BAN CH„›¤P H£â‚¬NH TRUNG ¦¯¦ NG ¤¯„›¢NG C„»©NG S„›¢N VI„»â€ T chi„›m ¤â€o„›Œt

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAN CH„›¤P H£â‚¬NH TRUNG ¦¯¦ NG...

 • BAN CHP HNH TRUNG NG NG CNG SN VIT NAM- r ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

  BAN NI CHINH / / Ni, ngy 08 thng 10 nm 2015

  Mt s kt qu ni bt trong cng tc phng, chng tham nhng t khi idn ton Ban Cho TW v PCTN theo Kt lun s 21-KL/TW,

  ngy 25-5-2012 ca Hi ngh Trung ng 5 (kho XI) n nay

  Thc hin Kt lun Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng ng (kha XI) ngy 25-5-2012, B Chnh tr quyt nh thnh lp Ban Ch o Trung ng v phng, chng tham nhng (Ban Ch o) do ng ch Tng B th lm Trng ban vi thnh phn c m rng ch o ton din hn cng tc phng, chng tham nhng (PCTN), ng thi ban hnh quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn, ch lm vic v quan h cng tc ca Ban Ch o. Trn c s , Ban Ch o trin khai nhiu cng vic cn thit thc hin nhim v c giao nh: Ban hnh Quy ch lm vic; phn cng nhim v cc Thnh vin Ban Ch o; ban hnh chng trnh cng tc trng tm hng nm; ch o Ban Ni chnh Trung ng - C quan Thng trc ca Ban Ch o khn trng kin ton t chc, tham mu Ban Ch o trin khai cng vic, trong c vic n c thnh lp v hng dn hot ng cc ban ni chnh tnh, thnh y - c quan tham mu cho cp y a phng v cng tc ni chnh v PCTN v.v...

  C th ni rng, t khi thnh lp n nay, Ban Ch o c nhiu n lc, c gng trong ch o, phi hp, kim tra, n c cng tc PCTN v t c mt s kt qu ni bt, gp phn to s chuyn bin tch cc i vi cng tc PCTN.

  I. MT S KT QU NI BT CNG TC PCTN1. Tng cng kim tra, gim st, n c cng tc PCTNy l mt trong nhng nhim v trng tm, thng xuyn ca Ban

  Ch o. Trong 03 nm 2013, 2014 v 2015, Ban Ch o thnh lp 25 on cng tc do cc ng ch Thnh vin Ban Ch o lm Trng on tin hnh kim tra, gim st, n c ti 15 ng y, Ban cn s ng b, ngnh Trung ng(1) v 29 ban thng v cc tnh y, thnh y trc thuc Trung ng(2). Ni dung kim tra, gim st, n c tp trung vo s lnh

  (1) ng y Cng an Trung ng; cc Ban cn s ng: VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chnh ph, B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Quc phng, Bo him x hi Vit Nam, B Ti chnh, B Giao thng Vn ti, B Lao ng - Thng binh v X hi, B Vn ha, Th thao v Du lch, B K hoch v u t, B Ti nguyn v Mi trng, B Cng Thng, B Xy dng.

  (2 c Thnh y: H Ni, TP. H Ch Minh, Hi Phng, cn Th, Nang; cc Tnh y: Hi Dng, Hng Yn, ng Nai, k Lk, Bnh Thun, An Giang, C Mau, Qung Ninh, Ninh Bnh, Ngh An, H

  1

 • o, ch o ca cc cp y, t chc ng v ngi ng u i vi vic thc hin cc gii php phng nga, pht hin v x l tham nhng; tnh hnh, kt qu thc hin cc gii php phng nga tham nhng, nht l vic xy dng, thc hin th ch qun l kinh t - x hi ca b, ngnh, a phng; vic pht hin, x l tham nhng ni chung v vic thanh tra v vic, khi t, iu tra, truy t, xt x cc v n tham nhng, nht l cc v vic, v n nghim trng, phc tp, d lun quan tm.

  Qua kim tra, gim st, n c, cc on cng tc ca Ban Ch o kin ngh B Chnh tr, Ban Ch o TW v PCTN v cc cp y, t chc ng c kim tra, gim st, n c ch o x l, khc phc nhng hn ch, kh khn, vng mc trong thc hin cc gii php phng nga, pht hin, x l tham nhng nhm nng cao hiu qu cng tc PCTN. ng thi rt ra nhng vn tip tc hon thin v phng thc v ni dung lnh o, ch o ca cc cp y, t chc ng i vi vic thc hin cc gii php phng nga tham nhng, vic pht hin, x l cc v vic, v n tham nhng; kin ngh nhng gii php nng cao hiu qu thc hin cc gii php phng nga tham nhng, thanh tra v vic, khi t, iu tra, truy t, xt x cc v n tham nhng; t chn chnh, nng cao hiu qu cng tc PCTN trong ni b v trn lnh vc qun l nh nc ca b, ngnh, trong phm vi qun l ca a phng; kin ngh nhng gii php nng cao hiu qu pht hin, x l tham nhng, nht l i vi mt s v vic, v n tham nhng nghim trng, phc tp, d lun quan tm.

  Qua kim tra, gim st, n c, Ban Ch o quyt nh a mt s v n, v vic vo din Ban Ch o theo di, ch o, Ban Ni chnh Trung ng theo di, n c v tnh y, thnh y ch o x l (mc 2.1 di y); ng thi ch o trin khai vic r sot tng th cc kt lun thanh tra kinh t - x hi t nm 2011 n nm 2014 pht hin, chuyn cc v vic c du hiu ti phm tham nhng, kinh t sang c quan iu tra x l nghim theo quy nh ca php lut(3) v.v..., gp phn to chuyn bin tch cc, r nt trong cng tc PCTN, c d lun x hi ng tnh, gp phn thc hin thng li Ngh quyt Trung ng 4 (kha XI) Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay.

  2. Ban Ch o chn nhng vic, nhng khu kh khn, vng mc trong cng tc PCTN tp trung ch o tho g, nhng lnh vc trng tm ch o, kim tra, gim st, n c

  Tnh, Bnh nh, Khnh Ha, B Ra - Vng Tu, Bc Liu, Ha Bnh, Thanh Ha, Vnh Phc, Bc Giang, Gia Lai, Lm ng, Bnh Dng, ng Thp, Kin Giang.

  (3)Ban Ni chnh Trung ng ban hnh Hng dn s 06-HD/BNCTV/, ngy 16-4-2015; cc tnh y, thnh y ang khn trng thc hin, bo co kt qu vi Ban Ch o trong Phin hp th 9.

  2

 • 2.1. Ch o tho g nhng kh khn, vng mc, y nhanh tin iu tra, x l cc v vic, v n tham nhng nghim trng, phc tp, d lun x hi quan tm:

  Thi gian qua, cc c quan bo v php lut c nhiu c gng trong pht hin, x l cc v vic, v n tham nhng. Tuy nhin, tin iu tra, x l mt s v n tham nhng nghim trng, phc tp cn chm, ko di qua nhiu nm, cha dt im, c v c biu hin x l cha nghim, lm d lun phn tm. e khc phc hn ch nu trn, ti Phin hp th 3 ca Ban Ch o thng nht a 08 v n v 02 v vic tham nhng v kinh t c du hiu tham nhng nghim trng, phc tp, d lun x hi quan tm vo din Ban Ch o theo di, tp trung ch o x l, khng ko di gy hoi nghi trong d lun x hi(4). Ti Phin hp th 4 v th 5 ca Ban Ch o quyt nh b sung 06 v n v 04 v vic vo din Ban Ch o theo di, ch o(5) * * * 9, nng tng s v n, v vic c a vo din Ban Ch o theo di, ch o l 14 v n v 06 v vic. Trong 06 v vic, C quan iu tra khi t 02 v n, nn tng s v n, v vic tham nhng nghim trng, phc tp

  (4) (1) V n V Quc Ho v ng phm li dng chc v quyn hn trong khi thi hnh cng v xy ra ti Cng ty cho thu ti chnh II (ALCII) Ngn hng NN&PTNT Vit Nam; (2) V n Hunh Th Huyn Nh cng ng phm la o chim ot ti sn v tham nhng xy ra ti Phng giao dch Ngn hng Cng thng Vit Nam, Chi nhnh TP. H Ch Minh; (3) V n Dng Ch Dng v ng phm, Tham ti sn v C lm tri quy nh ca Nh nc v qun l kinh t gy hu qu nghim trng xy ra ti Vinalines; (4) V n V Vit Hng cng ng phm nhn hi l, vi phm quy nh v cho vay trong hot ng ca cc t chc tn dng, la o chim ot ti sn xy ra ti Ngn hng Pht trin Vit Nam, Chi nhnh k Lk - k Nng v Ngn hng TMCP Phng ng; (5) V n Dng Thanh Cng cng ng phm la o chim ot ti sn, vi phm qui nh v cho vay trong hot ng ca cc t chc tn dng xy ra ti Ngn hng NN&PTNT Chi nhnh 6 v Chi nhnh Bnh Chnh TP. H Ch Minh; (6) V n Nguyn c Kin v ng phm, c lm tri cc qui nh ca Nh nc v qun l kinh t gy hu qu nghim trng, la o chim ot ti sn, kinh doanh tri php v trn thu; (7) V n Lm Ngc Khun, Gim c Cng ty Phng Nam ti Sc Trng la o chim ot ti sn; (8) V n Phm Th Bch Lng cng ng phm, vi phm quy nh v cho vay trong hot ng ca cc t chc tn dng, la o chim ot ti sn, thiu trch nhim gy hu qu nghim trng xy ra ti Cng ty Lin doanh Liepro Vit Nam v Ngn hng NN&PTNT Vit Nam, Chi nhnh Nam H Ni; (9) V vic sai phm xy ra ti Ngn hng Xng du Petrolimex (PG Bank); (10) V vic sai phm ti Cng ty dch v Agribank.

  (5) (1) V n bun lu v lm dng tn nhim chim ot ti sn, xy ra ti Cng ty TNHH mt thnh vin Thng mi Du kh ng Thp; (2) v n bun lu, xy ra ti Cng ty c phn thc phm cngngh Si Gn; (3) v n vi phm quy nh v cho vay trong hot ng tn dng ca cc t chc tn dng, xy ra ti Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam, Chi nhnh 7, TPHCM; (4) v n c lm tri cc quy nh ca Nh n'c v qun l kinh t gy hu qu nghim trng, xy ra ti Trm kim tra ti trng xe Du Giy; (5) v n li dng chc v, quyn hn trong khi thi hnh cng v, xy ra ti Ban Qun l cc d n ng st (RPMU) thuc Tng Cng ty ng st Vit Nam; (6) v n a hi l v li dng chc v quyn hn trong khi thi hnh cng v, xy ra ti Tng Cng ty xy dng ng thy Vit Nam; (7) v vic c lm tri cc quy nh ca Nh nc v qun l kinh t gy hu qu nghim trng, xy ra ti Cng ty c phn dt Qu V v Phng giao dch Bc Ninh, S giao dch 1, Ngn hngPht trin Vit Nam; (8) v vic sai phm trong cng tc qun l v s dng vn, ti sn ti Tng Cng tyHng hi Vit Nam (theo Kt lun thanh tra s 864/KL-TTCP ngy 12-4-2012 ca Thanh tra Chnh ph);(9) v vic sai phm ti Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam (BIDV), Chi nhnh Ty Si Gn (theo Kt lun thanh tra s 3096/KL-TTCP ngy 18-11-2011 ca Thanh tra Chnh ph); (10) v vic sai phm trong qun l, s dng vn, ti sn ti Tp on Sng (theo Kt lun s 343/KL-TTCP ngy 23-2- 2012 ca Thanh tra Chnh ph).

  3

 • m Ban Ch o theo di, ch o t sau Phin hp th 5 l 16 v n v 04 v vic. Trong s 16 v n ny, c 02 v n c quan iu tra cc cp khi t 09 v n thnh phn (trong 01 v() chia thnh 02 v thnh phn, 01 v(7) chia thnh 07 v thnh phn) v c 01 v n(8) Hi ng xt x s thm khi t thm 02 v to thnh 03 v thnh phn; nng tng s v n khi t iu tra l 25 v/244 b can; nhp 01 v-9), cn li 24 v/244 b can.

  Ti Cuc hp ngy 31-3-2015, Thng trc Ban Ch o thng nht a ra khi din Ban Ch o theo di, ch o 05 v n6 7 8 9 (10) v 02 v vic(11) do cc v vic, v n ny c gii quyt theo quy nh ca php lut(12). Ti Phin hp th 7 ca Ban Ch o (ngy 25-4-2015) thng nht b sung v n H Vn Thm v ng phm phm ti Vi phm quy nh v cho vay trong hot ng ca cc t chc tn dng xy ra ti Ngn hng TMCP i Dng (Oceanbank) vo din Ban Ch o theo di, ch o. Ti Phin hp th 8, Ban Ch o thng nht a ra khi din Ban Ch o theo di, ch o 01 v n thnh phn thuc v n V Quc Ho v ng phm(13) do kt thc qu trnh x l theo quy nh ca php lut v a vo din Ban Ch o theo di, ch o 04 v n mi. Nh vy, n nay tng s v n, v vic thuc din Ban Ch o theo di, ch o l 19 v n (trong c 02 v chia thnh 06 v thnh phn(14)'(15), tng cng l 23 v n) v 02 v vic. Tnh t ngy a vo din Ban Ch o theo di, ch o n ngy 30-9-2015, xt x s thm 10 v/118 b co, tuyn pht 07 b co vi 08 n t hnh; 09 b co t chung thn; 01 b co t 30 nm; 97 b co t c thi hn t 02 nm n 22 nm; 02 b co pht t cho hng n treo; tm nh ch xt x 01 b co; xt x phc thm 09 v/85 b co, tuyn pht 05 b co t hnh; 10 b

  (6) V Dng Ch Dng v ng phm.(7) V V Quc Ho v ng phm.(8) V Nguyn c Kin v ng phm.(9) Nhp v th 6 vo v th 5 trong v n V Quc Ho v ng phm.(10) Bao gm: (1) V n V Vit Hng v ng phm; (2)&(3) Hai v n thnh phn trong v n

  Dng Ch Dng v ng phm gm: V n 1: "Tham ti sn" v "C lm tri quy nh ca Nh nc v qun l kinh t gy hu qu nghim trng" xy ra ti Tng Cng ty Hng hi Vit Nam; V n 2: Trn Hi Sn v ng phm "Tham ti sn" xy ra ti Cng ty TNHH Sa cha tu bin Vinalines); (4

View more >