of 35/35
Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 1 od 13 ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLAJŠE MLADINKE ŠTARTNA LISTA Celje, 14. maja 2017

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN …slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2016/11/20170514_DOM_STARTKP.pdfAtletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN...

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 1 od 13

  ATLETSKI POKAL SLOVENIJE

  ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLAJŠE MLADINKE

  ŠTARTNA LISTA

  Celje, 14. maja 2017

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 2 od 13

  VODSTVO TEKMOVANJA

  Vodja tekmovanja: Gregor GOLJA

  Napovedovalec: Robert HERGA

  Vodja tajništva: Tanja EMBERŠIČ

  Vodja tehnične sluţbe: Danilo S. EMBERŠIČ

  Vodja prijavnice: Jana STRAHINIČ

  Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana

  Vodja sodniške sluţbe: Tomaţ JARC

  Glavni sodnik za teke: Stanko KLEMENČIČ

  Glavni sodnik za skoke: Aleš JANŢOVNIK

  Glavni sodnik za mete: Silva PINTAR

  Glavni sodnik v prijavnici: Alenka MALNAR

  Vodja štarterjev: Damjan SELAN

  Vodja sodnikov na stezi: Tomaţ HROVAT

  Vodja sodnikov na cilju: Damijan ZDOVC

  Vodja sodnikov za daljino, troskok: Lado ŢIROVEC

  Vodja sodnikov za višino: Ivan ŠULJAK

  Vodja sodnikov za palico: Darja MAROLT VALANT

  Vodja sodnikov za kroglo: Simon KUMEK

  Vodja sodnikov za disk, kladivo in kopje: Joţe PIRNAT

  Vodja nadzora terena: Martin OCEPEK

  Vodja proglasitev: Marija MATIČIČ

  Varovanje: Joţe POTRBIN

  Vodja zdravstvene sluţbe: Roman DACAR

  Kontrola dopinga: Ni predvidena

  Pritoţbena komisija: Aleš BEZJAK

  Tomaţ JARC

  Gregor GOLJA

  Delegat AZS: Aleš BEZJAK

  Sodniki ZAS Domţale, ZAS Celje in ZAS Velenje

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 3 od 13

  TEHNIČNA NAVODILA

  TEHNIČNI SESTANEK

  V kolikor bo delegat smatral za potrebno, da se izvede tehnični sestanek bo ta v sejni sobi v 1.

  nadstropju dvorane AD Kladivar, v nedeljo ob 10.00 uri. Klubi bodo pravočasno obveščeni.

  Vsak klub / društvo je lahko zastopano z 1 predstavnikom.

  Na tehničnem sestanku bodo sodelovali:

  Delegat AZS

  Vodja tekmovanja

  Vodja sodnikov

  Glavni sodnik za teke

  Glavni sodnik za skoke

  Glavni sodnik za mete

  Glavni sodnik za prijavnico

  Prostor za ogrevanje je predviden na odprtem delu stadiona, na pokritem delu tribune in v

  dvorani kjer ne potekajo tekmovanja.

  TAJNIŠTVO

  Na dan tekmovanja prične z delom ob 10.00 uri v dvorani AD Kladivar, v prostorih tajništva

  kluba. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in tehnična navodila ter uredijo finančne

  obveznosti. Štartnino klubi lahko poravnajo tudi po predračunu.

  Štartnina znaša 7 EUR na nastop

  Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi.

  Vodje ekip ali pooblaščenci atletov vlagajo pritoţbe na odločitev glavnega sodnika v tajništvu

  tekmovanja.

  GARDEROBE

  Garderobe s tuši se nahajajo v glavni zgradbi, neposredno ob dvoranskem tekmovališču.

  Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah.

  TERENI ZA OGREVANJE

  Prostor za ogrevanje je predviden na odprtem delu stadiona, na pokritem delu tribune in v

  dvorani kjer ne potekajo tekmovanja.

  Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 4 od 13

  ORODJA

  Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v pisarni tekmovanja (prijavnici) 1 uro pred

  tekmovanjem. Na istem mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli.

  Tehtanje in merjenje orodji bo potekalo v dvorani AD Kladivar,

  PRIJAVNICA

  Prijavnica se nahaja v prehodu iz dvorane na stadion. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici

  pred nastopom v svoji disciplini:

  za teke: 20 minut

  za tehnične discipline: 35 minut

  za skok s palico: 60 minut

  Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila nastopajočih

  in so predvidoma sledeči:

  za teke: 10 minut pred pričetkom discipline

  za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline

  za skok s palico: 50 minut pred pričetkom discipline

  Max. dolţina ţebljev je:

  teki in skoki: 9mm

  kopje in višina: 12mm

  Dokončne poimenske prijave štafet vodje ekip prijavijo v prijavnici najkasneje eno (1) uro prd

  začetkom discipline na predpisanem obrazcu.

  OMEJITVE:

  Na APS za mlajše mladince in mladinke lahko nastopijo tudi pionirji in pionirke U16.

  Mlajši mladinci/ mladinke lahko nastopijo v treh (3) disciplinah. Pionirji/ pionirke U16

  lahko nastopijo na tekmovanju v dveh (2) disciplinah.

  Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Priročnik za atletsko sezono 2017 - 1.3. Omejitve

  nastopanja posameznih starostnih kategorij.

  NAČIN SESTAVLJANJA SKUPIN

  Ţrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska

  tekmovanja. Tekmovanje se odvija po kvalitetnih skupinah. Velja absolutni vrstni red.

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 5 od 13

  RAZDALJE IN VIŠINE OVIR:

  Mlajši mladinci: 110m: do 1, ovire 13,72 m, višina 91,4 cm, med ovirami 9,14 m 10 ovir

  Mlajši mladinci: 400m: do 1, ovire 45 m, višina 84 cm, med ovirami 35 m 10 ovir

  Mlajše mladinke: 100m: do 1, ovire 13,00 m, višina 76,2 cm, med ovirami 8,50 m 10 ovir

  Mlajše mladinke: 400m: do 1, ovire 45 m, višina 76,2 cm, med ovirami 35 m 10 ovir

  ŠTEVILO POSKUSOV V TEHNIČNIH DISCIPLINAH:

  V daljinskih skokih in v metih imajo vsi atleti štiri (4) poskuse, če bo prijavljenih več kot 12

  atletov.

  V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,

  najboljših osem (8) uvrščenih atletov (-inj) pa še dodatne tri (3) poskuse.

  MERITVE ČASOV IN OBDELAVA REZULTATOV

  Meritve časov in obdelavo rezultatov bo opravil Timing Ljubljana z napravami za popolno

  avtomatično merjenje časov.

  DVIGOVANJE LETVICE

  Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:

  Višina – moški: 145 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm do 185 cm in zatem po 2 cm;

  Višina – ţenske: 135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm do 168 cm in zatem po 2 cm;

  Palica – moški: 240 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm do 360 cm in zatem po 5 cm;

  Palica – ţenske: 210 cm, po 10 cm navzgor do 330 cm in zatem po 5 cm.

  Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice ţe pri izdelavi

  štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.

  Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom

  tekmovanja.

  REZULTATI

  Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji

  po vsakem nastopu tekmovalca.

  Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski .

  Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo moţno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu

  oziroma so objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju.

  PROGLASITVE

  Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj

  prvo trem uvrščenim.

  Pokale prejmejo ekipe uvrščene od 1. – 3. mesta, plakete pa prejmejo ekipe uvrščene od 4. -6.

  mesta.

  Proglasitve in podelitve medalj za vse discipline bodo na glavnem stadionu.

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 6 od 13

  TOČKOVANJE ZA EKIPNI VRSTNI RED

  Atlet, ki v kateri koli disciplini osvoji 1. mesto, prejme za ekipno uvrstitev 12 točk, za 2. mesto

  dobi 11 točk, za 3. mesto dobi 10 točk in tako naprej. Štafete se točkujejo dvojno.

  Točkovanje v disciplinah tekov, kjer se tekmuje v skupinah, se opravi po naslednjem pravilu:

  • če imata dva ali več atletov enak čas, tekmujejo pa v isti skupini, se za točkovanje upošteva vrstni red (z odčitanjem 1/1000 sekunde);

  • če ima več atletov enake čase, tekmovali pa so v različnih skupinah, se za točkovanje upošteva vrstni red (z odčitanjem 1/1000 sekunde).

  Zmagovalec Atletskega pokala Slovenije v kategoriji mlajših mladincev in v kategoriji mlajših

  mladink postane tista ekipa, ki zbere največ točk. V primeru enakega števila točk odloča o

  razvrstitvi ekip večje število prvih mest, nato drugih, tretjih, itd.

  MEDICINSKA SLUŢBA

  Medicinska sluţba je zagotovljena v času tekmovanja v bliţini cilja na juţni strani stadiona.

  UGOVORI IN PRITOŢBE

  Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za teke, skoke, mete ali sodniku v prijavnici. Pritoţba

  se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja.

  AKREDITACIJE

  Predstavniki PRESS-a, predstavniki ekip in ostale sluţbe organizacijskega odbora bodo prejele

  akreditacijo v prostorih tajništva. Akreditacija opredeljuje moţen dostop do posameznih lokacij

  na štadionu.

  Tekmuje se po pravilih IAAF in pravilih AZS.

  Tekmuje se na lastno odgovornost.

  Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali kraje.

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 8 od 13

  LISTA REKORDOV SLOVENIJE NA PROSTEM

  Stanje 26.04.2017

  MLAJŠI MLADINCI

  100 m 10,73 +1.0 ŠUŠTERŠIČ Matic 1980 ŢAK 30.08.97 Ljubljana

  200 m 21,61 +0.5 GRAHOVAC Gregor 2000 MASS 05.06.16 Nova Gorica

  400 m 47,65 GRAHOVAC Gregor 2000 MASS 04.06.16 Nova Gorica

  800 m 01:49,5 RUDOLF Ţan 1993 MASS 13.06.10 Maribor

  1500 m 03:50,4 PETRAČ Jan 1995 MASS 29.06.12 Ponzano Veneto

  3000 m 08:30,0 Stane Rozman 1960 KLC 02.07.77 Banja Luka

  110 m ovire

  (0.914 / 9.14)

  13,87 + 0.8 LINDIČ Mitja 1993 KRO 05.06.10 Ljubljana

  400 m ovire 53,06 LINDIČ Mitja 1993 KRO 13.06.10 Maribor

  400 m ovire (0.84) 52,32 LINDIČ Mitja 1993 KRO 23.05.10 Moskva

  2000 m zapreke 05:55,7 JOVAN Rok 1990 VEL 13.07.07 Ostrava

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  42,27 Slovenija: KOBAL L.-89, ČEČ U.-89, GRKMAN L.-89,

  MOLIČNIK M.-90

  SLO 04.06.06 Bressanone

  4 x 100 m

  (klub)

  42,65 ŢAK Ljubljana, Ljubljana ČADEŢ A.-83, SUHADOLNIK T.-83, ARH

  M.-82, ŢUMER J.-82

  ŢAK 25.06.99 Ravne

  4 x 300 m 02:23,1 ŢAK Ljubljana, Ljubljana: SAVANOVIČ J.-81, FAKIN

  T.-82, ŠUŠTERŠIČ M.-80, OSOVNIKAR M.-80

  ŢAK 05.07.97 Maribor

  Hoja 5000 m 24:10,6 KOLAR Edi 1960 KLC 17.09.77 Nova Gorica

  Daljina 7,51 +0.4 CANKAR Gregor 1975 KLC 20.06.92 Ljubljana

  Troskok 15,41 KRAMPL Miloš 1971 TRK 16.07.87 Celje

  15,41 +2.0 LUXA Jan 1996 MASS 21.09.13 Brno

  Višina 2,20 PRIJON Miha 1971 GO 21.08.88 Postojna

  Palica 5,31 RENNER Robert 1994 KLC 29.07.11 Trabzon

  Krogla-5 20,04 PLEŠKO Nace 1996 OL 31.08.13 Ptuj

  Disk-1.5 59,69 ČEH Kristjan 1999 PT 03.12.16 Ptuj

  Kladivo-5 69,65 BOGOVIČ Tomaţ 1989 FIT 26.06.05 Velenje

  Kopje-700 78,84 MUHAR Matija 1996 SAT 14.07.13 Donjeck

  Najboljši rezultat

  Hoja 5000 m 25:13,0 Tesovnik Anţe 1998 MASS 30.8.2015 Remanzacco

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 9 od 13

  STAREJŠI MLADINCI

  100 m 10,53 + 1,0 KRAMBERGER Jan 1995 ASB 17.6.2014 Dunaj

  200 m 20,95 + 1,9 VRTAČIČ Joţe 1980 ŠEN 26.5.1999 Novo mesto

  400 m 46,96 VONČINA Erik 1990 POS 23.7.2009 Novi Sad

  800 m 01:46,8 RUDOLF Ţan 1993 MASS 14.6.2012 Velenje

  1500 m 03:43,1 PETRAČ Jan 1995 MASS 22.7.2014 Eugene

  3000 m 08:08,0 ROZMAN Stane 1960 KLC 26.8.1979 Caorle

  2000 m zapreke 05:41,3 POHAR Miha 1971 VEL 3.8.1990 Budimpešta

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  40,78 Slovenija: ZVER U.-80,

  OSOVNIKAR M.-80,

  FRIDRIH B.-79,

  ŠUŠTERŠIČ M.-80

  SLO 22.7.1998 Trst

  4 x 100 m 41,76 ŢAK LJUBLJANA,

  LJUBLJANA

  PETROVČIČ M.-80,

  OSOVNIKAR M.-80,

  FAKIN T.-82,

  ŠUŠTERŠIČ M.-80

  ŢAK 11.7.1998 Nova Gorica

  hoja 5000 m 25:55,3 TESOVNIK Anţe 1998 MASS 12.9.2015 Fürstenfeld

  daljina 7,92 + 1,2 CANKAR Gregor 1975 KLC 11.6.1994 Ljubljana

  troskok 15,64 + 1,2 KRAMPL Miloš 1971 TRK 28.7.1990 Ljubljana

  višina 2,20 APOSTOLOVSKI Sašo 1963 OL 18.9.1981 Sarajevo

  2,20 PRIJON Miha 1971 GO 21.8.1988 Postojna

  2,20 MILOŠEVIČ Dejan 1973 POS 28.7.1991 Solun

  palica 5,62 RENNER Robert 1994 KLC 10.2.2013 Villeurbanne

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 10 od 13

  PIONIRJI U16

  100 m 11,01 + 1,6 SKOK Aljoša 2000 KRO 6.6.2015 Kranj

  200 m 21,89 + 0,1 GRAHOVAC Gregor 2000 KLC 21.6.2015 Ptuj

  400 m 48,56 GRAHOVAC Gregor 2000 KLC 31.7.2015 Tbilisi

  800 m 01:55,6 VUKOVIČ Jan 2000 KLC 10.5.2015 Domţale

  1500 m 04:04,5 VUKOVIČ Jan 2000 KLC 18.9.2015 Novo mesto

  3000 m 09:00,1 KRAJNČIČ Mitja 1978 TAM 5.9.1993 Maribor

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  43,84 Slovenija: MIHELČIČ R.-

  90, LENART M.-90,

  REBERŠAK A.-90,

  MOLIČNIK M.-90

  SLO 1.10.2005 Reka

  4 x 100 m

  (klub)

  44,68 ŢAK LJUBLJANA,

  LJUBLJANA BELIČ A.-

  83, ČADEŢ A.-83,

  PODGORELEC P.-83,

  SUHADOLNIK T.-83

  ŢAK 19.9.1998 Koper

  4 x 300 m

  (reprezentanca)

  02:28,0 Slovenija: PUST M.-82,

  KOPITAR U.-82,

  BUKOVEC M.-82,

  FAKIN T.-82

  SLO 4.10.1997 Budimpešta

  4 x 300 m

  (klub)

  02:31,9 AD MASS, LJUBLJANA

  GAJIĆ A.-00, GRKMAN

  M.-00, ŠULMAN B.-00,

  PODGORŠEK P.-00

  MASS 13.9.2015 Celje

  daljina 7,00 + 1,0 TEODOROVIČ SlaĎan 1985 OL 10.9.2000 Celje

  troskok 13,67 -0,2 LUXA Jan 1996 MASS 4.6.2011 Ptuj

  višina 2,03 MOLJK Primoţ 1974 POS 17.8.1989 Postojna

  palica 4,65 RENNER Robert 1994 KLC 3.10.2009 Kaposvar

  krogla-5 16,18 ŠPILER Marko 1990 FIT 7.9.2005 Breţice

  krogla-4 17,84 ŠPILER Marko 1990 FIT 10.9.2005 Ljubljana

  disk-1.5 52,18 PRIMC Igor 1966 NM 30.8.1981 Maribor

  kladivo-5 64,25 BOGOVIČ Tomaţ 1989 FIT 16.5.2004 Slovenska Bistrica

  kopje-700 63,99 MUHAR Matija 1996 SAT 3.9.2011 Maribor

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 11 od 13

  MLAJŠE MLADINKE

  100 m 11,72 +0.5 Mihalinec Maja 1989 VEL 14.05.06 Slovenska Bistrica

  200 m 24,09 +0.1 Mihalinec Maja 1989 VEL 23.06.06 Velenje

  400 m 53,74 Luţar Marjana 1972 ŢAK 25.08.89 Varaţdin

  800 m 02:07,1 Roman Sonja 1979 POM 08.06.96 Nova Gorica

  1500 m 04:26,1 Roman Sonja 1979 POM 23.08.96 Sydney

  3000 m 09:53,9 Pokrivač Mateja 1995 ŠTA 22.09.12 Domţale

  100 m ovire

  (0.762 / 8.50)

  13,25 +0.7 Glojnarič Nika 2000 BRE 02.07.16 Kruševac

  400 m ovire 58,76 Dominc Irena 1970 TAM 21.06.86 Maribor

  2000 m zapreke 06:52,7 Naraks Taja 1985 KLC 21.07.02 Ljubljana

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  47,27 Slovenija Rebernik L.-91,

  Trošt E.-94, Zupanič T.-

  93, Sitar A.-92

  SLO 25.06.08 Szombathely

  4 x 100 m

  (klub)

  47,74 AK Velenje, Velenje

  Jelen U.-90, Koţeljnik Ţ.-

  88, Kokot N.-88,

  Mihalinec M.-89

  VEL 25.06.05 Velenje

  4 x 300 m 02:42,5 AD Kronos, Ljubljana

  Klančar T.-86, Puc A.-88,

  Ţebre M.-86, Ozimek U.-

  87

  KRO 07.07.02 Koper

  hoja 5000 m 27:46,3 Čanadi Eva 2000 KP 20.06.15 Ptuj

  27:10,49 * Čanadi Eva 2000 KP 25.04.17 Udine

  daljina 6,36 +1.0 Bedrač Maja 1999 PT 02.07.16 Kruševac

  troskok 13,18 + 0.1 Bratkič Maja 1991 GO 11.07.07 Ostrava

  višina 1,85 Omerzu Lara 1998 BRE 07.02.15 Celje

  palica 4,21 Modic Nastja 1999 BRE 29.06.16 Linz

  krogla-3 15,57 Avbelj Manca 1996 DOM 31.08.13 Ptuj

  disk-1 49,13 Domjan Veronika 1996 PT 30.08.12 Ptuj

  kladivo-3 73,33 Špiler Barbara 1992 FIT 05.07.08 Varaţdin

  kopje-500 53,80 Lebeničnik Monika 1992 KLC 01.03.09 Breţice

  Najboljši rezultat

  Hoja 5000 m 26:48,0* Čanadi Eva 2000 KP 27.08.16 Remanzacco

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 12 od 13

  STAREJŠE MLADINKE

  100 m 11,69 + 1,9 SITAR Alja 1992 DOM 2.7.2011 Maribor

  200 m 23,6 + 1,4 NOSE Maja 1982 ŠEN 21.7.2001 Grosseto

  400 m 53,58 LANGERHOLC Brigita 1976 TRK 17.6.1995 Celje

  800 m 02:03,9 ROMAN Sonja 1979 POM 22.6.1997 Nova Gorica

  1500 m 04:14,3 ROMAN Sonja 1979 POM 20.6.1998 Velenje

  3000 m 09:27,0 MIŠMAŠ Maruša 1994 MASS 2.6.2013 Nova Gorica

  100 m ovire (0.84

  / 8.50)

  13,4 BUKOVEC Brigita 1970 IBL 15.7.1989 Stara Zagora

  400 m ovire 56,74 LUŢAR Marjana 1972 ŢAK 10.8.1990 Plovdiv

  2000 m zapreke 06:39,5 MIŠMAŠ Maruša 1994 MASS 12.5.2013 Ljubljana

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  46,09 Slovenija: PUC A.-88,

  JUREŠ T.-87, PETAN

  M.-87, MIHALINEC M.-

  89

  SLO 19.8.2006 Peking

  4 x 100 m (klub) 47,23 ŢAK Ljubljana, Ljubljana

  CIRMAN A.-74, LUŢAR

  M.-72, PROKOFJEV S.-

  71, PERC J.-71

  ŢAK 23.6.1990 Beograd

  hoja 5000 m 27:46,3 ČANADI Eva 2000 KP 20.6.2015 Ptuj

  ** 27:10,49 ČANADI Eva 2000 KP 25.4.2017 Udine

  daljina 6,40 + 0,4 KOKOT Nina 1988 VEL 19.6.2007 Novo mesto

  troskok 13,79 + 1,3 VALANT Anja 1977 KLC 1.6.1996 Maribor

  višina 1,85 OMERZU Lara 1998 BRE 7.2.2015 Celje

  palica 4,25 ŠUTEJ Tina 1988 MASS 23.7.2006 Novo mesto

  4,25 ŠUTEJ Tina 1988 MASS 18.8.2006 Peking

 • Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke 2017 13 od 13

  PIONIRKE U16

  100 m 12,05 + 1,0 HUMLJAN Anja 1983 OL 2.6.1998 Ravne

  12,05 + 0,1 SITAR Alja 1992 DOM 10.9.2006 Ljubljana

  200 m 24,86 -0,4 SITAR Alja 1992 DOM 2.9.2006 Celje

  400 m 55,97 BENKO Anja 1995 PAN 5.6.2010 Ljubljana

  800 m 02:10,1 STEBLOVNIK Jolanda 1976 VEL 30.5.1991 Varaţdin

  1500 m 04:34,9 STEBLOVNIK Jolanda 1976 VEL 8.9.1990 Postojna

  3000 m 10:13,1 POKRIVAČ Mateja 1995 ORM 28.9.2010 Maribor

  4 x 100 m

  (reprezentanca)

  48,23 Slovenija: HERIC V.-00,

  ŠČANČAR T.-00, OBAL

  I.-00, GLOJNARIČ N.-00

  SLO 26.9.2015 Breclav

  4 x 100 m (klub) 48,81 AK PANVITA, Murska

  Sobota HERIC V.-00,

  GROF R.-00, HORVAT

  M.-00, ŠČANČAR T.-00

  PAN 20.6.2015 Ptuj

  4 x 300 m

  (reprezentanca)

  02:45,8 Slovenija: PUC A.-88,

  BENKO M.-87, OGULIN

  T.-87, LEPEJ B.-87

  SLO 29.9.2002 Osijek

  4 x 300 m (klub) 02:46,0 AD KLADIVAR, CELJE

  LAJHAR E.-99, OCVIRK

  T.-00, KRAJNC

  ZAGRUŠOVCEM A.-99,

  AHTIK Z.-99

  KLC 29.6.2014 Celje

  daljina 6,03 + 0,6 BRATKIČ Maja 1991 GO 9.7.2006 Ravne

  troskok 12,66 + 1,6 PEPELNAK Eva 2000 KLC 29.7.2015 Tbilisi

  višina 1,79 KERŠEVAN Jana 1988 GO 8.6.2003 Bressanone

  palica 3,70 MODIC Nastja 1999 BRE 26.6.2014 Ljubljana

  krogla-3 14,59 STANKO Tjaša 1997 PMB 16.7.2012 Daegu

  disk-1 41,46 DOMJAN Veronika 1996 PT 2.7.2011 Maribor

  kladivo-3 66,22 ŠPILER Barbara 1992 FIT 7.7.2007 Varaţdin

  kopje-500 50,39 ZOF Katja 1995 ŠPELA 24.4.2010 Novo mesto

 • ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE

  Celje, 14.05.2017

  ŠTARTNA LISTAŠTARTNA LISTAŠTARTNA LISTAŠTARTNA LISTA

 • Urnik tekmovanja

  14.05.201711:00 Kladivo-5 kg, mlajši mladinci

  12:15 Hoja 5000 m, mlajši mladinci Hoja 5000 m, mlajše mladinke

  12:20 Kladivo-3 kg, mlajše mladinke

  12:40 Daljina, mlajše mladinke

  13:10 100 m ovire (13.00 / 0.762 / 8.50), mlajše mladinke

  13:20 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci

  13:30 Krogla-3 kg, mlajše mladinke

  13:35 100 m , mlajše mladinke

  13:50 Kopje-700 g, mlajši mladinci

  13:55 100 m , mlajši mladinci

  14:15 400 m , mlajše mladinke

  14:30 Palica, mlajše mladinke

  14:35 400 m , mlajši mladinci Daljina, mlajši mladinci

  14:55 800 m , mlajše mladinke

  15:05 Krogla-5 kg, mlajši mladinci

  15:10 800 m , mlajši mladinci

  15:15 Višina, mlajše mladinke

  15:20 Kopje-500 g, mlajše mladinke

  15:30 400 m ovire (45.00 / 0.762 / 35.00), mlajše mladinke

  15:45 400 m ovire (45.00 / 0.84 / 35.00), mlajši mladinci

  16:05 200 m , mlajše mladinke

  16:20 Troskok, mlajše mladinke

  16:25 200 m , mlajši mladinci

  16:40 1500 m , mlajše mladinke

  16:50 1500 m , mlajši mladinci

  16:55 Palica, mlajši mladinci

  17:00 Disk-1.5 kg, mlajši mladinci

  17:05 2000 m zapreke, mlajše mladinke

  17:20 2000 m zapreke, mlajši mladinci

  17:25 Višina, mlajši mladinci

  17:40 4 x 100 m, mlajše mladinke

  17:50 4 x 100 m, mlajši mladinci Troskok, mlajši mladinci

  18:05 3000 m , mlajše mladinke

  18:20 3000 m , mlajši mladinci Disk-1 kg, mlajše mladinke

  18:40 4 x 300 m, mlajše mladinke

  18:50 4 x 300 m, mlajši mladinci

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  14.5.2017

  mlajši mladinci, Kladivo-5 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 11:00

  KRKA2000KRIŽMAN Mario1 149 5659

  MASS2001ČERNIGOJ Gaj2 224 16259

  VEL2001LAH Luka 31,083 413 5723

  TRK2000KAVČIČ Gašper 30,944 395 1105

  VEL2002BAH Maks5 408 16964

  KRKA2000ŠALI Iztok 36,856 157 3094

  KLC2002ROZMAN Blaž 37,857 95 5346

  DOM2003EMBERŠIČ Jan 38,688 45 1248

  VEL2001ŠTRUC Antonio 33,079 418 4667

  KRKA2002HENIGMAN Urban 35,0510 146 5684

  DOM2003KRIŽMAN Matic 34,0411 48 4653

  mlajši mladinci, Hoja 5000 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 12:15

  KLC2002OPARENOVIĆ Blaž1 90 4432

  ŠTA2003PUPPIS Tine2 382 4675

  VEL2003LAZAR Jon3 414 3940

  ŠTA2001KRIŽNIK Filip 28:34,604 380 16568

  MASS2001KAVKA Jošt 32:21,785 235 3966

  mlajše mladinke, Hoja 5000 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 12:15

  KRO2003ŠIKOVC Marija Zila1 212 1596

  AKR2003AVSENEK Karin2 13 5249

  MASS2003FERJANČIČ Maša3 255 15771

  AKR2001RUPAR Kaja 31:09,964 20 2898

  VEL2002HROVAT Laura 34:43,005 426 16654

  KP2000ČANADI Eva 28:51,106 134 16108

  KLC2000INTIHAR MARULC Ana 28:46,607 111 1443

  13.5.2017, 15:35:143

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, Kladivo-3 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 12:20

  MASS2002KOSTOVSKA Diana1 270 3878

  PT2002PLANINŠEK Sara2 348 5710

  MASS2002DVORŠEK MUNIH Neli 18,113 253 2226

  KRO2003ĐEKANOVIĆ Laura4 195 5759

  MASS2002ZAJC Tjaša5 294 6157

  DOM2003DROLC Janina 18,196 55 6371

  MASS2002ZUPANC Loti7 296 3876

  KRO2001BAJRAKTARI Endrita 24,128 193 5163

  DOM2002PIRNAT Alenka 37,209 58 4318

  VEL2003KUMAR Nika 28,5910 429 5010

  PT2003KOPŠE Sanja 20,4211 347 5546

  KRKA2001PUREBER Maja 27,6812 169 2067

  VEL2000PAJT Esma 44,8813 432 17199

  DOM2000JANKOVIČ Tjaša 48,2514 56 1127

  KLC2000ČATER Lina 60,2215 106 12798

  mlajše mladinke, Daljina

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 12:40

  PSČ2002LIPUŠČEK Tina1 339 6243

  OL2001ŠTUHEC Barbara 4,972 316 16372

  VEL2002AVDIČ Lejla3 421 4191

  MASS2001FERJANČIČ Nina 4,814 256 15079

  TRK2003KOCIĆ Aida 4,585 403 3845

  KLC2002KOTNIK Zala 4,886 116 17493

  MASS2000JANČAR Maša 4,197 263 5900

  KAK2003NAVODNIK Hanna Paulina 4,828 72 849

  MASS2003JURKOVIČ Eva 4,029 265 2628

  KRO2000ŠRAJ MIKLIČ Iza 5,0810 214 16510

  MASS2002LEVIČNIK Nika 5,1511 273 2229

  AKR2002MUHAR Ana 5,0912 17 2728

  MASS2000PIRC Patricija 5,2413 285 2952

  TRK2002KOČAR Karin 5,0614 404 730

  KLC2000PEPELNAK Eva 5,8515 119 16516

  KAK2003NAVODNIK Izabella Hajdi 5,1416 73 856

  KRO2002KADUNC Ninika 5,2817 198 16352

  KRKA2001FLORJANČIČ Lara 5,2918 165 2408

  KRO2000UDE Nika 6,0219 217 14784

  AKR2001HOLC Lea 5,1420 15 17571

  13.5.2017, 15:35:144

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 100 m ovire (13.00 / 0.762 / 8.50)

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:10

  KRO2001BIZJAK UDVANC Staška 15,443 194 17228

  MASS2000KNEZ Barbara 16,154 267 16392

  KRO2001KEBER Tara 14,605 199 16525

  KRKA2001FLORJANČIČ Lara6 165 2408

  ASB2001DVORŠAK Maša7 33 17279

  VEL2000HERLAH Petja8 425 15624

  mlajši mladinci, 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14)

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:20

  KRKA2002NOVAK Tilen1 152 5441

  KRKA2000KEBELJ Rok2 147 4652

  GO2000STANIČ Matej 17,863 65 1538

  MASS2000DEMŠAR Filip Jakob 14,394 226 18

  MASS2002LIPOVEC Nejc 19,725 239 15768

  MASS2000ŠULMAN Bruno 15,466 245 17270

  KRKA2001UMEK Anej7 162 4963

  KAM2002ULČAR Tilen8 76 16612

  mlajše mladinke, Krogla-3 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:30

  KRO2002MAROLT Julija1 204 6320

  KP2003ŠUMIĆ Šejla2 139 5386

  MASS2001BREGANSKI Iris 9,723 250 16801

  KP2003KOREN Gaja4 136 593

  KRO2001BAJRAKTARI Endrita 9,025 193 5163

  VEL2000PAJT Esma 10,156 432 17199

  MASS2003JURKOVIČ Eva7 265 2628

  KRO2001JOŠIĆ Tamara 10,328 197 3255

  AKR2002ŠOLAR Patricia 12,669 22 17447

  KLC2001URANKAR Hana 11,5510 124 4877

  ORM2002CUNK Zala 10,9611 318 6147

  SLG2001VERHOVNIK Lana 12,5812 369 15959

  ŠEN2000GOTOVAC Svetlana 12,2813 372 2803

  PMB2000KRIŽAN Tjaša 15,1014 333 15102

  MASS2002ZAJC Tjaša 11,3515 294 6157

  13.5.2017, 15:35:145

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 100 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:35

  MED2000PRIMOŽIČ Patricija3 303 5897

  MASS2003ĆATIĆ Elena4 252 5929

  KRKA2002PINTARIČ Ika5 168 4822

  MASS2003KRIŽAJ Iza6 272 3654

  NAV2003SMERKOLJ Kaja7 314 3084

  MASS2003KADIČ Anja8 266 5932

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KRKA2001SIMONČIČ MAZNIK Zala1 171 3986

  ŠTA2002GORNIK Pia2 386 17509

  SLG2002JELEN KRIŽOVNIK Neža 14,113 364 2346

  ŠTA2002RUDOLF Nadja 14,254 389 17172

  SLG2002URŠEJ Tinkara 14,095 368 2280

  PT2002CAFUTA Melani 15,176 346 5722

  MASS2003HRASTAR Eva7 260 5930

  KLC2000CIMPERMAN Ema8 105 16776

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KAK2003NAVODNIK Izabella Hajdi 14,071 73 856

  NAK2000MATKO Michelle 13,882 309 4201

  DOM2001ALIČ Kaja 13,483 54 1132

  KRKA2002RAJŠEL Kaja 13,654 170 3107

  PMB2001GAŠPERUT Neja 13,515 332 4545

  MASS2001TOMPA Lea 13,476 291 4660

  GO2001CURK Nika 13,827 66 734

  MASS2000KOLENC Špela 13,768 268 2173

  Skupina: 4

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KRO2000TURŠIČ POLJANŠEK Ula 13,311 216 11747

  AKR2001VEREŠ Nika 13,332 23 16840

  MASS2003JEŽ Eva 13,273 264 2756

  SLG2002VOVK Vita 13,204 370 4216

  ASB2000FERLEŽ Anja 13,125 34 16423

  KP2001GRUDEN Tija 13,236 135 2696

  TRK2001BEŠTER Gea 13,317 400 3994

  SLG2000PISNIK Veronika 13,308 366 1244

  13.5.2017, 15:35:146

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  Skupina: 5

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  VRH2002BOŽIČ Eva 13,071 445 3069

  KRKA2001FLORJANČIČ Lara 13,072 165 2408

  KLC2001JAKOPIČ Tinkara 13,053 112 17570

  ŠTA2000BOŠTJANČIČ Nika 12,834 383 16625

  KLC2003ZAKOŠEK Iza 12,885 125 16781

  SLG2002HOVNIK Zala Katarina 12,956 363 4647

  ADP2003KOCJANČIČ Pia 13,057 6 17564

  ŠEN2001GRUBIČ Sara 13,068 373 16098

  Skupina: 6

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  PAN2000GROF Ria 12,811 324 16523

  VEL2002MEH Nea 12,822 431 16011

  PAN2000ŠČANČAR Tami 11,853 327 16129

  KRO2000OBAL Iza 12,114 206 15065

  PAN2000HERIC Veronika 12,355 325 16529

  KP2000BEGIČ Klara 12,326 133 17382

  KRO2001KEBER Tara 12,737 199 16525

  ŠTA2001ČRČEK Monika 12,648 384 602

  mlajši mladinci, Kopje-700 g

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:50

  KRKA2002TESTEN Tomo1 161 70

  MASS2001KOMAN Matic2 236 5540

  TRK2003ČERIN Ožbej3 393 6509

  MASS2002MARUŠIČ Arne Klemen4 240 346

  KRO2001HRIBAR Tomi5 180 102

  MASS2003DUHOVNIK Jan6 229 937

  KLC2001ZDOVC Rok7 101 16680

  VEL2002JUHART Gašper 32,188 411 4719

  KRKA2001RESNIK Arne 43,669 154 3092

  VEL2002DOMINKOVIĆ Filip 50,6710 410 16375

  KRO2000JERŠIN Klemen 28,6211 181 5322

  KRKA2001DURJAVA Anže 46,9612 144 16100

  RAD2001POVŠE Tim 43,7713 353 4351

  DOM2003KOSEM TODOROVIĆ Matevž 26,9414 47 4687

  ŠPELA2000DIZDAREVIČ Gašper 50,4415 378 15145

  13.5.2017, 15:35:147

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, 100 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 13:55

  PT2003RIMELE Vasja3 340 1652

  MASS2003HUČ Timon 13,214 232 2770

  ADP2002FILIMONOVIČ Mateo 13,625 4 2675

  KRKA2001UMEK Anej6 162 4963

  PMB2002MAJCENOVIČ Aljaž7 328 6246

  PMB2003ŠVAJNCER Jan8 331 4732

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  PT2002SMILJAN Alen 13,101 341 4410

  DOM2003DACAR Luka 13,112 44 5125

  KRKA2002ERPIČ Matic 12,733 145 1645

  ADP2002VEDERNJAK Ian 12,684 5 1124

  MED2001PINTARIČ Vid 12,805 299 4825

  PAN2001KUZMA Luka 12,676 322 5335

  KRKA2002AVDIBAŠIĆ Dino 13,007 140 4668

  PT2001ZELENJAK Filip 12,938 345 2404

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KRKA2001ŠOBAR Filip 12,571 158 2005

  AKR2001DOWHYJ Valentin 12,432 8 16607

  PMB2000POPOVIČ KRAJNC Luka 11,873 330 15888

  KRKA2002NOVAK Tilen 12,184 152 5441

  NAV2000SMERKOLJ Nik 11,885 313 4614

  TRK2000SKALAR Jan 12,026 397 17275

  KRKA2000KRAMAR Julij 12,257 148 2064

  KAK2000MAČEK Tilen 12,288 70 17535

  Skupina: 4

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KLC2001ŠUSTER Jaša 11,831 98 4111

  KRKA2001ŠUŠTARŠIČ Matevž 11,852 159 4957

  PAN2001ŠTERMAN Jure 11,393 323 5347

  VRH2000POLIČNIK Nik 11,404 442 4028

  SLG2001KORDEŽ Mitja 11,055 361 16573

  MASS2000GAJIĆ Aleksandar 11,426 230 2234

  DOM2000ZDOVC Luka 11,827 53 4119

  KLC2001PLEVČAK Gašper 11,628 93 2629

  13.5.2017, 15:35:148

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 400 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 14:15

  MASS2002PRIMC Alja3 287 5874

  PT2002STANOVNIK Gaja Elena4 350 5173

  MASS2002ŠIMENC Kim5 289 511

  KAM2003LAMPREČNIK Lara6 77 4273

  MASS2002PODGORŠEK Lara7 286 16860

  AKR2003BREZNIK Nina8 14 5254

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KP2002MARČETIČ Liza2 137 4874

  VEL2000ŽOHAR Vita 1:06,593 439 16608

  KAK2003NAVODNIK Hanna Paulina 1:06,614 72 849

  VEL2000ROTNIK Tina 1:07,975 435 17102

  AKŠ2001RAVNIKAR ZABUKOVŠEK Neja 1:09,506 30 17303

  NAK2001KOLENC Anika7 308 2054

  MASS2001TOMŠIČ Lana8 292 5352

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  PAN2001JANŽA Zala 1:03,101 326 846

  OL2002MIKLAVČIČ Tajda 1:04,292 315 4082

  MASS2002ISTENIČ Zala 55,943 262 15645

  VEL2002MEH Nea 59,454 431 16011

  MASS2000ZAKŠEK Klara 59,345 295 15324

  SLG2000PISNIK Veronika 1:00,946 366 1244

  KLC2001STRGARŠEK Lara 1:02,877 123 16663

  VEL2001PODKRIŽNIK Tjaša 1:02,478 434 16728

  mlajše mladinke, Palica

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 14:30

  BRE2003ROVAN Naja 2,201 41 16650

  KLC2001PODERGAJS SIUSSI Lara 2,602 120 4368

  MASS2000MULEC Maja Katarina 2,403 279 2169

  KLC2001URANKAR Hana 2,804 124 4877

  BRE2000ZUPANC Lara 3,705 42 1876

  MASS2002OSOLNIK Ajda 2,706 282 15816

  13.5.2017, 15:35:149

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, 400 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 14:35

  MASS2003OCEPEK Blaž3 242 5872

  KLC2003BAŠ Sebastjan4 83 17463

  VEL2002KREJAN Nejc5 412 4731

  MASS2003BERGANT Samo6 222 16522

  AKŠ2002PAVLIČ Blaž7 25 2010

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KP2002BAHČIČ Jakob2 128 17240

  DOM2001POVŠE Nejc 57,153 51 1453

  MASS2001TUŠAR Miha 59,814 246 16387

  KP2001VERGLES Domen5 132 13282

  MASS2002LIPOVEC Lovro6 238 15767

  KLC2003BAUMAN Bor7 84 42

  MASS2001* LEONARDO MONEGRO Anthony Isael8 237 6624

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KLC2000RABUZIN Gregor 53,641 94 16667

  VRH2002SKVARČA Rok 53,832 443 17520

  KRO2000BENEDETIČ Domen 50,443 176 15069

  PMB2000PERNEK ACKER Rene 49,614 329 9494

  KAŠ2000ŠKET Luka 50,665 79 4193

  MASS2000DOBROVOLJC Žan 52,966 228 16455

  KAK2000MAČEK Tilen 53,617 70 17535

  KLC2001GABROVEC Gašper 53,048 87 5179

  mlajši mladinci, Daljina

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 14:35

  PT2001ZELENJAK Filip 5,291 345 2404

  KP2003GLAVINA Timotej2 130 4467

  PSČ2003SKOČIR Andrej 5,343 337 694

  MED2003JEZERŠEK Martin4 298 4657

  NAK2002GOLOB Lan5 306 1046

  MASS2003DUHOVNIK Jan 5,496 229 937

  TRK2001HUDOVERNIK Gašper 5,517 394 8406

  KRO2001ANŽIN Tjaž 5,618 174 17245

  KLC2001ZDOVC Rok 5,579 101 16680

  MASS2001ČERNIGOJ Tan 6,5810 225 16332

  AKR2003MAKUC Rok 6,3011 11 789

  VRH2001TINTA Tadej 6,2712 444 2275

  13.5.2017, 15:35:1510

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 800 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 14:55

  KRKA2000KOŠAK Julija2 167 5720

  NAK2003MAVSAR Zala3 310 6581

  ŠTA2003LOBENWEIN Vanesa 2:36,024 387 598

  VEL2002DOMONKOŠ Nuša 2:35,185 423 17206

  MASS2003MARINOSKA Anastasija6 275 5873

  MED2003GOVEKAR Nika7 301 5894

  KLC2002GREŠAK Barbara8 109 6503

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KAK2002MLINAR Ana 2:34,482 71 891

  ŠTA2001GONZA Špela 2:18,083 385 16569

  ŠEN2000LUKAN Klara 2:12,734 375 16885

  KLC2000KOK Barbara 2:22,405 114 2716

  SLG2003SEKAVČNIK Zala 2:24,046 367 1296

  TRK2002MARŠ Maja 2:30,697 407 17162

  MED2002GROS Kaja 2:25,738 302 1195

  mlajši mladinci, Krogla-5 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:05

  MASS2002VIDMAR Maks1 248 4625

  DOM2003RADIČ Alan2 52 6277

  AKR2001BAŠKOVČ Žan 12,043 7 2460

  MASS2001KOMAN Matic4 236 5540

  DOM2003KRIŽMAN Matic5 48 4653

  MASS2001ČERNIGOJ Gaj 12,256 224 16259

  PMB2000POPOVIČ KRAJNC Luka 14,417 330 15888

  MASS2000DOBROVOLJC Matic 13,618 227 16456

  KLC2000ŠIMUNOVIĆ Marko 16,279 97 17269

  VEL2001LAH Luka 12,7410 413 5723

  ASB2001POLENEK Vito 14,0111 32 5750

  VEL2001ŠTRUC Antonio 13,5912 418 4667

  13.5.2017, 15:35:1511

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, 800 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:10

  PT2002VOZLIČ Blaž2 344 5746

  NAV2002JAKOFČIČ SMREKAR Simon 2:14,073 312 2259

  MASS2001JENKO Jan 2:13,294 233 5137

  TRK2001ZELNIK Jaka 2:20,945 399 16767

  NAK2000ŠKRLJ Kristjan6 307 6620

  KLC2001ZATLER Blaž7 100 5355

  PSČ2001CVIJANOVIĆ Alen8 335 16315

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KLC2002BERČON Jan 2:11,401 85 17391

  KRO2002VACIK Tim 2:12,892 189 4615

  TRK2000MARKELJ Rok 1:53,803 396 17532

  VRH2000KRAMARIČ Rok 2:02,574 440 6077

  KLC2000VUKOVIČ Jan 1:53,645 99 16083

  NAV2000ČMRLEC Marko 2:03,786 311 14499

  KP2000STIBILJ Timotej 2:05,557 131 2551

  ADAS2000ULČAR Matic 2:04,168 3 16199

  mlajše mladinke, Višina

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:15

  DTO2001KOLIČ Anja 1,521 61 4099

  KRO2002KRŽAN Sara 1,482 201 4648

  VEL2000HERLAH Petja 1,503 425 15624

  MASS2003NIKOLIČ Inja 1,404 281 4744

  AKR2003VOGELNIK Ana 1,515 24 4332

  BRE2000PLANKAR Nika 1,756 40 17062

  KRO2001AVBELJ Neža 1,537 192 16981

  BRE2000ŽAGAR Manca 1,708 43 4823

  DTO2001NOVAK Manca 1,589 62 5407

  MASS2001BREGANSKI Iris 1,5610 250 16801

  KRKA2001ŽNIDARŠIČ Neja 1,5311 172 135

  BRE2001HERAKOVIČ Nika 1,7012 39 16434

  KRKA2002GORJANEC Loti 1,6013 166 5945

  13.5.2017, 15:35:1512

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, Kopje-500 g

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:20

  KAK2001VINŠEK Nina 27,461 74 4143

  KRO2000SNOJ Neja 27,182 210 1730

  ASB2003LAMUT Alyssa 25,813 36 761

  VEL2003JUSTIN Maša4 427 6384

  MASS2001BREGANSKI Iris5 250 16801

  TRK2002KOZJEK Ema6 405 16937

  KRO2000KRANER Amadeja 22,067 200 4600

  KP2003KOREN Gaja8 136 593

  MASS2002VELJKOVIČ HIRSCH Mana 19,109 293 4783

  SLG2000BRICMAN Zala 34,1710 362 2396

  OL2000ŠUŠTERŠIČ Zoja 48,0611 317 16895

  VEL2002GORIŠEK Neža 28,8512 424 16930

  SLG2001VERHOVNIK Lana 31,5313 369 15959

  KRO2000VIDMAR Anita 29,8214 218 3265

  PT2001SERDINŠEK Sara 34,3215 349 16016

  KLC2001HOLER Eva 35,2016 110 4461

  TRK2002DEBENEC Nuša 27,6217 401 642

  RAD2001RMAN Nina 43,2018 356 17427

  mlajše mladinke, 400 m ovire (45.00 / 0.762 / 35.00)

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:30

  ASB2001IVIČ Lana3 35 4042

  MASS2002BERGANT Vita4 249 4704

  ŠPELA2002DUBROVSKI Nika5 379 17051

  KLC2001ADAMIČ Deja6 102 16704

  MASS2003GRADIŠEK Sara7 259 5453

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KRO2001BIZJAK UDVANC Staška 1:06,663 194 17228

  MASS2002MUROVEC Nika 1:09,774 280 1346

  KRO2000POVŠE Maruša 1:04,285 208 2022

  KLC2002KENDA Ana 1:10,726 113 17225

  MASS2000KNEZ Barbara 1:16,477 267 16392

  13.5.2017, 15:35:1513

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, 400 m ovire (45.00 / 0.84 / 35.00)

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 15:45

  KRO2002MUHIČ David2 187 16832

  MASS2002LIPOVEC Nejc3 239 15768

  KLC2001PEPELNAK Marko4 92 16515

  MASS2001MATIČIČ Aljoš5 241 15781

  KRO2002MUHIČ Aleks6 186 16833

  KAM2002ULČAR Tilen7 76 16612

  KLC2003GUČEK Matic Ian8 88 17497

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KLC2001OROŽ Domen 56,963 91 17249

  KRKA2000KEBELJ Rok 59,604 147 4652

  MASS2000ŠULMAN Bruno 56,795 245 17270

  KRO2000PANTELIĆ Vid 1:03,476 188 106

  VEL2001ŠALAMON Timotej 1:06,487 417 17268

  TRK2000ŠTERN Maks 1:04,758 398 7132

  mlajše mladinke, 200 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:05

  MASS2003HRASTAR Eva2 260 5930

  TRK2002LAH Alja3 406 1805

  KRKA2002PINTARIČ Ika4 168 4822

  MASS2003ERŽEN Izabela5 254 5928

  KLC2003BEZGOVŠEK Lara6 103 6494

  MASS2002PHYSICOS FIFOLT Melina7 284 2759

  PT2003VIHER Sara8 352 5039

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  MASS2001ČESEN Kristina1 251 4085

  KRKA2001SIMONČIČ MAZNIK Zala2 171 3986

  MASS2001PAHOVNIK Zala3 283 6119

  KRO2003ŠESTIČ Kiara 31,324 211 4736

  OL2002MIKLAVČIČ Tajda5 315 4082

  KRO2000PAVČIČ Veronika6 207 5957

  PT2002TOPLAK Tia Marija7 351 5027

  MASS2000PUST Erika8 288 11436

  13.5.2017, 15:35:1514

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  DOM2003DROLC Janina 31,021 55 6371

  DOM2001VODE Neža 31,252 59 5404

  KRO2003LONGAR Lina Marija 29,563 203 4799

  MED2000ŠKOF Špela 29,544 305 17443

  NAV2003SMERKOLJ Kaja 29,775 314 3084

  MED2002GALOF Nika 29,656 300 17452

  KP2002ŠLIBAR Luna 30,267 138 5490

  GO2000MUROVEC Anika 30,248 68 5828

  Skupina: 4

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  MASS2000MAUČEC Saša 29,491 276 15247

  SLG2002JELEN KRIŽOVNIK Neža 29,382 364 2346

  ŠTA2002RUDOLF Nadja 28,543 389 17172

  TRK2001HEGLER Ema 28,534 402 3564

  MASS2003LUCU DRAŽOVIČ Asa 29,045 274 3989

  AKŠ2001FAJS Eva 28,986 27 3082

  MED2003STROJIN Ana 29,067 304 6257

  MASS2002MRAK Lana 29,258 278 1532

  Skupina: 5

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  AKŠ2000ARTIČ Nives 28,371 26 91

  MASS2000KOLENC Špela 28,432 268 2173

  KRKA2002RAJŠEL Kaja 27,943 170 3107

  DOM2001ALIČ Kaja 27,824 54 1132

  KRO2001JOŠIĆ Tamara 27,905 197 3255

  AKŠ2001HOSTNIK Ana 27,986 28 16566

  KLC2002ROTER Emma 28,217 121 2869

  KP2001GRUDEN Tija 28,138 135 2696

  Skupina: 6

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  GO2000ŠULIGOJ Maša 27,741 69 4888

  MASS2003MELE Kaja 27,642 277 1722

  KRO2002JAGRIČ Neža 27,333 196 2290

  ŠTA2000PROSEN Rene 27,414 388 15154

  SLG2002HOVNIK Zala Katarina 27,215 363 4647

  KLC2000ŽGAJNER Maša 27,176 127 16027

  SLG2002VOVK Vita 27,447 370 4216

  MASS2001TOMPA Lea 27,568 291 4660

  13.5.2017, 15:35:1515

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  Skupina: 7

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KRO2001ŠKERL Neža 26,781 213 279

  ADP2003KOCJANČIČ Pia 26,902 6 17564

  PAN2000HERIC Veronika 25,603 325 16529

  KRO2000OBAL Iza 24,484 206 15065

  KP2000BEGIČ Klara 25,925 133 17382

  PAN2000ŠČANČAR Tami 24,426 327 16129

  ŠEN2000HROVAT Kim 26,587 374 16887

  PAN2000GROF Ria 26,488 324 16523

  mlajše mladinke, Troskok

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:20

  DTO2002VRBINC Katarina 9,641 63 5399

  VEL2000HERLAH Petja2 425 15624

  MASS2001FERJANČIČ Nina 9,833 256 15079

  DTO2001KOLIČ Anja 10,314 61 4099

  MASS2002LEVIČNIK Nika 10,965 273 2229

  DTO2001NOVAK Manca6 62 5407

  MASS2002KOPAČ Lina 10,667 269 16584

  AKR2000OMANOVIČ Neja 12,568 18 15891

  MASS2001GOLOB Iva 11,369 258 2185

  AKR2001HOLC Lea 11,0010 15 17571

  MASS2000PIRC Patricija 11,7211 285 2952

  AKR2002ŠIMNIC Nina 11,0012 21 2457

  BRE2000FACKOVIČ VOLČANJK Dea 11,7413 38 306

  GO2002FORČESIN Hana 11,1414 67 4376

  KLC2000PEPELNAK Eva 13,0315 119 16516

  mlajši mladinci, 200 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:25

  KLC2001ŠUSTER Jaša3 98 4111

  KRO2002ALIJAGIĆ Edin4 173 1769

  NAK2002GOLOB Lan5 306 1046

  KRKA2001ŠOBAR Filip6 158 2005

  KRO2001HRIBAR Tomi7 180 102

  KRKA2002AVDIBAŠIĆ Dino8 140 4668

  13.5.2017, 15:35:1616

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  PAN2001KUZMA Luka 25,663 322 5335

  ADP2002FILIMONOVIČ Mateo 27,564 4 2675

  KP2001VERGLES Domen 25,485 132 13282

  KLC2001GABROVEC Gašper6 87 5179

  KRKA2002ERPIČ Matic7 145 1645

  PSČ2001GAŠPERČIČ Žan8 336 6244

  Skupina: 3

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  PAN2003JANŽA Maj 25,431 321 847

  KAŠ2001PETEK Žiga 25,382 78 5035

  DOM2000ZDOVC Luka 24,463 53 4119

  ADAS2002ULČAR Maks 24,664 2 17259

  KRKA2001ŠUŠTARŠIČ Matevž 24,575 159 4957

  ADP2002VEDERNJAK Ian 24,606 5 1124

  GO2001KOBAL Lenart 24,737 64 5530

  KRKA2000KRAMAR Julij 24,998 148 2064

  Skupina: 4

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  TRK2000SKALAR Jan 24,191 397 17275

  NAV2000SMERKOLJ Nik 24,212 313 4614

  SLG2001KORDEŽ Mitja 22,073 361 16573

  MASS2000GRAHOVAC Gregor 21,614 231 16472

  ŠEN2001JAKŠE David 23,515 371 16101

  MASS2000DEMŠAR Filip Jakob 22,836 226 18

  KRO2000KOLAR BAČNIK Bor 23,717 182 2167

  VRH2001TINTA Tadej 23,548 444 2275

  mlajše mladinke, 1500 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:40

  VEL2003ŠMERC Sandra1 437 5792

  AKŠ2003ŠKORNIK Nika2 31 3307

  KLC2003KRAJNC Daša3 117 6491

  AKR2003KLINAR Barbara4 16 6295

  MASS2003ILAR Ula5 261 6458

  PSČ2002GERBEC Pia6 338 17298

  MASS2003FLAJS Kim7 257 6150

  VEL2003TRUPEJ Alja8 438 688

  KAK2002VOLENTAR Maša9 75 4187

  PMB2001LORENČIČ Iva 5:30,8510 334 16682

  SLG2002KOTNIK Nika11 365 2389

  ŠTA2000SERNC Maruša 5:08,7812 390 15832

  13.5.2017, 15:35:1617

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, 1500 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:50

  KAŠ2001TOME Martin1 81 16672

  KP2002DEKLEVA Jan2 129 5354

  ŠL2000KOŠIR Samo3 376 3019

  VRH2001MOLK Martin4 441 16702

  MASS2002SEKAČ Pino 4:42,275 244 15817

  ŠTA2002OMERZEL Patrik6 381 4734

  RAD2000RENKO Aljaž 4:35,157 354 17421

  KAŠ2000TOME Jakob 4:33,728 80 2589

  VEL2002SUŠEC Matevž 4:37,919 416 2988

  KLC2002BOTOLIN Vid 4:32,2510 86 16757

  KLC2000STERNAD Alex 4:09,8011 96 1390

  mlajši mladinci, Palica

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 16:55

  KRKA2001MIHALIČ Nik 2,601 151 3598

  PAN2000CAR Niko 4,202 319 15246

  KRKA2001ŠVIRT Jože 3,803 160 1646

  KLC2000BABIČ Denis 4,704 82 16788

  BRE2001KEK Kristan 4,105 37 1557

  mlajši mladinci, Disk-1.5 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:00

  MASS2001* LEONARDO MONEGRO Anthony Isael1 237 6624

  DOM2003KOSEM TODOROVIĆ Matevž2 47 4687

  MASS2002MARUŠIČ Arne Klemen3 240 346

  DOM2003EMBERŠIČ Jan4 45 1248

  MASS2001ČERNIGOJ Gaj5 224 16259

  AKR2003HORVATINOVIĆ Ažbe6 9 16459

  KRKA2001RESNIK Arne 29,657 154 3092

  AKR2001BAŠKOVČ Žan 36,098 7 2460

  VEL2001LAH Luka 29,829 413 5723

  KRKA2000ŽELEZNIK Jan10 163 6582

  VEL2001ŠTRUC Antonio11 418 4667

  DOM2003RADIČ Alan 22,3512 52 6277

  KLC2000ŠIMUNOVIĆ Marko 38,6413 97 17269

  13.5.2017, 15:35:1618

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 2000 m zapreke

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:05

  KLC2000ZUPANC Urška1 126 3971

  DOM2002PER Maja2 57 793

  KRO2000PRAH Jerneja 8:38,043 209 608

  MASS2000TEKAVEC Ela 7:56,354 290 4319

  KLC2000GOŠEK Karin 6:54,955 108 16036

  mlajši mladinci, 2000 m zapreke

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:20

  MASS2000SEDEJ Tine1 243 16126

  KRO2001MAVRIČ MRAK Filip2 185 5456

  KRO2001ZRIMŠEK Arne3 190 5688

  ADAS2001STIBRIČ Tomaž4 1 16624

  KRKA2001BUTARA Jan 6:59,705 141 4722

  DOM2000MALI Jakob 6:17,836 50 2603

  mlajši mladinci, Višina

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:25

  AKR2003KLOFUTAR Miha 1,701 10 4022

  MED2000ARHAR Domen 1,652 297 2643

  MASS2001KAMNIKAR Jan 1,553 234 4611

  KLC2000BABIČ Denis4 82 16788

  VEL2003VETRIH Aljaž 1,605 420 5733

  MASS2001VERK Gašper 1,756 247 2016

  AKR2000SILIČ Matic 1,987 12 15531

  VEL2002MATJAŠ Vid 1,708 415 4190

  KRKA2001DURJAVA Andraž 1,809 143 16099

  PAN2001ČEH Marko 1,8510 320 5650

  13.5.2017, 15:35:1619

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, 4 x 100 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:40

  KROKRO 4 2 1026

  PTPT 3 1037

  KPKP 4 1012

  KROKRO 2 5 1022

  MASSMASS 2 6 1033

  VELVEL 2 7 1045

  KROKRO 3 8 1025

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KROKRO 1 2 1020

  AKŠAKŠ 3 1003

  TRKTRK 4 1040

  VELVEL 1 5 1043

  KLCKLC 6 1009

  MASSMASS 1 7 1031

  AKRAKR 8 1001

  mlajši mladinci, 4 x 100 m

  Skupina: 1

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:50

  KROKRO 2 3 1016

  DOMDOM 4 1005

  VRHVRH 5 1047

  MASSMASS 2 7 1029

  KROKRO 3 8 1018

  Skupina: 2

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  KLCKLC 3 1006

  KROKRO 1 4 1014

  KRKAKRKA 5 1013

  PTPT 6 1036

  MASSMASS 1 6 1027

  VELVEL 7 1041

  PMBPMB 8 1035

  13.5.2017, 15:35:1620

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajši mladinci, Troskok

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 17:50

  KRKA2000ROLIH Tadej 12,101 155 1979

  VEL2002MATJAŠ Vid 11,652 415 4190

  KRKA2002KUNEJ Jaka 11,233 150 2387

  KRO2003CERKOVNIK Filip 10,694 178 151

  AKR2000SILIČ Matic 13,445 12 15531

  KRKA2001DURJAVA Andraž 13,226 143 16099

  DTO2000PELKO Blaž 13,717 60 695

  KRKA2001DURJAVA Anže 12,678 144 16100

  mlajše mladinke, 3000 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 18:05

  KLC2001SENICA Tija1 122 4596

  KRKA2000BRKOPEC Ajda2 164 4626

  KLC2000KOTNIK Tjaša 13:09,793 115 984

  ŠL2001RANT Neža4 377 6554

  KRO2002ŠURK Hana 12:02,295 215 17151

  VEL2000BRAČIČ Živa 10:43,076 422 627

  KRO2000AMERŠEK Kim 11:44,827 191 1000

  MASS2000KRAŠOVEC Urška 10:53,148 271 906

  ŠTA2000STAUBER Laura 10:36,719 391 4194

  mlajši mladinci, 3000 m

  Proga Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 18:20

  KRKA2002PERNEK Nik1 153 1643

  KLC2000LAMPER Alen 10:18,612 89 5668

  TJL2002MEDVED Jakob 9:49,363 392 5727

  KRKA2000SENIČAR Andraž 9:56,354 156 3048

  RAD2001RIZMAL Matija 9:25,355 355 774

  KRKA2000ČOP Jakob 9:24,166 142 1980

  13.5.2017, 15:35:1621

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  mlajše mladinke, Disk-1 kg

  Zap.št. Št.št. Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 18:20

  MASS2003ĆATIĆ Elena1 252 5929

  DOM2002PIRNAT Alenka 18,552 58 4318

  MASS2003KADIČ Anja3 266 5932

  KRO2002MAROLT Julija 16,074 204 6320

  MASS2002ZUPANC Loti 18,205 296 3876

  DOM2000JANKOVIČ Tjaša6 56 1127

  MASS2002KOSTOVSKA Diana 17,837 270 3878

  VEL2000PAJT Esma 32,598 432 17199

  KAK2001VINŠEK Nina 25,849 74 4143

  SLG2000BRICMAN Zala 32,2110 362 2396

  KRO2001BAJRAKTARI Endrita 27,5911 193 5163

  SLG2001VERHOVNIK Lana 31,7712 369 15959

  KLC2000FIJAVŽ Mojca 21,4713 107 5691

  AKR2002ŠOLAR Patricia 33,0514 22 17447

  mlajše mladinke, 4 x 300 m

  Skupina: 1

  Proga Priimek in ime Klub Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 18:40

  KROKRO 3 3

  VELVEL 2 4

  KROKRO 2 5

  KLCKLC 2 6

  MASSMASS 2 7

  Skupina: 2

  Proga Priimek in ime Klub Prijavljen rezultat

  AKŠAKŠ 2

  SEVSEV 3

  MASSMASS 1 4

  KROKRO 1 5

  AKRAKR 6

  VELVEL 1 7

  KLCKLC 1 8

  mlajši mladinci, 4 x 300 m

  Skupina: 1

  Proga Priimek in ime Klub Prijavljen rezultat

  Začetek: 14.5.2017, 18:50

  KROKRO 3 3

  KLCKLC 2 4

  MASSMASS 2 5

  KROKRO 2 6

  13.5.2017, 15:35:1622

  http://www.timingljubljana.si

 • Celje, 14.05.2017

  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlad inke

  Skupina: 2

  Proga Priimek in ime Klub Prijavljen rezultat

  AKRAKR 3

  TRKTRK 4

  MASSMASS 1 5

  KLCKLC 1 6

  VELVEL 7

  KROKRO 1 8

  13.5.2017, 15:35:1723

  http://www.timingljubljana.si

  1 Bilten2Celotna Startna lista