of 18 /18
BAB 6 : BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI (1) Tanaman Tradisional (a) Lada hitam dan gambir 1. Di Pulau Pinang, Selangor, N. Sembilan dan Sarawak. 2. Lada hitam dan gambir di Johor 4. Gambir bahan pewarna untuk mencelup sutera. (b) Buah pala dan cengkih 1. Ditanam di Pulau Pinang. 2. Buah pala lebih diutamakan kerana harga tinggi. 3. Buah pala dieksport ke Eropah dan Cina. 4. Tanaman buah pala mengalami kemerosotan selepas tahun 1850-an kerana harganya tidak stabil. 5. Bunga cengkih dikeringkan dijadikan ubat dan diekport ke China. c) Tebu 1. Ditanam di Seberang Perai dan Perak 2. Permintaan gula meningkat di pasaran dunia. 3. Seberang Perai pengeluaran gula di Negeri Selat. 4. Perak pusat pengeluar gula terbesar di Tanah Melayu. 5. Gula eksport penting selama hampir 50 tahun. e) Ubi kayu 1. di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. f) Nanas 1. Industri mengetin nanas di Perak,Selangor dan Johor. 2. Sebelum Perang Dunia ke 2, Tanah Melayu pengeksport nanas dalam tin kedua terbesar di dunia. (2) Tanaman baru

BAB6.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah

Text of BAB6.doc

BAB 6 : BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI(1) Tanaman Tradisional(a) Lada hiam dan !am"ir1. Di Pulau Pinang, Selangor, N. Sembilan dan Sarawak.2. Lada hitam dan gambir di Johor4. Gambir bahan pewarna untuk mencelup utera.(") B#ah $ala dan %&n!'ih1. Ditanam di Pulau Pinang.2. !uah pala lebih diutamakan kerana harga tinggi.". !uah pala diekport ke #ropah dan $ina.4. %anaman buah pala mengalami kemerootan elepa tahun 1&'()an kerana hargan*a tidak tabil.'. !unga cengkih dikeringkan di+adikan ubat dan diekport ke $hina.%) T&"#1. Ditanam di Seberang Perai dan Perak2. Permintaan gula meningkat di paaran dunia.". Seberang Perai pengeluaran gula di Negeri Selat.4. Perak puat pengeluar gula terbear di %anah ,ela*u.'. Gula ekport penting elama hampir '( tahun.&) ("i 'a)#1. di ,elaka, Negeri Sembilan dan Selangor.*) Nanas1. -ndutri mengetin nana di Perak,Selangor dan Johor.2. Sebelum Perang Dunia ke 2, %anah ,ela*u pengekport nana dalam tin kedua terbear di dunia.(+) Tanaman "ar#(a) Ko$i1. Di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor2. .arga kopi meningkat di paaran dunia.". %anaman kopi beraal dari /0rika4. #kport penting ehingga akhir kurun ke)11(") K&la$a sa,i1. Diperkenalkan di 2uala Selangor2. !eraal dari /0rika". %ahun 112()an, min*ak kelapa awit mula diekport.4. Johor pengekport utama kelapa awit'. Ladang kelapa awit dibuka di Perak.(%) T&m"a'a#1. Ladang dibuka di Pulau Pinang dan Pahang.(d) T&h1. Duahakan di $ameron .ighland, Pahang.2. %eh *ang dihailkan di %anah ,ela*u adalah bermutu tinggi dan dikenali ebagai 3%eh $e*lon4.(-) P&r#sahaan !&aha) P&n!&nalan anaman !&ah1. /khir kurun ke)11, harga kopi +atuh di paaran dunia.2. Getah tanaman pilihan untuk memulihkan ekonomi.". Getah beraal dari !ra5il. 6 +eni .e7ea !raillieni.4. ..N. 8idle* galakkan penanaman getah d'. !i+i getah dari !ra5il dibawa ke #ngland oleh .enr* 9ickham.:. !i+i)bi+i getah diemai di 2ew Garden, #ngland.;. "((( benih getah dihantar ke negara naungan !ritih terutaman*a Sri Lanka.&. !atang anak getah dibawa ke Singapura dan ditanam di !otanical Garden.1. Dari Singapura, beberapa batang anak pokok getah dibawa ke 2uala 2angar1(. Ditanam di halaman kediaman 8eiden Perak.(") P&r'&m"an!an anaman !&ah1. Permintaan getah meningkat kerana perkembangan peruahaan membuatmotokar2. Ladang di Selangor, Perak, N. Sembilan dan Johor.". *arikat #ropah pt Sime Darb*, Guthrie, .arrion < $ro=eld dan >nited Plaintation.4. Penduduk tempatan uahakan tanaman ecara kebun(%) .a'or P&r'&m"an!an P&r#sahaan !&ah1. 2e+atuhan harga kopi ?i. .arga kopi +atuh kerana pengeluaran kopi *ang berlebihan di !ra5il.ii. Pokok kopi hadapi erangan erangga peroak.2. Permintaan terhadap getah meningkat ?i. Getah diperlukan dalam peruahaan membuat motokar di /merika S*arikatdan #ropah.ii. Getah 6 kaut, pakaian, ta*ar kenderaan, alat perubatan dan penebat elektrik.". %enaga buruh -ndia mencukupi ?i. !rith membawa mauk buruh dari -ndiaii. !eker+a di ladang)ladang getah.4. >aha ..N. 8idle* ?i. memperkenalkan kaedah menoreh ikut item ibedem )tingkatkan pengeluaran uu getah.'. Pelaburan modal ?i. S*arikat bear #ropah 6 Sime Darb* dan Guthrie:. $ukai *ang rendah ?i. 2era+aan !ritih mengenakan cukai tanah dan cukai ekport *ang rendah.(d) K&m&l&s&an &'onomi m&n/&/as'an $&r#sahaan1. %ahun 11"()an, kemeleetan ekonomi dunia.". .arga getah dunia +atuh4. .arga dan permintaan getah di negara kita meroot.(&) Lan!'ah m&nsa"il'an har!a !&ah1. 8ancangan Sekatan Ste7enon 1122@i. %ingkatkan harga, kurangkan pengeluaran getahii. Diertai negara di bawah naungan !ritih eperti %anah ,ela*u dan Sri Lanka.iii. !elanda di -ndoneia enggan men*ertain*a.i7. 8ancangan tidak dapat mencapai matlamatn*a,7. 8ancangan ditamatkan oleh kera+aan !ritih2. Per+an+ian Peraturan Getah /ntarabanga 11"4 ?i. 2urangkan pengeluaran dan tabilkan harga getahii. Negara men*ertai 6 %anah ,ela*u, Sabah, Sarawak, Sri Lanka, -ndia, ,*anmar, -ndoneia, -ndo $hina dan %hailand.iii. Setiap negara dikehendaki kurangkan pengeluaran getah mengikut kuota ditetapkan.i7. !er+a*a meningkatkan emula harga getah(*) P&rsain!an anara !&ah dan !&ah ir#an1. Pengeluaran getah ali mendapat cabaran baru apabila /.S memperkenalkan getah tiruan.2. Getah tiruan dihailkan apabila bekalan getah ali di paaran dunia terputu akibat Perang Dunia 2edua.(0) P&r#sahaan P&rlom"on!ana) Galian s&lain "i/ih imah1. #ma @i. Dilombong ecara komerial di 8aub, Pahang.ii. Diuahakan oleh *arikat dari /utralia.2. /rang batu@i. Dilombong di !atu /rang, Selangorii. >ntuk keperluan 2ereta /pi %anah ,ela*u.". !aukit@i. Logam untuk membuat aluminium.ii. Dilombong di !ukit Pair dan %eluk 8amunia di Johor erta %eluk #ma, ,elaka4. !i+ih bei@i. Dilombong di !ukit !ei, %erengganu, dan 8ompin, Pahangii. Lombong bi+ih bei di 2edah, Perak dan Johor.'. -lmanit@i. Galian *ang dikeluarkan ebagai hail ampingan perlombongan bi+ih timah.ii. -lmanit dihailkan di !atang Padang, Perak.") P&r'&m"an!an a,al $&rlom"on!an "i/ih imah1. .ail galian terpenting2. Sebelum campur tangan !ritih, kegiatan melombong bi+ih timah diuahakan oleh orang ,ela*u". cara mendulang dan melampan.4. Arang $ina dibawa mauk beker+a di lombong bi+ih timah *ang dimiliki oleh pembear ,ela*u di daerah Lukut, Sungai >+ong, Larut dan 2lang.'. Arang $ina dan #ropah dibenarkan membuka lombong bi+ih timah dengan mema+ak tanah daripada pembear)pembear ,ela*u.(%) Ka&dah m&lom"on! %ara radisional1. ,endulang@i. Dilakukan oleh orang perempuan.ii. ,encedok pair *ang mengandungi bi+ih timah dan membauhn*a2. ,elampan@i. Peker+a memaukkan longgokan tanah *ang mengandungi bi+ih timah ke dalam air emula +adi atau palung *ang diperbuat daripada ka*u.ii. Pen*odok ka*u digunakan untuk menolak dan mengacau longgokan tanah mengikut aliran air.iii. %anah akan han*ut dan meninggalkan bi+ih timah *ang lebih berat.d) P&n!li"aan oran! 1ina1. Lombong dibuka di /mpang, 2uala Lumpur dan Lembah 2inta, Perak.2. Arang $ina memperkenalkan kaedah @i. item lombong dedahii. pam kelikiriii. palung.". 2aedah lombong dedah memerlukan ramai buruh4. 2aedah pam kelikir menggunakan pam untuk memancutkan air *ang kuat bagi memecah tanah *ang mengandungi bi+ih timah.'. Lumpur dipam naik ke palung untuk mendapatkan bi+ih timah.:. Palung dibina dengan membuat ekatan)ekatan ka*u. /pabila lumpur dialirkan, bi+ih timah akan terangkut pada ekatan)ekatan terebut.;. Arang $ina menguaai kegiatan perlombongan bi+ih timah di %anah ,ela*uehingga kurun ke)11.&) P&n!li"aan s)ari'a2s)ari'a Ero$ah1. 8e7olui Perindutrian di #ropah 6 permintaan terhadap bi+ih timah meningkat.2. !i+ih timah dalam peruahaan mengetin makanan.". %anah ,ela*u men+adi pengeluar bi+ih timah terbear4. S*arikat #ropah menggunakan kapal korek'. 2apal korek buat pertama kalin*a digunakan oleh S*arikat ,ala*a %in Dredging di !atu Ga+ah, Perak:. Arang #ropah menguaai peruahaan bi+ih timah*) K&/a#han har!a "i/ih imah1. Pada tahun 11"()an, harga bi+ih timah +atuh akibat kemeleetan ekonomi dunia.2. !agi memulihkan emula harga, Per+an+ian !i+ih timah /ntarabanga ditandatangani pada tahun 11"1.". Negara terlibat) %anah ,ela*u, !oli7ia, Nigeria dan -ndoneia.4. !eretu+u mengurangkan pengeluaran bi+ih timah'. ,a+li !i+ih %imah /ntarabanga 6 untuk men*elarakan pengeluaran bi+ih timah.:. Per+an+ian ini mentabilkan emula harga bi+ih timah.(3) P&n!&l#aran hasil h#ana) s&%ara radisional "&r#"ah m&n/adi 'om&rsial1. ka*a dengan hail hutan.2. 2egiatan tradiional dikenali meramu.". /pabila !ritih memerintah, hail hutan +adi ekonomi bercorak komerial.4. Jabatan Perhutanan )urukan pengeluaran hail hutan") 4amar1. Diperoleh drp getah pelbagai +eni pokok di hutan.2. Digunakan menutup renggangan pada papan perahu.". !an*ak diekport untuk di+adikan 7arni iaitu bahan untuk menggilap permukaan papan atau rotan.%) G&ah $&r%a1. Diperoleh drp pokok getah perca *g tumbuh di hutan.2. !atang pokok getah perca ditetak untuk mengeluarkan uun*a. Suu dikumpul dalam beka dan dibentuk men+adi bebola atau +ongkong.". >ntuk membuat alatan bedah, bola gol0 dan bahan penebat kabel telegra0 daar laut.d) G&ah 5&l##n!1. Diperoleh drp pokok getah +elutung dengan dikumpul menggunakan tabung buluh.2. >ntuk keperluan ekport.". Di+adikan ramuan getah pengun*ah dan ebagai pelekat dalam indutri gigi palu.&) Roan1. Dikeluarkan untuk kegunaan dalam negeri dan diekport terutaman*a ke $hina.2. Di+adikan bakul, tikar, tongkat, tangkai pa*ung, perabot, barangan kra0tangan.*) P&m"ala'an1. Ga+ah untuk menarik balak keluar dari hutan.2. .ail pembalakan diekport ke $hina dan !ritain.". 2a*u balak diuahakan )cengal, meranti dan keruing.4. Diguna ebagai bahan binaan, membuat perabot,'. %ahun 112&, !ritih memperkenalkan peleenan kilang papan. 6 tu+uan untuk mengawal kegiatan pembalakan dan indutri beraakan ka*u.(6) 4asar &'onomi Briisha) K&!iaan &'onomi da!an!an1. ,ema+ukan kegiatan perlombongan, perladangan dan perdagangan terutaman*a di kawaan pantai barat Semenan+ung %anah ,ela*u.". Di+alankan ecara bear)bearan menggunakan teknologi moden.") K&!iaan &'onomi radisional1. 2egiatan ekonomi tradiional 6 padi dan ikan.2. Di+alankan oleh orang ,ela*u di luar bandar.". !ritih mengabaikan ekonomi tradiional.4. !ritih mewu+udkan dwiekonomi iaitu kegiatan ekonomi dagangan dan kegiatan ekonomi tradiional.'. Perkembangan *ang tidak eimbang antara dua item ekonomi mewu+udkan +urang ekonomi antara ma*arakat bandar dengan ma*arakat luar bandar.%) 4,i&'onomi1. $iri)ciri ekonomi tradiional@i. !ercorak ara diri.ii. Di+alankan oleh orang ,ela*u di luar bandar.iii. kegiatan menanam padi dan menangkap ikan.i7. peralatan tradiional eperti cangkul, ta+ak7. %idak menggunakan tenaga buruh *ang ramai.7i. ,elibatkan modal *ang kecil.2. $iri)ciri ekonomi dagangan@i. !erorientaikan ekport.ii. Dikuaai oleh *arikat #ropah.iii. perlombongan bi+ih timah dan peruahaan getah.i7. teknologi moden)meinhidraulik dan kapal korek7. ,enggunakan tenaga buruuh *ang ramai.7i. ,elibatkan pelaburan modal *ang bear.67 P&n!!#naan "#r#h l#ar17 Imi!ran 1ina 8i. Dibawa mauk beker+a di lombong bi+ih timahii. !eraal dari elatan $ina.iii. Dibawa mauk melalui Sitem 2ontrak.i7. /da +uga orang $ina *ang datang ke %anah ,ela*u ecara perendirian dan beker+a dalam ektor pertanian < +adi peker+a mahir di bandarSis&m Konra'8Oran! 1ina di"a,a mas#' ol&h $iha' ma/i'an7Tam"an! di"a)ar ol&h ma/i'anMa'anan9 $a'aian dan &m$a in!!al dis&dia'an4'&h&nda'i "&'&r/a d&n!an ma/i'anB#r#h 1ina a'an "&'&r/a s&hin!!a h#an! am"an! #n#' m&m"a,am&r&'a mas#' '& Tanah M&la)# s&l&sai7S&&lah ama 'onra'9 m&r&'a "&"as #n#' "&'&r/a d&n!an ma/i'anlain7+7 Imi!ran Indiai. beker+a di ladang)ladang getah.ii. beraal dari elatan -ndia.iii. dibawa mauk melalui Sitem 2angani.i7. /da +uga orang -ndia *ang diambil beker+a untuk membina +alan kereta api, +alan ra*a erta men+adi buruh di bandar dan pelabuhan.Sis&m Kan!aniKan!ani ialah $&n)&lia di ladan! !&ah74ihanar ol&h $&mili' ladan! '& India #n#' m&n%ari &na!a "#r#h7Kan!ani #r#s'an am"an! dan $&r/alanan "#r#h2"#r#h "&r'&naan s&hin!!a s&lama i"a di ladan! ma/i'ann)a di Tanah M&la)#7Kan!ani di"a)ar 'omis&n "&rdasar'an /#mlah "#r#h )an! da$a di"a,a mas#'7B#r#h dil&a''an di "a,ah /a!aan Kan!ani4i'&h&nda'i "&'&r/a d&n!an $&mili' ladan! s&hin!!a s&!ala h#an!am"an! m&r&'a i# s&l&sai7(:) P&n!&nalan 'a#m m&n!i'# $&&m$aan;&'onomi1. !ritih membiarkan etiap kaum tinggal di kawaan *ang beraingan.2. Arang $ina di kawaan perlombongan dan di bandar erta terlibat dalam bidang perniagaan.". Arang -ndia tinggal dan beker+a di ladang getah.4. Penduduk tempatan men+alankan kegiatan pertanian bercorak tradiional dan tinggal di luar bandar'. Penduduk tempatan ebagai petani dan nela*an.:. ,a*arakat peribumi teru terpiah daripada perkembangan ekonomi moden.;. ,ewu+udkan +urang ekonomi antara kaum terebut.&. 2emaukan buruh aing membentuk ma*arakat berbilang kaum(ni7eriti dan diberi nama >ni7eriti Perguruan Sultan -dri B>PS-C.>ni7eriti Pendidikan Sultan -dri adalah tempat *ang pernah cikgu menimbailmu uatu ketika dulu. $ikgu bangga men+adi beka pela+ar >PS-. BSempat lagi aku po*o dalam ni..hahahahaC(") S&'olah 1ina1. Diuahakan endiri oleh ma*arakat $ina.2. %ertumpu di kawaan bandar.". ,enggunakan pelbagai loghat bahaa $ina4. Pendidikan ekolah rendah 6 elama enam tahun.'. /da ekolah $ina men*ediakan pendidikan ehingga ke peringkat menengah.:. !uku)buku dan ukatan pela+aran dari nngara $ina.;. Guru dibawa dari $ina.&. #nakmen Penda0taran Sekolah diperkenalkan oleh !ritih untuk mengawal ekolah)ekolah $ina ini.1 ,enurut enakmen ini, emua ekolah *ang didirikan meti dida0tarkan.1(. #nakmen memberi kuaa kepada Pengarah Pela+aran untuk menutup ekolah *ang tidak mengikut *arat penguruan, ukatan pela+aran dan peraturan keihatan *ang ditetapkan.(%) S&'olah Tamil1. Diuahakan oleh orang pereorangan dan pertubuhan ma*arakat -ndia.2. Didirikan di kawaan ladang getah.". Sukatan pela+aran, buku , guru dibawa dari -ndia.4. Segelintir pen*elia ladingFkangani men+adi penga+ar.'. Pendidikan di peringkat rendah aha+a.:. ,urid Sekolah %amil berekolah hingga dar+ah empat.;. !ritih memperkenalkan >ndang)undang !uruh *ang mewa+ibkan penguaha ladang men*ediakan ekolah dan guru untuk anak)anak peker+an*a.&. ekolah %amil di bandar 6 Sekolah %hambooam* Pillai dan Sekolah Gi7ekananda di 2uala Lumpur.1. ,a*arakat -ndia *ang ka*a menghantar anak)anak mereka ke Sekolah -nggeri *ang lebih empurna.d) S&'olah In!!&ris1. Penang Hree School dan ,elacca Hree School2. tertumpu di kawaan bandar.". /waln*a ditubuhkan oleh mubaligh 2ritian. $ontohn*a Gictoria -ntitution4. Sekolah -nggeri ediakan pendidikan ehingga peringkat menengah dan terbuka kpd emua kaum.'. Sukatan pela+aran ikut item pendidikan di #ngland.:. Luluan Sekolah -nggeri berpeluang melan+utkan pela+aran;. !erpeluang men+awat +awatan *ang lebih baik dalam perkhidmatan kera+aan.&. Pada tahun 11(', 2ole+ ,ela*u 2uala 2angar ditubuhkan oleh !ritih 6 pendidikan -nggeri hingga peringkat menengah kepada anak)anak ra+a dan golongan bangawan ,ela*u.1. 2ole+ ,ela*u dibina dengan tu+uan melatih anak)anak bangawan ,ela*u untuk berkhidmat dengan !ritih.