of 24 /24

Aklat-Patnubay ng Buhay sa Nagoya (PDF)

Embed Size (px)

Text of Aklat-Patnubay ng Buhay sa Nagoya (PDF)

 • *Sa wikang Hapon lamang ang nagagamit sa mga opisina kung saan hindi nababanggit ang iba pang wikang

  nagagamit.

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan

  ang tagapagsalin.

  *Pagtawag galing sa land line sa loob ng Lungsod ng Nagoya, hindi kailangan ang numero 052.

  *Walang bayad ang pagtawag sa numero ng telepono na 0120 ang unang apat na numero.

  *Na-dodownload ang mga booklet na nabanggit sa booklet na ito sa web page sa bawat wika sa opisyal na website

  ng Lungsod ng Nagoya.

  Tirahan

  Ospital, Seguro at Pensyon Trabaho

  Ibat ibang Pamamaraan Pag-aalaga ng Bata

  at Edukasyon

  Matatanda at

  May-kapansanan

  Lindol, Pinsala Dahil sa

  Hangin at Baha

  Pagbubukod at

  Pagtatapon ng Basura

  Transportasyon

  Nagoya International Center

  Impormasyon Ukol sa

  Opisina ng Lungsod

  Filipino English

  Mga Nilalaman Pahina3 Pahina4

  Pahina6 Pahina7 Pahina8

  Pahina10 Pahina13 Pahina15

  Pahina16 Pahina18 Pahina21

  Ang nais sumangguni

  Nagoya International Center (NIC)

  ward office at iba pa

  tagapagsalin

  052-5816112

 • Ito ay lugar para sa pamamahagi ng impormasyon at komunikasyon sa mga dayuhang mamamayan. Mayroon ding okasyon para sa komunikasyon sa pagitan ng dayuhan at Hapon, at klase ng wikang Hapon. Huwag mag-atubiling kapanayamin kung may mga katanungan at suliranin. (Tingnan ang front cover)

  1-47-1 Nagono Nakamura Ward, 450-0001 Sa harap ng estasyon International Center (Kokusai Center) ng Subway Sakuradori Line

  Pagsangguni sa Bawat Larangan

  Walang bayad sa pagsangguni. Kailangang itakda ang araw at oras maliban sa pagsangguni ukol sa pangasiwaan.

  Nagagamit na Wika Araw at Oras ng Opisina

  Pagsangguni Ukol sa Pangasiwaan

  Tel: 052-581-0100

  Magkakaiba ang oras ng

  opisina sa bawat wika.

  Pagsangguni Ukol sa Batas

  Tel: 052-581-6111 Sabado 10:00-12:30

  Pagsangguni Ukol sa Psychology

  Tel: 052-581-0100

  Itatakda sa bawat

  pagsangguni.

  Pagsangguni Ukol sa Edukasyon

  Tel: 052-581-0100 Magtanong lamang ukol sa nagagamit na wika.

  Miyerkules, Biyernes at

  Linggo 10:00-17:00

  Pagsangguni Ukol sa Buwis

  Tel: 052-581-0100

  Gaganapin mula Pebrero

  hanggang Marso.

  Pagsangguni sa mga Administrative

  Scrivener (Gyosei Shoshi)

  Tel: 052-581-0100

  2 beses sa 1 taon

  Ginaganap din ang Peer Support Salon (pagkakaroon ng kakilala at kaibigan), pagsangguni ukol sa kalusugan, at iba pa.

  Bukas sa 9:00-1900

  http://www.nic-nagoya.or.jp

  Lunes, Dec 29-Jan 3, at

  Pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto

  Magasin ng Impormasyon, NAGOYA CALENDER

  Magasin ng PR, NIC NEWS (sa wikang Hapon)

  Ipinamimigay sa ward office, aklatan, subway,

  opisina para sa mga turista at iba pang lugar.

  Programang Radyo Para sa Mga Dayuhan

  GLOBAL VOICE (Sabado at Linggo, 617-622)

  ZIP-FM (77.8MHz)

  (Nagbabago ang wikang ginagamit sa programang ito

  bawat araw. Maaaring baguhin ang oras ng programa.)

  Tigdadalawang wika sa ang

  ginagamit sa isang beses.

 • Paghahanap ng Tirahan

  Impormasyon -Ang pangkalahatang paghahanap ng tirahan ay sa pamamagitan ng ahente ng may-ari ng lupa at bahay. -Mayroong mga impormasyon ukol sa tirahan kagaya ng mga pabahay sa Nagoya International Center at sa consultation corner ukol sa tirahan sa loob ng Tanggapan ukol sa Tirahan (Sumai no Madoguchi) ng Sakae Service Corner for Citizens (Tel: 052-242-4555). -Mayroon ding mga impormasyon sa pinagtatrabahuan at unibersidad.

  Tagapanagot (guarantor)

  -Kung mangungupahan ng bahay, kailangang mayroong mananagot, tagapanagot (guarantor, hoshonin) para sa inyo.

  Gastusin -Maaaring kailangang magbayad ng garantiyang deposito (shikikin), key money (reikin), agent charge, home insurance at iba pa. -Bukod sa upa buwan-buwan, Kailangan ding magbayad ng common-area charge (kyoekihi: koryente, paglilinis at iba pang gastusin para sa mga lugar kung saan magkasamang gumagamit ang mga naninirahan).

  Pampublikong Bahay

  Katanungan Nilalaman

  Sakae Service Corner for Citizens Tanggapan ukol sa Tirahan (Sumai no Madoguchi)

  Municipal Housing at Municipal

  Public Corporation Housing Tel: 052-264-4682

  Prefectural Housing at Prefectural

  Public Corporation Housing Tel: 052-259-2672

  Paupahan ng UR

  Tel: 052-264-4711 Lugar: Mori no Chikagai sa kanluran ng exit 14 ng estasyon ng Sakae

  Oras ng Opisina: 10:00-19:00 (hanggang 18:00 lamang ang aplikasyon sa paupahan ng UR, Urban Renaissance Agency)

  Huwebes, Pangalawa at Pang-apat na Miyerkules, at

  Dec 29-Jan 3 Mayroong municipal housing, prefectural housing, at paupahan ng UR. Kailangang matugunan ang ilang mga kinakailangan kagaya ng halaga ng kinita at bilang ng mga miyembro ng pamilya sa bawat paupahan. Ipinamamahagi rin ang mga aplikasyon sa pagtira sa municipal housing (pangkalahatang aplikasyon) sa mga ward office at branch. (4 beses sa 1 taon: Mayo, Agosto, Nobyembre, Pebrero)

  Tubig

  Kawanihan ng Patubig ng Lungsod ng Nagoya Customer Service Center Tel: 052-884-5959

  Oras ng Opisina: 8:00-19:00 (Lunes-Biyernes) 8:00-17:15 (Sabado, Linggo at National Holiday)

  Elektrisidad Chubu Electric Power (Chubu Denryoku)

  Lugar Nilalaman

  Atsuta-ku, Showa-ku, Mizuho-ku Tel: 0120-985-710

  Nakagawa-ku, Minato-ku Tel: 0120-985-711

  Tempaku-ku Tel: 0120-985-713

  Meito-ku, Moriyama-ku Tel: 0120-985-717

  Kita-ku, Nishi-ku Tel: 0120-985-720

  Nakamura-ku (Kanluran ng main line ng JR Tokaido) Tel: 0120-985-723

 • Lugar Nilalaman

  Chikusa-ku, Naka-ku, Higashi-ku, Nakamura-ku (Silangan ng main line ng JR Tokaido)

  Tel: 0120-985-729

  Midori-ku, Minami-ku Tel: 0120-985-760

  Gas Toho Gas

  Lugar Nilalaman

  Chikusa-ku, Showa-ku, Meito-ku, Tempaku-ku Tel: 052-781-6131

  Kita-ku, Higashi-ku, Moriyama-ku Tel: 052-902-1111

  Naka-ku, Minato-ku, Nakagawa-ku, Nakamura-ku, Nishi-ku Tel: 052-471-1151

  Mizuho-ku, Minami-ku, Atsuta-ku, Midori-ku Tel: 052-821-7141

  Telepono

  NTT WEST Information Tel: 0120-064337

  Oras ng Opisina: 900-1700

  Sabado, Linggo, National Holiday at Dec 29-Jan 3

  Cellphone

  NTT docomo Tel: 0120-005-250

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  au (KDDI) Tel: 0077-7-111

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  SoftBank Tel: 0800-919-0157

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  WILLCOM Tel: 0570-039-151

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  EMOBILE (eAccess) Tel: 0120-736-157

  Oras ng Opisina: 9:00-21:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  Koreo

  Serbisyo sa Impormasyon Ukol sa Koreo Tel: 0570-046-111

  Oras ng Opisina: 8:00-22:00 (Lunes-Biyernes) 9:00-22:00 (Sabado, Linggo, National Holiday) Kung babaguhin ang inyong tirahan, pumunta sa isang post office upang ipa-bago ang nakatalang tirahan, at ipapadala ang liham at bagahe na papunta sa inyong lumang tirahan papunta sa inyong panibagong tirahan nang isang taon mula sa araw na nag-report kayo ng bagong tirahan.

  Samahan ng Magkakapit-bahay (Chonai-kai)

  Ward Office Hindi sapilitan ang pagsali sa samahang ito subalit lalago ang komunikasyon sa mga kapitbahay kung makikisali kayo. Sumangguni lamang sa kinatawan ng samahan ng magkakapit-bahay sa malapit sa inyo upang sumali. Kung hindi ninyo alam kung sino ang kinatawan ng samahan ng magkakapit-bahay, sumangguni lamang sa ward office.

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Pagpapakilala ng mga ospital o institusyong may-kinalaman sa panggagamot (Tingnan ang pahina 23)

  Katanungan Nilalaman

  Sentro ng Kaalaman sa Biglaang Paggagamot sa Aichi Automated Answering System at sa FAX Tel: 050-5810-5884 sa wikang Hapon Tel: 052-263-1133

  24 oras

  Pagpapakilala ng mga ospital na may doktor na marunong magsalita ng wika ng ibang bansa

  Katanungan Nilalaman

  Nagoya International Center Tel: 052-581-0100

  Oras ng Opisina: 9:00-19:00 Magkakaiba ang oras ng opisina depende sa wika.

  Lunes, Dec 29-Jan3, Pangalawang Linggo ng Pebrero at

  Agosto

  Pagpapakilala ng mga ospital kung saan nagagamit ang tagapagsalin na may-kinalaman sa panggagamot

  Katanungan Nilalaman

  Opisina ng Sistemang Aichi Medikal Interpreter Tel: 050-5814-7263

  Oras ng Opisina: 9:00-17:30 (Lunes-Biyernes)

  Pambansang Seguro ng Kalusugan

  Katanungan Nilalaman

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may balak manirahan sa bansang Hapon nang mahigit sa 3 buwan, hindi kasapi sa segurong may-kinalaman sa panggagamot mula sa pinagtratrabahuhan at may edad na 74 pababa. -Kailangang magbayad ng hulog sa seguro base sa kinikitang halaga at iba pa. -Kung ipapakita ang katibayan ng seguro sa oras na magpatingin sa doktor, sasagutin ng segurong ito ang ilang bahagi ng babayaring may kinalaman sa panggagamot. -Ukol sa mga detalye, tingnan lamang ang booklet City of Nagoya National Health Insurance Program Guide

  Pambansang Pensyon

  Katanungan Nilalaman

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may sariling negosyo, mag-aaral, at iba pa na may edad na 20 hanggang 59. -Ang lahat ng kasapi ay kailangang magbayad ng magkaparehong hulog sa pensyon, mababa man o mataas man ang kanilang pasahod. -May sistema kung saan ang mga mag-aaral at ang mga nahihirapang bayaran ang hulog sa pensyon dahil sa mababang pasahod ay maaaring hindi kailangang magbayad ng buong halaga o ilang bahagi ng halaga sa pamamagitan ng aplikasyon. Kailangan ang aplikasyon para dito taun-taon.

 • Katanungan Nilalaman

  Japan Pension Service Tel: 03-6700-1165 o Branch ng Japan Pension Service

  Ang mga nagbayad ng hulog sa pensyon nang 6 buwan o mas matagal ay maaaring makatanggap ng lump-sum na salapi para sa pagtiwalag sa pamamagitan ng aplikasyon sa loob ng 2 taon mula sa paglabas sa bansang Hapon.

  Nursing Care Insurance

  Katanungan Nilalaman

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may edad na 40 pataas, at may balak manirahan sa bansang Hapon nang mahigit sa 3 buwan. -Kailangang magbayad ng hulog sa seguro base sa kinikitang halaga. (Ang mga may edad na 40 hanggang 64 ay kailangang magbayad ng hulog sa seguro kasama ang segurong may kinalaman sa panggagamot.) -Ang mga may edad na 65 pataas ay maaaring tumanggap ng serbisyo kapag kailangan na ang pag-aalaga o tulong. (Ang mga may edad na 40 hanggang 64 ay maaaring tumanggap ng serbisyo kapag kailangan na ang pag-aalaga o tulong dahil sa 16 uring sakit na may-kinalaman sa pagtanda.) -Bago tanggapin ang serbisyo, kailangan kayong suriin upang pagtibayin kung anong uring pag-aalaga ang kinakailangan. -Kailangang magbayad ng 10% sa halaga ng tatanggaping serbisyo. -Ukol sa mga detalye, tingnan lamang ang booklet Nursing Care Insurance System

  Konsultasyon ukol sa Trabaho at Pagpapakilala ng Trabaho

  Katanungan Nilalaman

  Nagoya Employment Service Center for Foreigners Tel: 052-264-1901 Tingnan lamang ang sa back cover

  Oras ng Opisina (Lunes-Biyernes): 9:00-12:00 at 13:00-1700

  Konsultasyon para sa Manggagawa

  Katanungan Nilalaman

  Aichi Labour Bureau Advisor for Foreign Workers Tel: 052-972-0253

  Oras ng Opisina : Martes at Huwebes 9:30-12:00 at 13:00-16:30 : Martes-Biyernes 9:30-12:00 at 13:00-16:30

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • -Pagbukid-bukurin ang mga basura ayon sa kategorya at ilagay sa itinakdang supot upang itapon.

  -Ang araw ng pagkolekta ay itinakda sang-ayon sa pook o lugar. Magtanong lamang sa mga miyembro ng samahan

  ng magkakapit-bahay o sa mga kapitbahay.

  -Ang mga basura at resources ay kailangang ilabas bago mag-8 a.m. (7 a.m. sa Naka-ku).

  -Kinukolekta din ang basura sa mga national holiday (maliban sa bakasyon sa pagtatapos ng taon at bagong taon).

  -Ibinibigay sa ward office ang Gabay sa pagbubukod ng mga basura at resources sa Nagoya.

  -Nabibili ang itinakdang supot sa supermarket, convenience store at iba pa.

  Kategorya ng

  pagbubukod Mga pangunahing bagay (halimbawa) Ilang beses Itinakdang supot

  Basurang

  nasusunog

  basurang pagkain, bagay na gawa sa katad (leather)

  damo, maiksing sanga, lampin (disposable diaper)

  bagay na gawa sa goma, damit o tela, tissue paper

  bagay na gawa sa plastic 2 beses sa 1

  linggo

  Bagay na

  mapanganib at

  madaling

  masunog

  lata ng spray

  disposable lighter

  fuel tablet (de-lata)

  lithium battery (na hindi nachacharge)

  Basurang hindi

  nasusunog

  Basurang may sukat na 30cm o kakaunti sa 30cm ang haba

  Basag na salamin at ceramic, payong, dry-cell battery

  maliit na bagay na gawa sa metal

  1 beses sa 1

  buwan

  Malaking basura

  (May bayad)

  Malaking basurang may sukat na higit sa 30cm ang haba

  tulad ng kasangkapang de-koryente (electric appliances),

  kasangkapan at iba pa.

  Kailangang mag-apply (ng 7 araw bago ang itinakdang araw

  ng koleksyon o mas maaga) sa Tel: 0120-758-530.

  Mula sa cellphone at iba pang lugar sa labas ng Aichi

  Tel: 052-950-2581

  1 beses sa 1

  buwan

  Lalagyan o pambalot na

  gawa sa plastic

  bote (maliban sa PET bottle),

  tasa, pakete, supot,

  wrapper, net,

  takip, stylofoam 1 beses sa 1

  linggo

  Lalagyan o pambalot na

  gawa sa papel

  karton, supot, takip,

  tasa, pambalot

 • Kategorya ng

  pagbubukod Mga pangunahing bagay (halimbawa) Ilang beses Itinakdang supot

  PET Bottle

  PET bottle para sa inumin, alak, cooking rice wine

  (mirin), toyo (soy sause), pampalasa, suka at iba pa

  (Kinukolekta rin sa super market, convenience

  store at iba pa.)

  1 beses sa 1

  linggo

  Boteng walang

  laman

  Boteng walang laman para sa inumin,

  pagkain at pampaganda (cosmetics)

  Ilagay lamang sa kulay bughaw na basket

  na nakalagay sa mga istasyon kolektahan.

  Latang walang

  laman

  Latang walang laman para sa inumin at pagkain

  (Maliban sa Nakagawa-ku at Minato-ku)

  Ilagay lamang sa itinakdang supot para sa basura.

  (Nakagawa-ku at Minato-ku)

  Ilagay lamang sa kulay dilaw na basket na nakalagay sa

  mga istasyon kolektahan.

  (Maliban sa Nakagawa-ku at Minato-ku)

  (Nakagawa-ku at Minato-ku)

  Tetrapack Tetrapack na kulay puti sa loob na pinaglagyan ng mga inumin (lalagyan ng gatas at iba pa)

  Maaaring ilagay sa natatanging collection box sa supermarket, ward office at iba pa.

  Maliit na

  kasangkapang

  de-koryente

  (electric

  appliances)

  Maliit na kasangkapang de-koryente (electric appliances) na mga 15cm40cm25cm ang laki.

  (Cellphone, Digital camera at iba pa)

  Maaaring ilagay sa natatanging collection box sa malaking supermarket, ward office at iba pa.

  Mga katanungan: Tanggapan ng Pangkalikasan, Sangay ng Recycling, Tel: 052-972-2379

  Dyaryo, Magasin,

  Karton,

  Lumang damit

  Itapon lamang sa Group Resources Collection sa bawat pook,

  Recycle Station at Recycle Center para sa lumang papel.

  Mga katanungan: Tanggapan ng Pangkalikasan, Sangay ng Pagbabawas ng Basura

  Tel: 052-972-2398

  Mga katanungan: Tanggapan ng Pangkalikasan, Sangay ng Gawain Tel: 052-972-2394

  *Pansamantala, maaari ring gamitin ang kahit anumang see-through na plastic bilang kapalit ng itinakdang supot.

  Kinukolekta ang langis para sa pagluluto sa ilang mga supermarket. Ilagay lamang sa 500ml na PET bottle.

  Mga katanungan: Tanggapan ng Pangkalikasan, Sangay ng Recycling,Tel: 052-972-2379

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Pagpasok sa Bansang Hapon

  Pagpapatala Bilang Residente

  Pag-uulat ukol sa Seguro ng Kalusugan, Pensyon at Nursing Care Insurance

  Tulong sa Pananalapi sa May-kinalaman sa Panggagamot ng Bata at Tulong sa Pananalapi sa Pag-aalaga ng Bata

  Pamamaraan ng Pagpapasok ng Anak sa Paaralan o Kinder / Nursery

  Pagpapagawa ng Pantatak (Inkan)

  Pagbubukas ng Bank Account

  Lubhang-kailangang Kagamitan (tubig, gas, elektrisidad, telepono)

  Tingnan din ang Guide to living in Japan na ginawa ng Ministry of Foreign Affairs .

  Pagpapakasal Panganganak

  Pagpapatala ng Pagpapakasal Pagpapatala ng Kapanganakan (sa loob ng 14 araw) at Pag-uulat ng Maternal and Child Health Handbook

  Pag-uulat ng Certificate of Residence Pag-uulat ng Kapanganakan (health center)

  Aplikasyon sa Pagpapatala ng Pantatak (Inkan)

  Lump-sum na Salapi para sa Pananalapi sa Panganganak at Pag-aalaga ng Bata

  Pag-uulat ukol sa Seguro ng Kalusugan at Pensyon

  Seguro ng Kalusugan

  Lisensya ng Pagmamaneho Tulong sa Pananalapi sa May-kinalaman sa Panggagamot ng Bata

  Pag-uulat sa Immigration Bureau Tulong sa Pananalapi sa Pag-aalaga ng Bata

  Aplikasyon sa Immigration Bureau (sa loob ng 30 araw)

  Paghihiwalay Pagkamatay

  Pagpapatala ng Paghihiwalay Pagpapatala ng Pagkamatay (sa loob ng 7 araw)

  Pag-uulat ng Certificate of Residence Pag-uulat ukol sa Seguro ng Kalusugan, Pensyon at Nursing Care Insurance

  Aplikasyon sa Pagpapatala ng Pantatak (Inkan)

  Ibat Ibang Pamamaraan at Librito

  Pag-uulat ukol sa Seguro ng Kalusugan at Pensyon

  Pamamaraan ukol sa Tulong sa Pananalapi sa May-kinalaman sa Panggagamot at iba pa

  Lisensya ng Pagmamaneho Lubhang-kailangang Kagamitan (tubig, gas, elektrisidad, bangko, telepono)

  Pag-uulat sa Immigration Bureau Pagsasauli ng Resident Card (Immigration Bureau, sa loob ng 14 araw)

 • Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Pag-alis at Pagpasok

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Kailangang ipatala ang pag-alis bago kayo umalis sa lugar na may dating tirahan (hindi ito kailangan kung lilipat kayo sa loob ng Lungsod ng Nagoya) at ipatala ang pagpasok sa lugar na may bagong tirahan bago nakalipas ang 14 araw mula sa araw ng paglipat.

  Pagpapatala ng Pagpapakasal

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Maaaring magkakaiba ang pamamaraan depende sa nasyunalidad. Kailangan ding ipatala sa Immigration Bureau kung naghiwalay ang mga may status of residence na Spouse or Child of Japanese National, Spouse or Child of Permanent Resident, Dependents at iba pa.

  Pagpapatala ng Paghihiwalay

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Pagpapatala ng Kapanganakan

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Tingnan ang pahina 13.

  Pagpapatala ng Pagkamatay

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Kailangang ipatala bago nakalipas ang 7 araw mula sa araw na nalaman ang pagkamatay ng isang tao. Kailangan ding isauli ang residence card sa Immigration Bureau bago nakalipas ang 14 araw.

  Pagpapatala ng Pantatak (Inkan)

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Sa bansang Hapon, ang pantatak kung saan ang unang pangalan o apelyido ay nakaukit ang siyang ginagamit katumbas ng pirma. Ang mga sariling pantatak na nakatala sa awtoridad munisipyong lokal ay tinatawag na jitsuin na ang kahulugan ay nakatalang pantatak. Anumang mahalagang pagkilos ng may-ari ng nakatalang pantatak ay kinikilalang legal kung may kasamang natatakang nakatalang pantatak at ang katibayan ng pagpapatala ng pantatak na nagpapatunay na totoo ang nakatalang pantatak.

  Buwis ng Lungsod at Buwis ng Prepektura ng Isat Isang Mamamayan

  Sakae City Tax Office (para sa mga naninirahan sa Chikusa, Higashi, Kita, Naka, Moriyama at Meito-ku) Tel: 052-959-3300

  -Ang mga may tirahan sa bansang Hapon sa ika-1 ng Enero ay kailangang magbayad ng buwis ng naninirahan na katumbas ng ilang bahagi ng kita mula Enero hanggang Disyemre ng nakaraang taon sa munisipyo kung saan may tirahan sa ika-1 ng Enero. -Ang buwis ng naninirahan ay lokal na buwis na ipinapataw hindi kasama ang income tax o buwis sa kita, isang uring pambansang buwis. May dalawang uring buwis ng naninirahan, isa ay city tax o buwis ng naninirahan sa lungsod at isa pa ay prefecture tax o buwis ng naninirahan sa prepektura. -Magkakaiba ang halaga ng buwis ng naninirahan depende sa pasahod, bilang ng pakainin at iba pa. -Ukol sa mga detalye, tingnan lamang ang booklet Guide to Japanese Personal Taxes To Foreign Residents: Payment of Municipal and Prefectural Resident Tax

  Sasashima City Tax Office (para sa mga naninirahan sa Nishi, Nakamura, Nakagawa at Minato-ku) Tel: 052-588-8000

  Kanayama City Tax Office (para sa mga naninirahan sa Showa, Mizuho, Atsuta, Minami, Midori at Tempaku-ku) Tel: 052-324-9800

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Pagpapatala ukol sa Tax Treaty

  Ang mga naninirahan sa mga bansang nagpatibay ng Tax Treaty o kasunduan ng buwis sa bansang Hapon ay maaaring hindi kailangang magbayad ng buwis na ipinapataw sa kita at iba pa.

  Nagoya Naka Tax Office (para sa mga naninirahan sa Naka-ku)

  Tel: 052-962-3131

  Nagoya Higashi Tax Office (para sa mga naninirahan sa Higashi-ku)

  Tel: 052-931-2511

  Chikusa Tax Office (para sa mga naninirahan sa Chikusa-ku at Meito-ku)

  Tel: 052-721-4181

  Nagoya Kita Tax Office (para sa mga naninirahan sa Kita-ku at Moriyama-ku)

  Tel: 052-911-2471

  Nagoya Nishi Tax Office (para sa mga naninirahan sa Nishi-ku)

  Tel: 052-521-8251

  Nagoya Nakamura Tax Office (para sa mga naninirahan sa Nakamura-ku)

  Tel: 052-451-1441

  Showa Tax Office (para sa mga naninirahan sa Showa-ku, Mizuho-ku at Tempaku-ku)

  Tel: 052-881-8171

  Atsuta Tax Office (para sa mga naninirahan sa Atsuta-ku, Minami-ku at Midori-ku)

  Tel: 052-881-1541

  Nakagawa Tax Office (para sa mga naninirahan sa Nakagawa-ku at Minato-ku)

  Tel: 052-321-1511

  Pandaigdig na Lisensya ng Pagmamaneho (International Driving Permit) at Lisensya ng Pagmamaneho ng Ibang Bansa

  Drivers Licence Center Tel: 052-800-1352

  Kailangan ang isa sa mga lisensyang nakasulat sa ibaba

  upang magmaneho sa bansang Hapon. 1) Pandaigdig na lisensya ng pagmamaneho o international driving permit na binabase sa Geneva Convention 2) Lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa (Italy, Switzerland, Germany, France, Belgium, Taiwan) (*Kailangang sinamahan ng salin sa wikang Hapon na isinagawa ng institusyon ng pagbibigay ng lisensya, Embassy o Consular sa loob ng bansang Hapon, o Japan Automobile Federation (JAF).)

  Panahon na nakakapagmaneho sa bansang Hapon

  Alinmang mas maiksi, 1 taon mula sa araw ng pagpasok sa bansang Hapon o mabisang panahon ng lisensya. (Subalit mula sa araw ng unang pagpasok sa bansang Hapon para sa mga nakatala sa Basic Resident Register kung sila ay nakatanggap ng pagpapatibay ng paglabas o pagpayag ng muling pagpasok at iba pa, lumabas sa bansang Hapon, at bumalik sa bansang Hapon nang hindi pa nakalipas ang 3 buwan.)

  Pagkuha ng Lisensya ng Pagmamaneho ng Bansang Hapon

  Drivers Licence Center Tel: 052-800-1352

  Ang mga may lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa at kasiya sa mga kalagayan na nakasulat sa ibaba ay hindi kailangang kumuha ng ilang bahagi ng iksamen ng pagmamaneho (pagsusuri ng kaalaman at pagsusuri ng pagsasanay) kung inamin silang walang sagabal sa pagmamaneho sa bansang Hapon. -Napapatunayan ang paninirahan sa bansang iyan nang 3 buwan o mas matagal sa total pagkatapos ng pagkuha ng lisensya ng pagmamaneho ng bansang iyan. (Kailangan ang dokumentong nagpapatunay ng panahon ng paninirahan tulad ng pasaporte.) -Mabisa pa ang lisensya ng pagmamaneho ng ibang bansa.

 • Pagbubuntis

  Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Pagpapatala ng Pagbubuntis

  Sentro ng Pangkalusugan (Health Center)

  Bibigyan kayo ng Maternal and Child Health Handbook na gagamiting talaan ng mga impormasyon na may-kinalaman sa kalusugan ng ina at ng anak. Ang mga porma para sa pagpapasuri ng kalusugan ng nagdadalang-tao at ng sanggol, at iba pang dokumento ay kasama sa karagdagang librito ng Maternal and Child Health Handbook.

  Panganganak

  Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Pagpapatala ng Kapanganakan

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Kailangang ipatala ang bata bago nakalipas ang 14 araw mula sa araw na ipinanganak siya. Dalhin din ang Maternal and Child Health Handbook. Kailangan ding iaplay ang bata ng status of residence sa Immigration Bureau bago nakalipas ang 30 araw mula sa araw na ipinanganak siya kung may balak manirahan pa sa bansang Hapon nang 60 araw o mas matagal.

  Pag-uulat ng Kapanganakan

  Sentro ng Pangkalusugan (Health Center)

  Ipadala lamang ang post card na kasama ng karagdagang librito ng Maternal and Child Health Handbook upang iulat ang panganganak.

  Lump-sum na Salapi para sa Pananalapi sa Panganganak at Pag-aalaga ng Bata

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Ang mga kasali sa pambansang seguro ng kalusugan ay bibigyan ng 420,000 yen bilang tuntunin pag nanganak sila.

  Pambansang Seguro ng Kalusugan (Tingnan ang pahina 6)

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Kailangang ipatala ang anak ng mga kasali sa pambansang seguro ng kalusugan bago nakalipas ang 14 araw mula sa araw na ipinanganak siya.

  Tulong sa Pananalapi sa May-kinalaman sa Panggagamot ng Bata

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga batang may edad na 0 hanggang 3rd year ng junior high school. Matatanggap ang tulong sa pananalapi na katumbas ng binayaran sa panggagamot sa gamit ng seguro ng kalusugan.

  Tulong sa Pananalapi sa Pag-aalaga ng Bata

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga nag-aalaga ng batang may edad na 0 hanggang 3rd year ng junior high school. Kailangang aplayan ang pagtanggap ng tulong bago nakalipas ang 15 araw mula sa sumusunod na araw na ipinanganak ang bata. Kailangan ding ibigay ang ulat ng kasalukuyang kalagayan tuwing Hunyo.

  Pagpapabakuna Sentro ng Pangkalusugan (Health Center)

  Ginaganap ang pagbabakuna ng BCG sa pagsusuri ng kalusugan sa pangatlo o pang-apat na buwan sa health center. Ang iba pang mga pagbabakuna ay gaganapin sa mga ospital. Dalhin ang Maternal and Child Health Handbook sa araw ng pagpapabakuna.

  Nursery Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga batang may edad na 0 hanggang makapasok sa elementary school. Inaalaga ang mga batang walang nakakapag-alaga sa kanila sa tahanan dahil nagtatrabaho ang mga magulang at sa iba pang mga dahilan.

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Municipal Kindergarten Kindergarten na nais pasukan o Education Personnel Division ng Board of Education Tel: 052-972-3243

  Para sa mga batang may edad na 3 hanggang makapasok sa elementary school

  Edukasyon ng Mga Bata

  Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Municipal Elementary School, Municipal Junior High School

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Sapilitang edukasyon 6 taon na elementary school: mula edad na 6 hanggang 12 3 taon na junior high school: mula edad na 12 hanggang 15 Mula Abril hanggang Marso ang isang school year.

  Pagsangguni Ukol sa Pagtuturo ng Wikang Hapon

  Japanese Language Education Consultation Center * Tel: 052-961-0418

  Pagsangguni ukol sa pagpasok sa paaralan, pagsasanay sa pamumuhay sa paaralan, at tulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral na kailangang turuan ng wikang Hapon Oras ng Opisina (Lunes-Biyernes): 13:00-16:00 *Magtanong lamang kung kailangan ang tagapagsalin ng Korean, dahil 1 beses sa 1 linggo lamang may tagapagsalin ng Korean.

  Twilight School, Twilight Room

  Dibisyon ng Bata at Kabataan, Tanggapan ng Pagtataguyod ng Panukala Pagkatapos ng Paaralan Tel: 052-972-3229

  Ang mga mag-aaral ay maaaring maglaro nang malaya sa elementary school pagkatapos ng paaralan o sa mga araw na walang pasok kasama ang mga kaibigan ng ibat ibang baytang. Para sa mga mag-aaral ng grade 1 hanggang grade 6 ng elementary school Araw na may aktibidad: mula Lunes hanggang Sabado Oras ng aktibidad:

  Araw na may pasok: pagkatapos ng paaralan-18:00 (twilight room -19:00)

  Sabado: 9:00-18:00 (twilight room 9:00-18:00

  Mahabang bakasyon: 9:00-18:00 (twilight room 8:00-19:00

  Gastusin: walang bayad (Kailangang magbayad ng gastusing may-kinalaman sa seguro.) Kailangang magbayad para sa twilight room mula 17:00.

  After-school Day-cares, Clubs for After-school Activities

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Tinatanggap ang mga batang walang kasama sa tahanan pag-uwi galing paaralan dahil nagtatrabaho ang mga magulang at sa iba pang mga dahilan. Para sa mga mag-aaral ng grade 1 hanggang grade 3 ng elementary school Araw na may aktibidad: araw-araw (Sarado sa Linggo, National Holiday, Katapusan ng taon at bagong taon) Oras ng aktibidad: depende sa day-care at club Gastusin: Kailangang magbayad ng merienda at iba pa.

 • Pamamaraan Katanungan Nilalaman

  Sistemang may kinalaman sa panggagamot para sa mga matandang may edad na 75 pataas

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may edad na 75 pataas, o may edad na 65 hanggang 74 at may ilang mga sagabal, at may balak manirahan sa bansang Hapon nang 3 buwan o mas matagal. -Kailangang magbayad ng hulog sa seguro base sa kinikitang halaga. -Kung ipapakita ang katibayan ng seguro sa oras na magpatingin sa doktor, sasagutin ng segurong ito ang ilang bahagi ng babayaring may kinalaman sa panggagamot.

  Senior Citizen ID Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may edad na 65 pataas. Maaaring makapasok sa binawasang halaga sa mga lugar tulad ng Higashiyama Zoo and Botanical Gardens at Nagoya Castle kung ipapakita ang senior citizen ID.

  Senior Citizen Travel Pass

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may edad na 65 pataas. Maaaring makabiyahe nang walang bayad sa panglungsod na mga subway at bus, Yutorito Line at Aonami Line. Kailangang magbigay ng abuloy pagkuha ng pass na ito.

  Librito para sa may kapansanan sa katawan, Librito para sa may kapansanan sa pag-iisip, Librito para sa kalusugan at kapakanan ng may kapansanan sa kalagayang emosyonal

  Ward Office o Branch ng Ward Office (Para sa mga may kapansanan sa katawan o pag-iisip) Sentro ng Kalusugan (Health Center) (Para sa mga may kapansanan sa kalagayang emosyonal)

  Para sa mga may kapansanan sa katawan, pag-iisip o kalagayang emosyonal at mga kasiya sa ilang mga kalagayan. Mapapatunayan ng mga libritong ito ang kanilang kapansanan. Kailangan ang libritong ito upang gamitin ang ibat ibang serbisyo ng kapakanan.

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Batas sa Trapiko

  -Sa bansang Hapon, ang mga sasakyan, tulad ng kotse, motorsiklo at bisikleta ay tumatakbo sa gawing kaliwa ng

  lansangan, at ang mga taong naglalakad naman ay nasa gawing kanan ng daanan.

  -Ang pagmamaneho nang nakainom ng alak ay mahigpit na ipinagbabawal.

  -Ang pagmamaneho nang walang lisensya din ay mahigpit na ipinagbabawal.

  -Ang paggamit ng cell phone habang nagmamaneho ay ipinagbabawal.

  -Iseguro lamang ang aksidente ng kotse at bisikleta.

  Taong Naglalakad

  -Kailangang maglakad sa sidewalk.

  -Sa lugar na walang sidewalk, kailangang maglakad sa gawing kanan ng lansangan.

  -Kailangang sundin ang ilaw ng trapiko pagtawid ng lansangan.

  -Sa lugar na walang ilaw ng trapiko, kailangang tumawid sa crossing.

  Bisikleta

  -Kailangang tumakbo sa isang pila sa gawing kaliwa ng lansangan bilang tuntunin.

  -May prioridad ang mga taong naglalakad sa sidewalk. Pagtakbo sa sidewalk, kailangang

  tumakbo nang mabagal at sa malapit sa lansangan.

  -Ang pagsakay nang nakainom, ang pagsakay ng dalawang tao sa isang bisikleta at ang

  pagsakay habang gumagamit ng payong ay ipinagbabawal.

  -Kailangang gamitin ang ilaw sa gabi.

  -Kailangang sundin ang ilaw ng trapiko sa crossing at tiyakin ang kaligtasan.

  -Kailangan ng magulang at nagpapalaki ng bata na magpasuot ng helmet sa mga batang 13

  taong gulang pababa.

  Kotse

  -Ang lahat ng sasakay sa kotse ay inaatasang gumamit ng seatbelt.

  -Ang mga batang 6 taong gulang pababa ay kinakailangang isakay sa childseat.

  -Ang mga nakasakay sa motorsiklo ay inaatasang magsuot ng helmet.

 • Panglungsod na mga Bus at Subway

  Panglunsod na mga Bus (nakatakda) Pangkaraniwang Ticket ng Subway

  One-day Ticket

  Sa gamit ng ticket na ito, nakakasakay kayo ng panglungsod na bus at subway kahit na nang ilang beses sa isang

  araw. May mga service na tatawad ng entrance fee at iba pa pag ipinakita ang one-day ticket o Donichi Eco Kippu na

  ginamit sa araw na iyan.

  One-day Ticket ng Bus at Subway

  One-day Ticket ng Bus

  One-day Ticket ng Lahat ng Subway

  Eco Ticket para sa Sabado at Linggo (Donichi Eco Kippu)*

  Matanda 850 yen 600 yen 740 yen 600 yen

  Bata 430 yen 300 yen 370 yen 300 yen

  *Donichi Eco Kippu: Nagagamit sa Sabado, Linggo at National Holiday (sa mga araw na umaandar ang bus at tren

  base sa timetable ng Sabado, Linggo at National Holiday din) at ika-8 ng bawat buwan.

  Palatandaan: Ang presyong nakalista dito ay sa ika-1 ng Nobyembre, 2013. Tingnan lamang ang pinakabagong

  presyo sa website ng Transportation Bureau, Citi of Nagoya.

  IC Card manaca

  -Ilagay lamang ang card sa ibabaw ng bawa't gate ng tren o fare box ng bus para sa pagsakay.

  -May 5 uring presyo, 1,000 yen, 2,000 yen, 3,000 yen, 5,000 yen, 10,000 yen. (Kasama sa presyo ang depositong

  halaga 500 yen. Ang halagang nabawasan ang 500 yen sa nabanggit na mga presyo ang magagamit.)

  -Ang isang card ay paulit-ulit na nagagamit sa pamamagitan ng pag-chacharge.

  -Idadagdag ang mileage point depende sa halagang binayaran sa cash sa panglungsod na bus at subway. Nagagamit

  ang mileage point upang magbayad ng pamasahe sa panglungsod na bus at subway.

  -Tatawarin ang 80 yen sa matanda (40 yen sa bata) ang pamasahe paglilipat sa pagitan ng mga panglungsod na bus,

  sa pagitan ng panglungsod na bus at subway at iba pa sa loob ng 90 minuto.

  -Bukod sa panglungsod na bus at tren, nagagamit din sa Aonami Line, Yutorito Line, Meitetsu Train, Meitetsu Bus at

  Toyohashi Rail Road.

  -Nagagamit ito bilang electronic money sa lahat ng mga tindahan at vending machine na nasa estasyon ng subway,

  sakayan ng bus at sa lugar na may nakalagay na

  -Nagagamit din sa mga tren, bus, tindahan na may nakalagay na

  Mapa ng Subway

  Ipinamimigay ang Nagoya City Subway Train Route Map sa station masters office .

  1 distrito 2 distrito 3 distrito 4 distrito 5 distrito

  Matanda 200 yen 230 yen 260 yen 290 yen 320 yen

  Bata 100 yen 120 yen 130 yen 150 yen 160 yen

  Matanda 200 yen

  Bata 100 yen

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Paghahanda laban sa Kapahamakan

  -Mag-usap sa pamilya kung saan tatakas at kung paano makapag-ugnayan (numero ng telepono 171 para sa

  pag-iwan ng mensahe at mga service ng message board para sa panahon ng kapahamakan).

  -Maghanda ang mga bagay na kakailanganin sa panahon ng kapahamakan (pagkain, pang-inom na tubig,

  mahalagang bagay, damit, medikal na bagay, radyo, flashlight at iba pa).

  -Patibayin ang mga kasangkapan sa bahay para hindi ito matumba o malaglag sa panahon ng lindol.

  -Tiyakin sa hazard map (map of shelters & safe areas, mapa ng lugar ng pagligtas) kung paano

  makakapunta sa lugar ng pagligtas at malawak na lugar para sa pagligtas.

  *Lugar ng Pagligtas: Lugar kung saan lilikas ang mga taong mahirap tumira sa kanilang bahay

  dahil napinsala o ang mga taong kailangang lumikas bago magkaroon ng sakuna mula sa

  mga delikadong lugar. (elementary school, junior high school at iba pa)

  *Malawak na Lugar para sa Pagligtas: Lugar kung saan lilikas ang mga tao kung may malaking

  sunog dahil sa malaking lindol (malaking parke at iba pa)

  *Ipinamimigay ang hazard map (map of shelters & safe areas, mapa ng lugar ng pagligtas) sa mga ward

  office. Na-dodownload din sa opisyal na website ng Lungsod ng Nagoya.

  -Makuha ang manwal ng kaligtasan.

  -Ipapaalam ang mga impormasyon sa kagipitan ukol sa kapahamakan sa opisyal na website ng Lungsod ng Nagoya

  at website ng Nagoya International Center.

  Palatandaan ng

  lugar ng pagligtas

  Palatandaan ng malawak

  na lugar para sa pagligtas

 • Ukol sa Lindol

  Ang bansang Hapon ay kabilang sa mga bansang palagiang dinadatnan ng lindol. Tandaan lamang ang mga gagawin

  kung may lindol upang maging mahinahon.

  Kalakasan ng Pagyanig ng Lindol

  Pag may lindol?

  Ang malaking yanig ay nakakatuloy nang mga 1 minuto.

  -Magtago sa ilalim ng matibay na bagay kagaya ng mesa.

  -Patayin ang apoy.

  -Buksan ang pintuan upang makatakas.

  -Huwag madaling lumabas.

  -Magtamo ng impormasyon sa radyo at telebisyon.

  Ukol sa Tsunami

  Kung ibinababala ang Tsunami Warning o Major Tsunami Warning sa Look Ise (Ise Bay) o Look Mikawa (Mikawa Bay)

  dahil sa lindol, ibababala ng Lungsod ng Nagoya ang tagubilin sa paglikas (hinan kankoku) at iba pa sa mga lugar

  kung saan ang mga nakatira ay dapat lumikas* kaya lumikas lamang sa mataas na lugar. Kung walang mataas na

  lugar sa malapit sa inyo, lumikas lamang sa tsunami evacuation building. Ibababala ang tagubilin sa paglikas sa gamit

  ng sirena, pampublikong kotse para sa babala at iba pang paraan.

  * Lugar kung saan ang mga nakatira ay dapat lumikas: Tsunami Warning: Ilang mga bahagi sa Minato-ku,

  Major Tsunami Warning: Mizuho-ku, Atsuta-ku, Nakagawa-ku, Minato-ku, Minami-ku at Midori-ku

  Tsunami Evacuation Building

  Tsunami Evacuation Building ay mga lugar kung saan pansamantalang lilikas ang mga tao upang

  kalingain ang buhay sa tsunami kung ibinababala ang Major Tsunami Warning sa Look Ise o Look

  Mikawa dahil sa lindol.

  Ang mga paunawa tulad ng nakasulat sa kanan ay nakikita sa pasukan o labasan ng mga gusaling

  nakatakda bilang tsunami evacuation building.

  Para sa mga nakatira sa Mizuho-ku, Atsuta-ku, Nakagawa-ku, Minato-ku, Minami-ku at Midori-ku

  Hindi kayang nakatayo. Matutumba ang mga gusali na gawa sa kahoy.

  Hindi makakalakad kung hindi nakahawak ng bagay. Mahuhulog ang mga plato at libro na nakalagay sa istante. Maaaring matumba ang kasangkapan.

  Mararamdaman ang yanig sa loob ng bahay.

  Kung nasa loob ng bahay nang tahimik, maaaring mararamdaman ang yanig. Intensity

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Ukol sa Pinsala Dahil sa Hangin at Baha

  Madalas umuulan nang malakas mula Hunyo hanggang Oktubre at dumadaan din ang maraming bagyo sa panahong

  ito. Madalas ding ang lirit o napakalakas na ulan na nakakapinsala sa maliit na lugar lamang. Ingatang mabuti ang

  impormasyon ng panahon sa telebisyon, radyo at iba pa.

  Ukol sa Advisory, Warning at Emergency Warning (Ibinababala ng Japan Meteorological Agency)

  Nilalaman Dapat Gawin

  Advisory

  (Chuiho)

  Ipapahayag ito para sa pag-iingat kung may

  pangamba ng pagkakaroon ng kapahamakan.

  -Ingatan ang impormasyon ng panahon at

  kalagayan sa labas.

  -Tiyakin ang mga bagay na kakailanganin sa

  panahon ng kapahamakan, lugar para sa pagligtas

  at kung paano makakapunta sa lugar ng pagligtas.

  -Tiyakin ang mga bagay na nasa labas ng bahay

  para sa paghahanda laban sa kapahamakan.

  Warning

  (Keiho)

  Ipapahayag ito para sa mabuting pag-iingat

  kung may pangamba ng pagkakaroon ng

  malaking kapahamakan.

  -Ingatan ang impormasyon ukol sa paglikas at

  mabilis na lumikas kung kaillangan.

  Emergency

  Warning

  (Tokubetsu

  Keiho)

  Ipapahayag ito kung hinuhulaang magkaroon

  ng di-pangkaraniwang palatandaan na

  talagang lumalampas sa pamantayan ng

  warning at may napakalaking pangamba ng

  pagkakaroon ng malaking kapahamakan.

  -Kumilos agad upang kalingain ang buhay.

  -Lumikas agad sa lugar para sa pagligtas.

  -Kung delikado ang paglabas, lumipat sa ligtas na

  lugar sa loob ng bahay.

  Impormasyon Ukol sa Paglikas (Ibinababala ng Lungsod ng Nagoya)

  Impormasyon

  sa

  Paghahanda

  sa

  Paglikas

  (Hinan Jumbi

  Joho)

  -Ipapahayag ito kung may pangamba ng pagkakaroon ng kalagayan na kailangang lumikas.

  -Ibababala sa gamit ng pampublikong kotse para sa babala, internet, telebisyon, radyo at iba pa.

  -Ang mga nasa lugar kung saan ang mga nakatira ay dapat lumikas ay maghanda para sa

  paglikas.

  -Ang mga matatanda at mga taong may kapansanan na nangangailangan ng mahabang panahon

  para sa paglikas ay mag-kusang loob na lumikas sa mataas na palapag ng mga gusali, mga lugar

  para sa pagligtas, at ligtas na mga lugar kung saan walang panganib ng kapahamakan.

  Tagubilin sa

  Paglikas

  (Hinan

  Kankoku)

  -Ipapahayag ito para sa tagubilin ng paglikas ng mga nasa lugar kung saan ang mga nakatira ay

  dapat lumikas dahil sa pangamba ng pagkakaroon ng kapahamakan.

  -Ibababala sa gamit ng pampublikong kotse para sa babala, internet, telebisyon, radyo at sirena.

  (maliban sa may-kinalaman sa kapahamakan ng pagguho ng lupa o landslide)

  -Lumikas sa mataas na palapag ng bahay o mga gusali na malapit sa inyo, lugar para sa pagligtas

  at iba pang ligtas na mga lugar.

  Utos ng

  Paglikas

  (Hinan Shiji)

  -Ipapahayag ito para sa paglikas ng mga nasa lugar kung saan ang mga nakatira ay dapat

  lumikas dahil sa pagtaas ng panganib sa buhay ng mga tao.

  -Lumikas sa mas ligtas na mga lugar. Siguradong patayin ang apoy, isara ang pintuan bago

  lumabas sa bahay o gusali, at dalhin ang pinakakaunting kinakailangang bagay, pagkain para sa 3

  araw, tubig at iba pa.

 • Opisina ng Lungsod

  Bukas sa 8:45-17:30 sa Lunes-Biyernes Sabado, Linggo, National Holiday at Dec 29-Jan 3

  Nagoya City Hall

  Pangalan Zip code Tirahan Tel Fax

  Nagoya City Hall 460-8508 1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku 052-9611111

  Ward Office, Branch ng Ward Office)

  Pangalan Zip code Tirahan Tel Fax

  Chikusa Ward Office 464-8644 8-37, Kakuozan-dori, Chikusa-ku 052-7623111 052-7625044

  Higashi Ward Office 461-8640 7-74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku 052-9352271 052-9355866

  Kita Ward Office 462-8511 17-1, Shimizu 4-chome, Kita-ku 052-9113131 052-9145752

  Kita Ward Office,

  Kusunoki Branch 462-0012 974, Kusunoki 2-chome, Kita-ku 052-9012261 052-9021840

  Nishi Ward Office 451-8508 18-1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku 052-5215311 052-5225069

  Nishi Ward Office,

  Yamada Branch 452-0815 358-2, Yasuji-cho, Nishi-ku 052-5011311 052-5033986

  Nakamura Ward Office 453-8501 36-31, Takehashi-cho, Nakamura-ku 052-4511241 052-4517639

  Naka Ward Office 460-8447 1-8, Sakae 4-chome, Naka-ku 052-2413601 052-2610535

  Showa Ward Office 466-8585 3-19, Ayuchi-tori, Showa-ku 052-7311511 052-7335534

  Mizuho Ward Office 467-8531 3-32, Mizuho-tori, Mizuho-ku 052-8411521 052-8513317

  Atsuta Ward Office 456-8501 1-15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku 052-6811431 052-6821496

  Nakagawa Ward Office 454-8501 223, Takabata 1-chome,

  Nakagawa-ku

  052-3621111 052-3626562

  Nakagawa Ward Office,

  Tomida Branch 454-0985 215, Haruta 3-chome, Nakagawa-ku 052-3018141 052-3018657

  Minato Ward Office 455-8520 12-20, Komei 1-chome, Minato-ku 052-6513251 052-6516179

  Minato Ward Office,

  Nanyo Branch 455-0873 1801, Harutano 3-chome, Minato-ku 052-3018118 052-3018399

  Minami Ward Office () 457-8508 3-10, Maehama-dori, Minami-ku 052-8115161 052-8116360

  Moriyama Ward Office 463-8510 3-1, Obata 1-chome, Moriyama-ku 052-7933434 052-7942256

  Moriyama Ward Office,

  Shidami Branch 463-0003

  1390-1, Shimoshidami Yokozutsumi,

  Moriyama-ku

  052-7362000 052-7364666

  Midori Ward Office 458-8585 15, Aoyama 2-chome, Midori-ku 052-6212111 052-6238191

  Midori Ward Office,

  Tokushige Branch 458-0801

  18-41, Aza Tokushige, Narumi-cho,

  Midori-ku

  052-8752202 052-8783766

  Meito Ward Office 465-8508 50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku 052-7731111 052-7737864

  Tempaku Ward Office 468-8510 201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku 052-8031111 052-8010826

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Sentro ng Pangkalusugan (Health Center, Hokenjo)

  Bukas sa 8:45-17:30 sa Lunes-Biyernes Sabado, Linggo, National Holiday at Dec 29-Jan 3

  Punong Gawain -Pamimigay ng Maternal and Child Health Handbook, Pagsusuri ng kalusugan ng mga sanggol, Pagsangguni ukol sa pag-aalaga ng baga -Pagsusuri ng cancer, Pagsangguni ukol sa kalusugan, Paggawa ng hakbang sa nakakahawang sakit, Pagsusuri ng AIDS -Reklamo at Pagsangguni ukol sa pagkain, Pagpayag ng operasyon ng restaurant at iba pa, Pagtatala ng mga aso, Pagsangguni ukol sa kalinisan sa tirahan tulad ng peste (pest) at pang-inom na tubig

  Pangalan Zip code Tirahan Tel Fax

  Chikusa Health Center 464-0841 8-37, Kakuozan-tori, Chikusa-ku 052-7531951 052-7513545

  Higashi Health Center 461-0003 7-74, Tsutsui 1-chome, Higashi-ku 052-9341205 052-9375145

  Kita Health Center 462-8522 17-1, Shimizu 4-chome, Kita-ku 052-9176541 052-9112343

  Kusunoki Branch 462-0012 967, Kusunoki 2-chome, Kita-ku 052-9026501 052-9026502

  Nishi Health Center 451-8508 18-1, Hananoki 2-chome, Nishi-ku 052-5234601 052-5312000

  Yamada Branch 452-0815 161-1, Yasuji-cho, Nishi-ku 052-5042216 052-5042217

  Nakamura Health Center 453-0024 4-7-18, Meiraku-cho, Nakamura-ku 052-4812216 052-4812210

  Naka Health Center 460-0011 1-8, Sakae 4-chome, Naka-ku 052-265-2250 052-265-2259

  Showa Health Center 466-0027 3-19, Ayuchi-tori, Showa-ku 052-7353950 052-7310957

  Mizuho Health Center 467-0027 45-2, Tanabe-dori 3-chome, Mizuho-ku 052-8373241 052-8373291

  Atsuta Health Center 456-0031 1-15, Jingu 3-chome, Atsuta-ku 052-6839670 052-6815169

  Nakagawa Health Center 454-0911 1-223, Takabata, Nakagawa-ku 052-3634455 052-3612175

  Tomida Branch 454-0985 3-215, Haruta, Nakagawa-ku 052-3035321 052-3035438

  Minato Health Center 455-0015 2-1, Koei 2-chome, Minato-ku 052-6516471 052-6515144

  Nanyo Branch 455-0873 1806, Harutano 3-chome, Minato-ku 052-3028161 052-3014674

  Minami Health Center

  (maliban sa pollution control) 457-0833 5-1-1, Higashimatabe-cho, Minami-ku 052-6142811 052-6142818

  (pollution control) 457-8508 3-10, Maehama-dori, Minami-ku 052-823-9422 052-823-9425

  Moriyama Health Center 463-0011 3-1, Obata 1-chome, Moriyama-ku 052-7964610 052-7960040

  Shidami Branch 463-0003 1390-1, Shimoshidami Yokozutsumi, Moriyama-ku

  052-7362023 052-7362024

  Midori Health Center 458-0033 715, Aibarago 1-chome, Midori-ku 052-8911411 052-8915110

  Tokushige Branch 463-0011 18-41, Tokushige, Narumi-cho, Midori-ku 052-8782227 052-8783373

  Meito Health Center 465-8506 50, Kamiyashiro 2-chome, Meito-ku 052-7783104 052-7736212

  Tempaku Health Center 468-0056 201, Shimada 2-chome, Tempaku-ku 052-8073900 052-8031251

  Information Center ng Immigration Bureau

  Punong Pamamaraan ng Pagtira -Pagkuha at pagbabago ng status of residence -Pagbabago ng panahon ng pagtira -Re-entry Permit -Pagpayag ng gawain bukod sa pinayagan sa status of residence -Pagkuha ng sertipiko ng pagkamarapat ng pagtatrabaho

  Telepono

  Numero ng Telepono

  Tel: 0570-013904 (Isa lamang ang numero sa buong bansa) Tel: 03-5796-7112 (PHS, IP Phone, International Call)

  Oras ng Opisina 830-1715

  Counter

  Tirahan

  1F ng Nagoya Regional Immigration Bureau

  5-18 Seiho-cho Minato-ku Nagoya 455-8601 1 min kung lalakarin galing estasyon ng Nagoya Keibajo Mae ng Aonami Line (Tingnan ang sa back cover)

  Oras ng Opisina 830-1715

  * Sababdo, Linggo, National Holiday at Dec 29-Jan 3

 • Holiday Emergency ClinicHoliday Emergency ClinicHoliday Emergency ClinicHoliday Emergency Clinic

  Pangalan ng klinika Araw ng Paggamot Department Oras ng Opisina Tel

  Nagoya Medical Association Emergency Center (*)

  Linggo, National Holiday Dec 30-Jan 3

  Ophthalmology Otorhinolaryngology

  930-1200 1300-1630 1730-2030

  052-937-7821

  Lunes-Biyernes (Maliban sa National Holiday,

  Dec 30-Jan 3)

  Internal Medicine Pediatrics

  1930- 600

  Sabado (Maliban sa National Holiday,

  Dec 30-Jan 3) 1730- 600

  Linggo, National Holiday Dec 30-Jan 3

  930-1200 1300-1630 1730- 600

  West Emergency Center para sa gabi ng pangkaraniwang araw (Nakagawa Ward Holiday Emergency Clinic)

  Lunes-Biyernes (Maliban sa National Holiday,

  Dec 30-Jan 3)

  Internal Medicine Pediatrics

  2030-2330

  052-361-7271

  South Emergency Center para sa gabi ng pangkaraniwang araw (Minami Ward Holiday Emergency Clinic)

  052-611-0990

  East Emergency Center para sa gabi ng pangkaraniwang araw (Moriyama Ward Holiday Emergency Clinic)

  052-795-0099

  Chikusa Ward Holiday Emergency Clinic

  Linggo, National Holiday Dec 30-Jan 3

  Internal Medicine Pediatrics

  930-1200 1300-1630

  052-733-1191

  Kita Ward Holiday Emergency Clinic 052-915-5351

  Nishi Ward Holiday Emergency Clinic 052-531-929

  Nakamura Ward Holiday Emergency Clinic 052-471-311

  Showa Ward Holiday Emergency Clinic 052-763-3115

  Mizuho Ward Holiday Emergency Clinic 052-832-8001

  Atsuta Ward Holiday Emergency Clinic 052-682-7854

  Nakagawa Ward Holiday Emergency Clinic 052-361-7271

  Minato Ward Holiday Emergency Clinic 052-653-7878

  Minami Ward Holiday Emergency Clinic 052-611-0990

  Moriyama Ward Holiday Emergency Clinic 052-795-0099

  Midori Ward Holiday Emergency Clinic 052-892-1133

  Meito Ward Holiday Emergency Clinic 052-774-6631

  Tempaku Ward Holiday Emergency Clinic 052-801-0599

  Nagoya North Dental Association Linggo, National Holiday Dec 30-Jan 3

  Dentistry 900-1100 052-915-8844

  Nagoya South Dental Association 1300-1500 052-824-8844

  Aichi Dental Association

  Linggo, National Holiday

  Aug 13- Aug 15

  Dentistry

  900-1200

  052-962-9102 Dec 29 900-1100

  Dec 30-Jan 3 900-1100

  1300-1500

  (*) Sa oras ng opisina na nakalista sa ibaba, bukod sa mga karaniwang doktor mayroon ding doktor na specialist sa pediatrician. (Lunes-Biyernes) 2030-2300 (Sabado) 1730-2300 (Linggo, National Holiday, Dec 30-Jan 3) 930-1200, 1300-1630, 1730-2030

 • Ang madetalyeng impormasyon ukol sa Lungsod ng Nagoya ay sa Opisyal na Website ng Lungsod ng Nagoya

  sa English, Chinese, Korean, Portuguese, Filipino, Spanish at Italian http://www.city.nagoya.jp/ Na-dodownload din ang booklet na ito.

  Pagtatanong sa telepono, Fax, e-mail Nagoya Oshiete Dial (wikang Hapon) Tel: 052-953-7584, Fax: 052-971-4894

  [email protected]

  Oras ng Opisina: 8:00-2100

  (Walang bakasyon sa buong taon.)

  Pakikipagtulungan sa pag-eedit:

  Ang mga miyembro ng komisyon ng mga dayuhang mamamayan sa 2012 at 2013 ang nakipagtulungan.

  Inedit at nilimbag ng Sangay ng Kaugnayang Pandaigdig, Opisina ng Alkalde ng Lungsod ng Nagoya

  E-mail: [email protected]

  Tel:052- 972-3062 Fax:052- 962-7134

  Inilathala sa Pebrero, 2014

  Ang impormasyon na nakasaad sa booklet na ito ay sa Nobyembre 1, 2013.

  Ang booklet na ito ay nilimbag sa recycled paper.

  Nakakatulong na mga aklat-patnubay

  -Living Guide na ginawa ng Judical Foundation, Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)

  -Aichi Handbook na ginawa ng Public Interest Incorporated Foundation, Aichi International Association