2
Ovaj letak je namijenjen ugovarateljima osiguranja kao osnovna informacija o programu neživotnog osiguranja “Business paket start“ te nije sastavni dio ponude osiguranja niti ugovora o osiguranju. LE-124-16-01 www.wiener.hr ZAGREB Slovenska ulica 24, 10 000 Zagreb, tel. +385 (0)1 371 86 00, fax. +385 (0)1 371 86 01, Poljička 5, 10 000 Zagreb, tel. +385 (0)1 7897 572, fax. +385 (0)1 7897 511 I RIJEKA Osječka 46, 51 000 Rijeka, tel. +385 (0)51 49 49 01, fax. +385 (0)51 22 79 71 I PULA A. Kačića Miošića 1, 52 100 Pula, tel. +385 (0)52 22 34 22, fax. +385 (0)52 49 44 97 I SPLIT Poljička cesta 39, 21 000 Split, tel. +385 (0)21 46 00 07, fax. +385 (0)21 46 10 11, Mažuranićevo šetalište 53a, 21 000 Split, tel. +385 (0)21 54 11 80, fax. +385 (0)21 54 11 82 I VARAŽDIN Pavlinska 5/II, 42000 Varaždin, tel. +385 (0)42 21 43 23, fax. +385 (0)42 32 01 85 I OSIJEK A. Reisnera 113a, 31 000 Osijek, tel. +385 (0)31 25 03 60, fax. +385 (0)31 25 03 66 OSIGURANJE IMOVINE Za moje bezbrižno poslovanje BUSINESS PAKET START OSIGURANJE IMOVINE Za moje bezbrižno poslovanje BUSINESS PAKET START Osiguranje građevinskog dijela objekta, opreme i zaliha, do 50m 2 , od požara, udara groma, eksplozije, oluje i dr. Osiguranje od provalne krađe i razbojstva (oprema i zalihe) na svote prvog rizika Osiguranje djelatnika od posljedica nezgode (prikazana premija za 2 djelatnika) PRIMJERI IZRAČUNA GODIŠNJIH PREMIJA* * Primjer je informativne prirode te nije sastavni dio ponude osi- guranja niti ugovora o osiguranju. G O D I Š N J A P R E M I J A 266,10 kn 159,60 kn 159,60 kn 219,00 kn 266,10 kn 368,00 kn 101,20 kn 101,20 kn 368,00 kn 368,00 kn 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn Paket BUSINESS START TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE Paket BUSINESS START FRIZERSKI SALON Paket BUSINESS START CAFFE BAR Paket BUSINESS START RESTORAN PRIMJER Paket BUSINESS START KOZMETIČKI SALON

BIZNIS START 2016 amerFIN 2 - wiener.hr start... · FRIZERSKI SALON Paket BUSINESS START CAFFE BAR Paket BUSINESS START RESTORAN PRIMJER Paket BUSINESS START KOZMETIČKI SALON C M

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Ovaj letak je namijenjen ugovarateljima osiguranja kao osnovna informacija o programu neživotnog osiguranja

“Business paket start“ te nije sastavni dio ponude osiguranja niti ugovora o osiguranju.

LE-124

-16-01

www.wiener.hr

ZAGREB Slovenska ulica 24, 10 000 Zagreb, tel. +385 (0)1 371 86 00, fax. +385 (0)1 371 86 01, Poljička 5, 10 000 Zagreb, tel. +385 (0)1 7897 572,fax. +385 (0)1 7897 511 I RIJEKA Osječka 46, 51 000 Rijeka, tel. +385 (0)51 49 49 01, fax. +385 (0)51 22 79 71 I PULA A. Kačića Miošića 1, 52 100 Pula, tel. +385 (0)52 22 34 22, fax. +385 (0)52 49 44 97 I SPLIT Poljičkacesta 39, 21 000 Split, tel. +385 (0)21 46 00 07, fax. +385 (0)21 46 10 11, Mažuranićevo šetalište 53a, 21 000 Split, tel. +385 (0)21 54 11 80, fax.+385 (0)21 54 11 82 I VARAŽDIN Pavlinska 5/II, 42000 Varaždin, tel.+385 (0)42 21 43 23, fax. +385 (0)42 32 01 85 I OSIJEK A. Reisnera 113a,31 000 Osijek, tel. +385 (0)31 25 03 60, fax. +385 (0)31 25 03 66

OSIGURANJE IMOVINE

Za moje bezbrižno poslovanjeBUSINESS PAKET START

OSIGURANJE IMOVINE

Za moje bezbrižno poslovanjeBUSINESS PAKET START

Osi

gura

nje

građ

evin

skog

di

jela

obj

ekta

, opr

eme

i zal

iha,

do

50m

2 , od

pož

ara,

uda

ra

grom

a, e

kspl

ozije

, olu

je i

dr.

Osi

gura

nje

od p

rova

lne

krađ

e i r

azbo

jstv

a (o

prem

a i z

alih

e) n

a sv

ote

prvo

g riz

ika

Osi

gura

nje

djel

atni

ka

od p

oslje

dica

nez

gode

(prik

azan

a pr

emija

za

2 dj

elat

nika

)

PRIMJERI IZRAČUNA GODIŠNJIH PREMIJA*

* Primjer je informativne prirode te nije sastavni dio ponude osi- guranja niti ugovora o osiguranju.

G O D I Š N J A P R E M I J A

266,10 kn

159,60 kn

159,60 kn

219,00 kn

266,10 kn

368,00 kn

101,20 kn

101,20 kn

368,00 kn

368,00 kn

120,00 kn

120,00 kn

120,00 kn

120,00 kn

120,00 kn

Paket BUSINESS START

TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I PROIZVODIMA OD KOŽE

Paket BUSINESS START

FRIZERSKI SALON

Paket BUSINESS START

CAFFE BAR

Paket BUSINESS START

RESTORAN

PRIMJER

Paket BUSINESS START

KOZMETIČKI SALON

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BIZNIS START 2016 amerFIN 2.pdf 1 17/09/16 00:35

* Primjer je informativne prirode te nije sastavni dio ponude osiguranja niti ugovora o osiguranju.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group nudi posebno kreiran paket osiguranja za obrtnike i male poduzetnike.

Osiguranje BUSINESS PAKET START omogućuje Vam kreiranje pokrića osiguranja Vašeg poslovanja pri- lagođeno vrsti djelatnosti i individualnim potrebama.

ŠTO OSIGURAVAMO – sami kreirajte svoj paket, ovisno o Vašim željama.

Znate li da možete zaštititi svoje poslovanje i prihode te se bezbrižno posvetiti onome što volite već za 650 KN GODIŠNJE*?

Osnovnu zaštitu ostvarujete kroz obavezno ugovaranje pokrića požara i ostalih opasnosti.Osigurati se mogu građevinski objekti vrijednosti do 2.000.000 kn. Svota osiguranja za građevinski objekt sa cijenom od 5.000 kn po m².  Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 1 do 30 godina.

Zašto BUSINESS PAKET START?

• Sami slažete pokrića prema Vašim potrebama - modularni pristup

• Osiguranje građevinskog objekta i opreme na novu vrijednost

• Profesionalni pristup Vama i Vašem poslovanju

• Brza i sigurna isplata šteta

• Povoljno i jednostavno rješenje zaštite Vašeg poslovanja

BUSINESSPAKET STARTZa moje bezbrižno poslovanje

POPLAVA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BIZNIS START 2016 amerFIN 2.pdf 2 17/09/16 00:35