ANG BAG-ONG PAKIGSAAD - Resources For ... nga nagaingon, Bangon, ug dad-a ang gamay nga bata ug ang

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG BAG-ONG PAKIGSAAD - Resources For ... nga nagaingon, Bangon, ug dad-a ang gamay nga bata ug ang

 • ANG BAG-ONG

  PAKIGSAAD

  Pinasikad sa Teksto Gikan sa

  Authorized Version

 • ANG BAG-ONG PAKIGSAAD Pinasikad sa Teksto

  Gikan sa Authorized Version

  .

  April 2004 Fourth Edition First Printing

  Published by:

  Filipino Resource for Evangelism and Edification (FREE), Inc. Iligan City, Philippines Tel. No. (063)223-7827

 • KAPITULO 1

  ANG basahon sa kaliwatan ni Jesus Cristo, ang lalaking anak ni David, ang lalaking anak ni Abraham.

  2 Si Abraham nanganak ni Isaac; ug si Isaac nanganak ni Jacob; ug si Jacob nanganak ni Judas ug sa iyang mga lalaking igsoon;

  3 Ug si Judas nanganak ni Fares ug Zara diha kang Tamar; ug si Fares nanganak ni Esrom; ug si Esrom nanga- nak ni Aram;

  4 Ug si Aram nanganak ni Aminadab; ug si Aminadab nanganak ni Naasson; ug si Naasson nanganak ni Salmon;

  5 Ug si Salmon nanganak ni Booz diha kang Racab; ug si Booz nanganak ni Obed diha kang Ruth; ug si Obed nanganak ni Jesse;

  6 Ug si Jesse nanganak ni David ang hari; ug si David ang hari nanganak ni Solomon diha kaniya nga kanhi asawa ni Urias;

  7 Ug si Solomon nanganak ni Robo- am; ug si Roboam nanganak ni Abia; ug si Abia nanganak ni Asa;

  8 Ug si Asa nanganak ni Josafat; ug si Josafat nanganak ni Joram; ug si Joram nanganak ni Ozias;

  9 Ug si Ozias nanganak ni Joatam; ug si Joatam nanganak ni Acaz; ug si Acaz nanganak ni Ezekias;

  10 Ug si Ezekias nanganak ni Manas- ses; ug si Manasses nanganak ni Amon; ug si Amon nanganak ni Josias;

  11 Ug si Josias nanganak ni Jeconias ug sa iyang mga igsoong lalaki, sa hapit na ang panahon nga sila gidala palayo ngadto sa Babilonia:

  12 Ug human sila gidala ngadto sa Ba- bilonia, si Jeconias nanganak ni Salatiel; ug si Salatiel nanganak ni Zorobabel;

  13 Ug si Zorobabel nanganak ni Abi- ud; ug si Abiud nanganak ni Eliakim; ug si Eliakim nanganak ni Azor;

  14 Ug si Azor nanganak ni Sadoc; ug si Sadoc nanganak ni Acim; ug si Acim nanganak ni Eliud;

  15 Ug si Eliud nanganak ni Eleazar; ug si Eleazar nanganak ni Mattan; ug si Mattan nanganak ni Jacob;

  16 Ug si Jacob nanganak ni Jose ang bana ni Maria, diha kang kinsa natawo si Jesus, kinsa gitawag nga Cristo.

  17 Busa ang tanang kaliwatan gikan ni Abraham ngadto ni David napulo ug upat ka kaliwatan; ug gikan ni David hangtud sa pagdala pahilayo ngadto sa Babilonia napulo ug upat ka kaliwatan; ug gikan sa pagdala pahilayo ngadto sa Babilonia hangtud ni Cristo napulo ug upat ka kaliwatan.

  18 Karon ang pagkatawo ni Jesus Cristo nahitabo sa ingon niini nga paa- gi: Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslonon ngadto ni Jose, sa wala pa sila magtipon, siya nakaplagan nga nagsamkon sa bata tungod sa Balaang Espiritu.

  19 Unya si Jose nga iyang bana, ingon nga usa ka matarung nga tawo, ug dili buot mohimo kaniya nga pa- nag-ingnan sa katawhan, nakahunahu- na sa pagsalikway kaniya sa tago.

  20 Apan samtang siya naghunahuna ni- ining mga butanga, tan-awa, ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka damgo, nga nagaingon, Jose, ikaw nga lalaking anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat ni Maria nga imong asawa: kay kanang gipanamkon diha kaniya iya sa Balaang Espiritu.

  21 Ug siya magahimugso sa usa ka lalaking anak, ug ikaw magatawag

  ANG MAAYONG BALITA SUMALA NI

  MATEO

 • 4

  sa iyang ngalan nga JESUS: kay siya moluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.

  22 Karon kining tanan nahitabo, aron matuman kining gikasulti sa Ginoo pi- naagi sa profeta, nga nagaingon,

  23 Tan-awa, usa ka birhen magasam- kon sa usa ka bata, ug magahimugso sa usa ka lalaking anak, ug sila magtawag sa iyang ngalan Emmanuel, nga ang hubad, ang Dios uban kanato.

  24 Unya si Jose sa diha nga gibangon gikan sa pagkatulog mihimo ingon sa gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo, ug gidawat niya ang iyang asawa:

  25 Ug wala mohilabot kaniya hang- tud nga siya nakahimugso sa iyang kinamagulangan nga lalaking anak: ug siya mitawag sa iyang ngalan nga JESUS.

  KAPITULO 2

  KARON sa diha nga si Jesus nata-wo sa Betlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herod ang hari, tan-awa, dihay miabot nga manggialamon nga mga tawo gikan sa silangan ngadto sa Jerusalem,

  2 Nga nagaingon, Hain ba siya nga natawo nga Hari sa mga Judio? kay kami nakakita sa iyang bituon sa sila- ngan, ug nanganhi aron sa pagsimba kaniya.

  3 Sa diha nga si Herod ang hari na- kadungog niining mga butanga, siya nasamok, ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya.

  4 Ug sa diha nga siya nakatigom pagtingob sa tanang pangulong mga pari ug mga escriba sa katawhan, siya misukna kanila kon asa gayud si Cristo matawo.

  5 Ug sila miingon ngadto kaniya, Sa Betlehem sa Judea: kay mao kini ang nahisulat pinaagi sa profeta,

  6 Ug ikaw Betlehem, sa yuta sa Juda, dili mao ang pinakagamay sa mga prin- sipe sa Juda: kay gikan kanimo moabot ang usa ka Gobernador, nga magadu- mala sa akong katawhan nga Israel.

  7 Unya si Herod, sa diha nga siya sa pribado nakapatawag sa manggiala- mon nga mga tawo, nangutana kanila sa tukma unsa nga panahon ang bituon mipakita.

  8 Ug siya mipadala kanila ngadto sa Betlehem, ug miingon, Pangadto ug pa- ngitaa nga makugihon ang gamay nga bata; ug sa diha nga kamo makakaplag kaniya, dalhi ako og pulong pag-usab, aron ako moadto ug mosimba usab kaniya.

  9 Sa diha nga sila nakadungog sa hari, sila migikan; ug, tan-awa, ang bituon, nga ilang nakita sa silangan, miuna kanila, hangtud kini miabot ug mihunong sa ibabaw diin ang gamay nga bata nahimutang.

  10 Sa diha nga sila nakakita sa bitu- on, sila nangalipay uban sa hilabihan kadaku nga kalipay.

  11 Ug sa diha nga sila miabot sulod sa balay, sila nakakita sa gamay nga bata uban ni Maria nga iyang inahan, ug nanghapa, ug misimba kaniya: ug sa diha nga sila nakaabli sa ilang mga bahandi, sila mihalad ngadto kaniya sa mga gasa; bulawan, ug frankinsenso, ug mirra.

  12 Ug ingon nga napasidan-an sa Dios diha sa usa ka damgo nga sila kina- hanglan dili mobalik ngadto ni Herod, sila migikan ngadto sa ilang kaugali- ngon nga nasud sa lain nga dalan.

  13 Ug sa diha nga sila nakagikan, tan-awa, ang anghel sa Ginoo nagapaki- ta ngadto ni Jose diha sa usa ka damgo, nga nagaingon, Bangon, ug dad-a ang gamay nga bata ug ang iyang inahan, ug ikyas ngadto sa Ehipto, ug didto ikaw hangtud nga ako modala kanimo og pulong: kay si Herod mangita sa gamay nga bata aron sa pagpatay kaniya.

  14 Ug sa diha nga siya mibangon, si- ya mikuha sa gamay nga bata ug iyang inahan nianang gabhiona, ug migikan ngadto sa Ehipto:

  15 Ug didto hangtud sa kamatayon ni Herod: aron kini matuman ang na- sulti sa Ginoo pinaagi sa profeta, nga

  MATEO 1:22

 • 5

  MATEO 3:11

  nagaingon, Gikan sa Ehipto ako nagta- wag sa akong lalaking anak.

  16 Unya si Herod, sa diha nga siya nakakita nga siya gibinuangan sa mang- gialamon nga mga tawo, napungot sa hilabihan, ug mipadala, ug mipapatay sa tanang mga bata nga didto sa Betle- hem, ug sa tanan nga kayutaan niini, gikan sa duha ka tuig ang panuigon ug paubos, sumala sa panahon nga siya tukma nga nakapangutana sa manggi- alamon nga mga tawo.

  17 Unya natuman ang nasulti pi- naagi ni Jeremias ang profeta, nga nagaingon,

  18 Sa Rama dihay usa ka tingog nga nadungog, pagbangotan, ug pagda- ngoyngoy, ug dakung kasub-anan, si Raquel nagadangoyngoy alang sa iyang kabataan, ug dili buot nga lipayon, tu- ngod kay sila wala na.

  19 Apan sa diha nga si Herod patay na, tan-awa, usa ka anghel sa Ginoo na- gapakita diha sa usa ka damgo ngadto ni Jose sa Ehipto,

  20 Nga nagaingon, Bangon, ug dalha ang gamay nga bata ug ang iyang ina- han, ug adto ngadto sa yuta sa Israel: kay sila patay na nga nagapangita sa kinabuhi sa gamay nga bata.

  21 Ug siya mibangon, ug midala sa gamay nga bata ug sa iyang inahan, ug miabot ngadto sa yuta sa Israel.

  22 Apan sa diha nga siya nakadungog nga si Arquelao mihari sa Judea puli sa iyang amahan nga si Herod, siya nahadlok sa pag-adto didto: hinuon, ingon nga napasidan-an sa Dios diha sa usa ka damgo, siya mitipas ngadto sa mga bahin sa Galilea:

  23 Ug siya nahiabot ug mipuyo sa usa ka syudad nga gitawag og Nazaret: aron kini matuman ang nasulti pinaagi sa mga profeta, Siya pagatawgon nga usa ka Nazareno.

  KAPITULO 3

  NIADTO nga mga adlawa miabot si Juan ang Baptis, nga nagawali diha sa kamingawan sa Judea,

  2 Ug nagaingon, Paghinulsol kamo: kay ang gingharian sa langit haduol na.

  3 Kay kini siya mao ang nahisgotan pi- naagi ni profeta Esaias, nga nagaingon, Ang tingog sa usa nga nagasinggit diha sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, himoa ang iyang mga agianan nga matul-id.

  4 Ug ang maong Juan nagsul-ob sa iyang sapot gikan sa balhibo sa kamel, ug usa ka bakos nga hinimo sa panit palibot sa iyang hawak; ug ang iyang pagkaon mga dulon ug ihalas nga dugos.

  5 Unya miadto ngadto kaniya ang Je- rusalem, ug ang tibuok Judea, ug ang tanang dapit palibot sa Jordan,

  6 Ug gibaptismohan niya diha sa Jor- dan, nga nagasugid sa ilang mga sala.

  7 Apan sa diha nga siya nakakita nga daghan sa mga Fariseo ug mga Saduceo nangadto sa iyang baptismo, siya miingon ngadto kanila, O kaliwat sa mga halas nga malala, kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa paglikay gikan sa kapungot nga umaabot?

  8 Busa pagdala og mga bunga nga nahiangay alang sa paghinulsol:

  9 Ug ayaw paghunahuna sa pag-i- ngon sulod sa inyong mga kaugali- ngon, Kami nakaangkon ni Abraham nga among amahan: kay ako mag

Related documents