muncă și în rolul său de familie”familie”. .

Page 7: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Componentele echilibrului muncă-Componentele echilibrului muncă-familie:familie:

Echilibrul în ceea ce privește Echilibrul în ceea ce privește timpultimpul – se – se referă la timpul egal acordat atât rolurilor de referă la timpul egal acordat atât rolurilor de muncă, dar și rolurilor din cadrul vieții de muncă, dar și rolurilor din cadrul vieții de familie;familie;

Echilibrul în ceea ce privește Echilibrul în ceea ce privește implicareaimplicarea – se – se referă la nivelul egal de implicare psihologică referă la nivelul egal de implicare psihologică în rolurile de muncă și de familie;în rolurile de muncă și de familie;

Echilibrul în ceea ce privește Echilibrul în ceea ce privește satisfacțiasatisfacția – se – se referă la nivelele egale de satisfacție cu referă la nivelele egale de satisfacție cu rolurile de muncă și rolurile în familie. rolurile de muncă și rolurile în familie.

Page 8: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familieConflictul muncă-familie

DefiniţieDefiniţie: o sursă : o sursă de stres rezultând de stres rezultând din presiunea din presiunea ireconciliabilă ireconciliabilă dintre sfera muncii dintre sfera muncii și sfera vieții de și sfera vieții de familie. familie.

Page 9: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familieConflictul muncă-familie

Poate lua două forme:Poate lua două forme:

Conflictul muncă-familie;Conflictul muncă-familie; Conflictul familie – muncă.Conflictul familie – muncă.

Page 10: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familieConflictul muncă-familie

Conflictul muncă-familie poate avea Conflictul muncă-familie poate avea următoarele manifestări:următoarele manifestări:

Conflicte Conflicte legate de timplegate de timp;; Conflicte Conflicte legate de reacțiilegate de reacții;; Conflicte Conflicte la nivel de comportamentela nivel de comportamente..

Page 11: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Cercetările asupra conflictului Cercetările asupra conflictului muncă-familie s-au focalizat pe:muncă-familie s-au focalizat pe:

cauzele, cauzele, consecințele, consecințele, metodele de metodele de reducere a metodele de metodele de reducere a

acestui fenomen.acestui fenomen.

Page 12: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Schimbări în mediul Schimbări în mediul muncii și familiei: muncii și familiei:

Perspective și statisticiPerspective și statistici

Page 13: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Programul de lucruProgramul de lucru

În Uniunea Europeană, 64.2% din În Uniunea Europeană, 64.2% din populație este angajată cu contract de populație este angajată cu contract de muncă, dintre care 19.2% cu formă de muncă, dintre care 19.2% cu formă de muncă part-time (Eurostat 2010). muncă part-time (Eurostat 2010).

În ultimii 20 de ani în Europa, angajarea de În ultimii 20 de ani în Europa, angajarea de tip part-time a cunoscut o mare dezvoltare tip part-time a cunoscut o mare dezvoltare în țările care pun accent pe programul de în țările care pun accent pe programul de muncă flexibil (muncă flexibil (European Company European Company Survey: Part time work in Europe, 2009Survey: Part time work in Europe, 2009).).

Page 14: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Programul de lucruProgramul de lucru

Programul de lucru de 8 ore nu mai Programul de lucru de 8 ore nu mai reprezintă o normă. reprezintă o normă.

Dezvoltarea tehnologiei informației și Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicării asigură că angajații pot avea comunicării asigură că angajații pot avea acces la muncă 24 de ore din 24, 7 zile din acces la muncă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. 7.

Programul caracterizat prin Programul caracterizat prin ore de ore de muncă flexibilemuncă flexibile și și munca în schimburimunca în schimburi au fost introduse în organizații (au fost introduse în organizații (Eurofound Eurofound – European Agency for the Improvement of – European Agency for the Improvement of Living and Working Conditions, 2005. Living and Working Conditions, 2005. Living to work-working to live: Tomorrows Living to work-working to live: Tomorrows work-life balance in Europework-life balance in Europe). ).

Page 15: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Programul de lucruProgramul de lucru 2009 - Fundația Europeană pentru 2009 - Fundația Europeană pentru

Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă ((The European Foundation for the Improvement The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditionsof Living and Working Conditions) - studiu ) - studiu asupra evoluției programului de muncă în țările asupra evoluției programului de muncă în țările Uniunii Europene.Uniunii Europene.

Săptămâna de lucru medie pentru Uniunea Săptămâna de lucru medie pentru Uniunea

Europeană a fost de 38.7 ore. Europeană a fost de 38.7 ore.

Pentru 20 dintre cele 28 de țări ale Uniunii Pentru 20 dintre cele 28 de țări ale Uniunii Europene orele săptămânii de lucru au depășit Europene orele săptămânii de lucru au depășit această medie. această medie.

Page 16: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Programul de lucruProgramul de lucru România, alături de Malta, Luxemburg și Marea România, alături de Malta, Luxemburg și Marea

Britanie au cel mai mare număr real de ore Britanie au cel mai mare număr real de ore lucrate pe săptămână.lucrate pe săptămână.

Finlanda, Irlanda, Franța și Italia au cel mai redus Finlanda, Irlanda, Franța și Italia au cel mai redus număr de ore lucrate pe săptămânănumăr de ore lucrate pe săptămână

Diferențe și între bărbați și femei în ceea ce Diferențe și între bărbați și femei în ceea ce privește numărul real de ore lucrate săptămânal; privește numărul real de ore lucrate săptămânal; bărbații le depășesc pe femei în ceea ce privește bărbații le depășesc pe femei în ceea ce privește orele lucrate în toate țările, cu o diferență medie orele lucrate în toate țările, cu o diferență medie de 2.1 ore.de 2.1 ore.

((Eurofound – European Foundation for the Eurofound – European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions , Improvement of Working and Living Conditions , 2011. Working Longer Requires Better Learning2011. Working Longer Requires Better Learning). ).

Page 17: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Modificarea conținutului munciiModificarea conținutului muncii

Creșterea necesității ca angajații să fie Creșterea necesității ca angajații să fie adaptabili, să aibă deprinderi multiple adaptabili, să aibă deprinderi multiple și să aibă abilitatea de a lucra intensiv și să aibă abilitatea de a lucra intensiv cu termene-limită (cu termene-limită (Eurofound –2005Eurofound –2005). ).

Aproximativ 60% dintre angajați Aproximativ 60% dintre angajați percep că cel puțin un sfert din timpul percep că cel puțin un sfert din timpul lor de muncă impune necesitatea de a lor de muncă impune necesitatea de a lucra cu o viteză foarte mare lucra cu o viteză foarte mare ((Eurofound –2011Eurofound –2011). ).

Page 18: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Modificarea caracteristicilor Modificarea caracteristicilor demografice ale forței de muncădemografice ale forței de muncă

Kotowska și colab. (2010)Kotowska și colab. (2010) - - investigație la nivel european investigație la nivel european asupra tendințelor actuale în asupra tendințelor actuale în ceea ce privește viața de ceea ce privește viața de familie și munca. familie și munca.

Deși se remarcă o mare Deși se remarcă o mare diversitate relativ la diversitate relativ la compoziția familiei între țări și compoziția familiei între țări și stadii de viață, a trăi în cuplu stadii de viață, a trăi în cuplu și cu un copil reprezintă și cu un copil reprezintă structura predominantă structura predominantă pentru persoanele cu vârsta pentru persoanele cu vârsta între 35 și 49 ani. între 35 și 49 ani.

Page 19: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Kotowska și colab. (2010):Kotowska și colab. (2010): Încărcarea în cazul activităților casnice Încărcarea în cazul activităților casnice

presupune în principal activități de îngrijire, presupune în principal activități de îngrijire, cu îngrijirea copiilor ocupând mai mult cu îngrijirea copiilor ocupând mai mult decât îngrijirea rudelor. decât îngrijirea rudelor.

În cazul femeilor nu apar diferențe În cazul femeilor nu apar diferențe semnificative între țări în ceea ce privește semnificative între țări în ceea ce privește timpul alocat activităților casnice. timpul alocat activităților casnice.

Apar diferențe de gen cu privire la roluri și Apar diferențe de gen cu privire la roluri și inegalitatea în ceea ce privește timpul inegalitatea în ceea ce privește timpul consumat pentru îndeplinirea sarcinilor consumat pentru îndeplinirea sarcinilor casnice. casnice.

Bărbații percep că îndeplinesc mai puține Bărbații percep că îndeplinesc mai puține sarcini casnice, în timp ce femeile percep sarcini casnice, în timp ce femeile percep că fac mai multe sarcini casnice decât ar că fac mai multe sarcini casnice decât ar implica împărțirea echilibrată, echitabilă a implica împărțirea echilibrată, echitabilă a acestui tip de sarcini în familie.acestui tip de sarcini în familie.

Page 20: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Prevalența conflictului muncă-Prevalența conflictului muncă-familiefamilie

Este estimat că un sfert dintre europeni suferă de Este estimat că un sfert dintre europeni suferă de anumite forme de conflict muncă-familie (Kotowska anumite forme de conflict muncă-familie (Kotowska et al., 2010).et al., 2010).

În ceea ce privește conflictul muncă-familie legat În ceea ce privește conflictul muncă-familie legat de timp, se remarcă:de timp, se remarcă:

27% dintre lucrătorii din UE percep că petrec prea 27% dintre lucrătorii din UE percep că petrec prea mult timp la muncă;mult timp la muncă;

28% consideră că petrec prea puțin timp cu 28% consideră că petrec prea puțin timp cu familiile;familiile;

36% consideră că nu au suficient timp pentru 36% consideră că nu au suficient timp pentru prieteni și alte contacte sociale;prieteni și alte contacte sociale;

51% consideră că nu au suficient timp pentru 51% consideră că nu au suficient timp pentru propriile hobby-uri și interese.propriile hobby-uri și interese.

Page 21: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Prevalența conflictului muncă-Prevalența conflictului muncă-familiefamilie

Femeile sunt mai predispuse să Femeile sunt mai predispuse să raporteze că au prea puțin timp raporteze că au prea puțin timp pentru activitățile vieții de zi cu zi, în pentru activitățile vieții de zi cu zi, în timp ce bărbații percep că petrec timp ce bărbații percep că petrec prea mult timp la muncă. prea mult timp la muncă.

!!!! În țările nordice nu apar aceste !!!! În țările nordice nu apar aceste diferențe de gen. diferențe de gen.

Page 22: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Prevalența conflictului muncă-Prevalența conflictului muncă-familiefamilie

Kotowska et al., 2010: Un număr semnificativ de Kotowska et al., 2010: Un număr semnificativ de lucrători au dificultăți în îndeplinirea lucrători au dificultăți în îndeplinirea responsabilităților în cadrul familiei datorită responsabilităților în cadrul familiei datorită intensității sarcinilor de la locul de muncă și a intensității sarcinilor de la locul de muncă și a timpului alocat activității profesionale: timpului alocat activității profesionale:

22% dintre participanți au raportat că se simt 22% dintre participanți au raportat că se simt prea epuizați din cauza serviciului pentru a mai prea epuizați din cauza serviciului pentru a mai efectua sarcini gospodărești,efectua sarcini gospodărești,

10% au raportat că timpul petrecut la muncă le 10% au raportat că timpul petrecut la muncă le afectează responsabilitățile în cadrul familiei; afectează responsabilitățile în cadrul familiei; femeile sunt mai predispuse să menționeze femeile sunt mai predispuse să menționeze aceste surse de presiune comparativ cu bărbații . aceste surse de presiune comparativ cu bărbații .

Page 23: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Prevalența conflictului muncă-Prevalența conflictului muncă-familiefamilie

Aproximativ 50% dintre angajați consideră Aproximativ 50% dintre angajați consideră că solicitările din partea familiei și că solicitările din partea familiei și solicitările muncii se suprapun datorită solicitările muncii se suprapun datorită presiunii de la locul de muncă și/ sau de presiunii de la locul de muncă și/ sau de acasă; acasă;

mai puțin de 10% dintre lucrători nu mai puțin de 10% dintre lucrători nu manifestă nicio presiune pe direcția familie-manifestă nicio presiune pe direcția familie-muncă sau pe direcția muncă-familie; muncă sau pe direcția muncă-familie;

În ansamblu, ambele tipuri de conflict sunt În ansamblu, ambele tipuri de conflict sunt resimțite mai puternic de femei (Kotowska resimțite mai puternic de femei (Kotowska et al., 2010).et al., 2010).

Page 24: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

ExercițiuExercițiu

Page 25: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Motive pentru investigarea și Motive pentru investigarea și intervenția în domeniul intervenția în domeniul

conflictului muncă-familieconflictului muncă-familie Conflictul muncă-Conflictul muncă-

familie și sănătateafamilie și sănătatea Conflictul muncă-Conflictul muncă-

familie și consecințele familie și consecințele la nivel organizaționalla nivel organizațional

Costuri ale conflictului Costuri ale conflictului muncă-familie pentru muncă-familie pentru indivizi și organizațiiindivizi și organizații

Page 26: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familie și Conflictul muncă-familie și sănătateasănătatea

Cercetările au evidențiat o serie de Cercetările au evidențiat o serie de consecințe negative semnificative pentru consecințe negative semnificative pentru indivizi (Rose, Hunt & Ayers, 2007):indivizi (Rose, Hunt & Ayers, 2007): Sănătate fizică și mentală deficitare;Sănătate fizică și mentală deficitare; Satisfacție cu viața scăzută;Satisfacție cu viața scăzută; Nivele crescute de stres;Nivele crescute de stres; Nivele crescute de epuizare emoțională;Nivele crescute de epuizare emoțională; Mai puține exerciții fizice;Mai puține exerciții fizice; Probabilitate mai mare de probleme legate de Probabilitate mai mare de probleme legate de

consum de alcool;consum de alcool; Nivele crescute de anxietate și depresie;Nivele crescute de anxietate și depresie; Apetit scăzut;Apetit scăzut; Oboseală.Oboseală.

Page 27: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familie și Conflictul muncă-familie și sănătateasănătatea

Frone et al. (1996):Frone et al. (1996): conflictul muncă-familie şi conflictul muncă-familie şi conflictul familie-muncă sunt asociate cu depresia, conflictul familie-muncă sunt asociate cu depresia, sănătatea fizică deficitară și consumul de alcool.sănătatea fizică deficitară și consumul de alcool.

Kossek și Ozeki (1998):Kossek și Ozeki (1998): ambele direcții ale ambele direcții ale conflictului muncă-familie se asociază negativ cu conflictului muncă-familie se asociază negativ cu satisfacția cu munca și cu satisfacția cu viața, satisfacția cu munca și cu satisfacția cu viața, relații evidențiate ca mai puternice în cazul relații evidențiate ca mai puternice în cazul femeilor. femeilor.

Rupert, Stenvanovic și Hunley (2009):Rupert, Stenvanovic și Hunley (2009): relația dintre relația dintre conflictul muncă-familie și burnout la un grup de conflictul muncă-familie și burnout la un grup de psihologi; conflictul muncă-familie este semnificativ psihologi; conflictul muncă-familie este semnificativ relaționat cu împlinirea personală scăzută, relaționat cu împlinirea personală scăzută, epuizarea emoțională și depersonailizarea; nu au epuizarea emoțională și depersonailizarea; nu au fost găsite diferențe de gen în acest studiu.fost găsite diferențe de gen în acest studiu.

Rose, Hunt și Ayers (2007):Rose, Hunt și Ayers (2007): deși ambele genuri deși ambele genuri experiențiază consecințe negative, relațiile sunt experiențiază consecințe negative, relațiile sunt mai puternice în cazul femeilor.mai puternice în cazul femeilor.

Page 28: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familie și Conflictul muncă-familie și consecințele la nivel consecințele la nivel

organizaționalorganizațional Rose, Hunt & Ayers, 2007Rose, Hunt & Ayers, 2007: Conflictul : Conflictul

muncă-familie a fost găsit ca asociat muncă-familie a fost găsit ca asociat cu:cu: Satisfacție scăzută cu munca;Satisfacție scăzută cu munca; Nivel crescut de părăsire a organizației; Nivel crescut de părăsire a organizației; Nivel crescut de absenteism;Nivel crescut de absenteism; Performanță scăzută;Performanță scăzută; Nivele crescute de stres ocupațional;Nivele crescute de stres ocupațional; Intenție de părăsire a organizației.Intenție de părăsire a organizației.

Page 29: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Conflictul muncă-familie și Conflictul muncă-familie și consecințele la nivel consecințele la nivel

organizaționalorganizațional PricewaterhouseCooper - inițiative care PricewaterhouseCooper - inițiative care

vizează echilibrul muncă-familie, cum ar fi vizează echilibrul muncă-familie, cum ar fi oferirea unui control crescut angajaților oferirea unui control crescut angajaților asupra locației, momentului și a asupra locației, momentului și a modalității în care își desfășoară munca; modalității în care își desfășoară munca;

Scorurile angajaților cu privire la Scorurile angajaților cu privire la satisfacția legată de echilibrul muncă-satisfacția legată de echilibrul muncă-familie au crescut cu până la 30% (CBI- familie au crescut cu până la 30% (CBI- Confederation of British Industry, 2005. Confederation of British Industry, 2005. Managing change: Practical ways to Managing change: Practical ways to reduce long hours and reform working reduce long hours and reform working practices).practices).

Page 30: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Costuri ale conflictului muncă-Costuri ale conflictului muncă-familie pentru indivizi și familie pentru indivizi și

organizațiiorganizații Costurile stresului Costurile stresului

ocupațional în Statele ocupațional în Statele Unite sunt estimate la Unite sunt estimate la peste 300 miliarde $ peste 300 miliarde $ (226.7 miliarde EUR) (226.7 miliarde EUR) anual în relație cu costuri anual în relație cu costuri ca absenteismul și ca absenteismul și productivitatea scăzută productivitatea scăzută (American Psychological (American Psychological Association, 2010). Association, 2010). Psychologically Healthy Psychologically Healthy Workplace Program: Fact Workplace Program: Fact sheet by the numbers). sheet by the numbers).

Page 31: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Costuri ale conflictului muncă-Costuri ale conflictului muncă-familie pentru indivizi și familie pentru indivizi și

organizațiiorganizații Stewart et al. (2003): pierderile în ceea ce Stewart et al. (2003): pierderile în ceea ce

privește productivitatea datorate problemelor de privește productivitatea datorate problemelor de sănătate personale sau ale familiei costă sănătate personale sau ale familiei costă angajatorii din Statele Unite 225.8 miliarde $. angajatorii din Statele Unite 225.8 miliarde $.

American Psychological Association, 2009: În American Psychological Association, 2009: În S.U.A., mai mult de jumătate dintre adulți S.U.A., mai mult de jumătate dintre adulți raportează că responsabilitățile de familie sunt o raportează că responsabilitățile de familie sunt o sursă de stres și 55% indică faptul că au sursă de stres și 55% indică faptul că au experiențiat conflict muncă-familie în ultimele trei experiențiat conflict muncă-familie în ultimele trei luni. luni.

Conflictul muncă-familie nu afectează doar Conflictul muncă-familie nu afectează doar organizațiile, ci și indivizii: Adams et al. (1996): organizațiile, ci și indivizii: Adams et al. (1996): nivelele crescute de conflict muncă-familie prezic nivelele crescute de conflict muncă-familie prezic nivele scăzute de suport social familial.nivele scăzute de suport social familial.

Page 32: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Direcții de intervenție Direcții de intervenție la nivel organizaționalla nivel organizațional

Page 33: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Intervenții din sfera proiectării Intervenții din sfera proiectării programului de muncăprogramului de muncă

Page 34: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Intervenții din sfera proiectării Intervenții din sfera proiectării programului de muncăprogramului de muncă

Programul part-timeProgramul part-time

Orele de muncă reduse compensate - Orele de muncă reduse compensate - reducerea zilei reducerea zilei de muncă (ex. de la 8 ore la 6 ore) în condițiile de muncă (ex. de la 8 ore la 6 ore) în condițiile menținerii salariului integral;menținerii salariului integral;

Orele de muncă flexibile - Orele de muncă flexibile - acordarea posibilității acordarea posibilității angajatului să aleagă ora începerii și/ sau încheierii angajatului să aleagă ora începerii și/ sau încheierii programului de muncă și posibiliatatea ca angajații să programului de muncă și posibiliatatea ca angajații să solicite un anumit program de muncă;solicite un anumit program de muncă;

Săptămânile de lucru comprimate - Săptămânile de lucru comprimate - implică un implică un program cu zile de lucru mai puține, dar mai lungi, program cu zile de lucru mai puține, dar mai lungi, numărul de ore lucrate pe săptămână rămânând același.numărul de ore lucrate pe săptămână rămânând același.

Page 35: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Efectele pozitive și negative ale Efectele pozitive și negative ale intervențiilorintervențiilor

Intervenție Efecte pozitive Efecte negative

Programul part-time Mai mult timp pentru familie și activități sociale

Compensații financiare reduseRisc de oportunități reduse de avansare în carieră

Orele de muncă reduse compensate

Mai mult timp pentru familie și activități sociale

Risc de intensificare a muncii

Orele de muncă flexibile Posibilitatea de a orele de muncă ținând cont de familie și nevoile personale

Predicitibilitate redusă

Săptămânile de lucru comprimate

Mai multe zile libereMai puțin timp petrecut pentru transport

Mai pulte ore per ziua de muncă

Sursa: Family Issues And Work-Life Balance, 2011

Page 36: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Politici ocupaționale asupra Politici ocupaționale asupra echilibrului muncă-familieechilibrului muncă-familie

Practici organizaționalePractici organizaționale ProceduriProceduri ManagementManagement CulturăCultură

Page 37: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Practici organizaționalePractici organizaționale

Aranjamente privind ore de muncă flexibile; Aranjamente privind ore de muncă flexibile; de ex.: job-sharing, program flexi-time și part-de ex.: job-sharing, program flexi-time și part-time;time;

Aranjamente flexibile pentru concedii pe Aranjamente flexibile pentru concedii pe perioade lungi; de ex.: „întreruperi/pauze” de perioade lungi; de ex.: „întreruperi/pauze” de carieră (career breaks) și concedii parentale;carieră (career breaks) și concedii parentale;

Posibilitatea de a desfășura munca la Posibilitatea de a desfășura munca la domiciliu/ teleworking;domiciliu/ teleworking;

Disponibilitatea informațiilor asupra Disponibilitatea informațiilor asupra posibilităților/ practicilor organizaționale posibilităților/ practicilor organizaționale privind asigurarea echilibrului dintre muncă și privind asigurarea echilibrului dintre muncă și viața de familie;viața de familie;

Îngrijirea copiilor în regim „de urgență”.Îngrijirea copiilor în regim „de urgență”.

Page 38: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

ProceduriProceduri

Anchete asupra nevoilor angajaților;Anchete asupra nevoilor angajaților; Diseminarea informațiilor asupra Diseminarea informațiilor asupra

politicilor privind echilibrul muncă-politicilor privind echilibrul muncă-familie în rândul personalului;familie în rândul personalului;

Includerea aspectelor privind Includerea aspectelor privind echilibrul muncă-familie în echilibrul muncă-familie în programele de integrare a noilor programele de integrare a noilor angajați și/ sau în manuale.angajați și/ sau în manuale.

Page 39: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

ManagementManagement

Managementul trebuie să înțelegă Managementul trebuie să înțelegă rațiunea din spatele introducerii rațiunea din spatele introducerii politicilor privind echilibrul muncă-politicilor privind echilibrul muncă-familie; familie;

Includerea trainingului privind Includerea trainingului privind echilibrul muncă-familie pentru echilibrul muncă-familie pentru manageri și supervizori.manageri și supervizori.

Page 40: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

CulturăCultură Beneficiile și acceptarea flexibilității și Beneficiile și acceptarea flexibilității și

inovării ca o normă trebuie să fie inovării ca o normă trebuie să fie comunicate, dacă un program care vizează comunicate, dacă un program care vizează echilibrul muncă-familie se dovedește a fi un echilibrul muncă-familie se dovedește a fi un succes.succes. Conștientizarea posibilităților existente în rândul Conștientizarea posibilităților existente în rândul

angajaților;angajaților; Acceptarea echilibrului muncă-familie în rândul Acceptarea echilibrului muncă-familie în rândul

angajaților și angajatorilor;angajaților și angajatorilor; Disponibilitatea unor opțiuni de asigurare a Disponibilitatea unor opțiuni de asigurare a

echilibrului muncă-familie pentru bărbați;echilibrului muncă-familie pentru bărbați; Disponibilitatea de opțiuni de asigurare a Disponibilitatea de opțiuni de asigurare a

echilibrului muncă-familie pentru angajații care echilibrului muncă-familie pentru angajații care au copii;au copii;

Limite de timp pentru programarea și anunțarea Limite de timp pentru programarea și anunțarea întâlnirilor importante și a orelor suplimentare. întâlnirilor importante și a orelor suplimentare.

Page 41: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Sfaturi practice pentru angajațiSfaturi practice pentru angajați

Identificați care sunt politicile și practicile pe care Identificați care sunt politicile și practicile pe care le oferă angajatorii. Ar putea fi orele de lucru le oferă angajatorii. Ar putea fi orele de lucru flexibile, saptămânile de lucru comprimate sau flexibile, saptămânile de lucru comprimate sau alte modalități.alte modalități.

Există soluții care au fost utilizate cu succes de Există soluții care au fost utilizate cu succes de colegii dumneavoastră? Dacă da, cum au fost colegii dumneavoastră? Dacă da, cum au fost aceste soluții aplicate?aceste soluții aplicate?

Luați în considerarea dacă reducerea numărului Luați în considerarea dacă reducerea numărului de ore lucrate este o soluție, poate pentru o de ore lucrate este o soluție, poate pentru o perioadă de timp.perioadă de timp.

O revizuire anuală, o revenire la locul de muncă O revizuire anuală, o revenire la locul de muncă după concediu sau la începutul sau sfârşitul unui după concediu sau la începutul sau sfârşitul unui proiect ar putea fi bune oportunităţi de a discuta proiect ar putea fi bune oportunităţi de a discuta despre modalităţile de lucru cu managerul despre modalităţile de lucru cu managerul dumneavoastră.dumneavoastră.

Page 42: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Studii de cazStudii de caz

Page 43: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Studiu de caz 1Studiu de caz 1Cultura organizațională și orele de lucru Cultura organizațională și orele de lucru la W.L. Gore & Associates, Inc.la W.L. Gore & Associates, Inc. De reținutDe reținut Când fac parte dintr-un sistem de management Când fac parte dintr-un sistem de management

clar înțeles, aranjamentele legate de echilibrul clar înțeles, aranjamentele legate de echilibrul muncă-familie pot funcționa fără să fie susținute muncă-familie pot funcționa fără să fie susținute de politici și proceduri formale. de politici și proceduri formale.

Organizațiile ar trebui să se focalizeze pe Organizațiile ar trebui să se focalizeze pe aspectele legate de viața personală a angajaților aspectele legate de viața personală a angajaților la fel ca pe procesele de muncă pentru a asigura la fel ca pe procesele de muncă pentru a asigura echilibrul între muncă și viața de familie.echilibrul între muncă și viața de familie.

Leadership-ul și mentoratul eficient sunt Leadership-ul și mentoratul eficient sunt importante pentru a încuraja angajații să importante pentru a încuraja angajații să echilibreze munca și viața personală.echilibreze munca și viața personală.

Page 44: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Studiu de caz 2Studiu de caz 2Promovarea sănătății la IkeaPromovarea sănătății la Ikea

De reținutDe reținut Echilibrul muncă-familie este strâns legat de Echilibrul muncă-familie este strâns legat de

cultura organizațională.cultura organizațională.

Echilibrul muncă-familie nu se referă doar la Echilibrul muncă-familie nu se referă doar la flexibilitatea muncii cu beneficii pentru viața flexibilitatea muncii cu beneficii pentru viața personală, ci și la inițiative care promovează personală, ci și la inițiative care promovează sănătatea și socializarea.sănătatea și socializarea.

„„Cel mai bun mod de a angaja mai multe Cel mai bun mod de a angaja mai multe persoane în programe care privesc echilibrul persoane în programe care privesc echilibrul muncă-familie este să lași colegii care le-au muncă-familie este să lași colegii care le-au experimentat să devină avocații acestora” experimentat să devină avocații acestora” (angajat IKEA)(angajat IKEA)

Page 45: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Instrumente utile pentru a Instrumente utile pentru a aborda echilibru muncă-familieaborda echilibru muncă-familie

http://www.eurobalance-wlb.eu/http://www.eurobalance-wlb.eu/ - - „Eurobalance” - proiect de de transfer de „Eurobalance” - proiect de de transfer de inovaţie Leonardo da Vinciinovaţie Leonardo da Vinci

http://gawo.no-ip.org:8080/IndexPage - set http://gawo.no-ip.org:8080/IndexPage - set de instrumente este disponibil doar în de instrumente este disponibil doar în limba germanălimba germană

http://www.warwickshire.gov.uk/web/http://www.warwickshire.gov.uk/web/corporate/pages.nsf/Links/corporate/pages.nsf/Links/D5C4741D5D440579802573C6004EBD84 D5C4741D5D440579802573C6004EBD84 - studii de caz, instrumente- studii de caz, instrumente

Page 46: Conflictul muncă-familie: evaluare şi intervenţie

Vă mulțumim!Vă mulțumim!

[email protected][email protected]

[email protected]@yahoo.com