Click here to load reader

Bezpiecze„stwo Bezpiecze„stwo Windows 7 W

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bezpiecze„stwo Bezpiecze„stwo Windows 7 W

1 2 ©Komputer wiat
W miar jak przybywa nowych zagro- e w internecie i nie tylko, produ-
cenci systemów operacyjnych wyposaaj swoje produkty w coraz bardziej zaawan- sowane mechanizmy ochronne. Poznajmy te, które wbudowano w Windows 7.
Centrum akcji Centrum akcji ju poznalimy – rozdzia Pierwsze kroki w Windows 7 na stronie 8. Odpowiednia ikona na pasku zada dys- kretnie informuje nas najcziej o tym, czy nasz komputer jest odpowiednio chroniony. Pozwala take za pomoc przycisku otwo- rzy konsol, z poziomu której mona dowie- dzie si wicej, a take wyszuka rozwi- zania ewentualnych problemów.
Kontrola konta uytkownika Mechanizm ten, znany te jako UAC (ang. User Account Control), wprowadzono w Windows Vista. Polega na tym, e uyt- kownik nie pracuje w systemie z uprawnie- niami administratora, nawet jeli posiada takie konto. Przy kadej próbie wykonania czynnoci wymagajcych wysokich upraw- nie, jak instalacja programów czy zmiana ustawie systemowych, pojawia si okno dialogowe wymagajce zatwierdzenia da-
nej operacji . W zamyle autorów miao to uchroni uytkowników przed atakami zoliwych programów i hakerów.
W praktyce jednak funkcja ta okazaa si dla wikszoci uytkowników bardzo iry- tujca, gdy co kilka minut trzeba byo co zatwierdza. Kto umia, UAC wycza, jed- noczenie naraajc si na ataki zoliwe- go oprogramowania. Windows 7 jest inny – pozwala ustawi czuo mechanizmu UAC. Zobaczmy, jak to zrobi.
1 Klikamy na przy- cisk i wpisuje-
my . Nastpnie po- wyej klikamy na link
.
2 Domylnie Windows 7 ma ustawiony po- ziom UAC na . Przy tych ustawieniach
uytkownik nie jest informowany, gdy sam wprowadza zmiany w systemie – natomiast monit wywietla si, gdy próbuje zrobi to inny program. Ustawienie jest analogicz- ne, tylko nie po- kazywane jest czarne to. Gdy zaznaczymy , komunikaty UAC wywietlane s zawsze. Nato- miast wycza
n Bezpieczestwo Windows 7Bezpieczestwo w Windows 7 SPIS TRECI: n Bezpieczestwo Windows 7 n Kopia systemu i plików n Bezpieczestwo w internecie
POBIERZ PRZYDATNE PROGRAMY*: n Genie Timeline 1.0 n Outpost Firewall Free n TrueCrypt 6.3 PL
z tego poradnika dowiesz si: 1. Jak kontrolowa konta uytkownika 2. Jak szyfrowa pliki mechanizmem BitLocker 3. Jak tworzy kopie bezpieczestwa systemu i plików 4. Jak by bezpiecznym w internecie
* Aby pobra program kliknij na jego nazw. Wywietli si komunikat, w którym naley zaznaczy pole "Pamitaj operacj dla tego serwisu", a nastpnie klikn "Pozwól". W angielskiej wersji programu naley zaznaczy "Remember my action for this site" po czym klikn "Allow".
UAC cakowicie i monity nie pokazuj si nigdy.
3 Po zaznaczeniu poziomu zabezpiecze, który nam odpowiada, klikamy na przy-
cisk oraz .
Autoblokowanie komputera Jeli w domu lub w pra- cy do naszego komputera moe kto podej i zacz z niego korzysta, musimy zawsze blokowa dostp do niego, naciskajc kombinacj klawiszy
i wybiera- jc polecenie . Dziki temu konto staje si za- blokowane .
Niestety, czasem nie pamitamy o tym i komputer pozostaje niezablokowany na dugie godziny. Moemy si przed tym zabezpieczy, uaktywniajc wygaszacz na haso – wczy si po kilku minutach niewykonywania adnych operacji w Win- dows. Oto jak go uruchomi.
1 Klikamy na przycisk , w okienko wpisujemy
i naciskamy klawisz .
2 Wybieramy z listy dowolny wyga- szacz , zaznaczamy opcj . W po-
le wpisujemy liczb minut braku ak- tywnoci, po której uruchomiony zosta- nie wygaszacz.
3 Zmiany akceptujemy przyciskiem .
Szyfrowanie plików mechanizmem BitLocker Windows 7 ma znacznie rozbudowany w stosunku do Windows Vista system szy- frowania BitLocker. Zabezpieczy zarówno dane na dyskach twardych, jak i na pendri- ve’ach. Niestety, funkcja ta jest dostpna tylko w wersji Windows 7 Ultimate.
1 Klikamy na przycisk i wpi- sujemy . Nastpnie naci-
skamy klawisz .
2 Uruchamia si funkcja BitLocker. Widzi- my list dysków twardych oraz pen-
drive’ów , które moemy zaszyfrowa. Program potrafi zabezpiecza partycje z systemem Windows 7, ale nie zaszyfruje dysków, na których znajduj si inne sys- temy, na przykad Windows XP – wtedy nie moglibymy ich uruchomi.
Klikamy na przycisk przy wybranym dysku, aby go zabezpieczy.
3 Zaznaczamy opcj i wpisujemy dwa razy w pola to samo haso. Powinno
by do dugie i niezbyt proste do odgad- nicia. Klikamy na przycisk .
4 W nowo otwartym oknie klikamy na i ,
a nastpnie na . Roz- poczyna si szyfrowanie, musimy poczeka kilka minut . adne dane na pendrivie albo na dysku twardym nie zostan skasowane.
5 Po zakoczeniu pracy pendrive moemy wyj z komputera. Od tej chwili, gdy
podczymy go do jakiego peceta, pojawi si monit z prob o wpisanie hasa. Bez tego otworzenie zawartoci pendrive’a bdzie nie- moliwe . Z tak zabezpieczonego dysku mo-
emy korzysta w systemach Windows XP, Vista oraz oczywicie Windows 7.
6 Pendrive zaszyfrowany BitLockerem w oknie Mojego komputera ma charak-
terystyczn ikon .
Kopia systemu i plików WPanelu sterowania uytkownik moe
utworzy trzy róne zabezpieczenia da- nych i folderów: kompletne zabezpieczenie caego peceta (obraz dysku), zabezpieczenie pojedynczych folderów i plików (kopia zapa- sowa) oraz punkty przywracania systemu. Nie do koca wiadomo, które z nich kiedy zastosowa – Komputer wiat to wyjani.
Kopia zapasowa Ta funkcja pozwoli nam na zapisanie kopii wanych plików, takich jak dokumenty czy zdjcia, na innym dysku lub na pytach. Jeli chcemy dodatkowo zabezpieczy sys- tem Windows, powinnimy skorzysta ze wskazówki Obraz dysku.
.
bezpieczestwo
5 6 ©Komputer wiat
3 Wybieramy lokalizacj kopii . Moe by ona umieszczona na jednym z lo-
kalnych dysków twardych, na pendrivie lub na wielu dyskach DVD (musimy mie nagrywark DVD). Oczywicie wymagana jest odpowiednia ilo wolnego miejsca na takim noniku . Klikamy na przycisk .
4 Zaznaczamy opcj i klikamy na przycisk .
5 Odznaczamy opcj , aby nie by two- rzony obraz dysku. Moemy take szcze-
góowo wybra, z których katalogów dane bd wchodziy w skad kopii zapasowej . Nastpnie klikamy na .
6 Klikamy na przycisk o nazwie .
Czekamy na utworzenie kopii plików, moe to potrwa ponad godzin .
Przywracanie systemu Ten modu Windows 7 przywraca pliki systemowe i ustawienia Windows do ich
wczeniejszego stanu. Nie zmienia ani nie kasuje adnych plików osobistych uytkow- nika, takich jak dokumenty. Punkty przy- wracania s tworzone automatycznie raz na tydzie oraz w trakcie instalacji programów i sterowników. Komputer wiat pokae, jak przywróci Windows do poprzedniego stanu za pomoc tej funkcji. Uywamy jej wtedy, gdy po instalacji lub modyfikacji ustawie systemu przesta on dziaa pra- widowo – zawiesza si lub wywietla ko- munikaty o bdach. Przywracanie systemu jest metod, która mniej ingeruje w system ni opisany dalej Obraz dysku.
1 Klikamy na przycisk , w okienko wpisujemy ,
a nastpnie klikamy na skrót .
2 Klikamy na . Nastpnie wybiera- my, do którego dnia przywróci system
– najlepiej wskaza migawk sprzed kilku dni. Zaznaczamy odpowiedni pozycj na licie i klikamy na i .
3 Wywietla si okno, w którym klika- my na przycisk . Teraz czekamy kilka
minut. Nastpnie komputer uruchomi si
ponownie i rozpocznie przywracanie da- nych. Bdziemy to musieli jeszcze potwier- dzi przyciskiem .
4 Po zakoczeniu wszystkich operacji Windows automatycznie uruchomi si
i powinien ju pracowa normalnie.
Obraz dysku Ta funkcja wykonuje kopi wszystkich wa- nych plików uytkownika, a take systemu operacyjnego. W razie jego awarii jestemy w stanie powróci do dziaajcych ustawie i uruchomi Windows 7, nawet wtedy, gdy Windows w ogóle nie startuje.
1 Wykonujemy punkty 1–3 wskazówki Ko- pia zapasowa plików.
2 Teraz w oknie (punkt 4) wybieramy opcj
. Klikamy na .
3 Pozostae kroki wykonujemy jak we wskazówce Kopia zapasowa pli-
ków. W punkcie 5 nie odznaczamy opcji .
4 Po utworzeniu kopii w postaci obrazu je- stemy zabezpieczeni przed awari. W ra-
zie wystpienia problemów moemy urucho- mi komputer ze specjalnej pyty ratunko- wej – utwórzmy j wczeniej przyciskiem . Jeeli jej nie mamy, startujemy komputer z dysku instalacyj- nego Windows i wybieramy opcj odzyskiwania systemu.
RADZI PROBLEmy Z uRuChAmIAnIEm Jeli Windows nie startuje poprawnie, nie mo- emy skorzysta z funkcji Przywracania syste- mu. W takim przypadku wczmy Windows w trybie awaryjnym .
Moliwoci ochrony plików i caego systemu w Windows 7 Program Funkcja Co robi funkcja i co zabezpiecza
Kopia zapasowa plików
n tworzy tylko kopi zapasow dokumentów n regularne, automatyczne tworzenie kopii n do przywrócenia plików wymaga dziaajcego Windows
Przywracanie systemu
n tworzy obraz systemu na wypadek maej awarii n regularne, automatyczne tworzenie obrazu n do przywrócenia systemu wymaga dziaajcego Windows
Obraz dysku n tworzy kopi zapasow dokumentów n tworzy obraz systemu na wypadek powanej awarii n regularne, automatyczne tworzenie obrazu i kopii n do przywrócenia systemu nie wymaga dziaajcego Windows
bezpieczestwo
na przykad firewall i oprogramowanie antyszpiegowskie. Ma jednak take pewne mankamenty, które powinnimy od razu wyeliminowa – inaczej korzystanie z in- ternetu bdzie niebezpieczne.
Program antywirusowy Windows 7 nie ma wbudowanej ochrony przed wirusami. Powinien by to pierw- szy program, który zainstalujemy w swoim komputerze. W serwisie Komputer wiat znajdziemy wersj instalacyjn darmowe- go programu avast! 5.0 Home Edition. Oto jak go zainstalowa.
1 Uruchamiamy pobrany plik instalato- ra i przechodzimy przez wszystkie ko-
lejne kroki. Nastpnie uruchamiamy po- nownie komputer.
2 czymy si z internetem i otwieramy www.avast.com/pol/home-registration.php
Wykonujemy rejestracj i na nasz adres e- mail otrzymujemy kod rejestracyjny. Prze- pisujemy go.
3 Klikamy prawym przyciskiem myszy
na ikon programu , i wybieramy polecenie
.
4 Klikamy na przycisk . W widoczne okno wpisujemy kod
z e-maila i klikamy dwa razy na . Pro- gram zosta zarejestrowany i bdzie aktu- alizowa si automatycznie.
Windows Defender Wprawdzie Windows 7 ochrony antywiru- sowej nie ma, to jednak przed oprogramo- waniem spyware chroni nas niele, a to za pomoc wbudowanego w system programu Windows Defender. Jest on praktycznie bez- obsugowy, nie wymaga konfiguracji, a w ra- zie wykrycia szkodliwych programów po prostu je blokuje. Aby otworzy ustawienia tej aplikacji, klikamy na przycisk i wpisujemy . Nastpnie naci- skamy klawisz .
Firewall Po raz pierwszy funkcj firewalla wprowa- dzono w systemie Windows XP. Wczeniej uytkownicy chccy zwikszy poziom bez- pieczestwa swojego systemu w internecie musieli instalowa programy firm trzecich. Od tamtych czasów sporo si zmienio. Fire- wall wbudowany w Windows 7 to potne narzdzie, w peni konfigurowalne i dosy skuteczne. Nie wywietla zbyt wiele komu- nikatów, aby nie wprowadza zamieszania w systemie – najczciej uytkownicy i tak nie wiedz, jak je interpretowa. Komputer wiat pokae, jak wej do zaawansowanych ustawie programu. To wskazówka dla do- wiadczonych uytkowników.
1 Aby otworzy ustawienia fire- walla, klikamy na przycisk ,
wpisujemy i klikamy na .
2 Widzimy ustawienia zapory Windows. W prawej czci pokazane s rodzaje
sieci, z którymi nasz komputer si czy . Dla kadej z nich zapora moe mie róne
ustawienia, na przykad mniej restrykcyjne w sieci domowej, a bardziej w sieci pu- blicznej, takiej jak otwarty hot-spot.
3 Klikajc na przycisk , moemy zmieni szczegóowe ustawie-
nia dla kadego programu zainstalowanego w komputerze – zezwoli mu lub zakaza komunikacji z internetem.
4 Klikajc na , mo- emy wyczy czciowo lub cako-
wicie firewall . Natomiast przyciskiem zmienimy zachowanie si
powiadomie, jeli s zbyt czste lub zbyt rzadkie.
Windows update Ten mechanizm znany jest ju od lat. Pozwala aktualizowa system przez internet. Dziki niemu nasz komputer zawsze ma aktualny ze- staw atek naprawiajcych luki w bezpiecze- stwie. O tym, e dostpne s uaktualnienia do Windows, Media Playera, Internet Explorera czy innych programów wchodzcych w skad systemu, informu- je zawsze ikona na pasku zada . Po klikniciu na
ni pojawia si okienko, w którym wystarczy klikn na przycisk , i wszystkie aktualizacje zostan zainstalowa- ne. Wicej o Windows Update przeczytamy w rozdziale Sterowniki dla Windows 7.
Internet Explorer 8 W Windows 7 wbudowana jest najnowsza przegldarka Microsoftu. Zawiera sporo dodatków, które zabezpieczaj nas w in- ternecie. Dostp do nich sta si obecnie bardzo atwy.
1 Internet Explorer chroni nas nawet pod- czas wpisywania adresów czy klikania
na linki prowadzce do stron WWW. Wa- ciwa domena, z któr si czymy, zazna- czona jest zawsze czarnym kolorem .
Nawet jeli kto próbuje preparowa adres, wpisujc na przykad fragmenty adresów witryn bankowych , my nie zostaniemy oszukani.
2 Wszystkie funkcje dotyczce bezpiecz- nego surfowania wywietlane s po
klikniciu na przycisk .
Gdy zaznaczymy , adne lady dotyczce naszego surfowania, takie jak odwiedzane adresy czy wpisywane hasa do wyszuki- warki, nie bd zapamitywane.
Bezpieczestwo w internecie
od 1994 roku
Wydawca: AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o., Czonek Izby Wydawców Prasy i Zwizku Kontroli Dystrybucji Prasy www.axelspringer.pl, [email protected] Adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52 tel. 22 2320000, 022 2320001 PREZES ZARZDU: Florian Fels PREZES HONOROWY: Wiesaw Podkaski DYREKTOR ZARZDZAJCY DO SPRAW CZASOPISM: Magorzata Barankiewicz DYREKTOR FINANSOWY: Edyta Sadowska DYREKTOR BIURA ZARZDU: Micha Fijo REKLAMA: kom pu ter swiat.re kla [email protected] sprin ger.pl Mariusz Wsiski (dy rek tor), Pawe Stano (Head Group Manager) tel. 22 2320120, tel. kom. 0 500 240318; Agnieszka Staczuk (Sales Executive) tel. 22 2320132, tel. kom. 0 508 000368; Katarzyna Gabryelczyk (Traffic) tel. 22 2320151, tel. kom. 0 666 876141; Maciej Szwajkowski (Senior Sales Executive) tel. 22 23 20 131, tel. kom. 0508 000428 KOORDYNATOR DS. WYDAWNICZYCH: Pawe Bulwan PROMO CJA: Micha Bajerski tel. 22 2320055 Anna Tkacz tel. 22 2320058 KSIGOWO: Janusz Bk (gówny ksigowy) KOLPORTA: Rafa Kamiski (dyrektor) PRODUKCJA: Mariusz Gajda (dyrektor) DRUK: DRUK-INTRO S.A., Inowrocaw Egzemplarze archiwalne: tel. 22 7613214, infolinia 0801 000869, faks 22 7613133; e-mail: [email protected] (pytania i reklamacje), [email protected] (zamówienia) Sprzeda internetowa: http://kiosk.redakcja.pl
Redakcja nie zwraca materiaów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstów, nie odpowiada za tre zamieszczonych reklam i ogosze.
Przeczytaj inne poradniki
• Uaktualnienie do Windows 7
• Windows 7 - przydatne narzdzia
• Dostosowanie wygldu Windows 7
• Windows 7 - czste pytania

Search related