Click here to load reader

CATALOG OFICIAL - sănătoasă de promovare a ofertelor, valorificînd asemenea instrumente, precum demonstrări de tehnică, acţiuni spectaculoase promoţionale şi de caritate,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CATALOG OFICIAL - sănătoasă de promovare a ofertelor, valorificînd asemenea instrumente,...

 • C ATA L O G O F I C I A L

  ExpoziţiiLE iNtErNaţioNaLE SpEciaLizatE

  Ministerul agriculturii şi industriei alimentare al republicii Moldova

  co-orgaNizator:

  orgaNizator: centrul internaţional de Expoziţii

  “MoLDExpo” S.a.

 • Stimaţi participanţi, oaspeţi, vizitatori,

  Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai expoziţiilor „Food & Drinks”, „Food Technology” şi „Packaging. De- pot-2015”!

  Produsele pentru consumul intern reprezintă condiţia primordială a existenţei umane, ceea ce explică interesul sporit faţă de tema alimentelor si a băuturilor pe agendele expoziţionale din toată lumea, inclusiv ale expoziţiilor mondiale.

  Expoziţiile „Food & Drinks” şi „Food Technology”, organizate pe spaţiile „Moldexpo” pe parcursul a 22 de ani, aduc în prim plan pîinea cea de toate zilele şi suflul modern al tehnologiilor şi echipamentelor pentru fabricarea produselor alimentare şi a băuturilor. Concomitent cu acestea, în virtutea interdependenţei ra- murilor, se desfăşoară şi expoziţia “Packaging. Depot” care, timp de 20 de ani, relevă tenace inovaţiile în do- meniul ambalajelor şi depozitărilor, contribuind la dezvoltarea acestei industrii relativ tinere în ţara noastră.

  În acest an complicat din punct de vedere economic expoziţiile îşi confirmă statutul de eveniment important pentru branşele reflectate, asumîndu-şi sarcina de a elucida problemele acestora, a contribui la identificarea soluţiilor optime, la punctarea strategiilor, penetrarea noilor pieţe, conformarea la standardele internaţionale tehnologice şi de calitate.

  „Moldexpo” vine în susţinerea industriei alimentare şi celei de ambalaje prin crearea unei platforme propice businessului, prin avansarea serviciilor la un nivel calitativ nou, inclusiv organizarea în cadrul expoziţiilor a burselor de contacte şi a întîlnirilor profesioniştilor, atragerea şi evidenţa vizitatorilor ţintă. De real folos pentru specialişti vor fi seminarele la teme actuale, precum şi diverse întruniri, discuţii, consultări.

  De comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova a fost organizat un amplu program conex, cu cele mai diverse oportunităţi. Expozanţii se vor antrena într-o competiţie sănătoasă de promovare a ofertelor, valorificînd asemenea instrumente, precum demonstrări de tehnică, acţiuni spectaculoase promoţionale şi de caritate, master-class-uri de preparare a bucatelor, degustări de produse cu desemnarea celor mai bune în cadrul concursurilor pentru consumatori.

  S-a avut grijă ca toţi participanţii şi vizitatorii să fructifice efectele benefice ale expoziţiilor, urmînd să se materializeze în afaceri profitabile, achiziţii reuşite sau şcolarizare în domeniu.

  În certitudinea că expoziţiile vor îndreptăţi aşteptările specialiştilor şi ale consumatorilor, doresc tuturor mult succes la „Food & Drinks”, „Food Technology” şi „Packaging. Depot-2015”! Să ne revedem la ediţiile viitoare!

  arcadie andronic, Director general al c.i.E. „Moldexpo” S.a.

  Dear participants, guests, visitors,

  Dear participants and guests of the exhibitions FOOD & DRINKS, FOOD TECHNOLOGY and PACK- AGING. DEPOT 2015!

  The products for domestic consumption are an important condition of human existence, which explains the great interest in foods and beverages on the exhibition agendas worldwide, including world exhibitions.

  FOOD & DRINKS and FOOD TECHNOLOGY, organized on the Moldexpo fairgrounds for over 22 years, bring to the fore the daily bread and the breath of modern technologies and equipment for the manufacture of foodstuffs and beverages. Simultaneously, due to a close interdependence, the exhibition PACKAGING. DEPOT is conducted, which, for 20 years, is tenaciously showcasing innovations in packag- ing and storage, helping to develop this relatively young industry in our country.

  This year, in complicated economic conditions, the exhibitions confirm their status of important events for the relevant industries, assuming the task to expound their problems, to help identify optimal solutions in scoring strategies, penetrate new markets, and adjust to international technological and quality standards.

  MOLDEXPO supports foodstaffs and packaging industries by creating a useful platform for business, advancing services to a qualitatively new level, including in the exhibitions framework markets for business contacts and professionals’ meetings, attracting visitors and creating relevant databases. The specialists will be offered a wide array of seminars, meetings, discussions, consultations etc..

  Jointly with the Ministry of Agriculture and Food Industry of Moldova, the organizers devised a com- prehensive business program with various opportunities. Exhibitors will engage in a healthy competition for the promotion of their products, offering demonstrations of equipment, spectacular promotional and charity actions, master-classes in cooking, tasting sessions, consumers’ contests for the best product and many more.

  Care was taken that all participants had the possibility to harness the benefits of these exhibitions, hopefully materialized in profitable business transactions, successful acquisitions or professional educa- tion in the field.

  We are sure that the exhibitions will met the expectations of specialists and consumers and we wish everyone a successful experience at the FOOD & DRINKS, FOOD TECHNOLOGY and PACKAGING. DEPOT 2015! Welcome to our future editions!

  arcady andronic, general Director, iEc “Moldexpo” S.a.

 • Stimaţi participanţi şi oaspeţi,

  Permiteţi-mi ca, în numele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, să vă salut în cadrul expoziţiilor internaţionale „Food & Drinks”, „Food Technology”, aflate la cea de-a XXII-a ediţie şi „Packaging. Depot” – ediţia a XX-a.

  Expoziţiile specializate organizate sub auspiciul Ministerului repreyintă un moment important în activitatea agenţilor economici din Republica Moldova.

  În cadrul acestor trei evenimente vor fi prezentate tendinţele-cheie în sectoarele respective – produse alimentare şi materii prime pentru producţia acestora; echipamente şi tehnologii pentru industria produselor alimentare ; utilaje, tehnologii şi materiale de ambalare şi stocare.

  Aceste expoziţii oferă spaţii propice pentru comunicarea profesională între specialişti şi con- sumatori, fiind astfel un model eficient de promovare a produselor pe piaţa naţională, precum şi o modalitate eficace de studiere a cererii şi de testare a noilor produse, un teren prielnic pentru trasarea noilor proiecte investiţionale.

  Scopul primordial al evenimentelor este menţinerea relaţiilor unui parteneriat prosper şi viabil cu agenţii economici din alte state, precum şi conformarea la standardele pieţei europene.

  Republica Moldova, spre deosebire de majoritatea ţărilor din Europa şi Asia Centrală, este o ţară exportatoare de produse agroalimentare, a cărei agricultură generează aproape jumătate din veniturile din export.

  De aceea, prestigiul incontestabil al expoziţiilor se datorează unui număr de factori importanţi: specializarea riguroasă a evenimentelor, nivelul participării internaţionale, un program de afaceri consistent şi nu in ultimul rînd publicul-ţintă – specialiştii din domeniu.

  Succesul evenimentelor nominalizate va fi utilizat drept instrument pentru stabilirea parteneria- telor profesionale dintre întreprinderile procesatoare şi importatori, distribuitori din ţară şi de peste hotare, intensificarea relaţiilor de cooperare reciproc avantajoase, schimbul eficient de experienţă, care va facilita dezvoltarea practicii şi ştiinţei agricole.

  Apreciez efortul depus pentru organizarea acestor evenimente expoziţionale specializate. Cu acest prilej, urez tuturor participanţilor la expoziţiile internaţionale “Food & Drinks”, „Food Technol- ogy” şi ”Packaging. Depot” mult succes, o bună desfăşurare a lucrărilor expoziţionale, parteneriate durabile, iar oaspeţilor – un sejur cît mai împlinit în Republica Moldova.

  ion SULa, Ministrul agriculturii şi industriei alimentare al republicii Moldova

  Dear participants and guests,

  On behalf of the Ministry of Agriculture and Food, I am welcoming you at the 22nd International exhibitions FOOD & DRINKS and FOOD TECHNOLOGY and at the 20th PACKAGING. DEPOT.

  These specialized exhibitions, organized under the auspices of the Ministry, are a milestone in the economic activity in Moldova.

  In the framework of these three events will be presented the key trends in related industries - foodstuffs and raw materials for their production; equipment and technology for the food industry; packaging and storage equipment, technologies and materials.

  These exhibitions provide suitable spaces for professional communication between manufac- turers and consumers, and thus an effective tool to promote products on the national market and an effective way to study the application and testing of new products, a favorable ground for drawing new investment projects.

  The primary purpose of the events is to maintain prosperous and sustainable partnerships with operators in other countries, as well as advancing compliance with standards of the European market.

  Moldova, unlike most countries in Europe and Central Asia, is an exporter of foodstuffs and agricultural raw materials,

Search related