of 5 /5
AVE ERD I AROA BIZANTZIAR INPERIOA HERRI GERMANIARRAK BISIGODOAK SERGIO UNAI IRIA

AVE ERDI AROA - HISTORIANHEZI.tkBIZANTZIAR INPERIOA Kronologia: K.o. 476-K.o. 1453 (egungo Istanbulen dago kokatuta). Artea: Bizantziar Inperioan greziar kultura sartzen hasi ziren

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AVE ERDI AROA - HISTORIANHEZI.tkBIZANTZIAR INPERIOA Kronologia: K.o. 476-K.o. 1453 (egungo...

 • AVE ERDI AROA

  BIZA NTZIA R INPERIOAHERRI GERM A NIA RRA K

  BISIGODOA K

  SERGIO

  UNAI

  IRIA

 • AVE ERDI AROA

  BIZANTZIAR INPERIOA

  Kronologia: K.o. 476-K.o. 1453 (egungo Ist anbulen dago kokat ut a).

  Ar t ea: Bizant ziar Inper ioan greziar kult ura sar t zen hasi ziren. Elizet an gurut ze grekozko oinplanoa et a kupula erabilt zen hasi ziren.

  Hir iek gar rant zi asko zut en, Er rom at ar Inper ioan oinar r it zen bait ziren hor ret an et a hauen funt zioak m ant endu zit uzt en, han gobernua, arm ada et a got zaint zak zeuden. Jarduera ekonom ikoak zeuden: m erkat ar it za et a eskulangint za.

  Er l i j ioa: Elizak gar rant zi handia zuen, baina bait a ere l iskar asko egon ziren harengat ik . Hainbest e izan ziren 1054. ur t ean Eliza kat olikoa bit an banat u zela: ait a sant uaren

  Just in ianoren k onk ist ak : Just in ianok lur ralde asko konk ist at zea lor t u zuen bere er regealdia iraun zuen bit ar t ean. Lonbardiar rek , bisigodoek, m usulm anek et a t urkoek lur raldeak kendu et a 1453. ur t ean am aiera em an zien bizant ziar rei.

 • Bizant ziar gizar t earen piram idea

  BASILEUSA: aginte gorena

  zen

  PATRIARKA

  GOI-KLEROA

  NOBLEZIA

  ESKULANGILEAK

  MERKATARIAK

  SOLDADUAK

  NEKAZARI LIBREAK

  JOPUAK

  ESKLABOAK

 • HEERI GERMANIARRAK

  LURRALDEAREN ETA POLITIKAREN ANTOLAKETA

  Mendebaldeko im per ioa zat it u et a er resum a asko sor t u ziren 5. m endit ik 7. m endiraino bit ar t ean . Er resum a bakoit zan er rege et a er regin bat zegoen agint zen. Monarka bakoit za bere kont seilua zeukan. Hir iet an kondeak et a got zainak zueden et a bot ere handia zut en. Germ aiar rak ez zeukat en legeak idat zit ak et a ahoz aho t rasm it it zen ziren.

  BIZTANLE ERROMATARREKIKO HARREMANAK

  Germ aniar rak gut xiengoak ziren, hasieran beraien legeak et a er l i j ioa nahast ut a zeunden et a gero nahasi ziren.. Er rom anizazioa oso sakona izan zenez h izkunt za asko sor t u ziren lat inet ik adibidez gast elania et a kat alana. Best e lekuet at ik nola er rom anizazioa ez zen oso sakona egin best e hizkunt za sor t u ziren adibidez ingelesa et a alem ana. Legeak er rom at ar ren zuzenbidea et a germ aniar ohit urak bat erat u zit uzt en. Denborarek in legeak idat zi ziren.

  KULTURA ETA ARTEA

  Hir iak ez zut en gar rant zi asko er rom at ar inper ioko bezala, hor regat ik ark it ek t ura ez zen nabarm endu. Ureegint za izan zen gehien garat u zut en adierazpen ar t ist ikoa.

  AVE ERDI AROA

 • AVE ERDI AROA

  BISIGODOAK

  Haut apenezko m onark ia zut en. Er regeak , Aula Regia kont seilua, dukeak et a kondeak, lagunt zen zut en probint ziak et a hir iak gorbernat zen. Er l i j io et a polit ika erabak iak kont zil ioet an har t zen zit uzt en.

  MONARKIA

  ERRESUMAREN

  ERAKETA

  Hunoek presionat u ziet enez, bisigodoek er rom at ar im per ioan sar t u ziren. 409. ur t ean, Hispaniara sueboek, alanoek et a bandaloek ir i t si ziren. 416. ur t ean bisigodoek et a m endebaldeko er rom at ar inper ioarek in sinat u zut en, sueboak, alam oak et a bandaloak bot at zeko. Bisigodoak, hego-ek ialdeko Galia har t u zut en, Tolosa hir iburuz har t zen. 507. ur t ean f rankoak ir i t si ziren et a galiat ik bot a zit uzt en. hor ren ondor ioz Iber iar penint sulan sar t u ziren et a Toledo har t u zut en hir iburuz.

  KRONOLOGIA

  HASIERA: k . o. 416.ur t ean

  AMAIERA: k .o. 711. ur t ean, m usulm anak, hegoaldet ik haiegat ut a.

  GIZARTEA

  Erregea

  Nobleak et a k ler ioak

  Nerkazar iak , eskulangileak ...

  Esk laboak (Gehiengoak ziren)

  ARTEA

  ARKITEKTURA: Fer ra-arkua et a ganga erabilt zen zut en. Elizak t xik iak ziren.

  URRENGINTZA:

  -Fer ro arkuak

  -Har r izkoak , m et al preziat uak ...

  -Dekorazio gut xi