Anul XLVI 2001 STUDIA UNIVERSITATIS BABE¥â€ - BOLYAI PHILOLOGIA 1-2 EDITORIAL OFFICE: Gh. Bila¨â„¢cu no

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Anul XLVI 2001 STUDIA UNIVERSITATIS BABE¥â€ - BOLYAI PHILOLOGIA 1-2 EDITORIAL OFFICE:...

 • Anul XLVI 2001

  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ - BOLYAI

  PHILOLOGIA

  1-2

  EDITORIAL OFFICE: Gh. Bilașcu no. 24, 3400 Cluj-Napoca • Phone 064-40.53.52

  SUMAR - SOMMAIRE - CONTENTS - INHALT Ioan CREŢIU, Robert Frost - A Forfender of Fear • Robert Frost şi înfruntarea

  propriilor angoase ..........................................................................................................3 Liana Maria MOCAN, Le nom de la rose sous le signe du livre • The Name of the

  Rose under the Sign of the Book * Numele trandafirului sub semnul cărţii.......................................... ...................................................................................15

  Margareta SURDEANU, Paul Claudel et l'incarnation par la parole • Paul Claudel and the Embodiment through the Word * Paul Claudel şi întruparea prin cuvânt.............21

  Iulia MATEIU-INDREA, Une analyse des modalités au niveau des quatre premières séquences de "Voyage au bout de la nuit" de L.-F. Céline • An Analysis of Modality in the First Four Sequences of "Voyage at the End of the Night" by L.-F. Céline * O analiză a modalităţilor din primele patru secvenţe din “Călătorie la capătul nopţii” de L.-F. Céline ...............................................................39

  Viorel RUJEA, Las Residencias de Pablo Neruda • “Residence on Earth” by Pablo Neruda * "Şedere pe pãmânt" de Pablo Neruda .............................................................55

  Lucia GORGOI, Der Nihilismus Nietzschescher Prägung in den Jugendschriften von Emil M. Cioran • Nietzschean Nihilism in the Early Works of Emil M. Cioran * Nihilismul de factură nietzscheană în opera timpurie a lui Emil M. Cioran.............65

  Eugenia IRIMIAS, Funcţiile personajului în utopia modernă • The Functions of the Character in Modern Utopia ..........................................................................................77

  Liana MUTHU, Myth and Reality in the Mexican American Culture • Mit şi realitate în cultura mexicano-americană ......................................................................85

  Dorin CHIRA, Latin Loanwords * Cuvinte împrumutate din latină ....................................91

 • Stela ZDRENGHEA, Observaţii asupra latinităţii limbii române • On the Romance Character of Romanian..................................................................................................99

  Anca Luminița GREERE, Cause and Control of Ambiguities * Cauza şi controlul ambiguităţilor.............................................................................................................111

  Anda-Elena CREȚIU, General Language vs. Language for Specific Purposes - an LSP Perspective on the Language used in Arts -• Limbă şi limbaj de specialitate - o perspectivă aplicativă asupra limbii folosite în domeniul artelor vizuale........................................................................................................................123

  Emilia MUNCACIU-CODARCEA, Frauensprache - Männersprache. Eine Soziolinguistische Untersuchung • The Language of Women and Men. A Sociolinguistic Research * Limbajul femeilor şi al bărbaţilor. O cercetare sociolingvistică ..........................................................................................................131

  Mihaela MUDURE, Gender and Power in Bread Givers by Anzia Yezierska • Gen şi putere în Cei care dau pâinea de Anzia Yezierska ................................................149

  Mihaela SANDU, Analiza unei ştiri din ziar din perspectivă semiotică * The Analysis of a Newspaper Report from a Semiotic Perspective • Die analyse einer zeitungsnachricht aus semiotischem blickpunkt ...................................................157

  Denisa OPREA, Adjectiv sau adverb? * Adjective or Adverb? • Adjectif ou adverbe?.....................................................................................................................165

  Roxana MARCU, La polyisotopie publicitaire et le processus de lecture * The Polyisotopy of Advertising and the Reading Process * Poli-izotopia publicitară şi procesul lecturii......................................................................................................171

  Gheorghe PETRUŞAN, Vázlat a magyarországi románokról • On the Romanian Community in Hungary Despre românii din Ungaria..........................................179

  Ana HOŢOPAN, The Role of Calendar Holidays with the Romanians in Hungary • Rolul sărbătorilor calendaristice la românii din Ungaria ...........................................215

  Corneliu NICOLESCU, The Second Oldest Profession and the Scholarly Spy in John Le Carré's Novels * A doua cea mai veche profesie şi spionul erudit din romanele lui John Le Carré........................................................................................225

  Olga FARKAS, Europäische werte im programmangebot einer pädagogischen hochschule • European Values Included in the Educational Programs of a Pedagogical Faculty. European Values: Quality, Morality * Valori europene incluse în programele educaţionale ale unei facultăți pedagogice. Valori europene: calitate, moralitate ......................................................................................................231

  L I B R I Ş t e f a n G e n c ă r ă u, I. L. Caragiale. Numărul ca expresie a hazardului,

  Editura Motiv, Cluj-Napoca, 208 p. (EMA ILEANA-ADAM).................................249 I o a n C r e ţ i u, Teoria şi practica traducerii, Editura Echinox, 1999, 240 p.,

  VADE MECUM, Editura Echinox, 1999, 159 p. (ANDA-ELENA CREȚIU).............252

 • ANUL XLVI 2001

  S T U D I A UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

  PHILOLOGIA

  3

  EDITORIAL OFFICE: Republicii no. 24, 3400 Cluj-Napoca • Phone 064-40.53.52

  SUMAR - CONTENTS - SOMMAIRE - SOMARIO - INHALT Profesorul MIRCEA ZDRENGHEA (1914-2001) (G. Gruiţă)....................................... 3 Professor MIRCEA ZDRENGHEA (1914-2001) (G. Gruiţă) ........................................ 5 Lista publicaţiilor profesorului MIRCEA ZDRENGHEA.............................................. 7 Profesorul D.D. DRAŞOVEANU (Ştefan Oltean) ....................................................... 11 Profesorul D.D. DRAŞOVEANU (G.G. Neamţu, Ştefan Gencărău)............................ 13 Professor D.D. DRAŞOVEANU (G.G. Neamţu, Ştefan Gencărău) ............................. 17 Lista publicaţiilor profesorului D.D. DRAŞOVEANU / D. D. DRAŞOVEANU:

  publications ........................................................................................................... 23

  Ştefan OLTEAN, Observaţii cu privire la denotaţia întrebărilor • On the Denotation of Questions ........................................................................................ 27

  Cristophe BRESOLI, L’Atlas Linguistique Roumain de Sever Pop et Emil Petrovici: une contribution essentielle à la dialectologie romane * The Romanian Linguistic Atlas by Sever Pop and Emil Petrovici: An Essential Contribution to Romance Dialectology * Atlasul lingvistic român de Sever Pop și Emil Petrovici : o contribuție esențială la dialectologia romanică.............. 37

  Elena DRAGOŞ, Funcţii argumentative ale enunţurilor autonime (cu privire specială asupra Amintirilor lui Ion Creangă) • The Argumentative Functions of Proverbs (with particular reference to Ion Creangă's "Memories of My Boyhood") .............................................................................................................. 49

 • C. MILAS, Disocieri în vocabularul actual * Dissociations in Contemporary Vocabulary ............................................................................................................ 59

  G.G. NEAMŢU, Formele verbale nepersonale - sensuri noţionale sau calificative? • The Impersonal Verbal Forms - Notional or Qualifying Meanings? ............................................................................................................. 71

  Frieda EDELSTEIN, Beatrice TĂTARU, Despre propoziţia circumstanţială de mod propriu-zisă în limba latină * On the Modal Clause in Latin.................... 79

  Daiana CUIBUS, Asupra reflexivelor * On Reflexive Forms ...................................... 87

  Adela SILLER, Despre fonemele ⎥ Č⎥ ŞI ⎥Ğ⎥urmate de semivocale palatale * On the Phonemes ⎥ Č⎥ and ⎥Ğ⎥ Followed by Palatal Semivowels........................ 89

  Maria ALDEA, Poetica ilocuţionară: analiza unei fraze exclamative în context poetic (II) * Illocutionary Poetics: the Analysis of an Exclamative Phrase in a Poetical Context (II) ............................................................................ 97

  Ioan BACIU, Morphologie roumaine, morphologie romane • Morfologie română, morfologie romanică * Romanian Morphology, Romance Morphology............... 101

  Ligia-Stela FLOREA, La phrase et son au-delà, deux univers disjoints • Sentence and Discourse: Are They Dichotomic Categories? * Propoziția și discursul: două universuri disjuncte?................................................................... 107

  G. GRUIŢĂ, Exprimarea lingvistică a politeţii • The Linguistic Expression of Politeness..........................................................................................