of 22 /22
Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05 CONDIŢII DE ASIGURARE PENTRU AVARII ACCIDENTALE ALE MAŞINILOR Definiţii În prezentul contract de asigurare se adoptă următoarele definiţii: 1. Societate societatea de asigurare în calitate de asigurător care preia riscul asigurat şi cu care Asiguratul/ Contractantul încheie contractul de asigurare, ale cărei date de identificare sunt înscrise în poliţa de asigurare. 2. Contractul de asigurare actul juridic bilateral prin care Asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare Societăţii, în schimbul preluării de către aceasta a riscului asigurat. 3. Asigurat persoana care are un contract de asigurare încheiat cu Societatea şi care este titular a VERSICHERUNGSBEDINGU NGEN FÜR VERSEHENTLICHE BESCHÄDIGUNGEN VON MASCHINEN Definitionen Im vorliegenden Versicherungsvertrag werden die folgenden Definitionen festgelegt: 1. Gesellschaft die Versicherungsgese llschaft als der Versicherer, der das Versicherungsrisik o übernimmt und womit der Versicherte/Auftrag geber den Versicherungsvertr ag anschließt, Vertrag, welcher Identifizierungsdat en in die Versicherungspolic e eingetragen sind. 2. Versicherungsvertrag der bilaterale Rechtsakt wodurch der Versicherte sich für die Zahlung der Versicherungsprä mie an die Gesellschaft sich pflichtet wofür die Gesellschaft das versicherte Risiko übernimmt. 3. Versicherte die Person, die einen Versicherungsvert rag mit der

CONDIŢII DE ASIGURARE VERSICHERUNGSBEDINGU PENTRU … · aerului, apei, solului sau a oricărui bun, inclusiv cheltuieli de îndepărtare, reducere sau curăţare a substanţelor

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

CONDIŢII DE ASIGURARE PENTRU AVARII ACCIDENTALE ALE MAŞINILOR

Definiţii

În prezentul contract de asigurare se adoptă

următoarele definiţii:

1. Societate societatea de

asigurare în

calitate de

asigurător care

preia riscul

asigurat şi cu care

Asiguratul/

Contractantul

încheie contractul

de asigurare, ale

cărei date de

identificare sunt

înscrise în poliţa de

asigurare.

2. Contractul de asigurare actul juridic

bilateral prin care

Asiguratul se

obligă să

plătească prima

de asigurare

Societăţii, în

schimbul preluării

de către aceasta a

riscului asigurat.

3. Asigurat persoana care are

un contract de

asigurare încheiat

cu Societatea şi

care este titular a

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN FÜR VERSEHENTLICHE BESCHÄDIGUNGEN VON MASCHINEN

Definitionen

Im vorliegenden Versicherungsvertrag werden

die folgenden Definitionen festgelegt:

1. Gesellschaft die

Versicherungsgese

llschaft als der

Versicherer, der

das

Versicherungsrisik

o übernimmt und

womit der

Versicherte/Auftrag

geber den

Versicherungsvertr

ag anschließt,

Vertrag, welcher

Identifizierungsdat

en in die

Versicherungspolic

e eingetragen sind.

2. Versicherungsvertrag der bilaterale

Rechtsakt

wodurch der

Versicherte sich

für die Zahlung

der

Versicherungsprä

mie an die

Gesellschaft sich

pflichtet wofür die

Gesellschaft das

versicherte Risiko

übernimmt.

3. Versicherte die Person, die

einen

Versicherungsvert

rag mit der

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

interesului

asigurabil.

4. Contractant persoana cu care

Societatea

încheie contractul

de asigurare,

dacă aceasta este

diferită de

Asigurat şi care

este obligată să

plătească prima

de asigurare.

5. Beneficiar titularul caruia îi

este plătită

despăgubirea,

dacă este diferit

de Asigurat, pe

baza manifestării

de voinţă a

acestuia din

urmă.

6. Despăgubire/indemnizatie suma pe care

Societatea o

achită

Asiguratului/Benef

iciarului la apariţia

riscului asigurat,

ca urmare a

producerii

evenimentului

asigurat, în baza

contractului de

asigurare, în

limitele şi

termenele

convenite.

Gesellschaft

abgeschlossen

hat und der der

Besitzer der

versicherbaren

Interesse ist.

4. Auftraggeber die Person, mit

der die

Gesellschaft den

Versicherungsvert

rag abschließt,

falls diese nicht

der Versicherte ist

und die

verpflichtet ist, die

Versicherungsprä

mie zu zahlen.

5. Nutznießer der Inhaber, an

wem die

Entschädigung

bezahlt wird, falls

er nicht mit der

Person des

Versicherten

übereinstimmt,

aufgrund der

Bekanntmachung

des Willens des

Letzteren.

6. Entschädigung/Kompensation der

Betrag, den das

Unternehmen den

Versicherten/Nutz

nießer beim

Auftreten des

versicherten

Risikos infolge

des Vorkommens

des versicherten

Ereignisses,

aufgrund des

Versicherungsvertr

ags, und innerhalb

der vereinbarten

Grenzen und

Fristen bezahlt.

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

7. Franşiză suma fixă (fie

chiar exprimată ca

procent din suma

asigurată) şi/sau

procentul din

valoarea daunei,

care rămâne în

sarcina exclusivă

a Asiguratului,

fără ca el să

poată, cu riscul

decăderii din

dreptul la

despăgubire, să o

asigure la alte

societăţi

8. Risc asigurat eveniment viitor,

brusc, posibil dar

incert, pentru ale

cărui urmări

/consecinţe se

încheie contractul

de asigurare

9. Suma asigurată suma maximă în

limita căreia

Societatea

plăteşte

indemnizaţia/desp

ăgubirea în

conformitate cu

condiţiile de

asigurare

10. Primă de asigurare suma datorată de

Asigurat în

schimbul asumării

riscului de către

Societate (preţul

7. Selbstbehalt Fixbetrag (auch

als Prozentsatz

der versicherten

Summe) und/oder

der Prozentsatz

des

Schadenwertes,

der in die alleinige

Verantwortung

des Versicherten

bleibt, ohne dass

er dies bei einem

anderen

Unternehmen, mit

dem Risiko des

Erlöschens des

Erstattungsanspru

chs, versichern

lassen kann.

8. Versichertes Risiko zukünftiges

Ereignis, das

möglich aber

ungewiss ist, für

dessen

Folgen/Auswirkun

gen der

Versicherungsvert

rag

abgeschlossen

wird

9. Versicherte Summe der Höchstbetrag,

in dessen

Grenzen das

Unternehmen die

Kompensation/Ent

schädigung laut

der

Versicherungsbed

ingungen auszahlt

10. Versicherungsprämie die von dem

Versicherten

geschuldete

Summe für die

Annahme des

Risikos von dem

Unternehmen

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

asigurării)

11. Poliţă de asigurare documentul emis

si semnat de

Societate care

dovedeşte

încheierea

contractului de

asigurare.

12. Eveniment asigurat producerea riscului

asigurat care

cauzează aparitia

unei daune

(pagube)

13. Dauna (paguba) prejudiciu efectiv

suferit de Asigurat

în urma producerii

evenimentului

asigurat

14. Utilizator titulară a dreptului de folosinţă şi posesie asupra maşinilor, echipamentelor şi/sau

utilajelor în temeiul unui raport contractual.

15. Valoarea de nou valoarea de comercializare de nou a utilajelor la data încheierii asigurării care este

stabilită potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preţuri comunicate de producători.

16. Valoarea reală valoarea de nou a utilajului, la care se poate adăuga valoarea taxelor legale, din care se

scade uzura.

17. Maşină în sensul prezentelor condiţii de asigurare prin maşină se va înţelege: maşină-unealtă,

utilaj sau instalaţie, detaliată în poliţa de asigurare.

Condiţii Particulare de

(Preis der

Versicherung)

11. Versicherungspolice von dem

Unternehmen

ausgestelltes und

unterzeichnetes

Dokument, das

den Abschluss des

Versicherungsvertr

ags beweist

12. Versichertes Ereignis das Auftreten des

versicherten

Risikos, das das

Auftreten des

Schadens

(Defekte)

verursacht.

13. Schaden (Defekt) nach dem

Auftreten des

Versicherungsfalls

erlittene eigentliche

Beschädigung

durch den

Versicherten.

14. Benutzer Inhaber des Nutzungsrechts und Eigentumsrechts über Geräte, Anlagen und/oder

Ausrüstungen im Rahmen einer vertraglichen Beziehung;

15. Neuwert der Vermarktungswert auf Neuwert der Maschinen am Tag des Versicherungsvertrags-

Abschlusses, der aufgrund der Rechnungen, Katalogen oder von den Herstellern

veröffentlichten Preislisten bestimmt wird.

16. Sachwert Der Neuwert der Maschine, zu dem der Wert der gesetzlichen Gebühren hinzugefügt

werden kann und wovon der Verschleiß abgezogen wird.

17. Maschine Im Sinne der vorliegenden Versicherungsbedingungen, unter Maschine wird Folgendes

verstanden: Werkzeugmaschine, Maschine oder Anlage, die in der Versicherungspolice

detailliert wird.

Besondere Versicherungsbedingungen

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

Asigurare

Articolul 1. Evenimentul şi riscul

asigurat

Obligaţia Societăţii de a plăti indemnizaţia ia

naştere numai ca urmare a producerii

evenimentului asigurat.

Definiţia evenimentului asigurat şi a riscului

asigurat este dată de prevederile contractului de

asigurare menţionat la Art.1 – Contractul de

asigurare.

Cu excepţia acordului contrar expres, Societatea

nu va plăti indemnizaţie pentru daunele:

1.1 produse de mişcări telurice de orice

intensitate, erupţii vulcanice, inundaţii si aluviuni,

trombe de aer, uragane,

grindină, gheaţă, cutremure subacvatice;

1.2 cauzate de tulburări civile, revolte, greve,

acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;

1.4 pretenţiile de despăgubiri formulate în

legătură cu răspunderea de orice natură cauzată

în mod direct sau

indirect de poluarea sau contaminarea

aerului, apei, solului sau a oricărui bun, inclusiv

cheltuieli de

îndepărtare, reducere sau curăţare a

substanţelor poluante sau contaminante;

1.5 confiscare, expropriere, naţionalizare,

rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere

din ordinul oricărui

guvern de drept sau de fapt sau oricărei

autorităţi publice.

În orice acţiune, proces sau altă procedură

judecătorească în care Asigurătorul pretinde că în

conformitate cu prevederile excluderilor de la art.

1.2, pierderea, avarierea, distrugerea sau

răspunderea nu este asigurată prin acest

contract, sarcina de a proba că o astfel de

pierdere, avariere, distrugere sau răspundere

Artikel 1 Das Ereignis und das

versicherte Risiko

Die Pflicht der Gesellschaft, die Entschädigung zu

bezahlen, entsteht erst als Folge des Erzeugen

des versicherten Ereignisses.

Die Definition des versicherten Ereignisses und

des versicherten Risikos wird unter der

Bestimmungen des Versicherungsvertrages, unter

Art.1 - Der Versicherungsvertrag, genannt.

Mit der Ausnahme der gegensätzlichen

Vereinbarung, wird das Unternehmen keine

Entschädigung für die folgende Schäden zahlen:

1.1 erzeugt durch Landbewegungen jeglicher

Intensität, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen

sund Alluvium, Lufthosen, Orkeane,

Hagel, Eis, Unterwassererdbeben;

1.2 Schäden verursacht durch Unruhen,

Aufruhren, Streike, Terrorakten oder Sabotage,

Vandalismus;

1.4 Schadenersatzanspüche bezüglich der

Haftung jeglicher Art, die direkt verursacht wurden

oder

indirekt durch Verschmutzung oder

Kontamination der Luft, des Wassers, des Landes

oder jedes Gutes, einschließlich Kosten für die

Entfernung, Reduzierung oder Reinigung

der Schadstoffen oder Verunreinigungen;

1.5 Einziehung, Enteignung, Verstaatlichung,

Requisition, Beschlagnahme, Zerstörung oder

Beschädigung auf Antrag

einer rechtlicher oder tatsächlicher

Regierung oder einer öffentlicher Behörde.

Bei jeder Handlung, Klage oder anderem

gerichtlichen Verfahren, wo der Versicherer

erklärt, dass laut der Ausschlüssen von Art. 1.2,

ist der Verlust, die Beschädigung, Zerstörung

oder die Haftung nicht durch diesem Vertrag

versichert ist, steht die Beweislast, dass der

Verlust, Beschädigung, Zerstörung oder Haftung

abgedeckt ist, in der Verantwortung des

Versicherten.

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

este acoperită revine Asiguratului.

Articolul 2. Inspecţia de Risc

2.1 Societatea are întotdeauna dreptul de a

efectua inspecţii de risc asupra

împrejurărilor esenţiale care pot conduce la

producerea evenimentului asigurat.

2.2 Contractantul sau Asiguratul au obligaţia de

a furniza toate informaţiile şi datele

necesare cu privire la obiectul asigurării atât

la momentul încheierii poliţei cât şi în cursul

derulării contractului.

2.3 Exercitarea de către Societate a dreptului

de a inspecta nu-l scuteşte pe Asigurat sau

Contractant de nici una din obligaţiile lui.

Articolul 3. Pagubele Cauzate de Viciul

Ascuns al Bunului

3.1 Cu excepţia acordului contrar expres,

Societatea nu va despăgubi pagubele

provocate de viciul ascuns al bunului

asigurat.

3.2 Dacă viciul a agravat paguba, Societatea,

cu excepţia acordului contrar expres,

plăteşte numai despăgubirea care ar fi

căzut în sarcina sa dacă viciul nu ar fi

existat.

3.3 Pentru Poliţa de Avarii Accidentale ale

Maşinilor - acordul contrar expres la care

fac referire art. 3.1 şi 3.2 este exprimat în

art.17 din Condiţiile Particulare, care

primează prezentului articol.

Artikel 2 Risikoprüfung

2.1 Das Unternehmen hat immer das Recht,

Risikoprüfungen der wesentlichen

Umständen durchzuführen, die zum

Entstehen des versicherten Ereignisses

führen können.

2.2 Der Auftraggeber oder der Versicherte hat

alle notwendigen Informationen und Daten

über den Vertragsgegenstand bei dem

Vertragsabschluss sowie während der

Vertragslaufzeit zur Verfügung zu stellen.

2.3 Die Ausübung des Rechtes für die

Risikoprüfung des Unternehmens entlastet

den Versicherten oder den Auftraggeber

von keinen seinen Verpflichtungen.

Artikel 3 Schäden durch versteckte

Mängel des Gutes

3.1 Falls nicht anders vereinbart, wird das

Unternehmen die, durch versteckte Mängel

des versicherten Gutes verursachte,

Schäden nicht entschädigen.

3.2 Sollte der Mangel den Schaden noch

verschärfen, wird das Unternehmen, falls

nicht anders vereinbart, nur die

Entschädigung bezahlen, die in seinem

Last gefallen hätte, falls der Mangel nicht

existiert hätte.

3.3 Für die Police der versehentlichen

Beschädigungen der Maschinen - im Falle

der ausdrücklich gegensätzlichen

Vereinbarung von den, unter Art. 3.1 und

3.2 bestimmten Bestimmungen, die unter

Art. 17 der Besonderen

Versicherungsbedingungen ausgedrückt ist,

wird über den vorliegenden Artikel

vorherrschend.

Artikel 4 Veräußerung des

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

Articolul 4. Înstrăinarea Bunului

Asigurat

4.1 În lipsa unui acord contrar expres, în cazul

în care bunul asigurat este înstrăinat,

contractul de asigurare se reziliază de

drept, fără îndeplinirea vreunor formalităţi

ulterioare.

4.2 Contractantul sau Asiguratul care nu anunţă

în termen de 15 zile înstrăinarea bunului,

pierde dreptul la restituirea părţii

proporţionale de primă.

Articolul 5. Obligaţiile Asiguratului în

Cazul Producerii Evenimentului Asigurat

5.1 Asiguratul este obligat să comunice

Societăţii producerea evenimentului

asigurat în termen de trei zile de la data

luării la cunoştinţă despre aceasta.

5.2 Asiguratul este obligat să anunţe, în scris,

organele abilitate în cercetarea şi stabilirea

cauzelor producerii evenimentului (de ex.

Poliţie, Pompieri etc.) în termenul prevăzut

la punctul 5.1 şi să solicite eliberarea

documentului constatator (proces verbal de

constatare).

5.3 Asiguratul este obligat să păstreze starea

de fapt existentă în momentul producerii

evenimentului asigurat, pentru a permite

Societăţii să determine cauzele acestuia şi

întinderea prejudiciului. Dacă Societatea nu

efectuează o constatare în termen de 14

zile lucrătoare de la data comunicării,

Asiguratul este îndreptăţit să ia măsuri de

remediere şi/sau reparare a consecinţelor

produse. În cazul calamităţilor naturale

acest termen este de 30 zile lucrătoare.

versicherten Gutes

4.1 Falls nicht anders vereinbart, im Falle der

Veräußerung des versicherten Gutes wird

der Versicherungsvertrag, ohne

Nacherfüllung von anschließenden

Formalitäten, gesetzlich gekündigt.

4.2 Sollte der Auftraggeber oder der

Versicherer die Veräußerung des

versicherten Gutes innerhalb von 15 Tagen

nicht bekannt geben, wird er das

Erstattungsrecht des Prämienanteils

verlieren.

Artikel 5 Die Verpflichtungen des

Versicherten im Falle des

Versicherungsfalles

5.1 Der Versicherte ist verpflichtet, das

Unternehmen innerhalb von drei Tagen ab

dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme des

Versicherungsfalls zu informieren.

5.2 Der Versicherte ist verpflichtet die

zuständige Behörden in der Erforschung

und Festlegung der Ursachen des

Ereignisses schriftlich (zum Beispiel Polizei,

Feuerwehr, usw.) innerhalb der, unter Punkt

5.1 angegebenen, Frist zu benachrichtigen

und die Ausstellung des Dokumentes des

Tatbestandes (Protokoll des Tatbestandes)

zu beantragen.

5.3 Der Versicherte ist verpflichtet, den Status

quo zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls

zu erhalten um dem Unternehmen die

Ermittlung deren Ursachen und des

Ausmaßes des Schadens zu ermöglichen.

Sollte das Unternehmen keine

Tatbestandaufnahme innerhalb von 14

Arbeitstagen nach der Mitteilung ausführen,

ist der Versicherte berechtigt,

Gegenmaßnahmen und/oder

Reparaturmaßnahmen der erfolgten Folgen

zu treffen. Im Falle von Naturkatastrophen

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

5.4 Asiguratul trebuie să pregătească o listă

detaliată a pagubelor suferite care să

conţină informaţii despre calitatea,

cantitatea şi valoarea bunurilor distruse sau

avariate. La cererea Societăţii, Asiguratul

va prezenta o descriere separată cu privire

la alte bunuri asigurate existente în

momentul producerii evenimentului

asigurat, cu indicarea valorilor respective.

De asemenea, în scopul evaluării

pagubelor, Asiguratul trebuie să pună la

dispoziţia Societăţii registrele contabile,

extrasele de cont, facturile şi orice alte

documente care ar putea fi cerute de

Societate sau de experţii acesteia pentru

investigaţii şi verificări, după caz.

5.5 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor

prevăzute in prezentul articol, Asiguratul va

pierde dreptul la indemnizaţie, dacă din

acest motiv nu se poate stabili realitatea,

mărimea sau cauzele producerii

prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul

de regres, sau va primi o indemnizaţie

diminuată proporţional, în măsura în care

neîndeplinirea obligaţiilor Asiguratului a dus

la mărirea pagubei.

Articolul 6. Simularea sau Exagerarea cu

Intenţie a Pagubei

6.1 Dacă Asiguratul sau Contractantul

simulează producerea evenimentului

asigurat sau exagerează cu intenţie

cuantumul pagubei, foloseşte spre

justificare mijloace sau documente

mincinoase sau frauduloase, modifică sau

beträgt diese Frist 30 Tage.

5.4 Der Versicherte muss eine detailierte Liste

der entstandenen Schäden vorbereiten, die

Informationen bezüglich der Qualität,

Menge und Wert der zerstörten oder

beschädigten Gütern beinhaltet. Auf Antrag

des Unternehmens wird der Versicherte

eine separate Beschreibung der anderen

versicherten Gütern zum Zeitpunkt des

Versicherungsfalls unter Angabe der

jeweiligen Werten bereitstellen. Weiterhin

muss der Versicherte für die

Schadensbewertung die

Buchungsunterlagen, Kontoauszüge,

Rechnungen und andere Dokumente zu der

Verfügung des Unternehmens stellen, die

vom Unternehmen oder von seinem

Experten für die Untersuchung und

Prüfung, je nach Fall, erfordert werden.

5.5 Im Falle von Nichterfüllung der, in diesem

Artikel vorgesehenen, Verpflichtungen,

verliert der Versicherte das

Entschädigungsrecht, wenn aus diesem

Grund die Realität, das Ausmaß oder die

Schadensursachen nicht beurteilt werden

können oder das Rückgriffsrecht nicht

ausgeübt werden kann, oder wird ihm eine

anteilig - in dem Ausmaß, in dem die

Nichterfüllung der Verpflichtungen des

Versicherten zu der Erhöhung des

Schadens geführt haben - verminderte

Entschädigung erstattet.

Artikel 6 Die vorsätzliche Simulation

oder Übertreibung des Schadens

6.1 Sollte der Versicherte oder der

Auftraggeber das versicherte Ereignis

simulieren oder übertreibt

vorsätzlicherweise die Höhe des Schadens,

für die Rechtfertigung falsche oder

betrügerische Mittel oder Dokumente

verwenden, mit Absicht die Spuren und

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele

evenimentului asigurat sau facilitează

agravarea pagubei, întreprinde orice alte

fapte care au drept scop inducerea în

eroare a Societăţii cu privire la valoarea

pagubei sau producerea evenimentului

asigurat, Asiguratul decade din dreptul la

indemnizaţie iar Societatea poate rezilia

contractul fără restituirea proporţională a

primei de asigurare.

6.2 În mod deosebit, în ceea ce priveşte

asigurarea de bunuri, prevederile de la

alineatul precedent se aplică dacă

Asiguratul sau Contractantul declară

distruse sau pierdute bunuri care nu existau

în momentul producerii evenimentului

asigurat, ascunde, sustrage sau măsluieşte

bunuri care nu au fost distruse sau furate,

ori tăinuieşte sau sustrage bunuri salvate

sau recuperate după producerea

evenimentului asigurat.

Articolul 7. Stabilirea Indemnizaţiei

7.1 Stabilirea indemnizaţiei este făcută de

Societate pe baza tuturor clauzelor

contractuale ţinându-se întotdeauna cont de

franşiza şi procentul neacoperit stabilite în

contractul de asigurare.

7.2 Dacă despăgubirea, calculată potrivit

condiţiilor contractului de asigurare, este

mai mică decât franşiza, Societatea nu

plăteşte despăgubirea; dacă despăgubirea

astfel calculată depăşeşte franşiza, aceasta

se scade din despăgubire.

Überreste des Versicherungsfalles ändern

oder modifizieren oder die

Verschlechterung des Schadens

erleichtern, andere Maßnahmen für die

Irreführung des Unternehmens bezüglich

der Höhe des Schadens oder des

Geschehens des Versicherungsfalles

ergreifen, wird der Versicherte das

Entschädigungsrecht verlieren und das

Unternehmen kann den Vertrag ohne die

anteilige Erstattung der

Versicherungsprämie beenden.

6.2 Insbesondere im Hinblick auf die

Güterversicherung werden die

Bestimmungen des vorigen Absatzes

gelten, wenn der Versicherte oder

Auftraggeber Güter, die im Moment des

Versicherungsfalls nicht existierten als

zerstört oder verloren erklärt, wenn er Güter

versteckt, stehlt oder verfälscht, die nicht

zerstört oder gestohlen wurden, oder wenn

er Güter verdeckt oder stehlt, die nach dem

Versicherungsfall gerettet oder

wiederhergestellt werden konnten.

Artikel 7 Die Bestimmung des

Entschädigungsbetrages

7.1 Die Bestimmung des

Entschädigungsbetrages wird von dem

Unternehmen basierend auf alle

Vertragsklauseln unter Berücksichtigung

der, im Vertrag festgelegten, Franchise und

des ungedeckten Prozentsatzes realisiert.

7.2 Sollte der Entschädigungsbetrag, berechnet

nach den Bedingungen des

Versicherungsvertrags, kleiner als di

Franchise sein, wird das Unternehmen

keine Entschädigung zahlen; sollte der, in

dieser Weise berechneten,

Entschädigungsbetrag die Franchise

überschreiten, diese wird von der

Entschädigung abgezogen.

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

7.3 Procentul neacoperit rămâne întotdeauna

exclusiv în sarcina Asiguratului fără ca el să

poată, cu riscul decăderii din dreptul la

despăgubire, să-l asigure la altă societate.

7.4 În ceea ce priveşte asigurările de bunuri, la

stabilirea indemnizaţiei se ia în calcul

valoarea pe care bunurile o au în momentul

producerii evenimentului asigurat, ţinând

seama şi de natură, calitate, vechime,

depreciere, folosinţă, adoptare de noi

metode, invenţii şi alti factori similari. De

asemenea, calculul indemnizaţiei se va face

ţinând cont şi de valoarea eventualelor

recuperări, care va fi scăzută din cuantumul

pagubei.

7.5 Indemnizaţia nu poate depăşi suma

asigurată, nici cuantumul pagubei şi nici

valoarea bunului din momentul producerii

evenimentului asigurat, cu excepţia cazului

în care, în această din urmă situaţie, în

contract există prevederi exprese contrare.

7.6 Cheltuielile prevăzute la art. art. 11.2 din

Condițiile Generale sunt în sarcina

Societăţii numai în măsura în care acestea

se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea

şi diminuarea efectelor evenimentului

asigurat şi nu depăşesc, singure sau

împreună cu indemnizaţia şi eventualele

cheltuieli de judecată, suma asigurată.

Articolul 8. Plata Indemnizaţiei

7.3 Der offene Prozentsatz wird ausschließlich

vom Versicherten getragen, ohne dass er

diesen, mit dem Gefahr des

Entschädigungsrecht zu verlieren, durch

einem anderen Unternehmen versichern

kann.

7.4 In Bezug auf die Sachversicherungen, bei

dei Bestimmung des

Entschädigungsbetrages wird der Wert der

Gütern im Moment des Vericherungsfalles,

unter Berücksichtigung der Art, Qualität,

Alter, Abschreibung, Benutzung,

Anwendung neuer Methoden, Erfindungen

und andere ähnliche Faktoren betrachtet.

Weiterhin wird die Berechnung des

Entschädigungsbetrages unter der

Berücksichtigung des Wertes der

eventuellen Wiederherstellungen, der aus

der Summe des Schadens abgezogen wird.

7.5 Der Entschädigungsbetrag kann die

versicherte Summe und die Höhe des

Schadens oder den Wert des Gutes vom

Moment des Versicherungsfalls nicht

überschreiten, mit der Ausnahme, dass im

Falle des letzteren, im Vertrag ausdrücklich

anders bestimmt ist.

7.6 Die Kosten im Sinne von Art. 11.2 der

Allgemeinen Geschäftsbedingungen

werden vom Unternehmen nur in dem

Umfang übernommen, in der diese für die

Begrenzung und der Verminderung der

Auswirkungen des Versicherungsfalls als

gerechtfertigt zu sein erweisen und diese,

einzeln oder zusammen mit dem

Entschädigungsbetrag und der eventuellen

Verfahrenskosten, die versicherte Summe

nicht überschreiten.

Artikel 8 Die Auszahlung des

Entschädigungsbetrages

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

8.1 Plata indemnizaţiei va fi efectuată de

Societate numai după ce Asiguratul:

8.1.1 va face dovada dreptului de a

obţine plata indemnizaţiei;

8.1.2 va declara dacă şi ce asigurări a

mai încheiat pentru acelaşi risc;

8.1.3 va preda toată documentaţia

cerută de Societate, inclusiv cea

necesară pentru a exercita

acţiunea de regres;

8.2 În cazul asigurării de răspundere civilă,

Societatea plăteşte indemnizaţia nemijlocit

celui păgubit, în măsura în care acesta nu a

fost deja despăgubit de Asigurat;

indemnizaţia se plăteşte Asiguratului în

cazul în care acesta dovedeşte că a

despăgubit pe cel păgubit.

8.3 Începutul procedurii de stabilire a

indemnizaţiei, cuantificarea sau plata unor

sume nu constituie o recunoaştere a

obligaţiei Societăţii de a indemniza; ca

urmare, Societatea îşi păstrează dreptul de

a opune noi excepţii care pot conduce la o

cuantificare diferită a indemnizaţiei sau

chiar la negarea dreptului la indemnizaţie.

8.4 Plata indemnizaţiei se face în termen de

maximum 30 de zile de la data completării

documentaţiei dosarului de daună, dacă nu

se prevede altfel.

8.5 În cazul plăţii indemnizaţiei aferente unei

daune totale, contractul de asigurare

8.1 Der Entschädigungsbetrag wird von dem

Unternehmen erst nach dem der

Versicherte die Folgenden erfüllt hat,

ausgezahlt:

8.1.1 beweist, dass er das Recht auf die

Zahlung einer Entschädigung hat;

8.1.2 wird erklären, ob und welche

Versicherungen für das gleiche

Risiko abgeschlossen hat;

8.1.3 übergibt alle, von dem

Unternehmen angeforderten,

Dokumenten, einschließlich der

Dokumenten, die für die

Regressklage notwendig sind;

8.2 Im Falle der Haftpflichtversicherung zahlt

das Unternehmen den

Entschädigungsbetrag direkt an den

Geschädigten, soweit dieser nicht bereits

von dem Versicherer entschädigt wurde; die

Entschädigung wird an dem Versicherten

ausgezahlt, wenn er nachweist, dass er den

Geschädigten entschädigt hat.

8.3 Der Anfang des Verfahrens für die

Entschädigungsbestimmung, die Höhe oder

die Bezahlung einer Summen bedeutet

nicht die Anerkennung des Pflichtes des

Unternehmens für die Entschädigung; als

Ergebnis behaltet sich das Unternehmen

das Recht vor, neue Ausnahmen zu

widersetzen, die zu einer anderen

Quantifizierung des

Entschädigungsbeträges oder gar zu der

Verweigerung des Entschädigungsrechtes

führen kann.

8.4 Falls nicht anders vorgesehen, wird der

Entschädigungsbetrag innerhalb von 30

Tagen ab dem Datum der Fertigstellung der

Dokumentation für die Entschädigung

ausgezahlt.

8.5 Im Falle der Entschädigungszahlung für

einen Totalverlust, wird der

Versicherungsvertrag ab dem Datum des

Versicherungsfalles beendet.

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

încetează de drept începând cu data

producerii evenimentului asigurat.

8.6 Plata indemnizaţiei se va face către

Asigurat în moneda în care s-a încasat

prima de asigurare.

Articolul 9. Asigurarea la Diverşi

Asigurători

9.1 Asiguratul are obligaţia de a informa

Societatea despre încheierea unei asigurări

cu un alt Asigurător pentru acelaşi risc,

inclusiv în cazul asigurărilor obligatorii.

9.2 Având în vedere că existenţa unei alte

asigurări pentru acelaşi risc reprezintă o

împrejurare esenţială pentru evaluarea

riscului, se aplică dispoziţiile art. 5 şi 6 din

Condițiile Generale.

9.3 În cazul producerii evenimentului asigurat,

Asiguratul trebuie să comunice Societăţii

numele tuturor celorlalţi Asigurători.

9.4 Asiguratul va solicita fiecărui Asigurător

plata indemnizaţiei datorate de acesta în

baza contractului de asigurare încheiat cu

el.

9.5 În cazul existenţei mai multor asigurări

încheiate pentru acelaşi bun, fiecare

Asigurător este obligat la plată, proporţional

cu suma asigurată şi până la concurenţa

acesteia, fără ca Asiguratul să poată încasa

o despăgubire mai mare decât prejudiciul

efectiv, consecinţă directă a riscului.

Articolul 10. Asigurarea la o Sumă care

depăşeşte Valoarea Bunului Asigurat

8.6 Die Auszahlung der Entschädigung wird an

den Versicherten in der Währung geleistet,

in der die Versicherungsprämie eingelöst

wurde.

Artikel 9 Die Versicherung an

verschiedenen Versicherern

9.1 Der Versicherte ist verpflichtet, das

Unternehmen über den Abschluss einer

Versicherung mit einem anderen

Versicherer für das gleiche Risiko,

einschließlich der Pflichtversicherungen zu

informieren.

9.2 Weil das Bestehen einer weiteren

Versicherung für das gleiche Risiko einen

wichtigen Umstand für die Risikobewertung

darstellt, werden die Bestimmungen der Art.

5 und 6 der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen angewendet.

9.3 Im Falle des Versicherungsfalles muss der

Versicherte das Unternehmen die Namen

aller anderen Versicheren zu benennen.

9.4 Der Versicherte wird von jedem Versicherer

die Zahlung der jeweiligen Entschädigung

verlangen, die, auf Basis des, mit ihnen

abgeschlossenen, Versicherungsvertrages,

von denen zahlbar ist.

9.5 Im Falle von Mehrfachversicherungen, die

für das gleiche Gut abgeschlossen wurden,

wird jeder Versicherer zu der Zahlung des,

mit der Versicherungsumme anteiligen -

maximal bis der anteiligen Summe der

Konkurrenz -, Betrages verpflichtet, ohne

die Möglichtkeit, dass der Versicherte eine

höhere Entschädigung, als der eigentliche

Schaden, direkte Folge des Risikos einlöst.

Artikel 10 Versicherung auf einem

Wert, der den Wert des versicherten

Gutes überschreitet

10.1 Die Versicherung eines Gutes auf einem

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

10.1 Asigurarea la o sumă care depăşeşte

valoarea reală a bunului este nulă dacă

Asiguratul sau Contractantul au fost de rea

credinţă, aceştia neavând dreptul la

restituirea primei de asigurare.

10.2 Dacă Contractantul nu a fost de rea

credinţă, contractul îşi produce efectele

până la concurenţa valorii reale a bunului

asigurat şi Contractantul are dreptul de a

obţine o restituire proporţională a primei de

asigurare.

Articolul 11. Regula Proporţionalităţii

11.1 Dacă valoarea bunului asigurat, în

momentul producerii evenimentului

asigurat, stabilită pe baza tuturor condiţiilor

contractuale, depăşeşte suma asigurată,

indemnizaţia este egală cu despăgubirea

care ar fi trebuit să fie plătită conform

tuturor condiţiilor contractuale, diminuată

proporţional cu raportul dintre suma

asigurată şi valoarea bunului în momentul

producerii evenimentului asigurat, dacă nu

s-a convenit altfel prin contract.

11.2 Din cuantumul astfel calculat va fi scăzută

franşiza prevăzută în contract.

11.3 În cazul în care sunt asigurate mai multe

bunuri sau mai multe categorii de bunuri,

normele de mai sus se aplică pentru fiecare

bun sau categorie de bunuri; nu se admit

compensări între bunuri sau categorii de

bunuri.

Articolul 12. Fapte săvârşite cu intenţie

Societatea nu datorează indemnizaţie dacă riscul

asigurat a fost produs cu intenţie ori culpă

gravă de către:

Wert, der den eigentlichen Wert des Gutes

überschreitet ist nichtig, wenn der

Versicherte oder der Auftraggeber

bösgläubig gehandelt hat, so dass diese

kein Recht auf eine Entschädigung der

Versicherungsprämie haben.

10.2 Wenn der Auftraggeber nicht bösgläubig

gehandelt hat, bleibt der Vertrag bis dem

realen Wert des versicherten Gutes gültig

und der Auftraggeber wird das Recht auf

die anteilige Erstattung der

Versicherungsprämie.

Artikel 11 Die Proportionalitätsregel

11.1 Sollte der Wert des versicherten Gutes,

bestimmt aufgrund aller

Vertragsbedingungen, im Moment des

Versicherungsfalls die versicherte Summe

überschreiten, wird die Rückstellung mit der

Entschädigung gleich sein, die laut aller

Vertragsbedingungen ausgezahlt werden

sollte; dies wird anteilig nach dem

Verhältnis zwischen der versicherten

Summe und dem Wert des Gutes im

Moment des Versicherungsfalls, falls nicht

anders vertraglich vereinbart wurde.

11.2 Aus dem so berechneten Betrag wird die

vertraglich vorgesehene Franchise

abgezogen.

11.3 Wenn mehrere Güter oder mehrere

Güterkategorien versichert werden, werden

die oben genannte Regeln für jedes Gut

oder Güterkategorie angewandt;

Entschädigungen zwischen Gütern oder

Güterkategorien sind nicht erlaubt.

Artikel 12 Vorsätzlich begangene

Handlungen

Das Unternehmen schuldet keine Entschädigung

wenn das versicherte Risiko vorsätzlich

oder grob fahrlässig von den Folgenden

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

- Asigurat sau de Beneficiar ori de către un

membru din conducerea Asiguratului,

persoană juridică, care lucrează în această

calitate;

- persoanele fizice majore care, în mod

statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună

cu Asiguratul sau Beneficiarul;

- prepuşii Asiguratului sau Beneficiarului.

Articolul 13. Schimbarea Profesiei

Asiguratului

Schimbarea profesiunii sau a activităţii

Asiguratului este o împrejurare esenţială pentru

evaluarea riscului, şi ca urmare, se aplică

dispoziţiile articolelor 5 și 6 din Condițiile

Generale.

Articolul 14. Reducerea Sumei Asigurate

după Producerea Evenimentului

Asigurat

14.1 Dacă dreptul la denunţare nu se exercită,

asigurarea rămâne în continuare în vigoare

pentru o sumă asigurată redusă cu

valoarea indemnizaţiei plătite, cu excepţia

cazului în care suma asigurată este

reîntregită, la solicitarea Asiguratului, prin

plata unei prime suplimentare şi emiterea

unui act adiţional.

14.2 Dacă suma asigurată nu este reîntregită, în

cazul producerii unor daune succesive, în

aplicarea regulii proporţionalităţii (prevăzută

la articolul 11 din prezentele condiţii

particulare) suma asigurată se consideră -în

mod convenţional- nediminuată cu valoarea

verursacht wurde:

- von dem Versicherten oder von dem

Begünstigten oder von einem

Führungsmitglied des Versicherten,

juristische Person, der in dieser Funktion

tätig ist;

- von nicht minderjährigen physischen Personen,

die standhaft zusammen mit dem

Versicherten oder dem Begünstigten leben;

- von den verantwortlichen Beamtern des

Versicherten oder des Begünstigten.

Artikel 13 Berufsänderung des

Versicherten

Die Berufsänderung oder Betriebsänderung des

Versicherten ist ein Umstand von wesentlicher

Bedeutung für die Risikobewertung und daher

werden die Bestimmungen der Artikel 5 und 6 der

Allgemeinen Versicherungsbedingunen

angewandt.

Artikel 14 Die Verringerung der

versicherten Summe nach dem

Versicherungsfall

14.1 Sollte das Kündigungsrecht nicht ausgeübt

werden, bleibt die Versicherung in Kraft für

eine versicherte Summe, die mit der

ausbezahlten Summe der Entschädigung

vermindert wurde, es sei denn, die

Versicherungssumme auf Antrag des

Versicherten durch Auszahlung einer

zusätzlichen Prämie und Ausstellung eines

Nachtrags wieder ausgeglichen wird.

14.2 Ist die versicherte Summe nicht

ausgeglichen, im Falle eines sukzessiven

Schadensfalls, durch die Anwendung der

Proportionalität (gemäß Artikel 11 der

vorliegenden speziellen Bedingungen) wird

die versicherte Summe - auf eine

konventionelle Weise - durch den vorher

bezahlten Entschädigungen nicht als

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

indemnizaţiilor plătite anterior; în nici un caz

valoarea despăgubirilor cumulate nu va

putea depăşi suma asigurată, respectiv

valoarea bunului asigurat.

Articolul 15. Impozitele

Toate impozitele şi taxele prezente şi viitoare

referitoare la prima de asigurare, la poliţă şi alte

acte care depind de aceasta, sunt în sarcina

Asiguratului.

Condiţii Particulare de Asigurare

Articolul 16. Obiectul asigurat

Conform prezentelor condiţii sunt cuprinse în

asigurare maşinile menţionate expres în poliţă,

aflate la adresa nominalizată în aceasta, cu

condiţia ca acestea să îndeplinească următoarele

criterii:

a. maşina este omologată şi a trecut cu

succes procedura de punere în funcţiune;

b. maşina este în stare bună de funcţionare,

fiind operaţională (aflată în uz ori în repaus,

pregătită şi aptă de lucru) ori în timpul

curăţării, inspecţiei, întreţinerii (inclusiv în

cursul demontării maşinii, necesare acestor

scopuri), reviziei sau în timpul mutării în

altă poziţie de lucru la aceeaşi adresă ori în

timpul reasamblării ulterioare.

vermindert betrachtet; in keinem Fall kann

die kumulative Höhe der Entschädigungen

die versicherte Summe, beziehungsweise

den Wert des versicherten Gutes

überschreiten.

Artikel 15 Steuern

Alle gegenwärtige und zukünftige Steuern

bezüglich der Versicherungsprämie, Police und

andere, davon abhängige, Dokumenten, liegen in

der Verantwortung des Versicherten.

Besondere

Versicherungsbedingungen

Artikel 16 Versicherungsgegenstand

Laut vorliegenden Bedingungen werden in der

Versicherungspolice die ausdrücklich genannten

Maschinen miteinbezogen, die an der, in dieser

Police genannten, Adresse sich befinden, sofern

diese die folgenden Kriterien erfüllen:

a. die Maschine ist zugelassen und hat die

Prozedur für die Inbetriebnahme erfolgreich

bestanden;

b. Die Maschine befindet sich in einem guten

Zustand, es befindet sich im Betrieb (es

befindet sich entweder im Betrieb oder in

Ruhestand, betriebsfähig und

betriebsgeeignet) oder während der

Reinigung, Inspektion, Wartung

(einschließlich während der Demontage

der Maschine, die für solche Zwecken

notwendig ist), Revision oder während der

Bewegung in einer anderen Arbeitsposition

innerhalb der gleichen Adresse oder

während des nachfolgenden

Zusammenbaus.

Artikel 17 Versicherte Risiken

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

Articolul 17. Riscuri asigurate

Societatea se obligă să-l despăgubească pe

Asigurat pentru pagubele întâmplate în perioada

de valabilitate a asigurării, produse prin avarierea

sau distrugerea, bruscă şi neprevăzută, a

bunurilor menţionate în poliţă sau părţi ale

acestora, din cauze ca: material şi turnare

defectuoase, erori de proiectare, greşeli de

montare sau instalare, execuţie defectuoasă,

nepricepere, neglijenţă, insuficienţa apei în

boilere, explozie, dezmembrare datorată forţei

centrifuge, scurt-circuit, furtună sau din alte cauze

care nu sunt în mod expres excluse, care fac

necesară reparaţia sau înlocuirea bunului

respectiv.

Articolul 18. Excluderi specifice

În completare la art. 1 din Condiţiile Particulare de

Asigurare, din asigurare sunt excluse şi:

18.1 pagubele la piese / elemente care prin

natura lor sau a modului de utilizare sunt

supuse unui grad mare de uzură, ca:

burghie, filiere, freze, dălţi, sape, cuţite sau

alte obiecte, dispozitive ori scule tăietoare

şi aşchietoare, lame / pânze / discuri de

fierăstrău, matriţe, ştanţe, poansoane,

bacuri, modele / şabloane, cilindri gravaţi,

site, curele, frânghii, cabluri (de sârmă,

non-electrice sau de legătură), benzi

transportoare (de elevatoare sau

conveioare), baterii / acumulatoare

electrice, cauciucuri / anvelope, obiecte din

sticlă, conducte şi furtune flexibile, cuzineţi

refractari, unelte de sfărâmare, medii de

operare (ex.: lubrifianţi, fluide pentru

circuitele hidraulice, combustibili, agenţi

Das Unternehmen verpflichtet sich den

Versicherten für die Schäden, die während der

Gültigkeitsperiode der Versicherung durch die

plötzliche und unerwartete Beschädigung oder

Zerstörung der, in der Police genannten, Gütern

oder deren Teilen erzeugt wurden, zu

entschädigen, wobei die Schäden die folgende

Ursachen haben könnten: fehlerhaftes Material

und Guss, Aufbaufehler, Montagefehler oder

Installationsfehler, fehlerhafte Ausführung,

Inkompetenz, Nachlässigkeit, unzureichende

Wassermenge in den Kesseln, Explosion, durch

Zentrifugalkraft verursachten Zerstückelung,

Kurzschluss, Sturm oder andere Ursachen, die

nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden, die

die Reparatur oder den Ersatz des jeweiligen

Gutes notwendig machen.

Artikel 18 Besondere Ausschlusse

Zusätzlich zum Art. 1 der Besonderen

Versicherungsbedingungen, werden aus der

Versicherung die Folgenden auch

ausgeschlossen:

18.1 Schäden der Teilen / Elementen, die nach

ihrer Art oder Verwendungsart einem

hohen Verschleißgrad unterlegen, wie:

Bohrer, Ziehwerkzeuge, Fräser, Meißel,

Hacken, Messer oder andere

Gegenstände, Schneidgeräte oder -

werkzeuge, Klingen / Sägeblätter /

Sägescheiben, Matrizen, Formen, Stempel,

Backen, Modelle / Vorlagen, gravierte

Zylindern, Siebe, Gürtel, Seile, Kabeln (aus

Draht, nichtelektrisch oder

Verbindungskabeln), Förderer (von

Hebeanlagen oder von Fließbänder),

elektrische Batterien / Akkumulatoren,

Reifen, Glasgegenstände, flexible Rohre

und Schläuche, feuerfeste Lager,

Schleifwerkzeuge, Betriebsumgebungen

(z.B.: Schmiermittel, Flüssigkeiten für

Hydraulikkreise, Kraftstoffe, Kältemittel und

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

frigorifici şi de răcire, catalizatori);

18.2 pagubele produse de incendiu sau a

operaţiunilor de stingere a acestuia sau

demolare ulterioară, fulger direct, explozie

chimică (cu excepţia exploziilor gazelor de

fum din cazane), căderea avioanelor sau a

altor aparate aeriene sau obiecte din

acestea, furt (total, parţial sau tentativă de

furt), prăbuşire a clădirilor, inundaţie,

cutremur, prăbuşire / surpare / tasare sau

alunecare de pământ, avalanşă, uragan,

ciclon, erupţie vulcanică sau alte catastrofe

naturale similare;

18.3 pierderea sau avarierea la dispozitive /

aparate / mecanisme care funcţionează

subteran, dacă nu s-a stabilit altfel între

părţi;

18.4 pierderea sau avarierea rezultată din

utilizarea bunului asigurat după producerea

unei daune anterioare, dar înainte de a se

fi reparat definitiv şi de a se fi garantat

operarea normală a bunului respectiv sau

ca urmare a efectuării unor improvizaţii de

natură tehnică;

18.5 cheltuielile efectuate pentru transformarea / perfecţionarea bunurilor în comparaţie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum şi cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite sau revizii generale;

18.6 pagube pentru care, prin lege sau

contractual, răspunde furnizorul sau

beneficiarul sau unitatea care asigură

întreţinerea;

18.7 pagube produse de erori sau defecte

existente la începutul asigurării, de care

Asiguratul sau reprezentanţii săi au

Kühlmittel, Katalysatoren);

18.2 Schäden verursacht durch Brand oder

durch die nachfolgenden

Auslöschoperationen oder Abrisse,

Blitzschlag, chemische Explosion (außer

der Explosion von Rauchgasen aus den

Kesseln), Absturz von Flugzeugen oder

anderen Flugobjekten oder Gegenständen

aus diesen Objekten, Diebstahl (totaler,

teilweisiger oder Diebstahlversuch),

einstürzenden Gebäuden,

Überschwemmung, Erdbeben, Absturz /

Absenkung / Landsenkung oder Erdrutsch,

Lawine, Hurrikan, Zyklon, Vulkanausbruch

oder andere ähnliche Naturkatastrophen;

18.3 der Verlust oder Beschädigung der

Geräten / Anlagen / Mechanismen, die

unterirdisch arbeiten, falls von den Parteien

nicht anders vereinbart wurde;

18.4 der Verlust oder Beschädigung aus der

Verwendung des versicherten Gutes nach

einem vorläufigen Versicherungsfall, aber

vor der endgültigen Reparatur und der

Gewährleistung für einen normalen Betrieb

des jeweiligen Gutes oder als Folge der

Durchführung einiger technischen

Improvisationen;

18.5 die Kosten für die Umwandlung / Verbesserung der Gütern im Vergleich zu deren Zustand vor dem Versicherungsfall, sowie die Kosten für die erfolglose Reparaturen, Instandsetzungen oder Wiederherstellungen oder allgemeine Nachprüfungen;

18.6 Schäden, für denen gesetzlich oder

vertraglich der Lieferant oder der

Nutznießer oder die Einheit, die die

Wartung ausführt, verantwortlich ist;

18.7 Schäden, die durch, am Anfang der

Versicherung bestehenden, Fehler oder

Mängel verursacht wurden, worüber der

Versicherte oder seine Vertretern Kenntnis

haben, unabhängig davon, ob diese Fehler

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

cunoştiinţă, indiferent dacă aceste erori sau

defecte erau sau nu cunoscute Societăţii;

18.8 pagube consecinţa directă a influenţei

continue a funcţionării (ex.: uzura, găurire,

eroziune, coroziune, ruginire, depunere de

piatră la cazane);

18.9 daunele indirecte, de consecinţă sau de

răspundere de orice fel sau natură.

Articolul 19. Suma asigurată

19.1 Bunurile se asigură la valoarea declarată de Asigurat, reprezentând valoarea de înlocuire (stabilită la momentul încheierii contractului de asigurare, fără să se ţină seama de eventuale reduceri sau preţurile preferenţiale) a bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau similare (aceeaşi parametrii tehnici / constructivi), inclusiv cheltuieli de montare, transport, taxe vamale, alte taxe (dacă se convine astfel).

19.2 Dacă la producerea unui eveniment asigurat se constată că sumele asigurate sunt inferioare celor necesar a fi fost asigurate, suma recuperabilă de către Asigurat prin acest contract se va reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată şi suma necesar a fi fost asigurată. Această condiţie se aplică separat fiecărui bun.

Articolul 20. Determinarea cuantumului

daunei. Limitele despăgubirii

Asigurătorul îl va despăgubi pe Asigurat, în cazul

producerii unei daune, astfel:

20.1 În cazul pagubelor care pot fi reparate -

oder Mängel des Unternehmens bekannt

oder unbekannt waren;

18.8 Schaden infolge der direkten Einfluss des

kontinuierlichen Betriebes (z.B.:

Verschleiß, Bohren, Erosion, Korrosion,

Steinablagerung in den Kesseln);

18.9 indirekte Schäden als Folgeschäden oder

Haftungsschäden jeglicher Art oder Natur.

Artikel 19 Versicherte Summe

19.1 Die Güter werden auf dem, von den Versicherten erklärten, Wert versichert, der den Wiederbeschaffungswert (der am Zeitpunkt des Abschließens des Versicherungsvertrages bestimmt wurde, ohne Berücksichtigung der eventuellen Rabatten oder Vorzugspreisen) der versicherten Gütern mit neuen identischen oder ähnlichen (die gleiche technische / aufbautypische Parameter) Produkten, einschließlich der Montage-, Transportkosten, Zöllen und sonstige Steuern (falls vereinbart) darstellt.

19.2 Sollte bei einem Versicherungsfall festgestellt werden, dass die Versicherungssummen niedriger sind, als die realen notwendigen Summen, die versichert werden sollten, wird die, von den Versicherten, erzielbare Summe aufgrund dieses Vertrages wird entsprechend des Verhältnisses zwischen der Versicherungssumme und der notwendigen Versicherungssumme reduziert. Diese Bedingung ist für jedes Gut separat anzuwenden.

Artikel 20 Die Bestimmung der Höhe

des Schadens. Die

Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer wird den Versicherten im

Schadensfall, wie folgt, entschädigen:

20.1 Im Falle von Schäden, die repariert werden

können - die notwendige Aufwendungen für

die Wiederhestellung der beschädigten

Maschine in ihrem vorherigen Zustand

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

cheltuielile în mod necesar efectuate

pentru a readuce maşina avariată la starea

de folosinţă anterioară plus costul

demontării şi montării în scopul efectuării

reparaţiilor, ca şi cheltuielile obişnuite de

transport la şi de la atelierul de reparaţii,

taxele vamale şi impozitele, în măsura în

care aceste cheltuieli au fost incluse în

suma asigurată. Dacă reparaţiile sunt

executate la un atelier care aparţine

Asiguratului, Societatea va plăti costul

materialelor şi salariile pentru reparaţii plus

un procent rezonabil pentru acoperirea

cheltuielilor generale.

La calculul despagubirii nu se va deduce uzura pentru părţile înlocuite, dar va fi luată în considerare valoarea partilor recuperabile.

În cazul în care costul reparaţiilor detaliat mai sus este egal sau depăşeşte valoarea bunului asigurat imediat anterioară producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despăgubirea se va stabili conform prevederilor de la punctul 20.2 de mai jos.

20.2 În cazul în care un bun asigurat este

distrus - valoarea reală a bunului imediat

anterioară producerii pagubei, inclusiv

cheltuielile obişnuite de transport, costul

montării şi taxele vamale, cu condiţia ca

aceste cheltuieli să fi fost incluse în suma

asigurată; această valoare reală se

calculează prin deducerea deprecierii din

costul de înlocuire a bunului.

Societatea îl va despăgubi pe Asigurat pentru pagubele materiale suferite, prin plata în numerar, înlocuire sau reparare, potrivit opţiunii sale.

Despăgubirea nu poate depăşi, în legătură cu

fiecare din bunurile asigurate, suma asigurată

menţionată în poliţă pentru fiecare dintre ele şi

nici per total suma asigurată prevăzută în poliţă.

zuzüglich der Kosten für die Demontage

und Montage für die Ausführung der

Reparaturen sowie die gewöhnliche

Transportaufwendungen zur und von der

Werkstatt, Zölle und Steuern, soweit diese

Aufwendungen in der

Versicherungssumme eingeschlossen

wurden. Falls die Reparaturen in einer

Werkstatt des Versicherten ausgeführt

werden, wird das Unternehmen die Kosten

für die Materialien und die Gehälter

zuzüglich eines angemessenen

Prozentsatzes für die Abdeckung der

Gemeinkosten, bezahlen.

Bei der Berechnung der Entschädigung wird der Verschleiß für die ersetzte Teile nicht abgezogen, wird aber der Wert der erzielbaren Teilen beachtet.

Sollten die oben detaillierten Kosten der Reparaturen gleich oder höher als der Wert des versicherten Gutes gleich bevor dem Versicherungsfall sein, wird das Gut als zerstört erklärt und so wird die Entschädigung laut der Bestimmungen unter dem unten genannten Punkt 20.2 bestimmt.

20.2 Sollte ein versichertes Gut zerstört werden

- der tatsächliche Wert des Gutes

unmittelbar vor dem Schadensfall,

einschließlich der üblichen Tranportkosten,

die Montagekosten und Zölle, sofern diese

Kosten in der Versicherungssumme

enthalten sind; der tatsächliche Wert wird

durch den Abzug der Abschreibungen aus

der Ersatzkosten des Gutes ermittelt.

Das Unternehmen wird den Versicherten für die erlittene Sachschäden durch Bargeld, Ersatz oder Reparatur, je nach seiner Wahl entschädigen.

Die Entschädigung, bezüglich der einzelnen

versicherten Gütern, kann die, in der Police

angegebene, Versicherungssumme für jede

Ausrüstung und die gesamte Summe die, in der

Police angegebene, Versicherungssumme nicht

überschreiten.

Das Unternehmen wird auch die normalen Kosten für die Demontage der zerstörten

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

Societatea va plăti de asemenea cheltuielile normale de demontare a maşinii distruse, dar va lua în considerare eventualele recuperări.

Cheltuielile suplimentare pentru munca

suplimentară, lucrul pe timp de noapte, lucrul în

timpul sărbătorilor legale şi pentru transport

special vor fi despăgubite numai dacă au fost

prevăzute în poliţă.

Costul reparaţiilor provizorii va fi suportat de Societate numai dacă acestea constituie parte a reparaţiilor finale şi nu majorează costul total al reparaţiilor.

Societatea va efectua plata numai după ce i se vor prezenta documente justificatoare care atestă efectuarea reparaţiei sau, după caz, a înlocuirii.

Societatea nu va acorda despăgubire dacă în legătură cu o cerere de despăgubire a fost instituită, împotriva Asiguratului, o anchetă de către poliţie sau o procedură penală, până la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.

Articolul 21. Franşiza sau procentul

neacoperit

În cazul producerii evenimentului asigurat,

Societatea va plăti Asiguratului cuantumul daunei,

determinat potrivit prevederilor de mai sus, din

care se scade franşiza sau franşiza procentuală

stabilită (cu eventualul minim) indicate în poliţă,

care rămân în sarcina Asiguratului.

Articolul 22. Obligaţiile Asiguratului /

Utilizatorului

22.1 Asiguratul este obligat să răspundă corect

şi exact la întrebările prevăzute în cererea-

chestionar şi să furnizeze toate informaţiile

Maschinen auszahlen aber er wird die eventuelle Rückforderungen in Betracht nehmen.

Die Zusatzkosten für Überstunden, Nachtarbeit,

für den Arbeit an Feiertagen und für den

Sondertransport werden nur erstattet wenn diese

in der Police vorgesehen wurden.

Die Kosten für die vorläufige Reparaturen werden von dem Unternehmen nur dann getragen, wenn diese Teile der endgültigen Reparaturen sind und die Gesamtkosten der Reparaturen nicht erhöhen.

Das Unternehmen wird die Zahlung erst nach der Vorstellung der Nachweisen, die die Reparatur oder, gegebenenfalls, den Ersatz bestätigen, ausführen.

Das Unternehmen wird bis dem Abschluss der Ermittlungen oder der Strafverfahren keine Entschädigung gewährleisten, wenn, im Zusammenhang mit einer Schadenersatzforderung, gegen den Versicherten polizeiliche Ermittlungen oder Strafverfahren eingeleitet wurden.

Artikel 21 Die Franchise oder der

nicht abgedeckte Prozentsatz

Im Falle des Versicherungsfalles wird das

Unternehmen die Höhe des Schadens bezahlen,

die laut der vorstehenden Bestimmungen

festgelegt wurde, wovon die festgelegte, in der

Police angegebene, Franchise oder die

prozentuale Franchise abgezogen wird; diese

Franchise bleibt in der Verantwortung des

Versicherten.

Artikel 22 Die Verpflichtungen des

Versicherten / Benutzers

22.1 Der Versicherte ist verpflichtet, die Fragen

des Fragebogens richtig und genau zu

beantworten und alle Informationen und

Daten bezüglich der Umständen des

Risikos, sowohl beim Vertragsabschluss

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

şi datele referitoare la circumstanţele

privind riscul, atât în momentul încheierii

contractului, cât şi pe parcursul derulării

acestuia. În toate cazurile în care condiţiile

privind riscul asigurat se modifică pe

parcursul derulării contractului, Asiguratul

trebuie să comunice acest lucru în scris

Asigurătorului, în termen de 72 de ore de la

data luării la cunoştinţă.

22.2 Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în

timpul derulării acesteia Asiguratul este

obligat să facă înregistrările şi să ţină

evidenţele referitoare la maşinile asigurate

(inclusiv înregistrările / evidenţele

referitoare la operaţiile de întreţinere şi

reparaţii ale acestora, cele referitoare la

piesele de rezervă aferente, precum şi cele

referitoare la orice contracte/ convenţii în

legătură cu achiziţionarea, întreţinerea sau

repararea acestora), în conformitate cu

dispoziţiile legale, astfel încât să se poată

stabili despăgubirea cuvenită, conform

prevederilor contractului de asigurare.

22.3 În interesul prevenirii daunei, Asiguratul /

Utilizatorul este obligat:

- să menţină bunul asigurat în parametrii

normali de funcţionare (siguranţă în

operare);

- să respecte instrucţiunile şi

recomandările fabricantului referitoare

la folosirea echipamentului asigurat;

- să respecte normele de întreţinere,

garanţie şi service în conformitate cu

reglementările fabricantului;

- să ofere o protecţie adecvată

echipamentului în concordanţă cu

als auch während der Laufzeit des

Vertrags, anzugeben. In allen Fällen, in

denen die Bedingungen des versicherten

Risikos während der Laufzeit des Vertrags

geändert werden, muss der Versicherte

innerhalb von 72 Stunden ab dem

Zeitpunkt der Kenntnisnahme den

Versicherer diesbezüglich schriftlich

informieren.

22.2 Vor dem Inkrafttreten der Versicherung und

während der Laufzeit der Versicherung ist

der Versicherte verpflichtet, die

Aufzeichnungen zu erstellen und die

Nachweise bezüglich der versicherten

Maschinen (einschließlich der

Aufzeichnungen / Nachweise bezüglich der

Wartungsarbeiten und Reparaturen,

bezüglich der, auf Lager existierenden,

Ersatzteilen, sowie bezüglich jeglicher

Verträgen / Vereinbarungen für den

Erwerb, Wartung oder Reparatur der

Maschinen) in Übereinstimmung mit den

gesetzlichen Vorschriften zu führen, so

dass die angemessene Summe der

Entschädigung laut der Vorschriften des

Versicherungsvertrages bestimmt werden

kann.

22.3 Im Sinne der Schadensvermeidung ist der

Versicherte / Benutzer zu den Folgenden

verpflichtet:

- er soll das versicherte Gut unter

normalen Betriebsparametern

(Betriebssicherheit) halten;

- er soll die Anweisungen und

Empfehlungen des Herstellers

bezüglich der Verwendung der

versicherten Ausrüstung beachten;

- er soll die Wartungs-, Garantie- und

Service regeln in Übereinstimmung mit

den Bestimmungen des Herstellers

beachten;

- er soll einen entsprechenden Schutz

der Ausrüstung in Übereinstimmung mit

Mod. EEI-C / Version 02 - 1 Juli 2015 Unterordner: F05

mediul de lucru în care este folosit;

- să se asigure că persoanele care

folosesc echipamentele asigurate deţin

calificarea necesară prevăzută de lege

pentru acest gen de operaţiuni (numai

unde este cazul);

- să ia măsurile necesare în scopul

prevenirii producerii riscurilor asigurate.

22.4 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevazute

mai sus şi/sau în clauzele speciale /

suplimentare ataşate contractului,

Asigurătorul are dreptul, după caz:

- să solicite anularea contractului în cazul

în care, cunoscând exact împrejurările,

nu l-ar fi încheiat;

- să rezilieze contractul prin notificare

scrisă transmisă Asiguratului cu

confirmare de primire, rezilierea

devenind efectivă începand cu ora

00:00 a zilei următoare datei

comunicarii;

- să propună modificarea contractului cu

ajustarea corespunzatoare a primei de

asigurare; dacă Asiguratul nu este de

acord, contractul se reziliază cu efect de

la data solicitării de modificare;

- să refuze plata despăgubirii sau să o

ajusteze corespunzător influenţei

obligaţiilor neîndeplinite asupra

producerii evenimentului asigurat /

determinării primelor de asigurare.

der Arbeitsumgebung, wo die

Ausrüstung verwendet wird, leisten;

- er soll sicherstellen, dass die Personen,

die die versicherte Ausrüstungen

verwenden, die gesetzlich vorgesehene

notwendige Qualifikationen für solche

Operationen besitzen (nur wenn nötig);

- er soll die notwendige Maßnahmen für

die Verhinderung der versicherten

Risiken ergreifen.

22.4 Im Falle der Nichterfüllung der oben

angegebenen und/oder in den, dem

Vertrag beigefügten, Sonderklauseln /

Zusatzklauseln angegebenen

Verantwortlichkeiten, wird der Versicherer

berechtigt die Folgenden zu ergreifen,

soweit angemessen:

- er kann die Kündigung des Vertrages

beantragen wenn er, falls die genaue

Umstände gekannt hätte, den Vertrag

nicht abgeschlossen hätte;

- er kann den Vertrag durch einer

schriftlichen Mitteilung an den

Versicherten mit Empfangsbestätigung

kündigen, wobei die Kündigung am

00:00 Uhr am Tag nach dem

Mitteilungsdatum wirksam wird;

- er kann eine Vertragsänderung mit

entsprechender Anpassung der

Versicherungsprämie vorschlagen;

sollte der Versicherte nicht zustimmen,

wird der Vertrag ab dem Datum des

Änderungsantrages gekündigt;

- er kann die Zahlung des

Schadenersatzes verweigern oder er

kann die Zahlung laut des Einflusses

der nicht erfüllten Verpflichtungen auf

den Versicherungsfall / Bestimmung der

Versicherungsprämien anpassen.