B„›£n Tin Chi„»¾ 2014-09-07¢  M„»â„¢t chi„›c m£Œy bay nh„»ˆ ¤â€„»¥ng ph„›£i chi„›c

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of B„›£n Tin Chi„»¾ 2014-09-07¢ ...

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  Arthur Hailey

  Bản Tin Chiều Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động

  Nguồn: http://vnthuquan.net/

  Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

  MỤC LỤC

  Phần một - Chƣơng 1

  Chƣơng 2

  Chƣơng 3

  Chƣơng 4

  Chƣơng 5

  Chƣơng 6

  Chƣơng 7

  Chƣơng 8

  Chƣơng 9

  Chƣơng 10

  Chƣơng 11

  Chƣơng 12

  Chƣơng 13

  Chƣơng 14

  Chƣơng 15

  Chƣơng 16

  Chƣơng 17

  Phần II - Chƣơng 1

  http://vnthuquan.net/

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  Chƣơng 2

  Chƣơng 3

  Chƣơng 4

  Chƣơng 5

  Chƣơng 6

  Chƣơng 7

  Chƣơng 8

  Chƣơng 9

  Chƣơng 10

  Chƣơng 11

  Chƣơng 12

  Chƣơng 13

  Chƣơng 14

  Chƣơng 15

  Chƣơng 16

  Phần III - Chƣơng 1

  Chƣơng 2

  Chƣơng 3

  Chƣơng 4

  Chƣơng 5

  Chƣơng 6

  Chƣơng 7

  Chƣơng 8

  Chƣơng 9

  Chƣơng 10

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  Chƣơng 11

  Chƣơng 12

  Chƣơng 13

  Phần IV - Chƣơng 1

  Chƣơng 2

  Chƣơng 3

  Chƣơng 4

  Chƣơng 5

  Chƣơng 6

  Chƣơng 7

  Chƣơng 8

  Chƣơng 9

  Chƣơng 10

  Chƣơng 11

  Chƣơng 12

  Chƣơng 13

  Chƣơng 14

  Chƣơng 15

  Chƣơng 16

  Chƣơng 17

  Chƣơng 18

  Chƣơng 19

  Chƣơng 20

  Arthur Hailey

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  Bản Tin Chiều

  Dịch giả: Nguyễn Thành Châu & Phan Thanh Thảo

  Phần một - Chương 1

  Nguyên tác: The Evening News

  Trụ sở hãng vô tuyến truyền hình CBA tại New York nhận đƣợc tin đầu tiên về vụ chiếc máy bay

  vận tải A300 bị đâm, đang bắt lửa và sắp hạ xuống sân bay Dallas Fort Worth (DFW) chỉ cách giờ

  phát đầu tiên của Bản tin chiều Toàn quốc chừng một chục phút.

  Đã 6 giờ 21 (giờ miền đông). Phân xã trƣởng của hãng CBA tại Dallas gọi điện cho chủ nhiệm của

  ban Vành móng ngựa New York: “Chúng tôi đang chờ một vụ nổ máy bay lớn tại sân bay DFW.

  Một chiếc máy bay nhỏ đụng phải chiếc máy bay chở đầy hành khách. Chiếc máy bay nhỏ rơi ngay,

  còn chiếc máy bay chở khách bị bắt lửa đang cố tìm cách hạ cánh. Hệ thống vô tuyến điện của cảnh

  sát và cứu thƣơng đang rối tung cả lên”.

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  “Lạy chúa” – một chủ nhiệm của Vành móng ngựa thốt lên: “liệu chúng ta sẽ có hình không đây?”.

  Vành móng ngựa là một chiếc bàn ngoại cỡ hình móng ngựa dành cho mƣời hai ngƣời ngồi làm việc.

  Đây là nơi mà từ sáng sớm cho đến phút cuối cùng của buổi phát tin đêm, những tin tức quan trọng

  của toàn hệ thống đƣợc dự tính và chuẩn bị. Tại hãng đối địch là hãng CBS, bộ phận này đƣợc đặt

  tên là Bể cá, hãng ABC gọi là Vành tròn, còn hãng NBC thì chỉ gọi đơn thuần là Bàn lớn. Nhƣng gọi

  gì thì gọi, chức năng của nó vẫn chỉ là một.

  Ngƣời ta cho là nơi đây tập trung những bộ óc tuyệt vời nhất trong việc phán xét và quyết định tin

  tức: uỷ viên ban chủ nhiệm, phát thanh viên, các chủ nhiệm chính, đạo diễn, biên tập viên, những

  ngƣời viết tin, hoạ sĩ thiết kế tạo hình chính và những phụ tá. Bên cạnh họ là nửa tá máy vi tính, máy

  in tin, hàng loạt máy điện thoại hiện đại nhất, trông cứ hệt nhƣ một dàn hợp xƣớng và toàn bộ là để

  giúp chho những ngƣời sử dụng có thể làm hiện lên bất cứ cái gì họ cần, từ những băng chƣa đƣợc

  cắt ráp, tới những đoạn phim đã sẵn sàng để phát, rồi cả những tin của các hãng đối thủ.

  Vành móng ngựa nằm ở tầng bốn của trụ sở hãng CBS, trong một khu trung tâm rộng rãi, bên cạnh

  một dãy phòng làm việc, nơi nhiều lần trong ngày các cán bộ của Bản tin chiều Toàn quốc có thể lui

  vào làm những phần việc riêng của họ, tránh xa cái ồn ào điên cuồng thƣờng xuyên của Vành móng

  ngựa.

  Hôm nay cũng nhƣ mọi ngày, Chuck Insen, uỷ viên ban chủ nhiệm, chỉ đạo toàn bộ công việc của

  phòng tin. Đây là một con ngƣời gày gò, nóng tính, xuất thân là một nhà báo kỳ cựu và cho đến nay,

  ông vẫn giữ sở thích tỉnh lẻ của ông là ƣu tiên cho tin tức trong nƣớc hơn là tin tức quốc tế. Theo tiêu

  chuẩn của vô tuyến truyền hình, thì ở độ tuổi 52, ông đã thuộc vào loại già, mặc dù ông chƣa có biểu

  hiện gì của sự kém năng nổ, tuy đã hơn bốn năm làm cái công việc mà thƣờng chỉ hai năm đã làm

  sức lực cạn kiệt. Chuck Insen không thích dài dòng: ông không bao giờ tham gia vào những việc vớ

  vẩn phù phiếm. Đơn thuần là công việc vất vả đã chiếm hết thời gian của ông.

  Vào cái giờ nói trên của ngày thứ tƣ giữa tháng chín này, công việc đang ở mức dồn đập nhất. Suốt

  từ sáng sớm, việc sắp xếp Bản tin chiều, chọn lựa chủ đề và những điểm cần chú trọng đã đƣợc xem

  xét, bàn luận, sửa đổi và quyết định. Các phóng viên và các chủ nhiệm tin trên khắp thế giới đóng

  góp ý kiến, nhận chỉ thị và trả lời. Toàn bộ tin tức trong ngày đƣợc tập trung vào các bản tin của tám

  phóng viên, mỗi tin trung bình dài một phút rƣỡi tới hai phút, cùng với hai tin có hình và bốn “tin-

  truyền-miệng”. Tin-có-hình là phát thanh viên nói có hình kèm; còn tin truyền miệng thì phát thanh

  viên đọc không hình. Trung bình mỗi tin của hai loại này dài khoảng hai mƣơi giây.

  Giờ đây, vì cái sự cố bất ngờ xảy ra ở Dallas đúng tám phút trƣớc giờ phát, nên toàn bộ chƣơng trình

  nhất thiết phải sắp xếp lại. Dù chƣa biết chắc rằng sẽ còn thêm tin bổ sung hoặc thu đƣợc hình hay

  không, riêng việc thêm cái chuyện xảy ra ở Dallas cũng đòi hỏi phải bớt đi một mục tin đã dự định

 • Bản Tin Chiều Arthur Hailey

  Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net

  và thu ngắn lại các tin khác. Buổi phát tin sẽ bắt đầu trong khi việc sắp xếp lại vẫn tiếp tục. Đây cũng

  là chuyện thƣờng gặp.

  “Tất cả chuẩn bị sắp xếp chƣơng trình mới” – Insen cao giọng ra lệnh. “Chúng ta sẽ đƣa chuyện

  Dallas lên đầu. Crawf sẽ đọc không hình. Chúng ta có bản tin viết chƣa?”

  “Hãng AP vừa gửi tới. Tôi có đây rồi” Crawford Sloane, phát thanh viên, trả lời. Anh đang đọc bản

  tin của hãng AP (Liên đoàn Báo chí) vừa mới nhận đƣợc trƣớc đó vài phút.

  Crawford Sloane, với những đƣờng nét sƣơng sƣơng quen thuộc, mái tóc xám nhạt, cằm hơi nhỏ, và

  cử chỉ hơi có vẻ hách dịch nhƣng đáng tin cậy, hầu nhƣ tối nào cũng đƣợc chừng mƣời bảy triệu

  ngƣời chiêm ngƣỡng. Anh ngồi tại Vành móng ngựa trên cái ghế đặc biệt phía bên phải của uỷ viên

  ban chủ nhiệm. Anh cũng là một ngƣời đƣa tin kỳ cựu và đã vững vàng leo lên bậc thang danh vọng,

  đặc biệt là sau chuyến mạo hiểm sang làm phóng viên thƣờng trú của hãng CBA tại Việt Nam. Hiện

  nay, sau một thời gian chuyên đƣa tin về Nhà trắng, rồi tiếp đến ba năm giữ vị trí phát thanh viên

  buổi tối, anh đã trở nên nổi danh toàn quốc, và là một ngôi sao sáng trong giới thông tin báo chí.

  Vài phút nữa Sloane phải sang phòng ghi. Còn lúc này anh phải rút ý từ cuộc nói chuyện qua điện

  thoại từ Dallas, thêm vào đó một số dữ kiện lấy từ bản tin của hãng AP để chuẩn bị một tin phát

  không hình. Anh sẽ tự viết tin này. Không phải phát thanh viên nào cũng viết đƣợc tin, nhƣng Sloane

  khi nào có điều ki

Related documents