64
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR Anul 173 (XVII) — Nr. 349 bis Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04 ................................... 2–64 Luni, 25 aprilie 2005 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04*) Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin orice dispozi˛ie contrar„ Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre Bucure∫ti, 15 februarie 2005. Nr. 165. *) Ordinul nr. 165/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.

Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

S U M A R

Anul 173 (XVII) — Nr. 349 bis

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor∫i turismului nr. 165/2005 pentru aprobareaReglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazeleproiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04................................... 2–64

Luni, 25 aprilie 2005

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L EMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

O R D I Npentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii

∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04*)

Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i

func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate

CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod deproiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor.Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04, elaborat„ deUniversitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ónanexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficialal Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de30 de zile de la data public„rii.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordinorice dispozi˛ie contrar„ Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 15 februarie 2005.Nr. 165.

*) Ordinul nr. 165/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acestnum„r bis.

Page 2: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

ANEX√*)

îCod de proiectare.

Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.20052

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

Page 3: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 3

Page 4: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.20054

Page 5: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 5

Page 6: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.20056

Page 7: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 7

Page 8: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.20058

Page 9: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 9

Page 10: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200510

Page 11: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 11

Page 12: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200512

Page 13: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 13

Page 14: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200514

Page 15: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 15

Page 16: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200516

Page 17: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 17

Page 18: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200518

Page 19: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 19

Page 20: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200520

Page 21: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 21

Page 22: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200522

Page 23: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 23

Page 24: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200524

Page 25: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 25

Page 26: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200526

Page 27: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 27

Page 28: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200528

Page 29: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 29

Page 30: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200530

Page 31: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 31

Page 32: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200532

Page 33: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 33

Page 34: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200534

Page 35: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 35

Page 36: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200536

Page 37: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 37

Page 38: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200538

Page 39: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 39

Page 40: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200540

Page 41: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 41

Page 42: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200542

Page 43: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 43

Page 44: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200544

Page 45: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 45

Page 46: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200546

Page 47: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 47

Page 48: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200548

Page 49: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 49

Page 50: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200550

Page 51: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 51

Page 52: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200552

Page 53: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 53

Page 54: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200554

Page 55: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 55

Page 56: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200556

Page 57: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 57

Page 58: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200558

Page 59: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 59

Page 60: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200560

Page 61: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 61

Page 62: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200562

Page 63: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005 63

Page 64: Actiunea vântului , indicativ NP-082-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.200564

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti

∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: [email protected], Internet: www.monitoruloficial.roAdresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 bis/25.IV.2005 con˛ine 64 de pagini. Pre˛ul: 153.000 lei vechi/15,30 lei noi ISSN 1453—4495

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

&JUYDGY|027817]