28
ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

Bih 135214

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slatkovodno ribarstvo u smislu ovog zakona je upravljanje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvata ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i njihovih staništa.

Citation preview

 • ZAKON

  O SLATKOVODNOM RIBARSTVUBRKO DISTRIKTA BiH

 • U skladu s lanom 23 Statuta Brko distrikta BiH (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH brojevi 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 i 24/05) Skuptina Brko distrikta BiH na 20. sjednici odranoj 16. i 17. novembra 2005. godine, usvaja

  ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

  BRKO DISTRIKTA BiH

  I. OSNOVNE ODREDBE

  lan 1 1. Slatkovodno ribarstvo u smislu ovog zakona je upravljanje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvata ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zatitu riba i njihovih stanita. 2. Ribe u slatkim vodama koriste se na odriv nain koji doprinosi uvanju biolokih razlika u ekolokom sistemu. 3. Ribe u slatkim vodama dio su prirode od interesa za Brko distrikt BiH i imaju njegov poseban znaaj i zatitu koja se provodi shodno odredbama ovog zakona. 4. Ribe se u ribolovakim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uslovima utvrenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  lan 2 U smislu ovog zakona pojedini pojmovi imaju slijedee znaenje:

  1. akvakultura je privredna grana uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i ishrane u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama;

  2. dozvola za rekreativno-sportski ribolov je ovlatenje na osnovu kojeg ribolovci mogu obavljati rekreativno-sportski ribolov;

  3. godinji plan je dokument za provoenje privredne osnove tokom kalendarske godine;4. privredna osnova je struna studija o nainu upravljanja ribolovakim podrujem ili ribolovakom

  zonom, a odnosi se na obavljanje rekreativno-sportskog i privrednog ribolova;5. privredni ribolov je lov riba radi obezbjeenja dohotka;6. ihtiomasa je ukupna koliina ribe na odreenom ribolovakom podruju u odreenom vremenu;7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti ni

  stavljati u promet;8. mamak je sve ono ime se mami i lovi riba;9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol;10. ef je ef odjeljenja nadlenog za slatkovodno ribarstvo;11. odjeljenje je odjeljenje nadleno za slatkovodno ribarstvo;12. monitoring je sistemsko praenje stanja ribljeg fonda i drugog ivog svijeta;13. nerazvijene ribe su svi razvijeni oblici riba koje jo nisu dostigle spolnu zrelost;14. oprema je sredstvo koje namjenom omoguava upotrebu ribarskog alata;15. nosilac odobrenja za akvakulturu je fiziko ili pravno lice koje je dobilo odobrenje za privrednu

  granu akvakulture;16. nosilac odobrenja za privredni ribolov je fiziko ili pravno lice koje je dobilo odobrenje za

  privredni ribolov;17. nosilac ribolovakog prava je fiziko ili pravno lice koje je na osnovu provedenog javnog konkursa

  steklo ribolovako pravo na odreenom podruju ili odreenoj ribolovakoj zoni, za rekreativno- -sportski ribolov;

  2

 • 18. poribljavanje je plansko unoenje riba u ribolovake vode na temelju privredne osnove i godinjeg plana;

  19. odobrenje je ovlatenje na osnovu kojeg fizika ili pravna lica smiju obavljati privrednu djelatnost ribolova ili akvakulture;

  20. rekreativno-sportski ribolov je lov riba udicom radi rekreacije ili sporta;21. revizija privredne osnove je usklaivanje privredne osnove shodno novonastalim uslovima na

  nekom ribolovakom podruju za koje vrijedi privredna osnova;22. ribolovac je fiziko lice koje se bavi rekreativno-sportskim ribolovom na osnovu vaee dozvole za

  rekreativno-sportski ribolov;23. ribnjak je objekat na poljoprivrednom ili drugom zemljitu koji se koristi za akvakulturu, a mogu

  biti toplovodni ili hladnovodni;24. ribolovaki uvar je slubeno lice nosilac ribolovako-uvarskog prava koje je struno

  osposobljeno za obavljanje kontrole u rekreativno-sportskom i privrednom ribolovu;25. ribolov je lov riba uz upotrebu ribarskih alata i opreme, a moe biti privredni i rekreativno-sportski

  ribolov;26. ribolovaka zona je dio ribolovakog podruja na kojem se ostvaruje ribolovako pravo radi

  ribolova, akvakulture ili zatite riba;27. ribolovake vode su slatke vode na kojima se obavlja ribolov;28. ribolovaka udruenja su udruenja ribolovaca u obavljanju rekreativno-sportskog ribolova na

  odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni, u kojoj su propisane sve mjere za provoenje zatite riba;

  29. ribarski alat je pribor kojim se obavlja ribolov;30. ribolovako pravo je osnovni akt kojim se nosiocima omoguava obavljanje rekreativno-sportskog

  ribolova na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni, u kojem su propisane sve mjere za provoenje zatite riba na tom ribolovakom podruju ili u toj ribolovakoj zoni;

  31. ribolovako podruje je podruje odreenog vodotoka sa svim njegovim pritokama i plovnim podrujima, odnosno podruje stajaih voda koje predstavlja bioloku, hidrografsku i privrednu cjelinu i ima uslove za ribolov, akvakulturu i zatitu riba, struno sistemsko praenje i primjenu mjera od vanosti za razvoj slatkovodnog ribarstva;

  32. slatke vode (kopnene vode) su sve tekue vode s njihovim plovnim podrujima i svi drugi oblici stajaih voda;

  33. stavljati u promet, znai prodavati ili vriti zamjenu ribe;34. strane vrste riba (alohtone) su one vrste koje iskljuivo ne borave u odreenoj ribolovakoj vodi;35. ulov su ulovljeni primjerci riba u rekreativno-sportskom i privrednom ribolovu;36. zatita je zbir mjera koje se preduzimaju radi ouvanja i osiguranja uslova za dugorono i odrivo

  koritenje riba.

  Ribolovake vode

  lan 3(1) Ribolovake vode su sve slatke vode, u kojima ive slatkovodne vrste riba kojima se upravlja u svrhu rekreativno-sportskog ili privrednog ribolova osim voda:

  1. u posebno zatienim dijelovima prirode proglaenim na osnovu posebnog zakona,2. u ribnjacima,3. u akumulacijama, jezerima ili tekuim vodama iz kojih se zahvata voda za pie i koje su na

  osnovu posebnog zakona zatiene,4. u akumulacijama, jezerima i tekuim vodama koje su rezervisane za javnu upotrebu.

  (2) Ribolovake vode su stajae i tekue.

  3

 • (3) Stajae vode su prirodna i vjetaka jezera, bare i stari rijeni rukavci koji nemaju vezu s tekuom vodom, a tekue su sve ostale ribolovake vode.

  (4) Rekreativno-sportski ribolov na ribolovakim vodama moe se obavljati pod uslovima odreenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.(5) Izuzetno na vjetakim jezerima nastalim iskoritavanjem mineralnih sirovina, a koja su upisana u

  registar ribolovakih podruja i zona, gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja moe dozvoliti obavljanje ribolova protivno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, ime se regulie lovostaj, najmanja veliina riba i koliina ulovljene ribe.

  (6) Rjeenje iz stava 5 ovog lana za neku stajau vodu na osnovu zahtjeva nosioca ribolovakogprava donosi ef Odjeljenja.

  lan 4(1) Ribolovake vode dijele se na ribolovaka podruja.(2) Ribolovaka podruja dijele se na ribolovake zone.(3) Granice ribolovakih podruja i ribolovakih zona utvruje gradonaelnik na prijedlog efa

  Odjeljenja. 1. ef Odjeljenja duan je prije podnoenja prijedloga pribaviti miljenje Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj, Odjeljenja za javnu sigurnost i Policije Brko distrikta BiH.(4) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja moe, radi zatite interesa i sigurnosti Brko distrikta

  BiH, privremeno zabraniti obavljanje privrednog i rekreativno-sportskog ribolova na ribolovakim podrujima i u ribolovakim zonama kojima se prostire granica Brko distrikta BiH, kao i u neposrednoj blizini objekata (mostova, luka, pristanita, rijeno-graninih prijelaza i dr.).

  lan 5(1) Pojedine ribolovake vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti posebnim stanitima ako je to

  potrebno zbog biolokih razloga ili ako je mrijetenje riba u tim vodama od posebne privredne vanosti.

  (2) U posebnim stanitima zabranjen je ribolov.(3) Posebna stanita utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) ef Odjeljenja prije upuivanja prijedloga duan je obezbijediti miljenje ustanove iz lana 7 ovog zakona koja je izradila privrednu osnovu i dala struno miljenje za slatkovodne vode Brko distrikta.

  Evidencija ribolovakih podruja i zona

  lan 6(1) Radi evidencije podataka o povrini ribolovakog podruja i ribolovake zone, o granicama

  ribolovakih podruja i ribolovakih zona, o koliinama i vrstama riba, te o nosiocima ribolovakih prava na ribolovakim podrujima i u ribolovakim zonama vodi se katastar ribolovakih podruja i ribolovakih zona.

  (2) Katastar iz stava 1 ovog lana vodi Odjeljenje. (3) Nosioci ribolovakih prava duni su dostaviti podatke za voenje katastra iz stava 1 ovog lana

  Odjeljenju do kraja marta tekue godine za prethodnu godinu.(4) Oblik, sadraj i nain voenja katastra iz stava 1 ovog lana propisuje gradonaelnik na prijedlog

  efa Odjeljenja.

  4

 • lan 7(1) Poslove u oblasti slatkovodnog ribarstva obavljaju, ustanove ili druga pravna lica koja su

  registrovana za struna i nauna istraivanja iz oblasti slatkovodnog ribarstva ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).

  (2) Ustanove iz stava 1 ovog lana obavljaju slijedee poslove:1. izrauju privredne osnove;2. vre reviziju privredne osnove;3. rade strune studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlau mjere za zatitu riba

  i unapreivanje ribolova (monitoring);4. razvrstavaju podatke o akvakulturi te predlau mjere za unapreivanje

  akvakulture;5. obavljaju hemijska istraivanja voda u ribnjacima i ribolovakim vodama;6. obavljaju istraivanja na podruju primarne organske proizvodnje (bakterijo-

  planktona, fitoplanktona i vodnog bilja) za potrebe ribarstva;7. obavljaju istraivanja na podruju sekundarne organske proizvodnje

  (zooplanktona i faunedna ) za potrebe ribolovstva;8. obavljaju istraivanja uticaja unoenja ribljih vrsta u ribolovake vode

  (introdukcija i reintrodukcija); 9. obavljaju istraivanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba. (3) Radi praenja stanja u slatkovodnom ribarstvu ustanove iz stava 1 ovog lana dune su o obavljenim poslovima iz svoje oblasti najmanje jednom godinje izvijestiti Odjeljenje.

  lan 8(1) Ribolovaka oblast se dijeli na privrednu i rekreativno-sportsku oblast ribolova. (2) Privredni ribolov smije se obavljati na podruju rijeke Save u granicama Brko distrikta BiH.(3) Granice podruja iz stava 2 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) Broj odobrenja za privredni ribolov, koliinu ribolovakog alata i opreme, te koliinu i vrstu

  ulova, utvrdit e gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja. ef Odjeljenja je duan prije podnoenja prijedloga obezbijediti miljenje ustanove iz lana 7 ovog zakona koja je izradila privrednu osnovu.(5) Koliina dozvoljenog ulova iz stava 2 ovog lana smije iznositi do 50% koliine dozvoljenog

  ulova odreenog privrednom osnovom.(6) Za obavljanje privrednog ribolova plaa se naknada.

  II. PRIVREDNI RIBOLOV

  lan 9(1) Privredni ribolov mogu obavljati fizika i pravna lica registrovana za obavljanje privrednog

  ribolova.(2) Fizika i pravna lica mogu poeti obavljanje privrednog ribolova:

  1. ako imaju odobrenje za privredni ribolov;2. ako je fiziko lice ili fiziko lice u pravnom licu struno osposobljeno za privredni ribolov

  ili ima radnike struno osposobljene za privredni ribolov;3. ako su ribolovaki alati i oprema za privredni ribolov upisani u odobrenju i imaju

  konstrukciono-tehnike oznake u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

  5

 • lan 10(1) Odobrenje za privredni ribolov daje Odjeljenje.(2) Odobrenje za privredni ribolov sadri:

  1. naziv preduzetnika ili naziv pravnog lica kojem se daje odobrenje za privredni ribolov;2. naveden dio ribolovakog podruja ili ribolovake zone u kojem e obavljati privredni

  ribolov;3. vrstu i broj ribolovakog alata i opreme kojom e obavljati privredni ribolov;4. naziv i registarsku oznaku plovila kojim e obavljati privredni ribolov.

  (3) Oblik, sadraj i nain izdavanja odobrenja za privredni ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (4) Odobrenje za privredni ribolov daje se na osnovu javnog oglasa.(5) Javni oglas raspisuje se na osnovu odluke gradonaelnika.(6) Uslove oglasa za davanje odobrenja za privredni ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa

  Odjeljenja.(7) Postupak javnog oglasa za davanje odobrenja za privredni ribolov provodi komisija koju imenuje

  gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(8) Komisija iz stava 7 ovog lana daje efu Odjeljenja prijedlog za davanje odobrenja iz stava 4 ovog

  lana.(9) Protiv rjeenja kojim se odobrenje daje ili uskrauje, dozvoljena je alba Apelacionoj komisiji

  Vlade Brko distrikta BiH.(10) Obavjetenje o davanju odobrenja za privredni ribolov obavezno se dostavlja nosiocu

  ribolovakog prava za ribolovako podruje ili ribolovaku zonu koja je dodijeljena.

  lan 11(1) Odobrenje za privredni ribolov nije prenosivo.(2) Odobrenje za privredni ribolov oduzet e se rjeenjem efa Odjeljenja:

  1. ako se utvrdi da fiziko ili pravno lice kojem je dato odobrenje za privredni ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov;

  2. ako se utvrdi da fiziko ili pravno lice kojem je dato odobrenje za privredni ribolov nije struno osposobljeno za privredni ribolov ili ako nema zaposlene radnike struno osposobljene za privredni ribolov;

  3. ako se utvrdi da korisnik odobrenja za obavljanje privrednog ribolova ne plaa naknadu za obavljanje privrednog ribolova;

  4. ako izlovljuje ribu u vrijeme lovostaja.(3) Protiv rjeenja o oduzimanju odobrenja iz stava 2 ovog lana, dozvoljena je alba Apelacionoj

  komisiji Vlade Brko distrikta BiH.(4) Odobrenje za privredni ribolov prestaje vaiti prestankom postojanja pravnog lica ili smru

  fizikog lica.(5) Rjeenje o oduzimanju odobrenja za privredni ribolov iz stava 1 ovog lana dostavlja se

  nadlenom inspektoru.

  lan 12(1) Odjeljenje vodi registar o datim odobrenjima za privredni ribolov.(2) Oblik, sadraj i nain voenja registra o datim odobrenjima za privredni ribolov propisuje

  gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  6

 • lan 13(1) Korisnici odobrenja za privredni ribolov smiju obavljati ribolov:

  - samo na onom dijelu ribolovakog podruja ili ribolovake zone koji je upisan u odobrenju za privredni ribolov,

  - samo onim ribolovakim alatima i opremom koji su navedeni u odobrenju za privredni ribolov,

  - shodno propisima iz lana 8 stavova 3 i 4 ovog zakona.(2) Korisnik odobrenja ili lice koje za njega obavlja privredni ribolov mora kod sebe imati odobrenje

  kad obavlja privredni ribolov.(3) Korisnik odobrenja obavezan je plaati naknadu za obavljanje privrednog ribolova.(4) Naknada iz stava 3 ovog lana je prihod budeta Brko distrikta BiH.

  lan 14Uslove i nain obavljanja privrednog ribolova, visinu naknade za privredni ribolov, namjenu, vrstu i koliinu alata i opreme koji se smiju koristiti u privrednom ribolovu propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  Ispiti za privredni ribolov

  lan 15(1) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja donosi program za polaganje ispita za privredni

  ribolov za lica iz lana 9 stava 2 take 2 ovog zakona.(2) ef Odjeljenja je duan prije podnoenja prijedloga iz stava 1 ovog lana da zatrai miljenje od

  Privredne komore i Odjeljenja za javnu sigurnost.(3) Ribolovake ispite provodi komisija koju imenuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) Uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu za privredni ribolov izdaje Odjeljenje.(5) Lice koje je na osnovu ranijih propisa poloilo ribolovaki ispit za privredni ribolov stie pravo

  na uvjerenje bez obaveze ponovnog polaganja.(6) Nain polaganja ribolovakog ispita za privredni ribolov, oblik i nain izdavanja uvjerenja o

  poloenom ribolovakom ispitu za privredni ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (7) Odjeljenje vodi registar o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovakom ispitu za privredni ribolov.

  (8) Oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovakom ispitu za privredni ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 16(1) Trokove polaganja ribolovakog ispita snosi kandidat.(2) Visinu iznosa trokova iz stava 1 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(3) lanovi komisije za ribolovake ispite imaju pravo na naknadu za rad. (4) Naknadu iz stava 3 ovog lana odreuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  III. REKREATIVNO-SPORTSKI RIBOLOV

  7

 • lan 17 (1) Ribu na ribolovakim vodama mogu loviti ribolovci:

  - koji imaju poloen ispit za lov riba u rekreativno-sportskom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribolovaki ispit),

  - koji imaju dozvolu za ribolov u rekreativno-sportskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).

  (1) Izuzetno od odredbe stava 1 podstava 2 ovoga lana uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu ne moraju imati lica koja do kraja tekue godine navravaju 14 godina starosti, kao i druga lica prilikom kupovine dnevne dozvole, pod uslovom da su u pratnji ribolovca koji ima dozvolu i uvjerenje o poloenom ispitu.

  (2) Stranom licu na osnovu predoenih dokumenata o poloenom ribolovakom ispitu izdat e se dozvola.

  lan 18(1) U oblasti rekreativno-sportskog ribolova Odjeljenje obavlja sljedee poslove: 1. izdaje uvjerenja o poloenom ribolovakom ispitu licima koja su poloila ribolovaki ispit za rekreativno-sportski ribolov,

  2. izdaje uvjerenja o poloenom ribolovakom ispitu licima koja su na osnovu ranijih propisa poloila ribolovaki ispit i time stekla pravo na uvjerenje bez obaveze ponovnog polaganja, a na osnovu stava 1 take 1 ovog lana,

  3. vodi registar o izdatim uvjerenjima o poloenom ribolovakom ispitu za rekreativno-sportski ribolov,

  4. izdaje dozvole iz lana 21 stava 1 ovog zakona nosiocima prava na odreenom ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni,

  5. izdaje odobrenja za sva takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu, a na osnovu godinjeg plana takmienja nosiocu ribolovakog prava na rekreativno-sportski ribolov,

  6. prikuplja podatke podnosioca ribolovakog prava za rekreativno-sportski ribolov, o koliini, sastavu ulova i dr.,

  7. izdaje znake i ribolovake dozvole na zahtjev nosioca ribolovakog prava uz naknadu. (2) Provodi polaganje ribolovakog ispita prema programu za polaganje ribolovakog ispita te ribolovako-uvarskog ispita prema programu za polaganje ribolovako-uvarskog ispita u rekreativno-sportskom ribolovu. (3) Odjeljenje moe poslove iz stavova 1 i 2 ovog lana u oblasti rekreativno-sportskog ribolova prenijeti na Savez ribolovakih udruenja ili neki slian oblik asocijacije ribolovaca na nivou Distrikta shodno Zakonu o povjeravanju javnih ovlatenja Brko distrikta BiH.

  Ispit za rekreativno-sportski ribolov

  lan 19(1) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja donosi program za polaganje ispita za rekreativno- -sportski ribolov za lica iz lana 17 stava 1 ovog zakona.(2) ef Odjeljenja moe prije podnoenja prijedloga iz stava 1 ovog lana zatraiti miljenje od

  Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj, te Odjeljenja za javnu sigurnost.(3) Ribolovake ispite provodi komisija koju imenuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) Uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu za rekreativno-sportski ribolov izdaje Odjeljenje.

  8

 • (5) Lice koje je na osnovu ranijih propisa poloilo ribolovaki ispit za rekreativno-sportski ribolov stie pravo na uvjerenje bez obaveze ponovnog polaganja.

  (6) Nain polaganja ribolovakog ispita za rekreativno-sportski ribolov, oblik i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ribolovakom ispitu za rekreativno-sportski ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (7) Odjeljenje vodi registar o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovakom ispitu.(8) Oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovakom ispitu za

  rekreativno-sportski ribolov propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 20(1) Trokove komisije za ribolovake ispite snosi kandidat.(2) Visinu iznosa trokova iz stava 1 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  Dozvole

  lan 21(1) Dozvole za sticanje ribolovakog prava u rekreativno-sportskom ribolovu nosiocu ribolovakog

  prava izdaje Odjeljenje.(2) Ribolovci dozvole za obavljanje rekreativno-sportskog ribolova na odreenom ribolovakom

  podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni dobijaju od nosioca ribolovakog prava za to ribolovako podruje ili tu ribolovaku zonu.

  (3) Nosilac ribolovakog prava moe izdavati dozvole:1. samo za ribolovako podruje ili ribolovaku zonu za koju je dobio ribolovako pravo,2. samo ribolovcima s poloenim ribolovakim ispitom,3. domaim i stranim licima za godinu u kojoj navravaju 15 godina ili vie prema odredbama

  lana 15 ovog zakona. (4) Dozvola vrijedi samo na ribolovakom podruju ili u ribolovakoj zoni za koju je nosilac dobio

  ribolovako pravo kao i na drugom podruju, drugog nosioca ribolovakog prava s kojim je nosilac ribolovakog prava zakljuio ugovor o recipronom pravu.

  (5) Dozvola za ribolovake lanove Udruenja rekreativno-sportskih ribolovaca potvrena od Odjeljenja, a koju je izdao nosilac ribolovakog prava vrijedi na svim tekuim vodama podruja Brko distrikta BiH.

  lan 22(1) Ribolovci smiju loviti ribe uz upotrebu dozvoljenih ribolovakih alata, opreme i mamaka.(2) U ribolovu ribolovci moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovako podruje ili ribolovaku

  zonu na kojoj obavljaju ribolov.(3) Ribe ulovljene u rekreativno-sportskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

  lan 23Nain, vrstu i koliinu ribolovakog alata, opreme i mamaka, koju ribolovac smije upotrebljavati u ribolovu utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  Ribolovako pravo

  lan 24

  9

 • (1) Ribolovakim podrujem ili ribolovakom zonom u kojoj se obavlja rekreativno-sportski ribolov upravlja nosilac ribolovakog prava.

  (2) Ribolovako pravo stie fiziko ili pravno lice na osnovu javnog oglasa koji provodi Odjeljenje.(3) Uslove javnog oglasa za dodjelu ribolovakog prava donosi gradonaelnik na prijedlog efa

  Odjeljenja.(4) Ribolovako pravo obuhvata obavljanje rekreativno-sportskog ribolova na odreenom

  ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni u kojima su propisane sve mjere za provoenje zatite riba, kao i privreivanje shodno godinjem planu i privrednoj osnovi za unapreivanje ribarstva.

  (5) Odluku o raspisivanju javnog oglasa i uslove za dodjelu ribolovakog prava donosi gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (6) Uesnici na javnom oglasu duni su priloiti program privreivanja ribolovakim podrujem ili ribolovakom zonom.

  (7) Postupak za dodjelu ribolovakog prava provodi komisija.(8) Komisiju iz stava 7 ovog lana imenuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(9) ef Odjeljenja donosi rjeenje o dodjeli ribolovakog prava i s nosiocem ribolovakog prava

  zakljuuje ugovor.(10) Ugovor iz prethodnog stava zakljuuje se na period od pet godina.

  lan 25Nosilac ribolovakog prava ne smije to pravo prenositi na drugo fiziko ili pravno lice.

  lan 26ef Odjeljenja moe nosiocu ribolovakog prava rjeenjem oduzeti ribolovako pravo na ribolovakom podruju ili u ribolovakoj zoni ako:

  1. privredni ribolov obavlja suprotno privrednoj osnovi ili godinjem planu,2. ne provodi mjere predviene ugovorom, privrednom osnovom ili godinjim planom,3. ili se zbog nezakonitog naina privreivanja pogoravaju hidroloka, fiziko-hemijska i

  bioloka svojstva ribolovake vode.

  lan 27(1) U sluaju promjene namjene ribolovakog podruja ili ribolovake zone ef Odjeljenja e

  rjeenjem oduzeti ribolovako pravo na tom ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni.(2) Pod promjenom namjene iz stava 1 ovog lana podrazumijeva se, pored ostalog i proglaenje

  ribolovakog podruja ili ribolovake zone:1. zatienim dijelom prirode,2. akumulacijom, jezerom, tekuom vodom iz koje se zahvata voda za pie i javnu potronju,3. akumulacijom, jezerom, tekuom vodom koja je rezervisana za javnu potronju.

  (3) Nosilac ribolovakog prava kojem je ribolovako pravo oduzeto na osnovu stava 1 ovog lana ima pravo traiti od novog korisnika naknadu neiskoritenih materijalnih sredstava koja je uloio u ribolovako podruje ili ribolovaku zonu za koju mu je oduzeto ribolovako pravo.

  lan 28(1) Na poplavljenom podruju vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se

  voda ne povue u korito.

  10

 • (2) Nosilac ribolovakog prava ima obavezu premjestiti ribu iz privremeno stajaih voda, koje su ostale nakon poplave u vodama koje su se izlile iz korita, ako to omoguavaju klimatski i geografski uslovi.

  (3) Odredbe iz stava 2 ovog lana odnose se na fizika i pravna lica koja imaju dozvolu za privredni ribolov na tom ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni.

  lan 29(1) Nosilac ribolovakog prava duan je nadlenom inspektoru prijaviti svaki pomor ribe na

  ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni za koju je dobio ribolovako pravo.

  lan 30Nosilac ribolovakog prava moe uzgajati ribe na dijelu ribolovakog podruja ili ribolovake zone za koju je dobio ribolovako pravo:

  1. ako je to predvieno privrednom osnovom,2. ako je registrovan za obavljanje akvakulture,3. ako ima odobrenje za akvakulturu.

  Privredna osnova

  lan 31(1) Privredna osnova izrauje se za ribolovako podruje ili ribolovaku zonu i predstavlja osnovni

  dokument za upravljanje ribolovakim podrujem ili ribolovakom zonom.(2) Nosilac ribolovakog prava duan je u roku od godinu dana nakon potpisivanja ugovora o dodjeli

  ribolovakog prava izraditi privrednu osnovu za dobijeno ribolovako podruje ili ribolovaku zonu.

  (3) Trokovi iz stava 2 ovog lana uplauju se na iroraun ustanove iz lana 7 ovog zakona, a visina i nain uplate trokova utvruje se posebnim ugovorom izmeu ustanove i nosioca ribolovakog prava.

  (4) Privredna osnova vrijedi uz trajni monitoring, a najkasnije u roku od est godina od dana potvrivanja privredne osnove, mora se obnoviti revizija privredne osnove.

  (5) U sluaju pomora riba, veeg od jedne treine ukupne mase procijenjene privrednom osnovom mora se obaviti revizija privredne osnove.

  (6) Privredna osnova sadri:1. podatke o nosiocu ribolovakog prava,2. podatke o ribolovakom podruju i ribolovakoj zoni,3. rjeenje i ugovor o dodjeli ribolovakog prava iz lana 24 stavova 8 i 9 ovog zakona,4. osnovna hidrografska, fiziko-hemijska i bioloka svojstva ribolovakog podruja,5. vrste, koliinu i zdravstveno stanje riba,6. mjere za zatitu i odravanje ribljih zaliha te nain provoenja tih mjera.,7. maksimalnu dnevnu i godinju koliinu dozvoljenog ulova po vrstama riba, odreenu na

  osnovu veliine ribljeg fonda i godinjeg prirasta riba,8. vrijeme u kojem je dozvoljen lov riba i najmanju veliinu ribe ispod koje se ne smije loviti,9. program poribljavanja (vrijeme, koliinu i vrstu riba),10. mjere za zatitu prirodnih mrijestilita,11. ekonomsku osnovu koritenja ribolovakog podruja,12. organizaciju ribouvarske slube,13. studiju uticaja na ivotnu sredinu u sluaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u

  ribolovake vode,14. mjere zatite i koritenja voda shodno propisima o vodama,

  11

 • 15. vrste mamaka, stanje mamaka i maksimalno dozvoljenu koliinu mamaka kojima je dozvoljeno loviti ribu tokom ribolova na odreenom ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni.

  (7) Nain izrade privredne osnove i njeno provoenje propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 32(1) Privrednu osnovu i reviziju privredne osnove iz lana 31 ovog zakona na zahtjev nosioca

  ribolovakog prava radi ustanova iz lana 7 ovog zakona.(2) Privrednu osnovu, reviziju privredne osnove i godinji plan potvruje komisija za privredne

  osnove.(3) Komisiju od pet lanova iz stava 2 ovoga lana, imenuje gradonaelnik na prijedlog efa

  Odjeljenja. (4) Predsjedniku, lanovima i sekretaru komisije iz stava 2 ovog lana pripada naknada koju utvruje

  gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  Godinji plan

  lan 33(1) Shodno privrednoj osnovi radi se godinji plan.(2) Godinji plan izrauje nosilac ribolovakog prava.(3) Godinji plan sadri:

  1. procjenu koliine ribe i njenog prirasta u ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni,2. dozvoljeni godinji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni ulov ribe,3. plan poribljavanja prema koliinama i vrstama te potrebna novana sredstva,4. mjere i nain zatite ribolovakog podruja, ribolovake zone ili njenog dijela, organizaciju

  rada ribolovako-uvarske slube te plan rada na ureenju ivotne sredine,5. planirana novana sredstva i namjenu koritenja tih sredstava.

  (4) Nain izrade godinjeg plana i njegovo provoenje propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 34(1) Zabranjeno je ribolovakim vodama upravljati suprotno privrednoj osnovi ili godinjem planu.(2) Zabranjeno je ribolovcima na ribolovakim vodama loviti ribe suprotno privrednoj osnovi i

  godinjem planu.(3) Zabranjeno je privreivanje pravnom ili fizikom licu na ribolovakom podruju ili ribolovakoj

  zoni za koju nije dobilo ribolovako pravo.(4) Zabranjeno je nosiocu ribolovakog prava izdavanje dozvola ili upuivanje ribolovaca na

  ribolovako podruje ili ribolovaku zonu za koju nosilac ribolovakog prava nije dobio ribolovako pravo.

  Ribolovako-uvarska sluba

  lan 35(1) Radi zatite ribolovakog podruja ili ribolovake zone nosioci ribolovakog prava obavezni su

  organizovati ribolovako-uvarsku slubu.(2) Ribolovako-uvarsku slubu obavljaju ribolovaki uvari.

  12

 • (3) Ribolovake uvare imenuje nosilac ribolovakog prava za ribolovake vode za koje je dobio ribolovako pravo.

  (4) Ribolovaki uvari imaju ovlatenja propisana ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  (5) Nain obavljanja ribolovako-uvarske slube propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 36 Ribolovaki uvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlaten je da:

  1. zatrai na uvid dozvolu za obavljanje ribolova,2. pregleda ribolovaki alat i opremu za ribolov i ulov,3. zatrai linu kartu ili drugu ispravu na uvid na osnovu koje moe utvrditi identitet,4. privremeno oduzme ribolovaki alat i opremu za ribolov i ulov.

  lan 37(1) Ako ribolovaki uvar zatekne na ribolovakim vodama na kojima obavlja ribolovako-uvarsku

  slubu lice koje obavlja rekreativno-sportski ili privredni ribolov ili druge radnje protivne ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu njega, duan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadlenom inspektoru.

  (2) Ako ribolovaki uvar u vezi s Pravilnikom o obavljanju ribolovako-uvarske slube licu iz stava 1 ovog lana privremeno oduzme ribolovaki alat ili opremu za ribolov ili ulov, duan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti s potvrdom o privremenom oduzimanju nadlenom inspektoru.

  (3) Licu od kojeg se oduzimaju ribolovaki alat ili oprema za ribolov ili ulov izdaje se potvrda s tano navedenim predmetima i ulovom po vrstama i koliinama.

  (4) Nosilac ribolovakog prava duan je osigurati uslove za oduzimanje, uvanje i odravanje privremeno oduzetog ribolovakog alata i opreme za ribolov i ulova do njihove predaje nadlenom sudskom organu.

  (5) S privremeno oduzetim ribolovakim alatom i opremom za ribolov i ulovom, do predaje nadlenom sudskom organu, nosilac ribolovakog prava ne moe raspolagati (unititi, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugaije regulisano.

  lan 38(1) Ribolovaki uvari imaju legitimaciju i znaku kojom se dokazuje njihovo slubeno pravo,

  identitet i ovlatenje.(2) Obrazac legitimacije i znake ribolovakog uvara uputstvom propisuje gradonaelnik na prijedlog

  efa Odjeljenja.(3) Legitimaciju i znaku ribolovakom uvaru izdaje Odjeljenje na zahtjev nosioca ribolovakog

  prava za ribolovako podruje ili ribolovaku zonu za koju je dobio ribolovako pravo.

  lan 39 Ribolovci su duni ribolovakim uvarima omoguiti obavljanje ribolovako-uvarske kontrole i

  pruati im sve potrebne podatke i obavjetenja u vezi sa obavljanjem ribolovake kontrole te im pruati pomo u njihovom radu.

  Ispit za ribolovake uvare

  lan 40

  13

 • (1) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja donosi program za polaganje ispita za ribolovake uvare.

  (2) ef Odjeljenja je duan prije podnoenja prijedloga iz stava 1 ovog lana zatraiti miljenje od Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj i Odjeljenja za javnu sigurnost.

  (3) Ispite za ribolovake uvare provodi komisija koju imenuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (4) Uvjerenje o poloenom ispitu za ribolovake uvare izdaje Odjeljenje.(5) Lice koje je na osnovu ranijih propisa poloilo ispit za ribolovake uvare stie pravo na uvjerenje

  bez obaveze ponovnog polaganja.(6) Nain polaganja ispita za ribolovake uvare, oblik i nain izdavanja uvjerenja o poloenom

  ribolovako-uvarskom ispitu propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(7) Odjeljnje vodi registar o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovako-uvarskom ispitu.(8) Oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim uvjerenjima i poloenom ispitu za ribolovake

  uvare propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 41(1) Trokove komisije za polaganje ribolovako-uvarskog ispita snosi nosilac ribolovakog prava.(2) Visinu iznosa trokova iz stava 1 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  Takmienje u rekreativno-sportskom ribolovu

  lan 42(1) Nosioci ribolovakog prava organizuju ili uestvuju u organizovanju takmienja u rekreativno- -sportskom ribolovu.(2) Za takmienje u rekreativno-sportskom ribolovu nosilac ribolovakog prava duan je pribaviti

  odobrenje.(3) Odobrenje za odravanje takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu daje Odjeljenje na osnovu

  godinjeg plana takmienja.(4) Za odravanje meunarodnih takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu odobrenje daje

  gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja, a na osnovu godinjeg plana takmienja.(5) Za vrijeme takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu takmiari su duni pridravati se odredbi

  ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, osim propisa koji ograniavaju koliinu ulova.(6) Za takmienje u rekreativno-sportskom ribolovu takmiari nisu duni kupiti dozvolu za

  rekreativno-sportski ribolov od nosioca ribolovakog prava na ijem se ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni odvija takmienje.

  (7) Takmiari su duni tokom takmienja ulovljenu ribu uvati na nain odreen pravilnikom o takmienju.

  (8) tetu koja nastane za vrijeme takmienja, nosiocu ribolovakog prava nadoknauje organizator takmienja.

  IV. AKVAKULTURA

  lan 43(1) Akvakulturom se mogu baviti fizika i pravna lica registrovana za obavljanje akvakulture ili

  nosilac ribolovakog prava ako je akvakultura predviena privrednom osnovom za ribolovako podruje ili ribolovaku zonu na kojoj je dobijeno ribolovako pravo.

  (2) Fizika i pravna lica mogu poeti obavljanje akvakulture:1. ako imaju odobrenje za akvakulturu,2. ako je fiziko lice ili fiziko lice u pravnom licu struno osposobljeno za akvakulturu ili

  ima radnike struno osposobljene za akvakulturu.

  14

 • lan 44(1) Odobrenje za akvakulturu rjeenjem daje ef Odjeljenja na osnovu zahtjeva fizikog ili pravnog

  lica.(2) Odobrenje za akvakulturu, kao i zahtjev za izdavanje odobrenja za akvakulturu, sadri:

  1. naziv preduzetnika ili pravnog lica kojem se daje odobrenje za akvakulturu,2. povrinu ribnjaka, odreenog vodenog prostora ili volumen kaveza koji e se koristiti za

  akvakulturu,3. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji e se uzgajati,4. uslove zatite prirodne okoline koje izdaje Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i

  privredni razvoj i Odjeljenje za javnu sigurnost.(3) Obrazac odobrenja za akvakulturu propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) Protiv rjeenja kojim se odobrenje za akvakulturu daje ili uskrauje dozvoljena je alba

  Apelacionoj komisiji Vlade Brko distrikta.(5) Zabranjeno je uzgajati vrste riba ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u odobrenje za

  akvakulturu.

  lan 45(1) Odobrenje za akvakulturu prestaje vaiti prestankom postojanja pravnog lica.(2) Odobrenje za akvakulturu oduzima se rjeenjem Odjeljenja ako se utvrdi da fiziko ili pravno lice

  uzgaja vrste riba ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u odobrenju za akvakulturu ili da se ne pridravaju propisanih uslova zatite prirodne okoline.

  (3) Protiv rjeenja o oduzimanju odobrenja iz stava 2 ovog lana dozvoljena je alba Apelacionoj komisiji Vlade Brko distrikta BiH.

  lan 46(1) Odjeljenje vodi registar o izdatim odobrenjima za akvakulturu.(2) Oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim odobrenjima za akvakulturu propisuje

  gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 47(1) Fizika i pravna lica smiju uzgajati samo one vrste riba i drugih vodenih organizama koje su

  upisane u odobrenju za akvakulturu.(2) Odobrenje za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalitu ili u sjeditu preduzea.

  lan 48(1) Na ribolovakoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno je loviti ribe

  i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od oznaenih granica koncesijom dodijeljene vodene povrine.

  (2) Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez odobrenja nosioca odobrenja za akvakulturu.

  ISPIT ZA AKVAKULTURU

  lan 49(1) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja donosi program za polaganje ispita za akvakulturu za

  lica iz lana 43 stava 2 take 2 ovog zakona.(2) ef odjeljenja duan je prije podnoenja prijedloga iz stava 1 ovog lana da zatrai miljenje od

  Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj te Odjeljenja za javnu sigurnost.

  15

 • (3) Ispite za akvakulturu provodi komisija koju imenuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(4) Uvjerenje o poloenom ispitu za akvakulturu izdaje Odjeljenje.(5) Lice koje je na osnovu ranijih prava poloilo ispit za akvakulturu stie pravo na uvjerenje bez

  obaveze ponovnog polaganja.(6) Nain polaganja ispita za akvakulturu, oblik i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ispitu za

  akvakulturu propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(7) Odjeljenje vodi registar o izdatim uvjerenjima o poloenom ispitu za akvakulturu.(8) Oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim uvjerenjima i poloenom ispitu za akvakulturu

  propisuje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 50(1) Trokove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.(2) Visinu iznosa trokova iz stava 1 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(3) lanovi komisije za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad.(4) Naknadu iz stava 3 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  V. ZATITA RIBA

  lan 51(1) Na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni nosiocu ribolovakog

  prava privremeno se moe odobriti selektivni ribolov onih vrsta riba koje ugroavaju druge vrste.(2) Rjeenje za selektivni ribolov na osnovu zahtjeva, nosiocu ribolovakog prava izdaje Odjeljenje.(3) U rjeenju za selektivni ribolov navest e se ribolovaki alati i oprema te vrijeme i nain na koji se

  smije obavljati ribolov iz stava 1 ovog lana.

  lan 52(1) Uzgoj stranih vrsta riba odobrava gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  ef Odjeljenja prije podnoenja prijedloga iz stava 1 ovog lana duan je obezbijediti saglasnost Odjeljenja za javnu sigurnost i studiju uticaja na ivotnu sredinu, shodno propisima iz oblasti prostornog ureenja i zatite ivotne sredine.

  (2) Poribljavanje ribolovakih voda koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unoenje) odobrava gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.

  (3) Uvoz i promet ivih primjeraka stranih vrsta riba i oploene ikre za akvakulturu ili uzgoj, dozvoljen je uz odobrenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i prethodno obezbijeene saglasnosti Odjeljenja za javnu sigurnost.

  (4) Odobrenje iz stava 3 ovog lana dostavlja se nadlenoj inspekcji.

  lan 53Radi zatite, uzgoja ili razmnoavanja riba, nadlena inspekcija moe zabraniti ili ograniiti upotrebu odreenih ribolovakih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni.

  lan 54(1) Zabranjeno je:

  1. loviti, preraivati ili stavljati u promet ribe za vrijeme njihovog lovostaja,2. loviti, preraivati ili stavljati u promet nedorasle ribe,3. loviti ribe eksplozivnim ili hemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju i na taj

  nain ulovljene ribe stavljati u promet,4. loviti ribu u ribolovakim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (ive ili mrtve) kao mamka,

  16

 • 5. loviti ribu podvodnom pukom, ostima, harpunima, elektrinom strujom, drugim nedozvoljenim sredstvima, i tako ulovljenu ribu stavljati u promet,

  6. loviti ribu s vie ribolovakih alata ili opreme nego je dozvoljeno propisima donesenim na osnovu ovoga zakona,

  7. sprjeavati na bilo koji nain povratak riba s poplavljenog podruja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprjeavaju povratak riba s poplavljenog podruja te sprjeavati bilo koja druga migraciona kretanja riba,

  8. loviti ribe rukom, povlaenjem ili kaenjem udicom s vanjske strane tijela ribe,9. poribljavati ribolovake vode bez dokaza o zdravstvenoj ispravnosti riba,10. ometati postavljanje znakova ili uklanjati znakove kojima se oznaava ribolovako podruje

  ili ribolovaka zona, mrijestilite ili uzgojilite,11. loviti ribe unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta,12. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta,13. koristiti sonar za lokaciju ribe, izuzev u naune svrhe i svrhu odreivanja ribolovake osnove,14. ostavljati otpad na mjestu obavljanja rekreativno-sportskog i privrednog ribolova.

  (2) Odredbe stava 1 take 1 i 2 ovog lana ne odnose se na ribe iz akvakulture.(3) Fiziko ili pravno lice koje je vlasnik hidroenergetskog objekta obavezno je sprijeiti obavljanje

  ribolova unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta.

  lan 55Pravna lica koja obavljaju vodoprivrednu djelatnost duna su prije poetka bilo kakvih radova na ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni s tim upoznati nosioca ribolovakog prava.

  lan 56(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovakim vodama investitor je obavezan omoguiti

  nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi ustavu koja omoguava nesmetan prolaz riba.(2) Zabranjen je ribolov u ustavi kojom se osigurava nesmetan prolaz riba.

  lan 57(1) Radi zatite riba gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja propisuje:

  1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, preraivati ili stavljati u promet,

  2. najmanje veliine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, preraivati niti stavljati u promet,

  3. zabranu ribolova na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni,4. broj odobrenja za privredni ribolov na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj

  ribolovakoj zoni,5. konstrukcijsko-tehnike oznake, nain upotrebe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i

  mamaka za ribolov.(2) Propise iz stava 1 taki 1 i 2 ovoga lana donosi gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja.(3) Radi bolje zatite riba Odjeljenje moe nosiocu ribolovakog prava na njegov zahtjev odobriti

  propisivanje posebno, najmanje veliine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, preraivati ili stavljati u promet kao i vrijeme lovostaja u ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni kojom upravlja.

  lan 58(1) Izuzetno radi naunog ili strunog istraivanja Skuptina Brko distrikta moe, na prijedlog

  gradonaelnika, a na osnovu predloenog istraivakog programa, dozvoliti ribolov protivno uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  (2) U rjeenju iz stava 1 ovog lana odredit e se uslovi pod kojima se mora obaviti ribolov.

  17

 • (3) Nosilac odobrenja za ribolov iz stava 1 ovog lana obavezan je prije poetka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova nosioca ribolovakog prava i nadlenog inspektora.

  (4) Nosilac ribolovakog prava duan je omoguiti rad nosiocu odobrenja iz stava 1 ovog lana na ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni kojom upravlja.

  lan 59(1) Odjeljenje moe dozvoliti lov matice iz ribolovakih podruja ili ribolovakih zona radi osiguranja

  mrijesta i uzgoja mlai u smislu zatite, uzgoja ili razmnoavanja riba.(2) Nain, uslove i vrijeme ribolova iz stava 1 ovog lana utvruje gradonaelnik na prijedlog efa

  Odjeljenja.(3) Odobrenje iz stava 1 ovog lana dostavlja se nadlenom inspektoru radi provoenja nadzora.

  lan 60(1) Fiziko ili pravno lice koje priini tetu postupajui suprotno odredbama ovog zakona duno je

  priinjenu tetu nadoknaditi.(2) Pravila za utvrivanje visine naknade iz stava 1 ovog lana propisuje odlukom gradonaelnik na

  prijedlog efa Odjeljenja.(3) Novana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su nosioca ribolovakog prava i moraju se

  koristiti iskljuivo za otklanjanje nastale tete.

  VI. NAKNADA ZA RIBOLOV

  lan 61(1) Sredstva uplaena na ime naknade za privredni ribolov prihod su budeta Brko distrikta.(2) Sredstva uplaena na ime naknade za dozvole iz lana 21 stava 4 ovog zakona prihod su nosioca

  ribolovakog prava i budeta Brko distrikta, a rasporeuju se:1. nosiocu ribolovakog prava pripada 80% sredstava, koja se moraju koristiti shodno

  privrednoj osnovi i godinjem planu, 2. kao prihod budeta Brko distrikta je 20%, a uplauju se na poseban raun i koriste

  iskljuivo za unapreivanje rekreativno-sportskog ribolova.(4) Gradonaelnik na prijedlog efa Odjeljenja utvruje:

  1. visinu naknade za obavljanje privrednog ribolova,2. oblik, sadraj i visinu naknade za dozvolu,3. oblik, sadraj i visinu naknade za dozvolu ribolovaca lanova udruenja rekreativno- -sportskog drutva Brko distrikta.

  VII. PODACI O RIBOLOVU I AKVAKULTURI

  lan 62(1) Ribolovci moraju voditi evidenciju ulova u privrednom ribolovu.(2) Fizika i pravna lica koja se bave akvakulturom moraju voditi evidenciju o akvakulturi.(3) Ribolovci moraju voditi evidenciju o ulovu ribe. (4) Oblik, sadraj i nain voenja evidencije iz stavova 1, 2 i 3 ovog lana propisuje gradonaelnik na

  prijedlog efa Odjeljenja.

  lan 63(1) Nosioci odobrenja za privredni ribolov ili odobrenja za akvakulturu obavezni su jednom godinje

  na propisanom obrascu dostaviti Odjeljenju podatke o privrednom ribolovu ili akvakulturi.

  18

 • (2) Nosiocu ribolovakog prava ribolovci su obavezni na propisanom obrascu dostavljati podatke o koliini i vrstama riba ulovljenih u rekreativno-sportskom ribolovu.

  (3) Nosioci ribolovakog prava obavezni su prikupljene podatke o ribolovu iz stava 2 ovog lana dostavljati Odjeljenju na propisanom obrascu do kraja februara za prethodnu godinu.

  (4) Oblik, sadraj i nain dostavljanja obrasca iz stavova 1, 2, 3 i 4 ovoga lana pravilnikom propisuje gradonaelnik.

  (5) Podaci iz stava 1 ovog lana moraju se dostaviti Odjeljenju najkasnije trideset dana nakon isteka perioda za koji se podaci dostavljaju.

  (6) Odjeljenje je obavezno gradonaelnika svake godine izvjetavati o procjeni koliine riba po ribolovakim podrujima u Brko distriktu.

  VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

  Upravni nadzor

  lan 64Upravni nadzor nad provoenjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja Odjeljenje.

  Inspekcijski nadzor

  lan 65(1) Inspekcijski nadzor nad provoenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja

  poljoprivredni inspektor.(2) Ako poljoprivredni inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) u postupku inspekcijskog nadzora

  utvrdi da je povrijeen ovaj zakon ili propis donesen na osnovu njega, naloit e rjeenjem da se utvrene nepravilnosti, odnosno nedostaci, otklone u odreenom roku.

  (3) Inspektor moe donijeti rjeenje kojim e privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti privrednog ribolova ako:1. fiziko ili pravno lice nema odobrenje za obavljanje privrednog ribolova,2. fiziko ili pravno lice nije osposobljeno za obavljanje djelatnosti privrednog ribolova ili ako

  nema zaposleno lice koje je struno osposobljeno za obavljanje djelatnosti privrednog ribolova,3. fiziko ili pravno lice obavlja djelatnost privrednog ribolova uz upotrebu ribolovakih alata i

  opreme kojima konstrukcijsko-tehnike oznake ne odgovaraju uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega,

  4. fiziko ili pravno lice obavlja djelatnost privrednog ribolova ili ako obavlja ribolov na ribolovakom podruju ili u ribolovakoj zoni koja nije upisana u odobrenju za privredni ribolov,

  5. fiziko ili pravno lice obavlja privredni ribolov za vrijeme lovostaja.(4) Inspektor moe donijeti rjeenje kojim e zabraniti promet ili preradu ribe ako:

  1. fiziko ili pravno lice stavlja u promet ili prerauje ribu ulovljenu u vrijeme kad je zabranjen njihov lov,

  2. fiziko ili pravno lice stavlja u promet ili prerauje nedorasle ribe,3. fiziko ili pravno lice stavlja u promet ili prerauje ribe koje su ulovljene nepropisnim alatima

  ili opremom ili na nedozvoljen nain.(5) Inspektor moe donijeti rjeenje kojim e narediti otklanjanje nedostataka ako fiziko ili pravno

  lice obavlja djelatnost privrednog ribolova uz upotrebu ribolovakih alata ili opreme kojim

  19

 • konstrukcijsko-tehnike oznake ne odgovaraju propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

  (6) Inspektor moe donijeti rjeenje kojim se nosiocu ribolovakog prava privremeno zabranjuje obavljanje rekreativno-sportskog ribolova i dozvola ako:

  4. nema potvrenu privrednu osnovu i godinji plan,5. poribljava ribolovake vode stranim vrstama ribe.

  IX. POSEBNE ODREDBE

  lan 66Ribolovci, i lica koja obavljaju nadzor nad provoenjem propisa iz slatkovodnog ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovake vode prilazima preko zemljita koje se nalazi uz to podruje. To pravo ne odnosi se na zemljite koje je u privatnom vlasnitvu, a ni na zemljite na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ogranien.

  lan 67(1) Strana fizika i pravna lica smiju obavljati privredni ribolov na slatkim vodama Brko distrikta

  samo u sluajevima utvrenim meunarodnim ugovorom.(2) Strana fizika i pravna lica smiju obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Brko

  distrikta.(3) Strana fizika i pravna lica smiju zapoeti obavljanje djelatnosti akvakulture na slatkim vodama

  Brko distrikta:1. ako su u Brko distriktu registrovali preduzee za akvakulturu,2. ako ispunjavaju uslove propisane u lanu 43 stavu 2 ovog zakona.

  (4) Strani dravljani - ribolovci smiju loviti ribe na osnovu dozvole shodno odredbama lana 21 stava 4 ovog zakona.

  X. KAZNENE ODREDBE

  lan 68(1) Novanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit e se za prekraj pravno lice:

  1. ako bez rjeenja Odjeljenja na vjetakim jezerima nastalim iskoritavanjem mineralnih sirovina obavlja ribolov protivno ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu njega (lan 3 stav 5),

  2. ako obavlja privredni ribolov u zatienim prirodnim stanitima (lan 5 stav 2),3. ako upravlja ribolovakim podrujem ili ribolovakom zonom za koju nije dobilo ribolovako

  pravo (lan 34 stav 3),4. ako bez odobrenja Odjeljenja obavlja selektivni ribolov suprotno uslovima navedenim u

  rjeenju kojim se takva vrsta ribolova dozvoljava (lan 51 stavovi 1, 2 i 3),5. ako bez odobrenja Odjeljenja uzgaja strane vrste riba (lan 52 stav 1),6. ako bez ovlatenja Odjeljenja poribljava ribolovake vode vrstama ribe koje su nestale iz tih

  voda (reintrodukcija ili ponovno unoenje) (lan 52 stav 2),7. ako bez odobrenja Odjeljenja uvozi i prodaje primjerke ili oploenu ikru stranih vrsta riba za

  akvakulturu ili uzgoj (lan 52 stav 3),8. ako sprjeava na bilo koji nain povratak riba s poplavljenog podruja u vodotoke ili ako lovi

  ribe sredstvima koja sprjeavaju povratak riba s poplavljenog podruja ili sprjeava migrantna kretanja riba (lan 54 stav 1 taka 7),

  20

 • 9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovakim vodama ne omogui nesmetan prolaz riba ili ako ne izgradi sistem koji osigurava nesmetan prolaz riba (lan 56 stav 1),

  10. ako bez ovlatenja Odjeljenja obavlja izlov matica radi osiguranja mrijesta i uzgoja mlai u smislu zatite, uzgoja ili razmnoavanja riba ili obavlja takav ribolov protivno uslovima navedenim u rjeenju kojim se takav ribolov dozvoljava (lan 59 stavovi 1 i 2).

  (2) Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.(3) Za radnju iz stava 1 take 2 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM lice

  koje za nosioca ovlatenja obavlja ribolov.(4) Za prekraje iz stava 1 taki 2 i 8 ovog lana uinjene drugi put, pravnom licu uz novanu kaznu

  izrei e se i mjera oduzimanja ovlatenja za privredni ribolov u trajanju od najmanje est mjeseci do najvie osam mjeseci, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (5) Za prekraje iz stava 1 taki 2 i 8 ovog lana uinjene trei put, pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja ovlatenja za privredni ribolov u trajanju od najmanje osam mjeseci do najvie jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (6) Za prekraje iz stava 1 taki od 1 do 10 kaznit e se fiziko lice novanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

  lan 69(1) Novanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice:

  1. ako obavlja privredni ribolov na ribolovakim vodama suprotno odredbi lana 8 stava 2 ovog zakona,

  2. ako pone obavljati privredni ribolov suprotno odredbama lana 9 stava 2 ovog zakona,3. ako obavlja privredni ribolov na ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni ili ribolovakim

  alatima ili opremom koja nije upisana u odobrenju za privredni ribolov (lan 13 stav 1 podstavovi 1 i 2),

  4. ako obavlja ribolov na poplavljenom podruju vodotoka koji se izlio iz korita (lan 28 stav 1),5. ako obavlja privredni ribolov suprotno odredbi lana 8 stava 3 (lan 13 stav 1 podstav 3),6. ako pone obavljati djelatnost akvakulture bez odobrenja za akvakulturu (lan 43 stav 2),7. ako lovi, prerauje ili stavlja u promet ribe za vrijeme njihovog lovostaja (lan 54 stav 1 taka 1),8. ako lovi, prerauje ili stavlja u promet nedorasle ribe (lan 54 stav 1 taka 2),9. ako lovi ribe eksplozivom ili hemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (lan 54 stav 1 taka 3),10. ako poribljava ribolovake vode bez dokaza o zdravstvenoj ispravnosti riba (lan 54 stav 1 taka 9),11. ako obavlja ribolov u sistemu koji osigurava nesmetan prolaz (lan 56 stav 2),12. nosilac ribolovakog prava ako novana sredstva pribavljena na ime naknade za otklanjanje nastale tete ne iskoristi iskljuivo za tu namjenu (lan 60 stav 3),13. ako na ime naknade za privredni ribolov ne uplati sredstva u budet Brko distrikta (lan 61 stav 1), 14. ako na propisan nain ne rasporedi i uplati sredstva od naknada za dozvolu za obavljanje

  rekreativno-sportskog ribolova (lan 61 stavovi 2 i 3),15. nosilac ribolovakog prava ako ne iskoristi najmanje 50% od sredstava koja su mu

  rasporeena za poribljavanje u tekuoj godini (lan 61 stav 2 taka 1).

  (2) Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 500 do 1.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

  21

 • (3) Za radnje iz stava 1 taki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 100 do 1.000 KM lice koje za nosioca dozvole obavlja ribolov.

  (4) Za radnje iz stava 1 taki 5, 7, 8, 9 i 11 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i ribolovac.

  (5) Za prekraje iz stava 1 taki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovog lana uinjene drugi put, fizikom ili pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje privrednog ribolova u trajanju od najmanje etiri mjeseca do est mjeseci, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (6) Za prekraje iz stava 1 taki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovog lana uinjene trei put, fizikom ili pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje privrednog ribolova u trajanju od najmanje est mjeseci do jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (7) Za iste prekraje iz stava 1 take 6 ovog lana uinjene trei put fizikom ili pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za akvakulturu u trajanju od najmanje est mjeseci do jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  lan 70(1) Novanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice:

  1. ako u propisanom roku Odjeljenju ne dostavi podatke za voenje registra ribolovakih podruja ili ribolovakih zona (lan 6 stav 3),

  2. ako nosilac ribolovakog prava ne premjesti ribu iz privremeno stajaih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita (lan 28 stav 3),

  3. ako fiziko ili pravno lice koje ima dozvolu za privredni ribolov ne premjesti ribu iz privremeno stajaih voda u vodotok koji se izlio iz korita na kojem smije obavljati privredni ribolov (lan 28 stav 3),

  4. ako nosilac ribolovakog prava ne prijavi svaki pomor riba na ribolovakom podruju ili u ribolovakoj zoni za koju je dobio ribolovako pravo (lan 29 stav 1),

  5. ako nosilac ribolovakog prava ne izradi privrednu osnovu u roku od godinu dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovakog prava ili ako po isteku roka od est godina od dana potpisivanja privredne osnove ne obavi reviziju privredne osnove (lan 31 stavovi 2 i 4),

  6. ako na ribolovakim vodama upravlja suprotno privrednoj osnovi ili godinjem planu (lan 34 stav 1),

  7. ako ne organizuje ribolovako-uvarsku slubu na ribolovakoj vodi za koju je dobio ribolovako pravo (lan 35 stav 1),

  8. ako organizuje odravanje takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu bez prethodno obezbijeenog odobrenja (lan 42 stavovi 2 i 3),

  9. ako organizuje odravanje meunarodnog takmienja u rekreativno-sportskom ribolovu bez obezbijeenog odobrenja Odjeljenja (lan 42 stavovi 2 i 4),

  10. ako uzgaja vrste riba i druge vodene organizme koji nisu upisani u odobrenju za akvakulturu (lan 47 stav 1),

  11. ako lovi ribu podvodnom pukom ili ostima ili harpunima ili elektrinom strujom ili drugim nedozvoljenim sredstvima ili ako tako ulovljenu ribu stavi u promet (lan 54 stav 1 taka 5),

  12. ako obavlja ribolov radi naunog ili strunog istraivanja bez prethodno obezbijeene dozvole efa Odjeljenja ili ako ga obavlja suprotno uslovima navedenim u rjeenju kojim se takav ribolov dozvoljava (lan 58 stavovi 1 i 2),

  13. ako nosilac ribolovakog prava ne omogui nesmetan rad nosiocu rjeenja za ribolov radi naunog ili strunog istraivanja na ribolovakom podruju ili u ribolovakoj zoni kojom upravlja (lan 58 stav 4),

  14. ako obavlja ribolov suprotno odredbama lana 59 stava 2 ovog zakona,

  22

 • 15. ako u obavljanju privrednog ribolova ili djelatnosti akvakulture ne vodi popis ulova u privrednom ribolovu ili popis o akvakulturi (lan 62 stavovi 1 i 2),

  16. ako u obavljanju privrednog ribolova ili djelatnosti akvakulture Odjeljenju ne dostavlja propisane podatke o privrednom ribolovu ili akvakulturi (lan 63 stav 1).

  (2) Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.(3) Za iste prekraje iz stava 1 take 11 ovog lana uinjene trei put, fizikom ili pravnom licu uz

  novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za akvakulturu u trajanju od najmanje est mjeseci do jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (4) Za radnje iz stava 1 taki 12 i 16 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i lice koje za nosioca odobrenja za privredni ribolov obavlja ribolov ili lice koje obavlja rekreativno-sportski ribolov.

  (5) Za radnje iz stava 1 taki 13 i 15 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i lice koje neposredno obavlja ribolov radi naunog ili strunog istraivanja ili lice koje neposredno obavlja ribolov naveden u lanu 59 ovog zakona.

  (6) Za iste prekraje iz stava 1 taki 12 i 16 ovoga lana uinjene drugi put, fizikom ili pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje privrednog ribolova u trajanju od najmanje etiri mjeseca do jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  (7) Za iste prekraje iz stava 1 taki 12 i 16 ovog lana uinjene trei put, fizikom ili pravnom licu uz novanu kaznu izrei e se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje privrednog ribolova od najmanje est mjeseci do jedne godine, raunajui od dana pravosnanosti rjeenja.

  lan 71Novanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj lice koje neposredno obavlja privredni ribolov ako nije osposobljeno za privredni ribolov (lan 15 stav 1).

  lan 72(1) Novanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj lice:

  1. ako alatima, opremom i mamcima dozvoljenim u rekreativno-sportskom ribolovu lovi ribu u zatienim prirodnim mrijestilitima (lan 5 stav 2),

  2. ako lovi ribu na ribolovakim vodama bez dozvole (lan 17 stav 1 taka 2),3. ako rekreativno-sportski ribolov ne obavlja uz upotrebu dozvoljenih ribolovakih alata ili

  opreme ili mamaka (lan 22 stav 1),4. ako stavlja u promet ribe ulovljene u rekreativno-sportskom ribolovu (lan 22 stav 3),5. ako na ribolovakim vodama lovi ribe suprotno privrednoj osnovi i godinjem planu (lan 34

  stav 2),6. ako ribolovakom uvaru ne omogui obavljanje ribolovako-uvarskog nadzora ili mu ne

  prui sve podatke u vezi sa obavljanjem ribolovako-uvarskog nadzora (lan 39),7. ako na ribolovakoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje

  koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (lan 48 stav 1),

  8. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dozvole nosioca odobrenja za akvakulturu (lan 48 stav 2),

  9. ako lovi ribu na ribolovakim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (ive ili mrtve) kao mamka (lan 54 stav 1 taka 4),

  10. ako lovi ribu sa vie ribolovakih alata ili opreme nego to je propisano propisom donesenim na osnovu ovog zakona (lan 54 stav 1 taka 6),

  11. ako lovi ribu direktno rukom, povlaenjem i kaenjem udicom s vanjske strane tijela ribe (lan 54 stav 1 taka 8),

  23

 • 12. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se oznaava ribolovako podruje ili ribolovaka zona, mrijestilite ili uzgajalite (lan 54 stav 1 taka 10),

  13. ako lovi ribu unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta (lan 54 stav 1 taka 11),14. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (lan 54 stav

  1 taka 12),15. ako koristi sonar za lokaciju ribe, izuzev u naune svrhe i u svrhu odreivanja ribolovake

  osnove (l. 54 stav 1 taka 13),16. ako ostavlja otpad na mjestu obavljanja sportsko-rekreativnog ili privrednog ribolova (lan 54

  stav 1 taka 14).(2) Novanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice ako ribe

  ulovljene u rekreativno-sportskom ribolovu stavlja u promet (lan 22 stav 3).(3) Za radnje iz stava 2 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i

  odgovorno lice u pravnom licu.(4) Novanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice ako ne

  sprijei obavljanje ribolova unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta (lan 54 stav 11).(5) Za radnje iz stava 4 ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 100 do 1.000 KM i odgovorno

  lice u pravnom licu.

  lan 73(1) Novanom kaznom od 100 do 200 KM kaznit e se za prekraj:

  1. nosilac odobrenja za privredni ribolov ili lice koje za njega obavlja privredni ribolov, ako u obavljanju privrednog ribolova kod sebe nema odobrenje za privredni ribolov (lan 13 stav 2),

  2. nosilac ribolovakog prava ako prodaje odobrenja za drugo ribolovako podruje ili drugu ribolovaku zonu ili upuuje ribolovce na ribolovako podruje ili ribolovaku zonu za koju nije dobio ribolovako pravo ili ako proda odobrenje ribolovcu koji nema poloen ribolovaki ispit (lan 21 stav 4, lan 34 stav 4),

  3. nosilac ribolovakog prava, ako ribolovaki uvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o uinjenom prekraju ili zapisnik o privremenom oduzimanju ribolovakog alata ili opreme za ribolov ili ulova nadlenom inspektoru (lan 37 stavovi 1 i 2),

  4. nosilac ribolovakog prava, ako izvri raspolaganje privremeno oduzetim ribolovakim alatom ili opremom za ribolov ili ulovom do predaje nadlenom sudskom organu (lan 37 stav 5),

  5. fiziko ili pravno lice ako obavlja ribolov radi naunog ili strunog istraivanja bez odobrenja (lan 58 stav 3),

  6. ako se obavlja ribolov suprotno propisanom odobrenju (lan 58 stav 2),7. koji prije poetka ribolova ne obavijesti nosioca ribolovakog prava i nadlenog inspektora

  o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (lan 58 stav 3),8. nosilac ribolovakog prava, ako ne omogui ribolov radi naunog ili strunog istraivanja

  na ribolovakom podruju ili ribolovakoj zoni kojom privreuje (lan 58 stav 4).(2) Za radnje iz stava 1 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 200 KM odgovorno lice u pravnom licu.

  lan 74(1) Novanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice koje je

  nosilac odobrenja za akvakulturu ako se odobrenje za akvakulturu ne nalazi na uzgajalitu ili sjeditu preduzea (lan 47 stav 2).

  (2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od 100 do 200 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

  24

 • lan 75Novanom kaznom od 100 do 200 KM kaznit e se za prekraj:

  1. ribolovac ako u ribolovu nema kod sebe dozvolu (odobrenje) (lan 22 stav 2),2. takmiar ako ulovljenu ribu ne uva na nain predvien u lanu 42 stavu 7 ovog zakona,3. ribolovac ako na propisanom obrascu nosiocu ribolovakog prava ne dostavi podatke o

  koliini i sastavu ulova (lan 63 stav 2).

  lan 76(1) Za prekraje navedene u lanu 68 stavu 1 taki 6 te u lanu 69 stavu 1 taki 10 ovog zakona osim

  novane kazne obavezno se izrie i zatitna mjera oduzimanja riba namijenjenih poribljavanju ribolovake vode.

  (2) Za prekraje navedene u lanu 69 stavu 1 takama 2, 4, 8 i 10, u lanu 69 stavu 1 takama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11, u lanu 70 stavu 1 takama 12, 13 i 15, u lanu 71, u lanu 72 stavu 1 takama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11, te u lanu 73 stavu 1 taki 1 ovoga zakona, osim novane kazne obavezno se izriu i zatitne mjere:

  - oduzimanje ulova ribe,- oduzimanje alata, opreme i mamaka za ribolov kojima je poinjen prekraj, bez obzira na

  to to je vlasnik.(3) Za prekraje navedene u lanu 68 stavu 1 takama 5 i 7 ovog zakona, osim novane kazne

  obavezno se izrie i zatitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti akvakulture.(4) Za prekraje navedene u lanu 70 stavu 1 taki 11 ovog zakona osim novane kazne obavezno se

  izrie i zatitna mjera oduzimanja onih vrsta riba koje nisu upisane u dozvolu (odobrenje) za akvakulturu.

  lan 77(1) Novanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj strani dravljanin ako obavlja

  privredni ribolov u ribolovakim vodama Brko distrikta na nain koji nije u skladu s meunarodnim ugovorom (lan 67 stav 1).

  (2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana izrei e se i zatitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaka za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je posluilo za izvrenje prekraja, bez obzira na to ko je vlasnik.

  (3) Za prekraj iz stava 3 taki 1 i 2 ovog lana osim novane kazne izrei e se zatitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaka za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je posluilo za izvrenje prekraja bez obzira na to ko je vlasnik.

  (4) Ako kapetan, voa ili lan posade stranog plovila kojim se obavljao privredni ribolov ne poslua naredbu slubene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzrokuje opasnost za ivot ljudi ili tetu na imovini, osim novane kazne od 1.000 do 20.000 KM izrei e se i zatitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata, opreme i mamaka za ribolov, bez obzira na to ko je vlasnik.

  lan 78Izricanje mjere oduzimanja odobrenja za obavljanje privrednog ribolova iz lana 68 stavova 4 ili 5 lana 69 stavova 5 i 6, lana 70 stavova 7 i 8, odnosno oduzimanja odobrenja za akvakulturu iz lana 69 stava 7 ovog zakona ograniava se na vrijeme od 5 godina, raunajui od pravosnanosti rjeenja.

  lan 79Trokove privoenja prekrioca i trokove prijevoza i uvanja plovila ili nekog drugog vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekrilac.

  lan 80

  25

 • (1) Novanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit e se ustanova iz lana 7 ovog zakona ako Odjeljenju jednom godinje ne dostavi izvjetaj o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

  (2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana novanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit e se i odgovorno lice u pravnom licu.

  lan 81(1) Novanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit e se za prekraj fiziko ili pravno lice ako ne

  postupi po rjeenju inspektora (lan 65 stavovi 2, 3, 4, 5 i 6).(2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM i

  odgovorno lice u pravnom licu.

  XI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 82(1) Na osnovu ovog zakona gradonaelnik e na prijedlog efa Odjeljenja donijeti u roku od godinu

  dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonske akte: 1. o granicama ribolovakih podruja i ribolovakih zona (lan 4 stav 3 ovog zakona),

  2. o obliku, sadraju i nainu voenja katastra ribolovakih podruja i ribolovakih zona (lan 6 stav 4 ovog zakona),3. o nainu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (lan 8 stav 4 ovog zakona),4. o obliku, sadraju i nainu voenja registra o izdatim odobrenjima za privredni ribolov (lan 12 stav 2 ovog zakona),5. o programu i nainu polaganja ribolovakog ispita za privredni ribolov (lan 15 stav 7 ovog zakona),6. o obliku, sadraju i nainu voenja registra, o izdatim uvjerenjima, o poloenom ribolovakom ispitu za privredni ribolov (lan 15 stav 9 ovog zakona),7. o programu i nainu polaganja ribolovakog ispita, obrazac i nain izdavanja uvjerenja, o poloenom ribolovakom ispitu (lan 19 stav 2 ovog zakona),8. o obliku, sadraju i nainu voenja registra, o izdatim uvjerenjima, o poloenom ribolovakom ispitu (lan 19 stav 4 ovog zakona),9. o nainu izrade privredne osnove i njenog provoenja (lan 31 stav 7 ovog zakona),10. o nainu obavljanja ribolovako-uvarske slube (lan 35 stav 5 ovog zakona),11. o obliku i sadraju legitimacije i znake ribolovakog uvara (lan 38 stav 2 ovog zakona),12. o programu, obliku, sadraju i nainu izdavanja uvjerenja o poloenom ribolovako-

  -uvarskom ispitu lan 40 stav 3 ovog zakona),13. oblik, sadraj i nain voenja registra o izdatim uvjerenjima i poloenom ribolovako-

  -uvarskom ispitu (lan 40 stav 9 ovog zakona),14. o zatiti riba (lan 57 stavovi 1, 2, 3, 4 i 5 ovog zakona),15. o utvrivanju naknade za priinjene tete (lan 60 stav 2 ovog zakona),16. o visini naknade za obavljanje privrednog ribolova (lan 61 stav 4 taka 1 ovog zakona),17. o obliku, sadraju i visini naknade za dozvolu za ribolovce lanove udruenja rekreativno-

  -sportskog drutva (lan 61 stav 4 taka 3).

  lan 83(1) Privredne osnove donesene prije stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi do roka na koji su

  odobrene.

  26

 • (2) Izuzetno od odredbe stava 1 ovog lana, privredna osnova za podruje rijeke Save od granice s Federacijom BiH do granice s Republikom Srpskom, a koja se odnosi na obavljanje privrednog ribolova, nosioci privredne osnove moraju u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti ih sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  (3) Ako na odreenom ribolovakom podruju ili u odreenoj ribolovakoj zoni doe do uginua riba veeg od jedne treine ihtiomase procijenjene privrednom osnovom iz stava 1 ovog lana, mora se obaviti revizija privredne osnove (lan 31 stav 5).

  (4) Rjeenja i ugovori o koritenju ribolovakih podruja ili ribolovakih zona koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona vae do raspisivanja javnog oglasa i izbora nosioca ribolovakog prava.

  lan 84Fizika i pravna lica koja se bave rekreativno-sportskim ribolovom duna su svoje aktivnosti uskladiti sa ovim zakonom.

  lan 85(1) Fizika i pravna lica koja obavljaju privredni ribolov obavezna su svoje poslovanje uskladiti sa

  ovim zakonom.

  lan 86(1) Fizika i pravna lica koja se bave akvakulturom duna su svoj rad i poslovanje uskladiti da

  odredbama ovog zakona.

  lan 87(1) Lica koja nemaju poloen ribolovaki ispit za privredni ribolov, shodno odredbi lana 15 ovog

  zakona, moraju taj ispit poloiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.(2) Lica koja nemaju poloen ribolovaki ispit za rekreativno-sportski ribolov, shodno odredbi lana

  19 ovog zakona moraju taj ispit poloiti u roku od godinu dana od dana primjene ovog zakona.(3) Lica koja nemaju poloen ispit za ribolovake uvare, shodno odredbi lana 40 ovog zakona,

  moraju takav ispit poloiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 88Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju vaiti svi drugi propisi koji su se do sada primjenjivali na teritoriji Brko distrikta BiH.

  lan 89Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Brko

  distrikta BiH.

  B o s n a i H e r c e g o v i n a

  BRKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE SKUPTINA BRKO DISTRIKTA

  Broj: 0-02-022-324/05Brko, 17. novembar 2005. godine

  PREDSJEDNIK

  27

 • SKUPTINE BRKO DISTRIKTA BiH

  Prof. dr. Milan Tomi

  28