of 59 /59
1 Computer Network Basic

Computer Network Basic

  • Upload
    marek

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Computer Network Basic. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คือ การรับ-ส่ง โอน ย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation

Text of Computer Network Basic

Page 1: Computer Network Basic

1

Computer Network Basic

Page 2: Computer Network Basic

2

• การสอสารขอมล (Data Communication) คอ การรบ- สง โอน

ยาย หรอแลกเปลยนขอมลและสารสนเทศ ระหวางอปกรณสอสารตาง ๆ ผานสอนำา

ขอมล• เครอขายคอมพวเตอร (Computer

Network) คอ การนำาเครองคอมพวเตอร ตงแต 2 เครองขนไปมาเชอมตอ เพอใชใน

การสอสารขอมล

Page 3: Computer Network Basic

3

องคประกอบของการสอสาร1. ผสงขอมล (Sender) คอ สงททำา

หนาทสงขอมลไปยงจดหมายทตองการ2. ผรบขอมล (Receiver) คอ สงททำา

หนาทรบขอมลทถกสงมาให3. ขอมล (Data) คอ สงทผสงตองการ

สงไปยงผรบ อาจจะอยในรปของขอความ เสยง ภาพเคลอนไหว และอน ๆ

Page 4: Computer Network Basic

4

4. สอนำาขอมล (Medium) คอ สงททำาหนาทเปนตวกลางในการขนถายขอมล

จากผสงไปยงผรบ เชน สายเคเบล อากาศ นำา ฯลฯ

5. โปรโตคอล (Protocol) คอ กฎหรอ วธทถกกำาหนดขนเพอการสอสารขอมล

ซงทงผสงและผรบตองตกลงกนไวกอน

องคประกอบของการสอสาร (ตอ)

Page 5: Computer Network Basic

5

การสอสารขอมลดวยคอมพวเตอร

Data Medium

Sender

Protocol

Receiver

Protocol

การสอสารขอมลดวยโทรศพท

Page 6: Computer Network Basic

6

ประโยชนของระบบการสอสารโทรคมนาคมทมตอองคกร

• สามารถยนระยะเวลาการทำางาน (Compressing Time) : ทำาใหสงผานขอมลจากจดหนงไปยงอกจดหนงไดเรวขน ทำาใหงานตาง ๆ เสรจเรวยงขน เชน การซอขายหนหลาย ๆ ตวในเวลาทจำากดผานเครอขายคอมพวเตอร

• การเอาชนะขอจำากดทางภมศาสตร (Overcoming Geographical Restrictions) : ชวยใหองคกรตาง ๆ ทอยกระจดกระจายกนมาอยรวมกนเสมอนวาอย ณ ทเดยวกน เชน ราน 7-11 บรษทแมสามารถทราบยอดขายของแตละรานได แมกระทงสนคาคงคลงของแตละรานเปนตน

Page 7: Computer Network Basic

7

ประโยชนของระบบการสอสารโทรคมนาคมทมตอองคกร

• การรอปรบโครงสรางความสมพนธทางธรกจ (Restructuring Business Relationships) : ระบบการสอสารดานการตลาดทำาใหลกคาตดตอโดยตรงกบระบบ, การประมวลผลการเปลยนแปลงแบบ online ทำาใหฐานขอมลของบรษท Update ตลอดเวลา

• การรวมมอกำาหนดกลยทธ (Strategic Alliances) : หลาย ๆ บรษทรวมกนสรางกลยทธใหม ๆ เพอใหไดเปรยบในการแขงขน เชน 7-11 รวมมอกบบรษทอน ๆ ทำา Counter Services เพอรบชำาระคาสนคาและบรการ

Page 8: Computer Network Basic

8

ชนดของสญญาณขอมล1. Analog Signal เปนสญญาณแบบตอเนอง มลกษณะ

เปนคลนไซน (sine wave) โดยแตละคลนจะมความถและความเขมของ

สญญาณทตางกน

Page 9: Computer Network Basic

9

2. Digital Signal เปนสญญาณแบบไมตอเนอง มคาเพยง

2 คา คอ 0 และ 1

Page 10: Computer Network Basic

10

รปแบบการแทนขอมลดวยดจตอล

Page 11: Computer Network Basic

11

คำาศพทควรร • Hertz (Hz) : หนวยวดความถของ

สญญาณขอมลแบบ Analog โดยนบจำานวน รอบของสญญาณทเกดขนภายใน 1 วนาท

(รอบ/วนาท)• Bit Rate : อตราความเรวในการสงขอมล

แบบดจตอล วดจำานวนบตขอมลทสงไดในชวงระยะเวลา 1 วนาท มหนวยเปน Bit Per Second (bps)

• Bandwidth : ระยะความถทสามารถสงสญญาณผานระบบสอสารระบบหนง ๆ ได

Page 12: Computer Network Basic

12

โมเดม (MODEM) (MOdulation and

DEModulation)

Digital

Analog

ModulationDemodulation

Page 13: Computer Network Basic

13

แผนภาพแสดงการเชอมตอของMODEM

Page 14: Computer Network Basic

14

ประเภทของ MODEM1. โมเดมภายนอก (External

MODEM) เชอมตอกบคอมพวเตอร ทาง Serial Port

2. โมเดมภายใน (Internal MODEM) เปนการดทใชเสยบกบแผงวงจรหลกของคอมพวเตอร

3. โมเดมไรสาย (Wireless MODEM) สอสารโดยใชคลนแมเหลกไฟฟา

Page 15: Computer Network Basic

15

External Modem Internal Modem

Page 16: Computer Network Basic

16

การเชอมตอสายสอสาร

1. Point-to-Point เปนการเชอมตอระหวางอปกรณสอสารสองตวเทานน

Page 17: Computer Network Basic

17

2. Multipoint เปนการเชอมตอสายสอสารแบบ

หลายจด สำาหรบการสอสารทมอปกรณ มากกวา 2 ตว

Page 18: Computer Network Basic

18

ทศทางการสงขอมล(Transmission Mode)

1. Simplex transmission การสงขอมลแบบทศทางเดยว

2. Half-duplex transmission การสงขอมลแบบสองทศทางสลบกน

3. Full-duplex transmission

การสงขอมลแบบสองทศทางพรอมกน

Page 19: Computer Network Basic

19

การสงขอมลแบบทศทางเดยว (Simplex)

• เปนการสอสารขอมลทมผสงขอมลทำาหนาทสงขอมลแตเพยงอยางเดยว

• ผรบขอมลกทำาหนาทรบขอมลแตเพยงอยางเดยว• ตวอยางเชน

– การสงสญญาณของสถานโทรทศน หรอสถานวทย

Page 20: Computer Network Basic

20

การสงขอมลแบบสองทศทางสลบกน (Haft-duplex transmission)

• เปนการสอสารขอมลโดยทแตละฝายสามารถเปนไดทงผรบและผสง

• แตตองสลบกนทำาหนาทเปนผสงขอมล ไมสามารถเปนผสงพรอม ๆ กนได

• ตวอยางเชน– การสอสารโดยใชวทยสอสาร (ของทหาร)

Page 21: Computer Network Basic

21

การสงขอมลแบบสองทศทางพรอมกน (Full-duplex transmission)

• เปนการสอสารขอมลโดยทแตละฝายสามารถเปนไดทงผรบและผสงในเวลาเดยวกน

• สามารถสงขอมลไดพรอม ๆ กนแบบสองทศทาง• ตวอยางเชน

– การสอสารโดยใชโทรศพท

Page 22: Computer Network Basic

22

Page 23: Computer Network Basic

23

วธการสอสารขอมล (Data Transmission)

จำาแนกได 2 รปแบบ• การสอสารขอมลแบบอนกรม (Serial Data

Transmission)

• การสอสารขอมลแบบขนาน (Parallel Data Transmission)

Page 24: Computer Network Basic

24

การสอสารขอมลแบบอนกรม (Serial Data Transmission)

เปนการสงขอมลครงละ 1 bit ไปบนสายสญญาณจนครบจำานวนขอมล โดยทสายสญญาณจะมเพยงหนงเสน

มราคาถก เนองจากการสอสารเปนแบบอนกรมสงได

ครงละ 1 bit จงทำาใหสงขอมลไดชา

Page 25: Computer Network Basic

25

การสอสารขอมลแบบขนาด (Parallel Data Transmission)

เปนการสงขอมลครงละหลาย ๆ บตไปบนสายสญญาณจนครบจำานวนขอมล โดยทสายสญญาณจะมหลายเสน

มราคาสงกวาแบบอนกรม เนองจากการสอสารมสายสญญาณหลาย

เสนทำาใหสามารถสงขอมลพรอม ๆ กนไดจงทำาใหสงไดเรว

Page 26: Computer Network Basic

26

ตวกลางการสอสาร(Communication Media)

• สอนำาขอมลแบบมสาย (Wired Media)

• สอนำาขอมลแบบไรสาย(Wireless Media)

Page 27: Computer Network Basic

27

สอนำาขอมลแบบมสาย(Wired Media)

• สายคบดเกลยว (twisted-pair cable : UTP,STP)

• สายโคแอกเชยล (coaxial cable)

• สายใยแกวนำาแสง (optical fiber cable)

Page 28: Computer Network Basic

28

Page 29: Computer Network Basic

29

สอนำาขอมลแบบไรสาย(Wireless Media)

• ไมโครเวฟภาคพนดน(terrestrial microwave)

• ดาวเทยม (satellite)• อนฟราเรด(Infrared)

Page 30: Computer Network Basic

30

Microwave

Satellite

Page 31: Computer Network Basic

31

Infrared(I.R.)

Page 32: Computer Network Basic

32

เครอขายคอมพวเตอร (Computer Network)

Page 33: Computer Network Basic

33

โครงสรางเครอขายคอมพวเตอร(Topology)

1. Bus Topology2. Ring Topology3. Star Topology4. Mesh Topology

Page 34: Computer Network Basic

34

Bus Topology• เครองคอมพวเตอรแตละเครอง จะเชอม

ตอกบสายขอมลผานจดเชอมตอ

Page 35: Computer Network Basic

35

ขอดและขอเสย

ใชสอนำาขอมลนอยประหยดคาใชจายคอมพวเตอรเครองใดเสยจะไมสงผลกระทบ

ตอระบบโดยรวมการตรวจจดทมปญหาทำาไดยากถามจำานวนเครองมากเกนไปอาจเกดปญหา

การชนกนของขอมลได

Page 36: Computer Network Basic

36

Ring Topology• การเชอมตอระหวางเครองคอมพวเตอรม

ลกษณะเปนวงกลม• ทศทางการสงจะเปนทศทางเดยวเสมอ

Page 37: Computer Network Basic

37

ขอดและขอเสย

ใชสอนำาขอมลนอยหากตดเครองคอมพวเตอรทมปญหาออก

จากระบบ จะไมสงผลตอการทำางานของระบบ

ไมมการชนกนของขอมล กรณทเครองคอมพวเตอรเครองใดขดของ

การสงขอมลจะทำางานตอไปไมได

Page 38: Computer Network Basic

38

Star Topology• มการเชอมตอภายในระบบเครอขายเปน

แบบดาว โดยมจดศนยกลางในการเชอม ตอ (Hub)

• ทำาการสอสารระหวางเครองคอมพวเตอร โดยผาน Hub

Hub

Page 39: Computer Network Basic

39

ขอดและขอเสย

หากตองการเชอมตอคอมพวเตอรเครอง ใหม ทำาไดงายและไมกระทบตอเครองอน ๆ

ในเครอขายคาใชจายในการใชสายเคเบลสง ถา Hub ไมทำางาน การสอสารจะหยดชะงก

ทงระบบ

Page 40: Computer Network Basic

Mesh Topology

40

Page 41: Computer Network Basic

41

Mesh Topology• คอมพวเตอรแตละเครองจะตองมชอง

สญญาณจำานวนมาก เพอทจะเชอมตอ กบเครองคอมพวเตอรเครองอน ๆ

• คอมพวเตอรแตละเครองจะสงขอมลได อสระ ไมตองรอการสงขอมลระหวาง

เครองอน ๆ• การสงขอมลมความรวดเรว• คาใชจายสายเคเบลสง

Page 42: Computer Network Basic

42

ชนดของเครอขายคอมพวเตอร• Local Area Network

(LAN)• Metropolitan Area

Network (MAN)• Wide Area Network

(WAN)• Storage Area Network

(SAN)• Internet

Page 43: Computer Network Basic

43

Local Area Network (LAN)

• เครอขายคอมพวเตอรแบบทองถน• ระยะทางการเชอมตอประมาณไมเกน 10

กโลเมตร• มความเรวในการแลกเปลยนขอมลสง• มกใชสอเปน Wire• ใชในองคกร สำานกงาน เชน เครอขายภายใน

มหาวทยาลย , บรษท• สามารถเชอมตอการเครอขาย อนเทอรเนตและ

อนทราเนตได

Page 44: Computer Network Basic

44

LAN

Page 45: Computer Network Basic

45

Metropolitan Area Network (MAN)

• เปนเครอขายคอมพวเตอรขนาดใหญ• ระยะทางการเชอมตอประมาณ 50

กโลเมตร• ครอบคลมพนทอาณาบรเวณทงตำาบล

หรอ อำาเภอ• อาจเกดจากการเชอมตอของ LAN หลาย

ๆ เครอขาย

Page 46: Computer Network Basic

46

MAN

Page 47: Computer Network Basic

47

Wide Area Network (WAN)

• เครอขายคอมพวเตอรขนาดใหญมาก• ภายในเครอขายประกอบดวย LAN และ

MAN• พนทครอบคลมทงประเทศ หรอ ทวโลก• แบงเปน

- Private- Public

หมายเหต Internet เปนเครอขายแบบ Public WAN

Page 48: Computer Network Basic

48

WAN

Page 49: Computer Network Basic

49

Storage Area Network(SAN)

• เปนระบบโครงสรางทมการเชอมตอทางขอมลขาวสารระหวางกลมของอปกรณจดเกบขอมล

• ทำาหนาทดแลการจดเกบและปลดปลอยขอมลเพอสนองตอบกลมของ Server ซงลกษณะขอมลเปนขอมลทมขนาดใหญมาก

• การเชอมโยงจะเชอมตอดวยระบบ Fiber Channel Hub หรอ Switch หรอเทคโนโลยใหมทจะเกดขนในอนาคต

Page 50: Computer Network Basic

50

SAN

Page 51: Computer Network Basic

51

เครอขาย INTERNET

Page 52: Computer Network Basic

52

Applied Data Communication and

Network GPS WAP WiFi Hot spot Bluetooth

Page 53: Computer Network Basic

53

GPS(Global Positioning System )

• คอระบบทระบตำาแหนงทกแหงบนโลก จากกลมดาวเทยม 24 ดวงทโคจรอยรอบโลก

• แตเดม GPS ไดถกออกแบบมาใชในทางการทหาร โดยกระทรวงกลาโหม สหรฐอเมรกา

• หนาทหลกของ GPS คอ แสดงตำาแหนงใหร วาปจจบนเราอยทไหนเปนละตจด/ลองจจด

Page 54: Computer Network Basic

54

WAP(Wireless Application Protocol)

• เปนโปรโตคอลสำาหรบอปกรณ    พกพา • ออกแบบเพอใหเหมาะสมกบการใชงานใน เครอ

ขายไรสายทมความเรวตำา • สามารถทำาใหอปกรณเคลอนทสามารถทำางาน

ไดกบ Internet, Intranet, และระบบ IT ขององคกร

• พฒนาภาษาขนมาใหมสำาหรบการใชงานเรยกวา Wireless  Markup Language (WML)

Page 55: Computer Network Basic

55

WAP

Page 56: Computer Network Basic

56

WiFi(Wireless Fidelity) • เปนเทคโนโลยสงขอมลแบบไรสายดวย

คลนวทยความถสง • ใชกบระบบเครอขายทองถน ประโยชน•ลดคาใชจายดานการวางเครอขาย• งายดายตอการเคลอนยายและเปลยนแปลง

Page 57: Computer Network Basic

57

Hotspot• เปนจดบรการ อนเตอรเนตสาธารณะไรสาย

ความเรวสง • ใชเทคโนโลย Wireless Lan • เชน ทาอากาศยานดอนเมอง , รานกาแฟส

ตารบคส , รานกาแฟ บานไรกาแฟ , หางสรรพสนคา Central , สนามกอลฟสปรงฟลด เปนตน

Page 58: Computer Network Basic

58

Bluetooth• เปนการเชอมตออปกรณสองตวเขาหากนดวย

ความถคลนท 2.4 GHz • มระยะการทำางานทสนมาก • ใชเพอมาแทนทสายไฟทระเกะระกะ ในการเชอม

โยงอปกรณสองตวเขาหากน • เหมาะสำาหรบการเชอมตออปกรณ Device

เลกเขากน

Page 59: Computer Network Basic

59

End.