B…d otwarty, b…d w›r³d SWOIch! .spo‚ecznymi zwi…zanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of B…d otwarty, b…d w›r³d SWOIch! .spo‚ecznymi zwi…zanymi z...

Strategia Wolnych

i Otwartych Implementacji jako innowacyjny

model zainteresowania

kierunkami informatyczno-technic

znymi

oraz wspierania uczniw i uczennic

w ksztatowaniu kompetencji kluc

zowych

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Bd otwarty, bd wrd SWOIch!www.e-Swoi.pl

Czowiek - najlepsza inwestycja

3

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

ZAPROSZENIE

Szanowni Pastwo Promujc na co dzie wolne iotwarte oprogramowanie (WiOO), wspierajc informatyzacj, walczc zwykluczeniem cyfrowym, stykamy si zproblemami spoecznymi zwizanymi zwykorzystaniem nowoczesnych technologii wpracy iedukacji. Jeden znich skoni nas do realizacji Projektu Strategia Wolnych iOtwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierun-kami informatyczno-technicznymi (InfoTechnicznymi) oraz wspierania uczniw iuczennic wksztatowaniu kompetencji kluczowych, wspfinanso-wanego przez Uni Europejsk wramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Genez Projektu byy odpowiedzi na pytania: Czy uczniowie potrafi efektywnie pracowa wykorzystujc komputer

inowe technologie? Czy komputer suy im tylko do zabawy ikontaktw, czy jako narzdzie

pracy intelektualnej? Jaki jest zwizek pomidzy zajciami zinformatyki a dobrym zawodem

wdorosym yciu? Jak nauczyciele oceniaj podstaw programow zinformatyki

itechnologii informacyjnych? Czy szkoa przygotowuje do sprawnego iefektywnego

poruszania si na rynku pracy?

Zajcia projektowe maj wzbudza umodych ludzi ciekawo dziaania urz-dze, a take ch programowania itworzenia implementacji. Zarwno wrd chopcw, jak idziewczt chcemy rozbudzi kreatywno wpracy znowymi technologiami. Projekt w ramach, ktrego wypracowywany jest innowacyjny Program zakada wprowadzenie efektywnych zmian w zakresie metod na-uczania-uczenia si na zajciach informatyczno-technicznych. Nauczycielom staramy si dostarczy zbir nowatorskich konspektw-scenariuszy zaj wraz zopisem metod, technik inarzdzi niezbdnych do twrczej pracy.

4

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

W niniejszej broszurze znajd Pastwo informacje oProjekcie, oinnowacyjnym rozwizaniu aktywizujcym uczniw inauczycieli testowanym iwdraanym do szk. Jest tu take zarys idei wolnego iotwartego oprogramowania oraz opis dziaa Fundacji. Gorco zachcamy do zapoznania si i wczenia wte dziaania. Zapraszamy do lektury. Szczegy na temat rekrutacji i biece infor-macje na temat Projektu znajduj si na stronie internetowej: e-Swoi.pl.

IDEE I HASA PROJEKTU

Strategia Wolnych iOtwartych Implementacji Strategia Wolnych iOtwartych Implementacji (SWOI) jest innowacyjnym przedsi-wziciem edukacyjno-spoecznym, ktre ma na celu zainteresowanie uczennic

iuczniw specjalnociami informatyczno-tech-nicznymi oraz wczesne formowanie kompetencji kluczowych dla gospodarki. WStrategii zapro-jektowano taki rodzaj zintegrowanych dziaa, ktre formuj wzgldnie trwae cechy, takie jak: uzdolnienia i umiejtnoci InfoTechnicz-ne, wiadomo i postawy, idee i wartoci. Od uksztatowania tych cech zale dalsze wybory modziey co do rodzaju studiw ipniejszej pracy zawodowej. Wczesne, sys-

tematyczne, pro-techniczne ukierunkowanie uczniw jest warunkiem nadania za szybko postpujcym rozwojem technologii iskutecznym rodkiem zapobiega-jcym samowykluczaniu si jednostek ze spoeczestwa informacyjnego.

W Strategii SWOI chodzi ouruchomienie naturalnych zasobw uczniowskiego denia do osigania satysfakcji, do sigania po novum, a wlad za tym do wykazania si pomysowoci wkreowaniu czego efektownego, choby tylko gadetu, ktry zaspokajaby wasne pragnienia. Jeli taka aktywizacja zakoczy si sukcesem, to jej pochodn bd gbsze rezultaty, takie jak: wspuczest-nictwo wtworzeniu innowacji, uformowanie konstruktywnego stylu bycia, wy-robienie efektywnego sposobu uczenia si poprzez wasn twrczo.

5

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

Zakadamy szeroki udzia beneficjentw, wychodzcy poza wskie gro-no uczniw majcych predyspozycje do programowania. Jest to moliwe dziki traktowaniu implementacji jako efektu rnorodnej twrczoci, zwizanej zkreowaniem form, oprawy graficznej ijzykowej projektw. Wzespoowym tworzeniu implementacji kady moe odnale rol ade-kwatn do swych zdolnoci izainteresowa. Na rwni zumysami cisymi potrzebni s twrcy oduszy humanistycznej bd zmyle artystycznym. Potrzebni s wszyscy ci, dla ktrych wartociami jest dobro ipikno wy-tworzonego dziea.

Implementacja

W Strategii SWOI kluczowym pojciem jest implementacja. Sowo to ma trzy znaczenia:1) W szerokim ujciu jest to materializacja okrelonej idei, urzeczywistnienie

obranej strategii, a take sam proces poszukiwania rodkw, ktre umoli-wiyby osignicie wyznaczonych celw.

2) W wskim ujciu specjalnoci informatyczno-technicznych jest to proces opracowywania koncepcji rozwiza informa-tycznych, algorytmw, modeli iobiektw abstrakcyjnych oraz proces realizacji intelektualnych wytworw programistycznych, elektronicznych lub mechatro-nicznych.

3) Nazw t nosz take wytwory zrealizowane i funkcjonujce wcile okrelonym rodowi-sku: programy, procedury, moduy, ukady, interfejsy, sterowniki, aplikacje uytkowe lub cae systemy.

Jak wynika zdefinicji implementacje wcale nie musz by wycznie opro-gramowaniem komputerowym. Wpojciu wytworu mieszcz si take: strony internetowe, prezentacje wizualne, animowane banery, nagrania

6

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

wideo, oprawy graficzne (skrki), itp. Liczy si szeroki wachlarz pomysw iwykona, rozwiza, sposobw, wersji, form, wzornictwa, penionych funkcji, poziomw zoonoci itrudnoci. Wnaszej Strategii bardzo po-danymi wytworami s implementacje mechatroniczne. Moe to by np.: ukad elektromechaniczny (prosta maszyna, automat), ukad elektroniczny na podzespoach cyfrowych bd analogowych, sterownik bd interfejs zmechanizmami wykonawczymi.

Implementacje peni wproponowanej Strategii niezwykle wane role: s sposobami twrczej samorealizacji irezultatami twrczoci

wasnej lub zespoowej; s narzdziami pobudzania zainteresowa iwskanikami

poziomu aktywnoci uczniw; s mechanizmami udziau

wpodejmowaniu decyzji, wre-alizacji zada iw poytkach;

s nonikami transferu wiedzy iumiejtnoci zdziedzin informatyczno-technicznych;

s rodkami formowania umie-jtnoci dialogu spoecznego oraz sztuki negocjacji;

s dziaaniami wpeni dobro-wolnymi idzieami cakowicie otwartymi dla innych.

Wolno iotwarto Strategia SWOI posuguje si tym terminem wrozumieniu wolnego iotwartego dostpu do szeroko rozumianych rde wiedzy, nieograniczonych barierami finansowymi lub terytorialnymi. Wolny iotwarty dostp do zasobw intelektualnych jest warunkiem koniecznym dla kreowania motywacji wewntrz-nej, kluczowej wedukacji modych ludzi. Wolno iotwarto, obok dostpu do informacji, odnosi si rwnie do zasad jej wykorzystywania wcelu two-rzenia nowych dzie. Co wicej - wolno i otwarto publikacji oraz dyskusji, stanowi fundament spoeczestwa obywatelskiego. Zgodnie zt ide, wszyst-

7

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

kie opracowane wramach Projektu materiay dydaktyczne oraz implementacje InfoTechniczne bd charakteryzoway si swobodnym dostpem dla osb za-rwno biorcych udzia wProjekcie, jak ipostronnych.

Aktywizacja ipartycypacja Mobilizacja wpodejmowaniu dziaa edukacyjnych jest wynikiem wiadomoci celw uczenia si. Aktywizacja to stan gotowoci do doskonalenia. Wdeniu do aktywizacji uczniw istotna jest rola nauczyciela rusztowania stwarzajcego warunki do samodzielnego konstruowania wiedzy. Budowana na aktywnoci partycypacja oznacza wiadome uczestnictwo iwspudzia uczniw zarwno wtworzeniu dzie, jak iczerpaniu korzyci. Nauczyciel uwzgldnia gos uczniw wprocesie edukacyjnym, angaujc ich do pracy zespoowej isamodecydowa-nia owasnym rozwoju. Nie jest ju wszechwadnym mdrcem, a raczej mdrym doradc ipartnerem.

Szczeglnym narzdziem kreowania aktywizacji ipartycypacji uczniw bdzie internetowy Serwis e-Swoi. Istot funkcjonowania tej spoecznej platformy edukacyjnej powinno sta si aktywne imiae podejmowanie prb tworzenia implementacji, a take choby samo zgoszenie pomysu na to, co warto wy-tworzy. Ucze biorcy udzia wProjekcie, zpocztkowego odbiorcy wsparcia, szybko stanie si aplikantem, uytkownikiem, a take wsptwrc iwsp-udziaowcem wartoci generowanych przez t spoeczno.

Twrczo itransfer Kluczem do zainteresowania twrczoci cyfrow moe by satysfakcja zosobi-stego wkadu wrealizacj dzie intelektualnych. Kada wasna implementacja, choby pocztkowo niedoskonaa, po oszlifowaniu stanowi cenny budulec otwartych systemw repozytoryjnych itutorialnych. Bdzie opracowana wtaki sposb, aby bya zrozumiaa dla innych. Zaoeniem jest publikowanie dokadnej dokumentacji wytworu, a take szczegowe objanianie kodw rdowych. Wszystko po to, aby inni uytkownicy nie musieli na nowo rozpoznawa, jak dana implementacja dziaa, aby nie tracili czasu na rozszyfrowanie funkcjonal-noci isposobw realizacji.

8

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

Dla nowicjuszy wdziedzinie InfoTechniki najwaniejsze jest wskazanie wyra-zistych ladw postpowania idobrych wzorcw praktycznych. WStrategii zapewniona bdzie szybka reakcja i yczliwe wsparcie rodowiska wsytuacji, gdy rozwizanie problemu przekroczy moliwoci ucznia. Zapewniony bdzie wielordowy transfer wiedzy iumiejtnoci od doradcw, specjalistw, tre-nerw, nauczycieli, a przede wszystkim wzajemnie od uytkownikw Serwisu e-Swoi. Ponadto gromadzone iudostpniane zostan wszelkie materiay dy-daktyczne, ktre uatwi realizacj innowacyjnego nauczania iuczenia si.

Dialog inegocjacja Jednym zpodstawowych zaoe Strategii jest zdobywanie iposzerzenie wiedzy poprzez twrczy dialog midzy nauczycielem ijego podopiecznymi lub pomi-dzy