BAO CAO TAICHINH H0P 4/VPS_Baocaotaichinh_Q4...¢  233. Tidn chi cho vay, mua cdc cong cp npr cua don

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAO CAO TAICHINH H0P 4/VPS_Baocaotaichinh_Q4...¢  233. Tidn chi cho vay, mua cdc cong cp...

 • t i i ^^^ 8 ^^Skii

  BAO CAO TAICHINH H0P NHAT CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VI6T

 • - 4-

  , 1

  Bang cSn doi k^ to^n h^p nh^t• 02-04

  Bao cao ket qui hoat d^ng kinh doanh h^rp nhit. 05-06

  ,. 07-08

  Thuy^t minh Bao c^> tai chinh h

 • 7.218.894.878

  7.218.894.878

  (1.384.285.012)

  1.887.119.060

  502.834.048 (103.205.492.486)

  136.489.486.646

  33.283.994.160

  33.786.828.208

  549.174.092

  316.000.000

  865.174.092

  82.402.067.803

  19.663.580

  9.347.549.461

  136.349.210

  9.503.562.251

  (9.498.627.519) 168.427.149.856

  158.928.522.337

  5.874.794

  (29.469.173.941) 7.109.301.314

  2.119.475.762

  180.652.478.183

  160.417.956.112

  10.000.000.000

  10.000.000.000

  16.100.000.000

  65.857.257.933

  81.957.257.933

  420.807.298.633

  VND 01/01/2015

  7.387.541.848

  7387.541.848

  (1.430.365.480)

  1.887.119.060

  456.753.580 (106.758.283.743)

  144.988.968.767

  38.230.685.024

  38.687.438.604

  865.561.592

  266.000.000

  1.131.561.592

  90.807.836.487

  380.749.132

  9.842.741.715

  135.617.449

  10.359.108.296

  (5.299.979.533) 183.957.630.587

  178.657.651.054

  5.874.794

  (29.397.789.363) 14.232.709.533

  6.597.965.347

  241.918.666.349

  233.357.426.660

  -

  16.100.000.000

  33.323.523.554

  49.423.523.554

  471.797.709.564

  VND 31/12/2015

  09

  11

  10

  06

  15

  12

  08

  06

  05

  04

  03

  minh

  Thuylt

  On phi xiy dung ca bin dd dang Tii sin dd dang dii han

  - Gii tri hao mon luy ki - Nguyen gii

  Tii sin cd djnh vd hinb - Gid tri hao mon luy ke

  - Nguyen gid

  Tii sin cd dph hiiu hinh Tii sin co d|nh

  2.

  rv.

  3.

  l.

  n.

  242 240

  229 228 227 223 222 221 220

  100A. TAI SAN NGAN HAN

  110I. Tien vi cic khoin tuvng dirong tien

  111l.Tidn 1122. Cic khoin turong duong tidn

  120II. Dau tir tii chinh ngin han

  123 3. Biu tvr nim gitt din ngay dio han

  130HI. Cic khoin phii thu ngin han 1311. Phii thu ngin han ciia khich hang 1322. Tri trade cho ngudi bin ngin han 1366. Phii thu ngin h^ra khic

  1377. D\r phong phii thu ngan han khd doi 1398. Tii sin thiiu cha xii ^^

  140IV. Hing ton kho 1411. Hang t6n kho

  1492. Dir phong giim gii hang t6n kho

  150V. Tii sin ngin han khic 1511. Chi phi tri trade ngin han

  1522. Thu6 GTGT du

 • 1U

  \

  503.209.366.436562.605.546.051

  36.987.937.709 35.568.011.618

  1.419.926.091

  3.543.232.916

  3.415.706.126

  127.526.790

  40.727.524.584

  39.307.598.493

  1.419.926.091

  2.873.769.859

  2.873.769.85912

  04250V.Dautir tii chinh diihan 2522. Bau tur vio cong ty lien doanh, lien kit

  2533. B^u tu gdp v6n vao don vj khic

  260VL Tii sin dii han khic 2611. Chi phi tri trade daih^n\ ' 2695. L^i thi thuong m^i ^

  270T6NG CONG TAI SAN

  BANG CAN DOIKE TOAN HQfP NHAT Taingay31 thing 12 nam 201S

  Bio cio tii chinh hgp nhat

  Quy4nim2015

  Cong ty Cb phkn Thu^c sit trikng Vi^t Nam Sd 102 Nguyln Binfa Chi^u, Phudng Da Kao, Quan 1, TP Kb Chi Minh

 • anNguyen Viet ©^t

  Ngudi lap bilu

  503,209,366,436562,605,546,051

  821,979,776 304,862,337

  1,126,842,113

  7,369,263,220 46,041,670,476 17,112,640,853 63,154,311,329 ^ 6,701,424,937

  72,780,262,031 174,719,940,000 ; 174,719,940,000 2 324,725,201,517 )

  325,852,043,630

  1,027,392,000 3,440,002

  1,030,832,002

  4,029,071,054 31,362,332,120 10,736,853,265

  10,909,091 24,783,532,756 18,873,085,276 3,383,321,186

  590,914,869

  82,556,471,187 176,326,490,804

  177,357,322,806

  VND 01/01/2015

  129,862,337 129,862^337

  7,041,918,621 51,458,048,233 19,436,502,302 70,894,550,535

  8,959,497,187 77,300,692,044

  174,719,940,000 174,719,940,000 338,916,598,387

  339,046,460,724

  527,392,000 -

  527,392,000

  4,442,242,739 42,649,345,150 10,077,919,238

  21,275,385,375 10,134,047,167

  1,229,900,895 753,704,521

  132,469,148,242 223,031,693,327

  223,559,085,327

  VND 31/12/2015

  19

  18

  13

  13 17

  16

  15

  14

  300C. NQ^PHAITRA

  310I. Ng ngSn han 3111. PMi tra ngudi bn ngin h^n 3122. Ngudi mua tra ti^n trade ngin han 3133. Thu^ vh e^e kho^n phai n6p Nta nude

  3144. Phai tr ngudi lao dong 3155. Chi phi phai tr^ ng5n h^n 3188. Doanh thu chua th^c hi?n ngin h^n 3199. Phai tra ngln han kh^c

  32010. Vay va ng thu^ tai chinh ngin h^n 32212. Qu^ khen thudng phdc loi

  330II. Ngd^ihan 336 6. Doanh thu chua thuc hi|n dai han 33 8 8. Vay va ng 1hu^ tai chinh dai h^n

  400D. V6N CHU Sd HtTU

  410I. Vonchusdhfru 4111. V6n gdp cua chd sd httu

  411a Co ctongphd thong co quyin biiu qtcyet 418 8. Quy dau tu phdt triln 42010. Qu^ khdc thudc v6n cM sd hfru 42111. Lgi nhu^n sau thu^ chua ph^n phdi

  421a LNST chua phan phdi Ivy kidin cudi ndm trvac 421b- LNST chua phan phdi ndm nay 42913. Lgi ich cd ddng khdng ki^m sodt

  430II. Ngu6n kinh phi vh quy kh^c 431l.Ngudn kinh phi 4322. Ngudn kinh phi da hinh th^nh TSCD

  440 T6NG CONG NGU6N VON

  BANG CAN DOIKE TOAN HQfP NHAT Tgi ngdy 31 thdng 12 n&m 2015

  (tiep theo) Ma nguonv6n

  Bho cdo t^i chi'nh hop nhat

  Qu^4nSm2015

  COng ty CO phan Thu6c s^t tr&ng Vift Nam SO 102 Nguyln Binh Chiiu, Phudng Ba Kao, Quan 1, TP H6 Chi Minh

 • (17.810.364.251) (28.540.390.871) (56.453.371.210)

  67.183.397.830

  (31.634.369.818) 9.920.225.040

  (17.009.100.000)

  (10.000.000.000)

  196.000.000

  (14.741.494.858)

  56.508.710.630

  (3.866.709.857) 49.625.458

  (15.757.673.734) (1.662.235.605)

  947.105.459

  (3.572.422.964)

  620.433.481

  15.623.497.691

  64.127.090.701

  1.662.235.605

  (9.867.061.125)

  (306.000) 6.391.242.933

  6.327.777.019

  4.513.888.432

  59.613.202.269

  VND Ndm2014

  (21.879.487.727) (32.666.500.757) (70.779.433.183)

  ^H 81.566.446.213

  3.517.513.963

  11.124.928.855 (4.308.000.000)

  10.000.000.000

  -

  323.181.818

  (13.622.596.711)

  (14.171.760.615) (5.086.375.243)

  • (12.686.308.954) (2.124.635.922)

  542.668.028

  35.767.728.011 (15.530.480.731) (73.655.627.416)

  58.601.271.612

  2.124.635.922 (12.749.427.041)

  233.554.392

  6.912.429.486 (3.478.807.241)

  ^VH 62.080.078.853

  minh VND

  Thuy^ Ndm 2015

  1.LUU CHUYEN TT&N TlT HOT DONG KINH DOANH 011. Lpi nhuan trieac thud

  2.Biiu chinh cho cdc khodn

  02- KMu hao tai sdn c6 d\nh va bat dpng san dau tu

  03- Cdc khoan dp phong 04- Lai, 1 chenh l^ch t^ gid h6i dodi do danh gid lai

  cdc khoan muc tihn t? c6 g6c ngoai te

  05- Lai, 15 tit ho?t dpng dlu to

  06- Chiphiiaivay 083. Lei nhuan tic hoat dpng kinh doanh tnc&c thay ddi

  von lieu dpng

  09- T3ng, giam cdc khodn phai thu

  10- T5ng, giam hang tdn kho

  11- Tang, giam cdc khodn phai trd (kh6ng kd lai vay

  phdi trd, thud thu nhap doanh nghidp phai nop) 12- Tang, gidm chi phi trd trade

  14- Tidniaivaydatrd 15- Thud thu nhap doanh nghiep da npp

  16- Tidn thu khac tit hoat dng kinh doanh

  17- Tien chi khdc cho hoat dong kinh doanh

  20Lieu chuyin din thudn tie hopt dpng kinh doanh

  H. LUTJ CHUYEN TIEN TlT HOAT B0NG DAU TlT 211. Tidn chi dd mua sdm, xay dung tai san c6 dinh

  va cac tai san dai han khac

  222. Tidn thu tit thanh ly, nhucmg bdn tai san c6 dinh

  vd cdc tdi sdn dai han khdc 233. Tidn chi cho vay, mua cdc cong cp npr cua don vj

  khdc 2A 4. Tidn thu h6i cho vay, bdn l^i cdc cong cp no cua don

  vi khdc 25 5. Tidn chi ddu tu gop von vdo don vj khdc 27 7. Tidn thu ldi cho vay, c6 tuc vd lpi nhudn dupe chia 30 Lieu chuyin tiin thudn tie hoat dpng ddu tu

  HI. LUtT CHUYEN TIEN TU" HOAT B0NG TAI CHINH 333. Tien thu tit di vay

  344. Tidn trd np goc vay

  36 6. Co tire, Ipi nhu|n da trd cho chu so huu 40 Lieu chuyin tiin thudn tie hoat dpng tdi chinh

  MS CHITIEU

  BAO CAO LUtJ CHUYEN TIEN TE HOP NHAT Nam 2015

  (Theo phuffng phdp gidn Hip)

  Bao cdo tiki chinh hop nhat

  Quy4nSm2015 Cong ty Co phan Thuoc sat trung Viet Nam

  S6 102 Nguyln Binh Chidu, Phuong Ba Kao, Quan 1, TP Ho Chi Minh

 • afe^^f^a^^ a'j^^n^^^^̂ i^^

  Nguyn Thanai Nguy^n Luat

  TP.HCM, ngdry 15 thdng 02 ndm 2016

  Ke tosin trinhigTOnGi^mdoc

  81,957,257,933 74,893,281,372

  7,063,976,561

  VND N^m 2014

  49,423,523,554 81,957,257,933

  (32,533,734^379)

  VND Nam 2015

  03

  minh Thuyet

  Nguyen Viet Bat

  Ngudi lap bilu

  50 Lira chuyln tiln thu^n trong n3m

  60 Tien \k tiromg dinrng tien diu n^m 70 Tiln \k tutrag dinrng tign cuoi n2m

  M^ CHITIEU s6

  BAO CAO LUtJ CHUYEN TIEN TE HgfP NHAT Nam 2015

  (Theo phiromg phdp gidn