68
ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ 2015 Adriana Mihai Adina Marincea Love Ekenberg

ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ

2015

Adriana MihaiAdina Marincea

Love Ekenberg

Page 2: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂcercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC - Median Research Centre, București, România pentru eGovlab, Departamentul de Computer and Systems Sciences, Universitatea din Stockholm

Adriana Mihai, Median Research Centre*Adina Marincea, Median Research Centre

Love Ekenberg, Universitatea din Stockholm și IIASA

* Autorii au contribuit în egală măsură la realizarea raportului, prin urmare sunt enumerați în ordine alfabetică inversă.

Page 3: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

CUPRINS

INTRODUCERE 3

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL 8

PRINCIPALII STAKEHOLDERI 15

S.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A. 15 Statulromân 19 Comunitatealocală 21 Opiniapublicăşisocietateacivilă 23

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ 25

AnalizadecizionalăşiDecideIT 25 StudiianterioarecarefolosescDecideIT 26 MetodologiastudiuluidecazRoşiaMontană 28 Analizasurselorprimareşistabilireacriteriilorşisubcriteriilor 28 DefinireaalternativelordedezvoltarepentruRoşiaMontană 30 Atribuireadevalorişiponderiarboreluimulticriterial 34

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR 37

Scenariul1-evaluareanediscriminatorieaprincipalelorcriterii 37 Scenariul2-graduldeinteresacordatcriteriilorîndocumentele

consultate 40 Scenariul3-potențialuldeîmbunătățireacredibilitățiiproiectului 43 Scenariul4-interesulstatuluiromân 44 Scenariul5-interesulsocietățiicivileşialoponențilorlocali 47 Scenariul6-intereselocale,naționaleşitransfrontaliere 48 Scenariul7-interesulcomunitățiilocale 51 Scenariul8-transparențaşiinteresulcetățeanului 53 Scenariul9-prevederileproiectuluidelegeîndomeniul

minerituluidin2013 55 Altescenariipropuseîndezbaterilepublice 59 Limitelecercetării 59

CONCLUZII 61

REFERINŢE 63

Page 4: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC
Page 5: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

INTRODUCERE

ObiectulprezenteicercetăriîntreprinsedeMRC-MedianResearchCentre,pentrueGovlablaDepartamentuldeComputerandSystemsSciencesdelaUniversitateadinStockholm,esteoanalizăadecizieiîncazulexploatăriideaurdelaRoşiaMontanăşiomodelareaprocesuluideluareadecizieipublicebazatăpetehnologiainformației.NecesitateaşiutilitateauneianalizestructurateadatelordisponibilereferitoarelacazulRoşiaMontanăsuntresimțiteînsferapublicăromânească.Înultimii15aniauavutlocdezbateriaprinseşitensiuniîntrecetățeni,jurnalişti,reprezentanțiaiPreşedinției,GuvernuluişiParlamentului,actoriaisocietățiicivileşireprezentanțicorporativi.UnuldintremotiveesteacelacăpărțileinteresateaufurnizatadeseainformațiişiopiniicontradictoriicuprivirelabeneficiileşiriscurilepecarelepresupuneexploatareaminereuriloraurifereşiargentiferepebazădecianurădinMunțiiApuseni.ProiectulîncăaşteaptăaprobăridinparteaGuvernuluiRomâniei,întârzierecareareimpactasuprasatuluiRoşiaMontanăşiacomunității,precumşiasuprainvestițiilorrealizatepânăînprezentdecompanie.Înprezent,legiuitoriiromâniîncăseconfruntăcuobstacolevizibileînluareauneideciziicuprivirelaexploatare,întimpcecompaniafacepresiunipentruorezoluțieprin“dialogpozitivcufactoriidedecizie”1.

ProiectulRoşiaMontanăsereferălaplanuriledeexploatareşiprelucrareaminereurilorauro-argentiferedinzonaRoşiaMontană,înMunțiiApuseni,România,folosindotehnologiebazatăpecianură,decătretitularullicențeideexploatare,S.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.(denumitaîncontinuareRMGC).PrincipaliiacționarisuntcompaniaminierădestatCompaniaNaționalăaCuprului,AuruluişiFierului“MINVEST”S.A.Deva2,cu19,31%,şiGabrielResourcesLtd.cusediulînCanada,cu80.69%dinacțiuni.Înmarepartedincauzanerespectăriilegislațieiromâneşticuprivirelaaspecteledemediu,societateacomercialănuaobținuttoateautorizațiilenecesarepentruaîncepeexploatarea.Încădelaacordarealicențeideexploatareîn1999CompanieiNaționaleaCuprului,AuruluişiFierului“MINVEST”S.A.Deva,şitransferareaacesteianoucreateiS.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.(RMGC)în2000,proiectulafostpromovatdecompanieprinlobbyinstituționalşicampaniidePRextinseînmass-media,punândaccentulpepotențialulsăueconomic,beneficiilesocialeşiculturalepentrucomunitatealocalăşipentrustatulromân.Dupăoseriederenegocierialecondițiilorneprofitabilestipulateîncontractulinițialdelicență,GuvernulRomâniei estimează

1 Gabrielseeksamicableresolutionoverminingdispute,comunicatdepresă,20ianuarie2015.http://gabrielresources.com/documents/GBURelease_Amicableresolutionsought_200115.pdf

2 FostaRegiaAutonomăaCupruluiDeva,până1998.

Page 6: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

unbeneficiudirectdeaproape5,2miliardeUSD,careincluderedevențepentruaurşiargint,dividendepentrustatulromâncaacționar,impozitulpevenitşicontribuțiisocialepentruangajați.

Cutoateacestea,riscuriledemediualeexploatărilorpebazăpecianuri,amenințareapatrimoniuluiculturalşiaaltorindustriidinzonă,exproprierileforțate,precumşisuspiciuniledecorupțieşilipsadetransparențăaacordurilordintrestatşicompanieaustârnitopozițiacetățeanuluiderândşiaorganizațiilornon-guvernamentalefațădeproiect.AlburnusMaior,ONG-ulfondatdeopartedintrelocuitoriidinRoşiaMontanăceseopunproiectului,ademaratde-alungultimpuluioseriedeacțiuniînjustițieîmpotrivaunuinumărdeautorizațiidemediuşiavizearheologiceacordatedeinstituțiilejudețeneşiministere.Înplus,inițiativecarevizeazăcreştereagraduluideconştientizareşiparticiparecivicăauavutlocatâtînRoşiaMontană,undearelocanualfestivalulactivistFânFest,câtşiîntoatățara,undeaufostorganizatedezbateripublice,expozițiideartăşiinvestigațiiorganizatedeuniversitățişialteinstitutedecercetare,activişti,jurnalişti,şiartişti.Vârfulopozițieicetățenilorfațădeproiectafostreprezentatdeprotesteledestradădintoamnaanului2013,declanşatedeunproiectdelegeîndomeniulminerituluiavansatdePrim-ministrulRomânieişicoalițiadeguvernământUniuneaSocial-Liberală,proiectcarearficreatuncadrujuridicfavorabilpentruîncepereaexploatării.Înpofidatăceriipreseimainstreamcuprivirelaaceastătemă,auapărutonlineşiaudevenitdinceîncevizibileşidiscutatedatevaloroaseşimaterialesecretizateanterior,cumarfilicențadeexploataredin1999.

Opiniileînrândulcetățenilorrămânîmpărțite.PreşedinteleRomânieiasugeratunreferendumnaționalpeaceastătemăîn2013,însăpropunereaafostrespinsăînParlament.Unsondajdeopiniecomandatdeopublicațiedeştirişirealizatînseptembrie2013aarătatcă95%dintreromâniauurmăritrapoartelepeaceastătemă3.52%dintrerespondențiaudeclaratcădoarprincontinuareaexploatăriidelaRoşiaMontanăsepotasiguralocuridemuncăstabilepentrucomunitatealocală,întimpce35%credcăzonasepoatedezvoltaprinturism,încazulîncareproiectulnuserealizează.

Controversaproiectuluii-adeterminatpeoficialiiromânisătratezesubiectulcuprecauțieîncampaniileelectoraledesfăşurateînultimuldeceniu,discursulloroscilândîntreaccentuareanevoiloreconomicealeRomânieişiabeneficiilorprovenitedinurmaexploatăriiresurselelorsalenaturale,şidezaprobareafațădeexploatareacucianuri.Amânareadecizieiprivind

3 CătălinAugustinStoica,“OpiniapublicădespreProiectulRoşiaMontanăşiGazeledeşist”,11decembrie2013,Voxpublica,http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/opinia-publica-despre-proiectul-rosia-montana-si-gazele-de-sist-101065.html

Page 7: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

începereaexploatăriipoatefimotivatădeimpedimentelelegislativeactuale,delipsadeclaritateînceeacepriveşteargumenteleoferitedeambelepărțişideopozițiacetățenilorcuprivirelaproiect.

Cercetareadefață,susținutădeUniversitateadinStockholm4şideMedianResearchCentre,esteoprimăîncercaredesistematizareaprincipalelorargumenteemisedepărțileimplicate(companie,statulromân,societateacivilă,comunitatealocală,experțişicetățeni).AutoriiprezentuluistudiusuntdepărerecăceamaipotrivitămetodădeanalizăadatelorîncazulproiectuluipropuspentruexploatareadelaRoşiaMontană,precumşiaalternativelordiscutateînsferapublică,esteanalizamulticriterialăaprocesuluidecizional5.Aceastămetodăştiințificăpoateservilegiuitorilorromâniînprocesuldecântărireadatelorpentruluareauneideciziiinclusiveşiechidistante.

Înceleceurmează,vomprezentaunscurtistoricalprocesuluidecizionalîncazulexploatăriiminereuluiauro-argentiferdelaRoşiaMontană,urmatdeodescriereaprincipalilorstakeholderiimplicațiînacestcaz.Încontinuare,vomexplicametodadeanalizădecizionalăadatelorprovenitedinsurseleconsultate,stabilireacriteriilorşisubcriteriilordeevaluareadatelorşiutilitateasoftware-uluiDecideIT.Înceledinurmă,vomdiscutarezultateleanalizei,precumşiierarhiaalternativelorînfuncțiedeposibilelescenariidesprinsedindocumentațiaconsultatăşidinintereselestakeholderilor.

4 FinanțatădingrantulSwedishResearchCouncilFORMAS2011-3313-20412-31şidinfondurilestrategiceICT—TheNextGenerationaleGuvernuluisuedez.

5 Multi-criteriadecision-makinganalysis(MCDA).AsevedeaşiMihai,A.;Marincea,A.;Ekenberg,L.AMCDMAnalysisoftheRoşiaMontanăGoldMiningProject.Sustainability2015,7,7261-7288.

Page 8: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

8

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

MedianResearchCentreatrecutînrevistăprincipaliipaşifăcuțiîncazulRoşiaMontanădecătrestakeholderi6,delaacordurileşiautorizațiileoficiale,ladeclarațiipoliticecarefieauîmpinsproiectulînainte,fiel-aublocatdincauzariscurilorpolitice,socialesaudemediu.

1995: GabrielResourcesNLcâştigălicitațiaorganizatădecompaniadestatRegiaAutonomăaCupruluiDevapentruoasociereînexploatareasteriluluivechidelaRoşiaMontanăşiGurabarza-Brad;documentațiaaratăcălicitațiaafostcâştigatăpe4septembrie,însălansareaoficialăîntr-unziarpublicaoferteidecătrecompaniaromâneascăafostemisăpe5septembrie.

1996: GabrielResourcesLtdşiRegiaAutonomăaCupruluiDevastabilescactivitățileşiobiectiveleasocieriiprintr-unactadițional7careinclude,alăturidetestareaprobelorpentruexploatareasteriluluivechi,alteactivitățiminierealedepozitelorneexploatatedelaRoşiaMontană,pentrucarenuaveaulicență.Unmemorandumcaredescrieactivitățileacestuijoint-venture,posibilitateadeaexploataalteperimetreinclusivînRoşiaMontană,precumşievoluțiaacțiunilordincadrulnoucreateiS.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.8,afostprezentatşisemnatdeMinisterulIndustrieişiComerțuluidelaaceavreme.Memorandumulspecifică,deasemenea,căGabrielResourcesLimitedainvestitdejapeste1miliondedolaripentruprelevareaprobelordinsterilulvechi,dovedindresurseletehnologiceşifinanciaredecaredispunepentruexploatăriextinse.

1998: Guvernulromânadoptănoualegeaminerituluinr.61/1998.Îndecembrie1998,acorduldelicențăpentruexploatareadepozitelorînperimetrulimitatlaRoşiaMontanăesteacordatăcompanieidestatCompaniaNaționalăaCuprului,AuruluişiFierului“Minvest”S.A.(fostaRegiaAutonomăaCupruluiDeva).Acorduldelicențăestevalidatprintr-oHotărâreaGuvernuluinr.458/1999,semnatădePrim-ministruldelaaceavreme,deMinisterul

6 RalucaToma,TimelineRoşiaMontană,3noiembrie2013,http://www.openpolitics.ro/Roşia-Montană/timeline-Roşia-Montană.html

7 http://www.documentcloud.org/documents/782246-Roşia-Montană-acte-premergatoare.html#document/p1

8 Documentularatăcumparticipareastatuluis-adiminuatîntimp,încadrulRoşiaMontanăGoldCorporation;în1997,GabrielResourcesLimiteddeținea65%dinacțiuni,întimpceRegiaAutonomăaCupruluiDevadeținea33,8%.Altecompaniimiciromâneştidețineaurestul.Înanul2000,GabrielResourcesLimiteddeținea80%dincompanieşiCompaniaNaționalăaCuprului,AuruluişiFierului“Minvest”S.A.deținutădestatavea19,31%.

Page 9: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

9

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

IndustrieişiComerțului,MinisterulFinanțelorşidirectorulAgențieiNaționalepentruResurseMinerale(ANRM).Acorduldelicență-inclusivloculexactşiperimetreledeexploatare-şicontractelesaleadiționalerămânsecretizatepânăînanul2013.

2000: TransferullicențeideexploataredelaCompaniaNaționalăaCuprului,AuruluişiFierului“Minvest”S.A.cătrecompaniamixtăS.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.esteaprobatdeANRMşidecătreguvern.

Înacelaşian,localniciişiproprietariideterenuridinRoşiaMontanăcareseopunproiectuluiminierseasociazăşiformeazăunONG,AlburnusMaior,carevafiovoceactivăşiunwatchdogpentruapărareadreptuluilaproprietate,conservareapeisajuluinaturaldinzonăşilegalitateapermiseloremisedeinstituțiilocalesaunaționalecuprivirelaproiect.

2001-2002: RMGClanseazăprimulstudiudefezabilitatepentruexploatareadelaRoşiaMontană,după4anidecercetaregeologicăşiforajegeotehniceînzonă;propunereadeexploatareconstăîn20demilioanedetonedemineralecareurmeazăsăfieprelucrateanualîn4carieredinmasiveleCetate,Cârnic,Jig-VăidoaiaşiOrlea,cu“conținutmediude1,46g/tAuşi6,9g/tAg,reprezentând10,1milioanedeuncii(314t)Auşi47,6milioanedeuncii(1480t)Ag-metalelaloculdeexploatare”9.Procesultehnologicimplicăsablaregropi,leşierecucianurăaminereuluiîntr-oinstalațiedeproces,şieliberareacianuriidesodiuneutralizatăîntr-oinstalațiededecantare,înspateleunuibarajdinpiatră.Zonavizatădecompaniearavea2388ha,dincare1346hasuntdestinatepentruexploatareşi300hapentruiazuldedecantareşibaraj.Exploatareapresupunerelocareaşistrămutareaa960defamiliidintreisate-RoşiaMontană,CornaşiGuraCornei,caseşicimitire,distrugereaapatrumasiveşipeisajenaturale,clădirişibiserici10.UnplandestrămutareşirelocareestedeschisdezbaterilorpubliceşiprivateîntrereprezentanțiiRMGCşifamiliilelocaleafectate.

2002: PartidulRomâniaMare(PRM)depuneomoțiuneprincareseopuneproiectuluiînParlamentşideschidedezbatereadinjurullegalitățiiprocedurilordelicențiere.Moțiuneacerea:interzicereacianurăriiauruluişiorientareacătretehnologiiledemineritsigurepentrumediu;respectareadreptuluilaproprietatealcetățenilordinzonă;unprocescorectşitransparentdeinformarepublicăasupraproiectului.MinisterulIndustrieişiComerțuluiareo

9 RoşiaMontanăGoldCorporation,GeologiaRoşieiMontane,http://en.rmgc.ro/Roşia-Montană-project/geology.html

10 Memorandum,RoşiaMontanăGoldCorporation2004.www.mmediu.ro/protectia_mediului/Roşia_Montană/pdf/memoriu_prezentare.pdf

Page 10: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

10

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

pozițiefavorabilăproiectului,insistândasuprafaptuluicăresurseleartrebuiexploatate şică“utilizareacianuriiînprelucrareaminereuluideaurşiargint,cuconcentrațiescăzută estemetodaceamaiutilizatăînîntreagalume”.Problemecumarfia)costurilesociale şidemediu,b)riscurileridicatedelipsaexperiențeiminiereanterioareainvestitorilor, c)distrugereavestigiilorarheologiceromane,d)lipsadegaranțiifinanciarepentrupunerea înaplicareşiîncheiereaîncondițiidesiguranțăaproiectului,aufostdiscutateînplenînCameraDeputaților.Moțiuneaafostrespinsăcu65devoturipentruşi188voturi împotrivă,printreacesteadinurmănumărându-secelealeDeputațilordinparteaPartiduluiDemocrat(PD),PartiduluiNaționalLiberal(PNL)şiUniuniiDemocrateaMaghiarilordinRomânia(UDMR).Totînanul2002,ONG-ulAlburnusMaiorlanseazăcampania“Salvați RoşiaMontană”împotrivaproiectuluişiimpactuluiacestuiaasupramediului,patrimoniuluicultural(galeriileantice,clădiriledepatrimoniu),precumşiasupracomunitățiilocaleşiaproprietarilordinzonă.

2003: ArelocprimaîncercaredeevaluareariscurilorşibeneficiilorproiectuluipropusdeRMGC.Prim-ministrulsolicităParlamentuluisănumeascăocomisiespecialăpentruaevaluaimpactulproiectuluiRoşiaMontană.Prindecizianr.8/2003,comisiaformatădin13membritrebuiasă“formulezeunpunctdevedereunitarcuprivirelaaspecteleeconomice,sociale,culturaleşidemediuimplicatedeproiect”11.Douălunimaitârziu,comisiapublică unraport12careenunțăbeneficiileeconomicepentrustatulromân,estimatela583 milioaneUSD,şiasigurăpublicullargcănuaconstatatnicioîncălcarealegislațieiînacorduldelicențăsauînactivitateacompanieipânălaacelmoment.Înciudanoteipozitivearaportuluişiaprimiriisalefavorabileînpresalocală,doimembriaicomisieiaulansatdeclarațiiseparate,atrăgândatențiaasupradatelorinsuficienteadunateîntr-operioadăscurtădetimp,precumşialipseidetransparențăaaudierilorparlamentare,undeaccesulpreseinuafostpermis.Prim-ministrulAdrianNăstasedeclară,pebazaraportuluicomisiei,căeleste“sceptic”cuprivirelaşanselecaproiectulsăfiepusînaplicare,dincauzariscurilorridicatedemediu.

11 Hotărâreanr.8/2003pentruconstituireaComisieicomunespecialeprivindefectuareauneianalizeasupraProiectuluidedezvoltareminierăRoşiaMontană

12 Raportulnumaiestedisponibilpentruconsultarepublică,dardeclarațiileemisedemembriicomisieispecialedin2003potfigăsiteînmass-media–VeronicaMarinescu,DesiRaportulComisieiparlamentarenudaundaverdeinvestitiei,autoriiproiectului„RoşiaMontană“sesivadcastigatori,CurierulNational,12iunie2003 http://www.curierulnational.ro/print/15612

Page 11: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

2004 alegeri prezidenţiale: candidatulşiprim-ministrulAdrianNăstaseîntăreşteopozițiasafațădeproiect,declarândcăaurulvafiluat,lăsândînschimbsteriluldecianură;candidatulşiprimarulBucureştiuluilaaceavreme,TraianBăsescu(careacâştigatalegerileprezidențialeşiarămasînfuncțiepânăînnoiembrie2014)sprijinăproiectulpentruvaloareasaşipotențialuldecrearedelocuridemuncă.Înacelaşitimp,noulMinisteralMediuluianunțărefuzuldeaeliberaoriceavizedemediupentruproiect.

2005: Întâlniridiplomaticeîntreprim-miniştriişiministerelemediuluidinRomâniaşiUngaria;MinisterulungaralMediuluiseopuneproiectuluişirecomandăpărțiiromânesăsoliciteunstudiudeevaluareaimpactuluiasupramediului.RMGCcereoficialGuvernuluiromânsăemităautorizațiiledemediu,necesaredezvoltăriişiimplementăriiproiectului.

2002-2006: RMGCderuleazăstudiidefezabilitate,cercetărişiconsultări,în parteneriatcuexperținaționalişiinternaționali.În2006,companiaprezintăRaportul deEvaluareaImpactuluiasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontanălaMinisterulMediului,spreconsultareşidezbateripublice.Documentațiaestepublicatăpesite-ulMinisterului.RoşiaMontanăGoldCorporationiapartela16consultăripubliceînRomânia şiUngariaşiprimeşte5600întrebăricuprivireladateledinEIM,lacaresocietatearăspundeprinintermediulwebsite-uluiMinisterulMediului,în200713.Răspunsurilesuntdisponibileonline,caanexălaEIM.

2007: MinisterulMediuluianuleazăPlanuldeUrbanismZonal,companiaîldepunedinnou,darONG-urilecontestă.Avândînvederecontextullegislativşipresiuneapeacestsubiect,noulMinisteralMediuluisuspendăevaluareaguvernamentalăaRaportuluideEvaluareaImpactuluiasupraMediului.PreşedinteleCamereiDeputațiloremiteoscrisoaredeschisăadresatădirectoruluiANRMprincaresolicităodesecretizareaacorduluicuprivirelalicențadeexploatare.

2008: RoşiaMontanăGoldCorporationdăînjudecatăMinisterulMediuluipentru refuzuldeaemiteautorizațiilepentruconstruireabarajuluidelaCornaşiCetate.OrganizațiilenaționaleşiinternaționaleGreenpeace,AlburnusMaiorşiCentrul IndependentpentruDezvoltareaResurselorNaturaleoferăsuportlegalşiexpertizăMinisterului.În2009,TribunalulBucureştirespingeacțiuneaînjustițieinițiatăde companie,înfavoareaMinisterului.

13 MinistryofEnvironment,RoşiaMontanădocumentation,http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/Roşia_Montană/Roşia_Montană.htm

11

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

Page 12: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

12

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

2009 alegeri prezidenţiale: candidatulsocial-democratMirceaGeoanădeclarăcăatâttimpcâtproiectulamenințămediulşiprincipiiledezvoltăriidurabile,elsevaopune.PreşedinteleînexercițiuşicandidatulTraianBăsescuevitădeclarațiipoliticeprivindproiectul,menționândcăvalăsadeciziaînmâinileexperților.Cutoateacestea,elreitereazăpozițiasacuprivirelabeneficiileeconomicealeexploatăriiresurselor.

2009: MinisterulprovizoriualEconomieiincludeproiectulpeordineadeziaguvernului nouformat,anunțândintențiasadeaacceleraîncepereaexploatării.Ministerele CulturiişiMediuluideclarăcă,înlipsaunorgaranțiişicercetărimaiample,nuardaautorizațiilenecesare.

2010: UnseminarcuprivirelaproiectulRoşiaMontanăintitulat“OEuropăliderînminerituldurabilşiresponsabil”14afostorganizatlaParlamentulEuropeanlaBruxellesdecătreeuroparlamentarulliberalAdinaVăleanîncolaborarecuGabrielResourcesLimited.Evenimentulafostasprucriticatpentrucănuainvitatparlamentariieuropenisauexperțicareseopunproiectului.PNLaemisodeclarațieamintindopinieipublicecă,întimpulmandatuluisăuguvernamental,proiectulafostblocatînurmauneianalizecost-beneficiucaredezvăluiarentabilitateascăzutăaproiectuluipentrustatulromân.ParlamentulEuropeanadoptăorezoluțieîmpotrivautilizăriicianurii,făcândrecomandăricuprivirelainterzicereacianuriiînmineritînUniuneaEuropeană.Printresusținătoriirezoluțieisenumărăşidoieuroparlamentariromâni.Întretimp,MinisterulMediuluireiaanalizaRaportuluideEvaluareaImpactuluiasupraMediului.

2011: Opiniicontradictorii:întimpceprim-ministruldeclarăcăacordurileîncheiate întrestatulromânşicompanienusuntîninteresulstatului,Preşedinteledeclară căproiectul“trebuiefăcut”dupăorenegociereabeneficiilorstatuluişicăguvernul trebuiesăaibăcurajulsă-şiasumeresponsabilitatea.Lideriiopoziției(printrecare astăziPrim-ministrulRomâniei)criticăimplicareaPreşedinteluişirespingproiectul. Partideledeopozițielanseazăviziunealorpentruodezvoltaredurabilă,carecuprinde măsuriobligatoriipentrucazulRoşiaMontană:declasificareaacordurilor,analizeindependentecost-beneficiu,identificareaceleimaipotrivitetehnologiipentru exploatare,luareaînconsiderarearezoluțieianti-cianurăaParlamentuluiEuropean,respectareadreptuluilaproprietateasătenilor.MinisterulMediuluiîncearcănegocierea cuRMGCpentruscădereaconcentrațieidecianură,iarMinisterulEconomieiîşioferăsprijinulpentruproiect.Întretimp,RMGCsponsorizeazăunprogramdecercetareşiconservare

14 http://www.nineoclock.ro/rosia-montana-scandal-liberals-reject-accusations/

Page 13: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

arheologicăagaleriilorromaneantice,încolaborarecuMuzeulNaționaldeIstorieşicualteinstituțiidecercetare.

2012: Prim-ministrulsocial-democratmenționeazătreicondițiipentrudeblocareaproiectului:oferireagaranțiilordeprotecțieamediului,renegociereaacțiunilorstatuluiîncadrulRMGCşiscoaterealobby-uluidinprocesuldecizional.MinisterulEconomieianunțăcomunitatealocalăcăproiectulesteprogramatsădemarezeşicăodeciziefavorabilăsevaluapânălasfârşitulanului.Prim-ministrulinfirmădeclarația,menționândcăodecizienuvafiluatăpânălasfârşitulanului,lanțuldecontradicțiiîndeclarațiiproveninddinacelaşiguverncontinuând.MinisterulMediuluicereodesecretizareaacorduluidelicență.

Odatăcualegerileparlamentare,județulAlbaorganizeazăunreferendumlocalprincarecetățeniisuntîntrebațidacăsuntsaunudeacordcuproiectulcompanieiRMGC.Întimpce62,45%dinvoturiaufostpentru,iar35%împotrivaproiectului,referendumulnuareuşitsăfievalidatdincauzaprezențeiscăzutelavot.

2013: ProiectulestepuspeordineadeziaMinisteruluiInfrastructuriişiProiectelordeInteresNaționalşisuntfăcuteafirmațiiînfavoarealuişiîmpotrivaONG-uriloroponente,lideriipoliticisusținând“reindustrializarea”României.UnnouproiectdelegepentrumodificareaLegiiMineloresteelaboratdeguvernşiprezentatParlamentului:proiecteleminieredevinde“utilitatepublicăşiinteresnațional”,exproprierealocalnicilordevenindînacestecazuriconstituțională.Proiectuldelegeprivindmineritulinclude,deasemenea,renegociereaparticipăriistatuluiîncadrulcompanieiRMGC,acțiunilecrescânddela19,31%la25%,precumşiocreştereabeneficiilorstatuluidinredevențe,dela4%la6%.MinisterulJustițieiacordăunvotnegativpentruproiectuldelege,invocândrestricțiiinutilealedrepturilorcetățeneşti,formulareaambiguăşiîncălcărileneconstituționaleînproblemelelegatedeexpropriereşidelimitărialeperimetrului.RiseProject(proiectindependentdeinvestigațiejurnalistică)publicăacorduldelicențăşiactelesaleadiționale.Apardovezialeneregulilorşiaulocprotestedestradăîmpotrivaproiectuluidelegeîntoatățara,începândcu1septembrie.Înurmapresiunilorstrăzii,preşedinteleSenatuluişiliderulPNLsealăturăpozițieiprotestatarilor.Prim-ministrulîşimanifestăintențiaderespingererapidăaproiectuluiprintr-unvotdeurgențăînParlamentdincauzauneimajoritățioponenteevidente.DeclarațiasafacecaacțiunileGabrielResourcesLimitedsăscadălabursadinTorontocu51%,companiafăcândodeclarațieprincarestatulromânesteamenințatcu“litigiidepânăla4miliardededolaripentrumaimulteîncălcărialetratatelorinternaționaledeinvestiții”15.Înurmareacției

15 GabrielthreatensRomaniawithbillion-dollarlawsuit,TheGlobeMail,September11,2013

13

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

Page 14: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

14

SCURT ISTORIC AL PROCESULUI DECIZIONAL

corporației,Prim-ministrulpropuneoComisieSpecialăparlamentarăpentruadaascultaretuturorpărțilorimplicate,incluzândONG-uri,cetățeni,experțiindependențişijurnalişti,autoritățilocaleşinaționaleşireprezentanțiaicompaniei.Comisiadăaviznegativ,iarînlunadecembrieproiectuldemodificareaLegiiMineloresterespinsdeSenat,neîntrunindnumărulnecesardevoturi16.

2014 alegeri prezidenţiale: Urmărindagendelelorelectorale,ceimaivizibili6candidațiauavutpozițiidiferitefațădeproiectulRoşiaMontană17:VictorPonta,KlausIohannisşiKelemenHunors-audeclaratîmpotrivaexploatării,ElenaUdreaafostînfavoareadezvoltăriiproiectului,iarMonicaMacoveişiCălinPopescuTăriceanufieaufostneutri,fienuauadoptatopozițieclarăînaceastăprivință.Încănuexistăunconsensasuprauneidecizii,înacestcaz,iarasumareauneipozițiidefinitiveimplicăunriscpoliticfoarteridicat.Înacelaşitimp,ANRMaanunțatviitoarelicitațiipentruconcesionareadenoiperimetredeexplorare,dincarepatruconțindepozitedeaurşiargint.

2015: GabrielResourcesLimitedemiteonotificareoficialăadresatăPreşedinteluişi Prim-ministruluiRomânieiprincaresolicităunangajamentoficialîntr-unprocesdeconsultareprivindgăsireaunei“rezoluțiipecaleamiabilăadisputei,carevaconduceladezvoltareaProiectuluiînbeneficiultuturorpărțilorinteresate”.

De-alungulanilor,nuaexistatniciunconsenslanivelulunuipartidcuprivirelaviitorulproiectului.GrupulconsultativdeexperțiRomâniaCurată,cemiliteazăîmpotrivacorupțieişiluptăpentrutransparențaparlamentarăşistatuldedrept,apublicatolistăde43funcționaripublicidestatbinecunoscuțicareausprijinitproiectulminierprinacțiunifavorabileşideclarațiiînministeresauParlament.Oficialiiprovindintoatepartideleimportantecareaufăcutpartedincoalițiiledeguvernământînultimii15ani18.

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/european-business/gabriel-resources-ceo-vows-to-sue-if-romania-kills-europes-biggest-gold-mine/article14240950/

16 OpenPolitics,Votcontroversat-Modificarealegiiminelor-favorabilăexploatăriidelaRoşiaMontană,10decembrie2013,http://parlament.openpolitics.ro/politici/vot-controversat/cb0f0a24-86dd-4787-a8f2-995b507ce32e

17ConformdatelorcentralizatedeMedianResearchCentrepentruaplicațiaTestVotAlegeriPrezidențiale2014,pebazaanalizeiprogramelorelectoralealecandidațilorşiarăspunsurilorprimitedelaaceştia.Aplicațiapoatefiaccesatăpehttp://www.openpolitics.ro/testvot,iardetaliidesprerealizareaeisuntdisponibilepehttp://www.openpolitics.ro/noutati/homepage/tot-ce-ai-nevoie-sa-stii-despre-testvot-prezidentiale-2014.html

18 “CAPTURASTATULUILAPURTATOR43denumesonorepelistaneagraaexploatariiRosiaMontana”,RomâniaCurată,7Noiembrie2011,http://www.romaniacurata.ro/captura-statului-la-purtator-43-de-nume-sonore-pe-lista-neagra-a-exploatarii-Roşia-Montană/

Page 15: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Raportulfinal19emisdeComisiaSpecialăînnoiembrie2013includeargumenteproşicontraemisedeprincipaliiemitențiairapoartelor,legilorşiautorizațiilorprivindproiectulRoşiaMontană,servindcaunbunpunctdeplecarepentruoanalizămulticriterialăaprocesuluidecizionalcareiaînconsiderarepuncteledevederealenumeroaselorpărțiinteresate.Comisiarecomandărespingereaproiectuluidelege(careaavutloculteriorînParlament)precumşiurmătoarele:a)condițiiechitabiledeparteneriatîntreacționarulmajoritarşicompaniadestatromână,curespectareanormelorcomunitareobligatoriişiaprincipiilordezvoltăriidurabileînzoneleîncareproiectulvafiimplementat;b)îmbunătățirearealăabeneficiiloreconomice,dupărenegociereacontractuluiinițial;c)oinvestigaredetaliatăalegalitățiiacțiunilorîncadrulproiectului;d)onecesitatealărgiriilegislațieicuprivirelaproiecteleminierepentruexploatărileauroargentifere.

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

S.C.RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.,cuacționarmajoritarGabrielResourcesLimited(80,69%dinacțiuni),esteinițiatoareaproiectuluideexploatare.PotrivitFormularuluiAnualdeInformarealGabrielResourcesLtd.pentruanul2013,companiaesteînregistratăînYukon,Canada,şiopereazăprinintermediulfilialelorsaledinLondra,Bucureşti,RoşiaMontanăşiBruxelles.Companiaseprezintăcaavândunsingurobiectiv,şianume“autorizareaşidezvoltareaproiectuluideclasămondialăprivindexploatareaauruluişiargintuluidelaRoşiaMontană”20.PelângălicențadeexploatareadepozitelordeaurşiargintpentruRoşiaMontană,companiadeține,deasemenea,prinintermediulfilialeisaleromâneşti,oconcesiedeexplorarepentrudepozitedeaur,argintşicupruînBucium,încadrulaceluiaşijudeț.

19 ComisiaSpecialăComunăaCamereiDeputațilorşiSenatuluipentruavizareaProiectuluideLegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminieredinRomânia.RaportreferitorlaProiectuldeLegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminieredinRomânia.Bucureşti,Noiembrie2013.

20 http://www.gabrielresources.com/site/index.aspx

15

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Page 16: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

16

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Maijosputemvedearelațiainter-corporativăîntreCompanieşifilialelesale,precumşiprocentuldeținutdecătreCompanieînfiecare:

FIGURA1.Diagramastakeholderilor,RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.21

21 Formularul Anual de Informare al Gabriel Resources Ltd., 12 martie, 2014, p. 6, http://gabrielresources.com/documents/AIF_2015.pdf

RMGold(Services)Ltd.(UK)

MinvestS.A.(Romania)

RomAurSRL(Romania)

NFIGabrielFinanceS.A.(Romania)

“Non-BankingFinancialInstitution”

GabrielResourcesLtd.(Yukon,Canada)

GabrielResources(Barbados)Ltd.(Barbados)

GabrielResources(Netherlands)B.V.(Netherlands)

GabrielResourcesJerseyLtd.(Jersey)

RosiaMontanaGoldCoroporationSA

(Romania)

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.69%

19.31%

100.00%

0.22%

0.22%

99.55%

RosiaMontana Project

Bucium Project

Page 17: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Între1997şi2013,GabrielResourcesLtd.afăcutinvestițiide550demilioanededolariînproiectulRoşiaMontană,potrivitdeclarațiilordatepentrucomisiaparlamentarăspecialăîn2013.Domeniilemajoredeinvestițiiseaxeazăpe:cercetaregeologică(98demilioaneUSD),măsuridecercetareşiconservareapatrimoniuluicultural(28milioaneUSD),site-uridestrămutare(50milioaneUSD),achiziționareadeproprietăți(105milioaneUSD),impoziteşitaxe(50demilioaneUSD),utilajminier(55milioaneUSD),studiitehnice(90milioaneUSD),costurigeneraleşiadministrative(74milioaneUSD).Niciodocumentațieoficialănuafostprezentatăpentruajustificasumele;mass-mediaalansatlistealecheltuielilorsuplimentareefectuatedecompaniepentrulobby,PRşipublicitate.

CompaniadestatMINVEST(19,31%dinacțiuni)nuafăcutinvestițiiîncadrulproiectului,aşacumafoststabilitînacordulîncheiatîntrepartearomânăşiinvestitori.Companiadeține,deasemenea,19%dintr-unaltjointventurepentruactivitățiminiere,DevaGoldS.A.,alcăruiprincipalacționaresteEldoradoGoldCorporation(CA).CompaniaDevaGold,alcăreidirectorestefostuldirectoralMINVEST,deținelicențedeexploatarepentruperimetredinvecinătateajudețuluiHunedoara,laCertej,la90kmdistanțădeRoşiaMontană.ProiectulminierdelaCertejareacorduriinițialesimilarecustatulromânşiintenționeazăsăutilizezetotcianurareapentruaextrageaurşiargint.Cutoateacestea,înanul2005,companiaadecissăschimbetehnologiadinleşiere(cianuraretotală,tehnologiaaleasădeRMGC)înflotație,procescarediminueazăcantitateadecianurăutilizatăla1.653detonepean,încontrastcu12.000detone/an,volumulnecesarînprocesuldeleşiere.

ExistăşialtelicențedeexplorareşiexploatareînMunțiiApuseni,eliberatedeANRM;proiectelepropunmineritprincarierădeschisă,şisuntîndiferitestadiidedezvoltare,delaestimareacantitățilordeminereupânălaaşteptareaavizelordemediuşideexploatare.

FIGURA2.Principaleleperimetrepentrulicențeledeexplorareaauruluişiargintului,MunțiiApuseniRoșu: Roșia Montana Gold Corporation S.A. Verde: Samax Romania S.A. Galben: Deva Gold S.A.

17

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Page 18: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

18

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Tabelul 1. Licenţe pentru minerit în Romania şi principalii acţionari

Nume proiect Compania Acționari principali Tip de licență

1. Roșia Montană Roșia Montană Gold Gabriel Resources exploatare Corporation S.A. Ltd. (CA) și Minvest (RO) 2. Bucium Roșia Montană Gold Gabriel Resources explorare Corporation S.A. Ltd. (CA) și Minvest (RO) 3. Certej Deva Gold S.A. Eldorado Gold Corporation exploatare (CA) și Minvest (RO) 4. Brad Deva Gold S.A Eldorado Gold Corporation explorare (CA) și Minvest (RO) 5. Muncel Deva Gold S.A Eldorado Gold Corporation explorare (CA) și Minvest (RO) 6. Deva Deva Gold S.A. Eldorado Gold Corporation explorare (CA) și Minvest (RO) 7. Băița- Deva Gold S.A. Eldorado Gold Corporation exploatare Crăciunești (CA) și Minvest (RO) 8. Rovina-Câlnic Samax Romania S.A. Carpathian Gold (CA) explorare 9. Cireșata Samax Romania S.A. Carpathian Gold (CA) explorare

ÎmpreunăcucompaniadestatMinvest,primeleşapteproiecteenumeratemaisussuntdeinterespentruacționariisocietățilorcanadiene,deasemenea.ToatecompaniilesuntlistatelabursadinTorontoşiauacționaricomuni,cumarfiVanEckAssociatesCorporation,BaupostGroupLLCsauFidelityManagementşiResearchCompany.DeclarațiilepoliticepozitiveşiaprobărileavizelorînlegăturăcuproiectulRoşiaMontanăauinfluențatcotațiacompaniilorlabursă,întimpceevenimentenegative,cumarfiprotesteledin2013şirespingereaproiectuluidelegeauafectatgravvaloareaacțiunilorlabursă.

AvândînvederecăANRMaanunțatlicitațiiviitoarepentrualteperimetrecareconțindepozitedeaurşiargint,decizialuatăîncazulRoşiaMontanăarputeafiunprecedentpentrunegocierişievoluțiiviitoareînalteproiectedemineritdinRomânia.Documentațiapecareamconsultat-o,emisădeRMGC,includeRaportuldeEvaluareaImpactuluiasupraMediului,infografice,hărțişialterezumatealeproiectuluidisponibilepewebsite-ulcompaniei,precumşiaudierileînfațacomisieispecialedin2013.Deasemenea,pentruaaveaoperspectivămaiamplăasupraproiectuluicompanieişiazoneiafectatedeoeventualăexploatare,ammerslaRoşiaMontanăînlunaseptembrie2014şiamvorbitcupurtătoruldecuvântal

Page 19: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

companiei,CătălinHosu,careaprezentatsiturileîncauzăşiaexplicatprocesultehnologicimplicatdeproiect,precumşiinvestițiileefectuateînconservareapatrimoniuluiculturalşiîntr-unproiectpilotdefiltrareaapeloracide.ConversațiaaconfirmatinformațiileprezentatedeRMGCîndateleoficiale,dartotnuareuşitsăclarificesemnedeîntrebarecuprivirela:a)lipsadegaranțiifinanciare22,b)riscurileasociatecustabilireaiazuluidedecantarepeValeaCornei(careesteprobabilsăconținăfaliigeologice,potrivitInstitutuluiNaționaldeGeologie),c)riscurileinerenteasociatecucianurarea(chiardacaesteconsideratăBAT-ceamaibunătehnologiedisponibilă)şid)dificultățilederenegocierecufamiliilecarerefuzăsăfierelocatesausăacceptecompensațiilefinanciare.

Statul român

CaurmareaaderăriilaUniuneaEuropeană,statulromânnuamaipututsubvenționaactivitățileminierealecompaniilorcucapitaldestat;dupăcădereacomunismului,statuls-aconfruntatcuoperioadădedezindustrializare,ceeaceaconduslaoproducțiesemnificativmaimicăînminerit.Oseriededatearatăcădin14regiuniminieredinîntreagațarăşiaprox.65.000delocuridemuncădirecteşiindirecteînmineritnon-energetic,doar2000deangajațisuntplătițiînprezentdinfonduriguvernamentale23.Ratelesemnificativealeşomajuluiînzoneleafectatedeîntrerupereaactivitățilorminiereauavutunputernicimpactsocialşieconomic.După1989,parteneriatulpublic-privatînactivitățileminiereadevenitdezirabil,ANRMscoțândlalicitațieoseriedelicențedeexploatare.ÎnplusfațădeasociereapentruexploatareadelaRoşiaMontană,unaltjoint-ventureafostcreatîntrecompaniadestatRemin(careascăzutnumăruldeangajațidela30.000înaintede1989,la14.000în1996,la300depersoaneîn200924)şicompaniaaustralianădeținutădeaceeaşi

22 Obligatorii,conformDirectiveiEU26/21/EC,art.25.23 Infografic,MineritulînRomâniadeladeclinlarenaştere,Hotnews.ro,15ianuarie2013,sponsorizatdeRoşia

MontanăGoldCorporationS.A.http://www.hotnews.ro/stiri-Roşia_Montană_social-14009179-infografic-mineritul-romania-declin-renastere.htm

24 CompaniaminieraReminBaiaMareesteinliniedreaptacuproceduriledefaliment,ZiarulFinanciar,3mai2009,http://www.zf.ro/companii/compania-miniera-remin-baia-mare-este-in-linie-dreapta-cu-procedurile-de-faliment-4282533/

19

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Page 20: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

20

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

persoanăcareaînființatGabrielResources25.ProiectulavutînvedereafostexploatareadelaBaiaMareşiBaiaBorşa,cunoscutăînurmaaccidentuluidedeversaredecianuriîn2000,cândreziduurileaupătrunsînrâurileTisaşiDunăre.Deşiinvestitoriişicompaniadestatnuşi-auasumatnicioresponsabilitatepentruaccident,evaluărileGrupuluideComandoInternațional26aratăcăfisurareabarajuluiafostcauzatădeproiectareaşicalculeletehnicenecorespunzătoaredinfazadeconstrucție,precumşidemonitorizareainsuficientădinfazadeimplementareaproiectului.

UnadintredirectiveleUEcetrebuieavuteînvederedestatulromânîndomeniul minerituluisereferălareabilitareaşiminimizareadeşeurilorşisterilelortoxiceprovenind dinactivitățilestatuluiînindustriileextractive27.Cutoateacestea,existăîncăzone caresuntafectatededeşeuriletoxicedinactivitățileminiere,printreelefiindsatul RoşiaMontană.Poluareaistoricăaapelordesuprafațăcumetalegreleşicompuşiilor nuafostîncăgestionatădecătreautoritățilelocalesaunaționaleşipânălaacest moment,apaacidădingaleriileminierevechisescurgeînpârâulRoşia.Cercetărilearată căimpactulpoluăriidinzonăasupramediuluiestesemnificativşi,prinurmare,artrebuie săseregăseascăprintreprioritățilefactorilordecizionali28.Lipsadeangajamentastatuluiromânînutilizareafondurilornaționaleşieuropenepentrugestionareadeşeurilor periculoaseafostsancționatărecentîninstanțădecătreComisiaEuropeană, pentrunerespectarealegislațieiUEprivinddeşeurileminiereîncazuliazuluiBoşneag, uniazabandonatde102hacaredeținedeşeuriextrasedinmineledecupru şizincdelaMoldovaNouă29.ReglementărileUEprivindactivitățileminiereşigestionarea

25 ExistămaimultearticoleşiinvestigațiijurnalisticeînjurulnumeluiluiFrankTimiş,uncetățeanromâncareaemigratînAustraliaşisepresupunecăaavutacceslahărțialeresurselorgeologiceaparținândstatului.Existăargumenteputernicecareleagăoportunitățileminiererecentapărutelamijloculanilor1990cucompaniiledestatşinumelesău.

26 GrupuldeComandoBaiaMare,RaportulGrupuluideComandoInternaționalpentruevaluareaaccidentuluidelaBaiaMare,stabilitdeguverneledinRomâniaşiUngaria,ComisiaEuropeanăşiOrganizațiaNațiunilorUnite,decembrie2000.http://viso.jrc.ec.europa.eu/pecomines_ext/docs/bmtf_report.pdf

27 Directiva2006/21/CEaParlamentuluiEuropeanşiaConsiliuluidin15martie2006privindgestionareadeşeurilordinindustriileextractiveşimodificareaDirectivei2004/35/CE-DeclarațiaParlamentuluiEuropean,ConsiliuluişiComisiei,MonitorulOficialalUniuniiEuropene,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0021&from=EN

28 LucrinaŞtefănescu,BrînduşaMihaelaRobuşiAlexandruOzunu,AbordareaintegratăaimpactuluiasupramediuluişievaluareariscurilordinzonaminierăRoşiaMontană,România.EnvironmentalScienceandPollutionResearch,Vol.20,Ediția11,noiembrie2013,pp.7719-7727.

29 Mediu:ComisiatrimiteRomâniaîninstanțăpentrudeversareaiazuluidedecantaretoxic,comunicatdepresăalComisieiEuropene,16octombrie2014,laBruxelles,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1149_en.htm

Page 21: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

deşeurilormenționeazăînmodexplicitnecesitatea“unuisistemeficientdeinspecții saumăsuridecontrolechivalente”şidemonitorizarecontinuăaproiectuluiîntoatefazelesale;cutoateacestea,capacitateaautoritățilorresponsabilecumonitorizareaeficientă apuneriiînaplicareaproiectuluiesteîncădiscutabilă,dincauzaacuzațiilordecorupție şidegestionaredefectuoasă.

Comunitatea locală

Dincercetărilenoastre,celemaibunesursepentruobservareaopiniilorlocalnicilor dinRoşiaMontană,precumşidinsateleînvecinate,suntsondajeledeopinieşiinterviurilerealizatedesociologiidelaUniversitatea1decembrie1918Alba-Iuliade-alungulultimuluideceniu,descriseşidiscutatedecătreMihaiPascaru30.Conformstudiuluisău,înanul 2007afostrealizatăoanchetăsociologicăînzonelecarearfiafectatedeproiectulRoşiaMontană,respectivînoraşeleAbrudşiCâmpeni,şisateleBistra,Bucium,Ciuruleasa, Lupşa,MogoşşiRoşiaMontană.62,7%dintreceiintervievațiauavutînfamiliilelorfoştiminerişiaveauaşteptăripozitiveînceeacepriveşteproiectul31.Niveluldetraiînacestezoneafostperceputcafiindmaidegrabăscăzutsaufoartescăzutîn2009,ceimaimulțidintrerespondențideclarândunvenitlunarde300-900lei,întimpce16%dintresătenii dinRoşiaMontanăaveauunvenitzilnicdemaipuținde2dolari,provenindîntr-omaremăsurădinindemnizațiişiasistențăsocială.Unaltsondajafostîntreprinsînacele zoneînanul201132,înlegăturăcugraduldeîncredereacomunitățiiînrelansarea exploatăriiminieredesuprafață.Aproape2din3respondențiaveauîncrederemicăsau foartemicăîninvestitori.Celmaiînaltgraddeîncredereîncompanies-amanifestat printresăteniidelaRoşiaMontană(52,8%),uniidintreeilucrânddejapentrucompanie. Uniirespondențiauatrasatențiaasuprafaptuluicăîntimpceoameniicarelucrează pentrucompanieauunstandarddeviațămaibundecâtînainte,ceicarenuvorfiangajați încadrulproiectuluiminier,şiîşicâştigăexistențadinagricultură,prelucrarealemnului, fermedeanimalesauturism,vorfigravafectațideproiect.Locuriledemuncăcarearfi createîncazulîncareproiectulesteimplementatsuntprincipalelemotivepentru aşteptărilemarialelocalnicilor.Alteaşteptăripentrudezvoltareazoneimenționează

30 MihaiPascaru,Glocalizareromânească.ImpactulcomunitaralproiectuluiRoşiaMontanăGoldCorporation.EdituraLimes,Cluj-Napoca,2013.

31 Idem,p.86.32 Idem,p.91.

21

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Page 22: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

22

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

soluțiicumarfiredeschidereaminelorsubteranesauminerituldesuprafațăpetermenlung,creareadestrategiidecreştereaturismuluiînzonă,precumşiinvestițiiînfabriciledeproduselactateşialtetipurideagricultură.

LocuitoriisatuluiCorna,carevaficelmaiaproapedeiazuldedecantareproiectatpentruproiect,aufostîntrebațicepărereaudespreiazulsituatlamargineasatuluiCorna. 9,4%dintrerespondențiaudeclaratcăaufostdeacordcuinițiativa,28,1%audeclaratcăaufostdeacorddarcupărerederău,iar29,7%audeclaratcănusuntdeacordcusituareaiazuluidedecantareînproximitate.Maimult,31,3%dintrerespondențiauconsideratcăproiectulminieraraveaunimpactpozitivasuprazonei,întimpce48,8%aucrezutcontrariul.ÎntrebațidacăîntrevădaltealternativeînafarădeproiectulRMGCpentruviitorulzonei,46,9%dintrerespondențiaurăspunscăexistăaltealternative,întimpce31,9%aufostdepărerecăproiectulerasinguraopțiune.

În2013,aufostderulateoseriedeinterviuri33cufamiliicareaufostdeacordsăse mutedelaRoşiaMontanăşiCornaîncartierulReceadinAlba-Iulia.Întrebărileauavutscopuldeavedeacaresuntavantajeleşidezavantajeleperceputedeoameniînurmaluăriidecizieideaacceptaofertacompaniei.Principaleleavantajemenționatederespondențiauinclusunaccesmaibunlaserviciilepublice,cumarfisănătatea,educația,asistențasocială,infrastructuramaibunăcuprinzândunsistemdecanalizare,apăcurentă,iluminatstradalşimaibuneşansedeangajare.Dezavantajelemenționateaufostcheltuieliledetraimairidicate,încontrastcusalariilemicipecareleprimescînAlba-Iulia,percepțiaşiteamadeafimarginalizațişidoruldecasă.

33 Idem,p.149.

Page 23: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Opinia publică și societatea civilă

Dupăcumamvăzut,comunitățilelocaleaupunctedevederedivergentecuprivirelaimpactulproiectuluiRMGCînzonă.Săteniişiproprietariicareseopunproiectuluiauformatîn2002unONG,AlburnusMaior,careaacționatînfrunteacampaniei“SalvațiRoşiaMontană”.Maimulteorganizațiinaționaleşiinternaționale,artişti34şijurnalişti35auaderatlacampaniaAlburnusMaiorşiaudifuzatinformațiiprivindpotențialeleriscurialeproiectului,atâtlanivellocalcâtşinațional.Prinjurnalismdeinvestigație,printr-unfestivalactivistmulticultural(FânFest,RoşiaMontană,2004-prezent),dezbateripubliceşialteacțiunidesensibilizareînîntreagațară,aceştiaauformatomasăcriticădecetățenicareseopunproiectuluidindiferitemotive.ÎntimpulviziteinoastrelaRoşiaMontană,înseptembrie2014,amvorbitcuunreprezentantalONG-uluipentruavedeadacăexistăscenariiîncareproiectulardeveniacceptabil,dinpunctullordevedere.NiciunadintresoluțiileoferitedeRMGCnurezolvăproblemeleridicatedeei.Aspecteleireconciliabileincludexproprieri,relocareacimitirului,precumşiinterferențacupatrimoniulcultural,folosireadeexplozibilicepunclădirileînpericolşisteriluldecianură.

Deşiafostsugeratdemaimulteori,nus-aorganizatniciodatăunreferendumnaționalpeaceastătemă,iarsondajeledeopiniedisponibilenureuşescsăindicecuclaritatepărerilecuprivirelaproiect36.Laoscarămaimare,nuexistănicioopiniepublicăstructuratăcuprivirelapreferințelecetățenilor.Întimp,aceştiaaufostexpuşidiscursurilorpărțilorinteresate,darle-aulipsitmijloaceledeaparticipalaprocesuldeluareadeciziilor.Website-ulCamereiDeputațilorareopaginădedicatăproiectului,încareseregăsesccâtevadocumenteemisedeRMGC,deexperțiindependențişideinstituțiicumarfiAcademiaRomânăşiAcademiadeStudiiEconomice,împreunăcuunforumdediscuții.Întimpceutilizatoriiîşiexprimăopiniilecuprivirelaproiect,nuarelocniciointeracțiuneîntreaceştiaşireprezentanțioficialiaiCamereiDeputaților.Întimpceopiniilesuntîmpărțitereferitorlaproiect,alternativacelmaifrecventmenționatăesteturismul.Întâmplător,chiardepeacestforumamaflatdespreexistențaunuistudiuamplurealizatdeInstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurism

34 Asevedeaunuldintreceimaiimportanțiprotagoniştiaiprotestului,“InterviucuDanPerjovschi”,ArtMarginsOnline,25octombrie2013,http://www.artmargins.com/index.php/5-interviews/728-interview-with-dan-perjovschi

35 AsevedeadeexempluMihaiGoțiu,AfacereaRoşiaMontană,EdituraTact,Cluj-Napoca,2013.36 Stoica,C.A.OpiniaPublicădespreProiectulRoşiaMontanăşiGazeledeŞist.http://voxpublica.realitatea.net/

politica-societate/opinia-publica-despre-proiectul-roşia-montană-si-gazele-de-sist-101065.html

23

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

Page 24: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

24

PRINCIPALII STAKEHOLDERI

cuprivirelastrategiilededezvoltaredurabilăprinturismînfostelezoneminiere37.AlburnusMaiorapropus,deasemenea,alternativaturismuluiprinelaborareauneianalizeastrategieidedezvoltaredurabilăînRoşiaMontană38.

Întimpulprotestelordin2013,aapărutogamălargădemotivepentrucareoameniis-auopusproiectuluiRMGC,pecarele-ampututextragedepepaginacomunitățiiFacebookUnițiSalvăm39,precumşidinsloganurileşiafişeledestradă:lăcomiacorporatistăşipolitică,eşeculmass-mediaîninformareapublicului,corupția,efectelecianurilorasupraapeişisolului,sacrificareamunțilorşiapeisajelor,vânzarearesurselornaturaleşimineralestrăinilor,responsabilitateafațădegenerațiileviitoare,modificarealegislațieipentruasepotriviintereselorcorporative,exproprierileabuzive.

37 Maiorescu,G.(Coord.).ModeldedezvoltareturisticăazoneiminiereZlatna-Bucium-RoşiaMontană-BaiadeArieşînperspectivadezvoltăriidurabile,caalternativăaactivitățiimonoindustrialeextractiveîndeclin.InstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurism:Bucureşti,2004-2006;5Volume.

38 SoranaOlaru-Zăinescu.DezvoltaredurabilăalternativăminerituluilaRoşiaMontană.Analizaresurselorşielementedestrategie.AsociațiaAlburnusMaior,2006.

39 UnițiSalvăm,https://www.facebook.com/unitisalvam,aprox.50,000membri.

Page 25: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Analiza decizională și DecideIT

Atâtautoritățilepublicecâtşicorporațiilefolosescanalizadecizionalăînproceselecomplexedeluareadeciziilorşideanalizăapoliticilorpublice40.Modeleledeanalizădecizionalăauevoluatîntimp,delaanalizaclasică,bazatăpeaplicareateorieialegeriiraționale41,lamodeledecalculcarepermitgestionareainformațiilorimprecise42.Aceastăabordarerelativnouăaanalizeidecizionalestălabazelesoftware-uluiDecideIT,carepermiteoperareacuinformațiiimpreciseşiincertepentrumodelareaşianalizauneiproblemedecizonale,precumşiefectuareaanalizelordesensibilitate,pentruadecidecaredintrediferitelealternativedecizionaleestemaipotrivităatuncicândseanalizeazăfactoriprecum:stakeholderii,probabilitățile,valorileşiponderilediferitelorcriterii.

Software-ulesteprodusuluneicercetărideduratăefectuatedecătreDepartmentofComputerandSystemsSciences(DSV),UniversitateadinStockholm,şiDepartmentofInformationTechnologyandMedia,UniversitateaMidSweden(ITM).Evoluțiasaestedocumentatădediferițicercetătoriatâtînfazelesaleincipiente43,

40 Sutinen,M.,Danielson,M.,Ekenberg,L.,Larsson,A.,„Web-basedAnalyticalDecisionSupportSystem”,Proceedingsofthe10thInternationalConferenceonIntelligentSystemsDesignandApplications,IEEE,2010,pp.575-579.

41 Clemen,R.T.,MakingHardDecisions,DuxburyPress,1996.KeeneyR.L.,Raiffa,H,Decisionswithmultipleobjectives:Preferencesandvaluetradeoffs,JohnWiley&Sons,1976.

42 Danielson,M,“GeneralizedEvaluationinDecisionAnalysis”,EuropeanJournalofOperationalResearch162(2),2005,pp.442-449.Fasth,T.,Larsson,A.,“Portfoliodecisionanalysisinvaguedomains”,Proceedingsofthe2012IEEEInternationalConferenceonIndustrialEngineeringandEngineeringManagement,2012,pp.61–65.Fasth,T.,Larsson,A.,“SensitivityAnalysisinPortfolioIntervalDecisionAnalysis”,ProceedingsoftheTwenty-SixthInternationalFloridaArtificialIntelligenceResearchSocietyConference,2013;Larsson,A.,Johansson,J.,Ekenberg,L.,Danielson,M.,“DecisionAnalysiswithMultipleObjectivesinaFrameworkforEvaluatingImprecision.InternationalJournalofUncertainty”,FuzzinessandKnowledge-BasedSystems,13(5),2005,pp.495-510.

43 Danielson,M.,Ekenberg,L.,Johansson,J.,Larsson,A.“TheDecideITDecision”,ProceedingsoftheThirdInternationalSymposiumonImpreciseProbabilitiesandTheirApplications,CarletonScientific,2003,pp.204-217.

25

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 26: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

26

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

câtşiînstadiimaiavansate44.Datorităaplicabilitățiiînmediicepresupundeciziicomplexelascarălargă,instrumentulDecideITafostfolositde-alungulultimilor15aniîndiversedomenii,atâtpentruanalizadeciziilordeinvestițiialecompaniilor,câtşicasuportînprocesuldecizionalpentruautoritățilelocale45.Avantajeleşilimiteleacestorabordăriprivindevaluareadatelorimprecisesuntdiscutateîndiferitestudii46.

Studii anterioare care folosesc DecideIT

În2012,DanielsonşiEkenbergaurealizatunstudiudecazcuprivirelarâulTisadinUngaria.Folosindoabordareprobabilisticăcareiaîncalculdiferițiistakeholderi,aceştiaauevaluatpatruscenariidiferitepentruproiectareaunuisistemdeasigurarepublic-privatîmpotrivarisculuideinundațiiînUngaria.Întrucâtprincipaliistakeholderiaveaupărerirelativcontrare,cercetătoriiauoptatpentruunmodeldecizionalcaresăleincludă:pedeoparte,ceimaimulțidintrecetățeniseaşteptaucaguvernulsăîiprotejezeşisăacoperepierderileîncazdeinundații,întimpce,pedealtăparte,autoritățilepubliceconsideraucăaceastăpoliticănumaiputeafisusținutăfinanciar,şivroiausătransfereresponsabilitateacătresectorulprivat47.Înanalizalor,cercetătoriiaufolositdatelefurnizatedeAcademiadeŞtiințeaUngarieişiauefectuat,deasemenea,interviuricustakeholderiipentruacreaunmodeldesimulareaefectelordiferiteloropțiunipolitice.FolosindDecideIT,eiaugeneratunarboredecizional,incluzândestimărialevalorilorşiprobabilitățilefiecăreialternative:

44 Danielson,M.,Ekenberg,L.,Idefeldt,J.,Larsson,A.,“UsingaSoftwareToolforPublicDecisionAnalysis:TheCaseofNackaMunicipality”,DecisionAnalysis,4(2),2007,pp.76-90.Danielson,M.,Ekenberg,L.,Ekengren,A.,HökbyT.,Lidén,J.,„DecisionProcessSupportforParticipatoryDemocracy”,JournalofMulti-CriteriaDecisionAnalysis,15(1-2),2008,pp.15-30.

45 Sutinenetal.2010.46 Ekenberg,L.,“RiskConstraintsinAgentBasedDecisions”,A.Kent,J.G.Williams(Eds.),Encyclopaediaof

ComputerScienceandTechnology,23(48),MarcelDekkerInc.,2000,pp.263-280.EkenbergL,Thorbiörnson,J.,“Second-OrderDecisionAnalysis”,InternationalJournalofUncertaintyFuzzinessandKnowledge-BasedSystems,9(1),2001,pp.13-38.EkenbergL,ThorbiörnsonJ,BaidyaT.“ValueDifferencesusingSecondOrderDistributions”,InternationalJournalofApproximateReasoning,38(1),2005,pp.81–97.DanielsonM,EkenbergL.“ComputingUpperandLowerBoundsinIntervalDecisionTrees”,EuropeanJournalofOperationalResearch,181,2007,pp.808–816.

47 Danielson,M.,Ekenberg,L.“ARisk-BasedDecisionAnalyticApproachtoAssessingMulti-StakeholderPolicyProblems”,A.Amendola,T.Ermolieva,J.Linnerooth-Bayer,R.Mechler(Eds.)IntegratedCatastropheRiskModelling:SupportingPolicyProcesses,Springer,2012.

Page 27: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA3.Modeldearboredecizionalpentrudeciziileluateîncondițiiderisc48

Oanalizădecizionalăsimilară49afostrealizatăîninsulaÄlgö,unsubmunicipiudinSuediamarcatdedezacordurilepetermenlungîntrecetățenişiguvernulmunicipalitățiicuprivirelaalternativeledecizionaleînlegăturăcuurmătoarelesubiecte:

UnnousistemdeapăşicanalizareUnnouplanaldrumurilorUnnouportpentrunavetă.

Dincauzacontroversei,deciziileaufostamânatevremedemaimulțiani,şimunicipalitateadinNackaadecissăiaînceledinurmăodecizie.Pentruaatingeotransparențămaximă,pentruaimplicadiferițiistakeholderişiaținecontdeopiniileloropuse,eiaualessăîşifundamentezedeciziapeanalizasurselorprimareşiceadecizională.CercetătoriiaufolositarboridecizionalişiarborimulticriterialideierarhizareînDecideITpentruaevaluacelecinci

48 Ibidem.49 Danielsonetal.2007,2008.

A1

A2

P11 P111

V1111

V1121

V1211

V1221

V2111

V2121

V2211

V2221

P112

P121

P122P211

P212

P221

P221

P12

P21

P22

27

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 28: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

28

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

variante.Valorileşiponderilecriteriiloraufostatribuitepebazainputurilorprimitedelapoliticieni,experțişialțistakeholderi.Cercetătoriiaureuşitsăelaborezeprofilurideriscpentrufiecarealternativă,şiaupututeliminaopțiunilecuconsecințeconsideratepreasevere,precumşisădiferențiezeîntrealternativecarealtfelarfipărutlafeldepreferate,facilitândastfelsoluționareauneidisputeceduradeanidezile.

UnaltstudiudecazsimilarfolosindanalizadecizionalăfacereferirelaoproblemădeplanificareatraficuluiurbanînStockholm50.Spredeosebiredeexempleleanterioare,înacestcazîncănuaufostcontroverse,iaranalizadecizionalăafostefectuatăînfazainițialăaprocesuluideplanificare.OraşulStockholmaadoptatîn2010unnouPlanUrbanisticbazatpeoviziunepoliticăstrategicăpentrudezvoltareaoraşuluiînurmătorii20anipânăîn2030,careseaşteptasăaibăunimpactmareasupratransportuluiînoraş.Pentruaabordaaceastăprovocare,AdministrațiadeTraficUrbanaînceputsălucrezelaostrategiedeplanificareatraficului,şiadecissătestezedacăutilizareaunuimodeldeanalizădecizionalăarajutaînacestproces.Cercetătoriiautestatdiferitealternativeprindefinireaunuisetdecriteriimultiple,cărora,dincauzanaturiiimpreciseadatelor,le-aufostatribuiteponderişivaloriînceeacepriveşteintervaleleşirelațiiledintreele.Criteriile,alternativeledecizionaleşievaluărileconsecințeloraufostdefiniteîntimpuluneiseriideatelieredelucru.Pebazaacestordate,cercetătoriiaureuşitsăefectuezeoanalizădesenzitivitateşisăexcludăunadintrealternative.

Metodologia studiului de caz Roșia Montană

Analiza surselor primare și stabilirea criteriilor și subcriteriilor

Primulpasalanalizeiaconstatîncercetareaistoricăacazului.Peste100dedocumentedinultimii15aniaufostadunate,cuprivirelaproiectulminierdelaRoşiaMontană,careacoperădocumenteleprincipaleoficiale,formaleşimaipuținformaleasupracazuluişiprodusedeogamălargădepărțiinteresate.

50 Larsson,A.,Firth,D.,Ekenberg,L.“Screeningşianalizadecizieiînplanificareatraficuluiurban”,Proceedingsof1stIEEEForumonIntegratedandSustainableTransportationSystems,2011.

Page 29: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Acestesursevariazăînfuncțiedetipuldocumentelor:

RapoarteoficialeActelegislative(proiectesaulegiaprobate,decreteguvernamentale,ordonanțedeurgență,contracteetc.)Studii(studiidecercetare,studiitehnice,studiifinanciare)Cărți,articoleştiințifice/academice/decercetareArticoledepresăWebsite-urioficialealeRMGCsaualeinstituțiilorpubliceDeclarații,petiții,contestații,discursuri

şidesursadocumentelor:

EMITENŢI

Guvernulşiinstituțiile GuvernulRomânieipublice Instituțiipublicenaționale Instituțiipublicelocale ComisiaSpecialăpentruRoşiaMontană

UniuneaEuropeană Instituțiieuropene(ComisiaEuropeană,Parlamentul Europeanetc.)

Promotorulproiectului RoşiaMontanăGoldCorporation(RMGC)

Experți Experțiindependenți(naționalişiinternaționali) Institutedecercetare,academii,universități

Societateacivilă Comunitatealocală AlburnusMaior ComunitateaUnițiSalvăm Jurnalişti Alteorganizațiineguvernamentale,asociații,fundații Cetățeni

Amselectatcorpusulanalizeiastfelîncâtsăacoperetoțistakeholderiiimportanțişipunctelelordevederecuprivirelaproiect,într-unmodechilibrat.Înselectareadocumenteloruncriteriuimportantafostcredibilitateaacestora;amîncercatsăidentificămcuprioritateaceledocumentecareauexprimatpozițiaoficialăadiferițilorstakeholderi,precumşidocumentelecaresuntsprijinitededate,informațiifactuale,cercetare.Dinacestmotiv,ceamaimarepartedincorpusulpentruanalizăconstăînstudiişirapoarte.

29

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 30: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

30

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Pentruagestionamaiuşoracestvolumrelativmaredetexte,amfolositsoftware-ulpentruanalizacalitativădeconținutNVivo51.Analizadatelorprimareafostrealizatăpemodeluluneianalizedeconținuttradiționale,însensulcăafostghidatădeoschemădecategorii(asevedeaFigura4şiAnexa1),creatăprintr-oabordareinductivăpebazadocumentației.Amproiectatunarboremulticriterialinițialpebazaargumenteloridentificateîntr-oanalizăanterioară52,careafostulteriorelaboratpeparcursulfazeideanalizăadatelorprimare.Principaleleramurialearboreluimulticriterialsunt:Economie,Mediu,SocialşiCultural,lacareamadăugatmaitârziudimensiuneaCredibilitate,avândînvederecăproblemelelegatedetransparența,legalitateaşicredibilitateaansambluluidezvoltăriiproiectuluiRoşiaMontanăaujucatunrolimportantîndesfăşurareaevenimentelor,maialesînultimiiani(pentrumaimultedetalii,consultațisecțiuneadinacestraportdespreScurtistoricalprocesuluidecizional).Fiecaredintreacesteramuriafostîmpărțităînmaimultecategoriişisubcategoriireprezentândargumenteleadusedecătrediferițistakeholdericuprivirelaposibileleconsecințe,atâtpozitivecâtşinegative,aleproiectuluideexploatare(Figura4).

CuajutorulNVivo,amparcurstoatedocumentelecolectateanteriorşiamcodatfragmenteledetextrelevantesubfiecarecriteriudinsistemuldecategorii,separândevaluărilenegativedecelepozitive,precumşidiferițiiemitențiairespectivelorpoziții/argumente.Acestprocesne-aajutatsăcartografiematitudineadiferițilorstakeholderifațădeproiect,precumşisăverificămcecriteriişiargumentesuntdiscutatemaifrecventdecătrediverselepărțiimplicate,undeexistăunconsensşiundesuntpuncteledevederefoartedivergente,cuiîiaparținpărerilenegativeşipozitiveetc.Acesteinformațiiaufostutilizateulteriorînprocesuldeatribuiredevalorişiponderiarboreluimulticriterial.Datorităfaptuluicăamîncercatsăasigurămechilibrulşipluralitateastakeholderilorşiaperspectivelor,amidentificatatâtevaluărinegativecâtşipozitivepentrufiecarecriteriu,ceeaceafăcutdificilăsauuneorichiarimposibilădeciziaîntermeniabsoluțiprivindcaredintreperspectivedomină.

Definirea alternativelor de dezvoltare pentru Roșia Montană

Întimpulfazeideanalizăasurselorprimareamavutdeasemeneaposibilitateadeaidentificaalternativeledecizionaledeluatîncalculînanaliză.Amalessănerezumămlacelemaifrecventdiscutatepatrualternative,pentrucareamreuşitsăculegemdatefiabile:

51 http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx52 Marincea,A.ArgumenteleproşicontraproiectuluideexploataredelaRoşiaMontană,2013.http://www.

openpolitics.ro/rosia-montana/argumente-pro-si-contra-rosia-montana.html

Page 31: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Alternativa 1 (Alt. 1). ProiectulactualizatcuprevederiledinAcorduldin201353întreRMGCşiGuvernulRomân(careafost,deasemenea,dezbătutdecătreComisiaSpecială),pentrucareamavutceamaimareparteadocumentației.

Alternativa 2 (Alt. 2). Alternativazero,carepresupunefaptulcăs-arrenunțalaproiectulminier,darnimicaltcevanus-arinițiaînloculacestuia.Esteoalternativănon-acțiuneşiafostevaluatădintr-oseriededocumente,printrecare:documentațiapentruEvaluareaImpactuluiasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontană(EIA)54prezentatădecompanie,raportulMinisteruluiMediuluişiGospodăririiApelordinUngaria55,înurmaConvențieiprivindEvaluareaImpactuluiasupraMediuluiînContextTransfrontalier,unstudiudelaAcademiaRomână56,raportulComisieiSpeciale57şialtestudiidespecialitate.

Alternativa 3 (Alt. 3). Proiectulînformasainițială,cuprevederiledinLicențadeExploataredin199958.

Alternativa 4 (Alt. 4). AlternativadezvoltăriituristiceînzonaRoşiaMontană.PepaginaelectronicăaCamereiDeputaților,forumuldedezbaterecuprivirelaproiectulRoşiaMontanăareunspațiudestinatdiscutăriialternativelorlaproiectulRMGC.Ceamaipopularăsoluțiepropusădeutilizatoriestepracticareaturismuluiînzonă.Cutoateacestea, nicăieripe

53GuvernulRomâniei-GabrielResourcesLtd.-RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.,ACORDprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontană,http://legea.rosiamontana.org/wp-content/uploads/2013/08/2-Acord-vDPIIS_29-07-2013_actualizat-30-07-2013-TC.pdf

54 RMGC,EvaluareaImpactuluiasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontană,http://en.rmgc.ro/rosia-montana-project/environment/environmental-impact-assessment.html

55 ComentariipemargineaStudiuluideImpactasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontanafacuteinbazaConventieiEspoodecatreMinisterulMediuluisiApelordinUngariacusprijinulunoragentiiguvernamentalesiaunororganizatiinon-guvernamentale,http://www.cdep.ro/img/rosiam/pdfs/comments_hung.pdf

56 AcademiaRomână,ANALIZAACADEMIEIROMÂNEPRIVINDPROIECTULDEEXPLOATAREMINIERĂDELAROŞIAMONTANĂ-RISCURIPRIVINDMEDIULŞIDEZVOLTAREADURABILĂAZONEI,2013,http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0619-ProiectulRosiaMontana-AnalizaAR.pdf

57 ComisiaSpecialăComunăaCamereiDeputațilorşiSenatuluipentruavizareaProiectuluidelegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminiereînRomânia,RaportasupraProiectuluidelegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminiereînRomânia,2013,http://www.senat.ro/Legis/PDF/2013/13L475CR.pdf

58 AgențiaNaționalăpentruResurseMinerale,CompaniaNaționalaaCuprului,AuruluisiFierului“MINVEST”S.A,SCEUROGOLDRESOURCESS.A,LICENTADECONCESIUNEPENTRUEXPLOATARENR.47/1999,http://s3.documentcloud.org/documents/782220/licenta-rosia-montana.pdf

31

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 32: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

32

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

website-urileministerelorsaupelistadedocumentedisponibileaCamereiDeputaților privindcazulRoşiaMontanănuampututgăsiunstudiuprivindpotențialulturisticdedezvoltareazonei.Amconstatattotuşicăexistăunastfeldestudiu,realizatdeInstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurismînperioada2004-2006,finanțatprinprogramulPHAREşideMinisterulEducațieişiCercetării59.InstitutulesteresponsabilcuelaborareastrategiilorşistudiilordeimpactpentrudezvoltareaturisticăîntoatăRomânia,multedinrezultateconducândlastrategiidedezvoltareregionalăşifiindfinanțatedeMinisterulTurismului.ModelullordedezvoltareazonelordinMunțiiApuseniafectatedeînchideriminiereestedisponibilînarhiveleInstitutuluişicuprindecincivolumecare,conformcercetătoareiprincipale,GeorgetaMaiorescu,cucareamdiscutat,aufosttrimiseministerelorîn2006şiaurămasfărărăspuns.Deasemenea,aceastaaprezentatrezultatelelaMinisterulMediuluidreptoalternativăviabilălaproiectulRMGCîncadrulconsultăriipublicecuprivirelarapoarteleEIM,şiaprimitunrăspunsdinparteacompaniei,şinudinparteaMinisterului.Aceastăalternativăparesăfieceamaipopularăînrândulsocietățiicivile,inclusivînrândulinstituțiilordecercetare,cumarfiAcademiadeStudiiEconomicesauAcademiaRomână.Cetățenii,ONG-urilelocaleşicampaniaSalvațiRoşiaMontanăaupromovataceastăalternativăprintr-unfestivalanualînRoşiaMontană,făcândlobbypentruincludereapatrimoniuluiculturaldelaRoşiaMontanăpelistaUNESCOasiturilordepatrimoniuprotejate.

59 Maiorescu,G.InstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurism,2004-2006.

Page 33: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA4.Criteriileşisub-criteriiledinanaliză

Economic

Mediu

Cultural

Social

Credibilitate

Profit/câştiguri pentru economia naţionalăProfittotalpentrueconomie

RedevențedinminerituldeAuşiAg

Profitdinparticipareastatului

TaxeInvestițiistrăineBeneficiifinanciaredinconservareapatrimoniului cultural

Impact asupra apei, aerului şi soluluiApedesuprafață-local

Apedesuprafață-transfrontalier

ApesubteraneCalitateaaeruluiCalitateasolului

Impact asupra biodiversităţiiHabitatSpeciideplanteFaunaPăduriPajiştiMetalerare

Descărcări de sarcină arheologice şi descoperiri întâmplătoare

Măsuri pentru protecţia şi conserva-rea patrimoniului cultural (altele decât clădirile istorice)

Protejarea şi restaurarea clădirilor istorice

Programul de cercetare întreprins de RMGC

Alte efecte culturale

Impact social asupra comunităţii

Relocări şi strămutări

Credibilitate

Legalitate

Transparenţă

Siguranţa localnicilor (sănătate, siguranţă socială şi fizică)

Impact asupra peisajuluiConservareAtractivitate

Riscuri de catastrofe

Măsuri de reabilitare a mediuluiGaranțiifinanciaredemediu

Dezvoltarearegionalădurabilă

Costuri pentru economia naţională Pierdereaauruluiprinexploatareadecătrestrăini

Problemeînmineritulviitoralaltordepozitenaturaledinzonă

Costurilepentrureabilitareaecosistemuluidupăexploatareîncazdeaccidentedemediu

CosturilepentruepurareapoluăriiistoricedinzonăpentruRO

Altecosturidemediu(resursenaturale-consumuldeenergie)

Alteriscurifinanciare

Profit/câştiguri pentru comunitatea locală Costuri pentru economia naţională Locuridemuncă,recalificare

Creştereastandarduluideviață/Creştereaeconomcă

Costuri pentru comunitatea localăCosturilepetermenlungaleeconomieimono-industriale(şomaj,recalificarealucrătorilor,investițiilereduseînregiune)

Costurilepentrualțiproprietarideafacerişiangajațidinzonă(deexemplu,turism,prelucrarealemnului,agricultură,etc.)

33

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 34: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

34

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Atribuirea de valori și ponderi arborelui multicriterial

AnalizadecizionalăafostrealizatăutilizândsoftulDecideIT60.Pentruaevaluacelepatrualternative,afostgeneratarborelemulticriterialşiaufostatribuitevalorişipondericriteriilor.Deoareceanalizasurselorprimareaarătatcădocumentațiaimplicăînprincipalproiecțiişiscenariibazatepeinformațiimaidegrabăimprecisesauincerte,demulteoricontradictorii,înfuncțiedesursă,amfolositometodăbazatăpeintervalpentruaestimavalorilecriteriilor,completatădeestimăricalitative(relațiiîntrecriterii).Aceastăabordareestetipicăpentruanalizelemulti-stakeholder61careprelucreazădateimprecise,dupăcumauarătatstudiiledecazanterioare62.

Datoritănaturiiinformațiilor,amconceputunarborecumaimultecriteriiînlocdeunarborededecizie.Pentruareduceincertitudineaşisubiectivitateacâtmaimultposibil,amfolositintervalul[-1,1],dupăurmătoarealogică:

Valori [-1, 0] =celmaiprobabilconsecințenegative(sau,încelmaibuncaz,nicioconsecință),darintensitateaestenecunoscută(deexemplu:dacăvoravealocaccidentedemediu,celmaiprobabilelevorducelacosturidereabilitare,existândînsăşiposibilitateasănuaparăniciunaccident)[0, 1] =celmaiprobabilconsecințepozitive(saunicioconsecință),darintensitateaestenecunoscută(ex.Profituldinredevențeeste,însine,unrezultatpozitiv,celmairăuscenariufiindacelacuprofit0)0 = nicioconsecință(profitulgeneratdeproiectdevine0înAlt.2)-1 = celmaiprobabilnegativ(deexemplu,costuriledemediu,cumarficantitateamaredeenergieşidealteresursenaturaleconsumatepentruproiectsuntunimpactnegativcert)1 =celmaiprobabilpozitiv(nuamgăsitcazuripentrucaresăatribuimaceastăvaloare,avândînvederecăaceastaarimplica,deasemenea,unconsensîntreexperți)[-1, 1] =pentrucazurileîncareexperțiisuntaproapeegalîmpărțițişiestegreudespusdacăconsecințavafibunăsaurea,sauîncazulîncarenuavemsuficientedatefiabilepentruastfeldepredicții(ex.înceeacepriveşteconservareapatrimoniuluicultural,sauînceeacepriveşteimpactulsocialalAlt.2).

60 Danielsonetal.2003.61 asevedeaDanielsonşiEkenberg,2012.62 Danielsonetal.2007,2008.Larsson,Firth,şiEkenberg,2011.

Page 35: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Acestevaloriaufostatribuiteseparatpentrufiecarecriteriuîncadrulfiecăreiadintrecelepatrualternative.Înmăsuraîncareafostposibil,amîncercatînevaluărilenoastresănulansămasumpțiicarenusuntsusținutedirectdedateşiamevitatatribuireadevaloriprecise,lucrândcuintervale,ponderişirelațiiîntrecriterii.Înplus,amatribuitponderidiferitecriteriilorşiamdefinitrelațiiledeechivalențădintrecelepatrualternativepentrufiecarecriteriu(maibinedecât,egalşiaproximativegalcu,mairăudecât).

Informațiadisponibilăimpuneconstrângeriasupradeciziei–prinponderileacordatecriteriilorşiprinvalorileacordatealternativelor,astfelrestrângândinformațiadecizionalăşicreândbazapentrucalcul.Acesteconstrângeripotfiatâtconstrângerideinterval,adicăaceleacareimplicănumaiosingurăvariabilă,cumarfilimiteledeinterval,câtşiconstrângericomparative-careimplicădouăvariabile.Pentruajutorsuplimentarînmodelareaproblemei,esteintrodusconceptuldebazăortogonală,careindicădecidentuluicaresuntpărțiledinafirmațiicaresuntînconcordanțăcuinformațiilefurnizatepânăînprezent.Aceastadevineapoiproiecțiaspațiilorconstrânsepefiecareaxăvariabilă,şiastfelpoatefivăzutcalimiteleintervaluluisemnificativpentrusituațiadecizională.Acelaşitipdeinputestefolositpentrucomponenteleimplicate,deexempluvalorilealternativevşiponderilewj,deşiconstrângeriledenormalizareƩwj=1nutrebuieîncălcateîncazulponderilor.

ToateinputurileînmodelulRoşiaMontanăaufostobiectulunorverificărideconsistențăcuajutorulinstrumentuluiDecideIT.Calculelesebazeazăpesumaponderatăavaloriloralternativeînconformitatecucriteriileşisub-criteriilecumulatepentruîntreagaproblemădecizională.Deexemplu,într-unarborepetreiniveluricacelactual,acestadevine,V(As)=Ʃwi Ʃwij Ʃwijkvijk(As),undevijk(As)estevaloareaalternativeiAsconformsubcriteriuluiijk.Avândînvedereacestlucru,secalculeazăapoiputereaalternativelorcamijlocdecontinuareadistingeriiîntrealternative.Putereadenotăpurşisimpludiferențadevaloareponderată,adicăexpresiaV(Ai)–V(Aj)pentrudiferențadintrealternativeleAişiAj.Înacestfelsepoatecalculacuuşurințădiferențamaximăşiminimăîntrealternative.

Procesuldeatribuiredevalori,ponderişirelațiisebazeazăpedocumentareasistematicăprecedentă,cândamîncercatsăacoperimceamaimareparteadocumentațieidisponibiledelaogamalargădesursecetrateazăacestsubiect.Dupăcums-amenționatdeja,amprioritizatdocumenteleoficialeşistudiidespecialitate,datorităfiabilitățiilorridicate.Selecțiadocumentațieiafostfăcutăpeprincipiulreprezentăriiechilibrate,scopulnostrufiinddeaacoperiînmodechitabilargumenteletuturorstakeholderilor.BazadedateestedisponibilăînformatExcel,lacerere.

Pentruaasigurafiabilitateaprocesuluideatribuireavalorilor,afostaplicatuntestde

35

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

Page 36: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

36

MODEL DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ ÎN CAZUL ROȘIA MONTANĂ

concordanțăîntreexperțicuprivirelavalorileacordate.Cercetătoriiauatribuitvalorileşirelațiileînmodindependentşiulteriorauconfruntatevaluările,discutânddiferențeleşiajungândlaunconsenscuprivirelamoduloptimdeacontinua.Înplus,înanalizadesensibilitateprezentatăînsecțiuneaurmătoarearaportuluiamconceputdiferitescenariideschimbareaponderilorcriteriilor,pentruavedeaîncemăsurărelațiadintrealternativevariază.ArborelerezultatesteprezentatîndocumentulExcelmenționat.

Ocaracteristicăimportantăaacestuiprocesesteanalizadesensibilitate.Aceastăanalizăobservăceinformațiiaucântăritcelmaigreuînrezultateleobținute,adăugândoexaminaresuplimentarăaacestora.Deasemenea,aceastăanalizăsubliniazăcaredintreevaluărisuntpreaimprecisepentruafideajutorîndiferențiereaalternativelorşiîncearcăsăleajustezepentruopreciziemaimare,procesceserepetăpentrufiecarescenariudiferit.Analizadesensibilitateîncorporată,numitconceptuldecontracție,esterealizatăprinreducerealățimilorintervalelor(contracție)pentruvalorileşiponderiledinmodeluldeanalizăaproblemeidecizionale.Ideeaconceptuluiestedeamicşorabazaortogonalăîntimpcesestudiazăstabilitateaponderiimaximeladiferiteniveluridecontracție.Niveluldecontracțieesteindicatînprocente,astfelcăpentruunnivelde100%dincontracție,toateintervalelebazeiortogonalecarenăaufostreduselapunctelefocalerespective.Contracțiapoatefivăzutăcatăiereabazeidinpuncteleextreme(avândofiabilitatemaiscăzutăsauungradmaiscăzutdecredibilitate)fațădepunctulfocal,crescândcelmaimicgraddecredibilitatepermis.Estemaisimplucândavemdeafacecuintervale,şimaicomplicatatuncicândsuntimplicateconstrângericomparative.

Page 37: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Dupăcumammenționatanterior,celecincicriteriiprincipalealearboreluidecizionalsunt: economic, mediu, social, cultural şi credibilitate. Celepatrualternativeintroduseînmodeluldecizionalsunt:Alt. 1 =ProiectulactualizatcuprevederiledinAcordul2013întreRMGCşiGuvernulromân(careafost,deasemenea,dezbătutdecătreComisiaSpecială)Alt. 2 =AlternativaZero(proiectulesteabandonatşinimicaltcevanuseinițiazăînlocullui)Alt. 3 =Proiectulminierînformasainițială,cuprevederiledinLicențadeExploataredin1999.Alt. 4 =ProiectulminieresteabandonatşiînschimbseimplementeazăunproiectdedezvoltareturisticăpetermenlungînzonaRoşiaMontană.

Înceleceurmează,vomtreceînrevistădiferitescenariişiconsecințeleacestorapentruproiectuldeexploataredelaRoşiaMontană.Următoarelescenariiaufostelaborateînconformitatecu9prioritizăridiferite,careauduslaponderidiferiteacordatecriteriilorprincipale:(1)evaluareanediscriminatorieaprincipalelorcriterii;(2)graduldeinteresacordatcriteriilorîndocumenteleconsultate;(3)potențialuldeîmbunătățireacredibilitățiiproiectului;interesulstakeholderilor:(4)interesulstatuluiromân;(5)interesulsocietățiicivileşiaoponențilorlocali;(6)intereselocale,naționaleşitransfrontaliere;(7)interesulcomunitățiilocale;(8)transparențaşiinteresulcetățeanului;(9)prevederileproiectuluidelegeîndomeniulminerituluidin2013.

Scenariul 1 - evaluarea nediscriminatorie a principalelor criterii

Dacăacordămtuturoropiniilorşiintereseloremitențilorimportanțăegalăşinuacordămponderidiferitepebazacunoştințelordespecialitatedisponibilepentrufiecarecategorie,pebazavizibilitățiiînsferapublică,locală,înagendelenaționale,saupebazatipurilordecapitalaflateîndiscuție,considerămastfelcătoatecriteriileprincipale,economice,deme-diu,sociale,culturaleşidecredibilitate,auponderiegale.Evaluareanoastrăsebazeazăînacestcazpeconstrângerilefolositepentrusub-criteriişiperelațiilecalitativealeacestora.Înconsecință,prinutilizareaacestorsetări,valoareaprobabilăacelor4alternativeevizibilăînfiguriledemaijos.Graficulvaloriiprobabileeoreprezentareauneiagregăriasumeiponde-ratepentrutoatecriteriile.Liniilesuperioareşiinferioarealegraficuluisuntminimeleşima-ximelevalorilorprobabile,de-alungulaxeiorizontale,laniveluridecontracțiedela0la100%.

37

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 38: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

38

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Graficelevalorilorprobabiledevindupăcumurmează:

FIGURA5.Scenariul1.Evaluareacelor4alternative

0.350

0.274

0.198

0.122

0.046

-0.029

-0.105

-0.181

-0.257

-0.332

-0.409

85% contraction level

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

Page 39: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA6.Scenariul1.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

FIGURA7.Scenariul1.ComparațieîntreAlt.4şiAlt.2

39

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

LEGENDA:Contractionlevel=niveldecontracție

Exp.Value=Valoareprobabilă

Maximumdifferenceinexpectedvalue=Diferențamaximăîntrevalorileprobabile

Minimumdifferenceinexpectedvalue=Diferențaminimăîntrevalorileprobabile

Contraction=Contracție

Intersection=Intersectare

Page 40: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

40

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Deşiamlucratcudateimprecise,modeluldeanalizădecizionalăestesuficientderobust,permițându-nesăevaluămcelepatrualternative.PebazaFig.5,putemtragetreiconcluziicuunnivelrezonabildeîncredere:

Alternativa 3(Proiectulînformainițială,cuprevederiledinlicențadin1999)estecelmaipuținavantajoasădintrecelepatru,şisepoaterenunțalaea(launniveldecontracțiede85%nuexistăniciosuprapunerecucelelalte,iarvalorilesuntnegativeşicelemaiscăzute).

Alternativa 4 (Turismul) pare să fie decizia optimă în acest scenariu.

Alternativa 1(Proiectulminierînformasaactualizată)şiAlternativa 2 (Alternativa zero) sesuprapunconsiderabil,ceeaceînseamnăcăînacestscenariunuexistăsuficientedateexactepentruadiferențiastrictîntreele,consecințelefiecăreiopțiunifiinddestuldecomparabile.Cutoateacestea,AlternativaZero(Alt.2)devineuşorpreferabilăalternativeiAlt.1,proiectulRMGCînformaactuală.Fig.6confirmăfaptulcădiferențadintreAlt.1şiAlt.2estedestuldemicăşicăestenevoiededatemaidetaliatepentruaevaluamaibinecomparativceledouăopțiuni.Fig.7comparăAlt.4cuAlt.2(şi,implicit,cuAlt.1,caurmareasuprapuneriiîntreceledouă)şiconfirmăconcluziadinFig.5,şianumecăAlt.4,unproiectdedezvoltareturistică,arfisoluțiaoptimăpentruRoşiaMontană.

Scenariul 2 - gradul de interes acordat criteriilor în documentele consultate

Aldoileascenariupecareîlpropunemprovinedingraduldeinteresacordatcategoriilorîndocumenteleconsultateşiîndeclarațiilepublice.Analizasurseloraarătatcăaspectelecelmaifrecventdiscutateaufostceleeconomiceşidemediu,descriseîndeclarațiiguvernamentale,acorduridelicență,expertize,pozițiialeinstitutelornaționaleşiinternaționale,întimpceproblemelesocialeşiculturaleaupărutoarecumsecundareîndezbaterilepublice,câştigândvizibilitateînprincipalprineforturilesocietățiicivile.Dinacestmotiv,amconsideratînacestscenariucăimpactuleconomicşiceldemediuauponderiegale,maimaridecâtaspectelesocialeşiculturale,careau,deasemenea,ponderiegaleîntreele(evaluarecomparativă,fărăaprecizaponderileexacte,dinmotivedeincertitudine).Deasemenea,pentrudimensiuneacredibilitateamatribuitoponderemaimicădecâtceaacelorlaltepatrucriterii,considerândcăaceastaareunefectmaidegrabăindirectasupraevaluăriideansambluaproiectului.

Page 41: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA8.Scenariul2.Evaluareacelor4alternative

0.355

0.279

0.204

0.128

0.053

-0.022

-0.098

-0.173

-0.249

-0.324

-0.400

85% contraction level

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

41

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 42: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

42

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA9.Scenariul2.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

FIGURA10.Scenariul2.ComparațieîntreAlt.4şiAlt.2

Page 43: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

DupăcumputemvedeaînFig.8,Alt.3şiAlt.4suntbinediferențiateşiînacestscenariu,dezvoltareaturisticăazoneifiindîncontinuarevariantaoptimă,iarproiectulRMGCînaintederenegocierifiindceamaislabăvariantă.Spredeosebiredeprimulscenariu,Alt.1devineuşorpreferabilăAlternativeiZero,însăgradullordesuprapunereesteîncontinuarepreamarepentruasefaceodistincțieclară(asevedeaFig.9).

Scenariul 3 - potențialul de îmbunătățire a credibilității proiectului

Înacestcaz,amverificatmăsuraîncareaspectelecețindecredibilitateafecteazăevaluareaAlternativei1,proiectulRMGC,înraportcualtealternative.DacăRMGCşiGuvernulromânarîmbunătățitransparențanegocierilor,paşilorsiobiectivelorprivindproiectulşiarinițiaundialogpermanentpeaceastătemăcucetățeniişisocietateacivilăînprocesuldecizional,problemacredibilitățiis-arîmbunătățişiarfacelocuneidiscuțiidemocraticedeschisepemargineacelorlaltepatrucriterii.Graficelevalorilorprobabilepentruacestscenariu,încareatribuimcriteriuluicredibilitateoponderede0,potfivăzutemaijos:

0.358

0.282

0.207

0.131

0.056

-0.020

-0.095

-0.171

-0.246

-0.322

-0.397

85% contraction level

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

FIGURA11.Scenariul3.Evaluareacelor4alternative

43

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 44: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

44

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA12.Scenariul3.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

ÎnconformitatecuFig.11şi12,dacăserenunțăladimensiuneacredibilitateşiseiauînconsiderarenumaiaspecteledeordineconomic,demediu,socialşicultural,rezultatelerămânînmareparteaceleaşi:Alternativa3poatefiabandonată,Alternativa4rămâneceamaibunăcuungradridicatdeîncredere,şiAlternativele1şi2sesuprapun,primadeveninduşormaibunădecâtAlternativaZero.

Scenariul 4 - interesul statului român

LegiuitoriiromâniausubliniatînrepetaterânduripotențialuleconomicalinvestițieidelaRoşiaMontană,accentuândmaialesprofiturileobținutedinredevențeşidinparticipareastatului,precumşipotențialulcreăriidelocuridemuncăînzonă.Dorințadeaexploataresurselenaturalepentruimpactulpozitivasupraeconomieinaționaleafostexprimatădediferiteguverneşidecătrefostulpreşedinte,TraianBăsescu,menținândproiectulRMGCpeagendapublicăşipolitică.Maijosputemobservagraficelevaloriloratuncicândseacordăpondereaceamairidicatăcriteriuluieconomic,toatecelelaltecriteriiavândponderiegaleîntreele,maimicidecâtpondereaeconomică.

Page 45: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA13.Scenariul4.Evaluareacelor4alternative

0.318

0.252

0.187

0.122

0.057

-0.009

-0.074

-0.139

-0.205

-0.270

-0.335

85% contraction level

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

45

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 46: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

46

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA14.Scenariul4.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.4

Dacăargumenteleeconomicesuntmaideinteresdecâttoatecelelaltedinrestulcategoriilor,atuncirezultateleanalizeidecizionaledevinoarecumdiferite(Fig.13,14).Alternativa1(proiectulRMGCactualizat)devineaproapelafeldepreferabilăcaAlternativa4(practicareaturismului),cuosuprapuneredeaproape95%.Deasemenea,Alt.1sesuprapuneîncontinuareînmaremăsurăcuAlternativaZero,ceeacefaceoarecumdificilădiferențiereaclarăîntreceletreialternative.

Page 47: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Scenariul 5 - interesul societății civile și al oponenților locali

Înacestscenariu,amprioritizataspectelesociale,culturale,demediuşidecredibilitateîndetrimenulbeneficiiloreconomice,dupăcumaucerutdemaimulteoriONG-urileoponente,inclusivAlburnusMaiorşimajoritateaprotestatarilor.PotrivitcriticilorproiectuluiRMGC,câştigurileeconomiceobținutedinexploatareaauruluişiargintuluinusuntnicisubstanțiale,nicisuficientdesustenabilepentrudezvoltareaeconomieinaționalepetermenlungşipentrustandardedeviațămaibune(aşanumita“boalăolandeză”aresurselornaturalecemențineconomiileinstabile).Înplus,indiferentdepotențialuleconomic,uniioponențiaiproiectuluiconsiderăcăriscurilesociale,culturaleşidemediuaraveaunimpactseverasupradezvoltăriiulterioareazonei,fiindînacelaşitimpgardieniactiviaiprocesuluideobținereaavizelorlegaledelaautoritățilelocaleşiministere.

FIGURA15.Scenariul5.Evaluareacelor4alternative

0.361

0.281

0.202

0.122

0.043

-0.036

-0.116

-0.195

-0.275

-0.354

-0.434

85% contraction level

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

47

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 48: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

48

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA16.Scenariul5.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

Dinnou,existăoschimbareîntreAlt.1şiAlt.2,AlternativaZero(ceafavorizatădecătrepărțileinteresatecareseopunşiprotesteazăîmpotrivaproiectului)devenindoopțiunemaibunădecâtproiectulRMGCpentruRoşiaMontană.

Scenariul 6 - interese locale, naționale și transfrontaliere

CelemaimariproblemecuprivirelariscurileridicatedeproiectulRMGC,discutateînîntreagadocumentațiedisponibilă,exprimatedeexperți,cetățenişifuncționaripublicideopotrivă,facreferirelaaspecteledemediu.Celemaimultețări,printrecareşiRomânia,solicităEvaluareaImpactuluiasupraMediuluipentruproiecteminiere,RMGCprezentândacestedocumenteînscopuldeaobțineavizulMinisteruluiMediului.Partearomânănuestesinguracareareuncuvântdespusînaceastăprivință,guvernulmaghiarsolicitândprudențăînevaluare,atâtîncadrulreuniunilordiplomaticecâtşiarapoartelordeexpertiză.Înacelaşitimp,unadindirectiveleUEcucareRomâniatrebuiesăseconformezesereferălareabilitareaşiminimizareadeşeurilorşihaldelordesteriltoxiceproveninddinactivitățilestatuluidinindustriileextractive.Cutoateacestea,existăîncăzonecaresuntafectatededeşeuriletoxicedinactivitățileminiere,printreelefiindsatulRoşiaMontană.Cercetărilearatăcăimpactulpoluăriidinzonăasupramediuluiestesemnificativşiriscurileasociatecuacestaartrebuisă

Page 49: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

facădinmediereapoluăriioprioritatepeagendapublică.Acestscenariuacordăceamaimarepondereaspectelordemediu,celelaltecriteriiavândponderimaimicidecâtmediulşiegaleîntreele.Graficeledeevaluarearezultatelorînacestcazsunturmătoarele:

FIGURA17.Scenariul6.Evaluareacelor4alternative

0.345

0.263

0.181

0.099

0.018

-0.064

-0.148

-0.227

-0.309

-0.391

-0.472

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

49

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

85% contraction level

Page 50: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

50

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA18.Scenariul6.ComparațieîntreAlt.4şiAlt.1

FIGURA19.Scenariul6.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

Page 51: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Dacăacordămoimportanțămaimareaspectelordemediudecâtaspectelorsociale,economice,culturaleşidecredibilitate,atunciAlternativaZerodevineadouaceamaibunăalternativă,dupăTurism.ConformFig.18şi19,Alternativa4estesemnificativmaibunădecâtAlt.1,iarAlternativa2estemaibunădecâtAlt.1.

Scenariul 7 - interesul comunității locale

Înacestscenariu,amluatînconsiderarepreponderentimpactulsocio-economicaltuturoralternativelorasupracomunitățiilocale.Laniveleconomic,amcântăritcosturileşibeneficiileeconomicepotențialeadusedefiecareopțiunelocalnicilor,prioritizândastfelaspectecețindelocuriledemuncă,posibilitateaderecalificarealucrătorilor,standarduldeviațăşibunăstareaeconomicăsauimpactulasupracelorlalțiproprietarideafacerişiangajațidinzonă,subcriteriicărorale-amdatoimportanțămaimarefațădeconsiderenteleeconomicenaționale(asevedeaFig.4).

Lanivelsocialamluatîncalculfactoriprecum:impactulstrămutărilorşirelocărilor,siguranțafizicăşisănătatealocalnicilor,accesullalocuridemuncă,infrastructură,apăcurată,etc.PrioritizareaproblemelorsocialeşieconomiceasupratuturorcelorlalteporneştedelagrijileşiintereselecomunitățiidinRoşiaMontanăşidinsateleînvecinate,afectatedirectdeimplementareaoricăreialternative.

51

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 52: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

52

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

FIGURA20.Scenariul7.Evaluareacelor4alternative

0.486

0.401

0.316

0.232

0.147

0.062

-0.023

-0.108

-0.193

-0.278

-0.363

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

85% contraction level

Page 53: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

FIGURA21.Scenariul7.ComparațieîntreAlt.1şiAlt.2

Atuncicândceamaimarevaloareoareimpactulsocio-economicalfiecărei opțiuniasupracomunitățiilocale,AlternativaZeroşiproiectulRMGC2013sesuprapunaproapeîntotalitate.RezultateledinFig.21reflectădestuldefidelpărerileîmpărțite alelocalnicilorcuprivirelaproiectulRMGC,opartedintreeisusținândproiectulminier, iaralțiiopunându-secuvehemență.Totuşi,turismulrămânedeciziaoptimăpentrudezvoltareazoneişiînacestcaz.

Scenariul 8 - transparența și interesul cetățeanului

ImpedimentelelegaleîntâmpinatedeproiectulRMGCpânăînprezentaublocatimplementareaproiectului,darnuaucondusîncălaoabandonarepermanentăasadinparteaautoritățilorromâne.De-alungulanilor,negocierilepurtateînspateleuşilorînchise,precumşidiscuțiilecuprivirelaunnouproiectdelegeîndomeniulminierauatrasneîncredereaşicriticileoponenților.Unadintretemerileacestoraestecă,înlocsăfiemodificatproiectuldeexploatareastfelîncâtsărespectelegislațiaşinormeleînvigoare,chiarlegislațiaarputeafimodificatăpentruasepotriviintereselorcorporatisteşipolitice.Lipsatransparențeişiainițiativelordedezbateripublicedeschiseparlamentareşiguvernamentaleaualertatopiniapublică,credibilitateaprocesuluidecizional,ainvestitorilorşiadecidențilordevenindmai

53

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 54: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

54

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

importantăşimairelevantădecâtoricarealtcriteriu.TransformândRoşiaMontanăîntr-ozonămono-industrialăşi,înconsecință,blocânddezvoltareaaltortipurideîntreprinderi,cumarfi,deexemplu,activitățileturistice,autoritățilelocalesuntînaceeaşimăsurăprivitecuneîncredereînalegereaceleimaibunealternativepentruzonă.Astfel,graficuldemaijosaratăevaluareacelorpatrualternativeatuncicredibilitateaarepondereaceamaimareşitoatecelelaltecriteriiauponderimaimicişiegaleîntreele.

FIGURA22.Scenariul8.Evaluareacelor4alternative

0.429

0.346

0.262

0.179

0.096

0.013

0.070

0.154

0.237

0.320

0.403

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

85% contraction level

Page 55: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

55

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Dacăprincipalulcriteriudeevaluareaalternativelordevinecredibilitatea,situațiaseschimbăîntr-omaremăsură.AlternativaZerodevinepreferabilă,întimpceturismulcadepeloculaldoileaşiproiectulRMGCpealtreilea,suprapunându-secuAlt.3.

FIGURA23.Scenariul8.Alt2vs.Alt4

Scenariul 9 - prevederile proiectului de lege în domeniul mineritului din 2013

ConformArt.3dinLegeapentrumodificareaşicompletareaLegiiminelornr.85/2003,discutatădeComisiaeconomicăaSenatului,proiecteledeinterespublicdeosebitsunt„proiecteleminierealecărorbeneficiieconomiceşisocialepecarestatulşi/sauunitățileadministrativelocalele-arobținedirectsauindirectdinproiectulrespectivsuntmaimaridecatefectelenegativedemediu,beneficiilefiindtemeinicfundamentatecucondițiarefaceriimediuluilafinalizareaproiectului”63.

63 asevedeaRaportulComisieipentrueconomie,industrieşiservicii,nr.XX/597/02.12.2013,p.5.

Page 56: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

56

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

DacăextragemdindefinițiaComisieicriteriiledeevaluareaunuiproiectminier,copaculdecizionalvacuprindedouămaricategorii:1.economicşisocial,şi2.mediu.AvândînvederearborelenostrupentruRoşiaMontană,carepoatedeveniunproiect“deinterespublicspecial”,eliminămaspecteleculturale,precumşicredibilitatea,iartoatesub-criteriileeconomice,demediuşisocialerămânaceleaşi.

Astfel,dacăacordămovaloaremaimareaspecteloreconomiceşisocialefațădeaspecteledemediu,Alt.4esteceamaibunasoluțiepentrudezvoltareazonei,urmatădeAlt.1şiAlt.2cesesuprapunaproapeîntotalitate.

FIGURA24.Scenariul9a.Evaluareacelor4alternative

0.441

0.364

0.287

0.211

0.134

0.057

-0.020

-0.097

-0.174

-0.251

-0.328

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

85% contraction level

Page 57: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Dacăacordămovaloaremaimareaspectelordemediufațădeceleeconomiceşisociale,ierarhiarămâneaceeaşi,însăAlt.2sediferențiazăfațădeAlt.1şidevineadouaceamaibunăopțiune.

FIGURA25.Scenariul9b.Evaluareacelor4alternative

57

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

0.384

0.300

0.217

0.133

0.049

-0.034

-0.118

-0.201

-0.285

-0.369

-0.452

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

85% contraction level

Page 58: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

58

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Iardacăceledouăcriteriiauponderiegale,ierarhiarămâneneschimbată,însădiferențiereadintreAlt.1şiAlt.2semicşoreazăconsiderabil.

FIGURA26.Scenariul9c.Evaluareacelor4alternative

Diferențiereamaiclarădintrealternativeînacestecazurisepoatedatoraponderilormaimariacordateaspectelorsociale,precumşirenunțăriilaaspecteleculturale,carecântăreauconsiderabilînfavoareaproiectuluiRMGC,acestafiindunuldintreprincipaleledomeniiîncareauinvestitînultimiiani.

0.418

0.340

0.262

0.184

0.106

0.028

-0.049

-0.127

-0.205

-0.283

-0.361

Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Proiect Alternativa Proiect Turism RMGC 2013 Zero RMGC 1999

85% contraction level

Page 59: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

Alte scenarii propuse în dezbaterile publice

1.Dacăpentruexploatareaauro-argentiferăs-arluaînconsideraretehnologiidiferitedeceapropusădeRMGC,soluțiitehnologicecearevitaprocesuldeleşierecucianură,ardiminuacantitateadesteriltoxicsauamelioraproblemapermeabilitățiisolului,ponderilearfiimposibildeestimatînAlternativa1,deoareceRMGCnuestedispusăsămodificetehnologia.Întregulplandeafaceri,studiuldefezabilitateşideinvestițiisuntconstruitepetehnologiaactuală.Oalternativăseparatăsusținutădeunstudiudefezabilitatepentrualtesoluțiitehnicedeexploatarealedepozitelorartrebuisăfieanalizatădecătrestatulromân,experțisaualțiinvestitori.

2.DacăproiectuldelegeamineloresteadoptatastfelîncâtsăfacilitezeaprobareaavizelordemediunecesarepentrupunereaînaplicareaAlt.1,proiectulRMGC,riscurileşibeneficiileacesteialternativecrescproporțional,acesteaputândfireplicateînalteproiectesimilare.Deasemenea,luândînconsiderarescoaterealalicitațieaunornoilicențedeexploataredecătreANRM,precedentulproiectuluiRoşiaMontanăpoateducelautilizarea,înviitor,aunoropțiunisimilaredecătreinvestitori.

3.DacăavemînvederedocumentelefurnizatedeInstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurismcuprivirelaAlternativa4,analizacost-beneficiuvizeazădezvoltareaturisticănunumaiazoneiRoşiaMontană,cişiaaltorzonedinMunțiiApuseniafectatedeînchidereaexploatărilorminiere.Odezvoltaredurabilădesuccesprinturismarputeafilafeldebinereplicată.

Limitele cercetării

Înelaborareamodeluluidecizionalne-amconfruntatcuanumiteobstacoleşilimitări,celemaisemnificativefiind:

1. Aspecte referitoare la date:

a)Incertitudineadatelorşievaluărilecontradictorii:Probabilceamaimareproblemă cucarene-amconfruntatafostcăsurseleconsultateoferăargumentecontradictoriiînlegăturăcuaceeaşiproblemă.Dincauzalipseiexpertizeicercetătorilorîndomeniilerespective,complexitateaproblemelorşifaptulcăcelemaimultedintrecriteriileîncauzăsuntpreviziunicuunnivelridicatdeincertitudineşicontroversă,singuraopțiunepentru

59

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

Page 60: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

60

EVALUAREA ȘI ANALIZA ALTERNATIVELOR

analizăafostdealucracuevaluărirelativvagişigenerale,careauscăzutîncredereaîndiferențiereadintrecelepatrualternative.

b)Datecredibileinsuficientepentruanumitescenarii:cumafostcazulpentrualternativaturism,referitorlacareampututgăsiunsingurstudiucomplexcuproiecțiicredibile,bazatepecercetare.

c)Lipsainformațiilordesprecinesuntautoriianumitordocumente:rapoarteleEIMnumenționeazăautoriidinspatelefiecăruiraport,cidoarlistatuturorinstitutelor,experțilorindependențişicompaniilorcareaucontribuitcuexperiențalor(oproblemădeasemeneaîntâlnităînaltedocumente).DupăceEIMafostdepusălaMinisterulMediuluiînanul2006,aurmatoconsultarepublicăîncursulcăreiacetățeni,ONG-uri,instituteşiexperțiaufostinvitațisăprezinteîntrebărilelorcuprivireladocumentație.ÎntrebărileaufosttrimiselaMinister,darrăspunsurileauvenitdinparteacompaniei.

d)ComentariilecetățenilorpeFacebook,blog-urilesaudezbaterilepubliceaufost,cumeradeaşteptat,celemaiimpreciseşinuauadăugatconținutsuplimentarlainformațiiledisponibileînrapoarte,cărțişiarticole.Amatribuitînanalizamulticriterialăponderimaimariproblemelorcelmaifrecventsemnalatedecetățenişidesocietateacivilădecâtcelorcareaparmairarîndocumentațiaconsultată.Îngeneral,aceleaşipreocupăriaufost,deasemenea,detaliateînaltedocumente,deexempluceleproveninddelaAcademiaRomână,AcademiadeStudiiEconomice,şialtele;prinurmare,ponderilemaimariaratăcămaimultdeunsinguremitentîmpărtăşeşterespectivaopinie.

2. Probleme legate de transparenţă: aceastăcercetarenuarfifostposibilăfărădocumentațiapusăladispozițieînmediulonlineprininvestigațiijurnalistice,careauscoslaivealăcontracteledelicență,şifărăprotestelesocietățiicivile,ceauconduslaaudierilepubliceparlamentarealeprincipalilorstakeholderişialeargumentelorproşicontraproiectului.

3. Resurse limitate: pentruprezentulstudiu,resurselefinanciarelimitatenune-aupermissăorganizămatelierecupărțileimplicate,săobținemevaluăriprecisealepozițieilorfațădeacestsubiectsausăpropunemstudiidefezabilitatepentrumaimultealternativededezvoltaresustenabilăazoneiRoşiaMontană.Dinacestemotive,cercetareanoastrăafostlimitatăînmarepartelasursesecundareşilaalternativelepentrucareamavutdate.Cutoateacestea,cercetareaactualăreprezintăunpunctdeplecarebinedocumentatşiutilpentruoviitoareanalizădecizionalăfolosinddatecuopreciziemaimare,cesprijinăodiferențieremaibunăîntrealternative.

Page 61: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

61

CONCLUZII

CONCLUZII

Bazându-nepeanalizadesensibilitate,putemconcluzionacăalternativaimplementăriiproiectuluicuvechileprevederidinlicențaobținutăîn1999poatefiabandonată, deoareceesteînmodclarceamaidezavantajoasădintrecelepatruopțiuni.Înplus, încelemaimultecazuri,alternativapracticăriiTurismuluisedovedeşteaficeaoptimă.Cutoateacestea,trebuiesătratămacestrezultatcuprudență,deoarece,înunelecazuri,diferențadintreAlternativaTurismşiAlternativele1şi2nuestefoartemare,datfiind faptulcădateledisponibilepentruprimaopțiuneprovindinproiecțiiimpreciseşinesigure. Încazulacesta,precauțiilesuntreflectateînScenariul8,încareaspectelecețindecredibilitatesuntprioritizateşi,înconsecință,ceamaibunăalternativădevineaceeadeanuimplementaniciunproiectdeexploatareînzonă(AlternativaZero).AlternativaTurismsuferăşieaouşoarăcădereîncazulscenariului8pentrucădezvoltareaturisticăauneizonedepindeînceledinurmădevoințapolitică,destrategiiatâtlanivelcentral,câtşilanivelulautoritățilorpublicelocale.Înplus,Scenariul8reflectăsituațiaactuală,încareacțiuneaafostînghețatăcaurmareaprotestelormasivecareaufost,înmareparte,stârnitedelipsadetransparență,desuspiciuniledeilegalitate,precumşidelipsadecredibilitateaîntreguluiprocesînfațacetățenilor.

Oaltăconcluziecarepoatefitrasădinanalizăesteaceeacă,avândladispozițiedateleactuale,estegreudespuscupreciziedacăestemaibinesăselansezeproiectul nformaactualizată(Alt.1)sausănuseîntreprindănicioacțiune(Alt.2).Înmajoritateacazurilor,acestedouăalternativesesuprapunînmaremăsură,saudiferențierilesuntdestuldenesemnificative.Existădouăscenariicareconduclaoierarhizareclarăacelordouăopțiuni:dacăacordămceamaimareponderecredibilității,legalitățiişitransparențeiprocesului,situațiaseinverseazăşialternativaZerodevineceamaiînțeleaptădecizie. Deasemenea,încazulextrasdindefinițiaproiectelordeinterespublicdeosebitenunțată înLegeapentrumodificareaşicompletareaLegiiminelornr.85/2003,încarealternativelesuntevaluatedupădouăcriterii,economicşisocial,şimediu,turismulesteceamai înțeleaptăvariantădedezvoltareazoneiRoşiaMontană,urmatădealternativazero, apoideproiectulRMGC.

Acestrezultatpoatefitradusîntr-orecomandarevaloroasăpentrucompaniaminierăşipentrudecidențiiromâni.Dacăaceştistakeholderidoresccontinuareaproiectuluişiacceptareaacestuiadecătresocietateacivilă,provocareaconstăîncreştereatransparențeinegocierilorşiprocesuluidecizionalşiîmbunătățireaaspecteledecredibilitateşilegalitate,intrândîntr-undialogdeschisşionestcusocietateacivilă.Dacăacesteaspectenupot

Page 62: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

62

CONCLUZII

fiîmbunătățitevizibil,decidențiiarputeasăacordemaimultăatențiealternativelordedezvoltaredurabilăşisustenabilăazonei.Înacestsens,identificămcâtevadirecțiidecercetareporninddelastudiuldefață:

Cercetareîncolaborarecualtestatemembreasupratehnologiiloralternativecarearasiguraunimpactdiminuatalminerituluiasupramediului-asevedeaşimetodapropusădecercetătorulJackGoldsteinpentruRoşiaMontană-tiosulfatdesodiucasubstanțăreactivăprincipalăutilizatăpentrusolubilizare;analizacost-beneficii,durabilitatea,graduldeaplicabilitate;

Extindereaarboreluimulticriterialcumaimulteinformațiitehnice,caresăducălaunnumărmaimarederamurişisubcriterii,dupăobținereamaimultordatereferitoarela:dezvoltareaturistică,planurileautoritățilorlocaleîncazulîncareproiectulesterespins,preferințeleopinieipubliceşiriscurileşinevoileperceputeînfiecarecaz.

Alternativepentruodezvoltaredurabilăînzoneleîncaremineritulfinanțatdestatafostîncetat.

Page 63: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

63

ANEXA 1. DIAGRAMA CATEGORIILOR

REFERINŢE

AcademiaRomână,AnalizaAcademieiRomâneprivindproiectuldeexploatareminierădelaRoşiaMontană-Riscuriprivindmediulşidezvoltareadurabilăazonei,2013,http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0619-ProiectulRosiaMontana-AnalizaAR.pdf

AgențiaNaționalăpentruResurseMinerale,CompaniaNaționalăaCuprului,AuruluişiFierului“MINVEST”S.A.,S.C.EUROGOLDRESOURCESS.A.,Licențădeconcesiunepentruexploatarenr.47/1999,http://s3.documentcloud.org/documents/782220/licenta-rosia-montana.pdf

Clemen,R.T.(1996).MakingHardDecisions.DuxburyPress.ComisiaEuropeană,Mediu:ComisiatrimiteRomâniaîninstanțăpentrudeversareaiazuluidedecantaretoxic,

comunicatdepresăalComisieiEuropene,16octombrie2014,laBruxelles,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1149_en.htm

Comisiapentrueconomie,industrieşiservicii,RaportulComisieipentrueconomie,industrieşiservicii,nr.XX/597/02.12.2013,p.5.

ComisiaSpecialăComunăaCamereiDeputațilorşiSenatuluipentruavizareaProiectuluidelegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminiereînRomânia,RaportasupraProiectuluidelegeprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontanăşistimulareaşifacilitareadezvoltăriiactivitățilorminiereînRomânia,Bucureşti,Noiembrie2013,http://www.senat.ro/Legis/PDF/2013/13L475CR.pdf

Dana,F.RosiaMontanaScandal:Liberalsrejectaccusations,29Ianuarie2010,http://www.nineoclock.ro/rosia-montana-scandal-liberals-reject-accusations/

Danielson,M.,Ekenberg,L.(2012).“ARisk-BasedDecisionAnalyticApproachtoAssessingMulti-StakeholderPolicyProblems[Oabordareanaliticăadecizieiîncondițiideriscpentruevaluareaproblemelordepoliticămulti-stakeholder]”.ÎnA.Amendola,T.Ermolieva,J.Linnerooth-BayerşiR.Mechler(edițiile)IntegratedCatastropheRiskModelling:SupportingPolicyProcesses[Modelareaintegratăarisculuidecatastrofă:Sprijinireaproceselorpolitice],Springer.

Danielson,M.,Ekenberg,L.,Johansson,J.,şiLarsson,A.(2003).“TheDecideITDecisionTool[InstrumentuldedecizieDecideIT]”.ProceedingsoftheThirdInternationalSymposiumonImpreciseProbabilitiesandTheirApplications[şiaplicațiilelor],pp.204-217,CarletonScientific.

Danielson,M.(2005).“GeneralizedEvaluationinDecisionAnalysis[Evaluareageneralizatăînanalizadeciziei]”.EuropeanJournalofOperationalResearch162(2),pp.442-449.

DanielsonM,EkenbergL.(2007).“ComputingUpperandLowerBoundsinIntervalDecisionTrees[Limitesuperioareşiinferioaredecalculînarboriidedeciziecuintervale]”.EuropeanJournalofOperationalResearch,181:808–816.

Danielson,M.,Ekenberg,L.,Idefeldt,J.,şiLarsson,A.(2007).“UsingaSoftwareToolforPublicDecisionAnalysis:TheCaseofNackaMunicipality[Folosireaunuiinstrumentdeprogramarepentruanalizadeciziilorpublice:CazulMunicipiuluiNacka]”.DecisionAnalysis[Analizadeciziei]4(2),pp.76-90.

Danielson,M.,Ekenberg,L.,Ekengren,A.,HökbyT.,şiLidén,J.(2008).”DecisionProcessSupportforParticipatoryDemocracy[Suportpentruprocesuldeluareadecizieipentrudemocrațieparticipativă]”.JournalofMulti-CriteriaDecisionAnalysis15(1-2):15-30.

Ekenberg,L.(2000).“RiskConstraintsinAgentBasedDecisions[Constrângerideriscîndeciziilepebazădeagent]”.ÎnA.KentşiJ.G.Williams(Eds.)EncyclopaediaofComputerScienceandTechnology,23(48):263-280,MarcelDekkerInc.

EkenbergL,Thorbiörnson,J.(2001).“Second-OrderDecisionAnalysis[Analizadecizieideordinsecund]”.InternationalJournalofUncertaintyFuzzinessandKnowledge-BasedSystems,9(1):13-38.

EkenbergL,ThorbiörnsonJ,BaidyaT.(2005).“ValueDifferencesusingSecondOrderDistributions[Diferențelede

Page 64: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

64

REFERINŢE

valoarefolosinddistribuțiiledeordinsecund]”.InternationalJournalofApproximateReasoning,38(1):81–97.Fasth,T.,şiLarsson,A.(2012).“Portfoliodecisionanalysisinvaguedomains[Analizadecizieideportofoliuîn

domeniiimprecise]”.ÎnProceedingsofthe2012IEEEInternationalConferenceonIndustrialEngineeringandEngineeringManagement[VolumulConferințeiInternaționaleIEEE2012petemaInginerieIndustrialăşiManagementIngineresc],61–65.

Fasth,T.,şiLarsson,A.(2013).“SensitivityAnalysisinPortfolioIntervalDecisionAnalysis[Analizadesensibilitateînanalizadecizieideportofoliuluipeintervale]”.ProceedingsoftheTwenty-SixthInternationalFloridaArtificialIntelligenceResearchSocietyConference[Volumulceleide-aDouăzecişişaseConferințeInternaționaleaSocietățiipentruCercetareîndomeniulInteligențeiArtificialeFlorida].http://www.aaai.org/ocs/index.php/FLAIRS/FLAIRS13/paper/viewFile/5919/6148

GabrielResourcesLtd.,Gabrielseeksamicableresolutionoverminingdispute,comunicatdepresă,20ianuarie2015.http://gabrielresources.com/documents/GBURelease_Amicableresolutionsought_200115.pdf

Goțiu,M.AfacereaRoşiaMontană,EdituraTact,Cluj-Napoca,2013.GrupuldeComandoBaiaMare,RaportulGrupuluideComandoInternaționalpentruevaluareaaccidentuluidela

BaiaMare,stabilitdeguverneledinRomâniaşiUngaria,ComisiaEuropeanăşiOrganizațiaNațiunilorUnite,decembrie2000.http://viso.jrc.ec.europa.eu/pecomines_ext/docs/bmtf_report.pdf

GuvernulRomâniei,GabrielResourcesLtd.,RoşiaMontanăGoldCorporationS.A.,ACORDprivindunelemăsuriaferenteexploatăriiminereurilorauro-argentiferedinperimetrulRoşiaMontană,http://legea.rosiamontana.org/wp-content/uploads/2013/08/2-Acord-vDPIIS_29-07-2013_actualizat-30-07-2013-TC.pdf

Hotnews.ro,Infografic,MineritulînRomâniadeladeclinlarenaştere,15ianuarie2013,sponsorizatdeRoşiaMontanăGoldCorporationS.A.http://www.hotnews.ro/stiri-Roşia_Montană_social-14009179-infografic-mineritul-romania-declin-renastere.htm

KeeneyR.L.,şiRaiffa,H.(1976).Decisionswithmultipleobjectives:Preferencesandvaluetradeoffs[Deciziicuobiectivemultiple:Preferințeşicompromisuridevaloare].JohnWiley&Sons.

Larsson,A.,Firth,D.,şiEkenberg,L.(2011).“Screeningşianalizadecizieiînplanificareatraficuluiurban”,Proceedingsof1stIEEEForumonIntegratedandSustainableTransportationSystems[VolumulEdiției1aForumuluiIEEEprivindSistemeledeTransportIntegrateşiDurabile],2011.

Larsson,A.,Johansson,J.,Ekenberg,L.şiDanielson,M.(2005).“DecisionAnalysiswithMultipleObjectivesinaFrameworkforEvaluatingImprecision.InternationalJournalofUncertainty[Analizadecizieicuobiectivemultipleîntr-uncadrupentruevaluareaimpreciziei.InternationalJournalofUncertainty]”.FuzzinessandKnowledge-BasedSystems13(5),pp.495-510.

Marincea,A.ArgumenteleproşicontraproiectuluideexploataredelaRoşiaMontană,2013.http://www.openpolitics.ro/rosia-montana/argumente-pro-si-contra-rosia-montana.html

Marinescu,V.“DesiRaportulComisieiparlamentarenudaundaverdeinvestitiei,Autoriiproiectului„RosiaMontana“sesivadcastigatori”.CurierulNațional.23Iunie2003,http://www.curierulnational.ro/print/15612

Mediafax,„CompaniaminieraReminBaiaMareesteinliniedreaptacuproceduriledefaliment”,ZiarulFinanciar,3mai2009,http://www.zf.ro/companii/compania-miniera-remin-baia-mare-este-in-linie-dreapta-cu-procedurile-de-faliment-4282533/

Mihai,A.,Marincea,A.,Ekenberg,L.(2015).“AMCDMAnalysisoftheRoşiaMontanăGoldMiningProject”.Sustainability,7,7261-7288,http://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/7261/htm

ParlamentulEuropeanşiConsiliulEuropean,„Directiva2006/21/CEaParlamentuluiEuropeanşiaConsiliuluidin15martie2006privindgestionareadeşeurilordinindustriileextractiveşimodificareaDirectivei2004/35/CE-DeclarațiaParlamentuluiEuropean,ConsiliuluişiComisiei,MonitorulOficialalUniuniiEuropene”,OfficialJournaloftheEuropeanUnion,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0021&from=EN

Maiorescu,G.(Coord.).ModeldedezvoltareturisticăazoneiminiereZlatna-Bucium-RoşiaMontană-BaiadeArieşînperspectivadezvoltăriidurabile,caalternativăaactivitățiimonoindustrialeextractiveîndeclin.InstitutulNaționaldeCercetare-DezvoltareînTurism:Bucureşti,2004-2006;5Volume.

Page 65: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

MinisterulMediului,RoşiaMontanădocumentation,http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/Roşia_Montană/Roşia_Montană.htm

Olaru-Zăinescu,S.DezvoltaredurabilăalternativăminerituluilaRoşiaMontană.Analizaresurselorşielementedestrategie.AsociațiaAlburnusMaior,2006.

OpenPolitics,TotceainevoiesăştiidespreTestVot–Prezidențiale2014,2014,http://www.openpolitics.ro/noutati/homepage/tot-ce-ai-nevoie-sa-stii-despre-testvot-prezidentiale-2014.html

OpenPolitics,Votcontroversat-Modificarealegiiminelor-favorabilăexploatăriidelaRoşiaMontană,10decembrie2013,http://parlament.openpolitics.ro/politici/vot-controversat/cb0f0a24-86dd-4787-a8f2-995b507ce32e

ParlamentulRomâniei,Hotărâreanr.8/2003pentruconstituireaComisieicomunespecialeprivindefectuareauneianalizeasupraProiectuluidedezvoltareminierăRoşiaMontană,http://lege5.ro/Gratuit/gqzdkmbz/hotararea-nr-8-2003-pentru-constituirea-comisiei-comune-speciale-privind-efectuarea-unei-analize-asupra-proiectului-de-dezvoltare-miniera-rosia-montana

Pascaru,M.Glocalizareromânească.ImpactulcomunitaralproiectuluiRoşiaMontanăGoldCorporation.EdituraLimes,Cluj-Napoca,2013.

Reguly,E.GabrielthreatensRomaniawithbillion-dollarlawsuit,TheGlobeMail,September12,2013http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/european-business/gabriel-resources-ceo-vows-to-sue-if-romania-kills-europes-biggest-gold-mine/article14240950/

RomâniaCurată,Capturastatuluilapurtător:43denumesonorepelistaneagraaexploatariiRosiaMontana,7Noiembrie2011,http://www.romaniacurata.ro/captura-statului-la-purtator-43-de-nume-sonore-pe-lista-neagra-a-exploatarii-Roşia-Montană/

RoşiaMontanăGoldCorporation,GeologiaRoşieiMontane,http://en.rmgc.ro/Roşia-Montană-project/geology.html

RoşiaMontanăGoldCorporation,EvaluareaImpactuluiasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontană,http://en.rmgc.ro/rosia-montana-project/environment/environmental-impact-assessment.html

RoşiaMontanăGoldCorporation,Memorandum,2004,www.mmediu.ro/protectia_mediului/Roşia_Montană/pdf/memoriu_prezentare.pdf

Stoica,C.A.,“OpiniapublicădespreProiectulRoşiaMontanăşiGazeledeşist”,11decembrie2013,Voxpublica,http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/opinia-publica-despre-proiectul-rosia-montana-si-gazele-de-sist-101065.html

Sutinen,M.,Danielson,M.,Ekenberg,L.,Larsson,A.(2010).“Web-basedAnalyticalDecisionSupportSystem[Sistemesuportpentrudeciziaanaliticăavândlabazăweb-ul]”.Proceedingsofthe10thInternationalConferenceonIntelligentSystemsDesignandApplications[Volumulceleide-a10-aConferințeInternaționaleprivindConcepereaşiAplicațiileSistemelorInteligente],IEEE,pp.575-579.

Ştefan,O.“InterviucuDanPerjovschi”,ArtMarginsOnline,25octombrie2013,http://www.artmargins.com/index.php/5-interviews/728-interview-with-dan-perjovschi

Ştefănescu,L.,Robu,B.M.,Ozunu,A.,„AbordareaintegratăaimpactuluiasupramediuluişievaluareariscurilordinzonaminierăRoşiaMontană,România”.EnvironmentalScienceandPollutionResearch,Vol.20,Ediția11,noiembrie2013,pp.7719-7727.

Toma,R.,TimelineRoşiaMontană,3noiembrie2013,http://www.openpolitics.ro/Roşia-Montană/timeline-Roşia-Montană.html

UnițiSalvăm,https://www.facebook.com/unitisalvam.***,ComentariipemargineaStudiuluideImpactasupraMediuluipentruProiectulRoşiaMontanafacuteinbaza

ConventieiEspoodecatreMinisterulMediuluisiApelordinUngariacusprijinulunoragentiiguvernamentalesiaunororganizatiinon-guvernamentale,http://www.cdep.ro/img/rosiam/pdfs/comments_hung.pdf

http://www.gabrielresources.com/site/index.aspxhttp://www.documentcloud.org/documents/782246-Roşia-Montană-acte-premergatoare.html#document/p1

65

REFERINŢE

Page 66: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC

66

Page 67: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC
Page 68: ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL - openpolitics.ro · ANALIZA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN CAZUL ROŞIA MONTANĂ cercetare întreprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2014 de MRC