AKREDITACIJA RUDARSKIH LABORATORIJA PREMA .dodijeljene akreditacije, akreditirana tijela, ... Laboratorije

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKREDITACIJA RUDARSKIH LABORATORIJA PREMA .dodijeljene akreditacije, akreditirana tijela, ......

 • AKREDITACIJA RUDARSKIH

  LABORATORIJA PREMA 17025

  S. Mievi

  Udruenje Atex Tuzla

  snezam@hotmail.com

 • Akreditacija Meunarodno priznati nain dokazivanja

  osposobljenosti za ocjenjivanje usklaenosti procesa i usluga

  s tehnikim propisima i standardima.

  U BiH postoji nacionalno tijelo za akreditaciju (BATA),

  formirano u skladu sa Zakonom, sa ovlatenjima i zadatkom

  provoenja procedura akreditiranja na nain koji osigurava da

  dodijeljene akreditacije, akreditirana tijela, te akreditirane

  aktivnosti budu priznate kao kompetentne i pouzdane na

  nacionalnom i meunarodnom nivou.

  Sistem akreditiranja u BiH, koji implementira BATA, se temelji

  na principima i zahtjevima evropskih standarda serije EN

  45000, te meunarodnim standardima serije ISO 17000, a koji

  se odnose na akreditacijska tijela, organizaciju i upravljanje u

  tijelu, tehnike zahtjeve.

 • Broj akreditiranih laboratorija u BiH je izrazito nizak,

  Razlozi zbog kojih laboratoriji u BiH ne pokuavaju izvriti

  akreditaciju su viestruki, ukljuujui i BH zakonsko okruenje,

  koje u velikoj mjeri nije usklaeno sa sistemom EU.

  Najei razlog je znaajnija finansijska investicija potrebna

  za realizaciju postupka.

  Akreditiranje laboratorija koje se bave ispitivanjem

  eksplozivnih svojstava zapaljivih gasova i praina takoe bi

  trebalo da se izvri od strane BATA-e, ime bi se obezbjedilo

  povjerenje u izvrene usluge laboratorijskog ispitivanja.

  Akreditiranje ispitnih i kalibracionih laboratorija vri se prema

  standardu BAS EN ISO/IEC 17025 Opti zahtjevi za

  kompententnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za

  etaloniranje.

 • Laboratorije koje se bave predmetnim ispitivanjima su u

  organizacionom smislu vezane za rudnike,

  Komercijalna djelatnost (ispitivanje kvaliteta uglja),

  Sigurnosna (gasovi i praina u jamskim sredinama).

  Institut Tuzla i Rudarsko-geoloko-graevinski fakultet u Tuzli,

  posjeduju dvije laboratorije, koje se takoe bave navedenim

  ispitivanjima.

  Proces akreditiranja ovih laboratorija prema ISO 17025, ni do

  danas nije okonan.

  Ni jedna od navedenih laboratorija nema akreditaciju prema

  zahtjevima standarda 17025 za poslove koji se odnose na

  ispitivanje parametara eksplozivnosti zapaljivih gasova i praina.

 • Tabela br.1. Pregled opremljenosti laboratorija za ispitivanje

  sadraja gasova u jamskom vazduhu

  LABORA-TORIJA

  JAMSKI GASOVI

  VRSTA GASA

  UREAJ PROIZVOA/

  GODINA PROIZVODNJE

  ETALON GAS

  Rudnik KREKA

  CH4, CO, CO2

  IC analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D)/2009.

  CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Paramagnetni

  analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D) /2009.

  Atmosferski vazduh

  NO2 CLD-60 ECOPHYSICS (D)

  /2009. NO2 u N2

  (Messer Austrija)

  H2S S 710 SICK-MAIHAK (D)

  /2009. H2S u N2

  (Messer Austrija)

  SO2 S 710 SICK-MAIHAK (D

  /2009. SO2 u N2

  (Messer Austrija)

  Rudnik ZENICA

  CH4, CO, CO2

  IC analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D)/2007

  CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Paramagnetni

  analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D)/1998

  Atmosferski vazduh

  Rudnik KAKANJ

  CH4, CO, CO2

  IC analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D)/2003

  CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Paramagnetni

  analizator S 710

  SICK-MAIHAK (D)/2003

  Atmosferski vazduh

  Rudnik BREZA

  CH4, CO, IC analizator UNOR 6N

  MAIHAK (D)/1998 CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2, CO2 Orsat aparat Strchlein (D)/1978 Atmosferski

  vazduh

  Rudnik BANOVII

  CH4, CO, CO2

  IC analizator S710

  SICK- MAIHAK (D)/2006

  CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Paramagnetni

  analizator SICK-MAIHAK

  (D)/2008 Atmosferski

  vazduh

  Rudnik UREVIK

  Rudnik ne posjeduje laboratoriju za kontrolu gasnog stanja u jami. Kontrolu jamskog vazduha vri Laboratorija INZIO Tuzla

  RGGF TUZLA

  CH4, CO, CO2

  IC analizator UNOR 6N

  MAIHAK (D)/1991 CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Paramagnetni

  analizator OXOR 6N MAIHAK (D) /1991

  Atmosferski vazduh

  NO2 Lambda 25 Perkin Elmer/2010 MERCK-standardi

  p.a.

  H2S Lambda 25 Perkin Elmer/2010 MERCK-standardi

  p.a.

  SO2 Lambda 25 Perkin Elmer/2010 MERCK-standardi

  p.a.

  RI TUZLA

  CH4, CO, CO2

  IC analizator UNOR 5N

  MAIHAK (D)/1976 CH4,CO, CO2 u N2 (Messer Austrija)

  O2 Orsat aparat Strchlein (D)/1980 Atmosferski

  vazduh

  Tabela br.2. Pregled opremljenosti laboratorija za

  ispitivanje

  karakteristika ugljene praine

  LABORA- TORIJA

  UGLJENA PRAINA

  PARAMETAR UREAJ

  PROIZVOA/

  GODINA

  PROIZVODNJE

  NAPOMENA

  Rudnik KREKA

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/2009

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Energija upale Hartman-ov ureaj Udruenje Atex BiH/2010 Energija upale testirana

  na prahu Lycopodium-a

  Rudnik ZENICA

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/1991

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Rudnik KAKANJ

  Granulacija Sistem sita i vibrator Rosche (D)/1991

  Lab. akreditirana prema

  BAS EN ISO/IEC 17025

  za fiziko hemijska

  ispitivanja i uzorkovanje

  mrkog uglja (8 metoda)

  broj LI-42-01, 2011,

  revizija 2014.

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Rudnik BREZA

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/1980

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Rudnik BANOVII

  Granulacija Sistem sita i vibrator Rosche (D)/2009

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Rudnik UREVIK

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/2009

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  RGGF TUZLA

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/1991

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Max. pritisak eksplozije

  Komora za ispitivanje

  eksplozivnosti praine

  KSEP 20 dm3,

  Khner

  (vajcarska)/2009

  Testirano u Tuzli na

  testnom prahu

  proizvoaa, a na

  osnovu rezultata

  dobijen certifikat

  proizvoaa Khner

  Brzina prirasta pritiska

  ekspl.

  Min. energija upale

  DGE

  GKK

  Temperatura upale oblaka

  praine

  TEST APARAT

  EN 50281-2-2

  ANKO-VARAVA

  Poljska/2009

  Temp. samoupale sloja

  praine

  TEST APARAT

  EN 50281-2-1

  ANKO-VARAVA

  Poljska/2009

  RI TUZLA

  Granulacija Sistem sita i vibrator Fritsch (D)/1975

  Imedijatna analiza Sunica, pe za arenje,

  kvarcni lonii

  Standardni laboratorijski

  ureaji

  Max. pritisak eksplozije Komora za ispitivanje

  eksplozivnosti praine 8

  dm3,

  GIG (Poljska)/1987. Brzina prirasta pritiska

  ekspl.

  Temp. samoupale sloja

  praine Ureaj po Jentsch-u RI Tuzla1975.

 • Zakon i dio podzakonskih akata iz oblasti sigurnosti u

  rudnicima - zahtijev da se laboratorijska istraivanja, mogu

  vriti samo u akreditiranim laboratorijama,

  Kontradiktornost :

  - logika: neophodnost neprekidne kontrole

  parametara sigurnosti,

  - ne uvaavanje rezultate istraivanja

  neakreditiranih laboratorija.

 • Pitanje:

  - da li u uslovima u kojima laboratorije jo uvijek

  nemaju, a i neizvjesno je kada e imati

  dokumentovani sistem upravljanja kvalitetom u

  skladu sa standardom ISO 17025, nastaviti sa

  dosadanjim nainom ispitivanja parametara

  eksplozivnosti zapaljivih gasova i praina, te na taj

  nain obezbjediti nevalidnu kontrolu navedenih

  parametara, kao to se provodi u ovom momentu, ili

  - ne raditi nita dok se ne uvede akreditacija po

  standardu ISO 17025?

 • A da li laboratorije zaista prave velike greke u radu radei

  bez akreditacije, ili rukovodei se dobrom laboratorijskom

  praksom uspijevaju zadovoljiti zahtjeve koji se pred njih

  postavljaju, od momenta formiranja pa do dananjih dana

  Paralela osnovnih naela standarda ISO 17025 i

  dobre laboratorijske prakse (GLP)

  ?

 • Zahtjevi ISO 17025

  Cilj akreditacije ISO 17025 je da olaka saradnju izmeu laboratorija i drugih tijela pri razmjeni informacija i iskustava, kao i pri harmoniziranju standarda i procedura.

  Osnovne take standarda ISO 17025:2005 su:

  a. predmet i podruje primjene

  b. normativne reference,

  c. termini i definicije,

  d. zahtjevi koji se odnose na menadment i

  e. tehniki zahtjevi.

 • Dobra laboratorijska praksa (Good laboratory

  practice, GLP)

  Dobra laboratorijska praksa predstavlja sistem rada koji obezbjeuje:

  kvalitet,

  osigurava organizacione procese i uslove pod kojima se neka istraivanja izvode,

  nadzor, zapis i