of 59 /59
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM DELOVNI PROGRAM z a l e t o 2 0 1 1

CENTER ZA USPOSABLJANJE,rt.pdf · glasbeni pedagog, učitelj športne vzgoje, korektivni gimnastik, delovni terapevti, fizioterapevti, varuhinje, medicinske sestre); individualna

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENTER ZA USPOSABLJANJE,rt.pdf · glasbeni pedagog, učitelj športne vzgoje, korektivni gimnastik,...

 • CENTER ZA USPOSABLJANJE,

  DELO IN VARSTVO

  ČRNA NA KOROŠKEM

  DELOVNI PROGRAM z a l e t o 2 0 1 1

 • 2

  K A Z A L O

  I. NAČELA IN SMOTRI ............................................................................................................................ 7

  II. ORGANIZACIJA CENTRA ................................................................................................................. 8

  III. ORGANIZACIJA IN DELO DELOVNIH ENOT .......................................................................... 11 A) Osnovne delovne enote ....................................................................................................................... 11

  1. USPOSABLJANJE.......................................................................................................................... 11

  ENOTA POLŢKI - PASTIRCI ....................................................................................................... 11

  ENOTA VRESJE ............................................................................................................................. 11

  DNEVNI CENTER RAVNE ........................................................................................................... 12

  2. VARSTVENO DELOVNI CENTER .............................................................................................. 13

  Varstveno delovni center Črna ........................................................................................................ 13

  Varstveno delovni center Kovač ...................................................................................................... 13

  Varstveno delovni center Ravne ...................................................................................................... 13

  Varstveno delovni center Slovenj Gradec ....................................................................................... 13

  Varstveno delovni center Muta ........................................................................................................ 13

  3. DOMSKO VARSTVO ODRASLIH ............................................................................................... 14

  ENOTA DOMSKEGA VARSTVA A ........................................................................................... 14

  ENOTA DOMSKEGA VARSTVA B ............................................................................................. 14

  ENOTA DOM KOVAČ - BRUNET ............................................................................................. 15

  ENOTA STANOVANJA ................................................................................................................ 15

  BIVALNA SKUPNOST RAVNE ................................................................................................... 16

  4. DISLOCIRANE POČITNIŠKE ENOTE ........................................................................................ 16

  POČITNIŠKA BAZA TOPLA ........................................................................................................ 16

  POČITNIŠKA BAZA PACUG ....................................................................................................... 16

  5. POSAMEZNE VZGOJE (vključene v program usposabljanja, VDC in DV) ................................ 17

  ŠPORTNA VZGOJA....................................................................................................................... 17

  GLASBENA VZGOJA ................................................................................................................... 17

  LIKOVNA VZGOJA ....................................................................................................................... 17

  B) Individualni strokovni delavci ............................................................................................................ 18

  1. PEDAGOŠKI VODJA (vodja sluţbe za vzgojo in izobraţevanje) ................................................. 18

  2. VODJA DOMSKEGA VARSTVA (vodja sluţbe za socialno oskrbo) .......................................... 18

  3. SOCIALNA DELAVKA ................................................................................................................. 19

  4. PSIHOLOG...................................................................................................................................... 19

  5. LOGOPEDINJA .............................................................................................................................. 19

  6. KOREKTIVNI GIMNASTIK (skupinski habilitator) ..................................................................... 20

  7. FIZIOTERAPEVT ........................................................................................................................... 20

  8. DELOVNI TERAPEVT .................................................................................................................. 21

  9. INDIVIDUALNI HABILITATOR ................................................................................................. 21

  10. TEHNOLOG .................................................................................................................................. 22

  C) Zdravstvena delovna enota ................................................................................................................. 22

  D) Spremljajoče delovne enote ................................................................................................................ 23

  1. ČISTILKE - STREŢNICE ............................................................................................................... 23

  2. K U H I N J A .................................................................................................................................. 24

  3. TEHNIČNA ENOTA ...................................................................................................................... 24

  4. UPRAVNO - RAČUNOVODSKO - EKONOMSKA ENOTA ...................................................... 25

  E) Direktor ............................................................................................................................................... 25

  IV. PODATKI O GOJENCIH .................................................................................................................. 27

  V. PEDAGOŠKA, SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA SKRB ZA GOJENCE/VAROVANCE ......... 28

 • 3

  1. Stiki s starši .......................................................................................................................................... 28

  2. Šola v naravi oz. letovanja ................................................................................................................... 28

  3. Gozdna šola v Topli ali Pacugu ........................................................................................................... 29

  4. Zimska rekreacija ................................................................................................................................. 30

  5. Program dela svobodnih aktivnosti ..................................................................................................... 30

  6. Zadolţitve delavcev ............................................................................................................................. 31

  7. Športni dan ........................................................................................................................................... 32

  8. Program šolskega športnega društva, različna športna tekmovanja, tekmovanja v okviru Specialne

  olimpijade Slovenije ............................................................................................................................ 32

  9. Glasbena revija, dnevi glasbe in plesa ................................................................................................. 33

  10. Likovna kolonija ................................................................................................................................ 33

  11. Abilympiada ...................................................................................................................................... 33

  12. Srečanje Orffovih skupin ................................................................................................................... 33

  13. Gradovi parka kralja Matjaţa ............................................................................................................ 34

  14. Planinski izleti in zaključni izleti po enotah ...................................................................................... 34

  15. Praksa gojencev v proizvodnji ........................................................................................................... 34

  16. Vključevanje gojencev v širše okolje in elementi doţivljajske pedagogike ...................................... 35

  17. Izmenjava gojencev z Zavodom Sloboština (Zagreb) in z Lebenshilfe (Berlin) ............................... 35

  18. Program pedagoško - rekreativnega jahanja in metoda plavanja Hailliwick ................................... 35

  19. Druge dejavnosti v kraju .................................................................................................................... 35

  20. Tematska predavanja za gojence oz. varovance ................................................................................ 36

  VI. PROSLAVE, PRIREDITVE .............................................................................................................. 37

  VII. K A D R I ............................................................................................................................................ 38 A). Kadrovska struktura ........................................................................................................................... 38

  B). Vodstvena struktura Centra ............................................................................................................... 39

  C). Supervizija ......................................................................................................................................... 39

  Č). Strokovno izpopolnjevanje ................................................................................................................ 40

  VIII. IZBOLJŠANJE MATERIALNIH POGOJEV ............................................................................. 41 A). CENTRA KOT CELOTE .................................................................................................................. 41

  B). V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH IN SLUŢBAH ......................................................................... 42

  IX. ORGANIZACIJA IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ........................................................... 44 A). STROKOVNI ZBOR ........................................................................................................................ 44

  B). STROKOVNI SVET ......................................................................................................................... 44

  C). STROKOVNA SKUPINA ................................................................................................................ 44

  Č). POSLOVNO GOSPODARSKI KOLEGIJ........................................................................................ 45

  D). ZDRAVSTVENI KOLEGIJ .............................................................................................................. 45

  E). KOLEGIJ ZA KADRE ...................................................................................................................... 45

  F). FINANČNI KOLEGIJ ....................................................................................................................... 45

  G). VODJE ENOT ................................................................................................................................... 46

  H). VODJE IZMEN ................................................................................................................................. 46

  I). RAČUNALNIŠKO - INFORMACIJSKA DEJAVNOST .................................................................. 46

  X. ORGANIZACIJA IN DELO ORGANOV UPRAVLJANJA ........................................................... 48 A). SVET CENTRA ................................................................................................................................ 48

  B). AKTI CENTRA ................................................................................................................................. 48

  C). ZBOR DELAVCEV, ZBORI ORGANIZACIJSKIH ENOT ............................................................ 48

  D). VOLITVE IN IMENOVANJA ........................................................................................................ 48

  E). SVET STARŠEV ............................................................................................................................... 49

  F). SVET UPORABNIKOV .................................................................................................................... 49

  XI. VARSTVO PRI DELU IN POŢARNA VARNOST......................................................................... 50 A). VARSTVO PRI DELU ..................................................................................................................... 50

 • 4

  B). POŢARNA VARNOST..................................................................................................................... 50

  XII. OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA ................................................................................. 51

  XIII. FINANČNI NAČRT......................................................................................................................... 51

  XIV. NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM PROGRAMA .................................................................. 51

  XV. DELOVNI KOLEDAR 2011 ............................................................................................................. 52

  XVI. DELOVNI KOLEDAR 2011 - VSEBINSKI DEL ......................................................................... 53 XVII. PRILOGE ........................................................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.

 • 5

  D E L O V N I P R O G R A M

  za leto 2011

  Na osnovi 19. in 20. člena Pravilnika o enotnih izhodiščih planiranja in izdelavi letnega delovnega

  programa je svet Centra na svoji 2. redni seji dne 23. 02. 2011

  s p r e j e l

  DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2011 Z NASLEDNJO VSEBINO:

  V skladu z doseţeno stopnjo razvoja, aktualnimi nalogami, objektivnimi danostmi, sodobnimi pogledi na

  ţivljenje in delo oseb z MDR ter usmeritvami za delo v CUDV Črna v obdobju 2007-2011, bomo v

  Centru ob vsem rednem delu posebno pozornost posvečali sledečemu:

  - NADALJNJE ZMANJŠEVANJE OTROK V USPOSABLJANJU TER POVEČANJE ŠTEVILA ODRASLIH IN TEMU PRIMERNO KADROVSKO, PROSTORSKO UREJANJE

  - INTENZIVNO BOMO RAZVIJALI PRAVICO ODRASLIH OSEB DO IZBIRE, ZAGOVORNIŠTVA IN SAMOZAGOVORNIŠTVA Z VSEMI FORMALNIMI OBLIKAMI

  (PARLAMENT, SVET UPORABNIKOV) V VSAKODNEVNIH ŢIVLJENJSKIH

  SITUACIJAH

  - POSODOBITEV INDIVIDUALNEGA PROGRAMA V VDC IN DOMSKEM VARSTVU

  - PROJEKT STROKOVNE SKUPINE:APLIKACIJA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV VDC IN DOMSKEM VARSTVU

  - RAZVIJALI BOMO ELEMENTE DOŢIVLJAJSKE PEDAGOGIKE ZA UPORABNIKE S HUDIMI VEDENJSKO – ČUSTVENIMI TEŢAVAMI (PACUG, TOPLA, INDIJANCI,

  TABORNIKI, PLANINSKI IZLETI, JADRANJE, IPD.)

  - POSEBNO SKRB (IN POTREBNE PRILAGODITVE) BOMO POSVEČALI VSE BOLJ STARAJOČI SE POPULACIJI, PRI KATERI GRE PREDVSEM ZA OMEJENO GIBANJE

  - SKRBELI BOMO ZA NEPRESTANO UVAJANJE NOVIH LASTNIH PROGRAMOV, KOOPERANTSKIH DEL, STORITVENIH DEJAVNOSTI IN INTEGRIRANE ZAPOSLITVE

  V DEJAVNOST VDC-JEV

  - V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŢINO IN SOCIALNE ZADEVE (Z DNE 29. 09. 2010) BOMO IZVAJALI VZGOJNE UKREPE ODDAJE V NAŠ CENTER

  - V ENOVITO CELOTO BOMO POVEZALI REHABILITACIJSKE DEJAVNOSTI (FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA, LOGOPEDIJA, KOREKTIVNA GIMNASTIKA)

  - PROGRAM IN ZAKLJUČKE PROGRAMA VOSIDIS BOMO UVELJAVLJALI V VSAKODNEVNI PRAKSI

 • 6

  - IZVEDLI BOMO DOKONČNO APLIKACIJO PROGRAMA ISOV IN S TEM POVEZALI PODROČJE SOCIALE, ZDRAVSTVA IN PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI Z

  RAČUNOVODSTVOM IN POVEZAVA DISLOCIRANIH ENOT

  - V ZDRAVSTVU BOMO ZARADI VIŠJE KVALITETE STORITEV UPORABNIKOM UVEDLI TABLET SISTEM DIETNE PREHRANE

  - V ZDRAVSTVU BOMO POPRAVILI MERILA ZA RAZVRŠČANJE UPORABNIKOV V ZDRAVSTVENE NEGE TER UVEDLI STANDARDIZACIJO ZDRAVSTVENIH STORITEV

  (SKUPAJ Z DRUGIMI CUDV-JI V SLOVENIJI)

  - V SKLADU Z USMERITVAMI CENTRA ZA OBDOBJE 2007- 2011, BOMO ZAČELI POSTOPKE ZA USTANOVITEV STANOVANJSKE ENOTE NA PREVALJAH

  - ODKUPILI BOMO DOTRAJANO STAVBO Z ZEMLJIŠČEM V NEPOSREDNI BLIŢINI CENTRA TER ZAČELI POSTOPKE ZA SANACIJO LE TE TER UREDITEV PARKIRNEGA

  PROSTORA

  - SPREMENILI IN DOPOLNILI BOMO AKT O SISTEMIZACIJI, MERILA ZA DOLOČITEV LETNEGA DOPUSTA DELAVCEV TER PRAVILNIK O PRIZNANJIH CENTRA

  - IZVEDLI BOMO ŠTUDIJO MOŢNOSTI PREHODA NA BELEŢENJE PRIHODOV IN ODHODOV NA DELO Z URO

  - RAZVIJANJE POZITIVNIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV MED SODELAVCI IN VAROVANCI (UDEJANJANJE ZAKLJUČKOV PROJEKTA STROKOVNE

  SKUPINE:MEDSEBOJNI ODNOSI, ORGANIZACIJA DELA, TIMSKO DELO

  - NADALJEVALI BOMO SUPERVIZIJO DELAVCEV

  - ORGANIZIRALI BOMO TRI PRIREDITVE:MEMORIALNI NOGOMETNI TURNIR, 25. OBLETNICO VDC MUTA IN SREČANJE ORFFOVIH SKUPIN SLOVENIJE

 • 7

  I. NAČELA IN SMOTRI

  Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem ima v okviru svoje dejavnosti organizirane

  sledeče dejavnosti:

  - domsko varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju v procesu usposabljanja

  - dnevno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju v procesu usposabljanja

  - varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji v VDC

  - domsko varstvo odraslih oseb z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju v varstveno delovnem centru

  - domsko varstvo odraslih oseb s teţko motnjo v duševnem razvoju

  Smoter usposabljanja otrok in mladostnikov ter zaposlitev odraslih oseb je optimalni razvoj obstoječih

  mentalnih in telesnih dispozicij. Za dosego tega cilja opravljajo oddelki sledeče naloge:

  1. Razvijajo: - obstoječe intelektualne funkcije - pozitivne emocionalne reakcije - nagibe in hotenja - osebno samostojnost (skrb za samega sebe) - delovne privajenosti in tehnike - socializacijo v najširšem smislu

  2. Skrbijo za otrokov telesni razvoj in korekcijo telesnih hib oz. okvar, kolikor jih je moţno korigirati

  3. Varstveno delovni center nudi odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju zaposlitev, nadaljnje usposabljanje v skladu z njihovimi sposobnostmi in hotenji, nego in varstvo

  4. Domsko varstvo odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju nudi celotno nastanitev, s skrbjo kvalitete njihovega ţivljenja in so vanj vključeni varovanci iz VDC in odrasle osebe z teţko motnjo v

  duševnem razvoju

 • 8

  II. ORGANIZACIJA CENTRA

  Delo v Centru poteka cel dan od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer. Od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj pa

  traja nočno delo (dve medicinski sestri, dve varuhinji in čistilka - streţnica). Ob 6. uri zjutraj začnejo z

  delom medicinske sestre in varuhinje, ob 7. oz. 8. uri pa še ostale medicinske sestre, varuhinje, streţnice

  in strokovni delavci dopoldanske izmene.

  Mlajši gojenci imajo počitek ob 19.00 uri, starejši pa od 22.00 ure, ko odidejo še zadnje varuhinje in

  deţurni vzgojitelj do 22.00 ure ter nastopijo delo nočne delavke; poleg navedenih delavcev je do 21. ure

  prisoten tudi deţurni vzgojitelj v prostorih varstveno delovnega centra. Nočne delavke imajo delo

  razdeljeno tako, da so prisotne v prostorih Centra ter z obhodi doma pri Brunetu in Kovaču (3 x na noč).

  Program usposabljanja se prične ob 8. uri (za V. stopnjo in skupini UŢD ob 7.30) in traja do 12. ure - s

  poudarkom na učnem delu. V popoldanski izmeni pa traja usposabljanje od 14. do 18. ure - s poudarkom

  na vzgojnem delu. Vmesni čas poteka ob smotrni izrabi prostega časa in primerni rekreaciji. Delo v

  varstveno delovnem centru poteka od 7. do 13. ure v dopoldanski izmeni oz. od 14. do 19. ure v

  popoldanski izmeni; ostali del dneva je za varovance v domskem varstvu organizirano vzgojno delo. Za

  eksterne varovance VDC v Črni - Kovač, v Slovenj Gradcu in Muti je delo organizirano samo v

  dopoldanski izmeni (z moţnostjo prihoda ob 6. uri in odhoda ob15.30 uri).

  Dnevni center na Ravnah je odprt od 06.30. – 16.30 ure.

  Za eksterne varovance v usposabljanju je usposabljanje organizirano od 7. do 16. ure (za njih je

  organiziran poseben dnevni prevoz iz Dravograda in Slovenj Gradca do Črne).

  Posamezni delavci se pri skupinah tedensko menjavajo (dopoldan - popoldan). Na obeh izmenah so

  zastopani vsi profili delavcev, ki neposredno delajo z otroki (skupinski habilitator, likovni pedagog,

  glasbeni pedagog, učitelj športne vzgoje, korektivni gimnastik, delovni terapevti, fizioterapevti,

  varuhinje, medicinske sestre); individualna defektološka obravnava poteka samo dopoldan.

  V Centru je uveden 40-urni delavnik za vse delavce. Delo vseh delavcev praviloma traja 8 ur (ali manj)

  ob prostih sobotah; od tega pa imajo pedagoški delavci čas nad učno obveznostjo rezerviran za priprave

  na delo. V sobotah, nedeljah in praznikih delo ne teče po programu usposabljanja, niti delo v VDC,

  temveč je urejeno deţurstvo po vzgojnem programu dela. Način izrabe 40-urnega delovnega tedna je

  določen v delovnem koledarju za leto 2011, ki ga določi direktor Centra; v skladu s tem koledarjem bo v

  letošnjem letu vsak delavec opravil povprečno mesečno 174 ur oz. 2080 ur tekom celega leta; delovni

  koledar za leto 2011 je priloga tega delovnega načrta.

  Deţurstvo v času sobot, nedelj in praznikov opravljajo vsi pedagoški delavci, individualni strokovni

  delavci, varuhinje in zdravstveni delavci; ter zaradi narave dela tudi delavci kuhinje, tehničnih sluţb

  čistilke. Delo mora biti organizirano tako, da je sobotno deţurstvo v okviru redne obveznosti delavca;

  nedeljsko deţurstvo in deţurstvo ob praznikih pa je posebej ovrednoteno (v kolikor pa kadrovske

  moţnosti to dopuščajo, je tudi nedeljsko delo in delo za praznike organizirano v okviru redne delovne

  obveznosti in se delavcem izplača nedeljski oziroma praznični dodatek, ne pa nadure).

  Deţurstvo ob sobotah in nedeljah je organizirano tako, da varovanci iz DV sestavljajo 8 skupin in 1 v

  bivalni skupnosti Ravne, gojenci iz usposabljanja 4 skupine ter dodatno gojenci iz enote Polţki 3 skupine;

  v kolikor odide več gojencev domov se število skupin ustrezno zmanjša.

  Odmor vseh delavcev je pol ure in sicer v dopoldanski izmeni od 9.30 do 10.00 ure, v popoldanski izmeni

  od 16.00 do 16.30 ure in v nočni izmeni od 2.00 do 2.30 ure. V dopoldanski in popoldanski izmeni

 • 9

  gojenci v tem času malicajo in so pod nadzorstvom oz. odgovornostjo delavca, ki ima gojenca takrat v

  skupini. Uvede pa se tudi deţurstvo odgovornega delavca v času malice.

  Usposabljanje in delo v VDC poteka skozi vse leto ter skrčeno za 1. maj oz. Veliko noč in novo leto oz.

  boţič, ko gredo gojenci domov, oz. v rejniške druţine. Cel mesec julij in delno avgust gojenci praviloma

  preţivijo doma oz. v rejniških druţinah; za gojence, ki ostajajo v Centru (v letošnjem letu cca. 90) je v

  Centru organizirano vzgojno delo, vsak gojenec pa naj bi vsaj en teden preţivel na drugi lokaciji (v Topli,

  izmenjava z drugimi ustanovami, idr.). Prav tako je vzgojno delo organizirano v mesecu avgustu, ko se

  gojenci postopoma vračajo v Center. Redni program usposabljanja poteka od 1. septembra tekočega leta

  do 24. junija naslednje leto; delo v VDC poteka tekom celega leta, ko so varovanci VDC prisotni v

  Centru.

  Delovni dan gojencev se glede na program dela usposabljanja odvija v matičnih enotah ter v prostorih za

  specifične dejavnosti (delavnice, učna kuhinja, glasbena soba, bazen, telovadnica, igrišča, razne terapije,

  idr.).

  Program dela v VDC je praviloma vezan na opravljanje kooperantskih del za podjetja v občinah koroške

  regije, lastni program, storitvene dejavnosti in integrirane zaposlitve.

  V domskem varstvu je za odrasle osebe organizirana celotna nastanitev ter vsebine, ki bogatijo kvaliteto

  njihovega ţivljenja; prosti čas in druge vsebine dela se organizirajo tako, da se varovanci čim bolj

  vključujejo v aktivnosti izven Centra, da je njihovo ţivljenje čim bolj normalizirano in doseţena čim višja

  stopnja kvalitete ţivljenja.

  V času zimskih počitnic poteka zimska rekreacija (sankanje, smučanje), tekom celega leta gozdna šola v

  Topli in letovanje v Pacugu (vsaka skupina naj bi bila v Topli oz. Pacugu 2 x na tri leta), praviloma v

  juniju in septembru šola v naravi oz. letovanje (morje, Moravci, Topla); v času jesenskih počitnic pa so za

  gojence organizirane posebne aktivnosti v duhu "aktivne jesenske počitnice".

  Načrt letnih dopustov določi direktor Centra in so le-ti praviloma v mesecu juliju in avgustu. Glede na

  pridobljeno pravico do podaljšanega rednega letnega dopusta pa nekateri delavci dopust koristijo tudi v

  času prvomajskih (velikonočnih) in novoletnih (boţičnih) praznikov. Tekom leta (med delovnim

  procesom), lahko delavci, ki delajo neposredno z gojenci koristijo le po en dan dopusta (kar lahko odobri

  neposredni vodja); v kolikor delavec ţeli koristiti več dni dopusta, mu mora to odobriti direktor Centra.

  Varovanci varstveno delovnega centra imajo praviloma 30 dni dopusta, ki ga koristijo v dveh delih (del

  po lastni izbiri, del v mesecu juliju oz. avgustu); gojenci iz usposabljanja pa lahko cele počitnice (julij,

  avgust) preţivijo doma.

  V času vikendov in praznikov Center organizira redne prevoze gojencev domov: v času vikendov od

  petka popoldne do ponedeljka dopoldne ter v času praznikov za ves čas praznikov. Prevozi so

  organizirani do Maribora, Celja in Ljubljane, kjer svoje otroke starši sprejmejo in jih ob koncu vikenda

  oz. praznikov pripeljejo na isto mesto. Prevozi so do Maribora in Velenja organizirani tedensko, v Celje

  in Ljubljano pa na 14 dni.

  Poleg redno zaposlenih v skladu s sistemizacijo Centra, bodo delo opravljali študenti oz. dijaki, predvsem

  za opravljanje počitniškega dela v mesecu juliju in avgustu; v delo bomo vključevali tudi storilce

  prekrškov oz. kaznivih dejanj, ki jih bo k nam napotilo sodišče z namenom opravljanja druţbeno

  koristnega dela. V ambulanti bodo pripravništvo opravljajle medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki (do

  največ 3 naenkrat).

 • 10

  Dejavnost Centra je na sledečih lokacijah:

  - usposabljanje, VDC z domskim varstvom, strokovne sluţbe, tehnične sluţbe, uprava, direktor, sedeţ Centra - Center 144, Črna na Koroškem

  - bivalna skupnost in delavnica VDC Kovač, Center 155, Črna na Koroškem - bivalna skupnost Brunet, Center 122, Črna na Koroškem - VDC Ravne - Halda Ţelezarne Ravne, Koroška c. 14, Ravne na Koroškem - VDC Slovenj Gradec, Prešernova 3 b, 2380 Slovenj Gradec - VDC Muta, Gasilska ulica 4, 2366 Muta - Dnevni center Ravne, Javornik 69, 2390 Ravne na Koroškem - bivalna skupnost Ravne - Čečovje 63 d, Ravne na Koroškem - počitniška baza v Topli, Topla, Črna na Koroškem - počitniška baza Pacug, Pacug 22, Piran - stanovanjske enote za varovance domskega varstva: Center 147, Lampreče 4, Rudarjevo 15, Center

  107, Pristava 56

  - trgovina - delavnica v centru Črne, na avtobusni postaji - delavnica VDC Center, Center 111, Črna na Koroškem

 • 11

  III. ORGANIZACIJA IN DELO DELOVNIH ENOT

  A) Osnovne delovne enote

  1. USPOSABLJANJE

  ENOTA POLŢKI - PASTIRCI

  Enoto sestavlja 4 skupine usposabljanja, v njih je vključenih 35 gojencev, od tega 6 eksterniH, ki dnevno

  prihajajo na usposabljanje. Veliko gojencev je nepokretnih ali delno pokretnih, kar narekuje specifično

  obravnavo v enoti z velikim poudarkom na medicinskem delu, fizioterapiji in delovni terapiji. V enoto je

  neposredno vključenih 17 delavcev (skupinski habilitatorji, medicinske sestre, negovalke in varuhinje).

  V tem letu bodo ob rednem delu glavni poudarki v enoti sledeči:

  - uravnoteţenost skupinske in individualne obravnave s strani strokovnih delavcev - oţiveti doţivljajske izlete vezane s tekočo obravnavano temo - ohraniti in nadaljevati z druţenjem in izmenjavo gojencev iz ostalih enot, sistematično

  vključevanje v učilnice, obiski v DCR

  - z načrtnim vključevanjem v okolico razvijati širšo socializacijo - skrbeti za sproščujoče aktivnosti s poudarkom na osebni ravni posameznika - vključevanje gojencev v program jahanja - menjava delovnega emsta delavcev, ki so tri leta na istem delovnem mestu - ohraniti mobilnost – redno gibanje – aktivnosti na prostem - aktivno vključevanje nadomestne komunikacije v vsakdanje aktivnosti - sodelovanje pri: bralni znački Petra Nosa, MATP, športnik leta - letovanje v Izoli, šola v naravi na Debelem Rtiču, gozdna šola v Topli - vsaj 3 sestanki vseh zaposlenih v enoti

  Enoto vodi vodja enote (Mateja Rebol), ki je neposredno odgovorna pedagoški vodji (vodji sluţbe za

  vzgojo in izobraţevanje).

  ENOTA VRESJE

  Enoto sestavlja 4 skupine; v njih je vključenih 26 gojencev, od tega 5 eksternih. V enoto je neposredno

  vključenih 12 delavcev (skupinski habilitatorji, delovni inštruktorji, varuhinje). Za vse gojence je izdelan

  individualni program.

  V tem letu bo v enoti poseben poudarek na:

  - individualizirano delo v kombinaciji s skupinskim delom oziroma v parih - uporaba avdiovizualnih sredstev in računalniške tehnologije - vključevanje vaj senzomotorike - poenotiti obliko zapisovanja priprav za varuhe, ki delajo v delavnicah - sodelovanje s športnimi pedagogi - redna obravnava gojencev s čustveno vedenjsko problematiko - redno in poglobljeno sodelovanje s strokovno skupino

 • 12

  - izvesti projekt: Evropska vas - vzpostaviti pomen neposrednega učno vzgojnega procesa na prvo mesto - upoštevati vseh vsebin, metod in oblik dela

  Enoto vodi vodja enote (Špela Mlinar), ki je neposredno odgovorna pedagoški vodji (vodji sluţbe za

  vzgojo in izobraţevanje).

  DNEVNI CENTER RAVNE

  Dnevni center Ravne sestavljata 2 skupini, v kateri je vključenih 12 gojencev; z njimi dela 6 delavk

  (skupinski habilitator, varuhinja, medicinska sestra) ter za tehnično pomoč varovanka iz VDC Ravne. Po

  razporedu pa bodo v Dnevni center prihajali strokovno svetovalni delavci (fizioterapevt, delovni terapevt,

  logoped, športni pedagog in računalničar).

  Enota si bo v tem letu prizadevala za:

  - poudarek na spoznavanju samega sebe, svojih občutkov, ţelja, potreb in izraţanja le teh - vsebine dela čim bolj povezovati z neposrednim okoljem - začeti projekt s koroškim muzejem - branje knjig za bralno značko Petra Nosa - z novim šolskim letom in s prihodom novih gojencev zamenjati prostore (nepokretni zgoraj,

  pokretni spodaj)

  - izboljšati pretok informacij s sedeţem Centra - generalno čiščenje enote (2 x letno servis) - razporediti dela delavcev, ki upošteva čas šolskih počitnic - en sestanek aktiva Pastirci – Polţki v DCR

  Enoto vodi vodja Dnevnega centra Ravne (Darinka Marinč), ki je neposredno odgovorna pedagoški vodji

  (vodji sluţbe za vzgojo iz izobraţevanje).

 • 13

  2. VARSTVENO DELOVNI CENTER

  Varstveno delovni center Črna (program varstveno delovnega centra Črna za leto 2011 je sestavni del tega delovnega programa kot

  njegova priloga)

  V DE VDC Črna bo vključenih 90 varovancev.

  Vodja DE VDC Črna je Majda Kert, ki je neposredno odgovorna direktorju Centra.

  Varstveno delovni center Kovač (program varstveno delovnega centra Kovač za leto 2011 je sestavni del tega delovnega programa kot

  njegova priloga)

  V DE VDC Kovač bo vključenih 71 varovancev.

  Vodja DE VDC Kovač je Majda Kert, ki je neposredno odgovorna direktorju Centra.

  Varstveno delovni center Ravne (program varstveno delovnega centra Ravne za leto 2011 je sestavni del tega delovnega programa kot

  njegova priloga)

  V DE VDC Ravne bo vključenih 34 varovancev.

  Vodja DE VDC Ravne je Danilo Gregor, ki je neposredno odgovoren direktorju Centra.

  Varstveno delovni center Slovenj Gradec (program varstveno delovnega centra Slovenj Gradec za leto 2011 je sestavni del tega delovnega

  programa kot njegova priloga)

  V DE VDC Slovenj Gradec bo vključenih 15 varovancev.

  Vodja DE VDC Slovenj Gradec je Darka Golobinek, ki je neposredno odgovorna direktorju Centra.

  Varstveno delovni center Muta (program varstveno delovnega centra Muta za leto 2011 je sestavni del tega delovnega programa kot

  njegova priloga)

  V DE VDC Muta bo vključenih 12 varovancev.

  Vodja DE VDC Muta je Darinka Kriţan Krajnc, ki je neposredno odgovorna direktorju Centra.

 • 14

  3. DOMSKO VARSTVO ODRASLIH

  Domsko varstvo odraslih vključuje odrasle osebe, ki so v celoti (24 ur) vključene v program domskega

  varstva ter tiste, ki so vključene v vodenje, delo in varstvo v varstveno delovnih centrih ter v program

  domskega varstva 16 ur. V domskem varstvu je v celoti poskrbljeno za njihovo nastanitev, bivanje, redne

  dnevne aktivnosti, organizacijo prostega časa, vključevanje v širše okolje, organizacijo najrazličnejših

  vsebin in aktivnosti, ki bogatijo kvaliteto njihovega ţivljenja.

  Domsko varstvo vodi Marija Studenčnik (vodja sluţbe za socialno oskrbo), ki je neposredno odgovorna

  direktorju Centra.

  Delo domskega varstva poteka v 5 delovnih enotah:

  ENOTA DOMSKEGA VARSTVA A

  Enoto domskega varstva A sestavlja 7 skupin v katere je vključenih 64 varovancev. Z njimi bo

  neposredno delalo 12 delavcev (strokovni delavci, varuhinje).

  V tem letu bo enota svoje aktivnosti usmerjala predvsem v:

  - uvajanje negovalnih in sprostitvenih tehnik (masaţe, pedikura, manikura, aromaterapija, razgibavanje)

  - primerna urejenost bivalnih in delovnih prostorov - preoblikovanje skupin v dnevne interesne skupine - bolj kontinuirana obravnava varovancev z vedenjsko problematiko - skrb za spoštovanje hišnega reda, bontona, skrb za druţabno ţivljenje, povezovanje s skupinami,

  enotami, starši, sorodniki in drugimi obiskovalci

  - prilagajanje aktivnosti glede na zdravstveno stanje in njihovimi sposobnostmi (staranje) - dvig kvalitete ţivljenja s pomočjo zdrave prehrane, primernega gibanja in rekreacije, sproščanja,

  samopomoči

  - terapija z ţivalmi, vključevanje v delo na kmetiji - vključevanje v regiolozno ţivljenje v Centru in izven, letovanja, letna in zimska gozdna šola v

  Topli, Pacug

  Enoto vodi Simona Roţej, ki je neposredno odgovorna vodji domskega varstva (vodji sluţbe za socialno

  oskrbo).

  ENOTA DOMSKEGA VARSTVA B

  Enoto domskega varstva B sestavlja 9 skupin, v katere je vključenih 67 varovancev. Z njimi bo

  neposredno delalo 24 delavcev (strokovni delavci, varuhinje).

  Enota bo dala poudarek pri svojem delu v tem letu na:

  - pri formiranju skupin upoštevati medsebojno navezanost, interese in potrebe - delavce na daljših odsotnostih naj nadomešča stalna oseba - izvajanje primernih vsebin MATP, aromaterapije, bazalne stimulacije, aktivnosti računalništva,

  fotografiranje, snemanje

  - posebna nega varovancev, nega stopal, vodne kopeli, ipd. - s skupino Deteljica in s skupino za samopomoč iz Črne pripraviti delavnico za pripravo sveč - aktivno vključitev v knjiţni klub - s skupino starejših izvajati validacijsko tehniko - projektno delo (izvedba dveh projektov za celo enoto)

 • 15

  - mesečno izvesti ples enote in druţenje ob čaju - sodelovanje z zunanjimi sodelavci (skupina starejših, prostovoljci, dijaki) - dvigniti kvantiteto in kvaliteto individualnih obravnav

  Enoto vodi Melita D. Kordeţ, ki je neposredno odgovorna vodji domskega varstva (vodji sluţbe za

  socialno oskrbo).

  ENOTA DOM KOVAČ - BRUNET

  Enoto domskega varstva Kovač Brunet sestavljata 2 skupini, ki sta na dveh lokacijah (enota Kovač, enota

  Brunet). V enoto je vključenih 27 varovancev. V enoti neposredno delajo 4 delavci.

  Enota bo v tem letu posebej skrbela za:

  - večje vključevanje individualnih delavcev v delo enote - čim bolj sprotno reševanje nastale vzgojne problematike - omogočati varovancem čim večjo samostojnost z optimalno uporabo prostega časa - nuditi različne vsebine in oblike za sproščanje - vključevanje in računalniško izobraţevanje (internet) - vodenje enote graditi na optimalnem spoštovanju samozagovorništva - vzdrţevanje psihofizične kondicije in vzdrţevanje telesne teţe z gibanjem v naravi - sodelovanje pri bralni znački - izvajanje doţivljajske pedagogike - stalna skrb za urejenost hiše in 2 x letno generalno čiščenje - izvedba ustvarjalnih delavnic, fotografija in likovna dejavnost - izvajanje metod bazalne stimulacije - pogovori o spolnosti in spolnih boleznih - predstavitev BS Brunet ostalim varovancem Centra (odprt dan Bruneta) - ohranjanje stikov z bivšimi stanovalci - posebna skrb za korektne odnose s starši

  Enoto vodi Marija Fajmut, ki je neposredno odgovorna vodji domskega varstva (vodji sluţbe za socialno

  oskrbo).

  ENOTA STANOVANJA

  Enoto sestavlja 1 skupina, v katero je vključenih 21 varovancev, ki ţivijo na 6 lokacijah (Center 147,

  Lampreče 4, Rudarjevo 15, nad garaţami, Pristava 56, Center 107).

  Enota bo v tem letu posebej skrbela za:

  - poglobljeno delo s pari - tematski razgovori glede na izraţene potrebe - sodelovanje s člani strokovne skupine in reševanje posebne vzgojne problematike - razgovori o bistvu, pomenu in posebnostih partnerskega ţivljenja - skrb za spoštovanje hišnega reda in primerno komunikacijo - primerno vključevanje v širšo okolico - večji poudarek na osebni urejenosti in urejenosti bivalnih prostorov - druţenje varovancev glede na osebne interese

 • 16

  Enoto vodi Marija Fajmut, ki je neposredno odgovorna vodji domskega varstva (vodji sluţbe za socialno

  oskrbo).

  BIVALNA SKUPNOST RAVNE

  Bivalna skupnost Ravne je dislocirana samostojna enota, v katero je vključenih 9 varovancev. Varovanci

  enote so v dopoldanskem času na delu v VDC Ravne, 1 varovanka pa dela v dnevnem centru na Ravnah;

  v bivalni enoti pa z njimi delata 2 delavki, po posebnem razporedu, v popoldanskem, delno nočnem in

  jutranjem času pa delajo delavci VDC Ravne. Sobotno in nedeljsko deţurstvo izvajajo delavci bivalne

  skupnosti in delavci VDC Ravne.

  Enota si bo v tem letu prizadevala za sledeče:

  - redno preverjanje bivalnih pogojev stanovalcev (omogočati njihov vpliv na urejanje prostorov) - spremljanje njihovega počutja (omogočati, da spregovorijo o svojem počutju in morebitnih

  teţavah)

  - zagotavljati zdravstveno nego tako, da bodo deleţni celovite zdravstvene obravnave - skrbeti za pripravo kvalitetnih obrokov (moţnost vplivanja stanovalcev na pripravo hrane) - stanovalcem omogočati ukvarjanje z različnimi hobiji in konjički v prostem času - permanentno izobraţevanje stanovalcev v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi - omogočati stanovalcem dostop do informacij, ki se tičejo za njihovo ţivljenje - pravica in dolţnost stanovalcev do ustvarjanja dobrih odnosov

  Enoto vodi Marjeta Zvonar Hohnjec, ki je neposredno odgovorna vodji domskega varstva (vodji sluţbe za

  socialno oskrbo). V enoto je vključena 2 x tedensko, ostali čas pa opravlja delo individualne habilitatorke

  v VDC.

  4. DISLOCIRANE POČITNIŠKE ENOTE

  POČITNIŠKA BAZA TOPLA

  Kapaciteta počitniške baze v Topli je 22 mest. Počitniška baza bo praktično celo leto zasedena (cca. 60

  %). V njej se bodo skupine tedensko menjavale (od ponedeljka do petka) in izvajale poseben program

  bivanja v naravi ter v juliju, avgustu in septembru kot nadomestilo za počitnice oz. letovanje.

  V času, ko počitniška baza ni zasedena s strani uporabnikov iz Centra, se le ta lahko da v najem

  delavcem ali zunanjim uporabnikom (proti plačilu v skladu s cenikom).

  POČITNIŠKA BAZA PACUG

  Kapaciteta počitniške baze je 12 mest. Počitniška baza bo zasedena tekom celega leta (cca. 30 %). V njej

  se bodo skupine tedensko menjavale (od ponedeljka do petka) in izvajale program po programu letovanj

  oz. šole v naravi.

  V času, ko počitniška baza ni zasedena s strani uporabnikov iz Centra, se le ta lahko da v najem

  delavcem ali zunanjim uporabnikom (proti plačilu v skladu s cenikom).

 • 17

  5. POSAMEZNE VZGOJE (vključene v program usposabljanja, VDC in DV)

  ŠPORTNA VZGOJA

  Športno vzgojo izvajata dva učitelja športne vzgoje, ki delo izvajata v skupinah in deloma individualno. V

  program športne vzgoje se vključujejo tudi treningi in igre Specialne olimpijade.

  Ob rednem delu bodo športni pedagogi v tem letu dali poseben poudarek: večja intenzivnost vključitev

  oseb s teţjo gibljivostjo, temeljito načrtovanje individualnih programov ter večkrat letno preverjanje le

  teh, 1 x tedensko izvajanje aktivnosti v telovadnici OŠ Črna, s poudarkom na košarki in nogometu,

  postopno uvajnaje košarke kot rekreacijo za odrasle, kontinuirana priprava športnikov na različna

  tekmovanja, vključevanje nekaterih aktivnosti v redni program dela posameznih skupin (kros, atletika,

  balinanje), v programe gozdnih šol v Topli, vključevanje projekta: Od Perkmandeljca do Kralja Matjaţa,

  izvedba priprav športnikov na Pacugu, izvedba vseh aktivnosti oz. tekmovanj iz programa ŠŠD.

  GLASBENA VZGOJA

  Glasbeno vzgojo izvaja en glasbeni pedagog, ki v delo vključuje različne glasbene elemente (od

  poslušanja glasbe, do igranja na instrumente po barvnih notah). V okviru glasbene vzgoje se gojenci in

  varovanci pripravljajo tudi na najrazličnejše nastope.

  Ob rednem delu bo glasbeni pedagog v tem letu dal poseben poudarek: na učenje narodnih pesmi,

  utrjevanje ţe znanih besedil in melodij, uporaba ritmičnih inštrumentov, igranje na Orffove instrumente,

  uvajanje glasbeno ritmične vzgoje v skupinah domskega varstva, uporaba glasbene sobe za posamezne

  skupine, izvedba srečanja Orffovih skupin.

  LIKOVNA VZGOJA

  Likovno vzgojo izvajata dva likovna pedagoga, ki gojence v obravnavo vključujeta v manjših skupinah. S

  svojimi likovnimi izdelki se gojenci vključujejo v različne likovne natečaje po Sloveniji ter pripravljajo

  različne razstave.

  Delo enega likovnega pedagoga je usmerjeno bolj v likovne tehnike, drugega pa v likovno terapevtske

  tehnike.

  Ob rednem delu bosta likovna pedagoga v tem letu dala poseben poudarek: delo po posebnem programu

  vzgoje in izobraţevanja (likovna vzgoja), delovna vzgoja in po likovno terapevtskem programu (likovna

  terapija), sodelovanje na zaključni razstavi, likovna oprema VEZI, sodelovanje z drugimi organizacijami

  (UGM – programi za ljudi s posebnimi potrebami), sodelovanje z delavnico gline in delavnico VDC

  (razvoj izdelkov), začetek povezovanja likovno izraznih delavnic (glina, likovna vzgoja, likovna terapija)

  v skupno enoto. To je iskanje načinov za uresničevanje celostnega programa za odrasle osebe.

 • 18

  B) Individualni strokovni delavci

  1. PEDAGOŠKI VODJA (vodja sluţbe za vzgojo in izobraţevanje)

  Vodja sluţbe za vzgojo in izobraţevanje (v nadaljevanju pedagoški vodja) vodi celotno pedagoško

  dejavnost. Delovno mesto pedagoške vodje zaseda Vojka Lipovšek, prof.defektologije.

  Redni program dela pedagoške vodje je razviden iz opisa del in nalog ter iz programa dela pedagoške

  vodje za leto 2011.

  Pedagoški vodja je redni član strokovnega sveta (in namestnik predsednika sveta) in strokovne skupine

  (in namestnik vodje strokovne skupine).

  Posebne naloge pedagoške vodje v tem letu bodo:

  - ponovna vpeljava preizkušenih metod v proces dela (Geštalt, EBL, Brain gym) - smotrno zastaviti izvajanje prostega časa - iskati primerne nadstandardne aktivnosti varovancev s teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem

  razvoju

  - spodbujanje primernih dobrih medosebnih odnosov med delavci in varovanci - poglobljeno timsko in interdisciplinarno delo - svetovanje delavcem in neposredno delo z gojenci in varovanci - delna reorganizacija sistema koriščenja rednih letnih dopustov (razprščenost tekom leta) - razvijanje prostovoljstva v Centru

  2. VODJA DOMSKEGA VARSTVA (vodja sluţbe za socialno oskrbo)

  Vodja sluţbe za socialno oskrbo (v nadaljevanju vodja domskega varstva) vodi celotno dejavnost

  domskega varstva, tako otrok in mladostnikov kot odraslih oseb. Delovno mesto vodje domskega varstva

  zaseda Marija Studenčnik, specialni pedagog. Redni program dela vodje domskega varstva je razviden iz

  opisa del in nalog ter iz programa dela vodje domskega varstva za leto 2011. Opravlja sobotna in

  nedeljska deţurstva po razporedu, je občasni član strokovne skupine. Vodja domskega varstva dnevno

  dela poleg organizacijskega dela in drugih nalog neposredno z gojenci oz. varovanci. Delo vodje

  domskega varstva je turnostno, dva tedna dopoldan, dva tedna popoldan (s tem kot odgovorna oseba

  pokrije vse skupine v domskem varstvu).

  Posebne naloge vodje domskega varstva v tem letu bodo:

  - usmerjanje varovancev na zdrav način ţivljenja (hrana, voda, gibanje) - s projektom medsebojni odnosi izboljšati odnos do dela varovancev, delavcev in staršev - nadaljevati s projektnim delom po enotah (povezovanje) - uporaba igralnice kot večnamenskega prostora - uvedba ene ali dveh skupin za validacijo - skrb za redno izvajanje: jahanja, vrtnarjenja, masaţe, pedikure, čitalniški in glasbeni večeri,

  šahovski kroţek, tarok večeri

  - oblikovati dve varstveni skupini z zaposlitvenim programom - usposabljanje odraslih za ţivljenje po programu, za ţivljenje v BS in stanovanjih - skrb za dvig bivalnega standarda - dvigniti oz. ohranjati kulturo hranjenja in izboljšti sistem dietne prehrane

 • 19

  - skrb za individualiziran pristop (resnično v skladu z ţeljami in potrebami varovancev) - sprememba skupin (zdruţevanje po sposobnostih in interesih) - poudarjanje pravice do izbire, zagovorništva in samozagovorništva - uvajanje tematskih pogovorov odraslih na različne teme (spolnost, odnosi, partnerstvo)

  3. SOCIALNA DELAVKA

  Socialna delavka opravlja vse potrebno za sprejem otrok v Center, se povezuje z njihovo druţino in

  matično socialno sluţbo v času usposabljanja, pripravlja vse potrebno za odpust gojencev iz Centra.

  Delovno mesto socialne delavke zaseda Andreja Stopar (do vrnitve Mihaele Pačnik do jeseni). Redni

  program dela socialne delavke je razviden iz opisa del in nalog ter iz programa socialne delavke v letu

  2011. Opravlja sobotna in nedeljska deţurstva po razporedu. Je redna članica strokovne skupine.

  Posebne naloge socialne delavke v tem letu bodo:

  - bolj sistematično delo s starši in rejniki - sodelovanje z delavci, skrb za dober pretok informacij - poglobljeno delo z drugimi strokovnimi delavci glede gojencev, ki potrebujejo več pozornosti in

  pomoči

  - koordinacija prevozov za odhode gojencev domov - sodelovanje na superviziji za vodstvene delavce

  4. PSIHOLOG

  Psiholog vrši psihološko svetovanje in opravlja preizkuse in preizkušnje, ki so potrebni za celovito

  spoznavanje gojencev, njihovo usposabljanje, sprejem in odpust. Delo psihologa poteka individualno in

  skupinsko po posameznih skupinah. Delovno mesto psihologa zaseda Igor Radovič, dipl. psiholog -

  specialist. Redni program dela je razviden iz opisa del in nalog in programa dela psihologa za leto 2011.

  Opravlja sobotna in nedeljska deţurstva po razporedu. Je redni član strokovne skupine, vodi

  dokumentacijo za individualne programe, v tem letu piše zapisnike strokovne skupine.

  Posebne naloge psihologa v tem letu bodo:

  - psihološki pregledi gojencev in varovancev, - obravnava gojencev in varovancev z različnimi vedenjskimi motnjami - bolj intenzivna vključitev v skupinsko in individualno obravnavo gojencev in varovancev - aţuriranje podatkov za ISOV - izvajanje psihološkega dela obdobnega zdravstvenega pregleda za delavce

  5. LOGOPEDINJA

  Logopedinja z individualnim in skupinskim obravnavanjem vrši korekcije govornih motenj in napak

  gojencev, ki so le-te pomoči potrebni. Delovno mesto logopedinje zaseda Simona Lipuš. Redni program

  dela je razviden iz opisa del in nalog in programa dela logopedinje za leto 2011. Opravlja sobotna in

  nedeljska deţurstva. Je občasna članica strokovne skupine in članica strokovnega zbora.

  Posebne naloge logopedinje v tem letu bodo:

  - razvijanje avditivno percetivnih in kinestetičnih zaznav - izvajanje skupinske logopedske terapije

 • 20

  - razvijanje podporne komunikacije - spoznavati in upoštevati posameznikovih posebnosti in zmoţnosti - vzpodbujati spontano izraţanje (glasovno, besedno, s kretnjami, s telesom) - uporaba vseh razpoloţljivih podpornih materialov za pomoč pri komunikaciji - usmerjanje delavcev z napotki in glede razvoja govora in ustrezne komunikacije

  6. KOREKTIVNI GIMNASTIK (skupinski habilitator)

  Korektivni gimnastik z individualnim in skupinskim obravnavanjem vrši korekcijo telesnih napak

  gojencev, ki se praviloma pojavljajo kot posledica motnje v duševnem razvoju.

  Delovno mesto korektivnega gimnastika zaseda Nataša Lačen, profesorica športne vzgoje, z dopolnilno

  defektološko dokvalifikacijo in specializacijo za masaţe (zaradi starševskega dopusta bo v tem letu delo

  opravljala s polovičnim delovnim časom).

  Redni program dela je razviden iz opisa del in nalog in programa dela korektivnega gimnastika za leto

  2011.

  Opravlja sobotna in nedeljska deţurstva. Je občasni član strokovne skupine in član strokovnega zbora.

  Posebne naloge korektivnega gimnastika v tem letu bodo:

  - vključevanje novih oblik dela v korektivne obravnave (TRX, nordijska hoja) - vaje z novimi rekviziti (terapevtska ţoga, pripomočki za koordinacijo in ravnoteţje, blazine za

  izboljšanje gibljivosti)

  - sodelovanje s fizioterapevtom in športnim pedagogom za izboljšanje korektivne obravnave - navajanje gojencev na samostojno prihajanje in odhajanje na obravnave - pospešena obravnava starejših varovancev s teţavami gibanja in prekomerno teţo - intenzivirati terapevtsko jahanje - intenzivirati obravnavo v bazenz - sodelovanje v planinski skupini KAVKE

  7. FIZIOTERAPEVT

  Fizioterapevt z individualnim in skupinskim obravnavanjem vrši korekcijo telesnih napak gojencev;

  praviloma se vključuje v obravnavo po skupinah usposabljanja, poleg tega obravnava spastike in druge

  teţje okvare gojencev, druge teţje okvare v domskem varstvu ter VDC ter razna post-travmatska stanja.

  Delovna mesta fizioterapevtov zasedajo: Ljuba Plazl, nevrofizioterapevtka ter fizioterapevt Marko

  Zorman in Metka Lenko, dipl fizioterapevtka.

  Redni program dela fizioterapevtov je razviden iz opisa del in nalog in programa dela fizioterapevtov za

  leto 2011.

  Fizioterapevti opravljajo sobotna in nedeljska deţurstva. So občasni člani strokovne skupine in člani

  strokovnega zbora. Fizioterapevti delajo na izmene (2 dopoldan in 1 popoldan).

  Posebne naloge fizioterapevtov v tem letu bodo:

  - povezati fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo in korektivno gimnastiko v zaključeno rehabilitacijsko enoto

 • 21

  - edukacija osebja, ki dela z varovanci s cerebralno paralizo, s področja reševanja respiratornih infektov

  - skrb za nemoteno oskrbo varovancev z ortopedskimi pripomočki - vodenje in izvajanje plavanja po metodi Halliwick - uvajanje vodnih MATP aktivnosti v okviru hidroterapije - sodelovanje z drugimi sodelavci pri uresničevanju habilitacijskih in rehabilitacijskih programov

  uporabnikov

  8. DELOVNI TERAPEVT

  Delovni terapevt izvaja individualno in v manjših grupah zaposlitveno in funkcionalno terapijo po načelih

  medicinske delovne terapije. Delovno mesto delovnega terapevta zasedata Jana Krebl in Emilija Jeza,

  dipl. del. terapevtki. Redni program dela je razviden iz opisa del in nalog in programa dela delovnega

  terapevta za leto 2011.

  Delovni terapevt opravlja sobotna in nedeljska deţurstva. Je občasni član strokovne skupine in član

  strokovnega zbora.

  Posebne naloge delovnega terapevta v tem letu bodo:

  - povezati rehabilitacijske delavcev (delovno terapijo, fizioterapijo, logopedijo, korektivno gimnastiko v zaključeno rehabilitacijsko enoto)

  - sodelovanje z drugimi delavci za čim boljše doseganje ciljev delovno terapevstke obravnave - skrb za oskrbo uporabnikov s primernimi pripomočki - izvajanje MATP aktivnosti - sodelovanje pri učenju Halliwick metode plavanja - vodenje skupine za sampomoč Marjetice - posebna obravnava slepih in slabovidnih varovancev - vodenje terapevtske likovne skupine - terapija in aktivnosti s pomočjo konja

  9. INDIVIDUALNI HABILITATOR

  Individualni habilitator izvaja individualno in skupinsko delo na dislociranih enotah Centra: VDC Ravne

  (1,5 dni tedensko), bivalna skupnost Ravne (1,5 dni tedensko), VDC Slovenj Gradec (1x tedensko), VDC

  Muta (1 x tedensko). Delovno mesto individualnega habilitatorja zaseda Marjeta Zvonar Hohnjec, univ.

  dipl. social. delavec. Redni program dela je razviden iz opisa del in nalog in programa dela individualne

  habilitatorke za leto 2011. Delavka tudi neposredno vodi bivalno skupnost Ravne.

  Posebne naloge individualne habilitatorke v tem letu bodo:

  - v proces dela vnašati nove oblike in metode dela - uporabnike motivirati za ohranjanje znanja na način, ki jim bo zanimiv in privlačen - razvijanje novih vsebin dela (igranje inštrumentov, računalništvo, likovno izraţanje, ples) - svetovalno delo pri reševanju problemov pri morebitnih stiskah uporabnikov - uporabnikom ponuditi različne delavnice (partnerski odnosi, higiena, prehrana, reševanje

  konfliktov)

  - stimulirati uporabnike za nastope na različnih prireditvah - razvijanje kvalitetne komunikacije s sovrstniki, delavci in širšim okoljem

 • 22

  10. TEHNOLOG

  Tehnolog izvaja individualno in skupinsko zaposlitveno in funkcionalno obravnavo ter sodeluje z

  delovnimi inštruktorji in učitelji praktičnega pouka pri načrtovanju in izvajanju najrazličnejših

  zaposlitvenih tehnik. Delovno mesto tehnologa zaseda Ivan Plesec, spec. ped. Redni program dela je

  razviden iz opisa del in nalog in programa dela tehnologa za leto 2011.

  Tehnolog opravlja sobotna in nedeljska deţurstva. Je občasni član strokovne skupine in član strokovnega

  zbora.

  Posebne naloge tehnologa v tem letu bodo:

  - načrtovanje programa lastnega dela v delavnicah VDC - usmerjanje in pomoč inštruktorjem pri izbiri materialov, tehnik, oblik in metod dela - sodelovanje z vodjo VDC pri pripravi ponudbe izdelkov in storitev za prodajo - skrb za zalogo izdelkov za prodajo - oblikovanje cen izdelkov - promocija CUDV oz. izdelkov na spletu in v obliki razstav - urediti računalniško poslovanje v trgovini - reorganizacija – preureditev delavnic v VDC Kovač - organizacija oz. oblikovanje umetnosti delavnic za izvajanje lastnega programa

  C) Zdravstvena delovna enota

  Zdravstveno negovalna sluţba bo v letu 2011 uporabnikom zagotavljala zdravstveno varstvo in skrb za

  ustrezne higienske pogoje v Centru.

  V enoti bo v skladu s potrebami in kadrovskimi normativi zaposlenih 44 zdravstvenih delavcev. Poleg

  tega bodo v Center prihajali zunanji sodelavci, ki bodo na podlagi sklenjenih pogodb prihajali v ustanovo:

  - hišna zdravnica (specialist splošne medicine); predvidoma 3 x tedensko - zobozdravnik: 2 uri tedensko v ZD Črna in dvakrat mesečno oz. po potrebi v ZD Dravograd - psihiater: 2x mesečno - pedonevrolog: 2x letno - nevrolog: 2x letno - ginekolog: 1-2x mesečno (ZD Ravne na Koroškem) - ortoped: 2x letno - zaradi odpovedi dela dosedanje pedopsihiatrinje, bomo morali pridobiti novega pedopsihiatra, ki bi v

  Center prihajal 4 x letno

  Ob morebitnem porastu potreb po storitvah zdravstvene nege pri uporabnikih, bomo v skladu z normativi

  zaposlili še dodatne zdravstvene kadre.

  V naslednjem letu bomo, glede na povpraševanje, še naprej sprejemali na usposabljanje pripravnike za

  različne zdravstvene profile (bolničar negovalec, tehnik zdravstvene nege, dipl. med. sestra, ipd.), prav

  tako bomo omogočali praktikantom srednje zdravstvene šole opravljanje obvezne delovne prakse.

  Usmeritve pri delu enote v tem letu bodo:

  - procesna metoda dela (ugotavljanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege v skladu s strokovnimi standardi),

 • 23

  - izvajanje zdravstvene nege v smislu promocije zdravja, preprečevanja in zdravljenja nastalih bolezni,

  - nadaljevanje z izvajanjem mobilne zdravstvene sluţbe v vseh enotah, - organiziranje zdravstveno vzgojne dejavnosti (osebna higiena, higiena prostorov, zdrava prehrana,

  kultura hranjenja, zdrav partnerski odnos,...)

  - sodelovanje ob sprejemu novincev in pri odpustih, - kategorizacija zdravstvene nege, - nabava zdravil, - priprava, razdeljevanje in nadzor nad prejeto stalno terapijo, - skrb za nameščanje, vzdrţevanje in uporabo ortopedskih pripomočkov, - nadzor nad ustrezno prehrano in zadostnim uţivanjem tekočin gojencev in varovancev ter skrb za

  ustrezne diete,

  - uvedba »tablet sistema« za zagotavljanje ustreznega serviranja dietne prehrane, - nadaljevanje s programom obvladovanja telesne teţe, - nabava pripomočkov za inkontinenco in skrb za ustrezno nameščanje in rokovanje, - nabava medicinskih aparatur in pripomočkov, - skrb za medicinske aparature, - spremljanje uporabnikov na preglede k splošni zdravnici v Centru in k specialistom izven Centra

  ter skrb za kontinuirane zdravstvene obravnave,

  - ustrezna obravnava poškodovanih, akutno bolnih in kroničnih bolnikov, - preprečevanje nalezljivih bolezni in ustrezno ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni, - zagotavljanje izvajanja preventivnih sistematskih pregledov otrok in mladostnikov, v dogovoru s

  šolskim dispanzerjem ZD Ravne na Koroškem,

  - preventivna cepljenja in kontrola uspešnosti cepljenja, - urejanje potrebne zdravstvene dokumentacije (napotnice, izvidi, recepti, zdravstvena kartica,…), - priprava negovalnih načrtov in negovalne dokumentacije za uporabnike zdrav. storitev, - sodelovanje pri individualnem programiranju ter evalvacijah IP, - nadzor nad osebno higieno in čistočo v Centru, - zagotoviti ustezne bivalne pogoje starajočim, teţje pomičnim in nepomičnim uporabnikom, - skrb za pravilno ločevanje odpadkov iz zdravstva, v skladu s pravilnikom in načrtom ločevanja

  odpadkov,

  - nadzor nad pitno vodo, skladno s pravilnikom in načrtom za preprečevanje Legionelle v vodovodnem omreţju

  - sodelovanje z ostalimi strokovnimi sluţbami Centra ter dislociranimi enotami, - mentorstvo pripravnikom in praktikantom SZŠ Slovenj Gradec, - priprava in izvedba internih strokovnih izpitov za pripravnike, - edukacija novo sprejetih delavcev s področja osnov prve pomoči in temeljnih postopkov

  oţivljanja.

  D) Spremljajoče delovne enote

  1. ČISTILKE - STREŢNICE

  Čistilke - streţnice skrbijo za redno čiščenje vseh prostorov Centra. Zaradi narave dela opravljajo po

  razporedu deţurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih ter nekatere nočno deţurstvo.

  Po programu bo vzdrţevanje čistoče v Centru opravljalo 14 čistilk - streţnic s polnim delovnim časom.

  Vse čistilke so dolţne opraviti izpit iz defektološke orientacije, delavke, ki hodijo v nočno izmeno pa tudi

  izpit iz prve pomoči.

 • 24

  Čistilke – streţnice bodo v tem letu 2011 skrbele za čiščenje prostorov Centra kot celote.

  Posebne naloge čistilk - streţnic v tem letu bodo:

  - čiščenje Centra kot celote, vključno s stanovanji uporabnikov in okrasnim parkom pred Centrom - čiščenje prostorov delavnice VDC Ravne (1 x tedensko) - čiščenje v skladu s čistilnim načrtom in uporaba profesionalnih čistil - evidentiranje čiščenja - čiščenje počitniških kapacitet Centra po potrebi - nočno deţurstvo v enoti Polţki (pomoč zdravstvenemu delavcu) - pomoč pri generalnem čiščenju v dislociranih enotah, večjih steklenih površin Centra, sedeţnih

  garnitur

  - večji nadzor pri čiščenju čevljev pri vhodu v Center

  Čistilke se bodo udeleţile seminarjev za uporabo čistilnih načrtov in rokovanja s profesionalnimi čistili.

  2. K U H I N J A

  Naloga kuhinje je pravočasno, v zadostni meri in kvaliteti oskrbovati gojence s petimi obroki hrane

  dnevno.

  V kuhinji bo zaposlenih 13 delavcev: vodja kuhinje, 6 KV kuharice (od tega 3 dietne kuharice) 4

  kuharske pomočnice, 2 streţnici za delo v jedilnici pri razdeljevanju hrane; delo v kuhinji vodi vodja

  kuhinje Hubert Stopar.

  Program dela v kuhinji mora biti organiziran tako, da so redno, v primerni kvaliteti in količini ter ob

  pravem času pripravljeni obroki hrane; v ta namen delavci kuhinje tudi deţurajo v sobotah in nedeljah ter

  praznikih. Delo mora biti organizirano tako, da je vsak dan ena kuharica ali pomočnica deţurna popoldan,

  razen ob praznikih, ko lahko izjemoma pripravijo hladno večerjo. To velja tudi za dneve, ko je velika

  večina gojencev doma. Kuhinja je praviloma odprta od 6. ure zjutraj do 20. ure zvečer (v poletnem času

  do 21. ure).

  Posebne naloge kuhinje v tem letu bodo:

  - upoštevanje DHP in HACCP sistema

  - skrb za dietno oz. pasirano prehrano ter za čim bolj neoporečen prevoz hrane v DC Ravne

  - dosledno upoštevanje predpisov glede dobavnic, tehtanja in ostalih predpisov, ki jih je odredil revizor

  - skrb za izboljšanje storitev v jedilnici, kvalitetna delitev

  - racionalna poraba materiala

  - prizadevanje vseh delavcev za pozitivno komunikacijo in dobre odnose

  3. TEHNIČNA ENOTA

  Tehnično enoto sestavljajo delavci pralnice, kurilnice ter servisnih delavnic. Naloga pralnice je, da se

  obleka in mehki inventar pravočasno vrnejo oprani in zakrpani uporabnikom. Kurjači so dolţni skrbeti za

  primerno ogrevanje Centra in urejeno okolico Centra. Delavci servisnih delavnic skrbijo za tehnično in

  funkcionalno uporabnost strojev Centra. V enoti bo zaposlenih 11,5 delavcev (6,5 v pralnici, 5 v servisni

  delavnici). Delo v servisnih delavnicah vodi vodja servisnih delavnic (Franjo Zajec), delo v pralnici pa

  vodja pralnice (Lilijana Belaj).

  Program dela tehnične enote je na osnovi tedenskega programa dela, ki ga planira vodja sluţbe za

  osnovno oskrbo in je organiziran tako, da je zagotovljeno:

 • 25

  - pravočasno in kvalitetno pranje, likanje in šivanje perila ter mehkega inventarja,

  - primerno ogrevanje prostorov Centra ter primerna urejenost okolice Centra, - ohranjanje in vzdrţevanje vseh prostorov centra in naprav v uporabnem stanju.

  Posebne naloge tehnične enote v tem letu bodo:

  - kakovostna izvedba popravil, hitro in učinkovito ukrepanje ob napakah in teţavah - redni pregledi strojev in stavb - redno izvajanje tehničnih pregledov in vzdrţevanja vozil - nadzor nad temperaturo vode v bojlerjih, pipah po stavbi in vodenje evidence - racionalno pranje in opozarjanje delavcev na velike količine perila - pranje v skladu z tehnologijo dobavitelja - skrb za racionalno in kvalitetno nabavo materialov ter racionalno trošenje energije

  4. UPRAVNO - RAČUNOVODSKO - EKONOMSKA ENOTA

  To enoto sestavljajo:

  - tajništvo, ekonomska sluţba - računovodstvo

  Naloga te enote je, da v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti ter akti Centra, sklepi organov

  upravljanja in potrebami Centra zagotavlja in opravlja vse potrebno za normalno in nemoteno delovanje

  in poslovanje Centra.

  V enoti bo zaposlenih 12 delavcev od tega 3 v upravnem delu, 2 v ekonomskem delu in 7 v

  računovodstvu. Enoto vodi vodja sluţbe za osnovno oskrbo (Branka Moličnik), ki je tudi vodja tehnične

  sluţbe in kuhinje, računovodski del pa vodja poslovodne sluţbe (Darja Kotnik).

  Posebne naloge upravno - računovodske - ekonomske enote v tem letu bodo:

  - mesečno spremljanje in analiziranje poslovanje Centra - dosledno zasledovanje nove zakonodaje in uvajanje le te v naše delo - dosledno izvajanje Zakona o javnem naročanju - preučevati trg ponudbe ter izvajati racionalno ekonomsko upravičeno nabavo - z aţurnim delom omogočiti pretok informacij v Center in izven njega - izvajanje postopkov za izvedbo vpis nepremičnin - izvedba elektronske inventure v celoti - dokončna ureditev programa ISOV

  izvesti kontrolni popis knjig v knjiţnici

  - nadgradnja računalniškega programa za plače - redno spremljanje neplačnikov storitev in ustrezno ukrepanje - študija prihoda, beleţenja prihodov in odhodov iz sluţbe z ur

  E) Direktor

  Individualni poslovodni organ Centra je direktor, ki je tudi strokovni vodja Centra. Dela in naloge

  direktorja Centra zaseda Marijan Lačen, prof. defektologije, višji svetovalec, ki se bo v septembru

  letošnjega leta upokojil in se bo v mesecu marcu razpisalo prosto delovno mesto direktorja.

  Posebne strokovne naloge direktorja:

 • 26

  - organizacija dela v skladu z delovnim programom za leto 2011 - skrb za poslovno smotrne in racionalne odločitve, ki pa morajo zagotavljati nemoten proces del

  usposabljanja in ohranjati doseţen ţivljenjski standard gojencev

  - pomoč in usmerjanje pri uvajanju pedagoških inovacij ter novih vsebin in oblik dela - vodenje konferenc strokovnega zbora in sej strokovnega sveta ter strokovne skupine - organizacija strokovnih predavanj, ekskurzij, seminarjev v skladu z rednim letnim načrtom Centra - posredno vodenje varstveno delovnega centra Ravne, Slovenj Gradec in Muta in bivalne skupnosti

  Ravne ter dnevnega centra na Ravnah ter skrb za razvoj zastavljenih konceptov

  - skrb za izvedbo in objavo člankov oz. drugih prispevkov v strok. revijah, na strok. posvetih oz. seminarjih, skrb za izvedbo nalog, ki so navedene kot temeljne usmeritve centra v tem letu (uvod tega

  programa) in skrb za izvedbo izboljšanja metod in oblik dela po posameznih enotah

  - usmerjanje in pomoč pri projektih, predvidenih v tem delovnem programu - pomoč pri izvedbi planiranih prireditev v letu 2011 (glej uvod k temu programu) - skrb za izvedbo investicijskih planov in planov investicijskega vzdrţevanja - sodelovanje v projektu: Individualizirani programi v VDC in domskem varstvu - posebna skrb za uvedbo aktivnosti po programu projekta VOSIDIS - skrb za uresničevanje pravic gojencev in varovancev Centra do izbire, samozagovorništva in

  zagovorništva

  - odgovornost za sprejem in izvajanje usmeritev za delo Centra za obdobje 2007-2011 - vključitev v organizacijo prireditev v Centru (memorialni nogometni turnir, srečanje Orffovih skupin)

 • 27

  IV. PODATKI O GOJENCIH

  (podatki o gojencih na dan 1. 1. 2011 = stanje gojencev na dan 31. 12. 2010 (glej poslovno poročilo

  centra za leto 2010):

  - razvrstitev gojencev oz. varovancev; usposabljanje, VDC, IVO, sprejemi v letu, razvrstitev gojencev po občinah, odpusti v letu, odhodi domov, starost gojencev in varovancev v usposabljanju, VDC in

  IVO, socialni sestav druţin, razvrstitev gojencev glede na dodatne motnje.

  Predvideni odpusti:

  Iz usposabljanja predvidevamo odpust gojencev starejših od 26 let: Nina Jug, Irenej Leva, Melita

  Polenek, Bojan Tovornik in Zoran Valenčič.

  Odpusti bodo predvidoma konec koledarskega leta. V mesecu marcu bomo starše o tem obvestili in jih

  povprašali o namenih oziroma o nadaljnji vključitvi njihovega otroka. Do 15. 4. 2011 pričakujemo njihov

  odgovor, kar bo osnova za nadaljnje planiranje. V kolikor se bodo starši oz. centri za socialno delo

  odločili za sprejem v naš Center, bodo le ti sprejeti v institucionalno varstvo 24 ur ter na čakalno listo za

  vključitev v VDC.

  Iz VDC in domskega varstva odraslih ne predvidevamo odpustov.

  Predvideni sprejemi:

  Sprejemi bodo odvisni od odpustov oz. prostih kapacitet. Sprejemi v usposabljanje bodo odvisni od

  odločb o usmeritvi, v VDC načrtujemo sprejem do 220 varovancev, drugi sprejemi bodo odvisni od

  odpustov.

  Predvidena povprečna zasedenost Centra v tem letu naj bi bila sledeča:

  a). USPOSABLJANJE:.......................................................................65 od tega 19 dnevna oblika usp.

  b). VDC:.............................................................................................220

  od tega:

  - VDC Črna 90

  - VDC Kovač 70

  - VDC Ravne: 34

  - VDC Slovenj Gradec 15

  - VDC Muta 12

  c).DOMSKO VARSTVO ODRASLIH 24 UR .:…………………….30 +eventuelni sprejemi ob koncu

  leta odpuščenih gojencev iz usposabljanja

  S k u p a j :………………………………………………………..…315

  (od tega v domskem varstvu Črna 158, v bivalni skupnosti Ravne 9)

 • 28

  V. PEDAGOŠKA, SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA SKRB ZA

  GOJENCE/VAROVANCE

  1. Stiki s starši

  - redno pisanje iz skupin domov (vsake 3 tedne) - organizirani prevozi gojencev domov ob vikendih (tedensko Maribor, na 14 dni Celje in Ljubljana) - organizirani mnoţični odhodi domov za novo leto, veliko noč oz. 1. maj, dan mrtvih - mesečni obiski - praviloma zadnjo soboto v mesecu; ta sobota je namenjena za mnoţične obiske,

  Center pa je odprt vedno, torej lahko pridejo starši (ali drugi) na obisk katerikoli dan

  - prireditev za starše ob dnevu mater - marec - jesensko srečanje staršev – oktober, s predavanjem za starše na temo: Delovna vzgoja in zaposlitvene

  tehnike

  - individualni razgovori po enotah oz. skupinah s hospitacijami - govorilne ure za starše - vključevanje staršev v gozdno šolo v Topli ali Pacugu (v vsako skupino naj bi bil vključen vsaj en

  starš)

  - piknik s starši (zadnjo soboto v maju) - zaključna razstava: v galeriji Krnes (maj, junij) - počitnice - julij, avgust - telefonski pozivi staršev - obiski gojencev na letovanju (šola v naravi) - izid glasila Vezi (junij, december) in aktivno sodelovanje staršev v glasilu - obiski staršev na domu - svet staršev (predvidoma 2 seji: februar, oktober)

  2. Šola v naravi oz. letovanja

  Načela, ki jim sledimo v šoli v naravi oz. na letovanjih:

  - spoznavanje novega okolja in privajanja nanj - navajanje na estetsko vrednotenje naravnih lepot - načrtno in nedirektno vodeno sproščanje konfliktnih situacij gojencev - igre in zaposlitve na prostem - sprehodi, izleti - navajanje na čimbolj samostojno ţivljenje v naravi - razgibavanje v vodi, igre v vodi, učenje plavanja

  V času šole v naravi se vsa učno-vzgojna dejavnost Centra prenese tja, seveda s spremenjenimi

  metodami, vsebinami in oblikami dela in z večjim poudarkom na rekreaciji. Za varovance VDC ta oblika

  pomeni dopust oz. letovanje.

 • 29

  Šola v naravi oz. letovanja bodo letos na sledečih lokacijah:

  05. 09. - 12. 09. Topla (letovanje za gojence oz. varovance, ki se zaradi zdravstvenih teţav ne

  morejo udeleţiti drugih oblik letovanja oz. šole naravi)

  Vsak gojenec oz. varovanec se udeleţi ene šole v naravi oz. letovanja. Eksterni gojenci oz. varovanci

  bodo za šolo v naravi oz. letovanje participirali:

  - Salinera ……… 18,00 EUR/dan

  - Izola ……… 16,00 EUR "

  - Debeli Rtič ……… 14,00 EUR "

  - Moravci ……… 13,00 EUR "

  - Pacug ………. 9,5 EUR "

  - Topla ……….. 7,5 EUR "

  3. Gozdna šola v Topli ali Pacugu

  V letoviški bazi Centra v Topli ali Pacugu bomo tekom celega leta organizirali gozdno šolo (okoli 30

  skupin po 8 do 12 gojencev/varovancev).

  Bistvo gozdne šole je ţivljenje v naravi, skupno ţivljenje gojencev in vzgojiteljev in navajanje na

  popolno samostojnost, v vsem so skupine odvisne od svojega dela oz. iznajdljivosti. Le nekaterim

  mlajšim skupinam se bo dovaţalo kosilo.

  Gozdne šole v Topli ali v Pacugu se bodo udeleţile tudi posamezne tematske skupine (športniki, lutkarji,

  planinci, glasbena skupina, idr.)

  Za gojence, kateri zaradi različnih vzrokov ne morejo prebiti počitnic doma, bomo le-te v mesecu juliju

  organizirali v Topli.

  16. 05. – 22. 05. MORAVCI (P) 4+1 (1) DV, VDC

  22. 05. – 29. 05. MORAVCI (K) 4+1 (1) DV, VDC

  22. 05. – 29. 05. MORAVCI (P) 4+1 (1) DV, VDC

  23. 05. – 30. 05. IZOLA 5+1 (5) USP.

  30. 05. – 06. 06. IZOLA 5+1 (5) USP.

  30. 05. – 06. 06. DEBELI RTIČ 50+26 VDC, USP.

  14. 06. – 22. 06. SALINERA 30+5 VDC, DV

  22. 06. – 30. 06. SALINERA 30+5 VDC, DV

  26. 06. – 02. 07. BANOVCI 14+2 VDC Sl. Gradec

  30. 08. – 07. 09. SALINERA 32+5 PARI

  05. 09. – 15. 09. DEBELI RTIČ 60+15 USP., VDC, DV

  07. 09. – 15. 09. SALINERA 30+5 VDC, DV

  15. 09. – 22. 09 SALINERA 10+2 VDC MUTA

  18. 09. – 25. 09. MORAVCI (P) 4+1 (1) VDC, DV

  18. 09. – 25. 09. MORAVCI (K) 4+1 (1) VDC, DV

  25. 09. – 02. 10. MORAVCI (P) 4+1 (1) VDC, DV

 • 30

  Z namenom čim boljšega povezovanja s starši se bodo v gozdno šolo v Topli ali Pacugu vključevali tudi

  starši: v vsako skupino bi bili vključeni starši vsaj enega gojenca oz. varovanca; starši se v skupino

  vključijo kot asistenti; participirajo 10 EUR/osebo/noč v Topli in 11 EUR /osebo/noč v Pacugu.

  4. Zimska rekreacija

  Zimska rekreacija predstavlja preneseno učno-vzgojno dejavnost na sneg, v zimsko naravo.

  Osnovne vsebine zimske rekreacije so:

  - sprehodi v naravo - izleti v naravo - sankanje, smučanje, tek na smučeh, krpljanje - smučarske in sankaške tekme ter tekme v teku na smučeh in krpljanju - v popoldanskem času - prosti čas, individualne zaposlitve, ogled predstav, plesi, čajanke, ipd.

  Program dela zimske rekreacije je sestavni del podrobnega učnega načrta vsake skupine; zimska

  rekreacija zajema vse gojence Centra in varovance VDC. V tem letu bo zimska rekreacija predvidoma od

  24. 1. do 11. 2. - za usposabljanje in od 31. 1. do 11. 2. - za VDC (v kolikor v tem obdobju sneţne

  razmere ne bodo ugodne, se zimska rekreacija prestavi na poznejši termin; v kolikor pa tudi pozneje ne

  bodo ugodne, se zimska rekreacija izvede v skrajšanem obsegu: za usposabljanje dva tedna, za VDC en

  teden).

  5. Program dela svobodnih aktivnosti

  - Orffova skupina: mentorica Katja Srebre, vključenih 20 varovancev

  - Obravnava slepih in slabovidnih: mentorica Jana Krebl, vključenih 5 varovancev

  - Dramska skupina: mentorice Anja Jelen, Pavlina Šepul, Mihaela Piko, vključenih 10 varovancev

  - Skupina za ohranjanje in razvoj duhovnosti: mentorice Simona Roţej, Mateja Osojnik, vključenih

  10 varovancev

  - Prijateljska skupina Marjetice: mentorica: Jana Krebl, vključenih 6 varovancev

  - Cvetličarski kroţek: mentorici Sanda Peter, Melita Kordeţ, vključenih 10 varovancev

  - Folklorna skupina: mentorice Mateja Osojnik, Pavlina Šepul, Darinka Stopar, vključenih 8 parov

  - Celostna obravnava z namenom izgube telesne teţe: mentorica Anja Jelen, vključen 1 varovanec

  - Lutkovna skupina TIK TAK: mentorice Emilija Jeza, Tatjana Knapp, Mateja Kristavčnik,

  vključenih 20 varovancev

  - Bralna značka: mentorica Anja Jelen, vključenih 15 gojencev

  - Bralna značka Peter Nos: DCR – po skupinah, Polţki-Pastirci – po skupinah

  - Pevski zbor: mentorica Tina Klemenc, vključenih 12 varovancev

  - Kegljanje: mentorici Anka Dimnik, Mateja Ošlak, vključenih do 12 varovancev

  - Knjiţni klub odraslih: mentorica Sanda Peter – po skupinah

  - Prijateljska skupina Jesen: mentorica Andreja Stopar, vključenih 5 varovancev

 • 31

  - Taborniki: mentorji Špela Mlinar, Vojko Roţič, Miran Vrabič, vključenih do 35 varovancev

  - Duo Happy boys: mentor Miran Vrabič, vključena 2 varovanca

  - Plesna skupina: mentorji Ines Piletič, Katja Srebre, Tatjana Napečnik, vključenih do 15 varovancev

  - Pravljični kroţek: mentorici Mihaela Piko, Pavlina Šepul, v skupinah Polţki in IVO

  - Interesne dejavnosti v VDC Ravne, VDC Slovenj Gradec, VDC Muta

  6. Zadolţitve delavcev

  - strokovna knjiţnica: Feregotto F., Slekovec I. - telovadnica, bazen: Ferarič M., Polc S., - šivalnica: Ditinger S., Knez R. - likovni kabinet: Knapp T., Mlinar Š. - učne delavnice: Ţagar M., Kropivnik J., Obreza P. - delavnica za glino: Fuţir S., Kristavčnik M. - delavnica VDC Črna: Kert M. - delavnica VDC Slovenj Gradec: Golobinek D. - delavnica VDC Muta: Kriţan Krajnc D. - delavnica VDC Ravne: Gregor D. - dnevni center Ravne: Marinč D. - bivalna skupnost Ravne: Zvonar Hohnjec M. - učna kuhinja: Plaznik I. , Močivnik M. - razstavni prostor - pritličje: Klemenc T. - glasbena soba: Srebre K. - frizerski salon: Britovšek T. - računalniški kabinet: Feregotto F., Vrabič M. - kronika, album: Kordeţ D., Peter S., Studenčnik M. - Naš zbornik in drugi tisk: Slekovec I. - izloţba – trgovina v kraju: Bakač N., Vrabič Z. - pano za rojstne dneve: Rebol M. - uredniški odbor Vezi: Zvonar Hohnjec M., Bakač N., Knapp T., Napečnik Terezija, Feregotto F.,

  Kremzer S.

  - uredniški odbor Solze in smeh: Mlinar Š., Vrabič M., Petrič S., Fermevc D., Miklič L., Jurič I., - mentorji ŠŠD: Ferarič M., Polc S., Srebot, Mrdavšič M., Forstner F., Lačen N., Kert M., Vrabič M.,

  Mlinar Š., Gerdej D., Osojnik Melita

  - snoozelen: Lipuš S. - hranilnica CUDV: Klemenc T., Gerdej D. - igralnica: Studenčnik M. - vodje aktivov:

  Polţki, Pastirci, DCR – Rebol M.

  Vresje – Mlinar Š.

  DOM VDC A – Roţej S.

  DOM VDC B – Kordeţ Drezgič M.

  Kovač – Brunet, stanovanja- Fajmut M.

  ISD – Krebl J.

  VDC- Gregor D.

  DV – Studenčnik M.

 • 32

  7. Športni dan

  Z namenom sproščanja gojencev, medsebojnega povezovanja ter osvajanja določenih veščin bomo

  organizirali dva športna dneva. Ta dan gojenci cel dan preţivijo na prostem. Športni dan v maju bo

  namenjen utrjevanju in preverjanju samozaščitnih sposobnosti gojencev in delavcev. V jesenskem

  športnem dnevu pa bo večji poudarek na športnih oz. rekreativnih dejavnostih.

  Športna dneva bosta predvidoma konec maja in konec septembra; športni dan v maju je izveden za

  usposabljanje in VDC na isti dan, v septembru pa ločeno.

  8. Program šolskega športnega društva, različna športna tekmovanja, tekmovanja v

  okviru Specialne olimpijade Slovenije

  JANUAR

  - Ogled tekmovanja za 47. pokal Zlate lisice (Maribor) - Udeleţba na tekaškem turnirju v Nemčiji (Oberhof) - Zimska rekreacija

  FEBRUAR

  - Izvedba vseh zimskih tekmovanj na koncu zimske rekreacije (sankanje, krpljanje, alpsko smučanje, smučarski teki)

  - Organizacija in izvedba memorialnega nogometnega turnirja - Seminar o organiziranosti Specialne olimpiade

  MAREC

  - Udeleţba na 14. drţavnih zimskih igrah SOS - Začetek nogometne lige SOS - ogled tekmovanj v smučarskih poletih (Planica) - tekmovanje v namiznem tenisu - seminar MATP (Vipava) - občni zbor SOS (Ljubljana)

  APRIL

  - Udeleţba na regijskih igrah MATP - Udeleţba na plavalnem turnirju - Sodelovanje v aktivnostih ob evropskem nogometnem tednu - Sodelovanje na teku za »Zdravje in Smeh« (Slovenj Gradec)

  MAJ

  - MATP na nivoju Centra - Atletske igre Centra - Udeleţba na regijskih igrah SOS (CVIU Velenje) - Treningi in priprave ekipe za svetovne igre SOS - Sodelovanje na 45. taborniškem teku (Muta)

  JUNIJ

  - Udeleţba na balinarskem turnirju SOS (VDC Ajdovščina – Vipava) - Udeleţba na atletskem turnirju SOS ( OŠ Gustav Šilih, Maribor) - Udeleţba na 14. olimpijskem teku (Meţica) - Udeleţba na poletnih svetovnih igrah (Atene – Grčija)

 • 33

  AVGUST

  - Sodelovanje na 30. maratonu Kralja Matjaţa (Črna na Koroškem)

  SEPTEMBER

  - Tekmovanje v balinanju

  OKTOBER

  - Jesenski kros - Udeleţba na teku miru (Slovenj Gradec) - Udeleţba na ljubljanskem maratonu - Nogometna liga SOS

  NOVEMBER

  - Udeleţba na 8. drţavnih igrah MATP (OŠ Gustav Šilih, Maribor) - Udeleţba na košarkarskem turnirju SOS (Zavod Janeza Levca Ljubljana) - Zaključek nogometne lige SOS - Tekmovanje v plavanju - Sodelovanje v aktivnostih ob evropskem košarkarskem tednu

  DECEMBER

  - tekmovanje v pikadu - udeleţba na seminarju za zdruţeni (unified) nogomet - zaključna prireditev »Izbor športnika/ce leta 2011

  9. Glasbena revija, dnevi glasbe in plesa

  - priprave za 21. glasbeno revijo

  10. Likovna kolonija

  - priprave za 11. likovno kolonijo

  11. Abilympiada - udeleţba na 7. Abilympiadi Slovenije, oktober, Maribor

  12. Srečanje Orffovih skupin

  - organizacija in izvedba 6. srečanja Orffovih skupin Slovenije (oktober- november)

 • 34

  13. Gradovi parka kralja Matjaţa

  - sodelovanje na gradovih parka kralja Matjaţa (s tekmovalno ekipo, s prodajo izdelkov na tekmovališču), 29. - 30. 1.

  14. Planinski izleti in zaključni izleti po enotah

  Namen izletov v naravo je seznaniti gojence z bliţnjo in daljno okolico, razvijati ljubezen do narave,

  spoznavanje naravnih lepot naših krajev, jih telesno in duševno krepiti ter jih navajati na čim večjo

  samostojnost in socializacijo.

  Planinska skupina KAVKE bo v tem letu izvedla sledeče aktivnosti:

  Februar: pohod s krpljami na Peco z avstrijske strani

  April: čistilna akcija, izlet na Jankovec

  Maj: dvodnevni izlet na Komno in obisk adrenalinskega parka

  Julij: izlet na Triglav (skupaj s planinskim društvom Črna)

  Avgust: po poteh Koroškega bataljona, planinski izlet Turističnega društva Črna, dvodnevni izlet na

  Monte Peralbo (karnijske Alpe)

  September: dvodnevni planinsko konjski pohod Kramarica - Smrekovec

  Oktober: izlet na Sv. Primoţ, Malo in Veliko Kopo

  December: nočni pohod Čez goro k očetu

  Poleg tega bo planinska sekcija med letom izvedla eno planinsko potopisno predavanje, plezalni dan pri

  Matvozu, kratko šolo opreme in vozlanja, predstavitev skupine Kavke v enem javnem mediju.

  (Planinski vodniki: Saša Fuţir - vodja, Mirko Janše, Nataša Lačen, Grega Golob, Silva Fuţir - zunanji

  sodelavec)

  V mesecu maju in juniju bodo organizirani avtobusni izleti - zaključni izleti za gojence po enotah: Polţki,

  Pastirci, DCR, Vresje, Enote DV in VDC organizirajo podobne izlete kadarkoli med letom.

  V mesecu septembru pa bo kot posebna nagrada gojencem organiziran enodnevni izlet v Zagreb - ţivalski

  vrt in Čateške Toplice (1 avtobus).

  15. Praksa gojencev v proizvodnji

  Praksa vključuje praviloma gojence skupin UŢD. Praksa bo tri tedne v mesecu marcu in aprilu (28. 03.

  do 15. 4.). Podroben spored in vrsta prakse je prilagojena moţnostim industrije in razumevanju

  gospodarskih organizacij. Prizadevali pa si bomo prakso organizirati v Rudniku Meţica, Ţelezarni Ravne,

  osnovni šoli Črna, Občini Črna ter pri raznih zasebnikih. Na prakso v podjetja bo predvidoma vključenih

  do 15 gojencev.

  Za gojence, ki jih ni moţno vključiti v podjetja bo praksa organizirana v VDC v Črni in na Ravnah (do 30

  gojencev).

  Odgovorna za izvedbo prakse: Špela Mlinar, Andreja Stopar.

 • 35

  16. Vključevanje gojencev v širše okolje in elementi doţivljajske pedagogike

  Z namenom čim širše socializacije gojencev, kot enega izmed osnovnih principov usposabljanja oseb z

  zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju si bomo prizadevali obdrţati vse obstoječe oblike ter

  iskali še druge moţnosti vključevanja gojencev v širše okolje.

  Kot temeljna oblika doţivljajske pedagogike bodo v tem letu izvedeni:

  - trije indijanski tabori po 10 gojencev v Podpeci, po 5 dni (18. 07., 25. 07., 01.08.) Odgovorna: Studenčnik Marija

  - trije taborniški tabori po 10 gojencev v Jazbini, po 5 dni (18. 07., 25. 07., 01. 08.) Odgovorna: Mlinar Špela

  - jadranje v Dalmaciji 6 gojencev, v drugi polovici junija

  Druge oblike vključevanja v širše okolje bodo sledeče:

  aktivno in pasivno sodelovanje na kulturnih prireditvah v kraju, razna tekmovanja, delovne akcije v kraju,

  pomoč pri jesenskih kmečkih delih, tradicionalna srečanja z OŠ na Ravnah, OŠ Črna in OŠ Meţica, obisk

  kulturnih in drugih znamenitosti v koroški regiji, individualna socializacija gojencev (samostojno

  vključevanje v razne aktivnosti v kraju, samostojni nakupi, ipd.), klub varčevalcev pri Koroški banki,

  srečanje z upokojenkami iz Meţice, obiski prireditev v Narodnem domu Meţica, obisk razstave malih

  ţivali in drugo.

  17. Izmenjava gojencev z Zavodom Sloboština (Zagreb) in z Lebenshilfe (Berlin)

  Z namenom čim širše socializacije gojencev bomo izvedli izmenjavo gojencev z zgoraj navedenim

  zavodom: skupina 6 - 8 gojencev bo za en teden obiskala zavod v Sloboštini (v juliju), v zameno pa bomo

  mi gosti