Bab 6 Penyenggaraan Makmal

 • View
  66

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penyenggaraan makmal

Text of Bab 6 Penyenggaraan Makmal

 • 137

  BAB 6

  PENYENGGARAAN MAKMAL

  Pengenalan

  Penyenggaraan dapat ditakrifkan sebagai keseluruhan usaha teknikal dan pentadbiran

  yang diambil bagi memelihara, mengekal dan memperbaiki sesuatu perkara atau

  barangan. Dari aspek makmal, ianya dapat ditakrifkan sebagai langkah-langkah dan

  pentadbiran yang terlibat di dalam memelihara, mengekal dan memperbaiki setiap dari

  satunya termasuk bangunannya, mesin dan peralatan serta bahan atau barangan makmal

  supaya ianya berfungsi, kukuh dan tahan lama. Penyenggaraan kini dilihat amat penting

  dan mula diberi perhatian serius di dalam melaksanakannya. Melalui penyenggaraan,

  fizikal makmal dan kemudahannya akan lebih terjaga elok, kadar kerosakannya lebih

  terkawal dan jangka hayatnya akan bertahan lama. Secara keseluruhan, penyenggaraan

  yang berterusan terhadap makmal akan mengekalkan kelancaran perjalanan aktivitinya

  serta menjamin keselamatan serta keselesaan tenaga kerja makmal. Justeru itu ianya

  lebih relevan kepada pulangan pelaburan dan nilainya sendiri.

  Penyenggaraan boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu penyenggaraan terancang

  dan penyenggaraan tidak terancang. Secara keseluruhannya, kerja penyenggaraan akan

  melibatkan kedua-dua kategori penyenggaraan ini.

  1. Penyenggaran terancang

  Penyengaraan ini merupakan usaha atau kerja yang dilaksanakan secara

  terkawal dan dengan mengambil sebarang kemungkinan yang berlaku

  pada masa hadapan. Ironinya, penyenggaraan bentuk ini adalah

  berdasarkan kepada peristiwa lampau dan rekodnya. Penyenggaran dapat

  ditentukan dan dijangka diperingkat awal lagi. Penyenggaraan jenis ini

  lebih berbentuk usaha atau kerja yang yang dilaksanakan secara berkala

  dan rutin. Penyenggaraan berkala dilaksanakan untuk satu sela tempoh

  yang agak panjang iaitu secara tahunan dan tidak terlalu kerap manakala

  penyenggaraan rutin pula dilakukan dalam satu sela tempoh yang lebih

 • 138

  pendek seperti bulanan, mingguan dan harian. Penyenggaraan yang

  terancang ini boleh dilaksanakan bagi dua maksud iaitu:

  i. Pencegahan

  Penyenggaraan bermotif pencegahan bermaksud usaha atau kerja

  yang dilaksanakan secara terancang melalui satu sela waktu yang

  ditetapkan dengan mengikut prinsip-prinsip yang diterangkan

  bagi sesuatu matlamat. Penyenggaraan pencegahan juga

  bertujuan bagi mengurangkan kebarangkalian daripada

  berlakunya kegagalan atau merosotnya prestasi.

  ii. Pembaikan

  Penyenggaraan yang bermotifkan pembaikan lebih bermaksud

  usaha atau kerja yang dilaksanakan bagi membaiki sebarang

  kerosakan yang menjejaskan operasi makmal sehingga ianya

  dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.

  2. Penyenggaraan tidak terancang

  Penyenggaraan jenis ini dilakukan umumnya tanpa mengikut sebarang

  jadual atau perancangan tertentu dan biasanya lebih berbentuk

  penyenggaraan kecemasan. Penyenggaraan ini kerap bersifat kritikal dan

  amat penting yang menuntut tindakan segera atau ad-hoc dalam

  mengatasi sebarang ganguan atau kerosakan yang tidak dijangka.

  Keperluan penyenggaraan

  Dari perspektif yang lebih luas, skop kerja menyenggara makmal meliputi usaha

  menyenggara keseluruhan loji termasuk bangunan, mesin dan peralatan, bahan dan

  barangannya. Keseluruhan rantaian ini perlu sentiasa bersedia untuk beroperasi dan

  saling menyokong bagi memenuhi keperluan industri tersebut. Kegagalan dalam

  melaksanakan penyenggaraan yang kompeten secara langsung akan menjejaskan operasi

  dan proses kerja makmal, seterusnya pulangan pelaburan akan menjadi sukar.

 • 139

  Semakin besar modal hadapan yang diperlukan untuk membangunkan sesebuah makmal,

  maka semakin besar pula pulangan yang diharapkan. Justeru itu loji mesti memenuhi

  fungsi dengan sepenuhnya bagi mencapai pulangan tertinggi. Kebanyakan aset makmal

  termasuk bangunannya mempunyai jangka hayatnya tersendiri, namun demikian adalah

  mustahil bagi setiap aset ini mampu mencapai hayat yang sebegitu tanpa disenggara

  dengan sempurna.. Justeru itu penyenggaraan amat diperlukan bagi menjaga setiap asset

  ini sentiasa dalam keadaan baik dan dapat memenuhi fungsinya. Secara keseluruhannya,

  penyenggaraan diperlukan bagi memenuhi tujuan berikut:

  1. Mengekalkan nilai pelaburan

  Membina bangunan dan memperlengkapkan peralatan makmal

  memerlukan kos yang besar dan merupakan harta yang tinggi nilai

  pelaburannya. Mengikut teori pelaburan, keadaan fizikal sesuatu item

  yang baik dapat mengekalkan nilai pelaburan atau nilai semasanya. Oleh

  itu segala aset makmal ini perlu di senggara secara baik dan berkesan

  bagi memenuhi tujuan ini.

  2. Mengekalkan rupa yang menarik

  Makmal merupakan sebuah premis, di mana pelanggannya yang terdiri

  dari ahli perniagaan atau orang awam umumnya sensitif dengan keadaan

  dan persekitaran yang menarik. Rupa atau keadaan bangunan dan semua

  peralatan di dalam makmal akan menggambarkan imej sesebuah makmal

  itu sendiri. Makmal yang dibina dengan kos yang besar akan dipandang

  rendah sekirannya kelihatan kotor dan buruk. Oleh itu penyenggaraan

  amat diperlukan bagi mengekalkan imejnya.

  3. Menjaga fungsinya

  Makmal serta segala kelengkapannya perlu disenggara supaya fungsinya

  dapat berterusan. Bangunannya mesti sentiasa di dalam keadaan yang

 • 140

  dapat memberi perkhidmatan dan melindungi segala peralatan serta

  tenaga kerjanya. Setiap peralatan dan komponennya mesti sentiasa

  berada dalam keadaan bersedia untuk digunakan serta berfungsi dengan

  baik bagi mencapai matlamat makmal. Sebuah makmal yang baik

  biasanya akan menjanjikan penghasilan sesuatu keluaran yang bermutu.

  Aturcara penyenggaraan

  Aturcara penyenggaraan makmal merupakan perancangan kerja penyenggaraan sama ada

  mencegah, menjaga atau membaikpulih pada sepanjang hayat bangunan, mesin dan

  peralatan, serta bahan atau barangan makmal. Perancangan perlu dirancang secara jitu

  dan teliti agar mencapai objektif penyenggaraan itu sendiri seperti:

  1. Menentukan dengan tepat hayat setiap item termasuk bangunan makmal itu

  sendiri dan komponennya. Oleh itu setiap komponen-komponen tersebut

  akan dapat diganti tepat pada waktu yang ditentukan.

  2. Merancang sistem pemeriksaan atau semakan terhadap setiap item di dalam

  makmal bagi mengelakan berlakunya kecacatan atau kemungkinan kecacatan

  sebelum tiba masanya.

  Kerja penyenggaraan akan menjadi lebih mudah untuk dikawal melalui aturcara

  penyenggaraan ini. Bagi mencapai matlamat ini, aturcara penyenggaraan perlu

  menyediakan jadual kitaran pemeriksaan mengikut waktu yang diperlukan dan ditetapkan.

  Selain itu dengan adanya aturcara penyenggaraan, unjuran kos bagi kerja penyenggaraan

  juga dapat disediakan. Aturcara penyenggaraan dapat disediakan dengan berpandukan

  kepada rekod penyenggaraan yang lepas. Begitu pun beberapa perkara seperti yang

  digariskan di bawah perlu dikenalpasti dalam menyediakan aturcara penyenggaraan iaitu:

  1. Menetapkan satu piawaian penyenggaraan yang dikehendaki.

  2. Menetapkan kitaran pembaharuan dan akan dinyatakan di dalam jadual

  kitaran, umpamanya untuk tempoh lima tahun, sepuluh tahun dan

  sebagainya.

 • 141

  Adakah Penyenggaraan dirancang ?

  ya Tidak

  Adakah Sebarang kegagalanJalankan penyenggaraan

  membaiki

  Adakah kecacatan

  memberi kesan serius

  ya

  Tidak

  Jalankan penyenggaraan

  mencegahJalankan Penyenggaraan

  dalam masa 24 jamAdakah ia mencemaskan?

  Jalankan sebarang pemeriksaan atau yang perlu,

  Pemeriksaan atau ujian, buat laporan

  untuk rekod dan maklum balas maklumat

  Jalankan Penyengaaraan

  kecemasan segera

  ya

  ya

  3. Jenis penyenggaraan yang akan dilaksanakan. Contoh; sama ada

  penyenggaraan berkala, penyenggaraan mencegah atau penyenggaraan

  kecemasan.

  4. Menetapkan kitaran pemeriksaan atau cara mengawalnya adalah sepert

  pada carta alir di bawah.

  P

  e

  r

  l

  a

  k

  s

  a

  n

  a

  a

  n

  a

  t

  u

  Rajah 6.1 Carta alir kerja penyenggaraan

 • 142

  Perlaksanaan aturcara penyenggaraan boleh dilakukan di dalam tiga keadaan iaitu:

  1. Penyenggaraan berkala

  Penyengaraan bentuk ini dilaksanakan secara berulang dalam satu jangka

  waktu yang ditentukan mengikut jadual kitaran penyenggaraan seperti

  yang telah dirancang. Penyenggaran ini lebih bermotifkan kepada satu

  perkhidmatan yang diberikan kepada aset makmal supaya ianya terus

  boleh berfungsi dengan baik. Ia boleh dilakukan dalam tiga keadaan iaitu

  aturcara jangka panjang, aturcara tahunan dan aturcara jangka pendek.

  i. Aturcara jangka panjang

  Aturcara jangka panjang tergolong dalam penyenggaraan berkala.

  Ia merupakan kerja utama untuk satu tempoh yang agak panjang

  dan berdasarkan kepada satu masa optimum yang ditentukan

  iaitu antara lima hingga sepuluh tahun. Ia sesuai bagi

  menjalankan kerja pembaikan utama atau pembaharuan.

  Penyenggaraan aturcara jangka panjang biasanya diaplikasikan

  bagi kerja-kerja penyenggaraan bangunan, sistem penyamanan

  udara, mesin-mesin dan pelbagai lagi.

  ii. Aturcara tahunan

  Aturcara tahunan disediakan bagi menetapkan anggaran yang

  tepat bagi jumlah penyenggaraan yang perlu dilakukan bagi

  tempoh sa