Click here to load reader

BATAS SA MGA KARAPATAN NG BOTANTE - · PDF fileMay karapatan kayo sa mga gamit sa halalan sa ibang wika. Ang County ng L.A. ay nagkakaloob ng mga gamit sa 10 magkakaibang wika

 • View
  298

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of BATAS SA MGA KARAPATAN NG BOTANTE - · PDF fileMay karapatan kayo sa mga gamit sa halalan sa...

 • BATAS SA MGA KARAPATAN NG BOTANTE

  Upang humiling ng mga gamit sa halalan sa Tsino, Hapon, Koreano, Kastila, Tagalog, Biyetnamis, Hindi, Khmer, o Thai tawagan kami sa 1.800.481.8683

  May karapatan kayong bumoto ng isang pansamantalang balota kung ang inyong pangalan ay hindi nakalista sa listahan ng mga botante.

  May karapatan kayong bumoto kung kayo ay nakarehistrong botante.

  May karapatan kayong bumoto kung kayo ay nakapila sa lugar ng botohan bago sumapit ang ika-8 ng Gabi.

  May karapatan kayong bumoto ng isang lihim na balota na malaya sa pananakot.

  May karapatan kayong tumanggap ng bagong balota kung sa palagay ninyo ay nakagawa kayo ng pagkakamali bago ninyo inihulog ito sa kahon ng balota.

  May karapatan kayong ibalik ang isang kinumpletong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa alinmang presinto sa county.

  May karapatan kayong tumanggap ng tulong sa pagboto.

  May karapatan kayo sa mga gamit sa halalan sa ibang wika. Ang County ng L.A. ay nagkakaloob ng mga gamit sa 10 magkakaibang wika.

  May karapatan kayong magtanong tungkol sa mga pamamaraan sa halalan at obserbahan ang proseso ng halalan.

  May karapatan kayong mag-ulat ng anumang labag sa batas o madayang aktibidad sa isang lokal na opisyal ng mga halalan o sa Opisina ng Kalihim ng Estado.

  Ang mga lugar ng botohan ay bukas sa Araw ng Halalan mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng Gabi.

  Mahahanap ninyo ang inyong lugar ng botohan at ibang mahalagang impormasyon sa www.LAVOTE.net

  TANDAAN

  Tagalog/Filipino