of 26 /26
Best Practice ดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดด * ดดดดดดดด : ดดด ดดดดดด ดดดดดด ดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด ดด

Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

  • Author
    trilby

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ผู้พัฒนา : นางลักขณา อัฐนาค ครู โรงเรียน กุฉิ นารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม. เจ้าของ นางลักขณา อัฐนาค ครู วิทย ฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียน กุฉิ นารายณ์ อำเภอ กุฉิ นารายณ์ - PowerPoint PPT Presentation

Text of Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด...

Page 1: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

Best Practice ด้�านการวิ�จัยและพัฒนาการ

จัด้การศึ�กษาสำ�าหรบนกเร�ยนพั�การเร�ยนรวิม*ผู้��พัฒนา : นางลกขณา

อัฐนาค คร� โรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ'

สำ�านกงานเขตพั)*นที่�,การศึ�กษามธยมศึ�กษา เขต 24

Page 2: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*รายงานผู้ลการใช้�แบบฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน สำ�าหรบนกเร�ยนบกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญาที่�,เร�ยนรวิมในช้*นเร�ยนปักต�

*เจั�าขอัง นางลกขณา อัฐนาค *คร� วิ�ที่ยฐานะ ช้�านาญการพั�เศึษ *โรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ' อั�าเภอัก%ฉิ�นารายณ' *จังหวิด้กาฬสำ�นธ%' รหสำไปัรษณ�ย' ๔๖๑๑๐* E-mail :[email protected]

* Website :www. kuchinarai.ac.th

Page 3: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ข�อัม�ลผู้��พัฒนา Best Practice

*คร�ผู้��สำอันกล%2มสำาระการเร�ยนร��ภาษาไที่ย*หวิหน�ากล%2มสำาระการเร�ยนร��ภาษาไที่ย ปั= 2549-2556

*หวิหน�างานโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม

ปั= 2549 -ปั4จัจั%บน

Page 4: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

ปัระสำบการณ'ด้�านการจัด้การเร�ยนร2วิม /เร�ยนรวิม

๑. ผู้2านการอับรม เร),อัง การเปั>นผู้��ให�บร�การตามกฎกระที่รวิง ฯพั.ศึ.๒๕๔๕ เม),อัวินที่�, ๑๔ ต%ลาคม ๒๕๔๘ ณ ศึ�นย'การศึ�กษาพั�เศึษ ปัระจั�าจังหวิด้กาฬสำ�นธ%'๒. ผู้2านการอับรม เร),อัง การจัด้ที่�าแผู้นการจัด้การศึ�กษาเฉิพัาะบ%คคล (IEP) ระหวิ2างวินที่�, ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ณ ศึ�นย'การศึ�กษาพั�เศึษ ปัระจั�าจังหวิด้กาฬสำ�นธ%'๓. ผู้2านการอับรม คร�การศึ�กษาพั�เศึษ หลกสำ�ตร ๒๐๐ ช้,วิโมง ระหวิ2างวินที่�, ๘-๒๐ กนยายน ๒๕๕๖ ณ สำ�านกบร�หารงานการศึ�กษาพั�เศึษปัระจั�า สำพัฐ.๔. ผู้2านการอับรมหลกสำ�ตร ผู้��คด้กรอัง ระหวิ2างวินที่�, ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศึ�นย'การศึ�กษาพั�เศึษ ปัระจั�าจังหวิด้กาฬสำ�นธ%'

Page 5: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*หน�าที่�,ในควิามรบผู้�ด้ช้อับ งานโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม

*เปั>นหวิหน�างานโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม วิางแผู้น ปัระสำานงาน ให�ค�าแนะน�า ช้2วิยเหล)อัเพั),อันคร�ในโรงเร�ยนเก�,ยวิกบการด้�แล การสำอันนกเร�ยนกล%2มเร�ยนรวิม*เปั>นคณะกรรมการคด้กรอังนกเร�ยนพั�การเร�ยนรวิม*เปั>นคณะกรรมการจัด้ที่�า IEP

*เปั>นคร�ผู้��สำอันนกเร�ยนพั�การเร�ยนรวิม

Page 6: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

Best Practiceด้�านการวิ�จัยและพัฒนาการจัด้การศึ�กษา

สำ�าหรบนกเร�ยนพั�การเร�ยนรวิม

ช้),อัเร),อัง รายงานผู้ลการใช้�แบบฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน สำ�าหรบนกเร�ยนบกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญาที่�,เร�ยนรวิมในช้*นเร�ยนปักต�

Page 7: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

ควิามสำ�าคญขอังผู้ลงานหร)อันวิตกรรมที่�,น�าเสำนอั

โรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ' เปั>นโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม ในสำงกด้สำ�านกงานเขตพั)*นที่�,การศึ�กษามธยมศึ�กษา เขต ๒๔ เข�าร2วิมโครงการโรงเร�ยนแกนน�าจัด้การเร�ยนร2วิม ร%2นที่�, 1 ปั=การศึ�กษา 2548 และเปั>นโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม ( Inclusive School) สำ�านกงานเขตพั)*นที่�,การศึ�กษามธยมศึ�กษา เขต ๒๔

Page 8: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ควิามสำ�าคญขอังผู้ลงานหร)อันวิตกรรมที่�,น�าเสำนอั

*ปั=การศึ�กษา ๒๕๕๖ ม�นกเร�ยนบกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญา ระด้บกลาง (กล%2มเร�ยนร��ได้�) เร�ยนช้*นมธยมศึ�กษาปั=ที่�, ๒ รวิมกบเพั),อันนกเร�ยนในช้*นเร�ยนปักต� เปั>นนกเร�ยนที่�,ย�ายมาจัากโรงเร�ยนกาฬสำ�นธ%'ปั4ญญาน%ก�ล อั�าเภอัยางตลาด้ จังหวิด้กาฬสำ�นธ%'

Page 9: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*เม),อัแรกรบเข�ามาเร�ยน นกเร�ยนคนด้งกล2าวิไม2สำามารถอั2าน หร)อัเข�ยนได้�เอัง เข�ยนตามแบบได้�บ�าง ได้�จัด้การสำอันเสำร�มให�นอักเวิลาเร�ยนที่%กวิน วินละ ๑ ช้,วิโมง สำามารถอั2านค�าง2ายๆ ที่�,ม�ตวิสำะกด้ตรงตามมาตรา อั2านค�าบรรยายภาพัง2ายๆ สำ*นๆได้� เข�ยนตามแบบได้�ด้�ข�*น เข�ยนเร),อังราวิง2ายๆสำ*นๆเก�,ยวิกบตนเอังและครอับครวิได้�

Page 10: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ยงพับปั4ญหาควิามย%2งยากในการเร�ยน ค)อั นกเร�ยนม�ควิามยากล�าบากในการอั2าน อั2านค�าสำะกด้ไม2ตรงตามมาตราไม2ได้� เร�ยบเร�ยงหร)อัจัด้ล�าด้บเร),อังที่�,อั2านไม2ได้� จับใจัควิามจัากเร),อังที่�,อั2านไม2ได้� สำ2งผู้ลกระที่บต2อัการเร�ยนที่%กรายวิ�ช้า จัากสำภาพัการณ'ด้งกล2าวิ ผู้��สำอันวิ�ช้าภาษาไที่ยจั�งได้�จัด้ที่�าแผู้นการจัด้การศึ�กษาเฉิพัระบ%คคล(IEP) แผู้นการสำอันเฉิพัาะบ%คคล (IIP) และจัด้ที่�าช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2านที่�,ม�ภาพัปัระกอับ จั�านวิน ๕ ช้%ด้ เร�ยงล�าด้บเน)*อัหาจัากง2ายไปัหายาก ที่�,สำอัด้คล�อังกบแผู้นการสำอันเฉิพัาะบ%คคล(IIP) เพั),อัน�าไปัใช้�สำอันนกเร�ยนที่�,บกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญา ๑ คน ในช้*นเร�ยนปักต� ให�สำามารถอั2านได้�ตามระด้บควิามสำามารถขอังนกเร�ยนเปั>นรายบ%คคล ให�สำามารถเร�ยนร2วิมกบเพั),อันในช้*นเร�ยนอัย2างม�ควิามสำ%ข

Page 11: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*จั%ด้ปัระสำงค'และเปัIาหมายขอังการด้�าเน�นงาน

*๑. เพั),อัสำร�างช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน ปัระกอับแผู้นการสำอันเฉิพัาะบ%คคล 1( Individual Implementation Plan :IIP) สำ�าหรบนกเร�ยนที่�,บกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญา ม�ปั4ญหาด้�านการอั2าน ที่�,เร�ยนร2วิมในช้*นเร�ยนปักต�*๒. เพั),อัพัฒนาควิามสำามารถด้�านการอั2านขอังนกเร�ยนที่�,ม�บกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญาที่�,เร�ยนร2วิมในช้*นเร�ยนปักต�โด้ยใช้�ช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน*๓. เพั),อัปัระเม�นพัฤต�กรรมการเข�าเร�ยนขอังนกเร�ยนบกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญา ที่�,เร�ยนร2วิมในช้*นเร�ยนปักต�ที่�,เร�ยนโด้ยใช้�ช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน

Page 12: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

ปัระโยช้น'ที่�,คาด้วิ2าจัะได้�รบ

*๑. ม�ช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2านปัระกอับแผู้นการสำอันเฉิพัาะบ%คคล 1 ( Individual Implementation Plan :IIP) สำ�าหรบนกเร�ยนที่�,บกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญา ม�ปั4ญหาด้�านการอั2าน ที่�,เร�ยนร2วิมในช้*นเร�ยนปักต� * ๒. นกเร�ยนที่�,บกพัร2อังที่างสำต�ปั4ญญาที่�,เร�ยนร2วิมในช้*นเร�ยนปักต�ได้�รบการพัฒนาควิามสำามารถด้�านการอั2านโด้ยใช้�ช้%ด้ฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน และม�ผู้ลสำมฤที่ธ�Kที่างการเร�ยนสำ�งข�*น*๓. นกเร�ยนม�พัฤต�กรรมการเข�าเร�ยนสำม�,าเสำมอั สำนใจัการเร�ยนมากข�*นและเร�ยนอัย2างม�ควิามสำ%ข

Page 13: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ควิามเช้),อัมโยงควิามสำมพันธ'ระหวิ2าง Best PracticeกบเปัIาหมาย/จั%ด้เน�นขอังสำถาน

ศึ�กษา/สำพัปั.สำพัม.สำพัฐ.

มาตรฐานการศึ�กษาขอังช้าต�(พั.ศึ. 2553)

มาตรฐานการศึ�กษาข*น

พั)*นฐาน

มาตรฐานการเร�ยนร2วิม

(พั.ศึ.2555)

จั%ด้เน�นขอังโรงเร�ยนก%ฉิ�า

รายณ'โรงเร�ยนต�นแบบ

จัด้การเร�ยนรวิม

มาตรฐานที่�, 1ค%ณลกษณะ

ขอังคนไที่ยที่�,พั�งปัระสำงค'

ในฐานะพัลเม)อังและ

พัลโลก

ด้�านคุ�ณภาพผู้��เรี�ยน

จำ�านวน 6

มาตรีฐาน

ด้�านคุ�ณภาพผู้��เรี�ยน

1 มาตรีฐาน 1

ต�วบ่�งชี้��

โคุรีงการียกรีะด้�บ่

มาตรีฐานการีเรี�ยนรีวม

การีปรีะชี้�มเชี้!งปฏิ!บ่�ต!การี

Page 14: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

มาตรฐานการศึ�กษาขอังช้าต�(พั.ศึ. 2553)

มาตรฐานการศึ�กษาข*น

พั)*นฐาน

มาตรฐานการเร�ยนร2วิม (พั.ศึ.2555

)

จั%ด้เน�นขอังโรงเร�ยนก%ฉิ�า

รายณ'โรงเร�ยนต�นแบบ

จัด้การเร�ยนรวิม

มาตรฐานที่�, 2 ด้�านการีจำ�ด้การีศึ$กษา

จำ�านวน 6 มาตรีฐาน

ด้�านการีจำ�ด้การีเรี�ยน

การีสอน1 มาตรีฐาน 8

ต�วบ่�งชี้��

คุรี�ทุ�กคุนจำ�ด้ทุ�าแผู้นการี

จำ�ด้การีศึ$กษาเฉพาะ

บ่�คุคุล(IEP)

แนวิการจัด้การศึ�กษา

ด้�านอ�ตล�กษณ,ของสถานศึ$กษาจำ�านวน 1 มาตรีฐาน

ด้�านการีบ่รี!หารีจำ�ด้การี

เรี�ยนรีวม1 มาตรีฐาน 6

ต�วบ่�งชี้��

อ�ตล�กษณ,ปรีะพฤต!ชี้อบ่

5 ข�อ

Page 15: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

มาตรฐานการศึ�กษาขอัง

ช้าต�(พั.ศึ. 2553)

มาตรฐานการศึ�กษาข*น

พั)*นฐาน

มาตรฐานการเร�ยนร2วิม

(พั.ศึ.2555)

จั%ด้เน�นขอังโรงเร�ยนก%ฉิ�า

รายณ'โรงเร�ยนต�นแบบ

จัด้การเร�ยนรวิม

มาตรฐานที่�, 3แนวิการสำร�าง

สำงคมแห2งการเร�ยนร��

ด้�านการีสรี�างส�งคุมแห�งการี

เรี�ยนรี� �

ด้�านการีสรี�างส�งคุมแห�งการี

เรี�ยนรี� �1 มาตรีฐาน 2

ต�วบ่�งชี้��

การีจำ�ด้การีเรี�ยนการีสอนแบ่บ่เรี�ยนรีวม

ส�าหรี�บ่ห�องเรี�ยน

  ด้�านมาตรีการีส�งเสรี!มจำ�านวน 1

มาตรีฐาน

- ทุ�1ม�น�กเรี�ยนพ!การีเรี�ยนรีวม

ในชี้��นเรี�ยนปกต!

Page 16: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

* แนวิค�ด้หลกการ ที่ฤษฎ�ที่�,น�ามาใช้�ในการพัฒนา

*พัระราช้บญญต�การจัด้การศึ�กษาสำ�าหรบคนพั�การ พั.ศึ. 2551

*มาตรฐานการศึ�กษาขอังช้าต�*มาตรฐานการศึ�กษาข*นพั)*นฐาน*มาตรฐานการเร�ยนร2วิม พั.ศึ. 2555

*นโยบายปัฏิ�ร�ปัการศึ�กษา ระยะที่�, 2

Page 17: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

ข*นตอันการด้�าเน�นงาน

*คุ�ด้กรีองน�กเรี�ยน ด้�านการีอ�าน การีเข�ยน การีคุ!ด้คุ�านวณ *ปรีะชี้�มคุรี�ผู้��สอน ผู้��ปกคุรีองน�กเรี�ยน เพ31อจำ�ด้ทุ�าแผู้นการีจำ�ด้การีศึ$กษาเฉพาะบ่�คุคุล (IEP)

*จำ�ด้ทุ�าคุ�าส�1งแต�งต��งคุรี�รี�บ่ผู้!ด้ชี้อบ่การีจำ�ด้ทุ�าแผู้นการีจำ�ด้การีศึ$กษาเฉพาะบ่�คุคุล*๔. คุรี�ผู้��สอนจำ�ด้ทุ�าแผู้นการีสอนเฉพาะบ่�คุคุล (IIP) ในรีายว!ชี้าทุ�1สอน

Page 18: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*๕. สำร�างแบบฝึ1กเสำร�มที่กษะการอั2าน จั�านวิน ๕ ช้%ด้ ด้งน�**ช้%ด้ภาษาพัาสำน%ก*ช้%ด้ปัระโยคหรรษา*ช้%ด้วิงล�อัพัาเพัล�น*ช้%ด้เธอัถามฉินตอับ*ช้%ด้อั2านค�าสำ�2ปัระโยค

Page 19: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*๖. น�าแบ่บ่ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�านให�ผู้��เชี้�1ยวชี้าญตรีวจำสอบ่คุวามสอด้คุล�องก�บ่แผู้นการีสอนเฉพาะบ่�คุคุล*๗. ทุด้ลองใชี้�แบ่บ่ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�านก�บ่น�กเรี�ยนทุ�1บ่กพรี�องทุางการีเรี�ยนรี� � ทุ�1ม�ป:ญหาด้�านการีอ�าน*๘. น�าแบ่บ่ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�านไปใชี้�ในการีจำ�ด้การีเรี�ยนการีสอนน�กเรี�ยนบ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญาทุ�1เรี�ยนรีวมในชี้��นเรี�ยนปกต! โด้ยส�งเกตพฤต!กรีรีมการีเรี�ยนและเก=บ่ข�อม�ลรีะหว�างเรี�ยน

Page 20: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ผู้ลการด้�าเน�นการ/ผู้ลสำมฤที่ธ�K/ปัระโยช้น'ที่�,ได้�รบ

*น�กเรี�ยนได้�รี�บ่การีคุ�ด้กรีองคุวามสามารีถพ3�นฐานด้�านการีอ�าน* คุรี�ผู้��สอน ผู้��ปกคุรีอง ได้�รี�วมปรีะชี้�มรี�บ่ทุรีาบ่ป:ญหาการีเรี�ยนรี� �ของ

น�กเรี�ยน และรี�วมก�นวางแผู้นการีชี้�วยเหล3อน�กเรี�ยนให�สามารีถเรี�ยนรีวมก�บ่เพ31อนในชี้��นเรี�ยนได้�อย�างม�คุวามส�ข*คุรี�ผู้��สอนม�แผู้นการีสอนเฉพาะบ่�คุคุลของน�กเรี�ยน น�าไปใชี้�ในการี

วางแผู้นการีจำ�ด้การีเรี�ยนการีสอน*น�กเรี�ยนได้�เรี�ยนรีวมก�บ่เพ31อนในชี้��นเรี�ยนปกต! ทุ�าก!จำกรีรีมในชี้��นเรี�ยนก�บ่

เพ31อน โด้ยใชี้�แผู้นการีจำ�ด้การีเรี�ยนรี� �เฉพาะบ่�คุคุลและชี้�ด้ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�าน ในคุาบ่การีเรี�ยนรีายว!ชี้าภาษาไทุย*น�กเรี�ยนม�พ�ฒนาการีด้�านการีอ�าน ทุ��งอ�านออกเส�ยงคุ�า พยางคุ, ข�อคุวาม

ปรีะโยคุ และ อ�านจำ�บ่ใจำคุวามเรี31องรีาวส��น ๆง�ายๆได้� ตอบ่คุ�าถามแสด้งคุวามคุ!ด้เห=นเก�1ยวก�บ่เรี31องทุ�1อ�านได้�

Page 21: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*ผู้ลส�มฤทุธิ์!Aทุางการีเรี�ยน น�กเรี�ยนคุนด้�งกล�าวไม�ม�ป:ญหาผู้ลการีเรี�ยน สอบ่ผู้�านตามเกณฑ์,การีว�ด้ผู้ลปรีะเม!นผู้ลทุ�1ก�าหนด้ในแผู้นการีจำ�ด้การีศึ$กษาเฉพาะบ่�คุคุล( IEP ) แผู้นการีจำ�ด้การีเรี�ยนรี� �เฉพาะบ่�คุคุล( IIP)

* น�กเรี�ยนมาเรี�ยนสม�1าเสมอ ไม�หน�เรี�ยน สนใจำการีเรี�ยน ม�คุวามส�ขก�บ่การีเรี�ยน ม�คุวามม�1นใจำ กล�าคุ!ด้ กล�าทุ�า กล�าแสด้งออกทุ��งในชี้��นเรี�ยน เข�ารี�วมก!จำกรีรีมก�บ่ทุางโรีงเรี�ยนทุ�กคุรี��ง

Page 22: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

ปั4จัจัยควิามสำ�าเรMจั

*1. ได้�ชี้�ด้ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�าน ปรีะกอบ่แผู้นการีจำ�ด้การีศึ$กษาเฉพาะบ่�คุคุล(IEP) แผู้นการีสอนรีายบ่�คุคุล(IIP) ส�าหรี�บ่น�กเรี�ยนทุ�1บ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญาทุ�1เรี�ยนรี�วมในชี้��นเรี�ยนปกต! ชี้�วยให�น�กเรี�ยนสนใจำการีเรี�ยนมากข$�น เข�าเรี�ยนสม�1าเสมอ* 2. การีพ�ฒนาคุวามสามารีถด้�านการีอ�านของน�กเรี�ยนทุ�1บ่กพรี�อง

ทุางสต!ป:ญญา ทุ�1เรี�ยนรี�วมในชี้��นเรี�ยนปกต! โด้ยใชี้�ชี้�ด้ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�าน พ�ฒนาคุวามสามารีถการีอ�านได้�คุะแนนรีวม 157 จำากคุะแนนเต=ม 210 คุะแนน คุ!ด้เปCนรี�อยละ 74.76 ผู้�านเกณฑ์,การีปรีะเม!นในรีะด้�บ่ ด้�*3. การีปรีะเม!นพฤต!กรีรีมการีเรี�ยนรี� �ของน�กเรี�ยนทุ�1บ่กพรี�องทุางสต!

ป:ญญา ทุ�1เรี�ยนรี�วมในชี้��นเรี�ยนปกต! ทุ�1เรี�ยนโด้ยใชี้�ชี้�ด้ฝึ7กเสรี!มทุ�กษะการีอ�าน พบ่ว�า น�กเรี�ยนทุ�กคุนทุ�1เรี�ยนม�พฤต!กรีรีมการีเรี�ยนรี� �ทุ�1ด้�ข$�น ม�คุวามส�ขก�บ่การีเรี�ยน ไม�หน�เรี�ยน ไม�ซุ�กซุน ไม�เด้!นไปมา ม�สมาธิ์!ในการีเรี�ยนด้�ข$�น สามารีถทุ�าก!จำกรีรีมต�าง ๆในการีเรี�ยน ผู้�านเกณฑ์,ในรีะด้�บ่ มาก

Page 23: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

*บที่เร�ยนที่�,ได้�รบ

*๑. การีจำ�ด้การีเรี�ยนการีสอนในชี้��นเรี�ยนรีวม ทุ�1ม�น�กเรี�ยนบ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญา ต�องใชี้�กรีะบ่วนการีจำ�ด้การีเรี�ยนรี� � ส31อ เทุคุน!คุการีสอนทุ�1หลากหลาย เหมาะสมก�บ่น�กเรี�ยนแต�ละคุน*๒. น�กเรี�ยนบ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญาสามารีถเรี�ยนรี� �ได้� หากใชี้�ส31อทุ�1เหมาะสม พ�ฒนาศึ�กยภาพน�กเรี�ยนแต�ละคุนอย�างเต=มศึ�กยภาพ เรี�ยนรี� �ได้�ตามคุวามสามารีถของเขาเอง ว�ด้ผู้ล ปรีะเม!นผู้ลตามแผู้น IEP

Page 24: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

* การเผู้ยแพัร2 / การได้�รบการยอัมรบ/รางวิลที่�,ได้�รบ

*โรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ' ได้�รบคด้เล)อักให�เปั>นโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม สำงกด้ สำพัม.๒๔ ร%2นที่�, ๑ ผู้��อั�านวิยการโรงเร�ยน คร�หวิหน�างานโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม คร�พั�,เล�*ยงเด้Mกพั�การ โรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ' ได้�เปั>นวิ�ที่ยากรการอับรมโรงเร�ยนแกนน�าจัด้การเร�ยนร2วิม สำพัม ๒๔ ที่%กปั=การศึ�กษา*คร�หวิหน�างานโรงเร�ยนต�นแบบจัด้การเร�ยนรวิม เปั>นวิ�ที่ยากรแกนน�า จัด้อับรมคร�และบ%คากรที่างการศึ�กษาโรงเร�ยนก%ฉิ�นารายณ' ตามโครงการยกระด้บมาตรฐานการเร�ยนรวิม ที่%กปั=การศึ�กษา เพั),อัให�คร�ผู้��สำอันม�ควิามร�� ควิามเข�าใจัในการจัด้การเร�ยนการสำอันแบบเร�ยนรวิม จัะได้�ช้2วิยเหล)อันกเร�ยนให�เร�ยนร��ได้�ตามศึกยภาพัขอังแต2ละบ%คคล นกเร�ยนจัะไม2ม�ปั4ญหาผู้ลการเร�ยน เร�ยนกบเพั),อันในช้*นเร�ยนปักต�ได้�ที่%กรายวิ�ช้า

Page 25: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

การเผู้ยแพัร2 / การได้�รบการยอัมรบ/รางวิลที่�,ได้�รบ

*เผู้ยแพรี�ผู้�าน เว=บ่ไซุด้, www.kuchinarai.ac.th

*Facebook กล��มคุรี�การีศึ$กษาพ!เศึษ 200 ชี้�1วโมงภาคุอ�สานและภาคุใต�*E-office สพม 24 กาฬส!นธิ์�, 55 โรีงเรี�ยน

Page 26: Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษา สำหรับ นักเรียนพิการเรียนรวม

การเผู้ยแพัร2 / การได้�รบการยอัมรบ/รางวิลที่�,ได้�รบ

*รีางว�ลชี้นะเล!ศึการีใชี้�โปรีแกรีมPaint บ่กพรี�องทุางการีเรี�ยนรี� � สพม.๒๔*รีางว�ลเหรี�ยญทุอง โปรีแกรีม Paint บ่กพรี�องทุางการีเรี�ยนรี� �

สพม.๒๔*รีางว�ลชี้นะเล!ศึการีรี�องเพลงล�กทุ��ง ปรีะเภทุบ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญา สพม 24

*รีางว�ลชี้มเชี้ยการีรี�องเพลงล�กทุ��ง ปรีะเภทุบ่กพรี�องทุางสต!ป:ญญา รีะด้�บ่ภาคุตะว�นออกเฉ�ยงเหน3อ