Brochure of Century 21 Czech Republic

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure of Century 21 Czech Republic

Text of Brochure of Century 21 Czech Republic

 • Vtejte v CENTURY 21

  Jen rma, kter poskytuje svm zkaznkm vynikajc sluby, me bt nejlep. Jen rma, kter vytv pro sv spolupracovnky a zamstnance vjimen a inspirativ-n prosted, me rst. A pouze rma, kter m dlouhodob a spn strategick plny s neustlmi inovacemi, me bt ldrem v nejnronj konkurenci destky let. U slueb, kde konkurenn prosted pat k nejnronjm, to plat dvojnsob. Historiea celosvtov rst na spolenosti ns pesvduj, e prv takov je nae spolenost a nae sluby, o em se ujiuj kad den tisce naich klient po celm svt.

  CENTURY 21 je nejvt svtovou st nezvisle vlastnnch a provozovanch realitnch kancel. Na nejrozvinutjm a konkurenn nejnronjm realitnm trhu ve Spoje-nch sttech jsme jednikou ji vce ne 25 let. A prv zkuenosti z konkurennho boje v USA nm umonily expandovat do dalch zem.

  Klov je, e zbr CENTURY 21 umouje kombinovat een a postupy s dvrnou zna-lost mstnho prosted spn vyzkouen v mezinrodnm mtku v tm 70 zemch na vech kontinentech. Dky propracovanmu systmu me CENTURY 21 nabdnout sv sluby nejen pi koupi malho bytu kdekoliv v esk republice, ale i pi pozen luxusn rezidence v zahrani i zajistit kompletn sluby pi prodeji soubor byt v developer-skch projektech. Naimi klienty po celm svt jsou nejen developersk spolenosti, investoi, spn podnikatel, rodiny s dtmi, ale i mlad lid, kte hledaj sv prvn bydlen.

  Spojen globlnch zkuenost s loklnmi znalostmi umouje, aby se kad z naich makl mohl soustedit pmo na zkaznka, respektive jeho poteby, plny a cle. A ji nai klienti nemovitosti prodvaj nebo naopak je nakupuj, vdy od ns dostvaj servis, kter je maximln vstcn k jejich konkrtnm potebm a poadavkm.

  I v esk republice se klienti zanaj odklnt od realitnch kancel bez potebnch znalost, kvalitnho servisu a potebnho zzem. Je na ase, aby i podnikn v realitch bylo na profesionln rovni. A prv proto CENTURY 21 vstupuje do esk republiky.

  Ale Mazgajvkonn editel CENTURY 21 Czech Republic

 • CENTURY 21 v esk republice

  Vize

  Poskytneme a naume klienty vyadovat prvotdn sluby, jak in miliony naich klient po celm svt, kde CENTURY 21 psob. Chceme se stt ldrem na trhu re-zidennch nemovitost vyuitm naich zkuenost a znalost, ktermi jako nejvt realitn spolenost na svt disponujeme.

  Mise

  Nai zamstnanci, obchodn partnei, vedouc kancel, realitn makli a zkaz-nci tvo komunitu lid, jejich cle a pn bereme velmi vn a zavazujeme se udlat maximum pro naplnn jejich oekvn.

  Mezinrodn uznvanm kolenm CENTURY 21 ve spoluprci s prestin Vysokou kolou ekonomickou v Praze dodme na esk realitn trh vysoce kvali kovan pro-fesionly a pozvedneme rove zprostedkovn nemovitost. Chceme, aby nai zkaznci vdy dostvali prvotdn servis, odchzeli od ns spokojeni a znovu se k nm s dvrou vraceli.

  Naim prvoadm kolem je neustle hledat nov inovativn een, kter povedou k prosperit a kvalit vech naich lid a spokojenosti klient.

  Hodnoty

  Kvalita poskytovanch slueb, aplikovan odbornost, seriznost obchodnch jed-nn, dodrovn etickch zsad a osobit pstup ke klientm jsou hodnoty, kter jsou nm blzk, a ktermi jsme se vryli do srdc naich zkaznk po celm svt. Ji nkolik destek let budujeme trval a transparentn vztahy a hodlme v tom po-kraovat tak v esk republice.

  CENTURY 21 - The Gold Standard

 • Vvoj CENTURY 21 ve svt

  Od roku 1971, kdy zaloili CENTURY 21 Art Bartlett a Marsh Fisher, dva realitn makli, kte oteveli svou prvn kancel v Orange County v Kalifornii, vykazuje spolenost neustl rst. Ji ti roky po zaloen rma expandovala do Kanady, v roce 1983 se poprv ped-stavila klientm v Asii, konkrtn v Japonsku a o dalch est let pozdji ji mohli klienti prodvat sv nemovitosti prostednictvm CENTURY 21 v Mexiku. CENTURY 21 se v prbhu deseti let stv nejvt realitn st ve Francii.

  Z pohledu svtovho rstu se rok 1998 stal prlomovm. Spolenost se etabluje v na zskv tak jeden z nejvtch svtovch trh. Dnes se v n otevraj destky poboek msn a CENTURY 21 bude brzy disponovat st s dvma tisci kancelemi. Tou dobou bylo v systmu CENTURY 21 ji 20 zem a spolenost m ped sebou dynamickou expanzi. Bhem nsledujcch osmi let si vybudovalo CENTURY 21 zastoupen v dalch 40 zemch.

  V souasn dob zahrnuje s CENTURY 21 pes 9 000 franzovch poboek v tm70 zemch svta. Vce ne 165 000 makl nabz denn po celm svt nkolik milin nemovitost.

  CENTURY 21 ve svt znamen:

  Nejvt svtov realitn s Prestin obchodn znaka Odbornky uznvan Trninkov akademie Spoluprce makl v regionech a ve svt Prvotdn servis a sluby Transparentn vztahy se zkaznky a partnery Nejnovj technologie Synonymum spchu

 • 2009pes 9 000 realitnch kancel

  vce ne 165 000 realitnch maklv 70 zemch svta

  Prvn realitn kancel v Kalifornii 1971

  Expanze do Japonska 1983

  Expanze do ny 1998

  Expanze do Ruska 2006

  1974 Prvn zahranin expanze do Kanady

  1989 Expanze do Mexika

  2002 Expanze do Jihovchodn Asie

  2008 Vstup do esk republiky

 • Vhody franzov licenceCENTURY 21

  Poskytujeme uivateli licence neustlou podporu a pomoc, kter je v rmci systmu CENTURY 21 prezentovna adou vzdlvacch program, marketingovch nstroja systmovch proces. Ty umouj spn zen Va kancele a Vy budete vdyo krok naped.

  Realitn kancel i po zapojen do systmu CENTURY 21 zstv i nadle nezvisle vlast-nna a zena. Dky odzkouen koncepci systmu CENTURY 21 se vrazn zvyuje prav-dpodobnost Vaeho spchu. A navc mete vyut celou adu bene t pro optima-lizaci nklad Va kancele.

  Zkladn vhody systmu CENTURY 21

  siln mezinrodn znaka sdlen marketingov strategie systematick vzdlvn referenn systm a spoluprce makl nejnovj technologie celosvtov s kancel bene ty

 • spn znaka CENTURY 21

  CENTURY 21 je v realitnm svt spnou a dlouhodob uznvanou znakou. Dokazuj to nejen rostouc prodeje licenc na vech pti kontinentech, ale i nezvisl przkumy na nejvysplejch trzch. Nai pozici nejvt st realitnch kancel potvrzuj kad dva roky veden przkumy spolenosti Millward Brown zjiujc povdom o obchodnch znakch v realitch, kde se soustavn umisujeme na prvnm mst ped vemi naimi konkurenty. Nap. v USA zn nai obchodn znaku tm polovina respondent (47 %)a ve Francii dokonce 75 % dotzanch.

  Jak si znaka CENTURY 21 vybudovala takov postaven? Zcela jist dobe zvole-nou a vborn vedenou obchodn a marketingovou strategi, kter je podporovna nejmodernjmi technologiemi. CENTURY 21 usiluje o to, aby se kad nov len fran-zov st podlel na spnm rozvoji, dil se osvdenm obchodnm konceptema pedevm ctil etick kodex a psn pravidla profesionlnho pstupu maklke vem klientm.

  1971 1974 1977 1979 1983 1986 1987

  CENTURY 21Real Estate Corporation zans podniknmv OrangeCounty, CA, USA.

  Kanada se stv prvn zem, kde CENTURY 21 mezinrodn expandovala.

  Nrodnreklamn fond CENTURY 21 (NAF) zan fungovat, aby pomohl doclit vysokhostupnplonhopovdom zkaznko znaceCENTURY 21. Tenkrt sefranzantipoprvspolen seli za elemvytvoenspolen marketingov aliance.

  Easter Seals se stvaj hlavn dobroinnou akc organizace a pedpokldaj dosaen$100 milin v pspvcch pi 30. vro zaloen.

  CENTURY 21 expandujedo Japonska, prvn zemv Asii.

  SystmCENTURY 21 spout vbec prvn nrodn marketing zasahujc mezi hispnsko--americk zkaznky s jim srozumitelnmi marketingovmi materily.

  Na vronschzi jevyhlenaexpanzesystmuCENTURY 21do Francie.

 • 1992 1996 1998 2000 2002 2006 2008

  SystmCENTURY 21dosahujev trbch$100 miliard.

  CENTURY 21Fine Homes& Estates a CENTURY 21Recreational Properties jsou vytvoeny pro trh s luxusnmi nemovitostmi, rekreanmi objektya nemovitostmi pro investice. CENTURY 21Real Estate Corporationa America Online spout CENTURY 21 Communities, prvn online zdroj informac pro potencio-nln zkaznky o spolenosti a sousedstvch nap USAa Kanadou.

  SystmCENTURY 21 zizuje hlavn licenndohodu platc pro celouJin Ameriku.

  Jsou sputny novwebov strnky Century21.com s pokrokovm a uivatelsky pznivmprostedmvetnplnovae domua monostivirtulnho makle.OtevrCENTURY 21v n.

  Jupiter Media Matrix jmenuje Century21.comnejvcenavtvovanouwebovou strnkou realitn obchodnorganizace.

  Pt rok v ad je inovativn program kolen maklCENTURY 21 Learning System jmenovndo prestinho Training Top 100 seznamuv TrainingMagazine.CENTURY 21 Turkey vytv prkopnick cenov index bydlen posilujc mstn realitn profesionly CENTURY 21a informujc jejich zkaznky.

  CENTURY 21vstupujedo eskrepubliky,Srbska a Indie.

  Poet zem, kde CENTURY 21 psob

  1971 1974 1983 1987 1990 1993 1994 1996 1997 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  1 24 5

  67

  10

  28 2936

  4144

  4651

  5964

  69

 • Vzdlvn

  Vzdlvn pat mezi zkladn pile systmu CENTURY 21. Propracovan systm kolen makl a vedoucch kancel pin trhu kvali kovan odbornky, kte nabz klientm vysok standard poskytovanch slueb. kolen spolenosti CENTURY 21 je poslednch sedm let pravideln azeno prestinm asopisem Training mezi Top 100 remnch kolen na svt. kolen CENTURY 21 pomh zskat potebn znalosti, dovednosti a schopnosti, bez kterch se kvali kovan realitn profesionl neobejde.

  Vzdlvac systm CENTURY 21 je zaloen na dlouhodobch mezinrodnch zkuenos-tech a znalostech. V esk republice adaptovan vzdlvac a trninkov kurzy po-d CENTURY 21 ve spoluprci s Vysokou kolou ekonomickou v Praze. Spolenm projek-tem dolo k vytvoen ojedinlho produktu v oblasti vzdlvn realitnch profesionl, kter je ukonen pednm odbornho certi ktu.

  CREATE 21 CZ

  CREATE 21 CZ obsahuje zkladn kurz prodejnch dovednost realitnho makle, kter sta-v pevn zklady pro rozjezd spn kariry v realitch. Nai zkuen lektoi pom-haj maklm zskat prodejn techniky, vyjednvac schopnosti a dal dovednosti realitnho makle.

  CREATE 21 CZ aplikuje znalosti realitnch profesionl z vysplch realitnch trh na pod-mnky eskho prosted. U pouvat jedny z nejinnjch nstroj pro vyhledvn obchodnch pleitost a clenho marketingu.

  IMA (International Management Course)

  IMA je kurz uren pro majitele nebo manaery realitnch kancel syst