BWP 30 HLW BWP 30 H - .dolnego źródła ciepła. Z tego powodu do fabrycznego kołnierza pompy ciepła

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BWP 30 HLW BWP 30 H - .dolnego źródła ciepła. Z tego powodu do fabrycznego kołnierza pompy...

Pompa ciepa ciepej wody do ustawienia wewntrznego

BWP 30 HLWBWP 30 H

Instrukcja montaui obsugi Po

lski

Nr zamwienia: 451902.66.47 FD 9104

www.glendimplex.pl PL-3

Pols

ki

Spis tresci1 Koniecznie przeczyta przed przystpieniem do uytkowania ............................................. PL-4

1.1 Wane wskazwki ................................................................................................................................PL-41.2 Uycie zgodne z przeznaczeniem ........................................................................................................PL-41.3 Przepisy/wskazwki bezpieczestwa ...................................................................................................PL-4

2 Opis ............................................................................................................................................. PL-52.1 Informacje oglne .................................................................................................................................PL-52.2 Obieg czynnika chodniczego (zasada dziaania pompy ciepa)...........................................................PL-52.3 Obieg wody...........................................................................................................................................PL-52.4 Systemy bezpieczestwa i urzdzenia regulacyjne..............................................................................PL-6

3 Skadowanie i transport............................................................................................................. PL-63.1 Informacje oglne .................................................................................................................................PL-63.2 Transport wzkiem widowym (lub wzkiem podnonym) ....................................................................PL-63.3 Transport rczny...................................................................................................................................PL-7

4 Instalacja ..................................................................................................................................... PL-74.1 Miejsce instalacji ...................................................................................................................................PL-74.2 Instalacja...............................................................................................................................................PL-7

5 Monta ......................................................................................................................................... PL-85.1 Podczenie przewodw wodnych........................................................................................................PL-85.2 Podczenie przewodu kondensatu ......................................................................................................PL-85.3 Przycze elektryczne ...........................................................................................................................PL-8

6 Uruchomienie ............................................................................................................................. PL-96.1 Obieg ciepej wody................................................................................................................................PL-96.2 Obsuga pompy ciepa do podgrzewu c.w.u. ........................................................................................PL-9

7 Konserwacja/eksploatacja....................................................................................................... PL-117.1 Obieg wody/odpyw kondensatu .........................................................................................................PL-117.2 Zasilanie obiegu powietrza .................................................................................................................PL-117.3 Anoda antykorozyjna ..........................................................................................................................PL-11

8 Usterki/wyszukiwanie usterek (dla uytkownika).................................................................. PL-11

9 Wyczenie z eksploatacji........................................................................................................ PL-12

10 Wymagania istotne dla ochrony rodowiska ........................................................................ PL-12

11 Dane techniczne ....................................................................................................................... PL-13

Zacznik............................................................................................................................................... A-I

Polski

1

1 Koniecznie przeczyta przed przystpieniem do uytkowania

1.1 Wane wskazwki

UWAGA!Obudowa urzdzenia nie jest przystosowana do wykorzystania jej przyprzenoszeniu (obudowa nie przenosi wikszych si!)

UWAGA!W przypadku wykonywania instalacji rurowej po stronie obiektu naleyunika zanieczyszcze w systemie przewodw (ewtl. przed podczeniempompy ciepa do podgrzewu c.w.u. naley przepuka przewody)!

UWAGA!Pompa ciepa do podgrzewu c.w.u. moe pracowa wycznie ponapenieniu jej wod!

UWAGA!Przed otwarciem pompy ciepa do podgrzewu c.w.u. naley odczy jod napicia oraz zwrci uwag na obracajcy si jeszcze wentylator!

UWAGA!Nie wolno dopuci do przedostania si wody do elementw obsugi.Przed rozpoczciem czyszczenia naley wycign wtyczk z gniazdkasieciowego lub przeczy urzdzenie do stanu beznapiciowego.

1.2 Uycie zgodne z przeznaczeniem

To urzdzenie jest dopuszczone tylko do uycia przewidzianegoprzez producenta. Inne lub wykraczajce poza ten zakres uyciejest uznawane jako niezgodne z przeznaczeniem. Do tegozalicza si take przestrzeganie dokumentacji doczonej dodanego produktu. Zabronione s wszelkie zmiany lubmodyfikacje urzdzenia.

1.3 Przepisy/wskazwki bezpieczestwa

UWAGA!Przed uruchomieniem naley przeczyta niniejsz instrukcj montau iuytkowania!

Pompa ciepa suy wycznie do podgrzewania wodyuytkowej lub pitnej w podanych temperaturachgranicznych! Nie dopuszcza si podgrzewania innychpynw ni woda pitna. Naley przestrzega zasadtechnicznych dotyczcych instalacji wody pitnej (DIN 1988).

Temperatura powietrza usuwanego doprowadzanego dotego urzdzenia nie powinna spada poniej +15 C(oblodzenie parownika). Wraz ze spadajc temperaturpowietrza usuwanego obnia si rwnie wydajno pracypompy ciepa.

Nie jest dozwolone:

Urzdzenie nie moe by instalowane:

Niedopuszczalna jest eksploatacja urzdzenia:

Przy konstrukcji i wykonaniu pompy ciepa pompy dopodgrzewu c.w.u. zostay zachowane najwaniejszedyrektywy WE. (Patrz take Deklaracja zgodnoci CE.)

Osoba kompetentna powinna zadba o to, eby przedrozpoczciem prac przegldowych/naprawczych przyczciach przewodzcych czynnik chodniczy zosta on wtakim stopniu usunity, aby zapewni bezpieczneprzeprowadzenie prac. Czynnik chodniczy naley stosowalub utylizowa zgodnie z przepisami, czynnik nie moedosta si do rodowiska naturalnego! Obieg chodniczy jest hermetycznie zamknity i zawierafluorowany czynnik chodniczy R134a o wartoci GWP1300, ktry zosta zarejestrowany w protokole z Kioto.Czynnik ten jest bezfreonowy, niepalny i nie wpywanegatywnie na stref ozonow.

Podczas prac przy pompie ciepa do podgrzewu c.w.u.naley j zawsze odcza od sieci elektrycznej.

Przy podczaniu pompy ciepa do podgrzewu c.w.u. doinstalacji elektrycznej musz zosta zachowane stosownenormy VDE, EN lub IEC. Ponadto naley uwzgldnitechniczne warunki przyczeniowe miejscowegoprzedsibiorstwa energetycznego.

Zgodnie z artykuem 1, rozdzia 2 k) Dyrektywy WE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa) pompa ciepa jestprzeznaczona do uytku domowego i dlatego podlegawymaganiom Dyrektywy WE 2006/95/WE (DyrektywaNiskonapiciowa). Moe ona by uywana rwnie przeznieprofesjonalistw do ogrzewania sklepw, biur i innychpodobnych pomieszcze, a take zakadw lekkiegoprzemysu, gospodarstw rolniczych, hoteli, pensjonatw itym podobnych lub innych pomieszcze mieszkalnych.

UWAGA!Prace przy pompie ciepa do podgrzewu c.w.u. mog przeprowadzawycznie odpowiednio wyszkoleni specjalici!Naley przestrzega przepisw dotyczcych zapobiegania wypadkom!

- praca z powietrzem usuwanym na zewntrzzawierajcym rozpuszczalniki lub substancje wybuchowe- korzystanie z powietrza usuwanego na zewntrzzawierajcego smary,

pyy lub aerozole klejce- podczanie wycigw kuchennych do

systemu wentylacji

- na wolnym powietrzu

- w pomieszczeniach naraonych na mrz

- w pomieszczeniach o duej wilgotnoci (np. azienka)

- w pomieszczeniach, ktre s naraone na eksplozj wwyniku obecnoci gazw,oparw lub pyu

- z pustym zbiornikiem akumulacyjnym

- w fazie budowy

PL-4

Pols

ki

2.3

2 Opis

2.1 Informacje oglnePompa ciepa do podgrzewu c.w.u. jest gotowym do podczeniaurzdzeniem grzewczym i jest zbudowana ze zbiornika ciepejwody, elementw obiegu czynnika chodniczego, obiegupowietrza i wody, jak te z wszelkich sterownikw, regulatorw iczujnikw niezbdnych do pracy urzdzenia w trybieautomatycznym.Pompa ciepa do podgrzewu c.w.u. wykorzystuje, przy pomocydoprowadzanej energii elektrycznej, ciepo zasysanegopowietrza do podgrzewania wody uytkowej. Pompa ciepa dopodgrzewu c.w.u. z wewntrznym wymiennikiem ciepa jestprzystosowana do podczenia do dodatkowego generatoraciepa, np. kota grzewczego lub instalacji solarnej. Pionowapowlekana rura (rednica wew. 12 mm) suy do zamontowaniazewntrznego czujnika temperatury. Urzdzenia s wyposaonew grzak (1,5 kW).Czynnikiem miarodajnym dla zuycia energii oraz czasunagrzania c.w.u. jest temperatur