of 20 /20
Manual de utilizare RO CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ PHAROS Green 18 kW 24 kW 34 kW

CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare...

Page 1: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

Manual de utilizareRO

CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ

PHAROS Green18 kW 24 kW 34 kW

Page 2: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

2

manual de utilizare

Stimată Doamnă,Stimate Domn,Vă mulţumim că aţi ales o centrală termică pro-dusă de noi. Vă asigurăm de calitatea superioa-ră a produsului nostru.Prezenta broşură, incluzând interdicţiile şi reco-mandările, a fost întocmită pentru a vă informacu privire la instalarea centralei, la utilizarea şi

să bene�ciaţi de toate facilităţile echipamentului.Păstraţi cu grijă prezenta broşură, pentru a pu-tea � consultată în orice moment.La nevoie, serviciul tehnic cel mai apropiat dedomiciliul dumneavoastră vă stă la dispoziţie.Cu salutări călduroase.

de garanţie care se a�ă în interiorul ambalajului.

Prezentul manual, ca si cel cu "Instrucţiunitehnice de instalare şi întreţinere", face parteintegrantă din aparat. Manualele vor � pãstratecu grijă şi trebuie să însoţească centrala termicăîn caz de cesiune către un alt proprietar şi/sauîn caz de transfer într-o altă instalatie.Cititi cu atenţie instrucţiunile şi recomandărileoferite în prezentul manual.

întreţinerea acesteia, pentru ca dumneavoastră

Vă rugăm să urmaţi explicaţiile de pe certi�catul

Acest aparat serveste la producerea apei caldepentru uz casnic.

-zire şi la o reţea de distribuţie a apei calde me-najere, adaptate performanţelor şi capacităţiisale.Este interzisă orice altă utilizare în afara celei

caz, responsabil pentru daunele decurgânddintr-o utilizare necorespunzătoare, incorectăşi neraţională sau pentru nerespectarea instruc-ţiunilor din prezenta broşură.

specia-l in-

te cu legile şi normele în vigoare; după termi-narea instalãrii, instalatorul trebuie să ofere clientului o declaraţie de conformitate.

stalarea aparatelor de încălzire, în conformita-

Instalaţia, întreţinerea şi orice altă intervenţie

au toate calităţile cerute în conformitate cu re-

glementările aplicabile în domeniu şi cu indica-ţiile oferite de către producător.În caz de pană şi/sau de funcţionare necores-punzătoare, se va stinge aparatul şi se va închi-de robinetul de gaz. Utilizatorul nu trebuie să

la un specialis

schimb originale. Nerespectarea celor de mai suspoate compromite siguranţa aparatului si va exo-nera producatorul de orice răspundere.

--irutcurts a ăţnanetnem ed uas irărcul ed zac nÎlor amplasate aproape de ţevi sau de dispoziti--vele de evacuare a fumului şi accesoriilor, se vaînchide aparatul şi, după terminarea lucrărilor,

încerce să repare singur echipamentul, ci va apela

Pentru orice reparaţie, se va recurge la un tehnician

vilor sau a dispozitivelor.

În cazul unei întreruperi îndelungate în funcţio-narea centralei termice:- se întrerupe alimentarea electrică, mutând în- trerupătorul exterior pe poziţia OFF (oprit),

- se închide robinetul de gaz şi robinetul de apă rece menajeră,

există riscul de îngheţ.

Pentru curăţarea părţilor exterioare, centrala ter-mică se va închide şi se va poziţiona întrerupătorulexterior pe OFF (oprit).Nu se vor utiliza sau depozita substanţe uşor

trala termică.

Marca CE garantează faptul că aparatul cores-punde cerinţelor din directiva:

- 90/396/CEE despre aparatele pe bază de gaz- 2004/108/CEE despre compatibilitatea electromagnetică- 92/42/CEE despre randamentul energetic- 2006/95/CEE despre siguranţa electrică.

se va veri�ca starea bună de funcţionare a te-

- se goleşte instalaţia de încălzire şi sanitară, dacă

chemat un specialist în domeniu.

Page 3: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

3

manual de utilizare

Norme de siguranţă

Legenda simbolurilor:

************

Nerespectarea avertismentelor implică ris--cul rănirii şi poate provoca chiar decesul.

Nerespectarea atenţionării asupra perico-lului poate afecta şi, în unele cazuri, adu-ce grave prejudicii bunurilor, plantelor deapartament sau animalelor.

tă deschiderea echipamentului.Electrocutare prin contact cu componentele

Leziuni sub formă de arsuri, provocate de pre-

răni provocate de ieşituri / margini ascuţite.

sită demontarea echipamentului.Electrocutare prin contact cu componentele

Inundaţii provocate de apa scursă din furtu-nurile debranşate.Explozii, incendii sau intoxicaţii provocate degazul care scapă din furtunurile debranşate.Nu se va deteriora cablul de alimentare electrică.

neizolate.Nu se vor pune niciodată obiecte pe echipament.Leziuni provocate de căderea obiectului aşezatpe echipament, ca urmare a vibraţiilor.Deteriorarea aparatului sau a obiectelor aşeza-te pe echipament, provocată prin căderea obiectului din cauza vibraţiilor.Nu vă urcaţi pe aparat.Leziuni provocate de căderea aparatului.Deteriorarea aparatului sau a obiectelor aşe-zate pe echipament, prin căderea aparatuluidetaşat din suporţii de prindere.

zenţa unor componente supraîncălzite, sau

Nu se va efectua nicio operaţie care necesi-

Nu se va efectua nicio operaţie care nece-

Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sausuporţi instabili pentru a curăţa aparatul.

Leziuni provocate de căderea de la înălţime sauprin deblocarea scării pliante.

pătorul exterior în poziţia OFF (oprit).Electrocutare prin contact cu componentele

Nu se vor utiliza pentru întreţinerea apara-tului substanţe insecticide, solvenţi sau pro-duse de curăţare cu acţiune agresivă.Deteriorarea părţilor vopsite sau din materialplastic.

Nu se va utiliza aparatul în alte scopuri decâtutilizarea casnică obişnuită.Deteriorarea aparatului din cauza unei supra-sarcini de funcţionare.Deteriorarea obiectelor tratate necorespunză--tor.

Nu se va permite copiilor sau persoanelorfără experienţă să utilizeze aparatul.

Deteriorarea aparatului din cauza utilizării necorespunzătoare.

În cazul în care se simte miros de ars sau iese-fum din aparat, se va opri alimentarea elec-trică, se va închide robinetul de gaz, se vordeschide ferestrele şi se va chema un specialist.Leziuni provocate de arsuri sau de inhalarea fumului, intoxicaţii.

În cazul în care se simte miros puternic degaz, se va închide robinetul de gaz, se vordeschide ferestrele şi se va chema un specialist.Explozii, incendii sau intoxicaţii.

Nu se va efectua nicio operaţie de cură-

Page 4: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

4

manual de utilizare

Chau�age

1

2

3

4

5

6

7

13

12

11

10

9

8

Tabloul de comandă

Funcţie SRA (Sistem de Reglare Automată)Funcţia SRA permite să se optimizeze randamentul centralei termice, păstrând otemperatură optimă în transmiţători (traductori) şi un confort maxim pentruutilizator. Functia SRA garantează o temperatură ideală în locuinţă plus economii de energie.Principiul constă în reglarea automată a apei la ieşirea din centrala termică, în funcţiede temperatura ambiantă a interiorului.

Centrala termică permite să se programeze funcţionarea încălzirii, în funcţie de cerinţe, direct de la panoul de comandă, care vizualizează perioadele de funcţionarepe durata zilei.

Info Permite accesul la toate informaţiile referitoare la funcţionare şi la serviciile oferite decentrala termică.

SRA

Programarea orară a rezervei menajereCentrala termică permite să se controleze menţinerea temperaturii pentru rezerva

Comfort sau Eco.

Programarea orară a încălzirii

1. 2. Tastă ON/OFF (pornit / oprit) 3. Buton de reglare a temperaturii de

încalzire + codor programare 4. Buton de selectare a MODULUI de

functionare 5. Buton de programare pentru menţinerea

temperaturii la rezerva (de apă) menajeră 6. Buton de programare orară pentru

încălzire

Ecran (/a�şaj / display) 7. Buton SRA(Activarea termoreglarii)

8. Buton de reglare a temperaturii apeimenajere

9. Manometru 10. Tastă INFO 11. Tastă ESCAPE (/iesire) 12. Tastă de selectare a MENIULUI şi de

validare pentru programare 13. Tasta RESET (/resetare)

Page 5: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

5

manual de utilizare

Programare orară

Ziua săptămânii (luni, marţi... duminică)

Indicarea zonei referitoare la vizualizarea reglării pentru programareaorară

Data şi ora

- starea centralei termice şi indicarea temperaturii- reglare meniu- semnalizarea codului de eroare- temperatura ambiantă (dacă exista racordare la un dispozitiv periferic tip BUS)- temperatura externă (dacă exista racordare la o sondă externă)

Manometru digital

Cerere de presiune tastă Reset (centrală termică în blocaj)

Cerere de intervenţie asistenţă tehnică

funcţionării

reglate

Funcţionarea în regim de încălzire a apei menajere, cu indicarea niveluluitemperaturii reglate

ABCDE... Meniu în derulare

Comfort sau Eco

Meniu Info

Funcţie SRA activată (termoreglare activată), cu indicarea unei eventualesonde interne (bus) sau externeKit solar activat (opţiune)Fix = Clip-in solarClipind = utilizarea energiei solare activată

ABCDEFGHIL123456

A�șaj

(zona 1 sau zona 2) pentru încălzire

Indicarea programării orare pentru încălzirea apei menajere

Programare orară activată şi/sau încălzirea apei menajere

Cifra pentru indicaţii:

Funcţionarea în regim de încălzire, cu indicarea nivelului temperaturii

Page 6: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

6

Manual de utilizare manuel d'utilisation

ATENTIEInstalarea, prima punere in functiune, reglarile de intretinere nu trebuie efectuate decat depersonal calificat, in conformitate cu prevede- rile din instructiuni.Producatorul isi declina orice responsabilitate in caz de daune suferite de persoane, anima-les sau bunuri, ca urmare a unei instalari neco-respunzatoare a aparatului.Recomandare pe durata perioadei de functionareDaca centrala termica este instalata in interio-rul apartementului, verificati daca sunt respec-tate dispozitiile privind intrarea aerului si ven- tilarea incaperii (conform legilor in vigoare).Se va controla periodic presiunea apei afisata pe ecran si se va verifica, cat timp instalatia este rece, daca presiunea are o valoare intre 0,6 si 1,5 bari. Daca presiunea este sub valoa- rea minima, afisajul va semnala acest lucru prin cerere de umplere.Pentru a restabili presiunea, deschideti robi- netul de umplere aflat sub centrala si inchide-ti-l cand se atinge valoarea medie de 1 bar. Daca scaderea de presiune se intampla foartefrecvent, probabil ca exista o scurgere de apa in instalatie. In acest caz, este necesara inter-ventia unui tehnician calificat. Procedura de punere in functiuneSe apasa tasta ON/OFF 2, afisajul se aprinde:

Modalitatile de functionare sunt vizualizateprin intermediul celor 3 cifre:- prima cifra indica starea de functionare a aparatului :0 XX - In asteptarea functionarii.

Mesajul de pe ecrn indica modul de functionare selectat, "Vara" sau "Iarna"

C XX - Cerere de incalzirec XX - Postcirculatie incalzired XX - Cerere de apa calda menajerab XX - Reincalzire balonh XX - Postcirculatie ACM F XX - Pompa activa Anti-inghet - Arzator activ Anti-inghet.

- cifrele a doua si a treia indica : - in absenta cererii, temperatura de iesire

schimbator principal - in modul incalzire, temperatura de iesire

schimbator principal - in cerere apa calda menajera (instantanee,

cu balon sau solar), temperatura reglata pentru apa calda menajera

- pe functionare Anti-inghet, temperatura de iesire schimbator principal.

SELECTAREA MODULUI DE FUNCTIONARE Alegerea modului de functionare se efectuea-za cu ajutorul tastei MODE 4 :Aprinderea arzatorului este semnalata pe afisaj prin simbolul .

Barele verticale indica puterea utilizata.

REGLARE INCALZIRECU ajutorul tastei MODE, selectati modul incal- zire + apa menajera. Temperatura apei calde se ajusa cu ajutorul butonului 3, intre 20 si 45°C(temperatura joasa) si intre 35 si 82°C (tempe-rature inalta). Valoarea prestabilita este afisata cu semnal clipi-tor pe durata reglarii si ramane indicata in con-tinuare pe barograful vertical .

REGLARE (TEMPERATURA) APA MENAJERAEste mereu activa din momentul punerii in functiune a aparatului. Temperatura apei me- menajere poate fi reglata din butonul rotativ 8, intre 40 si 65°C.

Vara

ModeIarna:

incalzire +apa menajera

Vara numai

ACM

Protectie Anti-inghet

Afisaj

Iarna

Page 7: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

7

manual de utilizare

în timpul reglării şi rămâne indicată în continuarepe barele verticale .Construcţia centralei termice asigură o utilizare

zervei de apă menajeră.

Funcţia COMFORTAparatul permite să se asigure apa caldã mena- jerã prin stocarea apei calde în rezervorul de apa caldă menajeră.Sunt propuse mai multe tipuri de programe, acce-sibile prin intermediul tastei 5

COMFORT :Rezerva de apă caldă menajeră este menţinută lao anumită temperatură 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

COMFORT + :Centrala termică permite programarea în funcţiede cerinţe a perioadelor în care rezerva de apă cal-dă menajeră este menţinută la temperatură ridi-cată (vezi meniul 1). Pe tabloul de comandă suntvizualizate aceste perioade. Acest program este

bilite.

ECO + :Identic cu regimul precedent, dar incluzând stra-tegii pentru economisirea energiei:Detectarea absenţei prelungite de consum apă.După 24 de ore fără consum, temperatura de co-mandă a balonului este redusă cu mai multe gra-de. La următorul consum, această temperatură

NUMAI ÎNCĂLZIRERezerva de apă caldă menajeră nu este menţinută latemperatură ridicată. Centrala termică este activă

În cazul în care funcţia Comfort nu este menţinută activă,rezerva de apă caldă menajeră nu este menţinută latemperatură ridicată. Centrala termică acţionează instantaneupentru încălzire, iar funcţia de apă caldă menajeră este asigurată numai la apariţia consumului de apă caldă menajeră.

OPRIREA ÎNCĂLZIRII

comandă pentru apa caldă menajeră.

PUNERE PE REGIM DE VEGHE Pentru a opri funcţionarea centralei termice, se apasă tasta ON/OFF 2. OPRIRE COMPLETĂ A CENTRALEI TERMICEPentru a opri complet centrala termică, se întrerupealimentarea electrică de la întrerupătorul electric ex-

Apã menajerãbar

Balonbar

Eté

Eté

Încãlzirebar

Varã

Balon

Balon

Apã menajerãbar

tor

optimă a energiei consumate pentru încălzirea re-

,vezi paragraful

numai pentru încălzire.

Pentru a opri încălzirea, se apasă tasta MODE 4. Sim-bolul de pe ecran dispare. Rămâne activă numai funcţiade apă caldă menajeră. Cifrele indică temperatura de

tern. A�sajul se stinge. Se închide robinetul de gaz.

Page 8: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

manual de utilizare

Important

Absență �acără

Descriere

1 015 011 03

Probleme de circulație apă1 041 051 061 071 085 P4 3 tentative de aprindere ratate3 05 Probleme cu cartela electronică3 06 Probleme cu cartela electronică3 07 Probleme cu cartela electronică

Tabel cu diferitele cauze de blocare

A�șaj

SupraîncălzireAbsenţa �ăcării

Presiune insu�cientă

Funcţia anti-îngheţCentrala termică este echipată cu un dispozitivcare controlează temperatura de ieşire a schim-bătorului de căldură astfel încât, dacă tempera-tura coboară sub 8°C, acesta porneşte pompa (cir-

După cele două minute de circulaţie:a) dacă temperatura este de cel puţin 8°C,

pompa se opreşte,b) dacă temperatura este între 4°C şi 8°C,

circulaţia continuă încă 2 minute,c) dacă temperatura este inferioară valorii de

la puterea minimă, până când temperaturade ieşire atinge 33°C. Atunci arzătorul se stinge,iar pompa continuă să funcţioneze încă douăminute.

Dacă centrala termică este echipată cu un balon(recipient), un al doilea dispozitiv controleazătemperatura apei calde menajere.Dacă aceasta scade sub 8°C, vana de distribuţiebasculează în poziţia pentru apă caldă menajeră,iar arzătorul se aprinde, până când temperaturaatinge 12°C. După aceasta, urmează o postcircu-laţie de 2 minute.Funcţia anti-îngheţ nu poate acţiona corect de-cât dacă:- presiunea din instalaţie este corectă,- centrala termică este alimentată electric,- centrala termică este alimentată cu gaz,- nu este în curs de desfasurare nicio oprire de

siguranta sau de blocare.

culaţia din instalaţia de încălzire) timp de 2 minute.

4°C, arzătorul se aprinde în regim de încălzire,

Condiţii pentru oprirea de siguranţă a aparatuluiCentrala termică este securizată, datorită con-troalelor interne realizate prin placa electronică,prin intermediul acesteia centrala termică estetrecută pe oprire atunci când apare o defecţiu-

în locul care arată cauza care a generat oprirea.Există mai multe tipuri de opriri:

ne. În acel moment, pe a�saj clipeşte un cod,

Oprire de siguranţă Pe a�saj, simbolul însoteste codul clipind.Aceasta este o oprire "VOLATILĂ", adică este eliminata automat la o întrerupere a alimen-tării electrice.Pe de altă parte, în majoritatea cazurilor, atuncicând dispare cauza opririi, aparatul reporneşteşi îşi reia funcţionarea normală.În caz contrar, poziţionati întrerupătorul bi-polar extern pe poziţia OFF, închideti robine-

Notă: În cazul erorii 1 08 – Oprire pentru presi-

tabilească presiunea în centrala termică.

tul de gaz şi apelati la

de ajuns să se res-

Oprire blocată Pe a�saj, simbolul însoteste codul clipind.Aceasta este o oprire "NEVOLATILĂ". O întreru-

relansa o tentativă de aprindere. Trebuie exe-cutată deblocarea, prin apăsarea tastei Reset 13,după mai multe tentative de deblocare, iar da-că blocarea se repetă, este necesară intervenţia

pere a alimentării electrice nu ajunge pentru a

Din motive de siguranţă, centrala termică nu vapermite decât maximum 5 tentative de deblo-care în decurs de 15 minute (apăsări ale tasteiReset 13). După acestea, ea se blochează total.Pentru a o debloca, se întrerupe şi se reia ali-mentarea electrică prin intermediul întrerupă-torului bipolar extern.

Page 9: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

9

manual de utilizare

0 0, reprezentarea unui număr clipindACCES LA MENIUL DE AFIŞARE ŞI DE REGLARETasta Meniu 12 oferă acces la o serie de meniuri care permit să se adapteze funcţionarea centraleitermice la instalaţie şi la exigenţele utilizatorului.Meniurile disponibile sunt următoarele:menu 0 = Oră – Dată – Limbămenu 1 = Programare orară săptămânalămenu 3 = Solar & Balonmenu 4 = Parametru zona 1menu 5 = Parametru zona 2menu Info = Informaţii – accesibil prin tasta INFOParametrii referitori la meniurile accesibile sunt descrişi în paginile următoare.

reperul A al a�sajului. În general, acestuia i se asociază un mesaj în zona B.

(buton de reglare care permite mărirea sau diminuarea valorii de reglare)

Chau�age

Codor

TastăMenu/OK

Reper BReper A

ABCDEFGHIL123456

Legenda cifrelor de pe ecran:reprezentarea unui număr �x

Accesarea şi modi�carea diverşilor parametri se efectuează cu ajutorul tastelor Menu/OK, Mode şiCodor (vezi �gura de mai jos). Numărul meniurilor pentru parametrii corespunzători este indicat pe

Page 10: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

10

manual de utilizare

men

iu

subm

eniu

descriere

0 REGLARE ORĂ, DATĂ, LIMBĂ

0 0"Limbă"

Englezã Italianã

Francezã ...................

0 1 Reglare dată şi oră"Dată şi Oră"

oră "Selectare oră şi apăsare MODE"

minut "Selectare minut şi apăsare MODE"

an "Selectare an şi apăsare MODE"

lună "Selectare lună şi apăsare MODE"

zi "Selectare zi şi apăsare MODE"

ziua săptămânii(luni... duminică)

"Selectare zi săptămână şi apăsareMeniu/OK”

0 2 Actualizare automatăa orei legale "Reglare oră legală"

AutomatManual

MENIU 0

"mesaj pe ecran"

Selectare limbă ecran

0 – submeniul 0, procedând după cum urmează:- se apasă pe tasta Menu/OK,

000- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

000 - se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

pentru a accesa submeniul-

pe ecran apar limbile disponibile. Se selectează limba dorită,

- se apasă pe tasta Menu/OK pentru a memo-

- se apasă pe tasta Esc pentru a iesi din meniu.

Reglarea datei şi orei

0 – submeniul 1, procedând după cum urmează:-

clipeşte 000- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

000- se apasă din nou pe tasta Menu/OK, pentru a

accesa submeniul 010- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

pentru a accesa submeniul

juluiStabilirea limbii jului se efectuează din meniul

pe ecran clipeşte

pe ecran clipeşte

se roteşte codorul,

Reglarea datei şi orei se efectuează din meniul

se apasă pe tasta Menu/OK,

pe ecran clipeşte

- începe să clipească succesiv ora, minutul etc.(vezi tabelul corespunzător)

- se roteşte codorul pentru a selecta valoareaşi se apasă pe tasta MODE pentru a con�rma

- după introducerea ultimului parametru(ziua săptămânii), se apasă pe tasta Menu/OKpentru a memora data

- se apasă pe tasta esc pentru a ieşi din meniu.

Actualizarea automată a orei legaleActualizarea automată a orei se efectuează din

urmează:- se apasă pe tasta Menu/OK,

000- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

000- se roteşte codorul pentru a selecta subme-

niul 020- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

pentru a accesa submeniul- se apasă din nou pe tasta Menu/OK,

pentru a valida funcţia- se apasă pe tasta Esc

pentru a iesi din meniu.

meniul 0 – submeniul 2, procedând după cum

pe ecran clipeşte

pe ecran clipeşte

Page 11: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

11

manual de utilizare

MENIU 1PROGRAMARE ORARĂO programare săptămânală permite să se adapteze perfect funcţionarea centralei termice cu exigenţele şi cu stilul dumneavoastră de viaţă.

caldă (vezi meniul 105).Pentru a intra în meniul 1 se procedează după cum urmează:- se apasă pe tasta Menu/OK, pe ecran clipeşte 00- se roteşte codorul pentru a baleia lista meniurilor şi se alege 00 - “Programare timer”- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru a intra în meniu- se roteşte codorul pentru a baleia parametrii a�şaţi în interiorul meniului 1;

men

iu

para

met

ru

descriere

1 PROGRAMARE ORARĂ1 01 Funcţie Party

"Programare Party"de la 15 minute până la 6 ore

1 02"Temp. redusă"

de la 15 minute până la 6 ore

1 03 Funcţie Vacanţă"Perioadă Vacanţă"

de la 0 zile până la 3 luni

1 04 Selectarea programării Orar de vizualizat"Vizualizare reglare zonă"

zona 1zona 2Apă caldăApă caldă

1 05 Selectarea zonei de programat"Selectarea zonei de programare"

zona 1zona 2Apă caldă

1 06 Programare prestabilită"Programe preselecţionate"

Program preselecţionat 1Program preselecţionat 2Program preselecţionat 3

1 07 Programare personalizată pentru toate zilele săptămânii "Luni – duminică"

1 08 Programare personalizată pentru intervalul "Luni – vineri"

1 09 Programare personalizată pentru intervalul "Sâmbătă – duminică"

1 10 Programare prestabilită pentru "luni"

1 11 Programare prestabilită pentru "marţi"

1 12 Programare prestabilită pentru "miercuri"

1 13 Programare prestabilită pentru "joi"

1 14 Programare prestabilită pentru "vineri"

1 15 Programare prestabilită pentru "sâmbătă"

1 16 Programare prestabilită pentru "duminică"

1 17 Copia programării unei zile pe o altă "Copie zi după zi"

Programarea se poate efectua pe oricare dintre cele 2 zone de încălzire sau pe regimul de apă

diferitii parametri sunt indicaţi în zona de comentariu de pe ecran (vezi tabelul de mai jos).Pentru modi�carea sau programarea parametrilor se vor urma indicaţiile date în paginile următoare.

"Mesaje pe ecran"

Dezactivare temporară a încălzirii

Page 12: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

12

manual de utilizare

PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂCentrala termică propune trei programe de funcţionare deja stabilite (meniu 1 – Program prestabilit).Program prestabilit 1De luni până duminică

Program prestabilit 2De luni până duminică

Program prestabilit 3De luni până duminică

Selectarea unui program prestabilitPentru a activa una dintre programările saptamânale prestabilite, se va proceda dupa cum urmează:- se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

clipeşte 00- se roteşte encoderul pentru a selecta

meniul 00- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru

a accesa parametrul-

"Selectare zonă de program"- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru

- se roteşte codorul şi se selectează "Zona 1"sau "Zona 2"

ma zona selectată-

"Programul prestabilit"- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru a accesa

programul prestabilit- se roteşte codorul pentru a selecta unul

dintre cele 3 programe propuse

ma alegerea- se apasă pe tasta esc pentru a ieşi din

meniu.

Este posibil să se aplice programarea orară

Se va proceda după cum s-a arătat mai sus,

"selectarea zonei de programare".

Perioada OFFPerioada ON

Plajă orarăDe la 00.00 până la 05.30 InterzisDe la 05.30 până la 22.00 AutorizatDe la 22.00 până la 23.59 Interzis

Période OFF OFFON ON OFFOFFON

Plajă orarăDe la 00.00 până la 06.00 InterzisDe la 06.00 până la 08.00 AutorizatDe la 08.00 până la 11.30 InterzisDe la 11.30 până la 13.00 AutorizatDe la 13.00 până la 17.00 InterzisDe la 17.00 până la 22.00 AutorizatDe la 22.00 până la 23.59 Interzis

Période OFFOFFON OFFON

Plajă orarăDe la 00.00 până la 06.00 InterzisDe la 06.00 până la 08.00 AutorizatDe la 08.00 până la 16.00 InterzisDe la 16.00 până la 22.00 AutorizatDe la 22.00 până la 23.59 Interzis

Starea încălzirii

Starea încălzirii

Starea încălzirii

se roteşte codorul în sensul acelor de ceasornic, pentru a vizualiza pe ecran

a accesa alegerea zonei de încălzire

se roteşte codorul pentru a selecta

reglată in prealabil la zona de încălzire 1 şi 2.

selectarea

Page 13: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

13

manual de utilizare

Se apasă tasta MODE până apare textul "Perioa-

retrage o oră din perioada ON de la 06.00 pânăla 07.00).

Rotind codorul, se deplasează cursorul până laintervalul orar dorit.

15 minute.

a programului prestabilit

se intră din nou în meniul 1, cum s-a arătat maisus, şi se roteşte codorul pentru a vizualiza

"Vizualizare reglare zona".Se apasă pe tasta Meniu/OK pentru a accesa alegerea programului orar de vizualizat. Rotind codorul, se selectează zona de încălzire

Pentru a activa programarea, după ieşirea dinmeniu, se apasă pe tasta ceas încălzire 6, iar pe

.

Notă : indicarea zonei pentru programareaorară este vizualizată prin simbolurile situate deasupra ceasului

Selectare zonă 1 vizualizată

Selectare zonă 2 vizualizată

Selectare "Apă caldă" vizualizată

Vizualizarea pe ecran

Pentru a vizualiza pe ecran programul selectat,

pe ecran (vezi nota).

ecran apare simbolul

dorita (de ex.: "Zona 1").

Pentru a adapta programarea orară la propriile

Se intră din nou în meniul 1, cum s-a arătat deja,

lele, pentru a opera acolo pro-

Exemplu :

Se apasă tasta Menu pentru a intra în modul

"Se deplasează cursorul",se roteşte codorul şi se poziţionează cursorul

Cursorul clipeşte şi pe ceas se indică selecţia,prin paşi de cate 15 minute.

GM004007

Plajă orarăDe la 00.00 până la 07.00 InterzisDe la 07.00 până la 22.00 AutorizatDe la 22.00 până la 23.59 Interzis

Se deplasează cursorulbar

tabilit

dorinţe, se va bilit.

se roteşte codorul pentru a vizualiza ziua sau zi-

"sâmbătă – duminică" urmează să

Pe ecran apare textul

gram prestabilit.

Stare a încălzirii

Încălzire

dă O�" pentru a programa o nouă perioadă deîncălzire neactivă (Ex.: "Perioadă OFF" pentru a

După �ecare modi�care a plajei orare a�sate peecran, ceasul indică ora selectată cu un pas de

Page 14: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

14

manual de utilizare

se apasă pe tasta MODE şi se selectează "Perioa-dă On" pentru a programa o nouă perioadă deaprindere, în noul exemplu o perioadă unică dela 07.00 până la 22.00.

Perioadă OFFbar

Perioadă ONbar

Rotind codorul, se deplasează cursorul pânăla ora dorită (exemplu 22.00). Cursorul se depla-sează făcând vizibilă toată perioada ON.

Apoi se apasă tasta ESC pentru a reveni la vizua-lizarea normală. Pentru a activa programarea,după ce s-a ieşit din meniu, se apasă pe tastaceas încălzire 6, pe ecran apărând simbolul

.

Perioadă ONbar

programării orare.

Selectând "Perioadă OFF" sau "Perioadă ON", sepot insera alte perioade, pentru a adapta pro-gramarea la propriile cerinţe, chiar si pe durata unei zile.

selectând în interiorul meniului 1 ziua dorită şiinserând noile perioade OFF şi perioade ONdescrise mai sus.

Copia programului de la o zi la altaDacă se doreşte să se aplice programarea uneialte zile a săptămânii (de exemplu: vineri) la oaltă zi sau la mai multe zile (de exemplu: sâm-bătă – duminică), este posibil să se copieze pro-gramarea zilei alese la o altă zi dorită.Se intră în meniul 1, cum se arată în paragrafulprecedent şi se roteşte codorul până apare peecran "Copie zi cu zi"

Se apasă tasta Menu/OK pentru a activa modi-

Se roteşte codorul până la ziua care urmează să

re programarea prevăzută pentru sâmbătă.

"Selectare zi pe care se copiază".

Select. zi de copiatbar

Sâmbătăbar

Selectare zi pe care se copiazăbar

ecran apărând "Selectare zi de copiat".

de exemplu sâmbata şi pe ecran apa-

Se apasă tasta Menu/OK, pe ecran apărând

Se roteşte codorul până apare pe ecran ziua

Se apasă tasta Esc pentru a reveni la vizualiza-rea normală.

Vineribar

aleasă, de exemplu "vineri".

Se apasă tasta Menu/OK

Page 15: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

15

manual de utilizare

Această funcţie permite să se forţeze funcţiona-

15 minute până la un maximum de 6 ore, anu-lând temporar programarea de zi stabilită.Pentru a activa funcţia, se procedează după cumurmează:-

clipeşte 000 - se roteşte codorul pentru a selecta meniul

100 - “Programare timer”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a accesa

parametrul- se roteşte codorul în sensul acelor de ceasor-

101 "Perioadă Party”

- se apasă tasta Menu/OK, se roteşte codorulpentru a selecta o perioadă de reglare; ora

- se apasă pe tasta Esc pentru a ieşi din meniu

- până la ora XX".

(Temp. redusă)Această funcţie permite să se oprească momen-tan funcţionarea pe încălzire, pentru o perioadă

6 ore, anulând temporar programarea de zistabilită.Pentru a activa funcţia, se procedează după cumurmează:- se apasă tasta Menu/OK,

000- se roteşte codorul pentru a selecta meniul

100 - “Programare orară”- se apasă tasta Menu/OK,

pentru a accesa parametrul- se roteşte codorul în sensul acelor de ceasornic,

- se apasă tasta Menu/OK, se roteşte codorulpentru a selecta o perioadă de reglare; ora

ma

- se apasă tasta Esc pentru a ieşi din meniu

- până la ora XX".

Perioadă Party

Temp Redusă

Funcţia de forţare încălzire (Perioadă Party)

Funcţia de forţare oprire încălzire

rea pe încălzire pentru o perioadă minimă de la

se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

este vizualizată pe a�sajul ceasului

ma şi activa funcţia

pe ecran apare indicaţia "Perioadă Party

nic, pentru a selecta pe afisaj

de la minimum de 15 min. până la maximum

pe ecran clipeşte

pentru a selecta pe afisaj "Temp Redusă"

ora este vizualizată pe a�sajul ceasului

şi activa funcţia

pe ecran apare indicaţia "Temp Redusă

Funcţia de vacanţă (Perioada Vacanţă)Această funcţie permite să se suspende func-tionarea centralei termice pe o perioadă mini-mă de una până la 99 de zile. Programul săp-tămânal stabilit se reactivează automat la ter-menul perioadei stabilite. Funcţia Holiday ex-clude, de asemenea, încălzirea rezervei even-

Activarea funcţiei se efectuează după cum urmează:- se apasă tasta Menu/OK,

000 - se roteşte codorul pentru a selecta meniul

100 - “Programare orară”- se apasă tasta Menu/OK,

pentru a accesa parametrul- se roteşte codorul în sensul acelor de ceasornic,

- se apasă tasta Menu/OK, se roteşte codorulpentru a selecta o perioadă de reglare;

ma

- se apasă tasta Esc pentru a iesi din meniu

- XX".

Perioadă Vacanţă

tuale de apă.

pe ecran clipeşte

pentru a selecta pe ecran "Perioadă Vacanţă"

ora este vizualizată pe afisajul ceasului

şi activa funcţia

pe ecran apare indicaţia "Perioadă Vacanţă

Page 16: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

16

manual de utilizare

MENIU 4 - MENIU 5 - PARAMETRI ZONE 1 și 2

men

iu

subm

eniu

para

met

ru

descrierevaloare re

glar

edi

n fa

bric

a

note

4 PARAMETRU ZONĂ 1

4 0 REGLARE ZONĂ 1

4 0 0 Reglare temperatură confort zona 1"T ambient confort"

de la 10 la 30 °C 19 Activat numai cu dispozitivde modulare branşat(opţiune)

4 0 1 Reglare temperatură redusă zona 1 "T ambient redusă"

de la 10 la 30 °C 16

4 0 2 de la 20 la 82 °C 70 Activat numai cu termore-glare şi temperatură �xă

5 PARAMETRU ZONĂ 2

5 0 REGLARE ZONĂ 2

5 0 0 Reglare temperatură confort zona 2 "T ambient confort"

de la 10 la 30 °C 19 Activat numai cu dispozitivde modulare branşat(opţiune)

5 0 1 Reglare temperatură redusă zona 2 "T ambient redusă"

de la 10 la 30 °C 16

5 0 2 de la 20 la 82 °C 70 Activat numai cu termore-glare şi temperatură �xă

MENIU 3 – SOLAR ŞI BOILERReglarea temperaturii de confort şi reduse abalonuluiEste posibil să se regleze, pentru apa caldămenajeră, temperaturile dorite de confort şiredusă, pe baza programării orare integrate.Activarea şi funcţionarea centralei termicesunt supravegheate pentru menţinerea tempe-raturilor reglate.Pentru a regla temperatura de confort, se proce-dează după cum urmează:

clipeşte 000 - se roteşte codorul pentru a selecta meniul

300 - “Solar şi Boiler”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a accesa

300 - “Réglage de base" (Reglare de baza)

- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru a intra în300

- “Reglare temperatură boiler”

parametrul

se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

submeniul, pe ecran clipeşte

parametri, pe ecran clipeşte

ca

- se roteşte codorul pentru a selecta o nouăvaloare și se apasă tasta Menu/OK, pentrua memora modi�carea

- se apasă tasta Esc pentru a ieşi din meniu.

men

iu

subm

eniu

para

met

ru

descriere"Mesaj a�șat

valoare regl

are

din

fabr

ică

3 SOLAR ŞI BOILER

3 0 REGLARE DE BAZĂ

3 0 0 Reglare temperatură boiler

de la 40 la 65°C 60

3 0 1 INACTIV

3 0 2 Reglare temperaturăredusă boiler

de la 10 la 65°C 35

pe ecran"

“Mesaj a�șat pe ecran”

Reglare temperatură �xă încălzire

Reglare temperatură �xă încălzire"Temp �xă IC"

"Temp �xă IC"

Page 17: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

mmnuel d'utilisation

2117

manual de utilizare

Reglarea temperaturii de confort şi reduse

În cazul cuplării centralei termice cu un dispo-zitiv de modulant, se pot regla temperaturile deambient dorite confort şi redusă, pe baza pro-gramării orare integrate.În modul încălzire, activarea şi funcţionarea

a obţine menţinerea temperaturilor reglate.Reglarea temperaturii de confortPentru a regla temperatura ambiantă de confort,se procedează după cum urmează:

clipeşte 000 - se roteşte codorul pentru a selecta meniul

400 - “Parametri zona 1”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a accesa

400 - “Reglare temperatură”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a intra în

400 “T ambient confort”

parametrul, se roteşte codorul pentru a selec-ta noua valoare

- se apasă tasta Menu/OK, pentru a memora

- se apasă tasta Esc pentru a ieşi din meniu.

Pentru a regla temperatura de confort în zona 2(dacă există), se va proceda identic, selecţio-nând meniul 5.Reglarea temperaturii redusePentru a regla temperatura redusă, se proce-dează după cum urmează:

clipeşte000- se roteşte codorul pentru a selecta meniul

400 - “Parametri zona 1”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a accesa

400 - “Reglare temperatură”- se apasă tasta Menu/OK și se roteşte codorul

401 - “T ambient redusă”

ca

- se apasă tasta Menu/OK, pentru a memora

- se apasă tasta Esc pentru a ieşi din meniu.

Pentru a regla temperatura redusă în zona 2(dacă există), se va proceda identic, selecţio-nând meniul 5.

T ambient confort

T ambient redusă

pentru zona de încălzire

centralei termice sunt monitorizate pentru

se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

submeniul

parametru

se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

submeniul

pentru a selecta parametrul

parametrul, se roteşte codorul pentru a selectanoua valoare

2 (dacă este prezentă).

procedează după cum urmează:

clipeşte 000- se roteşte coderul pentru a selecta meniul

400 - “Parametri zona 1”- se apasă tasta Menu/OK, pentru a accesa

400 - “Reglare temperatură”- se roteşte codorul pentru a selecta para-

metrul 402 - ca

lecta noua valoare- se apasă pe tasta Menu/OK, pentru a memo-

- se apasă tasta Esc pentru a ieşi din meniu.

zona 2 (dacă există), se va proceda identic, se-lecţionând meniul 5.

pe zona de încălzire

temperatura de plecare a încălzirii, dacă este ac-Se

poate regla si zona

se apasă tasta Menu/OK, pe ecran

submeniul

parametrul, se roteşte encoderul pentru a se-

“Temp �x CH”

Temp �xa Incalzire

Page 18: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

18

manual de utilizare

Tasta INFOApăsând tasta se accesează datele din tabe-lul de mai jos. Se apasă de mai multe ori tasta

pentru a trece de la o linie la alta.Se apasă tasta Esc pentru a ieşi din funcţie.

Atenție:

Chau�age

Chau�age

Lista informaţiilor vizualizate

Ora din zi

Temperatura exterioară (°C)- numai cu sonda externă racordată (opţiune)

Temperatura interioară (°C)- numai cu sonda ambient de modulanta racordată(opţiune)

Debit apă caldă menajeră (l/mn)

Temperatură reglare apă caldă menajeră (°C)Luna rămasă pentru următoarea operaţie de întreţinere

Telefon şi denumire SAT

metrii 8 9 0)

Temperatură confort apă caldă menajeră (°C)Funcţie SRA

pe ecran

Temperatură acumulare °CNumai pentru centrală termică cu balon (recipient)

Presiunea în circuitul de încălzire (bari)

Temperatură reglare încălzire (°C)

Activată sau dezactivată, dacă simbolul este aprins

FUNCŢIE SRAActivarea termoreglării prin funcţia SRA permi-te să se optimizeze randamentul centralei ter-mice, în funcţie de condiţiile ambientale şi ex-terioare, păstrând o temperatură optimă în emiţători.Această funcţie permite obţinerea unui confortmaxim, fără a risipi inutil bani şi energie. Întra-

la o valoare ridicată (70-80°C), garantand in

lor mai reci zile de iarnă, dar care se dovedes-te excesivă în zilele mai blânde de toamna side primăvara.In acest fel se produc deseori creşteri ale tem-peraturii ambiante, prin inerţie după întreru-perea termostatului de ambent, antrenând dupa sine risipă de energie şi disconfort.Noua funcţie SRA calculează cel mai bun regimde funcţionare pentru centrala termică şi adap-tează în permanenţă temperatura circuitului de

de condiţiile ambientale şi exterioare şi de ce-rerea dumneavoastră.

devăr, în utilizarea standard, temperatura apeiin circuitul de încălzire este stabilită, în general,

pe durata ce-

încălzire în funcţie de instalaţia dumneavoastră,

serviciul nostru de Asistenţă Tehnică acre-ditat, care vă va oferi informaţii cu privire la

SRA ter-dispozitivele necesare pentru funcţionarea

mică în funcţie de instalaţie.

Page 19: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

19

manual de utilizare

SCHIMBARE GAZ Centralele noastre sunt concepute pentru a funcționa cu gaz metan sau gaz GPL.

de Asistență Tehnică.

ÎNTREŢINERE

nare şi durata de viaţă a centralei termice. Operaţiile de întreţinere trebuie efectuate în �ecare an,în conformitate cu anexa H la D.P.R. 21.12.99 nr. 551 și conform normei UNI 10436.

�ca randamentul şi emisiile poluante ale centralei termice.Toate aceste operaţii trebuie notate în cartea instalaţiei.

Este obligatoriu să se efectueze o analiză a sistemului de combustie la �ecare 2 ani, pentru a veri-

Dacă este necesară o adaptare, adresați-vă unui tehnician cali�cat sau la Serviciul nostru autorizat

Întreţinerea este obligatorie şi indispensabilă pentru a garanta condiţii de siguranţă, buna funcţio-

Page 20: CENTRALA IN CONDENSARE PE GAZ - proinstalpipe.ro - Centrale termice... · 3 manual de utilizare Norme de siguranţă Legenda simbolurilor: ***** Nerespectarea avertismentelor implică

80 02/ 10 - 1000 01010 024

Tel :Fax : +40.21.231.75.04

Ariston Thermo Romania S.R.L.Str. Giacomo Puccini Nr. 8A, sector 2020194, Bucuresti

+40. 21.231.95.21

e-mail : [email protected]

Serviciul Clienti :

021.231.95.21- Departamentul Tehnic021.231.95.10- Departamentul Comercial

www.chaffoteaux.rowww.aristonheating.ro

ARISTON THERMO GROUP