Biznesa augstskolas Tur«ba Kvalittes vad«bas sist“ma Dace Grante

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biznesa augstskolas Turība Kvalitātes vadības sistēma Dace Grante. Prezentācijā. 1) Kvalitātes un procesu daļa 2) Aptaujas 3) Iekšējie auditi 4) Hospitācijas 5) Pretenzijas un ierosinājumi 6) Procesai 7) SP sadarbība ar kvalitātes un procesa daļu. Kvalitātes un procesu daļa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Biznesa augstskolas Tur«ba Kvalittes vad«bas sist“ma Dace Grante

 • Biznesa augstskolas Turba Kvalittes vadbas sistma Dace Grante

 • Prezentcij1) Kvalittes un procesu daa2) Aptaujas3) Iekjie auditi4) Hospitcijas 5) Pretenzijas un ierosinjumi 6) Procesai7) SP sadarbba ar kvalittes un procesa dau

 • Kvalittes un procesu daaBiznesa augstskolas Turba struktrvienba, kuras darbbas mris ir Augstskolas kvalittes un procesu vadbas sistmas nodroinana;Sav darbb ir tiei pakauta Augstskolas Valdei;Sastv no daas vadtjas un 13 auditoriem.

 • Kvalittes un procesu daas uzdevumi:Procesu vadbas un stenoanas sistmas izstrde un prvaldba; Procesu kvalittes indikatoru sistmas izstrde, prvaldba un pilnveide;Turbas procesu vadbas un stenoanas nodroinan nepiecieamo normatvo aktu ieteikana, to izstrdes un stenoanas kontrole; Augstskolas kvalittes vadbas sistmas efektivittes un lietderbas prbaude, organizjot iekjos auditus. Prieklikumu izstrde par sistmas uzlabojumiem un to ievieanas prraudzba.Kvalittes prbauu rezulttu nodroinana.ziojumu par novrojumiem un neatbilstbm analzes

 • AptaujasStudentu aptauja par studiju kursiem (katra studiju kursa nobeigum);Kursantu aptauja par izgltbas programmm un to stenoanu ( katras programmas nobeigum);Studentu aptauja par Turbas struktrvienbu darbbu (1x gad);Darbinieku aptauja (1 x gad);Absolventu aptauja (1x gad);Darba devju aptauja vismaz 1x gad;Sabiedrbas aptauja (ne retk k 1x divos gados)

 • Iekjie auditiKvalittes kontrole tiek stenota, organizjot Turbasiekjos kvalittes vadbas sistmas auditus. is stratisks vadbas instruments tiek izmantots, lai:1) izvrttu lmeni, kd uzmuma struktrvienbu darbba un procesi atbilst uzmuma misijai, vzijai un stratijai, 2) lai kontroltu procesu un struktrvienbu darbbu lietderbu un efektivitti. Iekjo auditu rezultti kalpo par pamatu korektvm unpreventvm darbbm. Iekjo auditu sistmu regul nolikums par iekjiem auditiem SIA Biznesa augstskola Turba. Iekjos auditus veic no darbinieku vidus izvlti, profesionli apmcti un kvalificti iekjie auditori. Kopjais iekjo auditoru skaits uzmum ir 13.

 • HospitcijasHospitcij nodarbba tiek vrtta pc diem kritrijiem:atbilstba izgltbas kursa programmai,doctja darba metodisk daudzveidba,izmantoto studiju ldzeku daudzveidba,nodarbbas organizcija,saikne ar auditoriju,Apmekltba.Hospitciju norisi un rezulttu izvrtanas procesu regul nodarbbu hospitcijas procedra.

 • Hospitcijas (2)Par izgltbas programmas stenoanu atbildgais nedas laik pc nodarbbas apmekljuma kop ar pasniedzju izanaliz nodarbbas novrtjumu.Ar vrtgko un progresvko pieredzi tiek iepazstinti ar citi koli. Nodarbbu vrtjums var kalpot par papildus pamatojumu, veicot izmaias pasniedzja darba lgum vai slodzes pln, vai plnojot kvalifikcijas pilnveidi u.tml.Gada beigs nodarbbu vrtjumi kopum tiek apspriesti struktrvienbas sd.

 • Pretenzijas un ierosinjumiLdztekus rakstveida ierosinjumiem unpretenzijm uzmum tiek pieemtas,piefikstas un izskattas ar mutvrdos izteikts.Struktrvienbas 3 reizes gadsagatavo mutvrdos izteikto pretenzijukopsavilkumu, kur pretenzijas tiek gruptas padm kategorijm: studiju/izgltoanas process; personls; organizatoriskie jautjumi; finanu jautjumi;citi jautjumi (nordot kdi).

 • Procesi1) Orientcija uz darba devjiem, sabiedrbu un industriju:Misijas vzijas definana un analze;Stratijas definana, rja un iekja analze;Darbbas plnoana (mru definana, resursu plnoana, sistmas kontrole un izvrtana)2) Orientcija uz izgltojamo:Izgltbas procesa nodroinana (uzemanas kritriju noteikana, uzemanas nodroinana, izgltbas programmu prezentcija, akadmisko procedru nodroinana, finanu un administratvo procedru nodroinana, komunikcija ar izgltojamo, papildus servisa/pakalpojumu nodroinana); Izgltojamo novrtana (akadmisko rdtju administrana, analze);Sadarbba ar absolventiem.

 • Procesi (2)3) Orientcija uz akadmisko darbbu:Programmas izstrde un pilnveide (tirgus izpte, izgltbas programmu licencana/akreditana);Pedagoisks metodoloijas nodroinana (metodoloijas izstrde, novrtana un pilnveide (principi, profesionlie un tehniskie aspekti un ldzeki, pasnieganas stils));Pedagoisko resursu nodroinana (pedagoisk aprkojuma un servisa nodroinana, pedagoisks infrastruktras nodroinana);Zintniski ptniecisk darbba;Starptautisk sadarbba. 4) Orientcija uz personlu:Personla nodroinana (personla plnoana, vervana, atlase, lgana);Personla novrtana (novrtanas kritriju izstrde, novrtanas stenoana, karjeras attstbai nepiecieamo paskumu plnoana un nodroinana);Darba rezulttu novrtana (darba atldzbas nodroinana);Personla pilnveidoana (personla kvalifikcijas pilnveide, tlkizgltba, pieredzes apmaia, personla ptniecisk darbba, personla konsultatv darbba).

 • Procesi (3)5) Orientcija uz infrastruktru:Visprjs infrastruktras nodroinjums (fizisk infrastruktra, iekrtu un aprkojuma nodroinjums, drobas un apsardzes nodroinjums).6) Orientcija uz prvaldbu:Stratisks informcijas sistmas nodroinjums (koleilo/darba grupu darbba (informcijas analze, lmumu pieemana utt.), datu uzkranas un izmantoanas nodroinjums);Organizcijas nodroinjums (organizatorisk struktra, kompetences (funkciju, uzdevumu, tiesbu un atbildbas) sadaljums, uzmuma kultra, iekjs komunikcijas nodroinana)Menedmenta sistmas izvrtana un pilnveide (procesu izvrtana un uzlaboana, auditu rezulttu izvrtana, iekjo un rjo klientu apmierintbas aptauju veikana un rezulttu izvrtana)Kvalittes sistmas nodroinjums (kvalittes politikas izstrde un stenoana, kvalittes indikatoru noteikana un analze, iekjo auditu nodroinana).

 • Katra procesa shma ietver dus parametrus:

  procesu inicijo darbba/ apstki, atbildgais par procesu kopum, izpildtji, veicams darbbas, lmumi, termii, procesa gait radtie vai apstrdjamie dokumenti.

 • SP sadarbba ar kvalitates un procesu dau

  ***************