of 51 /51
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH BiH ili ne BiH? Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

  • Upload
    voque

  • View
    228

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH

BiH ili ne BiH?Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH

Page 2: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u
Page 3: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

BiH ili ne BiH?

Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH

Page 4: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

SadržajPredgovor ........................................................................................................................ 5

Sažetak ............................................................................................................................. 7

Uvod ................................................................................................................................ 9 O anketi .................................................................................................................... 10 O ovom izvještaju ...................................................................................................... 11 Ograničenjaipristranosti ........................................................................................... 12

A. Ukupniuzorak:Pregled ............................................................................................ 13 Obrazovanje .............................................................................................................. 14 Zapošljavanjeitržišterada ......................................................................................... 14 Informacijeotržišturada ........................................................................................... 16 Poduzetništvo ............................................................................................................ 16

B. Migrantiuinostranstvukojiseželevratiti:Pregled ............................................... 17 Obrazovanje .............................................................................................................. 17 Zapošljavanjeitržišterada ......................................................................................... 17 Informacijeotržišturada ........................................................................................... 19 Motivacijazapovratak .............................................................................................. 21 Preduslovizapovratak .............................................................................................. 21 Percipiranepreprekepovratku ................................................................................... 21

C. Povratnici:Pregled .................................................................................................. 23 Obrazovanje .............................................................................................................. 23 Zapošljavanjeitržišterada ......................................................................................... 24

D. Stvarnostpovratkanaspramočekivanjaipercepcija ................................................ 25 Zaposlenjeitržišterada ............................................................................................. 26 Informacijeotržišturada ........................................................................................... 28

Sadržaj

Page 5: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

Poduzetništvo ............................................................................................................ 29 Nostrifikacijadiploma ................................................................................................ 30 Motivisanostzapovratak .......................................................................................... 31 Preprekepovratku ..................................................................................................... 31

E. MigrantikojisusevratiliuBiHiponovootišli ........................................................ 33 Tržišterada.............................................................................................................. 33 Uslovisakojimasesusrelopopovratku ..................................................................... 34 PreprekepopovratkuirazlozizaponovnomigriranjeizBiH ....................................... 34

F. Migrantiuinostranstvukojinerazmatrajupovratak:Pregled .............................. 37 Preprekepovratku .................................................................................................... 37

G. DoprinosirazvojuBiH .............................................................................................. 39 KakodijasporamožedoprinijetirazvojuBiH? ............................................................. 39 Postojilireciprocitetdobitiipovratka? ...................................................................... 40

H. Zaključci .................................................................................................................. 43

I. Razmatranjapolitike ............................................................................................... 45 Sugestijezabudućeistraživače ................................................................................... 46

Page 6: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

BiH ili ne BiH?

Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Nermin Oruč

Ajla Alić

Sasha Barnes

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih

Novembar 2011.

Page 7: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

5Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Ovapublikacija je izdrađenauokviru„Programazapošljavanja izadržavanjamladih”uBosni i Hercegovini koji je podržan od strane Kraljevine Španije kroz Fond za ostvarivanjemilenijskihrazvojnihciljeva.

AutoriseželezahvalitionimakojisudoprinjeliupitnikuiovomizvještajuinaročitomladimljudimauBiH i diaspori koji suodvojili vrijemedapodijele svojemišljenje sanamaputemupitnika.ZahvaljujemoseiEnvesiHodžić-KovačiLousiVogiazidesnanjihovojneprocjenjivojpomoćiurazvijanju ianaliziranjuupitnika.Takođebismoseželjeli zahvalitiMinistarstvuzaljudskapravaiizbjeglice,Sektoruzaiseljeništvo,ZavodimazazapošljavanjeuFederacijiBiH,RepubliciSrpskojiDistriktuBrčko,AgencijizaradizapošljavanjeuBiH,Agencijizaposredovanjeprizapošljavanju“Posao.ba”,Agencijizaposredovanjeprizapošljavanju“AgencijaSpektar”,Asocijaciji Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske Studije (ACIPS), SvjetskomuniverzitetskomcentruBosne iHercegovine,BraingrainprogramuSvjetskoguniverzitetskogservisaAustrijeistudentskomradijueFMkojisuomogućilidaupitnikdopredoštoširepublike.

Posebno se zahvaljujemo Sektoru za iseljeništvo MLJPI BIH za njihovu pomoć okoprovođenja ankete i pripreme izvještaja. Aktivnosti koje obavlja ovaj sektormogu biti odvelikekoristimladimljudimaudijaspori.Uokvirusvojihnadležnosti,Sektorza iseljeništvo,izmeđuostalog,radiinainformisanjuopitanjimaodznačajazaiseljeništvo,tepružastručnupomoćuostvarivanjuizaštitipravapripadnikaiseljeništvauBiH.Uciljuefikasnijegizvršavanjaovih nadležnosti, Sektor, putem svojeweb stranice1, građanima BiH u inostranstvu pružainformacijeonačinurješavanjanjihovihstatusnihpitanjaiostvarivanjupravauBiH.Upitsemož[email protected],nakončegaSektorzaiseljeništvoprikupljapotrebneinformacijekrozsaradnjusa nadležniminstitucijamarazličitihnivoavlastiu BiH i odgovor direktno šalje osobi koja je postavila upit. Odgovori na neka od najčešćepostavljenapitanjamogusenaćiuarhivi rubrikePitajte-miodgovaramo.2

1 http://www.mhrr.gov.ba (Iseljeništvo)

2 http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/Pitajte/Archive.aspx?template_id=18&pageIndex=1

Predgovor

Page 8: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

6 BiH ili ne BiH?

Sektorza iseljeništvoMLJPI je2008.godinepripremioiobjavio“Informativnubrošuruzabosanskohercegovačkeiseljenike”kojasetakođenalazinawebstraniciMLJPI.3 Brošura jevodičkrozsticanjepravavezanihza:državljanstvoBiH,ličnedokumente,carinskeolakšice,zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje, priznavanje inostranih školskih diploma ikvalifikacijauBiH,teglasanjeizvanBiH.

Aktivnosti na informisanju koje sprovodi Sektor za iseljeništvomogu biti od pomoćimladim ljudima u dijaspori koji razmatraju povratak u BiH ili se susreću sa nekim drugimnepoznanicamainejasnoćamavezanimzaostvarivanjesvojihpravauBiH.

Semovihaktivnosti,mladimljudimaiziseljeništvamožekoristitiipraksakojuuljetnimmjesecima organizuje Sektor za iseljeništvo MLJPI. Praksa je predviđena za studente BiHporijekla izdijasporesciljemdaseupoznajusaradominstitucijauBiH,teda impomogneda unaprijede znanje maternjeg jezika. U toku prakse studenti se bolje upoznaju safunkcionisanjeminstitucijauBiH,radomSektorazaiseljeništvoiMLJPI,kaoiradomdrugihinstitucijainevladinihorganizacijauBiH.

3 http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/Publikacije/?id=915

Page 9: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

7Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

874 povratnika i mladih iz dijaspore su odgovorili na anketu koja je provedena podpotkroviteljstvom Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP); prvo mapiranjepotencijala zapovratakmigranata, reintegracijuu tržište rada, tedoprinos razvojuBosne iHercegovine (BiH)odstranenjenemladedijaspore. Linkkaonlineanketi,kojasesastojalaiz kvantitativnih i kvalitativnih pitanja, poslan je organizacijama dijaspore, te pojedincimaširomsvijeta.Rezultatankete,uključujućidemografskekarakteristikemigranata;motivacijuza ipreprekenjihovompovratku i reintegracijiuBiHtržište rada;vezesa i identifikacijasanjihovomdomovinom;teusporedbekrozgrupe,suneštoštojeovajizvještajanalizirao.CiljovogizvještajajedaidentifikujeizazoveiprilikezamladudijasporudabiseuspješnovratilauBiH(uzfokusnaBiHtržišterada)kaoidaidentifikujeinteresimotivacijudadoprinesunjenomrazvojubilodasuzainteresovanizapovratakiline.

Prezentiranisuzaključciipreporuke,uključujućimogućemjereza:

1. privlačenjemladedijasporeradipovratka;

2. uspješnuintegracijunatržišteradapopovratku;

3. potpuno privlačenje i ubiranje doprinosa migranata koji su iskazali interes dadoprinesubeztrajnogilifizičkogpovratkauzemlju.

Sažetak

Page 10: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u
Page 11: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

9Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Migracije su vijekovimaoblikovaleBosnu iHercegovinu.Najskorijemasovnemigracijesu rezultat rata tokom1990-tihgodina,koji jevodio internomraseljavanju25%populacijeBiH,temigracijiizvandržavnihgranicadrugih25%populacije.Nakonrata,iakosusemnogimigrantivratilikućama,drugisunastavilinapuštatiBiHradiposla,studija,iradispajanjasačlanovimaporodicekojisuu inostranstvu.PremapodacimaMinistarstvaza ljudskaprava iizbjeglice,procjenjujesesadada1,67milionaBosanaca iHercegovacaživiu inostranstvu.1 Iakonijeprovedenzvaničnipopisstanovništvaod1991.godine,procjenastanovnikaAgencijezastatistikuBosneiHercegovinezajuni2010.godinejedauBiHtrenutnoživi3,84miliona,što sugerišeda je gotovo43%mogućeg ljudskog kapitalaBiH izvan zemlje2. Kako se svijetglobaliziraiponudaipotražnjazaprivlačnomradnomsnagombrišedržavnegranice,svedržavesesuočavajusaizazovomikakodazadržesvojusopstvenuradnusnaguidaprivukuradnusnaguizzemaljaizvansvojihdržavnihgranica.3Vitalankorakkapripremizemljezabudućnostjemapiranjenjenogljudskogkapitala,kakounutarzemljetakoiizvannjenihgranica.Putemangažovanjapripadnikadijaspore,ambasadoraizvandržavnihgranicazemljesvogporijekla,moguseotvoritivrataglobalnograda,istraživanjaifinansijskihtržišta.

OvaanketadijasporeproisteklajeizciljevaProgramazapošljavanjaizadržavanjamladih(YERP) a posebno programskog cilja da se maksimizira pozitivni uticaj migracija mladih,istovremeno minimizirajući uticaj neregularnih migracija. Kako je iskustvo mladih ljudi izdijasporeumigracijidalomladimaizBosneiHercegovinepristupnovimvještinama,iskustvuiznanju?KakoBiHmožeolakšatinjihovureintegracijuudržaviukolikoseželevratiti?KakoovajskuptalentamožedaseiskoristiodstraneBiHzanjensopstvenirazvoj?

Putemoveankete,koja jeprovedenaupartnerstvusaMinistarstvomza ljudskapravai izbjeglice, Sektoromzadijasporu, YERP je stekaopočetno razumijevanjemišljenjamladihljudioizazovimakojepredstavljapovratakuBiH.BudućidajefokusYERP-anazapošljavanjui zapošljivosti, i anketa i ovaj izvještaj su se primarno fokusirali na povratak migranata

1 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektor za imigraciju “Profil migracija Bosne i Hercegovine za 2010. godinu” http://www.msb.gov.ba/dokumenti/strateski/?id=6157

2 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, “Demografija 2010”, http://www.bhas.ba/tematskibilteni/DEM_2010_001_01-bh.pdf

3 Nikolić, Mraović & Ćosić “Brain Gain-Kako vratiti, zadržati i dovesti stručnjake u BiH”, ACIPS, 2010.

Uvod

Page 12: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

10 BiH ili ne BiH?

i reintegracijuu tržište rada iako, takođe, imajuzaciljdaprikupe relevantne informacijeopunomspektrupotencijaladijaspore,tedasekoristekaojedanodalatazarazvojadekvatnihpolitikakojećesesugerisatiputemYERP-a.

O a n k e t iKakobiseispuniomandatprogramadasezainteresovanimmigrantimaizdijasporedaju

informacijeotržišturadauBiH,kreiranaanketajepokušalaistražitisljedeće:

• informacijeoporijekluiistorijatumigranatakojisuzainteresiranizapovratakuBiH,

• statuszaposlenostiiintegracijeonihpovratnikaizdijasporekojisutrenutnouBiH,

• motivacijeipreprekekontrolnegrupeodonihkojinisuzainteresiranizapovratakionihkojisuponovomigriralinakonpovratkauBiH,

• mjeraukojojsusvegrupebileilisutrenutnoinformiraneotržišturadauBiH.

Dvojezičnaanketa,kojajebilajenaraspolaganjuinalokalnimjezicimainaengleskomjeziku,pripremljenajeuzkorištenjeSurveyMonkey,onlinealatazakreiranjeanketa.SviljudiBiHporijeklaudijaspori,kaoipovratniciizdijasporekojiživeuBiHsubilipozvanidaodgovorena pitanja, koja su vezana za njihovumigraciju iz BiH i, kada je to primjenjivo, povratak.Potencijalni učesnici su kontaktirani putem “snowball” uzorkovanja. Sektor za dijasporuMLjPI,ZavodizazapošljavanjeuFederaciji,RepubliciSrpskojiBrčkoDistriktu,kaoibrojnewebstraniceuBiHidijaspori4objavilesuonlineanketuuperioduodšestsedmicatokomperiodaoddecembra2010.godinedopolovine januara2011.godine.Anketa se sastojalaod nizapitanjasamogućnošćuizborajednogilivišeodgovora,pružajućiprostorzaispitanikedapišukomentareilimišljenjaonekimodpitanja.Pitanjasuobuhvatalademografskekarakteristike,obrazovniistručnistatusiiskustvo,kaoiiskustvopovratkainamjere.5

Naprvopitanjeankete“DalirazmišljateopovratkuuBiH?”odgovoriloje1.545ispitanika(jedinstvenihIPadresa),dokjepreostalih30pitanjapopunilo874osobe.Ovagrupaod874ispitanika,zasvrheanalize,jepodijeljenaučetiripodkategorije:migrantezainteresovanezaprivremeniilistalniboravak449(51%)6migrantekojinerazmatrajupovratakuBiH271(31%),povratnikekojiboraveuBiH113(13%)ionekojisusevratiliuBiHalikojisuponovomigrirali41(5%).Ovepodkategorijesuprikazanenadijagramukojislijedi.

4 Anketa je takođe bila postavljena na web stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Sektora za dijasporu www.mhrr.gov.ba, web stranicama svih Zavoda za zapošljavanje u BiH, Federaciji BiH www.fzzz.ba, Republici Srpskoj www.zzrs.org, Brčko Distriktu, www.zzzbrcko.org, Agenciji za rad i zapošljavanje BiH www.arz.gov.ba, Agenciji za posredovanje pri zapošljavanju “Posao.ba”, www.posao.ba, Agenciji za posredovanje pri zapošljavanju “Agencija Spektar” www.agencijaspektar.com, Sarajevo-x.com, www.sarajevo-x.com, ACIPS www.acips.ba, Svjetskom univerzitetskom servisu Bosne i Hercegovine www.sus.ba, Programu priliva pameti Svjetskog univerzitetskog servisa Austrije www.braingainprogram.org, Studentskom radiju eFM, www.efm.ba

5 Rezultati ankete, posebno na lokalnim jezicima i na engleskom, su dostupni u različitim formatima datoteka za analizu, uključujući Excel sa pivot tabelama, SPSS datoteke i STATA datoteke. Svaki format ima dvije vrste skupova podataka, jedan sa originalnim podacima kodiran od strane SurveyMonkey alata, a drugi koji je prekodiran za svrhe posebnih statističkih analiza.

6 Svi postotci su zaokruženi na veći broj.

Page 13: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

11Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Dijagram 1.1 Podjela ukupnog uzorka prema namjerama vezanim za povratak

13%

18%

33%

5%

26%

5% povratnici u BiH

zainteresirani za privremeni povratakzainteresirani za stalni povratakpovratnici koji su otišli iz BiH

nisu trenutno zainteresirani za povrataknikada se neće vratiti u BiH

O o v o m i z v j e š t a j uOvaj dokument je podijeljen na osam odjeljaka koji analiziraju kvantitativne rezultate

ankete.

A)Prvosmopredstaviliključnekarakteristikeukupnoguzorka,izačegaslijedi,

B)odjeljak koji se fokusira na grupu migranata koji žive u dijaspori, koji razmatrajuprivremeniilitrajnipovratakuBiHi

C)prezentacijaiskustavamladihljudikojisusevratiliuBiH.

D) OndasmouporediliočekivanjaovegrupesauslovimasakojimasusepovratnicisuočilipopovratkuuBiHipokušajudasereintegrišu.

E)Kratakpreglednajmanjegrupeispitanika–mladihljudikojisusevratiliizdijasporealisuponovomigrirali(5%).

F)Izvještajseondafokusirana31%ispitanikakojisureklidanenamjeravajudasevrate(“Nikad neću razmatrati povratak”zajednosa“Trenutno ne razmatram povratak”).

G) Konačno,mapiralismodoprinosrazvojuzasvegrupe,

H)isaželizaključke.

I) Datasuinicijalnarazmatranjapolitikekaoipreporukezadaljeistraživanje.

Kako bi se pružio dodatni uvid u analizu kvantitativnih odgovora, odgovori na pitanjaotvorenogtipasuuključeniutekstualnapoljaiprotežusekrozizvještaj.

Page 14: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

12 BiH ili ne BiH?

O g r a n i č e n j a i p r i s t r a n o s t iGlavnoograničenjebilokojeonlineankete,uključujućiovu, jeste teškoćaupostizanju

zadovoljavajuće zastupljenosti željene demografije. Međutim, ankete poput ove, kadadijasporajednedržaveživiubrojnimdržavamaodredišta,nemožese,izpraktičnihrazloga,provestinabilokojidruginačin.Zbogtogasenedostacitakvogmetodamorajuprihvatitiakoseželiproučavatiovaciljnapopulacija.

Stoga, možemo očekivati tri glavne vrste pristrasnosti kao rezultat ove ankete. Prvo,postojiproblemodabirauzorkakodonlineanketatj.dasamoonipojedincikojikoristeinternetpredstavljajupotencijalneispitanike.Uzorakjeobičnosklonkaobrazovanijimpojedincima.

Drugo, pretpostavka je da voljnost učestvovanja u ovakvoj anketi jeste proporcijalanstepenukojempojedinciodržavajuvezesasvojomdomovinom.Iztograzloga,rezultatimogubitiblagonaklonjenikavećojvjerovatnoćipovratkai/ilidoprinosanegoštojetotipično.

Konačno,postojinekolikopitanjakojatrebauzetiuobzirkadasetumačekvantitativnirezutatiovespecifičneankete.Prvo,uvećinipitanja,bilojemogućeodabrativišeodjedneopcije,čakikadaseodgovorimeđusobnoisključuju.Poredtoga,skalekojeseovdjekoristenisuuvijekpotpuno jasne iotvorenesuza tumačenje.Pored toga,divergentne listeopcijasu predstavljene različitim vrstama migranata, i za različite jezičke opcije, što čini teškimpoređenjeodgovora,čakizaistapitanjaurazličitimanketama.

Međutim,uzevšiuobzirsvakoodovihpitanja,poduzetjenapordasekreirajupouzdanevarijable za analizu, te stoga autorimogu tvrditi, bez kvalificiranja, da su rezultati analizeprikazaneunarednimodjeljcima izvještajaneštoštosemožesmatratipouzdanim,usprkosograničenjimaankete.

Page 15: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

13Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Ukupno,kodsvihvrstamigranata,prosječnastarostispitanikajebila32godine,periodkojijeprotekaoodmigracijeizBiHje15godina(stoga,prosječno,emigriralisu1996.godine)anjihovaprosječnastarostuvrijememigracijejebila18godina.Ovajuzorakčini42%ženai58%muškaraca.KaovodećirazlozikojisunavedenikaorazlozizanapuštanjeBiHsu:ratnapolitičkasituacija(47%),studiranjeuinostranstvu(22%)iraduinostranstvu(14%).RazlozizanapuštanjeBiHsuprikazaniudijagramukojislijedi.

Dijagram 2.1. Razlozi za migriranje iz BiH za ukupni uzorak

22%

14%

47%

5%

4%3%

5%studiranje u inostranstvu

rad u inostranstvu

rat/politička situacija

udala/oženio sam se i preselila/o

imam porodicu sa kojom sam se želio/la spojiti partner mi je živio/la u inostranstvu ostalo

Trenutno,ispitaniciživeuBiH(19%),SAD(16%),Austriji(14%),Njemačkoj(11%),Švedskoj(6%)iHolandiji(5%).

48%odsvih ispitanika imasamoBiHdržavljanstvo,dok znatandiomigranata (43%)udijasporiimaiBiHidržavljanstvodržaveodredišta,dok9%imasamostranodržavljanstvo.

Upogledu izbora jezika,možemovidjetidaod874 ispitanika,29%njih jeodabralodapopunianketunaengleskomjeziku.Ovonijeiznenađujućirezultatkodispitanikakojiborave

Ukupni uzorak: PregledA.

Page 16: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

14 BiH ili ne BiH?

u inostranstvu,ali jezanimljivoda je19%osobakojesusevratile i trenutnoboraveuBiHodabralopopunitiupitniknaengleskomjeziku.

O b r a z o v a n j eVećina ispitanika ima najmanje visoko obrazovanje. Samo 1% ispitanika ima samo

osnovnoobrazovanje,dokje19%ispitanikaokončaloobrazovanjenanivousrednješkole.37%ispitanikajeodgovorilodaimajustepenobrazovanjaiznaddodiplomskog(magisterij,doktoratili postdoktorske studije).Međutim, ovo je očekivana pristranost anketa putem interneta,pošto,uopćenogovoreći,mlađeobrazovanijepopulacijesutekojesukorisniciinterneta.Nadijagramukojislijediprikazanisustepeniobrazovanjamigranata.

Dijagram 2.2 Stepeni obrazovanja ukupnog uzorka

1%

19%

43%

37%

osnovno obrazovanje

srednje obrazovanje

visoko obrazovanje

postdiplomsko obrazovanje

Z a p o š l j a v a n j e i t r ž i š t e r a d a78%uzorkaizvještavadasuimaliradnoiskustvo,odčeganajvećibroj(43%imaod1do

5godinaradnogiskustva).Takođe,74%svihonihkojiimajuradnoiskustvosugastekliizvanBiH,iako26%navodidasustekliodređenoradnoiskustvouBiHprijeinicijalnemigracije.Ovipodacisuprikazaninadijagramukojislijedi.

Page 17: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

15Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Dijagram 2.3 Radno iskustvo svih ispitanika

22%

43%

20%

15%

nema iskustva

1-5 godina

6-9 godina

10+ godina

Sektoriukojimanajvećibrojispitanikaimaradnoiskustvosuprikazaniutabelikojaslijedi:menadžmentiITsuodgovorikojejeodabralavećinaispitanika.

Tabela 2.1. Oblast radnog iskustva za ukupni uzorak po broju ispitanika

PovratniciZainteresirani za povratak *

Vratili se i otišli

Nisu zainteresirani za povratak

UKUPNO

Računovodstvoifinansije 17 26 6 15 64

Oglašavanjeimarketing 12 46 4 7 69

Poljoprivreda,ribarstvo,šumarstvo 4 4 1 3 12

Umjetnostidizajn 7 25 3 17 52

Prodaja 18 44 5 13 80

Istraživanje 18 53 4 5 80

Bankarstvo,finansijskeusluge,osiguranje

18 33 6 6 63

Građevinarstvo 3 39 1 10 53

Obrazovanjeidječijazaštita 15 26 3 7 51

Inžinjerstvo 3 23 1 22 49

Menadžment 34 78 11 21 144

Zdravstvenazaštita 4 22 3 8 37

Ljudskiresursi/Zapošljavanje 15 32 5 28 80

IT 22 61 7 14 104

*Povratakseodnosiinaprivremeniinatrajnipovratak.

Page 18: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

16 BiH ili ne BiH?

I n f o r m a c i j e o t r ž i š t u r a d aIspitanicivjerujudasuglavninačinipronalaženja informacija oprilikamazazaposlenje

putem Zavoda za zapošljavanje, novina i web portala. Da bi se stvarno pronašao posao,najučinkovitiji načini su putem preporuka prijatelja i porodice (53%) ili putem direktnogkontaktasaželjenimposlodavcem(50%),interneta(37%),oglasauBiHnovinama(20%),doksamo4%ispitanikavidiZavodezazapošljavanjekaoučinkovitizvorzaposlenja.OvosugeriradasukontaktiodpresudnogznačajazauspjehuBiH.

Dijagram 2.2 Najbolji kanali za pronalaženje zaposlenja u BiH za ukupni uzorak

Brojispitanika Postotakispitanika

Zavodizazapošljavanje 38 4%

Internet 323 37%

OglasiuBiHnovinama 178 20%

TV,radio 43 5%

Direktnikontaktsaposlodavcima 433 50%

Preporukeprijateljaiporodice 466 53%

P o d u z e t n i š t v oOdjeljakoposluisamozaposlenjujeintegrisanuovuanketu.8%migranataudijaspori

susamozaposleniiimajuiskustvouvođenjuvlastitogpoduzećaudržaviukojojborave,dokjesamo3%vodilovlastitopoduzećeprijemigracijeuinostranstvo.Odmigranatakojiboraveu inostranstvu a koji su zainteresovani za privremeni ili stalni povratak, 32% navodi da bibili zainteresirani zapokretanjepoduzećaakobi se vratili uBiH. 2%povratnika vodi svojasopstvenapoduzeća.

Ključni zaključci za ukupni uzorak

• MladaBiHdijasporajevisokoobrazovana:80%ispitanikasuosobesazavršenimvisokimobrazovanjemipostdiplomskimobrazovanjem.

• 48%svihispitanikaimasamoBiHdržavljanstvo,43%migranataudijasporiimaiBiHidržavljanstvodržaveodredišta,dok9%imasamostranodržavljanstvo.

• 51%ukupnoguzorkaiskazujenamjerudasevrati,odčega64%imazaciljstalnipovratak.

• Određeni stepen radnog iskustva prije inicijalne migracije steklo je 26%migranatauinostranstvukojisuzainteresiranizaprivremeniilitrajnipovratak,35%povratnikakojiživeuBiHi56%povratnikakojisuponovnomigrirali.Stogasuoveosobe,uodređenojmjeri,upoznatesatržištemradauBiH.

• GlavnirazlogzanapuštanjeBiHkodanketiranihjebilaprisilnamigracijauslijedrata(47%).Izovograzloga,motivacija/željazapovratkomuBiHidasedoprinesenjenomrazvojumožeseuskovezivatisanostalgijomirazvojnimciljevima.

Page 19: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

17Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Uovomodjeljku,predstavljamomišljenjamladihBosanacaiHercegovacaudijasporikojirazmatrajupovratakuBiHbiloprivremenoilitrajno.Kodovoguzorkaod449ispitanika,35%sužene,a65%muškarci.37%suudati/oženjeni,32%susamcia19%imapartnera.61%imadjecu.

Prosječninetomjesečniprihod ispitanika je798EURaprosječnimjesečninetoprihoddomaćinstvaje2,869EUR–naovebrojkejesigurnouticaopostotakstudenata(21%)kojibezsumnjeimajunižeprihode.Prosječnodomaćinstvokodovegrupeima2,9članova.

Upogledunjihovihnamjerazapovratak,36%njihjeizjavilodabiseprivremenovratilo,dokje64%odgovorilodabisetrajnovratilo.Prosječno,migrantiimajunamjerudasevratezaoko2,3godine.32%migranatabisevratilosamo,27%bisevratilosapartneromidjecom,a14%bisevratilosapartnerom.

Demografskekarakteristikepokazujuda38%migranatazainteresiranihzapovratakimasamoBiH državljanstvo, dok 51% ima i BiH državljanstvo i državljanstvo države odredišta.Značajan dio ispitanika ima samo strano državljanstvo (11%). Povratak migranata u ovojposljednjoj grupi i njihov pristup tržištu rada, prema BiH zakonodavstvu, bi bio uslovljennjihovim dobijanjem boravišne dozvole i dozvola za rad koje se zasnivaju na kvotama, uzprodužavanjanagodišnjemnivoudoksunateritorijiBiH.Kaoalternativeovome,uzavisnostida li im to dopušta država njihovogmigriranja,mogu odabrati da podnesu zahtjev za BiHdržavljanstvo.NosiocidvojnogdržavljanstvasenateritorijiBiHtretirajukaoBiHdržavljani.

O b r a z o v a n j eVećinaispitanikaimastepenobrazovanjaiznadsrednjeg.Samo2%ispitanikaimasamo

osnovnoobrazovanje,dok21%njihimasrednjeobrazovanje.Ovdje,manjibrojispitanikaimapostdiplomskoobrazovanje(33%),odprosjekazasveispitanike(37%).

Z a p o š l j a v a n j e i t r ž i š t e r a d a93%ispitanikaimaodređenoradnoiskustvo.Izmeđunjih,najvećipostotak(39%)ima1

do5godinaradnogiskustva.74%svihkojiimajuradnoiskustvosugastekliizvanBiH,dokje

Migranti u inostranstvu koji se žele vratiti:

PregledB.

Page 20: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

18 BiH ili ne BiH?

26%stekloradnoiskustvoprijemigriranjaizBiH.

44%migranatauinostranstvuzainteresovanihzapovrataksustalnozaposlenisapunimradnimvremenom,21%sustudenti,8%navodidavodesvojesopstvenopoduzeće,a7%sunezaposleni.

Dijagram 3.1 Broj godina radnog iskustva migranata zainteresiranih za povratak

7%

39%

31%

23%

nema iskustva

1-5 godina

6-9 godina

10+ godina

Dijagram 3.2 Podjela sadašnjeg zaposlenja među migrantima zainteresiranim za povratak

student/ica sam

stalno sam zaposlen/a s punim radnim vremenom

stalno sam zaposlen/a s pola radnog vremena

zaposlen/a sam na osnovu ugovora sa punim radnim vremenom zaposlen/a sam na osnovu ugovora na pola radnog vremena pripravnik sam/na praksi

vodim svoje poduzeće

nezaposlen/a sam 6 mjeseci ili kraće

nezaposlen/a sam 6 mjeseci - 1 godinu

nezaposlen/a sam duže od 1 godinu

21%

44%

4%

9%

5%

2%8%

4%

1%

2%

Sektoriukojimamigranti izovegrupe imajuradno iskustvostečenou inostranstvususljedeći:privatnisektor(36%),javnisektor(24%),međunarodneorganizacije(10%),NVO(8%)ivođenjesopstvenogpoduzeća(8%).14%migranatajošnisubiliaktivninatržišturada.

Page 21: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

19Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Dijagram 3.3 Radno iskustvo po sektorima za migrante koji su zainteresirani za povratak

14%

24%

36%

10%

8%

8%

nema radnog iskustva

javni sektor

privatni sektor

međunarodna organizacija

NGO

vođenje sopstvenogpoduzeća

Migranti koji iskazuju interes za povratak na BiHtržište rada, bilo privremeno ili trajno, zainteresiranisu za pronalaženje posla u sljedećim oblastima:menadžment (26%), javni sektor i vlada (21%), prodaja(19%), administrativniposlovi (14%),nauka (14%), turizami ugostiteljstvo (11%) i ljudski resursi/regrutiranje kadrova(11%).Prosječno,minimalnanetoplaćakojabibilapotrebnamigrantimazainteresiranimazapovratakuBiHdarazmotrezaposlenjeuBiHjeneštoiznad1,500EUR.

I n f o r m a c i j e o t r ž i š t u r a d aOdgovori sugerišu da mladim ljudima u dijaspori nisu date

informacije o tržištu rada. Samo 6% zainteresiranihmigranata imainformacijeopotražnjina tržištu radau različitimopćinamauBiH,9%imainformacijeouslugamakojepružajuZavodizazapošljavanjeu BiH, a 11% ima pristup informacijama o potražnji za radom unjihovoj struci. 21% zainteresiranihmigranata tvrdi da ima pristupinformacijamaotomekakopronaćislobodnaradnamjesta.26%zainteresiranihzapovratakuBiHjestekloradnoiskustvouBiHprijemigracije.IakoćeovagrupaimatinekeinformacijeotržišturadauBiHnjihovoznanjejepotrebnoažuriratiipotrebnojedabuduponovnoupoznatisasistemomsocijalnezaštiteuBiHzanezaposleneiupogleduzdravstvenezaštite.

“Jednostavnone znamkoji biizvorbionajvjerodostojnijizadobijanjeovakvihinformacija(otržišturadauBiH)”

“Nepostojeinformacijeotržišturada”

Page 22: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

20 BiH ili ne BiH?

Dodatnapitanjao informacijamakoje supripadnici dijaspore zainteresirani dadobiju,takođesuuključenauanketu.Tabelakojaslijedipredstavljainformacijekojedijasporakojaseželivratitiipronaćiposaoudržaviporijeklanajčešćetraži.

Tabela 3.1 Informacije potrebne ili tražene od strane migranata u dijaspori zainteresiranih za povratak

Odgovor Broj Postotak

Informacijeopronalaženjuslobodnihradnihmjesta 244 54%

Informacijeopotražnjizaradnomsnagomumojojstruci 258 58%

InformacijeotržišturadaurazličitimopćinamauBiH 220 49%

Kanalitraženjazaposlenja 218 49%

Kakopribavitiličnedokumente 108 24%

Informacijeokoristimasocijalnezaštite(zdravstvenoipenzionoosiguranjetepovlasticezavrijemenezaposlenosti)

186 41%

InformacijeouslugamakojepružajuZavodizazapošljavnaje 183 41%

Kadasuupitanidalibiseregistriraliujavnojslužbizazapošljavanje,37%jeodgovorilodabiseregistrirali,dok32%nebi,a31%jenavelodaneznajubiliseregistrirali.PitanjevezanozaraspoloživostinformacijaopodršciiuslugamakojepružajuZavodizazapošljavanjeotkrivajuda samo 9%migranata zainteresiranih za povratak ima pristupa takvim informacijama te,stoga,nisuupoznatisaprednostimakojesestičuregistriranjemkodZavodazazapošljavanjepopovratkuuBiH.Dalje, dijaspora koja je zainteresirana zapovratakdabi radila u zemljiporijekla,nesmatraZavodezazapošljavanjepouzdanimizvorimazapronalaženjezaposlenja.Umjestotoga,očekivalibidaseoslonenadirektnekontaktesaposlodavcima(31%),preporukeprijateljairodbine(30%),iinternet(21%).Dijagramkojislijediprikazujemišljenjamigranataonajpouzdanijimnačinimapronalaženjazaposlenja.

Dijagram 3.4 Pouzdani izvori za pronalaženje zaposlenja

Zavodi za Zapošljavanje

Internet

oglasi u BiH novinama

TV, radio

direktni kontakt sa poslodavcima

preporuke prijatelja i porodice

ostalo

1%

21%

11%

2%

31%

30%

4%

Page 23: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

21Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Mo t i v a c i j a z a p o v r a t a kNa pitanje “Koji bi bili vaši motivi za povratak?”

anketirani su pozvani da odaberu jedan ili višeprethodnodatihodgovora.47%navodidasumotivisanizapovratakkakobi“pomogli da se ponovo izgradi moja zemlja,”42%zatošto“prijatelji i porodica žive u BiH,”32%“da odgajam djecu u BiH,”i“ovdje gdje sada živim ne osjećam se kao kod kuće(28%).” Odgovorinaovapitanjasugeriraju da, usprkos dužini vremena od inicijalnemigracije (u prosjeku 15 godina), nostalgija i želja dasedoprineseBiH razvojuostajupokretački faktori kojiutičunamladudijasporudasevratiipokušaintegrisati.Najmanjebitnimotivizapovratakuključuju:želim pronaći/našao(la) sam supružnika iz BiH”(8%),“da radim na svojim jezičkim sposobnostima BiH jezika”(5%)i“nezaposlen(a) sam i ne mogu pronaći posao u državi sadašnjeg boravka”(1%).

“Nisamstvarnosigurankada,aliplaniramdasevratimmakarnanekolikogodinatakodamojadjeca(jošihnemam)moguodrastiuBiHinaučitijezik.”

“TojemojazemljaiusljedstudijauEvropiimogiskustva,moguovopodijelitisasvojomzemljom.PomoćiorganizacijamaigradnjimostovaizmeđuEvropeiBiH.”

P r e d u s l o v i z a p o v r a t a kTraženojedamigrantiopišuosnovneuslovekojibiimbilipotrebnidabisemoglivratiti.

40% navodi da žele posao u svojoj struci, 38% njih treba stambeno rješenje, 27% trebapenzionoosiguranje,22%tražiobrazovanjezasvojudjecu,a15%nemauopćepreduslova.

“Želiobihsevratitiudomovinu.Potrebnomijedanađemposaoustrucikakobihmogaoizdržavatiporodicuiotplatitistudentskikredit.”

P e r c i p i r a n e p r e p r e k e p o v r a t k uMigrantikojirazmatrajupovratakudržavuvidespektarmogućihprepreka,kojeuključuju

pronalaženjezaposlenjaustruci(30%),uopćepronalaženjezaposlenja(25%),nezadovoljavajućapolitičkasituacijaudržavi(25%),nezadovoljavajućeekonomskoiposlovnookruženjeudržavi(24%)inivoplata(23%).Preprekepovratkudokojihjenajmanjestalo:predugosamizvanBiH(6%),prijateljiiporodicaživeizvanBiH(6%),inepoznavanjedomaćihjezika(8%).

“Svi moji prijatelji i porodicažive u Bosni i Hercegovini.Stekao sam univerzitetskoobrazovanje u SAD tako dabi bilo normalno vratiti se uBosnuiHercegovinuipokušatikoristitimojeznanjeiiskustvoiživjetisaljudimakojevolim.”

Page 24: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

22 BiH ili ne BiH?

Ključni zaključci za migrante u inostranstvu koji se žele vratiti

• 36%zainteresiranihmigranatabi seprivremenovratilodok je64%odgovorilodabisetrajnovratili.Prosječno,namjeravajudasevratezapribližno2,3godine.

• 44%migranataudijasporizainteresiranihzapovratakima1–5godinaradnogiskustva,štosugeriradasuzainteresiranijizapovratakuBiHodonihsadužimradnimiskustvom.Mogućirazlozizaovosutidasuljudisamanjeradnogiskustvamobilnijinaglobalnomtržišturadakaoiprivučeniotkrivanjemnovogtržištarada.

• MigrantisuzainteresiranizadobijanjezaposlenjauBiHumenadžmentu;javnomsektoruivladi;prodaji;iprodajiiadministrativnojpodršci.

• 37% navodi da bi se registrirali kod Zavoda za zapošljavanje, dok 32% ne bi,a31%navodidane znada li bi se registrirali. Pitanje vezano za raspoloživostinformacijaopodršciiuslugamakojepružajuZavodizazapošljavanjeotkrivadasamo9%migranatazainteresiranihzapovratakimapristupoviminformacijama,testoga,nisuupoznatisakoristimakojeseostvarujuregistriranjemkodZavodazazapošljavanjepopovratkuuBiH.

• Popularnimotivizapovrataksu“pomoćidaseponovoizgradimojazemlja,”zatošto“prijateljiiporodicaživeuBiH,“daodgajamdjecuuBiH,”i“neosjećamsekaokodkućeovdjegdjesadaživim”.

• Većinaispitanikauovojgrupiimafakultetskoobrazovanjeiširokspektarvještinai radnog iskustva.Ovaj rezultat, u kombinaciji sa kvalitativnimodgovorimanapitanjeostručnomiskustvuivještinamakojebiponudiliBiHtržišturada,pokazujekolikojevelikpotencijalmladadijasporazaBiHizaekonomskirazvojzemlje.

Page 25: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

23Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

OvajodjeljakdajesažetakkarakteristikamladihljudikojisusevratiliuBiH(13%uzorka).Sljedeći odjeljak će dati više detalja o povratnicima i uporediti njihova iskustva stvarnogpovratkasaočekivanjimamigranatauinostranstvukojirazmatrajupovratak.

Prosječna starost povratnika koji su učetvovali u ovoj studiji je 33 godine. U pogledubračnogstatusapovratnika,45%suubraku,26%susamci,a13%imapartnera.59%povratnikanemadjecu,a54%sevratilosamo,dokse16%vratilosasupružnikom idjecom,a13%saroditeljima.Prosječanmjesečninetoprihodovihispitanikaje625EUR,dokjeprosječninetoprihoddomaćinstva830EUR,saprosječnimbrojemčlanovadomaćinstvaod2,1.ProsječnovrijemekojesupovratniciproveliuBiHodpovratkaje4,8godina.

Među grupom povratnika koji trenutno borave u BiH, samo 1% ima samo stranodržavljanstvo. Povratnici samo sa BiH državljanstvom čine do 50%, a oni sa dvojnimdržavljanstvom49%.

O b r a z o v a n j eSamo1%ispitanikaimaosnovnoobrazovanje,dok18%imasrednjeobrazovanje.Ovdje,

čak više osoba ima postdiplomski stepen obrazovanja (44%) nego prosjek svih ispitanika(37%).Udiopovratnikakojisunostrificiralisvojediplomakojesustekliuinostranstvujevrlonizak,doksenajvećidioispitanikasastojiodonihkojičaknisunipokušalinostrificiratisvojediplome:44%povratnikaizovoguzorkajepokušalonostrificiratidiplomu,asamo15%odnjihjeutomeuspjelo.

Povratnici: PregledC.

Page 26: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

24 BiH ili ne BiH?

Z a p o š l j a v a n j e i t r ž i š t e r a d aUovojgrupi,71%ispitanikaimaodređenogradnogiskustva,a70%onihkojiimajuradno

iskustvosugastekliizvanBiH.61%onihkojitrenutnoboraveuBiHnavodedasuzaposleni,dokznatanudio(39%)jenezaposlen.41%trenutnozaposlenihimastalniugovororadusapunimradnimvremenom,dok10%imaprivremeniugovororadusapunimradnimvremenom,a9%suustalnomzaposlenjusapolaradnogvremena.

“Biosamovdje3mjeseca,iništanisamnašao.Nadaosamsedaćunaćiposao,poštoimamodličnoobrazovanje,alisamsvevišebivaorazočaranmoćidobrogobrazovanjaiželjomzakontinuiranimučenjem,mojanadazapronalaženjezaposlenjabezvezapostajesvemanja.”

Page 27: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

25Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Ovajodjeljakporediiskustvaizstvarnogživotamladihljudikojisusevratilisaočekivanjimamigranatakojirazmatrajupovratak.

Omjermuškihiženskihpovratnikauuzorkupovratnikaje52%naspram49%.Idokovopredstavljapovoljnupodjelupolovazaanketu,bitnojenapomenutidauzorakmigranatakojirazmatra povratak otkriva da je veći udiomuškaraca nego žena trenutno zainteresiran zapovratakuBiH(65%i35%).

Dijagram 4.1 Poređenje, uzimajući u obzir pol ispitanika, između migranata koji su zainteresirani za povratak i povratnika

0

10

20

30

40

50

60

70

povratnici zainteresirani migranti

muškarci

žene

Iako27%migranata razmatrapovrataksasupružnikom idjecom,samose16% ivratisasupružnikom idjecom,štosemožepripisatiteškoćamaustvarnostitakvogpovratkanakojesenailazi.Međuteškoćamakojesunaglašenekodpovratkasasupružnikomidjecomsupreprekepronalaženjuadekvatnogškolovanja zadjecu, tenedostatakprilike za zaposlenje

Stvarnost povratka naspram očekivanja i percepcijaD.

Page 28: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

26 BiH ili ne BiH?

supružnika.Najvećanepodudarnoststudijisesusrećekodpoređenjamigranatakojirazmatrajupovratakikojiočekujudaćepronaćiadekvatnoobrazovanjezadjecu(22%),upoređenjusa7%povratnikakojisutostvarnoiuspjeli.

“Mora se osigurati posao prije povratka. Osjećam da je mojoj djeci i dalje bolje uinostranstvu,alisenadamdaćeseovopopraviti”

“Želiobihsevratiti,alimebrinebudućnostmojekćerkekojajerođenauSAD.Ovdje,imammnogoalternativazanjenoobrazovanjeiopćupravičnostsistema…”

Poredovoga,21%migranatakojirazmatrajupovratakočekujedaćepostojatiprilikezazaposlenjesupružnika,alisamo8%povratnikaipotvrđujedasuseovaočekivanjaiostvarila.

Ostalerazlikesuuoblastipenzionihplanova.Siguranpenzioniplanpopovratkuočekuje27%zainteresiranihmigranata,alijeovopronašlosamo7%povratnika.Nedostataksigurnogpenzionogplanaćevjerovatnoomestistarijepovratnikeiuticatinadužinuostanka64%migranatakojisuiskazaliintereszatrajnimpovratkom.Poredtoga,samo20%povratnikaimapristupazdravstvenomosiguranju(iakojesamo6%onihkojisuzainteresiranizapovratakiskazalozabrinutostvezanozapružanjezdravstvenogosiguranja).Ovosuključneoblastikojeiziskujuznatnupažnju,kakobiseolakšaopovratakiuspješnareintegracijadijasporeutržišterada.

Pitanjevezanozadržavljanstvo,otkrivada,iako11%migranatakojirazmatrajupovratakimasamostranodržavljanstvo,samo1%povratnikaimastranodržavljanstvo.OvomožebitijasanpokazateljdajepovratakuBiHonihsastranimdržavljanstvomznatnotežiodočekivanog.

„..Poštoimamsamonjemačkodržavljanstvo,uBiHmetretirajukaostranca,štoznačidabihtrebaodaseprijavimzaradnudozvoluiprođemkrozostatakbirokratskihprepreka.Kodsvihkompanijakodkojihsamseprijaviozazaposlenje,predstavljaosamimprevišeposla iradijebi zaposlilidomaćestanovništvo.To ješteta,zatoštomislimdaljudi izdijasporemogusvojimiskustvomkojesustekliuinostranstvuprenijetidostaznanjaipomoćirazvojuBiH.”

Z a p o s l e n j e i t r ž i š t e r a d aPovratnicisubilipitaniostatususvogzaposlenja:61%povratnikajenavelodasuzaposleni

(naspram62%dijaspore),39%sunezaposleni(naspram7%dijaspore),8%sustudenti(naspram21%dijaspore),2%povratnikaidijasporesuvolonteriilipripravnici,2%povratnikanavodidavodesopstvenopoduzeće,upoređenjusagotovo8%migranataudijasporikojirazmatrajupovratak.Idok40%migranatakojirazmatrajupovrataknavodidajepreduslovdanađuposaousvojojstruci,urealnostijeovoslučajsasamo20%povratnika,brojevikojisetakođetrebajugledatiusvjetluzvaničneopćestopenezaposlenostiuBiHkojajeiznosila27%.7

Poređenje iskustvazaposlenja izmeđupovratnika imigranatakoji razmatrajupovratak

7 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,”Anketa o radnoj snazi 2010”, http://www.bhas.ba/tematskibilteni/lfs_2010_001_01-bh.pdf

Page 29: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

27Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

otkrivadazaosobeudijasporikojeimajuizmeđujednuipetgodinaradnogiskustvapostojivećavjerovatnoćadaćesevratitiuBiHodonihsaiscrpnijimradnimiskustvom.Mogućirazlogzaovojedaljudisamanjegodinaradnogiskustvaiskustvajesumnogomobilnijinaglobalnomtržišturadaiimajuvećusklonostkapreuzimanjurizikatakoštoćeućinanovotržišterada.

Podjelazaposlenostiposektorimajeuširemkontekstuslična,satimdaprivatnisektorpredstavljaglavnisektorzaposlenjaizamigranteuinostranstvuizapovratnikeuBiH.

Dijagram 4.2 Sektori radnog iskustva migranata zainteresiranih za povratak u BiH i povratnika

0% 20% 40% 60% 80%100%

povratnici

migranti zainteresirani za povratak

nema radnog iskustva

javni sektor

privatni sektor

međunarodna organizacija

NVO

vođenje spostvenog poduzećaostalo

Određenisektoriukojimasupovratnicizaposlenisumenadžment(25%);informacionetehnologije (20%);obrazovanje iodgojdjece (15%);administrativniposlovi (15%); socijalni/neprofitni rad (15%); bankarstvo, finansijske usluge, i osiguranje (12%); računovodstvo ifinansije(11%);iprodaja(10%).Ovoseuširokompogledupodudarasasektorimaukojesedijasporanadadaćeućiakosevrate,iakodijasporatakođepokazujeintereszajavnisektorinaukukaopotencijalnesektorezaposlenjaukolikosevrate.

ProsječnamjesečnaplatazapovratnikenaBiHtržišteradaje625EUR,dokjeprosječnimjesečniprihoddomaćinstva830EUR.Prosječnodomaćinstvopovratnikasesastojiod2,1osobe.Upoređenjusapojedinačnimnetoprihodomkojiprijavepovratnici,nizakprihoddomaćinstvasugerišedajeobičnoudomaćinstvujednaosobazaposlena.Međutim,državniprosjekmjesečneplaćeuBiHu2010.godinije 798 KM8(406EUR9)u2009.godini,štopredstavlja65%mjesečnogprihodakojisuprikazalipovratniciizoveankete.Ovarazlikauprihodimasugerišedaunaprijeđenevještineiiskustvopovratnika su nešto što poslodavci cijene, i da traže zaposlenje u sektorima koji su boljeplaćeni.

Upoređenjusamigrantimakoji razmatrajupovratak,osobninetodohodakpovratnikaje22%niži,anetoprihoddomaćinstvaje71%niži.OvojasnopokazujedaćepovrataknaBiHtržišteradavjerovatnorezultiratiudeficitu iuosobnomprihodu iuprihodudomaćinstva.Razlikauprihodudomaćinstvasemožeobjasnitiigubitkomprihodadrugogdonosiocaplateudomaćinstvo,amogućeidruštvenimdoprinosimakojisudobijaniudržaviodredišta.

8 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,”Anketa o radnoj snazi 2010”, http://www.bhas.ba/tematskibilteni/lfs_2010_001_01-bh.pdf

9 Raiffeisen banka BH, online konvertor KM u EUR, 02.11.2011

Page 30: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

28 BiH ili ne BiH?

Dijagram 4.3. Mjesečni prihod povratnika u poređenju sa migrantima zainteresiranim za povratak

0102030405060708090

povratnici

migranti zainteresirani za povratak

I n f o r m a c i j e o t r ž i š t u r a d aProsječno,povratniciprovodeizmeđutriišestmjesecitražećiposao,imalisudvaposla

odpovratkaiimajuizmeđujedneitrigodineukupnogradnogiskustva.Povratnicisuutvrdilidasunajboljinačinipronalaženjaposlaputempreporukaprijateljaiporodice(30%),internet(25%),direktnogkontaktasaželjenimposlodavcem(20%),ioglasauBiHnovinama(14%).

Većinapovratnikanavodidasuimnedostajalerelevantneinformacijeotržišturadapopovratku.Samo6%navodidasuimalipristupinformacijamaotržišturadaurazličitimopćinamau BiH, dok 90% nije imalo informacije o uslugama koje pružaju Zavodi za zapošljavanje.Poredećipristupinformacijamapovratnikaimigranatakojirazmatrajupovratak,očitojeda,u4,8godinakojesupovratniciuprosjekuproveliuBiH,nijepostignutnapredakupružanjuinformacijaotržišturada.Umnogimslučajevima,zahtjevizainformacijamaotržištuodstranepovratnikasuvećinegoštojeprocijenjenapotrebazainformacijamakojusudalimigrantiuinostranstvukojisuzainteresiranizapovratak.

Anketiranisubilipitanidanaveduinformacijekojesuimtrebalepripovratku(uslučajupovratnika)iliinformacijekojebiimbilekorisnepripovratku(uslučajuonihzainteresiranihzapovratak).Tabela 4.1 Informacije o tržištu rada koje su tražili migranti zainteresirani za povratak i povratnici

Odgovor Zainteresiranimigrant Povratnici

Informacijeotomekakonaćiupražnjenaradnamjesta 54% 50%

Informacijeopotražnjizaradnomsnagomumojojstruci 58% 68%

InformacijeotržišturadazarazličiteopćineuBiH 49% 77%

Kanalitraženjaposla 49% 61%

Kakopribavitiličnedokumente 24% 39%

Informacijeokoristimaodsocijalnezaštite(zdravstvenoipenzionoosiguranjetepovlasticezavrijemenezaposlenosti)

41% 59%

InformacijeouslugamakojepružajuZavodizazapošljavanje 41% 74%

Page 31: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

29Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

“Sveinformacijekojesamdobiomoraosamsamnaći,nemislimdapostojibilokojaslužbakojaprikupljasveinformacijekojesupotrebnepovratnicimaizdijasporepopovratkuuBiHanikominijedaobilokakveinformacije,tražiosamihipronašaosam”

PopovratkuuBiH,38%povratnikaseregistriralouZavoduzazapošljavanje,štojeuskladusabrojemmigranatauinostranstvukojibiseregistriralipopovratku(37%).UpogledukoristikojepružajuZavodizazapošljavanje,dijagramkojislijedipokazujeda52%povratnikakojisuseregistriralikodZavodazazapošljavanjenisuprimilinikakvekoristi.Međuonimakojisudobilikoristitj.ostvariliprava,većinajesteklapravonazdravstvenoosiguranje(42%).Usprkosčinjenicida35%migranataimaradnoiskustvoprijesvojeinicijalnemigracije,samose1%uspješnoprijavilonapovlasticezanezaposlene.OvajbrojsugeriradapostojinedostatakinformacijaouslugamakojeZavodizazapošljavanjepružaju.

Dijagram 4.4. Koristi ostvarene po registriranju pri zavodima za zapošljavanje po povratku

51%

6%

42%

1%

nisam ostvario/la nikakve koristi

posao

zdravstveno osiguranje

povlastice za nezaposlene

P o d u z e t n i š t v oNajvećarazlikausektorimazapošljavanjakojasejavljakodpoređenjadvijugrupa,može

seuočitikodsamozapošljavanja;samo2%povratnikavodevlastitopoduzeće,upoređenjusa8%međumigrantimakojirazmatrajupovratak.KaopreprekepokretanjupoduzećauBiHsunavedeniproblemisafinansiranjempoduzeća(27%),teškoćepriregistracijikompanije(16%)ifinansijskakriza(11%).Vjerovatnojedaćese32%povratnika,kojirazmatrajupovratak,akojisunavelizainteresiranostzapokretanjepoduzećapopovratkususrestisasličnimpreprekamaakosenepoduzmuodređenemjerekakobisesaovimborilo.

Page 32: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

30 BiH ili ne BiH?

Dijagram 4.5 Prepreke pokretanju poduzeća u BiH po povratku

6%

29%

27%

11%

16%

11% u BiH nije bilo tržišta za poslove koje sam želio/la pokrenuti

problemi sa finansiranjem poduzeća

uslovi poslovanja u BiH su složeniji nego što sam očekivao

finansijska kriza

teškoće pri registraciji kompanije

ostalo

“Pokušao sam otvoriti dvije kompanije u BiH ove godine, ali birokratija, korupcija uinstitucijama i arogancija u pogledu rada i odgovornosti, kao nepostojeći kodeksposlovanja,prisililisumedasevratimnazaduSAD.Imammagisterijizmeđunarodnogupravljanjaistručnjaksamizoblastiinformatikesavišeod10godinaradnogiskustva.TečnogovorimengleskiinjemačkiiuspješnosamposlovaoširomEvrope,KanadeiSAD.Nažalost,vrloneuspješnoumojojBiH.”

N o s t r i f i k a c i j a d i p l o m a44% povratnika je pokušalo nostrificirati diplome, od čega je samo 15% njih uspjelo.

Vjerovatnojedamnogiodonihkojisuzaposlenibezpriznavanjadiploma,radeufirmamailimeđunarodnimorganizacijamakojenetraženostrificiranjediploma.Povratneinformacijeodanketiranihukazujunatoda jetraženipostupaknostrificiranjadiplomaveomadugotrajan,iscrpljujućiteskup.

„Samopronaćipravomjestodanostrificiramdiplomujebioizazov.Postupakjesmješan,skup i osmišljen sa namjerom da me obeshrabri da ostanem u BiH. Odustao sam odpostupkainašaoposaoumeđunarodnojfirmikojauopćenetražinostrifikaciju.”

“Nepokušavamnostrificiratidiplomujernemamnamjeruraditiujavnomsektoru”

Page 33: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

31Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

“Moje iskustvo sa nostrifikacijom diploma je bilo prilično stresno i neuspješno.Prikupljanje dokumenata, neprijateljski stav djelatnika, cijena od 1000 KM, činjenicada nikad neću moći nostrificirati svoju diploma zato što nastavni plan i programmogmagistarskog studija stečenog u inostranstvu nije konzistentan sa relevantnimnastavnimplanomiprogramomnaBiHuniverzitetu.”

M o t i v i s a n o s t z a p o v r a t a kPrimarnimotivimeđupovratnicimasuonajda„prijatelji i porodica žive u BiH“(50%),„da

pomognem ponovno izgraditi zemlju znanjem i iskustvom“(43%),iiskustvoukomsemigrantne osjeća potpuno integrisanim u državi prethodnog odredišta (21%). Ovo je u skladu samotivimakodmigranatakojirazmatrajupovratak,odkojihsumnogiizrazilivoljudapomognurazvojBiHinostalgijukaopokretačkefaktore.Najmanjebitanmotivpovratkasunemogućnostpronalaženjaposlaudržaviprethodnogboravka(3%):drugimriječima,nezaposlenostudržaviodredištanijepokretačkifaktorupovratku.

P r e p r e k e p o v r a t k uAkouporedimozabrinutostikojejedijasporaiskazala

sa preprekama na koje su stvarno naišli povratnici,možemo vidjeti damigranti zainteresirani za povratakveć imaju razumno viđenje izazova na koje će naići umogućempovratku.Upoređenjuizazovakojiseočekujupopovratkusapreprekamanakojesupovratnicinaišli,23%migranatakojirazmatrajupovrataksuzabrinutizavisinusvojeplaće, što jepreprekasakojomsesuočilo50% povratnika. Sličan trend se uočava i u pogleduuopšte pronalaženja zaposlenja, sa 25% migranatakoji razmatraju povratak koji ovo navode kaomogućupoteškoću, a 49% povratnika potvrđuje da je ovoprepreka po povratku. Nezadovoljavajuće ekonomskoi poslovno okruženje, briga za 24% migranata i 49%povratnika,anezadovoljavajućapolitičkasituacija,kojujekaopreprekunavelo25%zainteresiranihmigranatajepotvrđenakod48%povratnika,suidaljeprimarnapitanjameđumigrantimakojirazmatrajupovratakuinostranstvuisituacijasakojimasestvarnosuočavajuonipovratnicikojisuuzemlji.

“OnoštojeveomarazočaravajućejetodastvarikojesamnaučiovanBosneiHercegovinenisambioumogućnostidapodijelimsbilokim.Ilisamprekvalifikovanilinemamdovoljnovezasapolitičarimailiposlodavcem.Tojejakotužnoakomenepitate.Mizapošljavamoljudenaradnamjestanaosnovunjihovihpolitičkihvezailipoložajanjihoveporodice.”

“Danas, sve se okreće okonovca, i čak iako mnogismatraju da ih nešto privlačiu zemlju njihovih roditelja,nesumnjivo je da BiH ne možeponuditiisteekonomskeprilikekao države zapadne Evrope iSAD.Kadabibilovišeprilikezarad,dobrihposlovairazličitihmogućnosti,pomommišljenjumnogi bi ljudi odlučili da sevrate.”

Page 34: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

32 BiH ili ne BiH?

Ključni zaključci za povratnike; stvarnosti prema očekivanjima

• U poređenju sa prosječnim prihodommigranata koji razmatraju povratak natržište rada, prihod povratnika u BiH je niži za 22% u pogledu osobnog netoprihodaiza71%netoprihodadomaćinstva.

• Znatnomanjemigranata(2%)vodevlastitopoduzećeuBiHnegouinostranstvu(8%). Kao prepreke pokretanju poduzeća u BiH navode se: teškoće sapronalaženjemizvorafinansiranja(29%),uslovizaposlovanjeuBiHsutežinegošto jeočekivano(27%), teškoćesaregistriranjemkompanije (16%) ifinansijskakriza(11%).

• Uzorak koji se sastoji odpovratnika,pokazujepodjelunaosnovupola sa52%muškaracai48%žena.Iakoovopredstavljadobrupodjelunaosnovupolakodpovratnika, uzorak migranata zainteresiranih za povratak pokazuje da je višemuškaraca(65%)negožena(35%)trenutnozainteresiranozapovratakuBiH.

• Pitanjeodržavljanstvupokazujedaugrupipovratnikakoji trenutnoboraveuBiH, 1% ima samo stranodržavljanstvo, dok11%migranata zainteresiranih zapovratak imasamostranodržavljanstvo.Ovosugerirada jepovratakuBiHzaonesastranimdržavljanstvomtežinegoštotoočekujumigrantiuinostranstvu.Povratnici saBiHdržavljanstvompredstavljaju 50%uzorka, a 49% imadvojnodržavljanstvo.

• Upoređenjusapreprekamakojeseočekujupopovratkusaonimakojesustvarnoiskusilipovratnici,vidisedasuzainteresovanimigrantizabrinutizavisinuplate(23%), što jepotvrđeno kod50%povratnika. Isti trendovi semoguuočiti kodpronalaženjazaposlenja,gdje25%ovonavodikaozabrinutost,štosepotvrđujekod49%povratnika.

Page 35: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

33Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Motivacija za povratak, kako su odabrali povratnici koji su napustili BiH pokazuje istetrendovekaoštojeotkrivenokodmigranatauinostranstvukojisuzainteresiranizapovratakkaoikodpovratnikakojisujošuBiH.PorivdasedoprineserazvojuBiH,jakeporodičnevezesačlanovimaporodicekojiboraveuBiHiželjadasedjecaodgajajuuBiHčinesekaonajjačimotivizasvegrupeivjerovatnojedaćetokomvremenaostatistabilni,imajućiuvidudaslužekaomotivipovratnicimakoji su se vratili prije pet godina i da su još uvijekpokretači zaonekojinamjeravajudasevrateuskorojbudućnosti. Motivi ličnog izazova (29%), integracija ubh. društvo (29%), i pokušaja integracije u bh. kulturu(29%) koji sunajviše rangirani kodoveposebnegrupepovratnika koji su ponovo migrirali, sugeriše da oniimajutežnjudanaučevišeoBiHdruštvuikulturi,ividepovratakkaoprilikuzaosobnirazvojiizazov,višenegotrajno rješenje.

T r ž i š t e r a d a ProsječnadužinavremenakojemladiljudiproveduuBiH,prijeponovnogodlaska(bilo

udržavuprethodnogodredišta ili nanovudestinaciju) jebila1,6godina.Prosječno, vratilisuseprije5,2godina(uilioko2005.godine)iponovonapuštalizemljunakon3,3godine(uilioko2007.).Uovojgrupipovratnikakojisuponovomigrirali55%jeodgovorilodasumoglinaćiposaouBiH,dok13%nijemoglo,a33%jetvrdilodajenezaposlenostprimarnirazlogzanapuštanjeBiH.

Prosječanperiodvremenakojiovipovratniciprovedutražećiposaojetridošestmjeseci,poslovemijenjajuuprosjekudvaputa,asteklisu1do2godineradnogiskustva,štosesvepodudarasaiskustvompovratnikakojiidaljeboraveuBiH.ProsječnaplaćatokomzaposlenjauBiHjeiznosila600do900EURštojetakođeuistomrasponukaoštonavodeipovratnicikojisuostaliuBiH.

Migranti koji su se vratili u BiH i ponovo otišliE.

“Školujem se da bih dobiodiplomu iz međunarodnihodnosau2011.godiniinadamse da ću naći zaposlenje uSarajevu.Proveosam6mjeseciu BiH 2010. godine kakobih ispitao teren za održivipovratak.”

Page 36: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

34 BiH ili ne BiH?

Tabela 5.1 Da li ste pronašli posao po dolasku u BiH?

Odgovor

Da,našaosamposaoprijedolaskauzemlju 18%

Da,našaosamposaopopovratku 38%

Ne 13%

Ne,nisamnašaoposaoinapustiosamzemljuzbogtoga 33%

U s l o v i s a k o j i m a s e s u s r e l o p o p o v r a t k uOva grupapovratnika, koja je ponovootišla imala je rješeno stambenopitanje (56%),

posaoustruci(27%),zdravstvenoosiguranje(20%),i izgrađenudruštvenumrežu(17%),štoslijeditrendovekojesudalipovratnicikojisujošuBiH.Povratnicikojisuotišli,takođenavodeslične niske postotke uslova kao i oni koji su ostali kada se radi o penzionomplanu (2%),obrazovanjudjece(2%),iposluzapartnera/supružnika(2%).

P r e p r e k e p o p o v r a t k u i r a z l o z i z a p o n o v n om i g r i r a n j e i z B i H

Dakle,zaštojeovagrupamladihljudiotišladokjedrugagrupaostalauzemlji?Nažalost,djelokrugoveanketeiveličinaoveodređenegrupeispitanikanedopuštanamdaizvodimobilokakvečvrstezaključke.Nagovještajmožebitiučinjenicidajejednatrećinaonihkojisumigriraliponovo(suprotnoonim19%kojisuostaliudržavi)naveladanitijednaodprilikakojesunavedeneuanketinijeneštonaštasunaišlipopovratku.

Anketa takođe daje razloge zašto mladi povratnici biraju da ponovo napuste zemlju:nekinikadnenađuzaposlenje(22%),druginađudrugiposao izvanBiH (21%),porodicenisubile zadovoljnepovratkom(19%),nekinikadnisunašlizadovoljavajućezaposlenje(17%),anekisenisumogliintegrisatiuBiHdruštvo(14%).Stogajeodrživipovratakzaovugrupuprimarnoovisioouspješnoj integraciji naBiH tržišterada: nezaposlenost, nedostatak zadovoljavajućegzaposlenja ili nova poslovna prilika u inostranstvupokretačidrugemigracijeizBiH.Onoštojeinteresantnojedasetakođemožeuočitidazadovoljstvosupružnikaili partnera iskustvom povratka (i posebno uspjehpartneranatržišturada–samo2%partneraponovnihmigranatasubiliustanjudanađuposaopopovratku)jestebitanfaktorzaodrživipovratak iz inostranstva.Međutim, 60% ispitanika je navelo da bi razmislili opovratkunaBiHtržišterada.

“Želio sam se vratiti i to sami učinio, ali moje okruženje jestvorilo dva velika problema.Prvi je da sam studirao uinostranstvu (nisam klasičnadijaspora po definiciji, vani sambiosamoradistudija) inatosegledalo sa podsmjehom. Drugije da kada sam se vratio savjerenicom (kasnije suprugom)koja nije BiH državljanka, te potomenijemoglanaćinormalnozaposlenjeusljedpotrebedaimaradnudozvolu.”

Page 37: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

35Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Dijagram 5.1. Razlozi za ponovnu migraciju

22%

17%

14%

21%

7%

19%

nisam pronašao/la posao

nisam pronašao/la zadovoljavajući posao

nisam se mogao/la integrisati u BiH društvo

našao/la drugi posao van BiH

nedostajala mi je porodica i prijatelji

moja porodica nije bila zadovoljna povratkom

Ohrabrenje zamlade ljudeudijaspori kojisu možda poželjeli da se vrate i da “ispitajuteren” leži u tome što su se plate onih koji suse vratili u BiH, a onda ponovo otišli vratilena nivo prije odlaska, što sugeriše da periodprivremenog povratka u BiH nema negativanuticajnapotencijalzaradeuinostranstvu.

“Bilojejakoteškoreintegrisatiseradinegativnostisakojomsemladisuočavajuredovno.Pronaćiposaojebilogotovonemogućejerjepostalojasnokako“veze”i“poznanstva”funkcionišuustvarnomživotu.Štosetičestilaživotabilojepriličnolakoreintegrisatiseiponovopovezatisaprijateljimaiporodicom.”

“Vratio sam se u BiH jer sam dubokovjerovao da mogu koristiti mojeobrazovanje stečeno u inostranstvukako bih doprinosio razvoju svojezemlje ali nakon skoro tri godinesamodlučio da ponovo napustim BiHzatoštonisammogaonaćiadekvatnozaposlenje.Radiosamza500,00dolaramjesečno 10 mjeseci i jednostavnonisammogaonastaviti živjetiodtakomaleplaće.”

Page 38: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

36 BiH ili ne BiH?

Ključni zaključci migranata koji su se vratili u BiH i ponovo otišli

• 55%jeodgovorilodasumoglinaćiposaotokomsvogboravkauBiH,dok46%nijebiloumogućnostidanađeposao.Primalisu600-900EURprihoda,štosepodudarasaprihodimapovratnikakojisujošuvijekuBiH.

• IdoksupovratnicipokretaniistimmotivimakaopovratnicidadoprinesurazvojuBiHiujedinesesaporodicomiprijateljima,glavnirazloziponovnemigracijeizBiHsubilinemogućnostdaseuopćepronađeposao(22%),pronalaženjedrugogposla izvan BiH (21%), moja porodica nije bila zadovoljna povratkom (19%) inikadnisamnašaozadovoljavajućezaposlenje(17%).

• Postojeći prosječni netomjesečni prihod ove grupe ispitanika je 808 EUR, aprosječnimjesečniprihoddomaćinstvaje2,801EURštosugerišedasunjihoveplaćeudijasporiostalena istomnivoukao iprijeodlaskauBiH, što značidamigracijauBiHnemanegativanuticajnapotencijalzaradeuinostranstvu.

• 60%ispitanikajeodgovorilodabiopetrazmotrilipovrataknaBiHtržišterada.

Page 39: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

37Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Odukupnogbrojaispitanika,31%navodidanerazmatrajupovratakuBiH.Ovagrupasedaljemožepodijelitinaonekojinavodedatrenutno nisuzainteresiranizapovratakuBiH,alimogupromijenitimišljenjeubudućnosti(15%ovegrupe)ionekojinavodedanemaju namjeru da se ikad vrate (85%ovegrupe).Uovojgrupiod271ispitanika,56%sumuškarci,a44%žene.

51%uovojgrupiimasamoBiHdržavljanstvo,štojevisokpostotakupoređenjusadrugimsegmentimaispitanikaankete.Oko36%ovegrupemladedijasporeimaiBiHdržavljanstvoidržavljanstvodržaveodredišta,dok13%ispitanikauovojgrupiimasamostranodržavljanstvo,štojeprocenatkojijedoneklevišinegokodmigranatazainteresiranihzapovratakionihkojisusevratili.

P r e p r e k e p o v r a t k uOnoštosevidikaopreprekepovratkuuBiHsunezadovoljavajućapolitičkasituacijau

državi(21%),nezadovoljavajućeekonomskoiposlovnookruženjeuBiH(18%),nivoplatauBiH(17%),razlikeuživotnomstandarduizmeđusadašnjedržaveboravkaiBiH(16%),pronalaženjezaposlenjaustruci (14%).Upoređenjusadrugimgrupamauanketi,onikojinerazmatrajupovratak vide prepreke društveno-političkog i makroekonomskog okruženja kao najvećukočnicu,doksedrugegrupevišefokusirajunapraktičnapitanjapronalaženjaposla.

MnogiispitaniciizovegrupesuodabralidanavedusvojepreduslovekojisuimpotrebnidapostojeprijenegobirazmotrilipovratakuBiH.Mnogiodnjihsuodabralidasefokusirajuuopćenonadruštvo,umjestona zaposlenje i tržište rada: “dugoročna politička i socijalna stabilnost,” “više tolerantnosti među nacionalnostima i polovima” i “jače demokratske institucije i bolja ekonomija.”

“(Moj uslov za povratak je) prilika da unaprijedim uslove rada u svojoj struci, nizakstepenkorupcije,bržiradpravnogsistema,nižestopekriminalaiukidanjeentiteta”.

Migranti u inostranstvu koji ne razmatraju povratak:

PregledF.

Page 40: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

38 BiH ili ne BiH?

Ključni zaključci migranata u inostranstvu koji ne razmatraju povratak

• Ugrupimigranatakojanijezainteresiranazapovratak,85%njihnavodidanemajunamjerudaseikadvratedok15%nerazmatrapovratakkaoopcijutrenutno,alimožepromijenitimišljenjeubudućnosti.

• Ono što se vidi kao prepreke povratku u BiH su nezadovoljavajuća političkasituacija udržavi (21%), nezadovoljavajućeekonomsko i poslovnookruženjeudržavi (18%),nivoplaće (17%) i razlikauživotnomstandardu izmeđutrenutnedržave boravka i BiH (16%) i pronalaženje posla u struci (14%). Ova druga poveličinigrupauuzorku(31%odukupnoguzorka)iskazujestavtakoštodovodiuprviplanpolitičkerazlogeinezadovoljstvopostojećomekonomskomsituacijomudržavikaopreprekepovratku.

Page 41: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

39Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

K a ko d i j a s p o r a m o ž e d o p r i n i j e t i r a z v o j u B i H ?Migracijairazvojtj.uticajmigranatanarazvojsvojedomovine,jesvepopularnijepolje

istraživanjaiaktivnostiširomsvijeta.AnketajesadržalanizpitanjavezanihzapotencijalmladedijasporedadoprineserazvojuBiH.

Sljedećeizjavesudatesvimispitanicima.Ispitanicisuodgovaralikoristećiskaluod1do4koja je formulisanatakoda4predstavljanajvišistepenslaganjasa izjavom(apsolutno se slažem),a1pokazujenajmanjistepenslaganja(potpuno se ne slažem )gdjeje2“tendencija ka neslaganju”, a 3 “tendencija ka slaganju”.

Tabela 8.1 Doprinos dijaspore razvoju BiH

Odgovor Povratnici ZainteresiraniPonovni migranti

NezainteresiraniProsjek svih grupa/pitanju

IdentifikujemsesarazvojemBiH 2.4 2.5 2.8 2.9 2.7

VjerujemdamladaradnasnagaizdijasporemožeunaprijeditirazvojBiH

2.0 1.9 1.9 2.2 2.0

Osjećamdasammogao/la-bihmogao/lapodijelitiznanjeiiskustvokojesamstekao/lauinostranstvusakolegamauBiH

1.9 2.0 1.8 2.5 2.0

Iakosvegrupepokazujuvisokstepenslaganjasaizjavom“identifikujem se sa razvojem BiH,” izgledadasuvišeskeptičnikadase radionjihovojmogućnostidastvarnodoprinesurazvojuBiH:i“unapređenje razvoja BiH”i“razmjena znanja i iskustva”sudobiliniskeocjene.OvepriličnoslabeprognozemogugovoritioznačajusveukupnogizazovasakojimsesuočavarazvojBiHičinjenicidadijasporanevidiklimuudomovinikojajeotvorenakaprenosuznanjaivještinakodkolegaiznjihoveoblastiradapopovratku.

Doprinosi razvoju BiHG.

Page 42: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

40 BiH ili ne BiH?

Dabi se identifikovalokakosupripadnicidijaspore izvanBiHgranica zainteresiranidabududiorazvojaBiH,datjedodatnisetopcijazadoprinosBiHkojijebionaraspolaganjusamomigrantimaizvanBiH.Bilisudopuštenivišestrukiodgovorinapitanje.

Tabela 8.2 . Na koji način ste zainteresirani za doprinos razvoju BiH?

Odgovor Zainteresirani Ponovni migranti

Nezainteresirani

(Ponovnim)dolaskomnaBiHtržišterada 51% 42%

VolontiranjemuBiHtokomograničenogvremenskogperiodasvakegodine

14% 17% 24%

Online/virtualnimvolontiranjem 12% 20% 36%

ŠtednjomnovcauBiHbankama 15% 12% 24%

ObnovomstambenejediniceuBiH 26% 27% 52%

SlanjemnovcaporodiciiprijateljimauBiH 30% 39% 81%

OdmoromuBiHsvakegodine 31% 31% 69%

InvestiranjemuBiHprojekte 23% 24% 48%

PokretanjempoduzećauBiH 35% 20% 69%

UspostavomposlovnihvezasapoduzećimauBiH 30% 34% 67%

Nuđenjembesplatnihkonsultacijakolegama/poduzećimauBiHumojojoblastistručnosti

23% 29% 57%

MigrantiuinostranstvuzainteresiranizapovrataksmatrajudanajboljemogudoprinijetipovratkomnaBiHtržišterada(51%),pokretanjemposlovneaktivnostiuBiH(35%),iodmoromuBiHsvakegodine.MigrantikojisusevratiliuBiHiponovootišlividedrugipovrataknaBiHtržišterada(31%),slanjenovcaporodiciiprijateljimauBiH(39%)iuspostavuposlovnihvezasaBiHkompanijamakao svojpreferiraninačinodržavanjaveze sadomovinom.MigrantiuinostranstvukojisuizjavilidanisuzainteresiranizapovratakuBiH,uogromnombrojusmatrajudanajboljemogudoprinijetiputemslanjemnovčanihdoznaka(81%),uspostavomposlovnihvezasaBiHkompanijama(67%)iponudombesplatnihkonsultacijakolegama/kompanijamauBiHusvojojstručnojoblasti(57%).

IakomladiljudikojisuimaliprilikuvratitiseuBiHosjećajudadoprinoseilimogudoprinijetinajviše kroz svojeprisustvona lokalnom tržištu rada,oni koji još živeudijaspori pokazujuinteresdapomognurazvojBiHputemslanjanovčanihdoznaka,uspostavomposlovnihvezasaBiHkompanijamaiponudombesplatnihkonsultacijakolegama/kompanijamauBiHiznjihovestručneoblasti.OvosugerišedapostojivoljadasedoprineserazvojuBiHikrozfizičkipovratakiuvidudoprinosakojinetražefizičkoprisustvoudržavi.

P o s t o j i l i r e c i p r o c i t e t d o b i t i i p o v r a t k a ?Imajućiuvidudadijasporaimladipovratnicipokazujuintereszapovrataki/ilidoprinos

razvojusvojezemljeporijekla;dalitakođevideiličnudobitudolaskuuBiH?

Page 43: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

41Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Anketiranisupitanidarangirajunaljestviciod1do4svojemišljenjekakonjihovoučešćenaBiHtržišturadaje (uslučajuonihkojisuradiliuBiH)ilibi (uslučajuonihkojiživeudijasporiikojinisuimaliradnogiskustvauBiH)uticalonanjihovosobnirastikarijeru.Utabelikojaslijedi1 je “apsolutno se ne slažem”, a 4 je “apsolutno se slažem”.Većiprosjecistoga,ukazujunavećistepenslaganjasaizjavom.Imajućiuviduodgovore,činisedaonikojisuanketiraniusvimgrupamavideraduBiHkaoprilikuzaosobnirazvojinapredovanjeukarijeri.

Table 8.3 Postoji li recipročna dobit od povratka?

Odgovor Povratnici ZainteresiraniPonovni migranti

NezainteresiraniProsjek svih grupa/pitanju

IntegrisanjeutržišteradauBiHjeilimimožepružitiprilikuzaosobnirazvoj

2.3 2.3 2.2 2.6 2.4

DolaskomuBiHsam/moguunaprijeditisvojukarijeru

2.8 3.0 3.1 3.2 3.0

“Sretansamštosamsevratio. ImaosamprilikudastudiramuSAD isad jevrijemedausmjerim energiju da doprinesem BiH. To je moja zemlja i ako ne doprinesem njenomrazvoju,nemampravadaočekujemdatodrugiučine.”

“Razmišljamopovratku,alinemampredstaveotomekakavbimibioživotkadabihsevratio.Postojidilema,gdjesamnajkorisnijisvojojzemlji,tugdjesamilitamoumojojdomovini.”

Page 44: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u
Page 45: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

43Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

AnalizakvantitativnihpodatakaprikupljenihkrozYERPanketujeprikazanauprethodnomtekstu,teotkrivanizinteresantnihnalaza.Prepoznavanjemograničenjaanketekojejedatouuvoduovogizvještaja,idaljemožemoizvućinizzaključakaipreporukakojemoguslužitikaopolazištezadaljeanalize,diskusije,iosmišljanjepolitikauBiHvezanihzadijasporu.

RezultationamjeripovratkamigranatasupokazalidajesamomalipostotakispitanikaodabraodasenikadnevratiuBiH(5%ukupnoguzorka).Ovajbroj,ukombinacijisabrojkamakojepokazujudavišeodpolaispitanikarazmatrapovratakilibigamoglorazmotriti,sugerirada bi adekvatne politike imale značajne rezultate u pogledu uslova povratka obrazovanihmladihljudikojitrenutnoboraveuinostranstvu.

OsnovnedemografskebrojkeomigrantimapokazujudasuBiHmigrantiuopćenomladi,ubraku,idaimajudjecu.Činjenicadamnogiispitaniciimajudjecu,ukombinacijisaodgovorimanakvalitativnapitanjaouslovimazadjecu,kao jedanodnajznačajnijihuslovakojiočekujukada razmatraju povratak, jeste jasna sugestija onima koji kreiraju politike u vezi fokusapotencijalnihintervencijakakobisemladadijasporaprivuklauBiH.

Onoštojeposebnoznačajnojedavećinaispitanikaodgovarakakoimajuuniverzitetskoobrazovanje.Ovajrezultatukombinacijisakvalitativnimodgovorimanapitanjaostručnomiskustvu i vještinama koje bi mogli ponuditi na BiH tržištu rada, pokazuju kako je velikipotencijalBiHdijasporeivrstevještinakojesemoguiskoristitiuekonomskomrazvojuzemlje.Ovotakođesugerirakojiposlovisemogunuditiovimljudimakakobiihseprivuklodasevrate.Nadalje,ovosugeriradaćebitipresudnodaseotklonebrojnepreprekepoputteškoćeitroškanostrifikacijestranihdiploma.

DržavniprosjekmjesečneplateuBiHjeu2010.godinibio798KM(408EUR)10,štočini65%mjesečnogprihodakojisunavelipovratniciuovojanketi.Razlikauprihodusugerišedaunapređenevještineiiskustvopovratnikasuneštoštoposlodavcicijene,idatražezaposlenjeu sektorima koji su bolje plaćeni. Međutim, u poređenju sa migrantima koji razmatrajupovratak,osobnanetoprimanjapovratnika su22%niža inetoprihoddomaćinstva je71%niži.OvojasnonaglašavadaćepovrataknaBiHtržišteradavjerovatnorezultiratiumanjenjem

10 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,”Anketa o radnoj snazi 2010”, http://www.bhas.ba/tematskibilteni/lfs_2010_001_01-bh.pdf

ZaključciH.

Page 46: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

44 BiH ili ne BiH?

kakoosobnogtakoiprihodadomaćinstva.

Najveći dio ispitanika ima određenog radnog iskustva, uglavnom između 1 i 5 godina(39%).Idalje,svakipetiispitanikjeodgovoriodaon/anemabilokakvoradnoiskustvo.Ovosemožeobjasnitičinjenicomdasuovi ljudiuprosjekuveomamladi imnogiodnjih idaljestudirajuilisuupravoizašlinatržišterada.Nedostatakradnogiskustvajeupozitivnojkorelacijisanjihovomnamjeromdasevrate.Ovosugeriradadavanjeprilikazapraksumladojdijasporikojastudirauinostranstvumožebitivrlokorisnozadržavu,privlačećiihipomažućiimdaseintegrišuiprimijenevještinekojesustekliuinostranstvu.

Odispitanikakojisusevratili,samotrećinanjihjeodgovoriladasupronašliposaopopovratku.Ovo sugerira da bi pružanje usluga traženja posla, obuke i karijernog savjetovanja povratnikaodstraneZavodazazapošljavanjeiCentarazainformisanje,savjetovanjeiobuku(CISO)kojejeuspostavioMDG-FYERPna16lokacijaširomBiH,imaloznatanuticajnapovratnikeinjihovuodlukudaostanu,tebimoglosmanjitibrojonihkojisuodlučilidaponovomigriraju.

Idoksumnogimigrantizainteresiranizapoduzetništvo,malonjihstvarnopokrenepoduzećepopovratku.OvoukazujenapreprekeikomplikacijevezanezaposlovanjeuBiHaliinatodamnogimigrantinemajuiskustvauposlovanjuuBiHprijemigracijenitiusvojojzemljiboravka,teimmogunedostajativještinepokretanjapoduzeća.Ovosugeriraprilikudasemladimpovratnicimapružipodrškakrozinformacije,umrežavanje,finansiranjeipomoćurazvojuposlovanja.

Mladadijaspora izBiHdoživljava“identitetdijaspore”11 iakosuna jednoj stranidobroplaćeni iuspješnointegrisaniustranotržišterada,takođevidimodaseovimigrantiidaljeosjećajudubokovezani zadomovinuusljedprisilnemigracije,porodice iprijatelja koji živeu BiH te nedostatka holističke integriranosti u državama svog odredišta (28% migranatazainteresiranihzapovrataksuizjavilidaseneosjećajukodkućegdjetrenutnožive).

Zanimljivo,svejeviše,gotovoistiudiomigranatauinostranstvuionihkojisuangažovanikrozstalnozaposlenjesapunimradnimvremenom(44%migranatazainteresiranihzapovrataki41%povratnika).Ovosemožegledatiukonteksturazličitihfaktorakojiutičunatržišteradaalitakođeseodređeniakcenattrebastavitinaživotnevještineiključnesposobnosti12 koje ova cijelagrupaposjedujekadaulazinatržišteradauinostranstvuiliuBiH.

I na kraju, ali nemanjebitno, jeste završni odjeljakovog izvještaja koji jepokazaodapripadnici dijaspore bez obzira na namjeru povratka, imaju izraženu želju da doprinesurazvojuBiH.Akoova želja i vještine kao i iskustvo i sposobnosti kojemladadijaspora imadaponudi,mogubitipodržaniprilikamauBiH tada i zemlja imigrantimogubitiupozicijida razviju recipročnu vezu u kojoj svi dobijaju, povezujućimigraciju i razvoj. Potencijal za“trostrukidobitak13”takođepostoji:interesmladedijasporeza“uspostavljanjeposlovnihvezasa kompanijamauBiH”predstavlja priliku, ne samo zaBiH već i zadržave koje suprimilemigrante,daproširesvojuzonuuticajaudržavamaporijekla.14

11 “...Iskustvo Dijaspore kako sam sam namjerio ovdje je definisano, ne suštinom ni čistoćom, nego kroz prepoznavanje potrebne hetero-genosti i raznovrsnosti..” Hall, Stuart “Cultural Identity and Diaspora” iz knjige Jonathan Rutherforda” Identity, Community, Culture, Differ-ence” London: Lawrence and Wishart, 1990

12 UNICEF “Identificiranje ključnih sposobnosti i životnih vještina” MDG-F/YERP publikacija 2011

13 “Cirkularna migracija” je nedavno promovirana kao trostruko dobitna kombinacija koja spaja koristi zemalja odredišta, porijekla i samih radnika migranata – i glavni je mehanizam da se poberu razvojne koristi od migracije rada. ILO 2011

14 Hatzigeorgiou, Andreas “Migracija kao potpora trgovini: Procjena veza između međunarodne trgovine i migracija,” (B.E. žurnal ekonomske analize i politike 2010) The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 2010

Page 47: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

45Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

Strategija za dijasporu:Dijaspora ipitanjamigracijetrebajubiti integrisaniupostojećestrategije i donosioci odluka trebaju razmotriti dovršavanje strategije za dijasporu za BiH,crpećiiskustvoizpozitivnihprimjeradrugihzemaljauregiji.Elementibilokojestrategijekojauključujepitanjadijasporemogurazmotritiolakšavanjeipraćenjemanjeopipljivihdoprinosakaoštosutransferinovacija,znanjaivještina.15

Podaci o tržištu rada:Zavodizazapošljavanjeuobaentitetasupreuzelinasebezadatakdapoboljšajuinformacijeotržišturadakakobitačnijeodražavalepotražnju,ponuduiprazninenatržišturada.OvajprocesjeodpresudnogznačajazasvemladeljudeuBiHimožesedodatnopokazatikoristanizamlademigranteuinostranstvuizarazvojBiHakodioovihnaporadopredodijaspore:akonedostacinatržišturadabuduidentifikovaniupogleduponuderadnesnageuzemlji,učinkovitodopiranjedoiumrežavanjesamladomdijasporombirezultiralotimedaseosiguradanedostaciuvještinamabudupopunjenimladimtalentimaizinostranstva.

Podrška mladim povratnicima i porodicama: Kao dio ove ankete, 39% povratnika kojitrenutnoboraveuBiHprijavljujudasunezaposleni.Ovajbrojjeiznadpostotkanezaposlenostiu BiH (27%) iz „Ankete o radnoj snazi 2010”16, što sugeriše da se povratnici suočavaju sadodatnimpreprekamaupristuputržišturada.Kaoštojeprethodnopomenuto,ovonaglašavapotrebuzauslugamatraženjaposla,savjetovanjaokarijeri,kojabibilaposebnousmjerenanamladepovratnikeinjihovesupružnike.OvojeuokvirumandataCISOitrebasepoticati.

Budući damnogimladi ljudi koji razmatraju povratak imaju porodice,mogu se razvitikursevijezikaikulturneorijentacijezadjecukojasuupratnjipovratnika,teihtakopripremitizaprelaznaškolovanjeuBiH.

Pojednostavljenjenostrifikacijediplomajeneophodno.Idealno,objedinjenprocesbisetebaorazvitizacijeludržavuuzmogućnostpraćenjazahtjevaonline.

15 Zajednička inicijativa Vlade Hrvatske i Svjetske banke “Jedinstvo uz pomoć znanja” je stvorila solidne osnove za umrežavanje i zajedničke napore naučnika kod kuće i u inostranstvu. Podržava se porast veza između univerziteta i istraživačkih centara u domovini za naučnike i istraživače poput saradnje u istraživačkim projektima, organizaciji zajedničkih konferencija, institucionalnih sporazuma programa udruživanja. http://www.ukf.hr/default.aspx?id=65

16 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,”Anketa o radnoj snazi 2010” http://www.bhas.ba/tematskibilteni/lfs_2010_001_01-bh.pdf

Razmatranja politike I.

Page 48: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

46 BiH ili ne BiH?

Ulaganje:Agencijazapromoviranjestranihulaganja(FIPA)iregionalnerazvojneagencijemoguosmislitipromotivneaktivnostikojeciljajumladuBiHdijasporu17pružajućiorjentacijupovratnicima zainteresiranim za ulaganje u BiH po povratku ili iz svojih zemalja boravka.Prilikeumrežavanjaizmeđudijasporeiinvestitorapovratnika,tepoduzećaudržavimoguseorganiziratikakobiseomogućiodvosmjerniprenosznanjaipodrška.Ulaganjebisetakođepoticalonuđenjempovoljnihporeznihtretmana,bržeregistracijekompanijaiostaliholakšicaprivremeneprirode,naosnovuučinka.

S u g e s t i j e z a b u d u ć e i s t r a ž i v a č eDaljeistraživanjetrebatežitikaprikazivanjurazlikauintegriranjupopovratkuuBiHpo

polu,poštojeovoistraživanjeutvrdilodasetrenutnovišemuškaraca(65%)odženaželivratitinaBiHtržišterada.

28%zainteresiranihmigranatatvrdidase“neosjećakaokodkućetamogdjesadažive”i smatraovomotivomzapovratakuBiH.Samo1%zainteresiranihmigranatasmatrasvojunezaposlenostrazlogomzapovratak,štosugeriradaintegriranjeutržištarada(ilinedostatakistog) predstavlja samo diomnogih razmatranja koja utiču na želju bilo koje osobe da sevratiuBiH.Daljeistraživanjemožeciljatinaproučavanjepunogspektradinamikepovratkaireintegracije.

Dalje istraživanje trebalo bi usmjeriti na povratak starijihmigranata iz dijaspore. Ovoistraživanje pokazuje da se 27% migranata zainteresiranih za povratak nadaju sigurnompenzionomplanu,štojeneštonaštajenaišlosamo7%povratnika.

VeomamalagrupauovomuzorkusuonikojisuponovomigriralinakonpovratkauBiH.60% te grupe,međutim, tvrdi da su zainteresovani da se još jednomvrateuBiH.Da li suovocirkularnimigranti,iakojesu,kakosenjihovamobilnostmožepodržatiikakosenjihovevještineiznanjemoguiskoristiti?

PovratakiintegracijapoduzetnikasetrebamapiratikakobisepredstavileprilikeiizazovisakojimaseinvestitorisuočavajupopovratkuuBiH.

Kratkoročne kao i dugoročne koristi vezane za tržište rada od povratka u BiH zapojedinačnog povratnika, državu prijema kao i državu iz koje se dolazi se trebaju pratiti idokumentovati.Kodobijauprocesupovratkaudomovinu?

17 Ministarstvo za dijasporu Srbije je pripremilo material posebno namijenjen srbijanskoj dijaspori. Vidjeti primjer publikacije/CD-a “Prilike za ulaganje u općinama Srbije i gradovima” i novu web stranicu: http://www.mzd.photosidea.com/

Page 49: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u
Page 50: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u
Page 51: BiH ili ne BiH-izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH

BiH ili ne BiH?Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I ZADRŽAVANJA MLADIH