Begroting 2013 - Hart-Leers 8 Leeswijzer Deze begroting heeft betrekking op het derde jaar van het Meerjarig

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Begroting 2013 - Hart-Leers 8 Leeswijzer Deze begroting heeft betrekking op het derde jaar van het...

 • Begroting 2013

 • Begroting 2013

  Gemeente Heerlen

 • 3

  Inhoudsopgave

  Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 7 Leeswijzer 8

  1. Bestuurssamenvatting 9

  2. Prioriteitenplan 13 Participatie 13 Herstructurering 14 Stedelijke Dynamiek 16

  3. Programmaplan 19 3.1 Economische Stimulering 19 Kernthema Economische Speerpunten 20 Kernthema Arbeidsmarkt 23 Kernthema Onderwijs 25 Kernthema Cultuur 28 3.2 Sociale infrastructuur 31 Kernthema Armoedebestrijding 33 Kernthema Integraal Jeugdbeleid 35 Kernthema Meedoen & Zorg 37 Kernthema Integraal Ouderenbeleid 41 Kernthema Integraal Sportbeleid 42 Kernthema Buurtgericht Werken 44 3.3 Leefomgeving 46 Kernthema Schoon en heel 47 Kernthema Veiligheid 50 Kernthema Mobiliteit & Parkeren 54 3.4 Ruimtelijke Ontwikkeling 56 Kernthema Duurzaamheid & Milieu 57 Kernthema Fysieke Leefomgeving 59 3.5 Bestuur en Dienstverlening 62 Kernthema Bestuurskracht 64 Kernthema Financiering, Belasting & Dividenden 68 Kernthema Dienstverlening 70 Kernthema Professionaliteit 72 Kernthema Transparantie 73

  4. Paragrafen 77 4.1 Lokale heffingen (BBV, artikel 10) 77 4.2 Weerstandsvermogen en risico’s (BBV, artikel 11) 87 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen (BBV, artikel 12) 93 4.4 Financiering (BBV, artikel 13) 100 4.5 Bedrijfsvoering (BBV, artikel 14) 105 4.6 Verbonden partijen (BBV, artikel 15) 110 4.7 Grondbeleid (BBV, artikel 16) 112 4.8 Demografische ontwikkelingen / Krimp 116 4.9 Stadsregio Parkstad Limburg 120 4.10 Subsidies 121

 • 4

  5. Bestuur en organisatie 123 5.1 Gemeenteraad 123 5.2 College van burgemeester en wethouders 123 5.3 Organogram 125

  6. Financiële meerjarenbegroting 2013-2016 127 6.1 Uitgangspunten 127 6.2 Ontwikkeling (inclusief bezuinigingen) 127 6.3 EMU-saldo 129 6.4 Overzicht baten en lasten 130 6.5 Financiële status en weerbaarheid 131

  7. Algemene dekkingsmiddelen 135 7.1 Lokale heffingen 135 7.2 Gemeentefonds 135 7.3 Dividenden 137 7.4 Onvoorzien 138

  8. Bijlagen 139 8.1 Effectmonitor 139 8.2 Begrippen en afkortingen 146 8.3 Kengetallen 151 8.4 Totaal overzicht ‘Verbonden Partijen’ 153 8.5 Financiële vertaling van het Uitvoeringsprogramma Nota Economie 170 8.6 Overzicht bezuinigingen 171

 • 5

  Raadsvoorstel

  Begroting 2013

  Inleiding/aanleiding Jaarlijks stellen wij de begroting op. Conform gemeentewet, financiële verordening en planning- en control- cyclus wordt jaarlijks een begroting over het volgende kalenderjaar aan de raad aangeboden, met daarbij een doorkijk naar de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

  Kader Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de begroting 2013 aan. De begroting omvat tevens de meerjarenraming tot en met 2016.

  Kernthema Alle kernthema’s

  Bevoegdheid Op basis van artikel 191 van de gemeentewet is de raad bevoegd de begroting vast te stellen. De raad auto- riseert met het vaststellen van de jaarlijkse begroting de lasten en de baten per programma en - daar waar prioriteiten zijn vastgesteld - per prioriteit op basis van artikel 5 van de Financiële verordening.

  Voorstel 1. a. De begroting 2013 vast te stellen. b. Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de bedragen per programma.

  2. De volgende posten op te nemen in de begroting 2013, conform paragraaf 6.2 1. Programma Economische Stimulering € 797.787 2. Programma Sociale Infrastructuur € 1.879.118 3. Programma Leefomgeving - € 159.673 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 420.000 5. Programma Bestuur en Dienstverlening € 4.729.283 3. In de begroting 2012 een bedrag van € 3.141.033 te storten in de bestemmingsreserve ‘Reeds genomen besluiten’. Argumenten 1a. De begroting 2013 geeft de concrete maatregelen voor het begrotingsjaar 2013 De raad stelt de begroting vast in het kader van haar kader stellende en sturende rol. De begroting is geba- seerd op de besluitvorming en richtlijnen van de kaderbrief 2013. In deze begroting schetsen wij onze ambities. De voortgang in het realiseren van deze ambities beschrijven wij aan de hand van de afgeleide bestuurlijke programma’s. Ook staan wij stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de stad.

  1b. Autorisatie begroting De gemeenteraad is het algemeen bestuur, stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W. De gemeenteraad stelt de doelstelling vast en geeft het college de opdracht om deze te bereiken. Het college van B&W neemt de dagelijkse besluiten. Afwijkingen op budgetten zoals deze in de begroting door de raad zijn toegekend, worden gedurende het jaar 2013 via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

  2. De belangrijkste mutaties zijn zichtbaar gemaakt Om een sluitende begroting 2013 vast te kunnen stellen zullen een groot aantal keuzes gemaakt moeten worden, zie begroting. Het college stelt voor om de mutaties door te voeren zoals opgenomen in paragraaf 6.2 van de begroting 2013 (het uitgangspunt vormt de kaderbrief 2013 inclusief bijstelling n.a.v. de junicirculaire gemeentefonds: saldo - € 7.291.905).

 • 6

  3. Vrijval reserves en voorzieningen overhevelen jaarschijf In de begroting 2013 is een vrijval van reserves en voorzieningen opgenomen voor een totaal bedrag van € 6,2 mln. Deels (€ 3,1 mln) zijn deze middelen reeds in 2012 voorhanden. Conform wet- en regelgeving dient de vrijval van deze reserves en voorzieningen dan ook in 2012 verwerkt te worden. Om deze middelen in te kunnen zetten t.b.v. de begroting 2013 wordt € 3.141.033 overgeheveld d.m.v. de reserve ‘Reeds genomen besluiten’.

  Tegenargumenten N.v.t.

  Kosten en dekking Zie begroting.

  Communicatie • Persconferentie. • Persbericht. • (Stads)krant.

  Evaluatie Conform planning- en controlcyclus door middel van afwijkingenrapportages (voor- en najaarsnota) en jaarrekening.

  Planning, procedure en uitvoering • Verspreiding naar de raadsleden op 12 oktober 2012. • Technische toelichting op de begroting op 29 oktober 2012. • Algemene beschouwingen op 7 en 8 november 2012. • Verzending naar gedeputeerde staten (toezichthouder) vóór 15 november 2012.

  Bijlagen meegezonden Begroting 2013.

  Bijlagen ter inzage • Begroting 2013 • Bijlagenboek bij de begroting 2013

  Burgemeester en wethouders van Heerlen, de secretaris, de burgemeester,

  mw. C.L.A.F.M. Bruls dr. P.F.G. Depla

 • 7

  Raadsbesluit

  De raad der gemeente Heerlen;

  gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012 registratienummer 2012/32006;

  gegeven de agendering door het Presidium;

  gehoord het advies van de raadscommissie voor Bestuur en Dienstverlening;

  besluit:

  1. a. De begroting 2013 vast te stellen. b. Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de bedragen per programma.

  2. De volgende posten op te nemen in de begroting 2013, conform paragraaf 6.2 1. Programma Economische Stimulering € 797.787 2. Programma Sociale Infrastructuur € 1.879.118 3. Programma Leefomgeving - € 159.673 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 420.000 5. Programma Bestuur en Dienstverlening € 4.729.283

  3. In de begroting 2012 een bedrag van € 3.141.033 te storten in de bestemmingsreserve ‘Reeds genomen besluiten’.

  Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

  griffier, voorzitter,

 • 8

  Leeswijzer

  Deze begroting heeft betrekking op het derde jaar van het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) 2011-2014. In deze begroting geven we over de jaren 2013 tot en met 2016 zowel financieel als inhoudelijk inzicht in onze plannen.

  Deze begroting volgt de wettelijke voorschriften. Het document is opgebouwd uit een ‘beleidsbegroting’ en een ‘financiële begroting’. De beleidsbegroting bestaat uit de bestuurlijke prioriteiten (participatie, herstructurering en stedelijke dynamiek), de programma’s (economische stimulering, sociale infrastructuur, leefomgeving, ruim- telijke ontwikkeling en bestuur en dienstverlening) en de paragrafen.

  In de programma’s staan de volgende vragen centraal: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wat mag dat kosten?

  Deze zogenaamde W-vragen hebben wij als leidraad gebruikt bij de beschrijving van de deprogramma’s. De maatschappelijke doelen zoals ze geformuleerd zijn in de programma’s zijn verder geoperationaliseerd in de effectindicatoren in de bijlage 8.1.

  De kaders die we hanteren bij het realiseren van onze doelen zijn opgenomen in de ‘paragrafen’. In de para- grafen lichten we het functioneren van de bedrijfsvoering toe, maar ook op welke manier wij invulling gaan geven aan de kaders rondom het grondbeleid en de lokale heffingen. Daarnaast maken het weerstands- vermogen (inclusief een actueel overzicht van de risico’s), onderhoud kapitaalgoederen, financiering en ver- bonden partijen, deel uit van de door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht op te nemen paragrafen. Omdat wij de onderwerpen demografische ontwikkeling (krimp), stadsregio Parkstad Limburg en subsidies van groot belang vinden hebben wij deze onderwerpen in een aparte paragraaf opgenomen.

 • 9

  1. Bestuurssamenvatting

  Koersvast De economische crisis duurt voort. Het CBS beschrijft de economische situatie in Nederland op dit moment als ‘aanhoudende laagconjunctuur’. Wij mogen dus niet ve