21
CAIET DE PRACTICĂ MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII LA CDMS LOGOS S.R.L.  1

caiet practica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 1/21

 

CAIET DE PRACTICĂ

MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII LA

CDMS LOGOS S.R.L.

 

1

Page 2: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 2/21

 

I.1. Prezentarea generală a CDMS LOGOS S.R.L.

Societatea comercială CDMS LOGOS S.R.L.cu sediul în Vulcan, Bd.

Viteazul a fost inregistrată in Registrul Comertului sub nr. J20/187/2003, confo

Certficatului de Inmatriculare emis de Camera de Comer i Oficiul Registruț ș

Comertului. CDMS LOGOS S.R.L. a fost inregistrată la Ministerul Finan ețavând codul de înregistrare fiscală R 15238389, conform Certificatului

 Înregistrare Fiscală emis de Ministerul Finan elor.ț

Societatea comercială CDMS LOGOS S.R.L este o persoana jurid

română, constituită sub forma de societate cu răspundere limitata si

desfasoară activitatea in conformitate cu prevederile statutului, ale Legii

31/1990, Codului Comercial român si al altor reglementari legale.

Sistemul de documente privind constituirea si func ionareaț  

unită i i economice:ț

• Constituirea societă i iț

Pentru const itui rea societă i iț au fost necesare următoare

documente:

-cerere de înmatriculare-declara ie de înregistrare;ț

-copie autoriza ie emisă de Administratia Publică, în temeț

Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzar

cumpărare;

2

Page 3: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 3/21

 

-declara ie pe propria răspundere pentru înregistrare, dată ț

fondatori , pr in care atestă cal i tatea de a f i demni de profesia d

comercianti (original);

-actul constitut iv al societa i i – contract de societate si statț

redactat la notariat;

-copii de pe actele de ident itate ale asocia i lor, actele priviț

activitatea comercială anterioară;

-declara ie pe propria raspundere cu privire la averea de inutăț ț

la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovada depunerii capitalului social- chitan a CECț-spec imenu l de semnatură, depus la Of ic iu l Reg is tru

Comer ului si cert i ficat prin semnarea unui document t ip in prezenț

 judecătorului delegat.

Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Come

si Industrie a României.

CDMS LOGOS S.R.L a dobândit calitatea de comerciant oda

cu înmatricularea la Registrul Comer ului si publicarea documenteț

constitutive in Monitorul Oficial.

• Func ionarea societă i i comercialeț ț  

Societatea CDMS LOGOS S.R.L func ionează ca o societate ț

răspundere l imitata. Capitalul social al societă i i subscris si vărsț

este de 200 lei, impărt it in 20 păr i sociale cu valoare nominală ț

lei/ac iune, conform cu Legea 31/1990 (republicată)ț

3

Page 4: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 4/21

 

I.2. Obiectul de activitate

Conform statutului societăţii, obiectul principal de activitate îl reprezintă:

prestări servicii coafor, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj.

I.3. Structura organizatorică şi funcţională a societăţii

Prezentarea structurii organizatorice şi funcţională a societăţii es

prevăzută în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sau în Statusocietăţii.Prin structura organizatorică şi funcţională sunt scoase în re

următoarele:

• ierarhizarea diferitelor structuri organizatorice, respectiv grupar

posturilor de lucru, în funcţie de segmentul de activitate analizat;

•  încadrarea activităţii analizate în structura specifică beneficiarului,

trebuie identificate compartimentele sau persoanele specializate care realizea

 în principal activitatea analizată;

• inventarierea celorlalte funcţii ale societăţii pentru a cerceta în ce

măsură modul concret de derulare a acestora influenţează activitatea analizată

Studiul structurii organizatorice este necesar deoarece scoate în eviden

modul în care se materializează, pe structuri organizatorice concrete.În figura I

este prezentată organigrama structurii organizatorice a societăţii.

Organigrama structurii organizatorice a CDMS LOGOS S.R.L.

 

4

Page 5: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 5/21

 

figura I.1.

Structura func ională a societă ii cuprinsă în figura I.2. este importaț ț

deoarece abordarea succesivă în trepte a func iilor i subfunc iilor permț ș ț

identificarea tuturor activită ilor i subactivită ilor din cadrul CDMS LOGOț ș ț

S.R.L., rezultînd o imagine global concretă.

Organigrama structurii func ionale a CDMS LOGOS S.R.L.ț

MANAGER 

BIROU

COMERCIAL

BIROU

ADMINISTRATIVBIROU

PERSONAL

BIROU

JURIDIC

BIROU

FINANCIAR-

CONTABIL

COMPARTIMENT

APROVIZIONARE

5

Page 6: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 6/21

 

figura I.2.

I.4.Resursele umane

Privită strict din prisma numărului de salariaţi -12, societatea este încadraca fiind de dimensiune mică. CDMS LOGOS S.R.L. dispune de un bun potenţ

uman, având în vedere şi obiectul de activitate, fiind structurat pe două grupe d

personal, astfel:

• personal administrativ - 1 contabil;

- 1 jurist;

- 1 şef birou comercial;- 1 coordonator aprovizionare;

- 1 inspector personal;

• personal direct - 6 persoane.

Personalul este angajat în baza unui contract de muncă cu normă

MANAGER 

FUNC IAȚ

COMERCIALĂ

FUNC IAȚ

PERSONAL

FUNC IA DEȚ

PRESTAREFUNC IAȚ

JURIDICĂ

FUNC IAȚ

FINANCIAR 

CONTABILĂ

6

Page 7: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 7/21

 

  întreagă pe o perioadă nedeterminată. Pentru fiecare post în parte s-

  întocmit fişele postului în care sunt stipulate concret atribuţiile

responsabilităţile fiecăruia. Pentru modul în care se vor desfăşura activităţile

cadrul societăţii a fost întocmit ROI şi a fost semnat de angajaţi cât şi angajator.

Personalul este reprezentat de femei, modul de salarizare se realizea

  în funcţie de importanţa postului ocupat, a răspunderii şi competenţei,

sarcinilor şi atribuţiilor ce revin fiecărui post în parte, astfel stabilindu-

următoarele forme de salarizare:

salarizarea în regie, după timpul lucrat pentru personalul cu studiieconomice;

• salarizarea în regie plus adaosul la salariu care se aplică în cote

procentuale pentru salariaţii prestatori direcţi ai serviciilor;

• sporuri salariale pentru orele lucrate sistematic peste programul de

lucru.

Salariile de bază sunt stabilite pentru un program de lucru de 170 ore

medie pe lună, prin aplicarea formelor de salarizare în regie, în acord indirect

 în funcţie de realizarea unor indicatori. Documentul care se întocmeşte pen

salarizarea personalului este foaia colectivă de prezenţă, în care se tre

numărul de ore efectiv lucrate de fiecare salariat la nivelul fiecărui segment

activitate. Pentru că prestarea serviciilor pune accent pe calita

managementul societăţii a construit un program de pregătire şi perfecţiona

profesională a salariaţilor prin trimiterea acestora la cursuri de specializare

perfecţionare pe cheltuiala societăţii.

7

Page 8: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 8/21

 

I.5. Analiza comercială a societăţii

Activitatea şi bunul mers al societă ii CDMS LOGOS S.R.Lț

este strâns legată de evoluţia domeniului serviciilor de coafor, cosmetic

manichiură, pedichiură şi masaj. Având în vedere obiectul de activitate exti

societatea oferă servicii de calitate ocupând un loc important între societăţ

care îşi desfăsoară activitatea în acest domeniu.În prezent societatea are

derulare contracte directe pentru aprovizionare cu produse şi echipamen

specifice obiectului de activitate cu mai mulţi furnizori dintre care amintim pe cmai importanţi:

• Top Line care furnizează produse de manichiură şi pedichiură;

• Wella, care oferă pe lângă echipamentele de coafor, tratamente şi

şampoane;

• Londa, care oferă vopsea de păr;

Loreall, care oferă vopsea de păr, produse cosmetice, accesoriicoafor şi make-up;

• Matrix, care oferă şampoane şi tratamente pentru păr.

Pentru evaluarea furnizorilor de produse destinate serviciilor

coafor, manichiură, pedichiură, cosmetică societatea are în vedere o serie

criterii cum ar fi:

• posibilitatea lor de a îndeplini cerinţele de calitate pentru produs sa

serviciu;

• disponibilitatea echipamentelor şi a personalului calificat conform

normelor tehnice şi igienico sanitare cerute;

• viabilitatea financiară şi comercială;

8

Page 9: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 9/21

 

• eficacitatea sistemului lor de asigurare a calităţii;

• capacitalea de a respecta termenele stabilite pentru livrări.

Unul din punctele de plecare în aprecierea competenţei îl constitu

performanţele anterioare în furnizarea aceluiaşi fel de produs sau a unui prod

similar. Pentru aceasta, în cadrul societăţii, prin politica de aprovizionare stabi

se păstrează o evidenţă amănunţită a mărfii intrate şi a calităţii lor.Aces

  înregistrări conţin minimum de date despre produsele furnizate, produs

refuzate, respectarea termenelor de livrare. Aceste metode nu se apl

furnizorilor noi, pentru care societatea aplică o inspecţie riguroasă asup

produselor oferite, înainte de a aproba folosirea lor în prestarea serviciului.Referitor la obiectul de activitate societetea înregistrează un nr. de 9-

clien i/zi, respectiv 250-260 clienţi/lună, având în vedere că sâmbăta esț

conform actelor juridice interne ale societăţii, considerată zi lucrătoare. Clien

sunt majoritatea persoane de sex feminin, în rândul cărora întâlnim beneficia

care, datorită satisfacţiei oferite prin prestarea serviciilor de calitate precum ş

gamei de produse utilizate în tratamente, au devenit cliente fidele, ocupând

rol important în orientarea politicilor de marketing.

Conform statulului societăţii, CDMS LOGOS S.R.L. oferă servicii

coafor, cosmetică, manichiură, pedichiură şi masaj. Fiecare segment

activitate este bine structurat şi se desfăşoară conform unei ordini prestabil

iniţial de comun acord cu clientul şi conform normelor procedurale în mater

Sunt numeroase situaţiile în care clientele doresc să apeleze la două sau m

multe servicii în cadrul societăţii şi atunci trebuie să existe stabilit modul

prestare a serviciului pe ansamblu.

Serviciile oferite de societate sunt de bună calitate, având un person

calificat şi atent selecţionat, produsele oferite fiind game profesionale de la ce

mai recunoscute companii interne şi internaţionale destinate saloanelor de coa

9

Page 10: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 10/21

 

şi cosmetică şi sunt avizate dermatologic de Ministerul Sănătăţii.Fiecare prod

este însoţit de fişa tehnică a produsului conform normelor de protecţie

consumatorului, în care sunt prevăzute caracteristicile, parametrii şi modul

folosire pentru fiecare produs în parte.  În cazul serviciilor oferite de societate, îmbunătăţirea calităţii e

condiţionată de câştigarea şi menţinerea încrederii atât a clienţilor cât şi

personalului prestator. De asemenea aspectele de igienă şi etică profesiona

sunt percepute de client ca fiind inseparabile faţă de calitatea unui serviciu.

Politica de preţ constituie pentru orice societate unul din elemente

fundamentale ale marketingului său. Atunci când achiziţionează un serviciu, oriclient compară ceea ce primeşte (beneficiile) cu ceea ce dă (efortul

achiziţionare). Dacă din suma beneficiilor primite se scade suma costuri

(costul cu mâna de lucru, al produselor consumate prin prestarea serviciul

costul uzurii echipamentelor, al utilităţilor) se obţine profitul net al serviciu

oferit. Dacă preţul este mai mare decât beneficiul obţinut, clientul va perce

negativ valoarea serviciului primit. Termenul de satisfacţie (beneficiu) are pen

fiecare client altă semnificaţie: pentru unii el este asimilat unor preţuri scăzute,

timp ce pentru alţii este exprimat prin satisfacţiile pe care aceştia le aşteaptă

la serviciul primit.

Din punct de vedere financiar, manageriatul societăţii va fixa un preţ ca

să-i permită obţinerea unui profit suficient pentru asigurarea dezvoltării sale. D

perspectiva marketingilui politica de preţ influenţează poziţia serviciului pe pia

Dacă societatea practică un preţ ridicat comparativ cu cele existente pe piaţă ajunge din partea clientului la percepţia unui serviciu de calitate, iar dacă pre

este scăzut se adresează unui public larg, dar în acelaşi timp descurajea

concurenţa.

10

Page 11: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 11/21

 

Pentru fundamentarea unei politici de preţ oprtune, societatea a luat

considerare următoarele coordonate:

• orientarea preţului în funcţie de costuri pentru acoperirea integrală a

cheltuielilor, preţurile sunt evidenţiate pentru fiecare serviciu oferit în parte, înse folosesc alte preţuri pentru diferitele pachete de servicii puse la dispozi

clientului;

• orientarea preţului în funcţie de cerere- societatea trebuie să aibă în

vedere solvabilitatea clienţilor pentru situaţiile în care cererea este mare

stabilirea unui preţ ridicat, în timp ce existenţa unui preţ scăzut nu trebuie

ducă la suspiciunea unui serviciu de proastă calitate;• orientarea preţului în funcţie de concurenţă- societatea încearcă să

alinieze preţurile cu cele ale concurenţei.

I.6. Aprovizionarea în cadrul CDMS LOGOS S.R.L.

   În cadrul politicii de aprovizionare se urmăreşte punerea în evidenţă

posibilităţilor pe care firma le posedă pentru a-şi asigura principalele produse

se consumă în mod current în cadrul activiţăţii de bază şi care condiţionea

realizarea programului de prestare a serviciilor şi implicit de satisfacere

clienţilor.

Câteva din argumentele pentru care aprovizionarea în sistemul CDM

LOGOS S.R.L. . este plasată în poziţia de loc preponderent central sunt:

11

Page 12: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 12/21

 

• fără aprovizionare nu poate avea loc prestarea serviciilor;

• fără aprovizionare nu se poate vorbi de vânzare;

• fără aprovizionare, cererea şi oferta în calitate de categorii economice

pe seama cărora se înfăptuieşte actul de vânzare-cumpărare, nu poate avea lo

În cadrul analizei pieţei de aprovizionare se urmăreşte structura surse

de aprovizionare pe pieţe şi principalii furnizori, gradul de dependenţă faţă

anumiţi furnizori.

Piaţa internă a societăţii este segmentată pe mai mulţi furnizori, fieca

detinând o anumită pondere în aprovizionarea cu produse destinate consumul

Pentru fiecare gamă de produse există însă mai multe surse de aprovizionaceea ce constituie o anumită garanţie în posibilitatea asigurării în timp uti

acestora.

Un alt aspect specific pieţei de aprovizionare a societăţii îl reprezintă ofe

de produse, prin prisma unor condiţii cum ar fi:

• calitatea produselor livrate;

cantitatea posibilă de livrat într- un anumit interval de timp;• condiţii de transport;

• condiţii de plată;

• eventualele bonificaţii.

Managerul societăţii deţine o bază de date cu toţi furnizorii potenţiali

pot fi abordaţi, realizând practic o listă cu ofert de preţ, metode de plată, calita

produse.

12

Page 13: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 13/21

 

Nr.

Crt.

Specificaţie Preţ

mediu

realizat

Preţ

solicitat

de

furnizor 

Cant.

posibilă

de livrat

Mod

de

plată

Calitate

  în raport

superior/inferior 

Observ

1. A2. B3. C

 În consecinţă, opţiunea pentru anumiţi furnizori se va baza

corelarea informaţiilor directe şi a celor derivate, ca de exemplu, influen a calităț

asupra consumului specific, cheltuielile de transport-aproviziona

disfuncţionalităţile livrărilor.

Desfăşurarea procesului de aprovizionare este structurat pe m

multe probleme cum ar fi:

• acoprirea cu contracte a necesarului de aprovizionat;

• asigurarea necesarului pentru consum;

• realizarea programului de aprovizionare pe total şi pe principalele

segmente de activitate.

Activitatea de vânzare cumpărare se desfăşoară în/şi pe baza unui cad

  juridic, în care contractul constituie un instrument principal. De ace

contractarea necesarului de aprovizionat reprezintă o premisă esenţială

asigurării cu produsele necesare în procesul de prestare a serviciilor.

Referitor la activitatea de aprovizionare pe segmente de activitate

asigură în medie de 3 ori pe lună gamele de produse necesar astfel:• la coafor aprovizionarea se face de trei ori pe lună cu produsele ce se

consumă odată cu prestarea serviciului, respective, şampon, tratame

balsam,stailing-uri, folia de mască, mantile etc.

• la cosmetică sunt achiziţionate consumabile ca: ceara, hârtie

13

Page 14: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 14/21

 

epilat,mantilele şi papuceii, uleiul după epilat, creme de faţă, creme

tratament, dischete demachiere etc.;

• la manichiură şi pedichiură consumabilele de aprovizionat sunt: capsu

parafină,acetonă,pile, lacuri de unghii, dischete, etc:• la masaj aprovizionarea se face cu: prosoape de hârtie, folie pentru

tratament, parafină, etc.

Finalitatea actului de aprovizionare îl reprezintă asigurarea necesaru

pentru realizarea serviciilor din punct de vedere calitativ, cantitativ şi la termen

Analiza stocurilor de produse şi materiale necesare în procesul de presta

a serviciilor în cadrul dat al societăţii, sub aspect metodologic vizează mmulte aspecte, repectiv:

• factorii care influenţează opţionaliatea stocurilor la CDMS LOGO

S.R.L.;

• restricţiile unui sistem optim de gestionare a stocurilor la CDM

LOGOS S.R.L.;

• evoluţia stocurilor, comparativ cu cifra de afaceri înregistrată;

• evoluţia stocurilor în cadrul societăţii faţă de nivelul considerat

normal;

• gradul de imobilizare şi gruparea stocurilor.

Dimensionarea stocurilor este operaţiunea prin care se stabileş

necesarul optim de active circulante materiale pentru o anumita perioada

timp, exprimat valoric, în vederea realizării în bune condiţii a obiectului

volumului previzionat al activităţii. Mărimea stocurilor sau nivelul lor de forma

este influenţată de o serie de factori dintre care amintim pe cei mai importanţi

• frecvenţa livrărilor de la furnizori;

• strategiile aplicate de furnizori în organizarea şi derularea livrărilor 

14

Page 15: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 15/21

 

către societate;

• cantitatea minimă care poate fi comandată de societate unui furniz

 în condiţii economice avantajoase sau la preţuri accesibile;

• capacitatea mijloacelor de transport folosite în aducerea gamelor produse în corelaţie cu distanţa;

• condiţiile naturale şi de climă;

• proprietăţile fizico-chimice ale bunurilor stocate;

• normele de consum şi consumurile standard;

• durata comandă-aprovizionare;

• cheltuielile de lansare a comenzilor de aprovizionare;

• cheltuielile de stocare;

• peridiocitatea fabricaţiei de produse la producător;

• amplasamentul stocurilor de produse utilizate în prestarea serviciilo

• Frecvenţa livrărilor de la furnizor se stabileşte tinând cont de condiţ

de livrare cât şi de cele de primire ale societăţii. Acestea se referă la natu

cererii, momentele de consum, natura resurselor, ciclicitatea în prestarserviciului, evitarea suprastocării nejustificate din punct de vedera al eficien

economice.Strategia aplicată de furnizori în organizarea livrărilor es

cunoscută de societate pentru ca cererile de produse sau echipamen

destinate în prestarea serviciilor să se poată adapta la condiţiile reale de livra

a furnizorilor. Având în vedere importanţa furnizorilor pe piaţă putem afirma

ei influenţează în mare parte nivelul stocurilor societăţii precum şi angajamenfinanciar aferent.

CDMS LOGOS S.R.L. de comun acord cu cei mai importanţi furniz

ai săi, a aplicat o strategie de tip alternative, ceea ce presupune formarea

nivelul societăţii a unor stocuri mai mari pentru perioade de timp mai lungi.

15

Page 16: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 16/21

 

Cantitatea minimă ce poate fi comandată de către societate unui furniz

 în condiţii economice avantajoase este mai mică şi de aceea, pentru a ev

preţurile mai mari îşi achiziţionează produsele în cantităţi mai mari, pentru ca

s-au semnat contracte de vânzare-cumpărare. De asemenea, în fucţie cantitatea de produse comandate, societatea beneficiază de discount

suplimentare.

Capacitatea de transport a mijloacellor folosite în aducerea gamei

produse sau echipamente în corelaţia cu distanţa de transport, condiţioneaz

 în anumite cazuri mărimea stocurilor, afectând astfel procesul de prestare

serviciilor. Aceste situaţii sunt rare şi apar atunci când furnizorul, din motineimputabile, nu a reuşit să onoreze comanda în timp util, iar stocul

siguranţă al societăţii nu acoperă cererea clienţilor.

Condiţiile naturale şi de climă determină, de regulă, formarea stocurilor

iarnă, precum şi a stocurilor de sezon cu gama de produse a căror exploata

se întrerupe ca urmare a sezonului rece sau a sezonului de vară. Nivelul

constutuire a stocurilor sezoniere depinde direct de durata perioadei de sez

şi de mărimea probabilă a consumului afferent acesteia.

Proprietăţile fizico-chimice ale produselor destinate saloanelor de coafu

influen ează în mare parte gradul de dimensionare a stocurilor. Aceste produț

necesită anumite condiţii de depozitare deoarece compoziţia şi structu

acestora se modifică dacă acestea sunt staţionate pe stoc o perioadă mai ma

de timp decât cea admisă de caracteristicile specifice.

Capacitatea de depozitare existentă limitează cantitatea de bunuri poate fi stocată la un moment dat. Stocarea peste această limită nu se poa

face în condiţii normale decât prin extinderea si amenajarea corespunzătoa

aspaţiilor de depozitare existente.

16

Page 17: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 17/21

 

Volumul şi structura serviciilor oferite condiţionează direct structu

materială a stocurilor şi indirect nivelul de formare a acestora.

Peridiocitatea fabricaţiei de produse la producători condiţionează interva

miniml la care se pot aproviziona furnizorii societăţii de la o sursă directă, facare influenţează şi onorarea comenzilor către societate. Prin urmare, furnizo

la rândul lor, trebuie să urmărească crearea unor stocuri de siguranţă pentru

nu întrerupe procesul de vânzare-cumpărare.

Alţi factori de influenţă a stabilirii unui stoc optim pentru societate

prestare serviciilor sunt: durata de comandă de aprovizionare, durata estimată

sezonului de iarnă.Cheltuielile de lansare a comenzilor de aprovizionare, ca şi cele de stoca

impun formarea stocurilor pe criterii economice.

Un prim criteriu se referă la corelaţia dintre volumul de stocuri si profi

societăţii, deoarece constituirea stocurilor este rezultatul unei decizii

investiţie.O situaţie economico-financiară este caracterizată printr-un rap

continuu descrescător între volumul stocurilor şi veniturile firmei. Fondur

investite în stocuri sunt imobilzate pentru o anumită perioadă de timp şi trebu

folosite cu eficienţă. În acest context, prin eficienţă se înţelege utilitatea obţinu

pe unitatea de efort, în timp ce eficienţa este apreciată în raport de costur

implicate, iar utilitatea se analizează în funcţie de calitatea prestării serviciilor.

Un al doilea criteriu economic vizează corelaţia dintre stocul de produse

volumul serviciilor oferite.Această corelaţie pune în evidenţă potenţialul

prestare realizabil pe seama stocurilor existente în societate la un moment dDin punct de vedere economic este indicată constituirea de stocuri în cantit

minime necesare care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a procesului

prestare a serviciilor.Orice cheltuieli neeconomicoase legate de stocuri v

determina diminuarea eficienţei economice a activităţii societăţii.

17

Page 18: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 18/21

 

Efortul financiar de investire în stocuri trebuie comensurat pe baza sum

lichidităţilor efectiv imobilizate, ţinându-se seama de durata imobilizării,

fluxurile de lichiditate intermediare ce apar pâna la consumul stocurilor,

cheltuielile de păstrare-depozitare, de alte cheltuieli administrative, pentru cafinal să se evalueze rentabilitatea rezultată din deţinerea de stocuri.

Gestiunea stocurilor nu se reduce la alegerea unui model matematic, ca

să fixeze dimensiunile optime ale stocurilor, ci alcătuiesc un sistem complex,

cadrul căruia normarea va reprezenta doar punctual de plecare.Funcţionar

unui asemenea sistem depinde de elementele, respective de restricţ

sistemului. În funcţie de natura şi conţinutul lor concret, asemenea restricţii vafecta în mod diferit rezultatele gestiunii stocului, condiţionând în m

semnificativ succesul întregului sistem de gestiune.

Raportate la politica societăţii , restricţiile sistemului de gestiune se imp

astfel:

• restricţii exogene, ce nu depind de politica firmei (evoluţia cererii);

• restricţii endogene, ce depind de politica firmei, aceasta avâ

posibilitatea de a le modifica în funcţie de obiectivele sale.

Gruparea restricţiilor oferă posibilitatea scoaterii în evidenţă în mod c

a sarcinilor pe care firma le are de îndeplinit în ceea ce priveşte gestiun

stocurilor.

•   În condiţiile vieţii economico-sociale actuale, a mediului în c

CDMS LOGOS S.R.L. îşi desfăşoară activitatea, este necesară realizar

unor studii de perspectivă, neputându-se desfăşura o activitate eficientă fără

dispune de un sistem adecvat pentru realizarea unor previziuni care să aibă

solid fundament ştiinţific. În ceea ce priveşte gestiunea stocurilor, trebu

menţionat faptul că eficacitatea acesteia depinde în mod direct de posibilităţ

societăţii de a determina cererea viitoare.

18

Page 19: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 19/21

 

Deoarece în activitatea sa societatea este obligată să satisfacă prom

cererile clienţilor care nu comandă în prealabil serviciul pe care îl dores

trebuie să apeleze la previziune, acesta fiind singura alternativă pen

cunoaşterea cererii viitoare. În aceste condiţii este evident faptul că previziunnu este numai generatoarea aprovizionării ci şi restricţia fundamentală

 întregului sistem.

Optimizarea stocurilor prin costuri are în vedere determinarea unei ast

de strategii, încât cheltuielile prlejuite de costul stocajului să fie minime.În ace

context, deciziile privind politica de gestionare a stocurilor trebuie să aibă

vedere influenţa acestora asupra dimensiunilor şi structurii costurilor pe careantrenează, o politică coerentă de gestiune a stocurilor conducînd în m

automat la reducerea cheltuielilor cu stocajul mărfurilor. Atingerea obiectivu

de minimizare a cheltuielilor aferente stocurilor se va realiza prin soluţionarea

două importante probleme:

• cu ce frecvenţă trebuie realizată aprovizionarea?;

• cu ce cantitate trebuie realizată aprovizionarea de fiecare dată?.

Astfel o frecvenţă mare de aprovizionare presupune costuri ridicate

formularea şi realizarea comenzilor, în timp ce o aprovizionare rară înseam

stocuri mari, care la rândul lor antrenează cheltuieli suplimentare cu păstrar

acestora. Pornind de la aceste două aspecte, rezultă că optimizarea stocuri

presupune ca o primă etapă determinarea şi măsurarea lor în vede

minimalizării costului total, deci determinarea mărimii lotului şi a frecven

optime de aprovizionare presupune identificarea şi comensurarea celor do

costuri: costul de păstrare a stocului şi costul de aprovizionare.

• Sistemul informaţional prezintă o importanţă deosebită pen

gestiunea eficientăa stocurilor. Cerinţele de corectitudine, operativitate

eficienţă a unui sistem informaţional optim în domeniul stocurilor presupu

19

Page 20: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 20/21

 

garantarea desfăşurării în cele mai bune condiţii a evidenţelor operativ

sintetice şi analitice a stocurilor,astfel la nivelul gestiunii stocurilor societă

CDMS LOGOS S.R.L.. întâlnim structurate pe categorii următoare

documente de informaţii:• evidenţa operativă, organizată în scopul de a urmări pe baza de

evidenţiere în documente situaţia cantitativă a intrărilor de resurse necesa

realizării obiectivelor societăţi, a stocurilor care se formează şi a ieşirilor d

gestiune. Se utilizează ca documente de evidenţă:

-Fişa de magazie- document de evidenţă primară pentru activitatea

evidenţă operativă a intrărilor şi iesirilor din gestiune, precum şi ca document inventariere, dar şi o permanentă sursă de informaţii de control curent asup

evidenţei stocurilor a intrărilor şi ieşirilor valorilor materiale. Se elaborează într-

singur exemplar pentru fiecare tip de produs şi se completează, pentru situa

de faţă, de serviciul financiar şi managerul societăţii.

-Registru de evidenţă contracte-comenzi a cărui operare constitu

obligaţia actizităţii plan-aprovizionare.

-Fişa de evidenţă a aprovizionărilor pentru fiecare furnizor ca

constituie obiect de preocupare al activităţii programe de aproviziona

transport.

Evidenţa sintetică şi analitică este reprezentată de inventarele

caracter permanent şi cele cu caracter periodic.

Sistemul informaţional pentru stocuri reţine ca fiind necesare o serie

documente prevăzute oficial în nomenclatorul formullarelor tipizate, cu calitat

de documente primare cu conţinut riguros pentru date şi informaţii ce urmăre

procesul gestionar al stocurilor pe toată secvenţa: intrare-recepţie-depozita

păstrare-pregătire-eliberare din gestiune, în care se include:

20

Page 21: caiet practica

5/6/2018 caiet practica.. - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-practica-559ab9d9bd878 21/21

 

-Nota de intrare în recepţie şi constatare de diferenţe, ce serveşte pen

recepţia bunurilor achiziţionate, justificarea încărcării gestiunii,document

 înregistrare în contabilitate;

-Procesul verbal de recepţie, care atestă efectuarea operaţiilor recepţie asupra lotului de produse aprovizionat, a datelor de intrare, condiţii

de recepţie calitate, persoanele abilitate etc;

-factura, avizul de expediţie;

-Certificatul de calitate care atestă încadrarea în prescripţiile de calita

prevazute de STAS;

-Certificatul de garanţie, document de însoţire a mărfii care garanteacalitatea gamei de produse;

-Bonul de consum care serveşte la evidenţierea eliberărilor din gestiun

a scăderilor din gestiune, a înregistrării în evidenţa gestiunii a mişcărilor

materiale din gestiune la consumator.

21