AVR 2008 1 Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker De RI&E van doel tot middel

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of AVR 2008 1 Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker De RI&E van doel tot middel

 • Dia 1
 • AVR 2008 1 Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker De RI&E van doel tot middel
 • Dia 2
 • AVR 2008 2 Inhoud van de workshop Hoe is arbozorg georganiseerd binnen MCH Stappen om te komen tot nieuwe RI&E Waarom een nieuwe RI&E Hoe ziet het nieuwe proces er uit Hoe ziet het nieuwe instrument er uit Betrokkenheid van werknemersvertegenwoordiging Ervaringen tot nu toe
 • Dia 3
 • AVR 2008 3 Medisch Centrum Haaglanden Topklinisch Ziekenhuis met 2 ziekenhuislocaties 785 erkende bedden en circa 2700 medewerkers Decentrale besturingsfilosofie met integraal management 5 medische divisies en daarnaast ondersteunende bedrijven
 • Dia 4
 • AVR 2008 4 Arbozorg binnen MCH Maatwerkregeling Expertise binnen afdeling AVR binnen HRM Stafmedewerker arbo Stafmedewerker gevaarlijke stoffen Bedrijfsfysiotherapeut Rentegratieconsulent Bedrijfsarts Bedrijfsmaatschappelijk werk Arbocontactpersonen op afdelingen
 • Dia 5
 • AVR 2008 5 Arbocontactpersonen (ACP) Taken van de ACP-er Inventariseren arbeidsomstandigheden (RI&E) Adviseren en ondersteunen leidinggevende en medewerkers bij AVR (PvA) Informeren nieuwe medewerkers over AVR Brengt AVR in werkoverleg Aanspreekpunt onderwerpen AVR, zoals gevaarlijke stoffen Beheer documentatie (RI&E, BOEG) Ergocoach
 • Dia 6
 • AVR 2008 6 Ondersteuning Arbocontactpersoon Interne basisopleiding van 4 dagen Zes jaarlijkse bijeenkomsten Zes nieuwsbrieven per jaar Individuele ondersteuning door medewerkers AVR Intranetsite met informatie over arbeidsomstandigheden
 • Dia 7
 • AVR 2008 7 Stappen om te komen tot nieuwe RI&E Inventarisatie ervaringen vorige RI&E Vaststellen van verbeterpunten Aanpassen van proces van RI&E Aanpassen van systematiek van RI&E Pilot nieuwe systematiek Instructie uitvoering nieuwe RI&E Uitrol nieuwe systematiek
 • Dia 8
 • AVR 2008 8 Waarom een nieuwe RI&E? ervaringen uit het verleden In 2008 moeten we, als heel MCH, een nieuwe RI&E uitvoeren volgens bestaande cyclus Bij de vorige uitvoering is de RI&E als doel ervaren Zwart gat na opsturen Plan van Aanpak Veel administratieve handelingen Overlap met Kwaliteit, MTO etc. Oude systematiek gebaseerd op de RI&E zorg van 2002/2003, niet tussentijds aangepast
 • Dia 9
 • AVR 2008 9 Opmerkingen over de vragen uit RI&E zorg 2002/2003 Vragen sluiten niet aan bij proces op de afdeling, hierdoor herkent de uitvoerder zijn eigen afdeling niet Onbalans in vragen, de vragen variren van detailvraag tot procesvraag
 • Dia 10
 • AVR 2008 10 Gewenste verbeteringen Digitaal systeem Integratie met andere systemen als Barometer en MTO Minder handelingen/administratie Betere kwaliteit en balans vragen (Betere) terugkoppeling vanuit AVR Aanpassen aan actuele regelgeving
 • Dia 11
 • AVR 2008 11 Tijdspad nieuwe RI&E (1) Eind 2006 inventarisatie ervaringen Begin 2007 vaststellen verbeteringen 1 e helft 2007: vaststellen proces vaststellen inhoud zoeken softwareleverancier 2 e helft 2007: Bouwen van digitale RI&E Pilot RI&E
 • Dia 12
 • AVR 2008 12 Tijdspad nieuwe RI&E (2) Begin 2008 Instructie naar medewerkers Uitrol van RI&E Opstellen werkwijze interne audit 2 e helft 2008 Uitvoeren interne audits Uitvoeren externe audit
 • Dia 13
 • AVR 2008 13 De nieuwe RI&E Hoe ziet het er uit? Proces RI&E Het nieuwe instrument
 • Dia 14
 • AVR 2008 14 De nieuwe RI&E Proces RI&E Keuze van de modules Invullen van de modules Rondgang Wegen van risicos Opstellen van het Plan van aanpak Bespreking van het Plan van Aanpak Interne audit Externe audit Jaarlijkse update
 • Dia 15
 • AVR 2008 15 De nieuwe RI&E Proces RI&E, modules 1.Algemeen en beleid 2.Onderzoek en behandeling van patinten 3.Verpleging en verzorging 4.Laboratoriumwerk 5.Reiniging en sterilisatie instrumenten en toebehoren 6.Schoonmaak 7.Voedingsbereiding- en uitgifte 8.Administratieve werkprocessen 9.Bedrijfshulpverlening en beveiliging 10.Transport en Logistiek 11.Techniek en onderhoud 12.Verbouw, bouw, beheer en sloop 13.Kinderdagverblijf 14.Medicamentenbereiding Apotheek
 • Dia 16
 • AVR 2008 16 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Invullen Invullen door Arbocontactpersoon en/of Zorgmanager Vragen: zijn de risicos van een proces beheerst Nadere informatie over vragen Wegen van het risico Maatregel in Plan van Aanpak
 • Dia 17
 • AVR 2008 17 De nieuwe RI&E Proces RI&E, rondgang Instructie naar uitvoerder: Ga gericht kijken op basis van het invullen van de vragenlijst Vraag collegas hoe zij tegen het risico aankijken en er mee omgaan Betrek zonodig de deskundigheid van de afdeling Arbo, Verzuim en Rentegratie om een risico te beoordelen Hou rekening met situaties die op een bepaalde tijd of incidenteel voorkomen
 • Dia 18
 • AVR 2008 18 De nieuwe RI&E Proces RI&E, wegen van risicos Gebruik van standaardmethodiek De ernst van een risico (R) is afhankelijk van: de waarschijnlijkheid dat werknemers aan het gevaar worden blootgesteld (W); de frequentie waarmee deze blootstelling optreedt (B); het effect dat de blootstelling heeft voor de betrokken werknemers (E). In formule-vorm : R = W x E x B
 • Dia 19
 • AVR 2008 19 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Wegen van risicos
 • Dia 20
 • AVR 2008 20 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Wegen van risicos RisicoPrioriteitActie > 160Hoog1Noodzakelijk 70 160Middel2Wenselijk < 70Laag3Overwegen
 • Dia 21
 • AVR 2008 21 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Plan van Aanpak Bron Verbeterpunt Gewenst eindresultaat Start Deadline Locatie Wie Status Acties Risicoscore Prioriteit Datum gerealiseerd Aanpassen kwaliteits- documenten Risicoscore
 • Dia 22
 • AVR 2008 22 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Plan van Aanpak Instructie naar uitvoerder: Bespreek Plan van Aanpak in werkoverleg met als doelen: Verkrijgen van input van medewerkers over mogelijke oplossingen Bekend maken van resultaten van de RI&E
 • Dia 23
 • AVR 2008 23 De nieuwe RI&E Interne Audit Deze wordt vanaf 2008 standaard uitgevoerd door de afdeling Arbo, Verzuim en Rentegratie Aandachtspunten: Consistentie aanwezigheid verbetermaatregel bij geconstateerd risico Volledigheid van de verbetermaatregel Relatie risico en gekozen prioriteit Betrokkenheid medewerkers bij de uitvoering
 • Dia 24
 • AVR 2008 24 De nieuwe RI&E Externe Audit Door gecertificeerde arbeidshyginist Lopende het jaar op basis van voortgang Toetst op: de RI&E volledig en betrouwbaar is; de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke en actuele situatie in het bedrijf; in de RI&E de actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn verwerkt. Doet een steekproef
 • Dia 25
 • AVR 2008 25 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Jaarlijkse update Hier denken we nog over na en gaan dit waarschijnlijk doen op de werkwijze zoals bij de Barometer van kwaliteit wordt gehanteerd: Kopie maken (afgeronde punten verdwijnen) Vragen langslopen en eventueel aanpassen Indien nodig nieuwe verbeterpunten opvoeren
 • Dia 26
 • AVR 2008 26 De nieuwe RI&E Het instrument Keuze voor software leverancier is gevallen op Compassweb omdat: Eenvoudige internetapplicatie Zelfde leverancier als barometer kwaliteit, hierdoor herkenbaar voor zorgmanager Goede beheerderfunctie voor Organisatiestructuur Modules en vragen
 • Dia 27
 • AVR 2008 27 De nieuwe RI&E Het instrument
 • Dia 28
 • AVR 2008 28 Betrokkenheid van medewerkervertegenwoordiging Afspraken in maatwerkregeling Toetsing door gecertificeerde arbeidshyginist Instemming proces RI&E Informatie Inzicht in nieuwe instrument van RI&E Terugkoppeling pilot Voortgang uitvoering
 • Dia 29
 • AVR 2008 29 Ervaringen tot nu toe Tot nu toe technische verbeteringen Nauwelijks opmerkingen over de inhoud Gebruiker ervaart de software als gemakkelijk Als beheerder kunnen we makkelijk wijzigen in de organisatiestructuur Traject met ondernemingsraad kostte veel tijd
 • Dia 30
 • AVR 2008 30 Ervaringen tot nu toe (2) Interne audit wordt als nuttig ervaren Gebruik van risicoranking is beperkt Output fysieke documenten sneller gewenst dan verwacht Het (serieus) uitvoeren van de RI&E vraagt veel tijd
 • Dia 31
 • AVR 2008 31 Aandachtspunten Koppeling kwaliteit, MTO etc. Borging bedrijfsbrede (arbo)processen (arbomanagementsysteem) Kwaliteit van rapportages Hoe om te gaan met afdelingsoverstijgende knelpunten Volgen van uitvoering van verbeterpunten