Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka przyj¤¥â€ marsza¥â€ka I. Jakubowskiego Wydanie A --~ = Cena SD
Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka przyj¤¥â€ marsza¥â€ka I. Jakubowskiego Wydanie A --~ = Cena SD
Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka przyj¤¥â€ marsza¥â€ka I. Jakubowskiego Wydanie A --~ = Cena SD
Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka przyj¤¥â€ marsza¥â€ka I. Jakubowskiego Wydanie A --~ = Cena SD

Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka przyj¤¥â€ marsza¥â€ka I. Jakubowskiego Wydanie A --~ = Cena SD

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cena SD . gr -=== W¥â€adys¥â€aw Gomu¥â€ka...

 • Władysław Gomułka przyjął marszałka I. Jakubowskiego

  Wydanie A

  --~ = Cena SD. gr

  li 11 Wizyta M. Spychalskiego

  - 24 bm. I sek!t'etad"Z KC

  PZP~. Władysław Gomułka przyjął naozelne~o dowódce zjednoczonych sił zbrojnych państw strom Układu War- szawskiego. marszałk~ Związ ·ku Radzieckiego Iwana J'a- lku bowslciego.

  -=--====-====

  !! = = ----=== DZIENNIK tO DZK.I

  w MONGOLII dobiega końca

  W spotkan.iu uczestruiczyli: prezes Rady Ministrów J6. 21ef CyraJilkiewicz. sekreta;z-z KC Mi.ec:zvsław Moczar. mi- nister Obrony Nairodowej, gen. dyw. Wojciech Ja;ruzel- ski i wiceminister Obrony Nairodowej, szef Sz:ta 21 casu warszawskiego ro1,po ·

  częła. obrady X.XIII sesja Zgromadzenia Ogólnego NZ. Bezpośred.nio po oiwar oin obrad delegaci przy~tąvil!

  do wyboru przewooni02 ąc:-ego sesji Został nim 46-le;m miuister spraw l'Jllgra.uim: nych Gwatemali, Emilio A:e- na.les Catalan.

  Na pierwszym posiedzeniu, inaugurującym ot.rady I X.XIII sesji. przyjęio do ONZ Suazi. które stało się 125 członkiem *ej organi zacji.

  ~~,~~,~~~~~,~~~'~,~~~~'~'~'~'~

  Następnie Drzewodniczący Rady Państwa PRL zapoznał sie z działailnością Pałacu Pionierów

  W oołudntie w siecWiibie pair tid i rządu MRL prttewodnL czący Prezydium Wielkiego Cburail:u Ludowego Dż. Sam· bu udekorował orzewodniczą. cego Rady Państwa, mair· szalka Polskii Ma.dana Spy. chalskdiel!o najwyższym od. znaczeniem rnOll'l>l!olskim Orderem Suche Baitora. W uznan1u zasług w rozwoju pr:zy,jacielskicti stoounków między MRL i PRL marsza- łek Soychalski wręczył Sam. bu i oierws.zemu sekretarz.o wti KC Mongolskiei Pa:rtii

  (A) Dailsrz:y C!ą;g na sbr. 2

  We wtorek zastępca DI"ZP- 'WOdniozącego Rady Państwa

  Z udział.em przedsta'Wlicieli najwyższego kierownictwa pairtili i rządu odbyła się 24 bm. w KC PZPR krajowa narada aktJ'W'U przemysłu ntaszynowego, no której om6 wio.no najwa·żl!lliejsze proble- m v li zadania tej gałęzii go- spodarki w świetle Tez na V Zjazd pairbi~. W nairada:ie, w której uczestniczył cały aktyw polityczmo-P'ospodarezy zjednoczeń i przedsiębiorstw przemysławycb oraz prze.cista wiciele komitetów wojewód:z k ich pairtiVi, udział wzięli: W1a dysław Gmułka, Józef Cy-

  rankiiewdcz, Bolesław Jasz- czuk, Stefan Jędrychowski, kierowi!lli!k Wydziału Praemy słu Ciężkiego i Komunikacji KC PZPR Standsław Kowal- czyk, a ~że l1I'"Zedstawlicie- le kierownictw„ nie tylko re sortów bezlpoŚrednio ?.amtE>- resowan.ych, lecz róW1I1ie1: współpracujących z J,Ji7.EmY- słem maszynowym.

  Posiedzenie RWP&

  Z WIETNAMU Bolesław Podedworny.

  pl"IZyjął w Belw€derre bawia cel!o w PO'lsoe mintlstra spl"'a w :zia.graniiCZ111.ych Republlbki Iraku - Abdela - Ka,riima Sheikly W!"az z towan:iz.yszący I mi osobami.

  Po otwa.rciu narady Pl'Ze7. Bolesława J'a.sziczuka, zabrał głos minister przemysłu ma- , szymowego - Janu~ Hryn- kiewńcz. Za.równo w jego wy stą.piendiu, jak i w materia- łach dostarc7xmych wcześniej uczestnikom nairady. nakre- ślsiadac będz: e biafrańskich 7.aakceptowaly. Na otwattie z parni onem sz u I obecnie takie •a.me prawa jak

  Kunst Halle zaproszono 1.300 np. młodzieżowa organizacja Federalne wojs ka Nigerli, gości z :lll""RF i z zagranicy, w CDU Junge Un:o11 i będzie z

  prowad zące dział.an i.'.! wojenne tym kilku bońskich ministrów. (KORESPONDENCJA Wł..ASNA z BONN) tej racji miała swoich przed przeciw wschcxln i.on ;,g·er y jskie- Opozycja pozaparlanienta.rn,a stawicieli na kongresach nie- mu reżimowi celeir:n Za!P"'wn.ie podniosła jednak protest, przy zależnie od delegatów wybia- ni.a jedności kraju, k on.trolu- pominala, że Kaselowsky był protestów 01>07.Ycjl nie zgodzi 7.V&kania l)Tzez NPD tak jak ranych w organizacjach po- ją już prawie całe terytorium nie tylko „starym bojowni- ly się tym razem na wynaję- w Badenii-Wirtembergii 10 szczególnych krajów. wschOdniej - N igerii, k t óre w kiem" NSDAP ale członkiem cie sali targowej na wiec wy proc. głosów". Mimo formalnej zmiany sta m.aju ub. roku na zwano „Re tzw. „koła przyjaciół" szefa borczy NPD. Sąd miej6ki wy Działające dotąd w CDU na tusu i szyldu „Unia wschod- pu'bliką Bia.fry". Według o- Gestapo i SS H~mmlera. w wy dał jedn.a'k orzeczenie, 7.,., prawach organizacji krajo- dnio- i środkowo niemiecka" statnich daniesień z frOtlltu, niku skandalu jaki wybuchł NPD jest parti11 legalną i t" wych tzn. ta.ki.eh samych jak jest na.dal wyrazem ri>szczeń oczekuje się, :ile już wkrótce i w oba.wie przed demon&tra władze miejskie zobowiązane Ba.wuia czy Hesja, odwetowe do naszych Ziem Zaehodn:ch reti.rn sepa ratys tyc=y upadlnie . cja.mi lewicy, władze miejskie są salę wyinająć. Ponieważ wła organizaeje krajowe CDU, i terytorium NIµ>. Nie k1jem Wojs ka fede ralne znajdują się odwołały w ostatniej chwJli dze Dliuta odm6w:.ty wynajmu Odra, Nysa i emigracyjna - to pałką. w odleg łości 15 km od Umu- 7.aplanowa.ne uroczystości i wy sali, zostały ska„ aine na grzyw CDU zo.i;tały przemianowane na ah ii, jedyn ego w:ększego m ia prosiły zaproszonych gości.. nę w . wysokośc; i ws. marek, „Unię wschodnio- i środkow& HENRYK KOLLAT

  sta pozost~aące.go Je

  Lotnfotw0 a~erY'kańskie w dalszym cia~u zaciekle a.ta•ku je 1:>0łudniowe prowincio DRW. bombrurdujac obie;cty ~arcze. Linie komunika- cyine. kutry rvbackie na morz.u oraz osiedla cywi!ne. Na ;ba·rdziei dotknięte im bombardowaniami reionv Dong Hai ora.z V".nb Lir..h. .Artyleria przeciwlotnicza Wietnamskiei Armili Ludo- wei zestrzeliła 2 dalsze sa- molotv amerykańskie. W t e Tt ~posób liczba zest.-zelo~.ych maszvn pirackich wzro3łp do 3.177.

  Oni Knlturv Polskiej na Łotwie

  W Rep'Uiblice L"tewskiej trwa ją Dni Kultm:y Pols-kiej. UTo- czysta ich inauguracja o

 • t.ącznośc w świetle Tez na V Zjazd

  We wlioliśmy najlepsze sposoby dal sz.,,go rozwoju i PQ.zw. z 10 trafieniami - wygr.aine po 7 zł.

  • • W zakładach Toto-Lotek z

  dnia :il! września 1968 r. stwier oz.ono:

  rozw. z 6 trafieniami - W;)l'-!(ra-na 1.000.000 zł, 5 rozw. z 5 traf. pre.m. - wygrane po 30R.3."U zł, 237 rozw. z 5 traf. zwykł. - wy.grane po 9.1.1() zł, 11.850 roz.w. z 4 trafieniami - wygr.ane po 230 zł, 205.aOfl rnzw. z 3 trafieniami - wy- grane po 13 zł

  "Kukułeczka" płaci za sześć trafień - zł 303.225,

  z.a pięć trafień zwykłych zł 4.608, za cztery trafienia premiowane - zł 42-0, za czte ry tra:tienia z.wy~łe - zł 121, za trzy trafienia premiowane - u 211,50, za trzy tr.af tenia zwyikłe - Ził 8.50.

  Uwaga, na piątkę premiow.a ną w bieżącym tygodniu przy I pada jui!: około 45.000 :ot.

  Na wni-OSek przedstawiciela Rumunii.. przewocniczącym komitetu programowego, tech nicznego i budżetowego został prof. Paweł J. l'[owaoki, dy- rektor Instytu·tu Badań Ją­ drowych w Wa·rszawie.

  PQwierzenie przedstawicielo- wi Polski przewodnictwa w komitecie, który przeanalizu- je projekty progra.mu i bud- żetu a.gencji na lata 1969-llr.O, a także programu '. budżetu na kres do roku 1974 - jest dUŻym Sllllkcesem naszej dele- gacji.

  Z prędkością 950 km na qodzinę

  na wysokości 12 km i z 220 oasażerami

  latać będzie „ Tu 154

  Iłowy samolot radziecki W tych dniach rozpoczną

  się loty próbne nowego radziec kiego samolotu pasażerskiego .

  „Tu-154'' z odrzutowym.

  silnikiem turbO-

  No me inmestgcje Hucie im. Lenina w

  „Tu-154" będzie latać z pręd kością 900-950 km na godzi- nę. Aparat ma osiągać pu- łap 11-12 kilometrów. co po- zwoli na omijanie frontów burzowych. Samolot pomieści w dwóch wariantach 160 i 220 osób. Start i lądowanie będzie możliwe na krótkich pasach.

  Po przedterm>nowy.m p.rze- kazan>u do eksploatacji wa.1- co-wni „slabing", budowniczo- wie Huty im. Lenina koncen- trują swe wysiłki n.a reali- zaiEąw szy sekretaTz Ko:miipek, Re511pondelk,

  Startują ligi f,enisa stołowego W tegorocznych ro:ugryiwlkach I ona 23 .ziespoły. Z ;roz;g:rywek

  drużynowych w tenisie stoło- tyah do ekstrarkJJ.asy kiw.alifilJm- wym na sZiC:Zebl:u centira.Lnym ją się =tery ~~ly (po dwa oklr.ę,g nasz będz.i.e reprezenwwa z każdej grupy,. ny przez kiWk.a zespołów. Okręg lód.Zlk.i -N tych !00'2"4§rYIW

  W I lidze o tybU!I: m4straa kaoh reprez.entują: Stamt L«iź, k.raju i prawo sti:a0W\.aJllla o :pu..,uM im. ULY J"J.P..10row, "'ara Łodzi na centraltną spartakiadę? J. Micha?owicza. brem.ie będzie barw naszego mia

  - w centralne:! spartakiadzie Młodzi piłka;rze m. Lodzi sta pO'Woła.ni zstaJ.i: Słubik, występować będą zawodonicy do g;rać będą w grupie wirocław- Bulzacki, Pila.rski, i Tylaik z lat 16. z · tej też przyczyny ro- skiej, gdzie u. przeciwników LKS. Marchewka, Kowalik Za- d~ą się poważne kłopoty z usta mieć będą: Wrocław - miasto, lewskli i Oznrba.!nek ze Startu. leniem drużY'flY· Sądzę jednak, v-. '·-'-·· ~„_._ p,,.. M~„- A że najwU:cej szans wejścia do n.aa·""'w - wojeWUd ak;ręgu wy- HI elimi.naoja ra.jdowych sa- Zapisy na obi~ ;mprezy przyj ma szanse na awans do eks- Gwrurdziści rozeg;raiją w NiRD roz.egra spobkamt: z Dębem si!:alf'tu.je w nowym sezonie do mocllodowycll m;"'itrzios.tw ok;rę- muje sekzretaociat Auit«rwbil- tira~asy, gdyż w

 • nodat~owy Zadania pracowników służby zdrowia czyn ~iaz.dowy w świetle Tez RC PZPR "pole SI a ko w" Zadania pracow