of 149 /149
14 AUGUST 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.62 Cuprins: Anunturi de intentie Administrația de Stat a Drumurilor ...............................................................................................................5 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Proceduri prin licitatie deschisa 15/01843 Cod CPV 48000000-8 - SISTEMUL INFORMAȚIONAL PENTRU GESTIONAREA DOSARELOR DE SUBVENȚIONARE PENTRU AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ (SIA GDS AIPA). Conform termenilor de referință atașat în compartimentul ”Documente”. - Î.S. CENTRUL INFORMAŢIONALAGRICOL ...... . ...... 6 15/01919 Cod CPV 79950000-8 - Servicii de organizare a evenimentului NOAPTEA CERCETĂTORULUI - ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ............................... . ............. 6 15/01926 Cod CPV 45000000-7 - Reconstruirea clădirii cu supraetajarea unui nivel suplimentar, în vederea amplasării unui sediu situat în mun. Chisinau, sec. Centru, bd. Gagarin 10 - INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA .............................. . .......................... 7 15/01933 Cod CPV 48311100-2 - Achiziționarea sistemului informațional de deservire a conturilor la distanță - Ministerul Finanţelor ................................................................................................................. 8 15/01939 Cod CPV 33690000-3 - achiziţionarea produselor (substituent proteic) necesare realizării tratamentului nutritiv al pacienţilor cu fenilcetonurie în scopul realizării Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2015. - Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ............................................................................. 8 15/01941 Cod CPV 92312211-3 - Servicii de agenţii redacţionale (Elaborarea Revistei Moldova Eco-Energetică, ediția 2015) - Agenția pentru Eficiență Energetică .................................................9 15/01946 Cod CPV 34100000-8 - Autoturisme - 2 unități - BAZA AUTO A CANCELARIEI DE STATA REPUBLICII MOLDOVA ..................................................................... 9 15/01956 Cod CPV 45000000-7 - „Construirea sălii de sport a Liceului „Mircea Eliade” ” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ................................................................................................................ 10 15/01964 Cod CPV 39000000-2 - mobilier pentru instituţiile preuniversitare subordonate DETS sect. Buiucani - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ......................................................11 15/01997 Cod CPV 66110000-4 - Servicii bancare în vederea recepționării în numerar a drepturilor de import-export și a altor plăți administrate de organele vamale - SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ....................................................................... 11 Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/00839 din 18.09.2015 cu privire la achiziţia de Accelerator liniar, cod CPV - 31643100-6, conform necesităţilor autorităţii contractante SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ................................ 12 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01892 din 17.08.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de transport internaţional de mărfuri., cod CPV - 60180000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ................. 12 Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01897 din 17.08.2015 cu privire la achiziţia de Servicii pentru alimentarea a 3146 de copii in institutiile preuniversitare subordonate DETS s. Ciocana, cod CPV - 80410000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ................................................................................................................ 13 1

Anunturi de intentie Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat

 • Author
  vukiet

 • View
  260

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Anunturi de intentie Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Cuprins:

  Anunturi de intentieAdministraia de Stat a Drumurilor ...............................................................................................................5

  Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

  Proceduri prin licitatie deschisa15/01843CodCPV48000000-8-SISTEMULINFORMAIONALPENTRUGESTIONAREA

  DOSARELORDESUBVENIONAREPENTRUAGENIADEINTERVENIEIPLIPENTRUAGRICULTUR(SIAGDSAIPA).ConformtermenilordereferinataatncompartimentulDocumente.-.S.CENTRULINFORMAIONALAGRICOL.............6

  15/01919 Cod CPV 79950000-8 - Servicii de organizare a evenimentului NOAPTEA CERCETTORULUI-ACADEMIADETIINEAMOLDOVEI.............................................6

  15/01926CodCPV45000000-7-Reconstruireacldiriicusupraetajareaunuinivelsuplimentar,nvedereaamplasriiunuisediusituatnmun.Chisinau,sec.Centru,bd.Gagarin10-INSPECTORATULFISCALPRINCIPALDESTATDEPELNGMINISTERULFINANELORALREPUBLICIIMOLDOVA.........................................................7

  15/01933CodCPV48311100-2-Achiziionareasistemuluiinformaionaldedeservireaconturilorladistan-MinisterulFinanelor.................................................................................................................8

  15/01939CodCPV33690000-3-achiziionareaproduselor(substituentproteic)necesarerealizriitratamentuluinutritivalpacienilorcufenilcetonurienscopulrealizriiProgramuluiSpecialnsntateCombatereamaladiilorrarepentruanul2015.-AgentiaMedicamentuluiiDispozitivelorMedicale.............................................................................8

  15/01941CodCPV92312211-3-Serviciideageniiredacionale(ElaborareaRevisteiMoldovaEco-Energetic,ediia2015)-AgeniapentruEficienEnergetic.................................................9

  15/01946CodCPV34100000-8-Autoturisme-2uniti-BAZAAUTOACANCELARIEIDESTATAREPUBLICIIMOLDOVA.....................................................................9

  15/01956CodCPV45000000-7-ConstruireasliidesportaLiceuluiMirceaEliade-MDireciaConstruciiCapitale................................................................................................................10

  15/01964CodCPV39000000-2-mobilierpentruinstituiilepreuniversitaresubordonateDETSsect.Buiucani-DirectiaEducatieTineretsiSports-lBuiucani......................................................11

  15/01997CodCPV66110000-4-Serviciibancarenvederearecepionriinnumeraradrepturilordeimport-exportiaaltorpliadministratedeorganelevamale- SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA .......................................................................11

  Anunturidemodificare/anulareaprocedurilorprinlicitatiedeschisaAnuntdemodificare-La Licitaie public nr. 15/00839 din 18.09.2015 cu privire la achiziia de

  Accelerator liniar, cod CPV - 31643100-6, conform necesitilor autoritii contractante SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ................................12

  Anuntdemodificare- La Licitaie public nr. 15/01892 din 17.08.2015 cu privire la achiziia de Servicii de transport internaional de mrfuri., cod CPV - 60180000-3, conform necesitilor autoritiicontractante DEPARTAMENTUL DOTRI AL MINISTERULUI APRRII .................12

  Anuntdemodificare-La Licitaie public nr. 15/01897 din 17.08.2015 cu privire la achiziia de Servicii pentru alimentarea a 3146 de copii in institutiile preuniversitare subordonate DETS s. Ciocana, cod CPV - 80410000-1, conform necesitilor autoritii contractante Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ................................................................................................................13

  1

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Anuntdemodificare-La Licitaie public nr. 15/01947 din 26.08.2015 cu privire la achiziia de Servicii de transport aerian de pasageri tur-retur, clasa business, cod CPV - 60400000-2, conform necesitilor autoritii contractante Banca Nationala a Moldovei .................13

  Anunt de anulare - Se anuleaz procedura de tip Licitaie public nr. 15/01358 din 18.06.2015 cu privire la achiziia de lucrri de reparaie curent a drumurilor publice cu mbrcminte din beton asfaltic amplasate teritorial n zona de sud a republicii incluznd raioanele Basarabeasca, Cimilia, Leova, Comrat, Ceadr-Lunga, Vulcneti, Cahul, Cantemir, Taraclia, cod CPV - 45233141-9, conform necesitilor autoritii contractante Administraia de Stat a Drumurilor. ......................................................................................................13

  Proceduriprincerereaofertelordepreuri15/01935 Cod CPV 42900000-5-Utilajtehnologicpentrubloculalimentarlagrdinianr.157

  - Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani ....................................................................................1415/01952 Cod CPV 45000000-7 - Construirea canalizriimenajer-fecaloidedinStr-la2Munceti,

  sectorulBotanica-M Direcia Construcii Capitale ..........................................................................14

  Proceduri prin licitatie deschisa770/15CodCPV.15800000-6produsealimentarepentruadouajumatateaanului2015

  -ScoalaProfesionalanr.2mun.Balti...........................................................................................................15771/15CodCPV.45453000-7acoperissarpantlaLiceulTeoreticStefancelMare,

  dins.Molovata,r-nulDubasari-CRDubasari......................................................................................21772/15CodCPV.45251250-8lucraridereparatieacasangerieisisistemuluideincalzirea

  gimnaziuluidins.Crasnaseni,r-nulTelenesti-GimnaziulCrasnaseniTelenesti.....................25773/15CodCPV.15000000-8produsealimentarepentruinstitutiiprescolarepeperioada

  trimestruluiIVa.2015-PrimariaBaltiBalti..........................................................................................28774/15CodCPV.45000000-7lucrarideconstructieaedificiuluiCentruluideSanatatePitusca,

  dins.Pitusca,r-nulCalarasi-IMSPCentruldeSanatateVarzarestiiNoiPitusca.................32775/15CodCPV.34144510-6autogunoieracuincarcarealateralapentrutransportarea

  deseurilormenajere-PrimariaRiscaniRiscani.....................................................................................36776/15CodCPV.45453000-7resistematizareasiamenajareagalerieicolectiilorPetruCostin,

  dinor.Ialoveni-CRIaloveni..........................................................................................................................39777/15CodCPV.45453000-7lucraridereparatieadrumurilorlocaledinor.Telenesti

  - Primaria Telenesti Telenesti ..........................................................................................................................43778/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-DirectiaInvatamintTineretsiSportBriceni..........47779/15CodCPV.15000000-8produsealimentarepentrutrimestruIV2015-PrimariaSorocaSoroca..........53

  Anunturidemodificare/anulareaprocedurilorprinlicitatiedeschisaAnuntdemodificare-La Licitaia public Nr. 751/15 din 24.08.2015 cu privire la achiziionarea Produselor

  alimentare pentru II jumtate a anului 2015 , Cod CPV: 15800000-8, conform necesitilor Direcia de nvmnt Tineret i Sport Glodeni .......................................................................56

  Anuntdemodificare- La Licitaia public Nr. 766/15 din 26.08.2015 cu privire la achiziionarea produselor alimentare, Cod CPV: 15800000-6, conform necesitilor Instituia Public coala primar-grdini nr. 199 municipiul Chisinau .........................................................................56

  Anuntdemodificare- La Licitaia public Nr. 769/15 din 26.08.2015 cu privire la achiziionarea msurilor de optimizare a eficienei energetice a cldirii Gimnaziului Valeriu Bulicanu din s. Boldureti, r-l Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7, conform necesitilor Institutia Publica Gimnaziul ,,Valeriu Bulicanu,, s. Boldureti, rl.Nisporeni .....................................56

  2

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Proceduriprincerereaofertelordepreuri2813-op/15CodCPV.15800000-6Produsealimentare-PrimariaVolintiriStefanVoda..........................572814-op/15CodCPV.15800000-6Produsealimentare-PrimariaPopeascaStefanVoda........................572815-op/15CodCPV.09111100-1CarbuneAM-LiceulTeoreticVasileParvanGotestiCantemir..............582816-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulMKeseaBesalmaUTAGagauzia.......582817-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-GimnaziulStefancelMareNisporeni.............592818-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-PrimariaBardarIaloveni....................................592819-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticMEminescuDrochia.............602820-op/15CodCPV.09111100-1carbune-GimnaziulTirnovaEdinet..........................................................602821-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-LiceulTeoreticDCaraciobanComrat...........612822-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-LiceulTeoreticGGaidarjiComrat.................612823-op/15CodCPV.15800000-6Produsealimentare-IPGimnaziulM.Eminescu

  AntonestiStefanVoda.....................................................................................................................................622824-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-GimnaziulGaidari..................................................622825-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticMEminescuStraseni.............632826-op/15CodCPV.15000000-8Produsealimentare-GimnaziulMEminescuTelenesti.....................632827-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-GimnaziulGradinitaComrat............................642828-op/15CodCPV.45233142-6lucrarideintretinerepeperioadadeiarnaaanului2015-2016

  adrumurilorpublicelocale-CRAneniiNoi..........................................................................................642829-op/15CodCPV.45000000-7lucraridereparatieacantinei-ScoalaProfesionala3Chisinau.................652830-op/15CodCPV.34300000-0piesedeschimbauto-DetasamentulPompierisiSalvatoriCiocana.................652831-op/15CodCPV.50112000-3serviciidedeserviresireparatieamijloacelordetransport

  auto-DetasamentulPompierisiSalvatoriCiocana............................................................................662832-op/15CodCPV.45453000-7lucrarideproiectareacomplexuluisportivsiagrementdin

  s.Colonita-PrimariaColonitaChisinau.................................................................................................662833-op/15CodCPV.45316110-9echipamentpentruiluminarestradala

  -PrimariaCarpineniHincesti......................................................................................................................672834-op/15CodCPV.45111291-4amenajareastadionuluilaLTMihaiEminescdinor.Straseni

  -LiceulTeoreticMEminescuStraseni.....................................................................................................672835-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-LiceulTeoreticStefancelMareDrochia.......682836-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticIonLucaCaragialeOrhei............682837-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticMEminescuFalesti................692838-op/15CodCPV.45000000-7lucraricurentealecentrului-CentruldePlasamentTemporar

  siReabilitarePentruCopiiBalti..................................................................................................................692839-op/15CodCPV.352Procurareaechipamentuluidepolitie-InspectoratuldePolitieCantemir.................702840-op/15CodCPV.45453000-7Lucraridereparatielagradinitadecopiidins.Paladia

  -PrimariaBirladeniOcnita...........................................................................................................................702841-op/15CodCPV.45453000-7ReparatiacapitalaaacoperisuluisarpantaCaseideCulturad

  ins.Paladia-PrimariaBirladeniOcnita.................................................................................................712842-op/15CodCPV.45233140-2Lucraridereparatiesiintretinereadrumurilorpublicelocale

  -CRTelenesti.......................................................................................................................................................712843-op/15CodCPV.45453000-7reparatiacapitalaaterenuluidesport,schimbareausilortermopan

  nL.T.D.Cantemirdinmun.Balti-PrimariaBaltiBalti................................................................722844-op/15CodCPV.45453000-7reparatiacapitalaasistemuluidecanalizaren

  gradinita-cresanr.20dinmun.Balti-PrimariaBaltiBalti...............................................................722845-op/15CodCPV.45453000-7LucraridereparatielaGimnaziulAntonMoraru

  -GimnaziulAntonMoraruPistruieniTelenesti....................................................................................732846-op/15CodCPV.15800000-6Produsealimentare-PrimariaCarahasaniStefanVoda...................732847-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-LiceulTeoreticDCantemirCahul...................742848-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticPetreStefanucaIaloveni.......742849-op/15CodCPV.15000000-8Produsealimentare-PrimariaRacovatSoroca....................................752850-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-PrimariaAtuliaUTAGagauzia.........................75

  3

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  2851-op/15CodCPV.79713000-5serviciidepaza-InstitutuldestiintealeEducatiei...............................2852-op/15CodCPV.45000000-7lucraridereparatielaCasadeCultura(fostaincaperedecinema)

  dins.Ratus,r-nulCriuleni-PrimariaDrasliceniCriuleni...............................................................2853-op/15CodCPV.45233142-6lucraridetratamentbutuminospestr.N.Testemiteanudin

  or.StefanVoda-DirectiaConstructiiGospodarieComunalasiDrumuriStefanVoda........2854-op/15CodCPV.34110000-1automobil-DirectiaFinanteFloresti...........................................................2855-op/15CodCPV.45453000-7lucrariderenovareaWClaIMSPCSCahulet.5

  -IMSPCentruldeSanatateCahul..............................................................................................................2856-op/15CodCPV.34927100-2nisipsisarecuantiaglomerantpentrudezapezire

  -PrimariaOrheiOrhei.....................................................................................................................................2857-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-PrimariaAlexanderfeldCahul...........................2858-op/15CodCPV.45233142-6lucraridereparatiecurentaadrumurilor-PrimariaCahulCahul...............2859-op/15CodCPV.09111100-1carbune-IMSPCentruldeSanatateCornesti.........................................2860-op/15CodCPV.37535200-9echipamentpentruterenuldejoacadestinatcopiilordin

  s.Vranesti-PrimariaSingereiSingerei.....................................................................................................2861-op/15CodCPV.15000000-8Achizitionareaproduseloralimentare

  -GimnaziulMihaiEminescuCantemir.....................................................................................................2862-op/15CodCPV.45232140-5Constructiasistemuluideincalzirelagradinita-cresade

  copiiGarofita-PrimariaCriscautiDonduseni.......................................................................................2863-op/15CodCPV.15000000-8Produsealimentare-PrimariaCopancaCauseni..................................2864-op/15CodCPV.45400000-1Lucraridereparatieacladirii-LiceulTeoreticGGaidarjiComrat...................822865-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-PrimariaLoganestiHincesti................................832866-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentare-LiceulTeoreticCostestiIaloveni........................832867-op/15CodCPV.15800000-6produsealimentare-LiceulTeoreticNTretiacovaComrat...............842868-op/15CodCPV.45453000-7ReparatiagarduluisicopertineilaGimnaziulTirsitei

  -GimnaziulTirsitei............................................................................................................................................842869-op/15CodCPV.45262200-3Reparatiasondeiins.TirsiteirlTelenesti-GimnaziulTirsitei.....................852870-op/15CodCPV.45400000-1lucraridereparatiesaladesedintainLiceulteoreticHristoBotev

  -PrimariaValeaPerjeiTaraclia....................................................................................................................852871-op/15CodCPV.30141000-9Calculatoare,proiectoare,ecrane.-GimnaziulFilipeniLeova........862872-op/15CodCPV.45232141-2lucrarideinstalareaincalzirei-GimnaziulNCibanovCongaz......862873-op/15CodCPV.15000000-8produsealimentarepentruinstitutiiledingestiune

  -DirectiaGeneralaInvatamintTineretsiSportFalesti......................................................................872874-op/15CodCPV.09111100-1carbunepentruinstitutiiledingestiune

  -DirectiaGeneralaInvatamintTineretsiSportFalesti......................................................................87

  Anunturidemodificare/anulareaprocedurilorprincerereaofertelordepreuri

  Anuntdemodificare-La Concursul prin cererea ofertelor de preuri Nr. 2729-op/15 din 17.08.2015 cu privire la achiziionarea lucrarilor de amenajare a stadionului de mini-fotbal la gimnaziul din s. Panasesti, r. Straseni, Cod CPV: 45453000-7, conform necesitilor Directia Invatamint Straseni ...............................................................................................................................................................88

  Anuntdemodificare-La Concursul prin cererea ofertelor de preuri Nr. 2801-op/15 din 21.08.2015 cu privire la achiziionarea produselor alimentare , Cod CPV: 15000000-8, conform necesitilorLiceul Teoretic Svetlii .....................................................................................................................................88

  Anunt de anulare - Se anuleaz Concursul prin cererea ofertelor de preuri Nr. 2698-op/15din 14.08.2015 cu privire la achiziionarea lucrarilor de reparatie la LT Ioan Sirbu din s. Ignatei, r-nul Rezina Cod CPV: 45453000-7 conform necesitilor Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina ...................88

  4

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Anunturi SoftconstructSRL....................................................................................................................................................................89

  UnitateaConsolidatpentruImplementareaProgramelorIFAD-INVITAIEPENTRUPREZENTAREAOFERTELORncadrullicitaieiprivindprocurarealucrrilorcivile..........................89

  UnitateaConsolidatpentruImplementareaProgramelorIFAD-INVITAIEDEPARTICIPARElaconcursulprivindselectarearesponsabiluluitehnic..............................................................................................90

  Anunurideatribuireacontractelordeachiziiipublicedebunuri,serviciiilucrrincheiatedectreautoritilecontractantenrezultatuldesfurriiprocedurilordeacord-cadru..........................................91

  Anunurideatribuireacontractelordeachiziiipublicedebunuri,serviciiilucrrincheiatedectreautoritilecontractantenrezultatuldesfurriiprocedurilordecerereaofertelordepreurifrpublicareobligatorie.................................................................................................................................................................94

  ANUNDEINTENIEAdministraiadeStataDrumurilor,c/f:1003600023559Adresa:Persoanadecontact:urcanNatalia Telefon:Fax: E-mail:

  Nr. Descriereaobiectuluiachiziiei Cod CPV Sumaplanificat(lei,fraTVA) TipprocedurPerioadadesfurarii

  (trimestrul)Servicii

  1

  Servicii de proiectare pentru lucrriledereparaieapoduluiamplasatpedrumulL314.1drumdeaccesspres.Rcova

  71322500-6 136443.00 Licitaiepublic2015

  Trimestrul I Trimestrul III

  2

  Servicii de proiectare pentru lucrriledereparaieapoduluiamplasat pe drumul L410 Rl - Pituca-VrzretiiNoi

  71322500-6 119016.00 Licitaiepublic 2015 Trimestrul III

  3

  Servicii de proiectare pentru lucrriledereparaieapoduluiamplasat pe drumul L132 R19- drumdeaccesspres.Bursuc

  71322500-6 186597.00 Licitaiepublic 2015 Trimestrul III

  4

  Servicii de proiectare pentru lucrriledereparaieadrumuluiL444ReceaZubretiVoinova,km2,9205,000(prins.Zubreti)

  71322500-6 204230.00 Licitaiepublic 2015 Trimestrul III

  55

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Tipproceduri:Licitaiepublic

  Tipanunuri:Invitaiedeprezentareaofertelor

  LicitaiepublicNr.15/01843

  Autoritatea contractant .S.CENTRULINFORMAIONALAGRICOLAdresa RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Cuza-Vod5/1,et.3Telefon/fax (022)22-71-17Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie PASCARI ANA

  Obiectul achiziiei

  SISTEMULINFORMAIONALPENTRUGESTIONAREADOSARELORDESUBVENIONAREPENTRUAGENIADEINTERVENIEIPLIPENTRUAGRICULTUR(SIAGDSAIPA).ConformtermenilordereferinataatncompartimentulDocumente.

  Cod CPV 48000000-8Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Cuza-Vod5/1,et.3Locul desfurrii procedurii de achiziie public RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Cuza-Vod5/1,et.3Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222480149804036Banca BancadeEconomiiS.A.fil.nr.1ChisinauRechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 222480149804036Banca BancadeEconomiiS.A.fil.nr.1ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222480149804036Banca BancadeEconomiiS.A.fil.nr.1ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 01.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8048982

  LicitaiepublicNr.15/01919

  Autoritatea contractant ACADEMIADETIINEAMOLDOVEI

  Adresa RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.tefancelMareiSfntbd.1Telefon/fax 022274093Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie FURTUNOLGA

  Obiectul achiziiei Servicii de organizare a evenimentului NOAPTEA CERCE-TTORULUICod CPV 79950000-8

  Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.tefancelMareiSfntbd.1,b.205Locul desfurrii procedurii de achiziie public RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.tefancelMareiSfntbd.1,b.207Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 0.00

  6

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000015701Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000015701Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000015701Termenul de depunere a ofertelor 24.08.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 24.08.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8184270

  LicitaiepublicNr.15/01926

  Autoritatea contractantINSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LNGMINISTERULFINANELORALREPUBLICIIMOL-DOVA

  Adresa RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Cosmonauilor9Telefon/fax 022221107Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie CASTRAVEMIHAIL

  Obiectul achiziieiReconstruireacldiriicusupraetajareaunuinivelsuplimentar,nvedereaamplasriiunuisediusituatnmun.Chisinau,sec.Centru,bd.Gagarin10.

  Cod CPV 45000000-7

  Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini InspectoratulFiscalPrincipaldeStatstr.Cosmonauilor9et.IIbir.278Locul desfurrii procedurii de achiziie public RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Cosmonauilor9Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101103601Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000103602Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000103602Termenul de depunere a ofertelor 01.09.201511:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201511:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8190122

  7

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  LicitaiepublicNr.15/01933

  Autoritatea contractant MinisterulFinanelorAdresa str.Cosmonauilor,7Telefon/fax 26-25-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie ANDRIEVSCHI ADRIAN

  Obiectul achiziiei AchiziionareasistemuluiinformaionaldedeservireaconturilorladistanCod CPV 48311100-2Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini MinisterulFinanelor,str.Cosmonauilor,7,bir.113Locul desfurrii procedurii de achiziie public MinisterulFinanelor,str.Cosmonauilor,7,etajul4,salamicLimba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 0.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012201Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012201Termenul de depunere a ofertelor 01.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8198490

  LicitaiepublicNr.15/01939

  Autoritatea contractant AgentiaMedicamentuluiiDispozitivelorMedicaleAdresa Korolenko2/1,ChisinauTelefon/fax 022 737002Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie CIBOTARI SILVIA

  Obiectul achiziiei

  achiziionareaproduselor(substituentproteic)necesarerealizriitratamentuluinutritivalpacienilorcufenilcetonurienscopulrealizriiProgramuluiSpecialnsntateCombatereamaladiilorrarepentruanul2015.

  Cod CPV 33690000-3

  Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini AgeniaMedicamentuluiiDispozitivelorMedicale,mun.Chiinu,str.Korolenko2/1,blocC,et.1,ghieulunic.Locul desfurrii procedurii de achiziie public Korolenko2/1,ChisinauLimba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502

  8

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101120301Termenul de depunere a ofertelor 01.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8207040

  LicitaiepublicNr.15/01941

  Autoritatea contractant AgeniapentruEficienEnergeticAdresa Mun.Chiinu,str.AlecuRusso,1et.10Telefon/fax 022 49-94-44Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie PIDLEACDRAGO

  Obiectul achiziiei Serviciideageniiredacionale(ElaborareaRevisteiMoldovaEco-Energetic,ediia2015)Cod CPV 92312211-3Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini Mun.Chiinu,str.AlecuRusso,1et.10biroul1002Locul desfurrii procedurii de achiziie public Mun.Chiinu,str.AlecuRusso,1et.10Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101380804Termenul de depunere a ofertelor 24.08.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 24.08.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8207761

  LicitaiepublicNr.15/01946

  Autoritatea contractant BAZAAUTOACANCELARIEIDESTATAREPUBLICIIMOL-DOVAAdresa RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Bucuriei18bl.2Telefon/fax 022 74-62-64Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie NAGHIMIHAILObiectul achiziiei Autoturisme-2unitiCod CPV 34100000-8Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini mun.Chiinu,str.Bucuriei18bl.2

  9

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Locul desfurrii procedurii de achiziie public RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.Bucuriei18bl.2Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101100401Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101100401Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101100401Termenul de depunere a ofertelor 24.08.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 24.08.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8210373

  LicitaiepublicNr.15/01956

  Autoritatea contractant MDireciaConstruciiCapitaleAdresa MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie CIBURCIU TATIANAObiectul achiziiei ConstruireasliidesportaLiceuluiMirceaEliadeCod CPV 45000000-7Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100,bir106Locul desfurrii procedurii de achiziie public MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.VICTORIABANKS.A.fil.nr.3ChisinauRechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.VICTORIABANKS.A.fil.nr.3ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 01.09.201510:30Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201510:30

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8214267

  10

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  LicitaiepublicNr.15/01964

  Autoritatea contractant Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa str,I.Creanga4/2Telefon/fax 21-03-35Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie Pendus Carina

  Obiectul achiziiei mobilierpentruinstituiilepreuniversitaresubordonateDETSsect.BuiucaniCod CPV 39000000-2Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini DETSsect.Buiucani,str.IonCreang,4/2,bir.201Locul desfurrii procedurii de achiziie public str,I.Creanga4/2Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 420515101029801Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 01.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 01.09.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8220828

  LicitaiepublicNr.15/01997

  Autoritatea contractant SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVAAdresa RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.N.Starostenco30Telefon/fax 022574254,022574293.Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie Cabac Andrian

  Obiectul achiziiei Serviciibancarenvederearecepionriinnumeraradrepturilordeimport-exportiaaltorpliadministratedeorganelevamale.Cod CPV 66110000-4

  Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.N.Starostenco30,biroul145Locul desfurrii procedurii de achiziie public RepublicaMoldova,mun.Chiinu,str.N.Starostenco30biroul218Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie taxa de achitare constituie 200.00

  Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

  11

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Cont trezorerial 461300000253102Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000253102Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000253102Termenul de depunere a ofertelor 08.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 08.09.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8267420

  Tipanunuri:Anundemodificareadatelorprivindprocedura

  nateniaoperatoriloreconomici!

  LaLicitaiepublicnr.15/00839din18.09.2015cuprivirelaachiziiadeAcceleratorliniar,codCPV-31643100-6,conformnecesitilorautoritiicontractanteSERVICIULVAMALALREPUBLICIIMOLDOVA,suntoperateurmtoarelemodificri:

  Termenul de depunere a ofertelor 18.08.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 18.08.201510:00

  SENLOCUETECU:

  Termenul de depunere a ofertelor 18.09.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 18.09.201510:00

  Dateleactualizateprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6490607

  nateniaoperatoriloreconomici!

  LaLicitaiepublicnr.15/01892din17.08.2015cuprivirelaachiziiadeServiciidetransportinternaionaldemrfuri.,codCPV-60180000-3,conformnecesitilorautoritiicontractanteDEPARTAMENTULDOTRIALMINISTERULUIAPRRII,suntop-erateurmtoarelemodificri:

  Altedatepublicateanteriorninvitaiaprivindproceduradeachiziie:

  Lista bunurilor/serviciilor/lucrrilor

  Dateleactualizateprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8142800

  12

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  nateniaoperatoriloreconomici!

  LaLicitaiepublicnr.15/01897din17.08.2015cuprivire laachiziiadeServiciipentrualimentareaa3146decopii in institutiilepreuniversitaresubordonateDETSs.Ciocana,codCPV-80410000-1,conformnecesitilorautoritiicontractanteDirectiaEducatieTineretsiSportst.Ciocana,suntoperateurmtoarelemodificri:

  Altedatepublicateanteriorninvitaiaprivindproceduradeachiziie:

  Lista bunurilor/serviciilor/lucrrilor

  Dateleactualizateprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8153615

  nateniaoperatoriloreconomici!

  LaLicitaiepublicnr.15/01947din26.08.2015cuprivirelaachiziiadeServiciidetransportaeriandepasageritur-retur,clasabusi-ness, codCPV - 60400000-2, conformnecesitilor autoritii contractanteBancaNationala aMoldovei, sunt operateurmtoarelemodificri:

  Termenul de depunere a ofertelor 26.08.201511:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 26.08.201511:00

  SENLOCUETECU:

  Termenul de depunere a ofertelor 26.08.201514:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 26.08.201514:00

  Dateleactualizateprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8210669

  Tipanunuri:Anundeanulareaprocedurii

  nateniaoperatoriloreconomici!

  SeanuleazproceduradetipLicitaiepublicnr.15/01358din18.06.2015cuprivirelaachiziiadelucrridereparaiecurentadru-murilorpublicecumbrcmintedinbetonasfalticamplasateteritorialnzonadesudarepubliciiincluzndraioaneleBasarabeasca,Cimilia,Leova,Comrat,Ceadr-Lunga,Vulcneti,Cahul,Cantemir,Taraclia,codCPV-45233141-9,conformnecesitilorautoritiicontractanteAdministraiadeStataDrumurilor.

  13

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Tipproceduri:Cerereaofertelordepreuri

  Tipanunuri:Invitaiedeprezentareaofertelor

  CerereaofertelordepreuriNr.15/01935

  Autoritatea contractant Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa str,I.Creanga4/2Telefon/fax 21-03-35Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie Pendus CarinaObiectul achiziiei Utilajtehnologicpentrubloculalimentarlagrdinianr.157Cod CPV 42900000-5Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini DETSsect.Buiucani,str.IonCreang,4/2,bir.201Locul desfurrii procedurii de achiziie public str,I.Creanga4/2Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 461400000510101Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatCont trezorerial TREZMD2XTermenul de depunere a ofertelor 24.08.201511:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 24.08.201511:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8199362

  CerereaofertelordepreuriNr.15/01952

  Autoritatea contractant MDireciaConstruciiCapitaleAdresa MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziie CIBURCIU TATIANA

  Obiectul achiziiei Construireacanalizriimenajer-fecaloidedinStr-la2Munceti,sectorul BotanicaCod CPV 45000000-7Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100,bir.106

  Locul desfurrii procedurii de achiziie public MD2004mun.Chiinu,str.31August1989,nr.100,saladesed-inteLimba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul de sarcini De stat

  Rechizitelecontuluidegarantareaofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.VICTORIABANKS.A.fil.nr.3ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 24.08.201510:00Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 24.08.201510:00

  Datesuplimentareprivindproceduradeachiziie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=8213574

  14

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic770/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:coala Profesional nr.2,mun.Bli

  2. IDNO: 1008602004380

  3. Tipprocedurachiziie:LicitaiePublic

  4. Obiectul achiziiei: Produsealimentarepentruadouajumtateaanului2015

  5. Cod CPV: 15800000-6

  6. Datapublicriianunuluideintenie:

  Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii produselor alimentare pentru

  adouajumtateaanului2015conform necesitilor coala Profesional nr.2,mun.Bli

  (n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar din:

  bugetuldestat.

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind livrarea/prestarea/executarea urmtoarelor bunuri /servicii/lucrri:

  Nr.d/o Cod CPV

  Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrrilorsolicitate

  Unitatea de msur Cantitatea

  Specificareatehnicdeplinso-licitat,Standardedereferin

  15111100-0Carne de vit proaspt

  cat. I fr os la cntarkg 140

  GOST

  779-55

  15113000-3Carne de porcin proaspt

  cat. I fr os, fr slnin

  la cntar

  kg 200GOST

  7724-77

  15112130-6 File de gain congelat

  pachet 1 kgkg 600

  PTMD

  67-004000

  53-033:2006

  15112300-9Ficat de gin congelat

  pachet 1 kgkg 160

  PTMD67-004000

  53-033:2006

  15112130-6 Gamb de gin 1 kg pachet kg 400 GOST P 52702-2006

  15131700-2 Crenvute calitatea super. Grasimea pna la 20% la cntar cu prob kg 125 RT-720

  15221000-3Pete congelat Notatenie

  fr capkg 900

  GOST

  20057-96

  15613000-8 Hric ntreag saci 25-50 kg Kg 550 GOST 5550-741

  15

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  15614100-6 Orez rotund calit. I saci 25 kg Kg 450GOST

  6292-93

  03211100-4 Crupe de gru,,Arnutca, saci 25 kg Kg 150GOST

  26791-89

  15613000-8 Crupe de popuoi,,Mlai extra pa-chet 1 kg Kg 150 SF 38340678-004

  15625000-5 Crupe de gri pachet 1 kg kg 10

  15851100-9Paste faionase Calit. Super

  saci 5-10 kg din gru durKg 350

  SM191

  Gr.C, cl.I

  15612120-8 Fin de gru Calit. Super. saci 25-50 kg Kg 500SM

  202:2000

  15421000-5 Ulei rafinat Borcane de polietelen 1l dezodorizat Litri 800 SF 05691233-002

  15831000-2 Zahr tos saci 50 kg Kg 800GOST

  21-94

  15811100-7 Pine Cat I Kg 2300SM

  196

  15511100-4 Lapte 2,5% Amb 1l Litri 350 13277-79

  15512100-1Smntn 25% pachet pol

  0,5 kgKg 70 10.02.02.-789-09-89

  15530000-2Unt Crestianscoie 72,5%

  pachet 0,2 kg fr adaosuri vegetale

  Kg300 GOST 37-91

  15541000-2Brnz la cntar 9 % pachet

  1 kgKg 200 67-000-53-058-2001

  15543300-9 Cacaval 50% la cntar Kg 160 SM 218-2001

  15812000-4 Napoletane assortikg

  1200GOST

  140-31

  15812000-1 Biscuii cutie Kg 2300 SM DSTU-3781

  03142500-3 Ou de gin dietice cutiebuc

  3600 SM-89

  03212100-1 Cartofi diametru 6-8 cm plas la cntar Kg 700 7176-85

  03221112-4 Morcov lungimea 20 cm, diametru 5-6 plas la cntarKg 200 1721-85

  03221410-3 Varz plas la cntar Kg 350 1724-85

  03221113-1 Ceap diametru 7-8 cm plas la cn-tarKg 250 1723-85

  03221111-7 Sfecl roie plas la cntar Kg 300 1722-85

  03221240-0Roii plas la cntar Kg 400 GOST

  1725-85

  03221270-9 Castravei plas la cntar Kg 400 1722-85

  16

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  03221230-7 Ardei ducle plas la cntar Kg 400 13908-68

  13221100-7Usturoi diametru 5-6 cm plas la cn-tar

  Kg 30

  27569-87

  14410000-8Sare gem Kg 50 GOST

  13830-97

  15871100-5

  Oet 6 % l 60

  32097-2013

  15872400-5Sare de lmie Kg 1 GOST

  908-79

  15872400-5Sare iodat Kg 50 51575-2000

  05321800-2 Sucuri l 1080 SM 183:2003

  05321800-2 Sucuri de fructe limpezi borcani 3 l l 3222 SM 183:2003

  15841000-5 Ceai pachet 0,100 kg frunze mari Kg 30

  1938-90

  15841000-5 Cacao nchis pachet 0,08-0,1 kg Kg 20 108-76

  1535332200-6 Magiun borcani 0,6-0,8 kg Kg 43

  GOST

  6929

  15331134-5 Pasta roie 25% borcani 0,72 kg Kg 108 RTMD67-00411795-172

  15821150-5 Pesmei Kg 25 GOST 28402-89

  15331400-1 Mazare verde barcani 0,6-0,8 kg Kg 102 GOST 15842-90

  15898000-9Drojdie uscate

  pachete 0,08-0,1 kgKg 10 TS 3522

  15872200-3 Foi de dafin pachete 0,05-0,1 kg Kg 2 GOST 17594-81

  15870000-7 Paprica dulce uscat pachet 0,010-0,030 kg Kg 2 7540-2008

  15830000-5 Zahr vanilat pachet 0,01 kg Kg 2GOST

  28402-89

  15332419-4 Stafide pachet 0,1-0,13 kg Kg 15GOST

  6862-88

  15870000-7 Mac pachet 0,1 kg Kg 3GOST

  29050-91

  15870000-7Ptrungel uscat pachet 0,010-0,030 kg

  Kg 1.5 GOST

  16372-71

  15870000-7Mrar uscat pachet 0,010-0,030 kg Kg 1.5 GOST

  16372-71

  158712200-3Condimente pentru carne

  Kg 5 GOST

  15.8-31062161-004-2003

  17

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  15871273-8 Maionez 67 % Kg 50 300041-93

  15872200-3 Scorioar kg 1 GOST 29049-91

  15872100-2Piper negru mcinat kg 2 GOST

  29050-91

  15872100-2Piper negru boabe kg 2 GOST

  29050-91

  15870000-7 Condimente pentru pete pachet 0,010-0,030 kgkg 2 T 15.8-31062161-004-2003

  24313320-0Bicarbonat sodiu kg 3 GOST

  2156-71

  7. Termenuldelivrare/prestare/executaresolicitatiloculdestinaieifinale:_20.08.2015pn la 31.12.2015

  - Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:

  Nr.d/o

  Denumireadocumentului/cerinei Cerinesuplimentarefa de document Obligativitatea

  1 Certificat de nregistrare a ntreprinderii-copie emis de Camera nregistrrii de Stat,confirmat prin aplicarea semnturii i tampilei participan-tului:

  Obligatoriu

  2 Garania pentru ofert prezentat n modalitatea prevzut; Obligatoriu

  3 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deintoare de cont: Obligatoriu4 Certificat de efectuare sistematic a plii impo-

  zitelor,contribuiilor-copieeliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certi-ficatului-conform cerinelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova):

  Obligatoriu

  5 Ultimul raport financiar-copie confirmat prin semntura i tampila participan-tului

  Obligatoriu

  6 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirm calitatea bunurilor oferi-te-copia originalului

  eliberat de Organismul Naional de Verificare a conformitii produselor,confirmat prin tampila i semntura participantului

  Obligatoriu

  7 Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n practici frauduloase i de corupere

  Conform F3.6 din Documentatia Standart. Obligatoriu

  8 Lista fondatorilor operatorilor economici nume, prenume, cod personal. Obligatoriu

  9 Autorizaie sanitar de funcionare (pentru pro-duse alimentare) copia originalului

  eliberat de Centrul de Sntate Public, confirmat prin semntura i tampila Parti-cipantului;

  Obligatoriu

  10 Paaportul sanitar al transportorului -copia originalului

  eliberat de Centrul de Sntate Public, confir-mat prin semntura i tampila Participantului;

  Obligatoriu

  11 Certificatul de calitate i de provenien a mate-riei prime (fin , gru)

  confirmat prin semntura i tampila partici-pantului,

  Obligatoriu

  12 Confirmare de diinere a stocului de fin/ gru, necesar ndeplinirii contractului de achiziie pe o perioad de cel puin 10 zile

  confirmat prin semntura i tampila parti-cipantului ,

  Obligatoriu

  18

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  13 Certificatul pentru confirmarea capacitii executrii calitative a contractului de achiziie original

  eliberat de Participant , care reflect ur-mtoarea informaie:

  experiena acumulat, performanele;volumul de producere , desfacere;numrul i calificar-ea personalului angajat;dotarea tehnic;

  Obligatoriu

  - Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiariza cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:

  Denumireaautoritiicontractante: coala Profesional nr.2Adresa: mun.Bli,str.Decebal 111Tel:0(231)71556Fax:0(231)71557E-mail: [email protected]

  Numeleifunciapersoaneiresponsabile: Bejenaru Valentina- dir. adj. gospodrie

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indi-carea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa coala Profesional nr.2, cu nota Pentru setul documentelor de licitaie, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii: coala Profesional nr.2 (b) datele bancare: Ministerul Finanelor-Trezorpria de Stat(c) codul fiscal: 1008602004380 (d) contul de decontare : 440115101134401 (e) contul trezorerial: 3359502(f) contul bancar: TREZMD2X(g) trezoreria teritorial: mun.Bli

  Lipsa cererii de participare i neachitarea taxei pentru documentele de licitaie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta n cadrul procedurii respective de achiziie.

  ntocmirea ofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu nu-mr i dat de ieire, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:

  - pnla: 10:00

  - pe: 01.09.2015 pe adresa:coala Profesional nr.2,mun.Bli,str.Decebal 111,anticamera.

  Ofertelentrziate:. vorfirespinse.Termenuldevalabilitateaofertelor:30zile.

  19

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Ofertelevorfideschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al colii Profesionale nr.2 i a reprezentanilor Participanilor la licitaie

  la: 01.09.2015; 10:00

  pe adresa : mun.Bli,str.Decebal111Garaniapentruofert:Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de 1%. n form de:

  - Garaniebancarsau

  - Transferbancar.Plata prin transfer se va efectua n adresa coala Profesional nr.2, cu nota Garania pentru ofert la licitaia public nr. 770/15 din 01.09.2015 , conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii: : coala Profesional nr.2 (b) datele bancare: Ministerul Finanelor-Trezorpria de Stat(c) codul fiscal: 1008602004380 (d) contul de decontare : 461300000134401 (e) contul trezorerial: 3359502(f) contul bancar: TREZMD2X(g) trezoreria teritorial: mun.Bli,str.

  Contractul nu intr sub incidena Acordului OMC.

  20

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic771/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:Consiliul Raional Dubasari (Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r-l Dubasari)

  2. IDNO: 1007601010507

  3. Tipprocedurachiziie:licitatie publica

  Obiectulachiziiei:Acoperis sarpant la Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r-l Dubasari

  4.Cod CPV: 45453000-7

  Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii lucrarilor de Acoperis sarpant la Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r-l Dubasari conform necesitilor liceului teoretic Dorotcaia, s.Do-rotcaia, rl Dubasari pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar din: bugetul raional.

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind executarea urmtoarelor lucrri:

  Nr.d/o Cod CPV Denumirealucrrilorsolicitate

  Unitatea de msur Cantitatea

  Specificareatehnicdepli-nsolicitat,Standardede

  referin

  1. 45453000-7Acoperis sarpant la Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r-l

  DubasariConform legislatiei in vigoare

  5.Termenul de executare solicitat: 3 luni

  Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:

  Nr.d/o

  Denumireadocumentului/cerinei Cerinefadedocument Obligativitatea

  Scrisoare de naintare (DO-1) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Oferta (DO-2) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Garania pentru ofert (DO-3) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Declaraia privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Informaii generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Experiena similar (DO-7) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original).

  Autoritatea contractant solicit ca cerin minim pentru experiena similar (formularul DO-7), ncheierea i ndeplinirea n ultimii 3 ani cel puin a unui contract:

  a) cu o valoare egal sau mai mare dect valoarea viitorului contract; sau

  b) reconstrucia/construcia i darea n exploatare a unor obiecte de o capacitate similar

  Obligatoriu

  21

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Informaii privind asocierea (DO-8) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care ex-ist careva forme asociere

  Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care ex-ist careva forme de subcontractare

  Avizul Inspeciei de Stat n Construcii (DO-10) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Declaraia privind personalul de specialitate (DO-11)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Dotarea tehnic cu utilaj i echipamen (DO-12) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Grafic de execuie (DO-13) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Certificat de nregistrare/ Decizie de nregistrare Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Licena de activitate (inclusiv anexa la Licen). Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Ultimul raport financiar anual Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lichiditatea general (calcul) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului.

  Lichiditatea general trebuie s fie > 100%.

  Obligatoriu

  Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Manualul calitii Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie).

  Se prezint integral.

  Obligatoriu

  Confirmarea deinerii a laboratoarelor proprii autorizate i acreditate n modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Recomandri din parte altor beneficiari Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie).

  Cel puin o recomandare.

  Obligatoriu

  Diriginte de antier (Certificat de atestare profe-sional)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanie a lucrarilor (informaie) De la 3 ani pina la 5 ani Obligatoriu

  Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani 998100.00 lei Obligatoriu

  Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiari-za cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:

  Denumireaautoritiicontractante: Consiliul Raional Dubasari

  Adresa: s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

  Tel: 024844746

  22

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Fax: 024844777

  E-mail: [email protected]

  Numeleifunciapersoaneiresponsabile: Lilia Cazac

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indi-carea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa Consiliul Raional Dubasari, cu nota Pen-tru setul documentelor de licitaie nr. 771/15 din 01.09.2015, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii Consiliul Raional Dubasari;

  (b) datele bancare :

  - codul fiscal 1007601010507;

  - contul de decontare 226653;

  - contul trezorerial 420515101109901;

  - codul bancar TREZMD2X

  - trezoreria teritorial Trezoreria Cosnita.

  Lipsacereriideparticipareineachitareataxeipentrudocumenteledelicitaielipsescoperatoruleco-nomicdedreptuldeadepuneofertancadrulproceduriirespectivedeachiziie.

  ntocmirea ofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu nu-mr i dat de ieiere, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:

  - pn la: 10:00

  - pe: 01.09.2015

  pe adresa: Adresa: s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

  Tel: 024844746

  Fax: 024844777

  E-mail: [email protected]

  Numeleifunciapersoaneiresponsabile: Lilia Cazac

  Ofertelentrziate vor fi respinse.

  Termenuldevalabilitateaofertelor:30 zile

  Ofertelevorfideschise n prezena fizic a membrilor grupului de lucru al Consiliului raional Dubasari i a reprezentanilor Participanilor la licitaie

  La 01.09.2015; 10:00,

  pe adresa s.Cosnita, rl Dubasari.

  Garaniapentruofert:

  Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de 3 %. n form de:

  23

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  - Garanie bancar- Transfer

  Plata prin transfer se va efectua, cu nota Garania pentru ofert la licitaia public nr. 771/15 din 01.09.2015 , conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii: Consiliul Raional Dubasari

  (b) datele bancare: MF TT Cosnita

  (c) codul fiscal: 1007601010507

  (d) contul de decontare: 461400000109901

  (e) contul trezorerial: 226653

  (f) contul bancar: TREZMD2X

  (g) trezoreria teritorial: TT Cosnita

  24

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic772/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneti2. IDNO: 10146200099623. Tipprocedurachiziie:licitaiepublic4. Obiectulachiziiei:Lucrrideacazangerieiisistemuluidenclziregimnaziuluidins.

  Crsneni,raionulTeleneti.5.CodCPV:45251250-86.Datapublicriianunuluideintenie:

  Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii __Lucrrilordereparaieacazangerieiisistemuluidenclzirelagimnaziuldins.CrsneniraionulTeleneti____conform necesitilor: IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneti (n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar din: bugetulpropriu,iraional

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind executarea urmtoarelor lucrri:

  Nr.d/o Cod CPV Denumirealucrrilorsolicitate

  Unitatea de msur Cantitatea

  Specificareatehnicdeplinsolicitat,

  Standardedereferin

  1. 45251250-8

  Lucrrilordereparaieacazangerieiisistemuluidenclzirelagimnaziuldins.CrsneniraionulTeleneti

  proiect 1 Conformlisteicantitilordelucrri

  7.Termenuldeexecutaresolicitatiloculdestinaieifinale:3luni;s.CrsneniraionulTeleneti Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:Nr.d/o

  Denumireadocumentului/cerinei Cerinefadedocument Obligativitatea

  Scrisoare de naintare (DO-1) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Oferta (DO-2) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Garania pentru ofert (DO-3) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Declaraia privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Informaii generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Experiena similar (DO-7) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original).Autoritatea contractant solicit ca cerin minim pentru experiena similar (formularul DO-7), ncheierea i ndeplinirea n ultimii 3 ani cel puin a unui contract: a) cu o valoare egal sau mai mare dect valoarea viitorului contract; saub) reconstrucia/construcia i darea n exploatare a unor obiecte de o capacitate similar

  Obligatoriu

  Informaii privind asocierea (DO-8) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care exist careva forme asociere

  25

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care exist careva forme de subcontractare

  Avizul Inspeciei de Stat n Construcii (DO-10) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Declaraia privind personalul de specialitate (DO-11)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Dotarea tehnic cu utilaj i echipament (DO-12)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Grafic de execuie (DO-13) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Certificat de nregistrare/ Decizie de nregistrare

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Licena de activitate (inclusiv anexa la Licen). Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Ultimul raport financiar anual Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lichiditatea general (calcul) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului. Lichiditatea general trebuie s fie > 100%.

  Obligatoriu

  Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind atoriile la buget

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Manualul calitii Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie). Se prezint integral.

  Obligatoriu

  Confirmarea deinerii a laboratoarelor proprii autorizate i acreditate n modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Recomandri din parte altor beneficiari Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie). Cel puin o recomandare.

  Obligatoriu

  Diriginte de antier (Certificat de atestare profesional)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanie a lucrrilor (informaie) Min. __3_________ani

  Max. __5_________ani Obligatoriu

  Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani __759685,2______lei(n proporie de 0,3-0,6 din valoarea estimativ a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi atribuit)

  Obligatoriu

  - Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiariza cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:Denumireaautoritiicontractante: IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneti.Adresa: s.Crsneni,r-lTelenetiTel: 025861223Fax: 025861400E-mail: Numeleifunciapersoaneiresponsabile: Anatol Pinteac,directorulgimnaziului,preedintelegrupului de lucru

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indicarea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa IPGimnaziuls.Crsneni,r-lTeleneti

  26

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  , cu nota Pentrusetuldocumentelordelicitaie, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneti ;(b) datele bancare MinisterulFinanelorTrezoreriadeStat; (c) codul fiscal 1014620009962;(d) contul de decontare 226641;(e) contul trezorerial 220106033377002;(f) contul bancar TREZMD2X; (g) trezoreria teritorial MFTTTeleneti,GimnaziulCrsneni,raionulTeleneti;

  Lipsacereriideparticipareineachitareataxeipentrudocumenteledelicitaielipsescoperatoruleconomicdedreptuldeadepuneofertancadrulproceduriirespectivedeachiziie.

  ntocmireaofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu numr i dat de ieire, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:- pn la:10:00- pe: 02.09.2015

  pe adresa: MFTTTeleneti,GimnaziulCrsneni,raionulTeleneti;

  Ofertelentrziate vor fi respinse. Termenuldevalabilitateaofertelor:30zile

  Ofertelevorfideschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al IP GimnaziulCrsneni i a reprezentanilor Participanilor la licitaie

  La: 02.09.2015; 10:00,pe adresa s. Crsneni, gimnaziul r-ul Teleneti

  Garaniapentruofert:Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de 1 %. n form de:

  a) scrisoare de garanie bancar;

  b) transfer la contul autoritii;

  c) alte forme prevzute de legislaie.

  Plata prin transfer se va efectua n adresa IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneticu nota Garaniapentruofertlalicitaiapublicnr.772/15din02.09.2015 conform urmtoarelor detalii: a) beneficiarul plii IPGimnaziulCrsneni,r-lTeleneti ;(b) datele bancare MinisterulFinanelorTrezoreriadeStat; (c) codul fiscal 1014620009962;(d) contul de decontare 226641;(e) contul trezorerial 220106033377002;(f) contul bancar TREZMD2X; (g) trezoreria teritorial MFTTTeleneti,GimnaziulCrsneni,raionulTeleneti;

  Contractul nu intr sub incidena Acordului OMC.

  27

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic773/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:Primriamun.Bli 2. IDNO: 10076010031613. Tipprocedurachiziie:LicitaiePublic4.Obiectul achiziiei: Produsealimentarepentruinstituiiprecolarepeperioada trimestruluiIVa.

  2015 5.Cod CPV: 15000000-86. Datapublicriianunuluideintenie:30.01.2015

  Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii produse alimentare pentru instituiiprecolarepeperioadatrimestruluiIVa.2015 conform necesitilor Primriamun.Bli(DTS) (n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar din: transfercudestinaiespecial_-sursa3T.

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind livrarea urmtoarelor bunuri :

  Nr.d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate

  Unitatea demsur Cantitatea

  Specificareatehnicdeplinsolicitat,Standardedereferin

  1 15811100-7 Franzel alb cal.I kg 35000 din fin de gru calitatea .I, lzi special, SM 1732 15421000-5 Ulei de floarea soarelui l 3000 rafinat dezodorizat n butelie plastic de 5 L, GOST 1129-933 15511100-4 Lapte pasterizat l 85000 2,5% grsime, n pachete de polietilen 1,0 L, GOST 13277-794 15542000-9 Brnz de vaci kg 11000 9% grsime, pachet 0,250 kg,-0,500 kg PT MD 67-00400053-058:20015 15512100-1 Smntn kg 2400 10% grsme, n pachet de polietilen 0,5L, SM 106:19966 15543000-6 Cacaval cu cheag tare kg 2800 45% grsime, pachet 1kg-5kg , SM 218:2001

  715530000-2 Unt de vaci kg 5500 din smntn dulce nesrat 72,5%

  grsme, fr adaus de grsimi vegetal, GOST 37-91

  815551300-8 Iaurt de but 2,5% l 1 3000 Pachet 0,5 kg SM 1009

  9 15111100-0 Carne de vit cat.I kg. 5200 dezosat, rcit, caserole n atmosfer controlat 1,5-2,0kg , RT 696

  1015112000-6 Carne concelat de la piept

  de gin broiler cu fierbere rapid(fr os)

  kg. 5800 Cutii special 1kg-5 kg, SM 110:1996

  11 15112000-6 Carne rcit de la piept de gin broiler cu fierbere rapid(fr os)kg 5400 caserole n atmosfer controlat 1,5

  kg-2,0 kg , RT 696

  12

  15130000-8 Crenvute de lapte Molocine kg 5200 calitate superioar, grsime pn la 13%,marcarea ambalajului obligatorie, cutii cu atmosfer controlat 1,5 kg-2,0 kg, SM 241

  13 15221000-3 Pete congelat Hec kg 6500 fr cap, cutii speciale 5kg, GOST 20057-9614 15612100-2 Fin de gru (pentru panificaie) kg. 7000 calitatea superioar, saci 50kg, SM 202:200015 03211200-5 Crupe de porumb lefuite kg 1500 pachet1 kg, ST 001/2001

  16 03211000-4 Crupe de gru kg 2000 Saci 25 kg, GOST 276-60

  28

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  17 03211000-3 Crupe de miei lefuite cal.I kg 1500 Saci 25 kg, GOST 57

  18 03211400-7 Crupe de orz kg 2350 Saci 25 kg, 673869887-004/05

  19 03211000-3 Crupe de arpaca kg 1500 Saci 25 kg, GOST 5784-60

  20 03211000-3 Crupe de hric cal.I kg 3000 Saci 25 kg, GOST 5550-74

  21 03211300-6 Orez ntreg lefuit cal.1 kg 3000 Saci 25 kg, GOST 6292-93

  22 15613380-5 Fulgi de ovs ntregi kg. 1500 Saci 25 kg, GOST 21149-93

  23 15625000-5 Gri kg 1500 Saci 25 kg, GOST 7022-97

  24 03212213-6 Mazre ntreag lefuit kg 2000 cal.1, pachet 1 kg, GOST 13830-97

  25 15850000-1 Paste finoase figurate (voluminoase) kg. 4000 calitate superioara Clasa I, grupa C,

  saci 20 kg, SM 191:199926 15331427-6 Past de tomate (25%) kg. 800 borcane de sticl de 700gr, SM 247: 200427 03000000-1 Castravei conservai kg. 3000 borcane de sticl de 3.0 l, GOST 1633-7328 03221220-4 Mazre verde conservat kg. 1500 borcane de sticl de 0.650 l, GOST 15842-9029 15831000-2 Zahr tos kg. 13000 saci a cte 50 kg, GOST 21-94

  30 15321000-4 Sucuri naturale din fructe (caise,piersici,struguri,mr) l 8000 limpezit, tetrapac 1L, SM 183:2003

  31 15332290-3 Magiun kg 1000 borcane de sticl de 700gr, GOST 6929-8832 15821200-1 Turte dulci kg. 3000 cutii 5kg, SM 1003

  33 15332410-1 Fructe uscate (mere,prune,pere) kg. 1000 saci a cte 25 kg, GOST 1750-86

  7.Termenuldelivraresolicitatiloculdestinaieifinale:01.10.2015pn la 31.12.2015,_mun.Bli33grdinie,coalaaux.internat

  - Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:Nr.d/o Denumireadocumentului/cerinei Cerinesuplimentarefadedocument

  Obligativitatea

  1 Oferta de pre Conform formularului (F3.1), confirmat prin semntura i tampila participantului

  Obligatoriu

  2 Garania pentru ofert Conform F3.2 din Documentaia Standard Obligatoriu

  3Formularul specificaiei tehnice i pre Conform formularului (F4.3),

  confirmat prin semntura i tampila participantului:

  Obligatoriu

  4Lista bunurilor i graficul livrrii Conform formularului (F4.1),

  confirmat prin semntura i tampila participantului:

  Obligatoriu

  5Formularul informativ despre ofertant Conform formularului (F3.3),confirmat

  prin semntura i tampila participantului:

  Obligatoriu

  6 Certificat de nregistrare a ntreprinderiicopie emis de Camera nregistrrii de Stat, confirmat prin aplicarea semnturii i tampilei participantului

  Obligatoriu

  7 Autorizaia sanitar de funcionare (pentru produse alimentare). copia semnat i tampilat de participantObligatoriu

  8 Autorizaia sanitar veterinar de funcionare (pentru produse animaliere) copia semnat i tampilat de participantObligatoriu

  9 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deintoare de cont Obligatoriu

  10 Certificat de efectuare sistematic a plii impozitelor,contribuiilor

  copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

  Obligatoriu

  29

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  11 Ultimul raport financiar copie confirmat prin semntura i tampila participantului

  Obligatoriu

  12 Certificat de conformitate

  copia originalului eliberat de Organismul Naional de Verificare a conformitii produselor, confirmat prin tampila i semntura participantului

  Obligatoriu

  13 Paaportul sanitar al transportului copie confirmat prin semntura i tampilat de participant eliberat de CS PublicObligatoriu

  14

  Lista fondatorilor operatorilor economici nume, prenume, cod personal copia semnat i tampilat de participant

  Obligatoriu

  15Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n practici frauduloase i de corupere

  Conform F3.4 din Documentaia Standard.Obligatoriu

  Pentru produse de panificare:1 Certificat de calitate i de provenien a materiei prime ( fin , gru )

  copie -confirmat prin semntura i tampila participantului

  Obligatoriu

  2Confirmare de deinere a stocului de fin/gru, necesar ndeplinirii contractului de achiziie pe o perioad de cel puin 10 zile

  copie - confirmat prin semntura i tampila participantului

  Obligatoriu

  3Certificat de deinere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calitii sau contract cu asemenea laborator.

  original eliberat de ParticipantObligatoriu

  4 Certificat pentru confirmarea capacitii executrii calitative a contractului de achiziie.

  original eliberat de Participant , care reflect urmtoarea informaie :

  Experiena acumulat , performanele ;

  Volumul de producere, desfacere ;

  Numrul i calificarea personalului angajat ;

  Dotarea tehnic ;

  Informaii despre contractele executate n ultimii 3 ani;

  Lipsa reclamaiilor de la beneficiarii

  Obligatoriu

  - Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiariza cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:

  Denumireaautoritiicontractante: __Primria mun.Bli Adresa: mun.Bli str.Independenei,1 etajul 2, biroul 250 Tel:(0231)5-46-22 Fax:(0231)5-46-22E-mail: Numeleifunciapersoaneiresponsabile: ElenaBurcataiai - ef SAP

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indicarea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa Primriei mun.Bli cu nota Pentru setul documentelor de licitaie, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii Primriamun.Bli(b) datele bancare: MinisterulFinanelor-TrezoreriadeStat

  30

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  (c) codul fiscal: 1007601003161 (d) contul de decontare : 226602(e) contul trezorerial: 420515101796401(f) codul bancii: TREZMD2X(g) trezoreria teritorial: MFTT-Bli

  Lipsa cererii de participare i neachitarea taxei pentru documentele de licitaie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta n cadrul procedurii respective de achiziie.

  ntocmireaofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu numr i dat de ieire, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:- pnla:10:00- pe:01.09.2015- pe adresa: mun.Bli str.Independenei,1 etajul 2, biroul 250Ofertelentrziate:. vorfirespinse.Termenuldevalabilitateaofertelor:30zile.

  Ofertelevorfideschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primriei mun.Bli i a reprezentanilor Participanilor la licitaie la: 01.09.2015; 10:00

  pe adresa: mun.Bli str.Independenei,1 etajul 3, biroul 311 Garaniapentruofert:Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de 1%. n form de:

  - Garaniebancarsau- Transferbancar.

  Plata prin transfer se va efectua n adresa Primriei mun.Bli, cu nota Garania pentru ofert la licitaia public nr. 773/15 din 01.09.2015, conform urmtoarelor detalii: (a) beneficiarul plii: _Primriamun.Bli(b) datele bancare: MinisterulFinanelor-TrezoreriadeStat(c) codul fiscal: 1007601003161 (d) contul de decontare : 226602(e) contul trezorerial: 461400000017301(f) condul bancii: TREZMD2X(g) trezoreria teritorial: MFTT-Bli

  Contractul nu intr sub incidena Acordului OMC.

  31

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic774/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:IMSPCentruldeSntateaVrzretiiNoi-Pituca

  2. IDNO: 1013609001904

  3. Tipprocedurachiziie: licitaiepublic

  4. Obiectul achiziiei:LucrrideconstrucieaedificiuluiCentruluideSntatePituca,s.pituca,raionulClrai

  5.CodCPV:45000000-7

  6.Datapublicriianunului de intenie:16.01.2015

  5. Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii Lucrrilordeconstruciea

  edificiuluiCentruluideSntatePituca,s.pituca,raionulClraiconform necesitilor IMSP CentruldeSntateVrzretiiNoi-Pituca (n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar din: sursele CNAM.

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind executarea urmtoarelor lucrri:

  Nr.d/o Cod CPV Denumirealucrrilorsolicitate

  Unitatea de msur Cantitatea

  Specificareatehnicdepli-nsolicitat,Standardede

  referin

  1. 45000000-7LucrrideconstrucieaedificiuluiCentruluideSntatePituca,s.pi-tuca,raionulClrai

  proiect 1 Conformlisteicantitilor delucrri

  7.Termenuldeexecutaresolicitati locul destinaieifinale:7luni;s.Pituca,raionulClrai.

  Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:

  Nr.d/o

  Denumirea documentului/cerinei Cerinefa de document Obligativitatea

  Scrisoare de naintare (DO-1) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Oferta (DO-2) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Garania pentru ofert(DO-3) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Declaraia privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Informaii generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  32

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Experiena similar (DO-7) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original).

  Autoritatea contractant solicit ca cerin minim pentru experiena similar (formularul DO-7), ncheierea i ndeplinirea n ultimii 3 ani cel puin a unui contract:

  a) cu o valoare egal sau mai mare dect valoarea viitorului contract; sau

  b) reconstrucia/construcia i darea n exploatare a unor obiecte de o capacitate similar

  Obligatoriu

  Informaii privind asocierea (DO-8) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care ex-ist careva forme asociere

  Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Se completeaz n cazul n care ex-ist careva forme de subcontractare

  Avizul Inspeciei de Stat n Construcii (DO-10) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Declaraia privind personalul de specialitate (DO-11)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Dotarea tehnic cu utilaj i echipamen (DO-12) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Grafic de execuie (DO-13) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (original)

  Obligatoriu

  Certificat de nregistrare/ Decizie de nregistrare Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Licena de activitate (inclusiv anexa la Licen). Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Ultimul raport financiar anual Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lichiditatea general (calcul) Confirmat prin tampila i semntura ofertantului.

  Lichiditatea general trebuie s fie > 100%.

  Obligatoriu

  Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Manualul calitii Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie).

  Se prezint integral.

  Obligatoriu

  Confirmarea deinerii a laboratoarelor proprii autorizate i acreditate n modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Recomandri din parte altor beneficiari Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie).

  Cel puin o recomandare.

  Obligatoriu

  Diriginte de antier (Certificat de atestare profe-sional)

  Confirmat prin tampila i semntura ofertantului (copie)

  Obligatoriu

  Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu

  33

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Perioada de garanie a lucrarilor (informaie) Min. __5_________ani

  Max. __10_________ani

  Obligatoriu

  Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani __96900,00______lei

  (n proporie de 0,3-0,6 din valoarea estimativ a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi atribuit)

  Obligatoriu

  Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiari-za cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:

  Denumireaautoritiicontractante: IMSPCentruldeSntateVrzretiiNoi-Pituca.Adresa: s.Pituca,raionulClrai

  Tel:024471321Fax:024471321E-mail:[email protected]e:MariaMacari,preedintele grupului de lucru

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indi-carea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 leipentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa s.Pituca,raionulClrai., cu nota Pentrusetuldocumentelordelicitaie, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii IMSPCSVrzretiiNoi-Pituca,(b) datele bancare MinisterulFinanelorTrezoreriadeStat;(c) codul fiscal 1013609001904;(d) contul de decontare 2264461002;(e) contul trezorerial 462500000500701;(f) contul bancar TREZMD2X;Lipsa cererii de participare i neachitarea taxei pentru documentele de licitaie lipsesc operatorul eco-nomicdedreptuldeadepuneofertancadrulproceduriirespectivedeachiziie.ntocmirea ofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu numr i dat de ieiere, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezenta-te:

  - pn la: 10:00- pe: 02.09.2015

  pe adresa:IMSPCentruldeSntateClrai,r-nulClrai,s.Pituca;Ofertelentrziate vor fi respinse.

  Termenuldevalabilitateaofertelor:30zileOfertelevorfideschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al

  34

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  IMSP CentruldeSntateVrzretiiNoi-Pitucai a reprezentanilor Participanilor la licitaie La: 02.09.2015; 10:00,

  pe adresa r-nulClrai,s.PitucaGaraniapentruofert:Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n valoare de 3 %. n form de:

  a) scrisoare de garanie bancar;

  b) transfer la contul autoritii;

  c) alte forme prevzute de legislaie.

  Plata prin transfer se va efectua n adresa IMSP CentruldeSntateVrzretiiNoi-Pituca,r-nulClrai,s.Pitucacu nota Garaniapentruofertlalicitaiapublicnr.774/15din02.09.2015, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii IMSPCSVrzretiiNoi-Pituca,(b) datele bancare MinisterulFinanelorTrezoreriadeStat;(c) codul fiscal 1013609001904;(d) contul de decontare 2264461002;(e) contul trezorerial 462500000500701;(f) contul bancar TREZMD2X;

  Contractul nu intr sub incidena Acordului OMC.

  35

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Licitaiapublic775/15

  1. Denumireaautoritiicontractante:PrimriaorauluiRcani

  2. IDNO: 1007601002821

  3. Tipprocedurachiziie:LicitaiePublic

  4. Obiectul achiziiei: Autogunoieracuncrcarealateralpentrutransportareadeeurilormenajere

  5. Cod CPV: 34144510-6

  6. Datapublicriianunuluideintenie:

  Aceast invitaie la licitaie este ntocmit n scopul achiziionrii Autogunoieracuncrcarea

  lateralpentrutransportareadeeurilormenajereconform necesitilor Primriaoraului

  Rcani (n continuare Cumprtor) pentru perioada bugetar 2015, este alocat suma necesar

  din: Ministerului mediului al RM

  Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la licitaie privind livrarea urmtoarelor bunuri :

  Nr.d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate

  Unitatea demsur Cantitatea

  Specificareatehnicdeplinsoli-citat,Standardedereferin

  1 34144511-3Autogunoiera cu ncrcarea latera-l pentru transportarea deeurilor

  menajereBuc. 1 buc. Tipul KO-440-1

  7. Termenuldelivraresolicitatiloculdestinaieifinale:lunaoctombrie,Primriaor. Rcani

  - Documentele/cerineledecalificarepentruoperatoriieconomiciincludurmtoarele:

  Nr.d/o Denumireadocumentului/cerinei Cerinesuplimentarefadedocument Obligativitatea

  Decizia de nregistrare a ntreprinderii sau Certificat de nregistrare a ntreprin-derii

  copie emis de Camera nregistrrii de Stat (Ministerul Dezvoltrii Infor-maionale), confirmat prin aplicarea semnturii i tampilei Participantului;

  Obligatoriu

  Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deintoare de cont Obligatoriu

  Certificat de efectuare sistematic a plii impozitelor,contribuiilor

  copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(-valabilitatea certificatului-conform cerinelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

  Obligatoriu

  36

 • 14 AUGUST 2015, MARI BULETINUL ACHIZIIILOR PUBLICE NR.62

  Ultimul raport financiar copie confirmat prin semntura i tampila participantului Obligatoriu

  Certificat de conformitate sau alt certifi-cat echivalent ce confirm calitatea bunurilor

  copia originalului, confirmat prin tampila i semntura Participantului; Obligatoriu

  Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n practici frauduloase i de corupere

  Conform F3.4 din Documentaia Stan-dard. Obligatoriu

  - Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i fami-liariza cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:

  Denumireaautoritiicontractante: PrimriaorauluiRcani

  Adresa: or.Rcanistr.31august4

  Tel:(0 256) 94441

  Fax:(0 256) 24664

  E-mail: [email protected]

  Numeleifunciapersoaneiresponsabile: Tulicii Serghei, specialist n domeniul achiziiilor publi-ce

  - Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu indi-carea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

  - Plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa PrimrieiorauluiRcani, cu nota Pen-tru setul documentelor de licitaie, conform urmtoarelor detalii:

  (a) beneficiarul plii__ PrimriaorauluiRcani

  (b) datele bancare: MinisterulFinanelor-TrezoreriadeStat

  (c) codul fiscal: 1007601002821

  (d) contul de decontare : 43051510179701

  (e) contul trezorerial: 226623

  (f) contul bancar: TREZMD2X

  (g) trezoreria teritorial: or.Rcani,str31August,36

  Lipsa cererii de participare i neachitarea taxei pentru documentele de licitaie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta n cadrul procedurii respective de achiziie.

  ntocmirea ofertelor: Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu nu-mr i dat de ieire, cu semntura persoanei responsabile, puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:

  - pnla:10:00

  - pe:01.09.2015

  - pe adresa: or.Rcani,str31August,4,Primariaor.Rcani

  37

 • 14 AUGUST 2015, MARI B