of 6 /6
tekm?ro AUTOMATIKA OTAPANJA SNIJEGA I LEDA zA KRovNE oLuKEI TLo m FUNKCIJE AUTOMATIKE I VRIJEDNOSTI Automatika za otapanje snijega i ledaza krovne oluke - Zljebove itlo - otvorene stepenice, prilazne putove , rampe, parkirali5ta, terase...itd. Automatika putem kombiniranog senzora vlage i temperature pravodobno ukljuduje grijade omogu6uje: potpuno samostalni rad,efikasnost otapanja, Stedi do 80 % tro5kova potroSnje el. energije. Uredaj radis jednim ili s dva kombinirana senzora: senzor za oluke Typ 3351, plitki senzor za tlo Typ 3353 ili duboki senzor zatlo Typ 3352. ZA MANIPULIRANJE UREDAJEM KORISTIMO SLJEDEEE TIPKE: ( SET ) - gumb za biranje funkciia u meniiu i potvrdivanie ( + ) - gumb za kretanje po meniju ili pove6avanie vriiednosti f -) - gumb za kretanje po meniiu ili smaniivanie vriiednosti ( ESC) - gumbzaizlaz iz meniia, prekid rad, poni5tavanie UGRADNJA PODNIH SENZORA VAZNOI Uredaj radi s jednim ili s dvakombinirana podna senzora. s 3352 ili 3353. Kada uredaj radi s jednim senzorom mogu6e je dodatitemperaturni senzor 31..radi dodatne opcije rada samo na temperaturnom reZimu. Senzor morabitismjeitenu povr5ini gdjesu postavljeni grijaci, grijadi moraju bitioko senzora na udaljenosti od cca2-3cm od senzora. Mora biti ugraden s svojim osjetilnim djelo ( plavim ) prema goreodnosno slobodno u razini povr5ine pokrovnog materijala. detvero -Zilni kabel senzora morabiti poloZen u elektridarski buZir te se mo6izamjeniti. Ako trebaproduljiti kabel senzora ondapresjek Zica raste s duljinom - viditablicu Do20m Do50m Do75m Do 115 m Do 180 m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2 2.5mm2 4 mm2 Base platerequired on soft ground(e.9.sand) Base plate requiredon soft ground(e.9. sand) Mounting two sensors

Automatika Otapanja Snijega i Leda

Embed Size (px)

Text of Automatika Otapanja Snijega i Leda

 • tekm?r oAUTOMATIKA OTAPANJA SNIJEGA I LEDA

  zA KRovNE oLuKE I TLo m

  FUNKCIJE AUTOMATIKE I VRIJEDNOSTIAutomatika za otapanje snijega i leda za krovne oluke - Zljebove itlo - otvorene stepenice, prilazneputove , rampe, parkirali5ta, terase...itd. Automatika putem kombiniranog senzora vlage itemperature pravodobno ukljuduje grijade omogu6uje: potpuno samostalni rad, efikasnost otapanja,Stedi do 80 % tro5kova potroSnje el. energije. Uredaj radi s jednim ili s dva kombinirana senzora:senzor za oluke Typ 3351, plitki senzor za tlo Typ 3353 ili duboki senzor zatlo Typ 3352.

  ZA MANIPULIRANJE UREDAJEM KORISTIMO SLJEDEEE TIPKE:( SET ) - gumb za biranje funkciia u meniiu i potvrdivanie( + ) - gumb za kretanje po meniju ili pove6avanie vriiednostif -) - gumb za kretanje po meniiu ili smaniivanie vriiednosti( ESC) - gumb zaizlaz iz meniia, prekid rad, poni5tavanie

  UGRADNJA PODNIH SENZORAVAZNOI Uredaj radi s jednim ili s dva kombinirana podna senzora. s 3352 ili 3353. Kada uredaj radi sjednim senzorom mogu6e je dodatitemperaturni senzor 31.. radi dodatne opcije rada samo natemperaturnom reZimu. Senzor mora bitismjeiten u povr5ini gdje su postavljeni grijaci, grijadi morajubiti oko senzora na udaljenosti od cca 2-3 cm od senzora. Mora biti ugraden s svojim osjetilnim djelo( plavim ) prema gore odnosno slobodno u razini povr5ine pokrovnog materijala. detvero -Zilni kabelsenzora mora biti poloZen u elektridarski buZir te se mo6izamjeniti. Ako treba produljiti kabelsenzora onda presjek Zica raste s duljinom - vidi tablicuDo20m Do50m Do75m Do 115 m Do 180 m0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2 2.5 mm2 4 mm2

  Base plate required on soft ground (e.9. sand) Base plate required on soft ground (e.9. sand)

  Mounting two sensors

 • UGRADNJA KROVNOG SENZORA

  VAZNOI Uredaj radi s jednim ili s dva kombinirana krovna senzora, s 3351. Kada uredaj radi s jednimsenzorom mogu6e je dodati temperaturni senzor 31.. radi dodatne opcije rada samo natemperaturnom re2imu. Senzor mora bitismje5ten u djelu krovnog ilijeba gdje su postavljenigrijabi.Mora biti ugraden s svojim osjetilnim djelo ( plavim ) prema gore slobodno. Perfo traka vijkom semontira za-dno senzor te se prilagodava obliku Zlijeba. PVC vezicama grijadi se udvr5duju paralelnouzgrijal, a s razmakom od cca 2 - 3 cm od senzora. eetvero -Zilni kabel senzora mora biti poloZenu elektri6arski buZir te se mora mo6i po potrebi zamijeniti. Ako treba produljiti kabel senzora ondapresjek Zica raste s duljinom - vidi gore tablicu' Roorsurrace

  sHEMAsPAJANJAKRoVNoGlL|sUsTAVAzATLosJEDNtMsENzoRoMmAutomatika tekmar 1773, kombinirani krovni senzor 3351 ili kombinirani senzor za tlo 3352 ili 3353 teopcijski temperaturni senzor 31..T1 - brown - smeda ZicaT1 - blue - Plava ZicaFi - red - crvena ZicaF1 - red/black - cryeno lcrna ZicaL -faza naPajanja 22AVN - nula naPajanja 220V

  ,/I I Radni kontakt max.6 A

  sHEMAsPAJANJAKRovNoG|L|susTAvAzATLoSDVASENzoRAmAutomatika tekmar 1773, s DVA kombinirana krovna senzora 3351 ilis DVA kombinirana senzor zatlo 3352 ili 3353

  Ti - brown - smeda ZicaTl - blue - Plava ZicaFl - red - crvena ZicaF1 - red/black - crveno /crna Zica zaiednidkaT2 - braun - smeda ZicaT2 - blau - Plava ZicaF2 - rot - cwena LicaL -taza naPajanja 22OVN - nula naPajanja 220VI I Radni kontakt max- 6 A

  Series 3351 sensor

  *{ -r;- i r lEl -sl :io j a j r l

  l - t ii iF

  Slab Sensor 1Gutter Sensor

 • ISPITIVANJE ISPRAVNOSTISENZORA

  VAZNO! Prilikom ispitivanja vrijednost senzora obavezno uredaj iskljuditi s napajanja iZice senzoraodpojiti.TEMPERATURNI SENZORfspravnost temperaturnog dijela senzora mjeri se Ohmmetrom na ilicamaTl ,liT2li izmedu smede iplave |ice. Da bi senzor bio ispravan mora za odredenu temperaturu mjerenjem pokazivati odredenuOhmsku vrijednost. Vidi tablicu.

  oc Ohm oc Ohm oc Ohm-20 14626 a 8132 +4 47211 8 13?11 -o 7405 +6 43291 6 1 1958 -4 6752 +B 39741 4 1 0839 -z 6164 + 1 0 3652

  - t z 9838 5634 i t z 3360-10 8941 +2 51 55 +14 3094

  SENZOR VLAGEfspravnost dijela senzora koji mjeri vlagu mjeri se Ohmmetrom na Zicama Fl tliFZ liizmedu crvene icrveno -crne Zice. Da bi senzor bio ispravan mora mjerenjem pokazivati 25 - 40 Ohm.TEHNIEKI PODACI

  NaponMin/max odstupanjePotro5njaKombinirani senzoriTemp, senzorRelejlzlaz alarmaRadna temperaturaSkladiSna temperaturaRazina za5titeKlasa zaStiteProstor u ormaruDimenzijaTeZinaMaterijal ku6i5ta

  230V 50 Hz230V +61-60/oca. 10 VAtekmarTyp 3351 ,3352 ili 3353 jedan ili dva ftekmar Typ 31..max. 250 V, 6 Aizlazni napon 24Y=*20 0/0, optere6enje 15 mA0 do 50"C-10 do 60"ClP20 prema EN 60529ll prema DIN 57700, ugradnja u razvodnu kutiju6 TE modula prema DIN 43880108x88x61 mmcca. 0,4 kgPolycarbonate

  tekmaf @ Angewandte Elektronik GmbH - Mollneyer Ufer 17 - D^45257 EsseirAAEI glcbal d.c.o. F .T udrna na I 1 /H R 1 043 1 Sv. Nedje lj alT ellfax +385 1 3336 88 g

 • STRUKTURA MENIJA I PROGRAMIRANJE

  POEETNA STRANA

  Kada se ureclaj spoji na napon na podetnoj strani se pojavljuje:

  model uredaja, jezikiedinica za temp. ,verzrja softweara

  , nakon nekoliko sek pojavljuje se po6etna strana

  lzmjerena temp, preostalo vrijeme grijanjaStatus

  MENIJI FUNKCIJAQuick setup Menii zabrzo i osnovno pode5avanieTest menii za testiranie svih funkciiShow Status izmierene i postavliene vriiednostiConfiguration pode5avanie svih parametaraAdministration izmiena podataka, iezika, reset...Back povratak na podetnu stranu

  QUICK SETUP PODESAVANJE FUNKCIJTemp, HiLim.

  0do5C Pode5avanje gornje temp. granice iznad koje segasi griianje i prestaje mjerenje vlage. Default 3 C

  Temp. Lotim.

  minus 25 dominus 5

  Podeiavanje doljnje temp. granice ispod koje segasi grijanje i prestaje mjerenje vlage. Default-l5 C

  MoistureLimit

  5do95 Pode5avanje vrijednosti vlage iznad koje se palisustav.5 suhi, a 95 poplavljen senzor. Default 50

  HeatTimeMin.

  30 - 600 min Pode5avanje min. vrijeme kontakta releja u korakuod 10 min. Default 120 min.

  Back Zaizlaz iz meniia pretisniSET

 • FUNKCIJAManualna aktivacija grijanja relejem. Odabirom aktivira se grijanjeodabirom deaktivira seOdabire se 1. ll i 2. senzor

  pokazuje radni status senzora.Da li mjeri T - temp.M - vlaqu. On - radi ili Off ne radi-Pokazuje izmjerenu temPeraturu

  Pokazuje preostalo vriieme do novog periodao od HeatTime Min.

  Manualna aktivacija mjerenia vlageSamo ako ie vaniska temP- niZa od 5 CPokazuje posljedniu izmjerenu vrijednost

  izlaz iz iia pretisni SET

  SHOW STATUS FUNKCIJAStateReady

  @ ienzora.Reset, neaktivno, ugaseno, aktivnogrijanje ili gre5k?-

  ErrorCode O

  PokazuJe 5'fru gie5ke. O = nema greSke, za ostale vidi popisSifra gre5ke

  SlabHeat.

  Pokazuje da lije ukliudeno griianje

  RemHeatTim 0m

  nla- O ako je griianie iskljudeno

  SlabT +3C

  Pokazuje aktualnu temPeraturu

  OutdoorT --x--c

  r ( samo ako ima dodatnitem senzor )

  StatusSensor I

  itusa pojedimog senzora ( prvi lidrugisenzor.

  State SOn T+M

  Pokazuje radni status senzora. T -temperatura,M -vlaga, T+M temp ivlagq-

  ErrorCode 0

  PokdzuJe Sifru greSke. 0 = nema gre5ke, za ostalevidi popis Sifra greSaka.

  SensorT +3C

  Pokazuje temperaturu na senzoru vlage

  AmbientT +3C

  Pokazuje temperaturu ambijenla za poiedini senzor

  LastMoist - -x

  pot

 • FUNKCIJAPode$avanje uredaja i senzora

  Pode5avanje gornje graniEne temperature. Raspon od 0 C do + 5 CDefault - tvornidko pode5enje je + 3 CPode5avanje doljnje granidne temperature. Raspon od - 25 C do - 5 CDefault - tvornidko pode5enie ie - 15 C

  Temo LoLim. - 15 C

  PodeSavanje doljnje granic,e teperature tla. Raspon -15C do + 5 C.Default - tvornidko pode5enie ie - 5 G.Pode5avanje granidne vrijednosti vlage na tlu - vlaga, voda, snijeg ililed. Raspon 5 do 95. Default 50.Pode5avanje vrijemena grijanja u koracima od 10 min. Raspon od 30do 600 min. Default- tvornidko pode5enie je f 20 min.lzbor senzora za pode5avanje

  Odabir tipa senzora. 335213353 senzori za tlo,3351 senzor za oluk, 3311 temperaturni senzor.PodeSavanje reZima mjerenja senzora. T - samo

  ,M-$amov lagu ,T+M-Pode5avanje granidne vrijednostivlage na tlu

  5 do 95. Default 50.Zaizlaz iz menija pretisni SET

  Za izlaziz ija pretisni SET

  ADMINISTRATIONAdminis-tration

  Administracijski menij

  LanguageDE

  lzbor jezika: EN - engleski ili DE - njemadki

  TempUnib C

  lzbor mjernih jedinica za temperaturu f - Faradeji ili C - Celzijusi

  FactoryDef.

  Reset podeSenja na tvornidke vrijednost. No ( Ne ) iliYes ( Da )SW Vers.01.03.

  Softwareska verziia

  Back Zaizlaz iz meniia pretisni SET