17
MINISTERUL AGRICULTURII MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ŞI DEZVOLTĂRII RURALE COMITETUL PENTRU ORGANIZAŢIILE INTERPROFESIONALE COMITETUL PENTRU ORGANIZAŢIILE INTERPROFESIONALE OIPA OIPA RECUNOSCUTE RECUNOSCUTE 2011 2011 PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE – COMITETUL OIPA – Constituirea, Recunoaşterea şi Funcţionarea Constituirea, Recunoaşterea şi Funcţionarea Organizaţiil Organizaţiilor or Interprofesionale Interprofesionale pentru pentru Produse roduse Agroalimentare Agroalimentare RECUNOAŞTERE RECUNOAŞTERE CONSTITUIRE CONSTITUIRE RECUNOAŞTERE RECUNOAŞTERE Funcţionare Funcţionare şi şi ATRIBUŢII ATRIBUŢII 12.12.2011 Comitetul OIPA 7 Decembrie 2011

COMITETUL PENTRU ORGANIZA IILE INTERPROFESIONALE …old.madr.ro/pages/oipa/constituire-recunoastere-functionare-oipa.pdf · LISTA sectoarelor şi a filierelor de produse agroalimentare

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MINISTERUL AGRICULTURIIMINISTERUL AGRICULTURIIŞI DEZVOLTĂRII RURALEŞI DEZVOLTĂRII RURALE

COMITETUL PENTRU ORGANIZAŢIILE INTERPROFESIONALECOMITETUL PENTRU ORGANIZAŢIILE INTERPROFESIONALE

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTAREPENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE– COMITETUL OIPA –

Constituirea, Recunoaşterea şi Funcţionarea Constituirea, Recunoaşterea şi Funcţionarea OrganizaţiilOrganizaţiiloror InterprofesionaleInterprofesionaleg ţg ţ pp

pentrupentruPProduseroduse AgroalimentareAgroalimentare

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTERE

CONSTITUIRECONSTITUIRE

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTEREFuncţionare Funcţionare

şişiATRIBUŢIIATRIBUŢII

12.12.2011 Comitetul OIPA7 Decembrie 2011

MINISTERUL AGRICULTURIIMINISTERUL AGRICULTURIIŞI DEZVOLTĂRII RURALEŞI DEZVOLTĂRII RURALE

– COMITETUL OIPA –

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Scurt istoric OIPA Scurt istoric OIPA

1.1. OrganizaţiaOrganizaţia InterprofesionalăInterprofesională CerealeCereale şişi ProduseProduse DerivateDerivate dindin RomâniaRomânia CC..PP..DD..RR..

MA

DR

MA

DR

cererecerereL 73L 7320022002

2.2. OrganizaţiaOrganizaţia InterprofesionalăInterprofesională OrzOrz BereBere3.3. OrganizaţiaOrganizaţia ÎnterprofesionalăÎnterprofesională NaţionalăNaţională ZahărulZahărul dindin RomâniaRomânia4.4. OrganizaţiaOrganizaţia InterprofesionalăInterprofesională aa ProducătorilorProducătorilor şişi ProcesatorilorProcesatorilor dede InIn şişi CânepăCânepă dindin RomâniaRomânia5.5. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV ONIV din Româniadin România6.6. Organizaţia Interprofesională Naţională Organizaţia Interprofesională Naţională de de Produse, Produse, Grăsimi Vegetale şi Şroturi Furajere Grăsimi Vegetale şi Şroturi Furajere din Româniadin România77 Organizaţia InterprofesionalăOrganizaţia Interprofesională “CARNE DE PORC”“CARNE DE PORC”00

2 00

2 ––

2005

2005

ţii a

utor

izat

e M

ţii a

utor

izat

e M

ea n

r. 73

/200

2ea

nr.

73/2

002

7.7. Organizaţia Interprofesională Organizaţia Interprofesională CARNE DE PORCCARNE DE PORC8.8. Organizaţia Interprofesională pentru Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din acesteaşi Procesate din acestea9.9. Organizaţia Interprofesională Organizaţia Interprofesională “LAPTELE” “LAPTELE” din Româniadin România OINLROINLR

20209

Org

aniz

aţ9

Org

aniz

aţL

ege

Leg

e

20082008 2010 MADR A t li ă l i l ţi2010 MADR A t li ă l i l ţi CC2008 2008 –– 2010 MADR Actualizează legislaţia2010 MADR Actualizează legislaţia

aţie

aţie

oaşt

ere

oaşt

ere

CU

TE

CU

TE

NSE

NSE ăă etet

1. Organizaţia Interprofesională Cereale şi Produse Derivate din România C.P.D.R.Organizaţia Interprofesională Cereale şi Produse Derivate din România C.P.D.R.2. Organizaţia Interprofesională Naţională Zahărul din România2. Organizaţia Interprofesională Naţională Zahărul din România3. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV din România3. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV din România4 Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre Ouă şi Procesate din acestea4 Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre Ouă şi Procesate din acestea

CerereCerereOUG 103OUG 103HG 1068HG 1068

2010

20

10 ––

2011

2011

men

tare

legi

sla

men

tare

legi

sla

noi d

e re

cuno

noi d

e re

cuno

RE

CU

NO

SCR

EC

UN

OSC

RE

RI

RE

SPIN

RE

RI

RE

SPIN

erer

e re

depu

săer

ere

rede

pusă

osar

inco

mpl

eos

ar in

com

ple

1.1. OrganizaţiaOrganizaţia InterprofesionalăInterprofesională CerealeCereale şişi ProduseProduse DerivateDerivate dindin RomâniaRomânia CC..PP..DD..RR..2.2. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV ONIV din Româniadin România

4. Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din acestea4. Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din acestea5. Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Romania5. Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Romania6. Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi 6. Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi armaticearmatice

RecunoaştereRecunoaştereOUG 103OUG 103HG 1068HG 1068

12.12.2011

22Im

plem

Impl

em

6 ce

reri

n6

cere

ri n

3

OIP

A

3 O

IPA

2 C

ER

2 C

ER

1

ce1

ce

1 D

o1

Do g ţ ţ pg ţ ţ p

3.3. Organizaţia Interprofesională pentru Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din acesteaşi Procesate din acestea4.4. Organizaţia Interprofesională Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe PRODCOM Legume, Fructe din Romaniadin Romania

1.1. Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Romania Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Romania –– Cerere redepusăCerere redepusă2.2. Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi armaticearmatice

HG 1068HG 1068

RespingereRespingere

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Organizaţiile InterprofesionaleOrganizaţiile InterprofesionalePentru Produse AgroalimentarePentru Produse Agroalimentare

Partener echitabil Partener echitabil pe lanţul alimentarpe lanţul alimentar

Deziderat Punctul 5 din Reforma PAC:Deziderat Punctul 5 din Reforma PAC:Deziderat Punctul 5 din Reforma PAC:Deziderat Punctul 5 din Reforma PAC:Un lanţ alimentar mai competitiv şi mai echilibratUn lanţ alimentar mai competitiv şi mai echilibrat

Măsuri de aplicare:Măsuri de aplicare:Măsuri de aplicare: Măsuri de aplicare: - consolidarea poziţiei fermierilor şi organizarea pe filiere de produsconsolidarea poziţiei fermierilor şi organizarea pe filiere de produs- sprijinirea organizaţiilor de producători şi a sprijinirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionaleorganizaţiilor interprofesionale- dezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatoridezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatori

INDAGRA INDAGRA 20112011

3

- dezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatoridezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatori

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Care este Care este Rolul Rolul şi care sunt şi care sunt Misiunile strategice Misiunile strategice esenţiale ale esenţiale ale OIPAOIPA? ?

Să contribuie la buna funcţionare a pieţelor pe filera de produs Să contribuie la întarirea siguranţei alimentare Să contribuie la îmbunatăţirea sistemului informaţional privind

cererea şi oferta de produse alimentarecererea şi oferta de produse alimentare Să participe la elaborarea strategiilor de dezvoltare a sectorului Să conlucreze cu autorităţile şi organismele finanţatoare pentruţ ş g ţ p

obţinerea de subvenţii şi facilităţi fiscale, cât şi contractarea de credite avantajoase pentru implementarea unor programe specificecare să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şicare să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi competitive

12.12.2011INDAGRA INDAGRA

20112011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Care este Care este Rolul Rolul şi care sunt şi care sunt Misiunile strategice Misiunile strategice esenţialeesenţiale

ale autorităţilor şi instituţiilor ? ale autorităţilor şi instituţiilor ?

Să Să adapteze şi să îmbunătăţească adapteze şi să îmbunătăţească permanent legislaţia permanent legislaţia în domeniul securităţii şi calităţii produselor agroalimentare

SSă ă recunoască și să consolideze rolul organizațiilor recunoască și să consolideze rolul organizațiilor şi să aloce responsabilităţi de construcţie, înregistrare, gestionare, protecție, și/sau promovarea a mărcilor , cât şi a drepturilor de proprietate intelectuală

SSă ă autorizeze organizațiile recunoscute autorizeze organizațiile recunoscute şi şi să adapteze potențialul producției la cerințele pieței, pe baza unor principii echitabile și nediscriminatorii

Să sprijine echitabil organizațiile producătorilor, în special pentru a nu pentru a nu dezavantaja micii dezavantaja micii producătoriproducători

12.12.2011 5INDAGRA INDAGRA

20112011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

ReglementărileReglementările legislative legislative actualeactualeppentruentru constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea OIPAOIPA

Ordonanţa Ordonanţa de urgenţă nr.103/2008 de urgenţă nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 29/2009, denumită în continuare OUG nr. 103/2008;

Hotărârea Guvernului nr.1068/2009 Hotărârea Guvernului nr.1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, p ş g ş , ş ,precum şi delegarea de atribuţii, denumită în continuare HG nr. 1068/2009;

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta şifuncţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare precum şi procedurile de recunoaştere monitorizare şi control retragere aAgroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, denumit în continuare OMADR nr. 143/2010 modificat prin Ordinul MADR nr. 40/15.02. 2011;modificat prin Ordinul MADR nr. 40/15.02. 2011;

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 163/2010Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 163/2010 privind aprobarea Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2010 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2010 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare şi a secretariatului acestuia., modificat prin Ordinul MADR nr. 46/24.02.2011 modificat prin Ordinul MADR nr. 46/24.02.2011 şi Ordinul MADR nr.56/11.03.2011şi Ordinul MADR nr.56/11.03.2011..C lt ţi t li t l ti i b MADRC lt ţi t li t l ti i b MADR ţi C it tţi C it t Consultaţi actualizarea actelor normative pe pagina web MADR Consultaţi actualizarea actelor normative pe pagina web MADR –– secţiunea Comitet secţiunea Comitet OIPA!OIPA!

12.12.2011 Comitetul OIPA7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

LISTA sectoarelor şi a filierelor de produse agroalimentareLISTA sectoarelor şi a filierelor de produse agroalimentarepentru care se poate acordapentru care se poate acorda recunoaşterearecunoaşterea caca OIPAOIPA

(Conform Ordinului MADR 143/2010 modificat)(Conform Ordinului MADR 143/2010 modificat)(Conform Ordinului MADR 143/2010 modificat)(Conform Ordinului MADR 143/2010 modificat)

1.1.CCerealeereale2.2.CCerealeereale pentrupentru berebere, ,

HHameiamei, , BBereere, ,

1. 1. FFurajeuraje uscateuscatestruguristruguri, vin, , vin, produseproduse pepe bazăbază de de

vinvin2.2. LLegumeegume şişi fructefructe proaspeteproaspete şişi

11. . CCarnearne de de porcporc22. . CCarnearne de de vităvită şişi mânzatmânzat

3.3.OOrezrez4.4.OOleaginoaseleaginoase

5.5.SSfeclăfeclă de de zahărzahăr, , ZZahărahăr66 CC t ft f

2. 2. LLegumeegume şişi fructefructe proaspeteproaspete şişiprocesateprocesate

3. 3. TTutunutun brut brut şişi produseproduse din din tutuntutun4. 4. AAlcoollcool etilicetilic de de origineorigine agricolăagricolă

5. 5. PPlantelante vii vii şişi produseproduse de de floriculturăfloricultură

33. . CCarnearne de de oaieoaie şişi de de caprăcapră44. . LLapteapte şişi produseproduse lactatelactate55. . CCarnearne de de pasărepasăre, , ouăouă

66 MMiereiere şişi produseproduse apicoleapicole6.6.CCaartofrtof7.7.PPlantelante textile (in textile (in şişicânepăcânepă) ) şişi produseproduse

procesateprocesate

floriculturăfloricultură6.P6.Plantelante medicinalemedicinale şişi aromaticearomatice şişi

produseproduse procesateprocesate7. 7. altealte filierefiliere ::

((produseproduse tradiţionaletradiţionale, , ecologiceecologiceetc )etc )

66. . MMiereiere şişi produseproduse apicoleapicole77. . AAltelte filierefiliere ((produsprodus

etc.)etc.)

12.12.2011 7Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Decizii şi Ordine MADRpentru recunoaşterea/respingerea OIPA

4 Deci ii4 Deci ii şişi 44 Ordine de rec noaştereOrdine de rec noaştere ca OIPA pentr :

În anul 2011 MADR a emis:MADR a emis:

4 Decizii 4 Decizii şi şi 4 4 Ordine de recunoaştere Ordine de recunoaştere ca OIPA, pentru: Organizaţia Interprofesională Cereale şi Produse Derivate din România Organizaţia Interprofesională Cereale şi Produse Derivate din România

C.P.D.R.C.P.D.R. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV din RomâniaOrganizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă ONIV din România Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din Organizaţia Interprofesională pentru Carne Pasăre, Ouă şi Procesate din

acesteaacestea Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din RomaniaOrganizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Romania

3 Decizii de respingere pentru: 3 Decizii de respingere pentru: O i ţi I t f i lă PRODCOM L F t diO i ţi I t f i lă PRODCOM L F t di R iR i Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din Organizaţia Interprofesională PRODCOM Legume, Fructe din RomaniaRomania–– 2 cereri 2 cereri respinse respinse ( 12 Octombrie PRODCOM a depus la MADR o nouă cerere)( 12 Octombrie PRODCOM a depus la MADR o nouă cerere) Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Organizaţia Interprofesională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor

Medicinale şi Aromatice Medicinale şi Aromatice –– 1 cerere1 cerere

12.12.2011Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Paşi pentru acordarea recunoaşterii OIPAPaşi pentru acordarea recunoaşterii OIPA

1.1. OIPAOIPA depunedepune dosaruldosarul dede recunoaştererecunoaştere lala MADRMADR însoţitînsoţit dede oo cererecerere

C it t lC it t l bli ăbli ă OIPAOIPA îî R i t lR i t l OIPAOIPA fi tfi t ii bb MADRMADR2.2. ComitetulComitetul publicăpublică cerereacererea OIPAOIPA înîn RegistrulRegistrul OIPAOIPA afişatafişat pepe paginapagina webweb MADRMADR

3.3. ComitetulComitetul analizeazăanalizează dosaruldosarul dede recunoaştererecunoaştere şişi înîn termentermen dede 3030 dede zilezile dede laladepuneredepunere elaboreazăelaborează raportulraportul dede analizăanaliză

4.4. ComitetulComitetul emiteemite şişi publicăpublică DeciziaDecizia dede recunoaştere/respingererecunoaştere/respingere aa dosaruluidosarului dederecunoaştererecunoaştere pepe paginapagina webweb MADRMADR,, înîn condiţiilecondiţiile şişi termenultermenul prevăzutprevăzut dede legelege

D i iilD i iil dd t / it / i tt fifi t t tt t t îî tt dd 55 ilil5.5. DeciziileDeciziile dede recunoaştere/respingererecunoaştere/respingere potpot fifi contestatecontestate înîn termentermen dede 55 zilezilelucrătoarelucrătoare dede lala publicarepublicare

6.6. DupăDupă 55 zilezile lucrătoare,lucrătoare, pentrupentru deciziiledeciziile dede recunoaştererecunoaştere aprobateaprobate,, ComitetulComitetull b ăl b ă O di lO di l dd tt b tb t dd i i t li i t l i lt iii lt iielaboreazăelaborează OrdinulOrdinul dede recunoaştererecunoaştere aprobataprobat dede ministrulministrul agriculturiiagriculturii

7.7. OrdinulOrdinul dede recunoaştererecunoaştere publicatpublicat înîn MonitorulMonitorul OficialOficial sese transmitetransmite organizaţieiorganizaţieicarecare aa depusdepus cerereacererea dede recunoaştere,recunoaştere, iariar dateledatele oficialeoficiale sese completeazăcompletează înîn RegistrulRegistrulOIPAOIPA dd ii MADRMADROIPAOIPA dede pepe paginapagina MADRMADR

12.12.2011 9Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011

Care sunt principalele Care sunt principalele CCondiţii de constituire, ondiţii de constituire, OObiective, biective, AActivităţi, ctivităţi, DDrepturi şi repturi şi OObligaţii bligaţii

pentru funcţionarea pentru funcţionarea OIPAOIPA ??

OIPAOIPA este persoană juridică româna de drept privat, de interes public,OIPAOIPA este persoană juridică româna de drept privat, de interes public,fară scop lucrativ, recunoscută de Ministerul Agriculturii, Padurilor şiDezvoltarii Rurale conform legislaţiei în vigoare;

OOIPAIPA î fii t ă l i iţi ti l ţi t i di ă lOOIPAIPA se înfiintează la iniţiativa a cel puţin o treime din numărulorganizaţiilor profesionale de pe filiera de produs;

OOIPAIPA contribuie la buna funcţionare a pieţelor;ţ p ţ ;

OOIPAIPA contribuie la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltaredin sectorul pe care îl reprezintă;

OOIPAIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, laimplementarea politicilor agroalimentare naţonale şi comunitare şipoate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia.

12.12.2011 10Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011Principalele cerinţe Principalele cerinţe

pentru obţinerea recunoaşteriipentru obţinerea recunoaşterii ??pentru obţinerea recunoaşterii pentru obţinerea recunoaşterii ??

OIPAOIPA interesată,interesată, depunedepune oo cererecerere dede recunoaştererecunoaştere lalaMinisterulMinisterul AgriculturiiAgriculturii şişi DezvoltăriiDezvoltării RuraleRurale ComitetComitet OIPAOIPAMinisterulMinisterul AgriculturiiAgriculturii şişi DezvoltăriiDezvoltării RuraleRurale –– ComitetComitet OIPAOIPA

CerereaCererea esteeste însoţităînsoţită dede următoareleurmătoarele documentedocumente::a)a) SStatutultatutul organizaorganizaţţieiiei;;b)b) DDocumente justificative ocumente justificative privind respectarea criteriilor de privind respectarea criteriilor de reprezentareprezentativitatetivitate prevăzute la art 4prevăzute la art 4 OUG 103/2008OUG 103/2008;;reprezentareprezentativitatetivitate prevăzute la art. 4prevăzute la art. 4 OUG 103/2008OUG 103/2008;;c)c) HHotărârea Adunării generale otărârea Adunării generale a membrilor prin care se a membrilor prin care se solicită recunoaştereasolicită recunoaşterea;;d)d) DDocumentul de strategie ocumentul de strategie de dezvoltare a sectorului;de dezvoltare a sectorului;e)e) AAcordurile interprofesionale cordurile interprofesionale încheiate între membrii încheiate între membrii OIPAOIPA

12.12.2011 11

OIPAOIPAComitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011Care sunt procedurile Care sunt procedurile

de recunoaştere a OIPAde recunoaştere a OIPA ??de recunoaştere a OIPA de recunoaştere a OIPA ??

MADRMADR asigurăasigură recunoaşterearecunoaşterea OIPAOIPA prinprin ComitetulComitetul OIPA,OIPA,constituitconstituit prinprin OrdinOrdin alal ministruluiministruluiconstituitconstituit prinprin OrdinOrdin alal ministruluiministrului

ComitetulComitetul OIPAOIPA eesteste responsabilresponsabil dede aplicareaaplicarea procedurilorprocedurilor dederecunoaştererecunoaştere,, monitorizaremonitorizare şişi retragereretragere aa recunoaşteriirecunoaşterii OIPA,OIPA, precumprecumşişi cucu deciziadecizia privindprivind delegareadelegarea dede atribuţiiatribuţii cătrecătre OIPAOIPA

ComponenţaComponenţa şişi funcţionareafuncţionarea ComitetuluiComitetului,, precum şiprocedura de lucru cu OIPA sunt aprobate prin ordin alministrului agriculturiiministrului agriculturii

12.12.2011 12Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011Situaţii pentru Respingerea Situaţii pentru Respingerea

Cererii de recunoaştere a unei OIPACererii de recunoaştere a unei OIPACererii de recunoaştere a unei OIPA Cererii de recunoaştere a unei OIPA

LiLipsapsa documentelordocumentelor conform art. 9 conform art. 9 alinalin. (2) . (2) din HG nr. 1068/2009din HG nr. 1068/2009::- Cererea de recunoaştereCererea de recunoaştere-- Statutul organizaţieiStatutul organizaţiei-- Documente privind respectarea criteriilor de reprezentativitateDocumente privind respectarea criteriilor de reprezentativitate- Hotărărea Adunării Generale prin care se solicită recunoaşterea

D t l d t t i d d lt t l i/ j t- Documentul de strategie de dezvoltare a sectorului/angajament- Acordurile interprofesionale

Lipsa din statut a cerinţelor statutare conformLipsa din statut a cerinţelor statutare conform Art. 4 alin. (2) din Lipsa din statut a cerinţelor statutare conform Lipsa din statut a cerinţelor statutare conform Art. 4 alin. (2) din OUG nr. 103/2008 şi Art. 5, 6, 7 din HG 1068/2009

Neîndeplinirea criteriilor de reprezentativitate Neîndeplinirea criteriilor de reprezentativitate Art. 3 din HG nr. p pp p1068/2009, Art. 4 alin. (2), (3) din HG nr. 1068/2009

12.12.2011 13Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011Situaţii pentru Retragerea Situaţii pentru Retragerea recunoaşterii unei OIPArecunoaşterii unei OIPArecunoaşterii unei OIPA recunoaşterii unei OIPA

Cândând sese constată că constată că OIPA nu mai îndeplineşte condiţiile OIPA nu mai îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterepentru recunoaştere sstabilitetabilite prin HG 1068/2009prin HG 1068/2009;;pentru recunoaşterepentru recunoaştere sstabilite tabilite prin HG 1068/2009prin HG 1068/2009;;

CCând ând se se constată că constată că OIPA încalcă prevederile art. 8 din OIPA încalcă prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008;;

CCând ând se se constată constată că că OIPA nu respectă angajamentele asumate OIPA nu respectă angajamentele asumate p g jp g jîn cazul delegării de atribuţiiîn cazul delegării de atribuţii şi când se şi când se constată că OIPA nu constată că OIPA nu respectă acordurile interprofesionale.respectă acordurile interprofesionale.

12.12.2011 14Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011Este necesară Recunoaşterea OIPA? Este necesară Recunoaşterea OIPA?

Dacă contribuie la buna funcţionare a pieţelor – DADADacă contribuie la întarirea siguranţei alimentare – DADAg ţ

Dacă contribuie la îmbunatăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta de produse alimentare - DADA

Dacă contribuie la elaborarea strategiilor de dezvoltare a sectorului - DADA

Să conlucreze cu autorităţile şi organismele finanţatoare pentru obţinerea de subvenţii şi facilităţi fiscale, cât şi contractarea de credite avantajoase – DADA

MembriMembri organizaţiilororganizaţiilor interprofesionaleinterprofesionale recunoscuterecunoscute pe filieră, beneficiazăbeneficiază dedepunctajpunctaj suplimentarsuplimentar lala criteriilecriteriile dede selecţieselecţie aa proiectelorproiectelor depuse pe măsurile PNDR:punctajpunctaj suplimentarsuplimentar lala criteriilecriteriile dede selecţieselecţie aa proiectelorproiectelor depuse pe măsurile PNDR:măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” şimăsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole şansele de finanţare a proiecteloreligibile depuse cresc.

12.12.2011 15INDAGRA INDAGRA

20112011

OIPAOIPARECUNOSCUTERECUNOSCUTE

20112011CONCLUZIICONCLUZII

Este necesară o mai bună conlucrareconlucrare şişi implicareimplicare a asociaţiilor,federaţiilor, patronatelor şi sindicatelor în scopul coagulării şi dezvoltăriiede ţ o , p o e o ş s d c e o scopu co gu ş de voformelor asociative de pe întregul lanţ alimentar: producţie, procesare,reţelele comeriale şi consumatorii

Este necesară transparenţa în procesul de informare a producătoriloragricoli în relaţie cu structurile instituţionale şi organizaţionale alelanţului agroalimentar

Este necesară revizuirea urgentă a legislaţiei actuale privind constituireaşi recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale pe filiera produseloragroalimentare în scopul simplificării procesului de recunoaştere a OIPAagroalimentare, în scopul simplificării procesului de recunoaştere a OIPA

Este necesară dezvoltarea construcţiilor parteneriale între autorităţile şiinstituţiile statului şi organizaţii

12.12.2011 16INDAGRA INDAGRA

20112011

instituţiile statului şi organizaţii

MADR MADR -- Comitetul OIPA Comitetul OIPA Direcţia Generală de Politici în Zootehnie şi Industrie Direcţia Generală de Politici în Zootehnie şi Industrie

AlimentarăAlimentarăAlimentarăAlimentară Direcţia Generală de Politici în Sectorul VegetalDirecţia Generală de Politici în Sectorul Vegetal

Informaţii suplimentare:Informaţii suplimentare: http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119Email: Email: [email protected]@madr.roTel: 021 307 8523; 021 307 8528Tel: 021 307 8523; 021 307 8528Tel: 021 307 8523; 021 307 8528Tel: 021 307 8523; 021 307 8528

12.12.2011 17Comitetul OIPA

7 Decembrie 2011