Atlas Copco - System-Tech · mentem sprężającym Atlas Copco i układem chłodzenia o pod-wyższonych parametrach gwarantują znaczne oszczędności ener-gii

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Atlas Copco - System-Tech · mentem sprężającym Atlas Copco i układem chłodzenia o...

 • Atlas CopcoSprarki rubowe z wtryskiem oleju GA 30+-90/GA 37-90 VSD

 • Doskonaa wyDajnoPerfekcyjna konstrukcja zapewnia doskona wydajno. Silniki

  o wysokiej sprawnoci IE3 w poczeniu z niezwykle wydajnym ele-

  mentem sprajcym Atlas Copco i ukadem chodzenia o pod-

  wyszonych parametrach gwarantuj znaczne oszczdnoci ener-

  gii. Spadki cinienia w ukadzie wewntrznym: od wlotu do wylotu

  zostay cakowicie zoptymalizowane. Inteligentny system sterowa-

  nia sprark wyposaony w algorytmy Atlas Copco minimalizuje

  zakres cinie roboczych oszczdzajc energi.

  wysza klasa niezawoDnociNa wyjtkowo wysoki poziom niezawodnoci sprarek

  GA 30+-90 skadaj si: obudowa o wysokim stopniu chodze-

  nia i niska temperatura na wylocie z elementu sprajcego,

  osobna powikszona chodnica oleju i chodnica kocowa

  z opatentowanym zintegrowanym separatorem wody. Trj-

  stopniowy system separacji oleju i powietrza gwarantuje niski

  poziom zuycia oleju. Wszystkie szafy rozdzielcze pracuj

  w nadcinieniu zapobiegajc zasysaniu pyu przenoszcego

  adunki elektryczne i w ten sposb wyduaj okres eksploata-

  cji elementw ukadu elektrycznego.

  nowy poziom zrwnowaonego rozwojuSeria sprarek GA 30+-90 umoliwia osiganie systematycznego wzrostu

  efektywnoci procesu produkcyjnego poprzez obnianie kosztu

  eksploatacji i maksymalizacj czasu pracy. Silniki o wysokiej sprawnoci

  IE3 w poczeniu z niezwykle wydajnym elementem sprajcym

  minimalizuj koszty operacyjne. Zintegrowany osuszacz ze rodkiem

  zibniczym R410 A nie ma adnego negatywnego wpywu na warstw

  ozonow i nie zanieczyszcza rodowiska naturalnego. Obsuga techniczna

  z jednej strony maszyny i peny dostp do caego ukadu napdowego

  przyczyniaj si do maksymalnego wyduenia czasu pracy.

  Driven by efficiency w trosce o wydajnoInteligentne rozwizania, efektywno uytkowania

  Sprarki serii GA 30+-90 Atlas Copco wyznaczaj nowy poziom niezawodnoci i wydajnoci przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum cakowitego

  kosztu eksploatacji. Majc do wyboru trzy typy sprarek (GA VSD, GA+ i GA) z pewnoci znajd Pastwo model idealnie dopasowany do Pastwa

  indywidualnych wymaga. Sprarki serii GA przygotowane s do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach, co pozwala na efektywny przebieg

  kadego procesu produkcyjnego.

 • IE3/NEMA PREMIUM

  ga: sprarka klasy premium

  ga VsD: niezwyka energooszczDno

  ga+: liDer w zastosowaniach przemysowych

  Unikalny, zintegrowany napd o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD), pozwalajcy naobnienie redniego

  zuycia energii nawet o 35%.Nowoczesna technologia wprowadzajca niezwykle szeroki zakres wycze i moliwo elastycznego wyboru

  wartoci cinienia: 413 bar.Uruchomienie przy wartoci cinienia zaprogramowanej w systemie, moliwe dziki zastosowaniu specjalnego

  silnika z napdem o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD). Wyeliminowanie pracy na biegu jaowym. Zintegrowany system Dryer Saver Cycle pozwala na oszczdno do 60% energii

  zuywanej przez osuszacz.Inteligentny sterownik Elektronikon wyposaony w kolorowy wywietlacz o wysokiej rozdzielczoci minimalizuje

  spadki cinienia.

  Najwysza dostpna na rynku wydajno spronego powietrza i niski

  poziom zuycia energii.Silniki o wysokiej efektywnoci IE3, poczone z elementami sprajcymi

  oduej wydajnoci.Niski poziom haasu umoliwia instalowanie sprarki w bezporedniej

  bliskoci punktu poboru spronego powietrza.Wystpujcy w caej serii sprarek, przyjazny rodowisku zintegrowany

  osuszacz, wykorzystujcy rodek zibniczy R 410A, umoliwia ograniczenie

  powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu spronego powietrza

  izmniejszenie spadkw cinienia.Inteligentny sterownik Elektronikon wyposaony w kolorowy wywietlacz

  o wysokiej rozdzielczoci.

  Wysoka wydajno spronego powietrza.Silniki o wysokiej efektywnoci IE3 poczone z elementami sprajcymi

  o duej wydajnoci.Najwysza jako przy najniszym koszcie wstpnym.Wystpujcy w caej serii sprarek, przyjazny rodowisku zintegrowany

  osuszacz, wykorzystujcy rodek zibniczy R 410A, pozwala na

  ograniczenie powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu

  spronego powietrza i zmniejszenie spadkw cinienia.Nowoczesny sterownik Elektronikon z uniwersalnym systemem pocze.

 • NO IDLING TIME

  Koszt energii moe stanowi ponad 80% cakowitego kosztu eksploatacji sprarki. Proces wytwarzania spronego powietrza

  moe pochania ponad 40% cakowitych kosztw energii zuywanej przez zakad produkcyjny. W celu ograniczenia kosztw

  energii firma Atlas Copco wprowadzia na rynek nowatorsk technologi napdu o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD).

  Technologia ta dopasowuje wydatek spronego powietrza do jego aktualnego poboru, umoliwia ogromne oszczdnoci

  energii i w znacznym stopniu przyczynia si do ochrony rodowiska naturalnego. Aktualnie Atlas Copco posiada najszersz

  na rynku ofert sprarek ze zintegrowanym napdem o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD).

  Napd o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD): Obniamy koszt energii

  Koszt energii

  Oszczdnoci energii moliwe dziki zastosowaniu sprarki VSD

  Koszt zakupu

  Koszt utrzymania i obsugi technicznej

  oszczDno reDnio o 35%Technologia napdu o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD) zastosowana wsprarkach Atlas Copco serii GA pozwala na dostosowanie prdkoci obrotowej silnika do aktualnego poboru spronego powietrza. Pozwala to na obnienie kosztw energii rednio o 35%. Cakowity koszt eksploatacji sprarki moe by obniony rednio o 22%. Ponadto nisza warto cinienia w caym ukadzie spronego powietrza zasilanego przez sprarki GA VSD znacznie obnia zuycie energii w caym procesie produkcyjnym.

  cakowity koszt eksploatacji sprarki

  rednio 35% oszczdnoci kosztw energii przy zmiennym poborze spronego powietrza.Zintegrowany graficzny sterownik Elektronikon zarzdzajcy prac silnika i efektywnego przemiennika czstotliwoci.Brak pracy na biegu jaowym lub strat zwizanych z wydmuchami podczas pracy.Sprarka moe by wczana / wyczana pod cinieniem roboczym bez koniecznoci odciania dziki specjalnemu

  silnikowi o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD).Nie ma niebezpieczestwa kar za szczytowe wartoci prdu w czasie uruchamiania.Ograniczone do minimum nieszczelnoci w ukadzie spronego powietrza dziki niszej wartoci cinienia.Kompatybilno elektromagnetyczna, zgodno z dyrektywami (89 / 336 / EE2).

  W wikszoci procesw produkcyjnych pobr spronego powietrza jest zmienny w zalenoci od pory dnia, dnia

  tygodnia lub nawet w zalenoci od miesica w roku. Liczne badania powicone zuyciu spronego powietrza

  pokazuj, e w przypadku wielu sprarek mona odnotowa znaczne rnice w poborze spronego powietrza.

  co przemawia za technologi napDu o zmiennej prDkoci obrotowej atlas copco?

  Zuycie energii w sprarce o staej prdkoci obrotowej

  Zuycie energii w sprarce GA VSD o zmiennej prdkoci obrotowej

  Pobr powietrza

  Pobr powietrza

  Czas

  Zuycie energii Pobr powietrza

  CzasPobr powietrza

  Zuycie energii

 • Prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem firmy Atlas Copco w celu umwienia si na audyt ukadu spronego powietrza.

  Po wykonaniu pomiarw w czasie realnym otrzymaj Pastwo raport z audytu wraz z zaleceniami dotyczcymi moliwoci dalszych

  oszczdnoci energii i zmian, ktre pozwol jeszcze lepiej dopasowa ukad do poboru spronego powietrza w Pastwa firmie.

  w jaki sposb technologia napDu ozmiennej prDkoci obrotowej (VsD) umoliwia uzyskanie oszczDnoci energii

  jakie s unikalne cechy zintegrowanego napDu o zmiennej prDkoci obrotowej (VsD) atlas copco?

  1 Sterownik Elektronikon kontroluje zarwno prac spr-arki jak i zintegrowanego przemiennika czstotliwoci zapew-

  niajc utrzymanie parametrw roboczych maszyny w bez-

  piecznym zakresie wartoci.

  2 Moliwo elastycznego doboru wartoci cinienia od 4 do 13 bar wraz z systemem elektronicznego sterowania

  ukadem przekadni pozwalaj na obnienie kosztw energii.

  3 Silnik elektryczny (silnik inwertorowy) o szczeglnych wa-ciwociach specjalnie zaprojektowany do pracy w ukadzie

  o zmiennej prdkoci obrotowej (VSD). oyska s zabezpie-

  czone przed wpywem prdw bdzcych. Zarwno silnik jak

  i przemiennik czstotliwoci przystosowane do osigania naj-

  wyszych parametrw w caym zakresie prdkoci obrotowych.

  4 Silnik elektryczny zaprojektowany do pracy przy niskich prdkociach obrotowych uwzgldniajcy wymagania doty-

  czce chodzenia samego silnika i chodzenia sprarki.

  5 Wszystkie sprarki GA VSD Atlas Copco s testowane pod ktem kompatybilnoci elektromagnetycznej i posiadaj

  odpowiednie certyfikaty. rda zewntrzne nie maj wpywu

  na prac sprarki i odwrotnie sprarka nie zakca pracy

  innych urzdze na skutek emisji lub poprzez kable zasilajce.

  6 Nowoczesne rozwizania w ukadzie mechanicznym umoliwiaj prac wszystkich elementw sprarki poniej

  krytycznego poziomu drga w caym zakresie prdkoci obro-

  towych.

  7 Efektywny przemiennik czstotliwoci umieszczony w chodzonym przedziale nadcinieniowym pozwala na stabil-

  n prac przy wysokich temperaturach otoczenia a do 50C*.

  *Standardowo jest to 46C.

  8 Nie ma okienek prdkoci obrotowych, ktre mogyby zakci proces oszczdzania energii i stabilno cinienia

  w sieci. Zakres wyczania zosta zmaksymalizowany do po-

  ziomu 80-85%.

  9 Dodatkowe chodzenie szafki rozdzielczej wydua okres eksploatacji elementw ukadu elektrycznego (chodzenie

  w nadcinieniu) i ogranicza wnikanie zanieczyszcze.

  10 Warto pasma cinie w sieci jest ograniczona do 0,10 bar.

  MinimumMinimum

  Zintegrowany napd VSD

  Zintegrowane

  rozwizanie Atlas Copco

  Nie zintegrowane

  rozwizanie

  Okienka prdkoci obrotowych Nie zintegrowany napd VSD

  100%

  MaksimumMaksimum

  Poczona efektywno silnik/przemiennik czstotliwociZakres roboczy

  Przepyw Prdko obrotowa silnika

  Prd (A)

  5.00

  10.00

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00

  35.00

  40.00

  45.00

  50.00

  55.00

  CzAs (s)

  StAN SPrArki PrACujCej w SySteMie DOCieNieODCieNie

  Straty podczas odciania i wydmuchu

 • 3

  4

  5

  1

  2

  1 2

  9

  Najwysza niezawodno poczona z inteligentnym wykorzystaniem energii

  sil inteligentny system blokady wlotu w sprarkach ga VsD Doskonale zaprojektowane zawory prniowe i zawory

  sterowane cinieniem powietrza, bez spryn, ograniczaj

  do minimum spadek cinienia.Inteligentny system start/stop eliminujcy przeciwcinienie

  par oleju.

  wydzielona powikszona chodnica oleju i chodnica kocowa Niska temperatura na wylocie z elementu sprajcego zapewnia

  dugi okres eksploatacji oleju.Niemal 100% kondensatu usuwane jest przez separator wody.Nie wymagaj materiaw eksploatacyjnych.Nie zachodzi zjawisko szoku termicznego w chodnicach.

  bezobsugowy ukad napdowy Bezobsugowy w 100% ukad napdowy, cakowicie zamknity i zabezpieczony przed

  wpywem zanieczyszcze i kurzu.Przystosowany do pracy w trudnych warunkach roboczych.Wysoka efektywno systemu przekazywania napdu, nie ma strat na sprzgle.Wersja standardowa pozwalajca na prac przy temperaturze do 46C i wersja

  przystosowana do pracy przy wysokich temperaturach otoczenia do 55C.

  silniki elektryczne o najwyszej sprawnoci ie3IP 55, klasa izolacji F, klasa B dla silnikw pracujcych

  przy wysokich temperaturach otoczenia.oysko po stronie przeciwnej do strony napdu

  nasmarowane na cay okres eksploatacji.Zaprojektowane do nieprzerwanej pracy w trudnych

  warunkach roboczych

  trway, nakrcany filtr olejuWysoka efektywno pracy, usuwa o 300% mniejsze

  czstki ni filtry standardowe.Zintegrowany zawr obejciowy z filtrem oleju.

 • 6

  7

  8

  10

  9

  7 4

  5

  8

  3

  elektroniczny spust kondensatu nie powodujcy strat Zapewnia nieprzerwane usuwanie kondensatu.Zintegrowany przewd obejciowy umoliwiajcy manualny spust kondensatu

  wprzypadku awarii zasilania elektrycznego.Zintegrowany ze wskazaniami ostrzegawczymi i alarmowymi sterownika Elektronikon

  Filtr wlotowy powietrza typu heavy duty Zabezpiecza elementy sprarki usuwajc 99,9%

  zanieczyszcze o wielkoci powyej 3 mikronw.Rnica cinie na wlocie umoliwiajca

  profilaktyczn obsug techniczn i minimalizujca

  spadki cinie.

  sterownik elektronikon umoliwiajcy zdalne sterowanie Zintegrowane inteligentne algorytmy ograniczaj

  cinienie w ukadzie spronego powietrza

  izmniejszaj zuycie energii.System monitoringu obejmujcy wskazania

  ostrzegawcze, wskazania dotyczce koniecznoci

  obsugi technicznej i wizualizacj stanu maszyny

  wsystemie online.

  zintegrowany osuszacz o wysokiej efektywnoci napeniony rodkiem zibniczym r 410aDoskonaa jako spronego powietrza.Ograniczenie zuycia energii o 50% w porwnaniu

  do tradycyjnych osuszaczy.Nie wpywa na zuboenie warstwy ozonowej.Zawiera opcjonalne filtry DD i PD, zgodnie

  z wymaganiami klasy 1.4.1.

  Dodatkowe chodzenie szafki rozdzielczejSzafka rozdzielcza pracujca w nadcinieniu,

  zminimalizowany wpyw kurzu przewodzcego adunki

  elektryczne.Elementy ukadu elektrycznego pozostaj schodzone

  co wydua ich okres eksploatacji.

 • Nowa generacja systemu sterowania Elektronikon, wyposaona w liczne i rnorodne funkcje sterowania i monitoringu, zwiksza wydajno

  i niezawodno pracy sprarki. W celu maksymalizacji wydajnoci energetycznej system Elektronikon kontroluje prac gwnego silnika

  napdowego i reguluje cinienie w systemie w obrbie zaprogramowanego wczeniej, wskiego pasma cinie.

  Najnowoczeniejszy system sterowania imonitoringu

  3.5-calowy kolorowy wywietlacz o wysokiej rozdzielczoci,

  zczytelnymi piktogramami i dodatkow czwart kontroln

  diod LED informujc o czynnociach obsugi serwisowej.Graficzne wskazania podstawowych parametrw (dzie,

  miesic, rok i moliwo nastawienia jednego z 32 jzykw).Wizualizacja sprarki za porednictwem prostego poczenia

  Ethernetowego.

  Dostpna na ekranie funkcja Opnionego Drugiego

  Zatrzymania (DSS) oraz wskazania oszczdnoci generowanych

  przez ukad VSD.Graficzne wskazania planw obsugi serwisowej, funkcje

  zdalnego sterowania i cznoci.Dostpna wersja oprogramowania umoliwiajca sterowanie

  instalacj wielosprarkow obejmujc do 6 sprarek po

  zainstalowaniu opcjonalnego zintegrowanego sterownika.

  Dziki nowym sterownikom Elektronikon dajemy Pastwu

  moliwo monitorowania pracy sprarki poprzez sie

  Ethernet. Funkcje monitoringu obejmuj wskazania ostrze-

  gawcze, funkcje wyczania samoczynnego sprarki

  i plany obsugi serwisowej sprarki. Aplikacja Atlas Copco

  App dostpna jest dla uytkownika posiadajcego telefon

  iPhone z systemem Android jak rwnie iPad oraz tablet

  z systemem Android, ktre umoliwiaj monitoring ukadu

  spronego powietrza poprzez zabezpieczon sie.

  monitoring mobilny i on-line

  jeszcze wiksza atwo uytkowania

 • 1

  3

  2

  1 2 3

  Na podstawie dodatkowej licencji mona zainstalowa opcjonalny zintegrowany sterownik zarzdzajcy instalacj wielosprarkow, ktry

  umoliwi obnienie cinienia i zmniejszenie zuycia energii w instalacjach spronego powietrza obejmujcych do 4 (ES4i) lub 6 (ES6i ) sprarek.

  Opcjonalny zintegrowany sterownik instalacji wielosprarkowej

  Sterownik elektronikon nieprzerwanie monitoruje krytyczne parametry pracy sprarki. Funkcje monitoringu obejmuj wskazania ostrzegawcze, wykrywanie usterek, funkcje wyczania samoczynnego sprarki i plany obsugi serwisowej sprarki.

  W trakcie trwania procesu produkcyjnego poziom poboru spro-

  nego powietrza moe ulega znacznym zmianom, co z kolei moe

  prowadzi do strat energii w okresie niskiego poboru. W systemie

  Elektronikonmona automatycznie lub rcznie zaprogramowa

  dwa rne pasma cinie, co pozwala na optymalizacj zuycia

  energii i obnienie kosztw w okresie niskiego poboru spronego

  powietrza. Wyrafinowany algorytm sterowania systemu Elektroni-

  kon: Opnione Drugie Wyczenie (DSS) uruchamia silnik tylko

  wtedy, gdy jest to niezbdne. Ze wzgldu na to, e Elektronikon

  utrzymuje wymagane cinienie w systemie jednoczenie minimali-

  zujc czas pracy silnika, pobr energii utrzymany jest na minimal-

  nym poziomie.

  Technologia Saver Cycle obnia pobr energii zintegrowanego

  osuszacza zibniczego z wentylatorem w czasie pracy przy

  niewielkim stopniu docienia. Wykorzystujc zewntrzny czujnik

  pomiaru temperatury sterownik Elektronikon wcza i wycza

  osuszacz, minimalizujc zuycie energii i zabezpieczajc ukad

  spronego powietrza przed korozj.

  poDwjna nastawa wartoci cinienia i opnione Drugie wyczenie (Dss)

  zintegrowany w osuszaczu algorytm saVer cycle

  Bez DSS z DSS

  Docienie

  MoC

  CzAs

  Odcienie

  Wyczenie

  Docienie

  MoC

  CzAs

  Odcienie

  Oszczdnoci energii

  Minimalna warto cinienia w sieci

  rednia warto cinienia

  Cinienie w sieCi

  Minimalna warto cinienia w sieci

  rednia warto cinienia

  Sprarki

  Bez SySteMu SterOWania

  z SySteMeM SterOWania

 • ZERO OZONE

  DEPLETION

  Nieuzdatnione sprone powietrze zawiera wilgo i zanieczyszczenia w formie aerozoli i czsteczek, ktre mog doprowadzi do uszkodzenia ukadu

  spronego powietrza oraz zanieczyszczenia produktu kocowego w procesie produkcyjnym. Wynikiem stosowania nieuzdatnionego spronego

  powietrza moe by korozja oraz nieszczelnoci w ukadzie spronego powietrza. Koszty obsugi eksploatacyjnej mog znacznie przewyszy koszty

  uzdatniania powietrza. Nasze sprarki dostarczaj czyste i suche powietrze, ktre utrzymuje w doskonaym stanie ukad spronego powietrza,

  pozwala na uniknicie kosztownych przestojw i opnie produkcyjnych oraz gwarantuje wysok jako produktu kocowego.

  Wysokiej jakoci sprone powietrze w pakiecie ze sprark

  Umoliwiamy uniknicie niebezpieczestwa korozji i nieszczelnoci ukadu spronego

  powietrza, gwarantujemy take bezpieczn utylizacj nieuzdatnionego kondensatu wszystko

  zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.

  Zarwno opcjonalne filtry DD / PD jak i zintegrowany osuszacz

  powietrza typu zibniczego (IFD) skutecznie usuwaj ze spronego

  powietrza wilgo, aerozole i czsteczki stae, chronic przed

  uszkodzeniami maszyny produkcyjne i produkty kocowe. Wysoka

  jako spronego powietrza przyczynia si do zwikszenia

  efektywnoci procesu produkcyjnego i zapewnienia staej, wysokiej

  jakoci produktw kocowych.

  oszczDzamy pieniDze i chronimy roDowisko naturalne

  zintegrowana czysto

  klasa jakoci iso* wielko czstek staych cinieniowy punkt rosy dla wody** stenie oleju

  3.-.4 3 mikrony - 3 ppm

  3.4.4 3 mikrony +3C 3 ppm

  2.4.2 1 mikron +3C 0,1 ppm

  1.4.1 0,01 mikrona +3C 0,01 ppm

  zintegrowane osuszacze napenione roDkiem zibniczym r410a umoliwiaj uzyskanie oszczDnoci energii rzDu 50%- Zastosowanie energooszczdnego rodka zibniczego R410A zmniejsza koszty

  operacyjne.

  - Wprowadzenie rodka zibniczego R410A pozwala zmniejszy negatywny wpyw

  nazjawisko globalnego ocieplenia rednio o 50%.

  - Charakterystyka przyjazna rodowisku; nie wpywa na zuboenie warstwy ozonowej.

  - Unikalny system Saver Cycle Control z czujnikiem temperatury otoczenia, uwzgldniajcy

  stopie docienia osuszacza i wilgotno wzgldn spronego powietrza, daje

  oszczdno energii przy czciowym docieniu.

  - Wymiennik ciepa z zastosowan technologi przepywu krzyowego charakteryzujcy si

  niskim spadkiem cinienia.

  - Brak strat spronego powietrza dziki specjalnej konstrukcji spustu kondensatu.

  - Cinieniowy punkt rosy o wartoci +3C (wilgotno wzgldna 100% przy temp. +20C).

  * wartoci w tabeli odpowiadaj maksymalnym wartociom granicznym zgodnie z klas cikoci iSO** warto cinieniowego punktu rosy dla wody przy wilgotnoci wzgldnej 100% i temperaturze 20C

 • Niski poziom emisji haasu i zintegrowany system uzdatniania spronego powietrza umoliwiaj wykorzystanie sprarek GA+ niemal w kadym

  procesie produkcyjnym. Sprarki te mog by ustawiane w przestrzeni produkcyjnej w bezporedniej bliskoci punktu poboru spronego

  powietrza dziki czemu pozwalaj na znaczne oszczdnoci energii.

  WorkPlace: Sprone powietrze bezporednio w punkcie jego poboru

  Sprarki GA+ mog pracowa w pobliu punktu poboru spronego powietrza nie ma potrzeby tworzenia osobnej sprarkowni. Sprarki GA+ dostarczane s w stanie pozwalajcym na ich natychmiastowe uycie dziki temu minimalizuj czas przestoju i umoliwiaj

  ograniczenie kosztu instalacji. Dziki zintegrowanemu systemowi filtrujcemu GA+ pozwalaj na ograniczenie kosztownego orurowania zewntrznego i minimalizuj spadek

  cinienia.Niski poziom emisji haasu pozwala na korzystanie ze sprarki niemal w kadym miejscu

  niszy koszt instalacji

  obnione koszty energii i obsugi technicznej

  zintegrowany system separacji konDensatu

  Mniej rozbudowane orurowanie zewntrzne pozwala na zminimalizowanie spadkw cinienia w ukadzie spronego powietrza i, co za

  tym idzie, na obnienie kosztu energii.Ukad filtracyjny umoliwia wytwarzanie czystego spronego powietrza dziki czemu mona unikn korozji w ukadzie spronego

  powietrza i zminimalizowa koszt energii, napraw i konserwacji.Zaawansowany system sterowania i monitoringu Elektronikon, w ktry wyposaone s sprarki GA+, umoliwia prac przy najniszej

  moliwej wartoci cinienia w ukadzie spronego powietrza, co z kolei wpywa na obnienie kosztu energii.

  Separator OSCi to wydajne, zintegrowane urzdzenie oddzielajce olej

  od kondensatu.Olej pozostajcy w kondensacie moe mie szkodliwy wpyw na rodowisko.Uzdatniony kondensat nie zanieczyszcza wody, rodowiska naturalnego

  iekosystemw.Oczyszczona woda jest nieszkodliwa dla rodowiska i moe by odprowadzana

  dosystemw kanalizacyjnych, co obnia koszt jej utylizacji.

 • --

  --

  --

  -

  -

  -

  ga 30+-90 ga 37-90 VsD

  Uzdatnianie spronego powietrza

  Zintegrowany zestaw filtra, klasa 1*

  Zintegrowany zestaw filtra, klasa 2*

  Ukad obejciowy osuszacza*

  Uzdatnianie kondensatu Separator OSCi

  Zabezpieczenia Rama zabezpieczajca przed rozlewaniem si oleju

  Podgrzewacz silnika

  Podgrzewacz silnika + termistory

  Zawr odcinajcy dopyw wody**

  Przekanik zgodnoci faz (GA 5590)

  Termostat tropikalny

  Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu

  Szafka rozdzielcza NEMA 4

  Szafka rozdzielcza NEMA 4X

  Filtr wstpny

  Zaawansowany system monitoringu

  Konierz wylotowy ANSI

  Konierz wylotowy DIN

  Eksploatacja na zewntrz Osona przeciwdeszczowa -Wycznik odcinajcy zasilania gwnego

  Urzdzenie do podnoszenia

  Silnik o podwyszonych parametrach (z wyjtkiem GA 45+ i GA 90) -

  Komunikacja Przekaniki dla ES 100***

  System AIRconnect

  Rozbudowa sterownika do Elektronikon Graphic (tylko dla GA 37 i 45 )

  ES4i / ES6i (dla sterownika Elektronikon Graphic)

  Cyfrowy modu rozszerzenia I / O

  Oleje Olej przeznaczony do zastosowa w przemyle spoywczym

  Olej Roto Xtend o wyduonym okresie eksploatacji (8000 godzin)

  Gwne opcje Prba eksploatacyjna w obecnoci odbiorcy

  System odzyskiwania energii

  Kanaowy wentylator wspomagajcy

  Sterowanie modulacyjne

  Wersja przeznaczona do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia (HAV 55C)****

  Urzdzenia pomocnicze IT/ TT

  zintegrowany ukaD oDzyskiwania energii

  A 90% energii elektrycznej zuywanej w systemach spronego powietrza jest zamieniane w ciepo. Przy pomocy zintegrowanego systemu

  odzyskiwania energii Atlas Copco mona odzyska do 75% zuytej energii w postaci gorcego powietrza lub gorcej wody nie obniajc

  przy tym wydajnoci sprarki. Wykorzystujc efektywnie odzyskan energi mona uzyska znaczne oszczdnoci kosztw energii i wysok

  stop zwrotu z inwestycji.

  Wykorzystanie w pomocniczym lub podstawowym systemie ogrzewania

  magazynw, warsztatw, itp.Ogrzewanie w procesach przemysowych.Podgrzewanie wody w pralniach, w procesach czyszczenia przemysowego

  lub urzdzeniach sanitarnych.Stowki i due kuchnie.Przemys spoywczy.Przemys chemiczny i farmaceutyczny.Procesy suszenia.

  zastosowania oDzyskanej energii

  Niektre zastosowania mog wymaga dodatkowych opcji lub bardziej zaawansowanego systemu uzdatniania spronego powietrza.

  W ofercie Atlas Copco znajduj si dodatkowe opcje i urzdzenia przeznaczone do wsppracy ze sprarkami powietrza.

  Optymalizacja systemu spronego powietrza

  *Dotyczy tylko modeli FF ** Dotyczy tylko modeli chodzonych wod *** Obejmuj styki bezpotencjaowe: praca silnika, docienie / odcienie sprarki *** w przypadku modeli FF maksymalna temperatura otoczenia 50C

 • Vp

  AB

  C

  D

  OilC

  Intake airAAir/oil mixtureB

  Wet compressed airDCondensateEDried compressed airF

  E

  F

  E

  Vp

  F

  E

  A

  B

  C

  D

  OilC

  Intake airAAir/oil mixtureB

  Wet compressed airDCondensateEDried compressed airF

  E

  moDele o staej prDkoci obrotowej: ga i ga+

  moDele o zmiennej prDkoci obrotowej: ga VsD

  Optymalizacja systemu spronego powietrza Schematy przepywu

  Powietrze wlotowe

  Olej

  Kondensat

  Mieszanina olej/powietrze

  Mokre sprone powietrze

  Suche sprone powietrze

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  Powietrze wlotowe

  Olej

  Kondensat

  Mieszanina olej/powietrze

  Mokre sprone powietrze

  Suche sprone powietrze

  A

  B

  C

  D

  E

  F

 • typ sprarki

  wersja cinieniowa

  maksymalne cinienie robocze workplace

  wydajno FaD* moc silnika poziom haasu**masa

  workplacemasa workplace

  Full Feature

  bar(e) l/s m3/min kw db(a) kg kg

  GA 30+ 7,5 7,5 99 5,9 30 65 817 898

  8,5 8,5 90 5,4 30 65 817 898

  10 10 82 4,9 30 65 817 898

  13 13 71 4,3 30 65 817 898

  GA 37 7,5 7,5 115 6,9 37 69 905 820

  8,5 8,5 106 6,4 37 69 905 820

  10 10 100 6,0 37 69 905 820

  13 13 81 4,9 37 69 905 820

  GA 37+ 7,5 7,5 122 7,3 37 65 902 987

  8,5 8,5 118 7,1 37 65 902 987

  10 10 102 6,1 37 65 902 987

  13 13 85 5,1 37 65 902 987

  GA 45 7,5 7,5 137 8,2 45 72 894 979

  8,5 8,5 127 7,6 45 72 894 979

  10 10 117 7,0 45 72 894 979

  13 13 102 6,1 45 72 894 979

  GA 45+ 7,5 7,5 149 8,9 45 66 970 1060

  8,5 8,5 139 8,3 45 66 970 1060

  10 10 128 7,7 45 66 970 1060

  13 13 106 6,4 45 66 970 1060

  GA 55 7,5 7,5 169 10,2 55 69 1229 1329

  8,5 8,5 159 9,5 55 69 1229 1329

  10 10 148 8,9 55 69 1229 1329

  13 13 126 7,6 55 69 1229 1329

  GA 55+ 7,5 7,5 184 11,1 55 66 1358 1458

  8,5 8,5 174 10,4 55 66 1358 1458

  10 10 156 9,5 55 66 1358 1458

  GA 75 7,5 7,5 226 13,5 75 73 1259 1379

  8,5 8,5 209 12,6 75 73 1259 1379

  10 10 189 11,4 75 73 1259 1379

  13 13 162 9,7 75 73 1259 1379

  GA 75+ 7,5 7,5 248 14,9 75 68 1413 1533

  8,5 8,5 235 14,1 75 68 1413 1533

  10 10 210 12,6 75 68 1413 1533

  13 13 177 10,6 75 68 1413 1533

  GA 90 7,5 7,5 281 16,9 90 73 1425 1545

  8,5 8,5 275 16,5 90 73 1425 1545

  10 10 250 15,0 90 73 1425 1545

  13 13 216 13,0 90 73 1425 1545

  Dane techniczne sprarek GA 30+90 (wersja 50 Hz)

  * wydajno zespou sprarki mierzona zgodnie z iSO 1217, wydanie 3, aneks C, edycja 4

  Warunki odniesieniaCinienie bezwzgldne powietrza wlotowego 1 bartemperatura powietrza wlotowego 20C

  Wydajno (FaD) mierzona jest przy nastpujcych wartociach cinienia roboczegomodele 7,5 bar 7 barmodele 8 bar 7,5 barmodele 10 bar 9,5 barmodele 13 bar 12,5 bar

  ** Poziom emisji dwiku A w pomieszczeniu roboczym Lp wSA (re 20 Pa) dB, tolerancja 3 dB(A)warto t okrela si zgodnie z procedur testu iSO 2151 i norm pomiaru dwiku iSO 9614.warto cinieniowego punktu rosy w warunkach odniesienia dla osuszacza: 2 do 3C

 • typ sprarkicinienie robocze

  wydajno FaD*moc silnika poziom haasu**

  masa workplace

  masa workplace Full Feature

  l/s m3/min

  bar(e) min max min max kw db(a) kg kg

  GA 37 VSD 4 26,0 124 1,6 7,4 37 66/67 1042 1127

  7 26,0 123 1,6 7,4 37 66/67 1042 1127

  10 25,8 107 1,5 6,4 37 66/67 1042 1127

  13 40,3 87 2,4 5,2 37 66/67 1042 1127

  GA 45 VSD 4 26,0 146 1,6 8,8 45 69/72 1100 1190

  7 26,0 145 1,6 8,7 45 69/72 1100 1190

  10 25,8 128 1,5 7,7 45 69/72 1100 1190

  13 40,3 107 2,4 6,4 45 69/72 1100 1190

  GA 55 VSD 4 32,4 197 1,9 11,8 55 69/72 1380 1480

  7 26,0 175 1,6 10,5 55 69/72 1380 1480

  10 25,4 155 1,5 9,3 55 69/72 1380 1480

  13 37,0 129 2,2 7,7 55 69/72 1380 1480

  GA 75 VSD 4 37,8 250 2,3 15,0 75 69/70 1534 1654

  7 37,4 250 2,2 15,0 75 69/70 1534 1654

  10 48,1 219 2,9 13,2 75 69/70 1534 1654

  13 58,3 182 3,5 10,9 75 69/70 1534 1654

  GA 90 VSD 4 37,0 293 2,2 17,6 90 73/74 1534 1654

  7 39,4 292 2,4 17,5 90 73/74 1534 1654

  10 48,3 257 2,9 15,4 90 73/74 1534 1654

  13 59,4 214 3,6 12,9 90 73/74 1534 1654

  Dane techniczne sprarek GA 3790 VSD (wersje 50/60 Hz)

  * wydajno zespou sprarki mierzona zgodnie z iSO 1217, aneks e, wydanie 4Maksymalne cinienie robocze sprarek VSD: 13 bar(e)

  ga 37, 45 VsDga 30+, 37+, 45+

  ga 37, 45

  ga 55, 75, 90 VsDga 55+, 75+

  ga 55, 75, 90

  Szeroko 2248 mm

  Gboko 1080 mm

  Wysoko 1955 mm

  Szeroko 1766 mm

  Gboko 970 mm

  Wysoko 1800 mm

  wys.

  szer.g.

 • Certicate Number887-10506-1111-1028

  www.climatepartner.com

  2935

  089

  2 46

  P

  olsk

  a -

  czer

  wie

  c 20

  12

  www.atlascopco.pl

  innowacyjno motorem naszych dziaa

  Od ponad 130 lat firma Atlas Copco w oparciu o innowacyjno i bogate dowiadczenie

  dostarcza produkty i usugi pozwalajce na maksymalizacj efektywnoci i wydajno-

  ci Pastwa przedsibiorstw. Jako wiodca firma w brany, jestemy zaangaowani

  w oferowanie wysokiej jakoci powietrza po najniszych moliwych kosztach. Poprzez

  nieustajc innowacyjno dokadamy wszelkich stara, aby zapewni bezpieczestwo

  Pastwa aplikacji.

  budowanie na wspdziaaniu

  Jednym z efektw naszych wieloletnich relacji z klientami jest zgromadzenie szerokiej

  wiedzy na temat potrzeb i celw rnorodnych procesw produkcyjnych. Daje nam to

  du elastyczno w dopasowywaniu odpowiednich rozwiza z zakresu spronego

  powietrza. Rozwiza, ktre w peni speni a nawet przekrocz Pastwa oczekiwania.

  zaangaowany partner biznesowy

  Nasza organizacja serwisowa obecna jest w ponad 160 krajach na caym wiecie,

  zapewniajc najwyszej jakoci obsug klienta w kadym miejscu i o kadej porze. Nasi

  wysoko wykwalifikowani technicy s dostpni 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.

  Ich prac wspiera efektywna organizacja logistyczna, ktra zapewnia szybk dostaw

  potrzebnych oryginalnych czci zamiennych. Jestemy zaangaowani w dostarczanie

  Pastwu najlepszej wiedzy i technologii, ktra pomaga przedsibiorstwom zwiksza

  produkcj rozwija si i odnosi sukcesy rynkowe. Wsppraca z firm Atlas Copco daje

  Pastwu pewno, i efektywno produkcji jest dla nas najwaniejsza.