ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE  romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei nationale de asigurari de sanatate casanat/ionala de asigurari de sanatate
ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE  romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei nationale de asigurari de sanatate casanat/ionala de asigurari de sanatate
ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE  romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei nationale de asigurari de sanatate casanat/ionala de asigurari de sanatate
ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE  romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei nationale de asigurari de sanatate casanat/ionala de asigurari de sanatate

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei nationale de asigurari de sanatate casanat/ionala de asigurari de sanatate

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE romanies, parteai, nr. 787/7.x1.2011 29 acte ale casei...

 • MONITORULOFICIALAL ROMANIES, PARTEAI, Nr. 787/7.X1.2011 29

  ACTE ALE CASEI N A T I O N A L E DE AS I G U R A R I DE SANATATECASANAT/IONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  O R D I Nprivind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea

  si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementareaunor masuri financiar-fiscale

  Avand in vedere; Referatul de aprobare al directorului general a! Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG 3.593 din 26 octombrie 2011; art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

  precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale art- 256 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatji, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul dispozitiilor art. 209 alin. (4) si ale art. 281 alin. (2} din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile

  ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Siatutuf Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernuluinr, 972/2006. cu modificarile si completarile ulterioare,

  presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

  Art. 1. (1) Prezentul ordin se aplica pentru obiigatiile deplata, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate,datorate Fondufui national unic de asigurari sociale de sanatatede catre persoanele fizice. altele decat cele pentru carecolectarea veniturilor se face de Agentja Nationala deAdministrare Fiscala.

  (2) Facilitatile prevazute la art. 2 se acorda de catre caselede asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiuluiBucuresti. de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii. OrdiniiPublice. Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si deCasa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Tunsmului pentru obiigatiile de plataadministrate/stabilite defiecare dintre acestea.

  Art. 2. (1) Pentru obiigatiile de plata acceso'ii aferenteobligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011se acorda urmatoarele facilitati:

  a) anularea penalitatilor de Tntarziere, precum si anulareaunei cote de 50% din majoranle de intarziere aferente scestorobligatii de plata principale, daca obiigatiile de plata principale sidobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecaredintre organele competente prevazute la art. 1 aim. (2), suntstinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembne2011. cu exceptia obligatiilor prevazute ia aiin. (2);

  b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum sireducerea cu 50% a unei cote de 50% din rnajorarile deintarziere aferente acestor obligatii de plata principale, dacaobiigatiile principale si dobanzile aferente acestora,administrate/stabilite de fiecare dintre organele competenteprevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata saucompensare pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptiaobligatiilor prevazute !a alin. (2).

  (2) Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabiliteprin decizii comunicate dupa aceasta data, con d it in se consideraindeplinita daca dobanzile se sting pana la termer,ul de pfataprevazut ia art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarilesi completarile ulterioare, denumita in continuare Codul deprocedura fiscala.

  Art. 3. (1} Prin obligatii de plata principal testante la datade 31 august 2011 se intelege obligaliile de plata care suntindividualizate In declarable conthbuabilului depuso pana ladata de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise sicomunicate contribuabilului pana ia aceasta data de fiecaredintre organele competente prevazute la art, 1 alin. (2).

  (2) Prin dobanzi aferente obligatiilor principals, conformart. 2, se Tntelege si cota de 50% din rnajorarile de Jntarzierereprezentand componenta de dobanda a acestora.

  (3) Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilita'tileprevazute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie200630 iunie 2010.

  (4) Prin obligatii de plata principale, in sensul art. 2, seintelege si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel,cu exceotia celor pentru care, potrivit legii, este suspendataexecutarea actului prin care s-a aplicat amenda. Tn acest caz,data exigibilitatii este data comunicarii actului de individualizarea amenzii.

  Ar*. 4. Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentruobiigatiile de plata stinse prin poprire sau prin sume mcasatedin valorificarea bunurilor sechestrate.

  Art. 5. (1} In vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2,contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie aobligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse Tn scopu!Indepliniriiconditiei prevazute la art. 2 alin. (1), precum si a celorcare intra sub incidenta facilitatii.

  (2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordante existentetntre evidenta organului competent si evidenta contribuabilului,organul competent poate solicita contribuabilului documentelenecesare stabilirii situatiei reale.

  (3) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii,organul competent comunica contribuabilului situatia prevazutala alin. (1) si mtocmeste borderou provizoriu de scadere dinevidenta a obligatiiior de plata ce pot face obiectul facilitatiiprevazute Ia art. 2.

  (4) Daca Tn termen de 10 zile de la data comunicarii situatieiprevazute la alin. (1) se sting prin plata sau compensareobiigatiile principale si dobanzile aferente acestora, curespectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedurafiscala, organul competent valideaza borderoul provizoriu descadere. in acest caz, Tn termen de 3 zile de la data stingerii,organul competent emite decizia referitoare la obiigatiile de plataaccesorii. potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernuluinr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unormasuri fmanciar-fiscale.

  (5) Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii Tnlermenul prevazut la art. 111 alin. (2), cu respectareaprevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala,organul competent verifica Tndeplinirea conditiilor prevazute laart. X! din Ordonanta Guvernutui nr. 30/2011 si emite, dupa caz:

 • 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 787/7.XI.2011

  a) decizia de anulare a penalitatilor de intarziere. pentru apreciaza ca are posibilitatea de a fndepiini conditiile pentru apenalitatile de intarziere si cota de 50% din majorarile de beneficia de facilitatea prevazuta la art. 2.intarziere aferente obligatiilor de plata principalo restante la data Art. 7. Contribuabilii care nu au depus cererea prevazutade 31 august 2011. Mcdelul deciziei este prevazui in anexa |a art. 5 alin. (1). dar sting prin plata sau compensare toatenr- 1 cbligatiile de plata, solicits acordarea facilitatii prevazute la art. 2

  b) decizia de reducere a penalitatilor de intsrzie.e, pentru jn depunerea unei cereri la organul competent. Dispozitiile.0% din penalitatile de intarziere, precum .si pentru 50% dm cola ar[ 5 a)jn (5)_(6) sunt ap[icabj|e Tn mod C0respunzator. In acest

  de 50% dm maiorarife de intarziere aferente obi qat or de p ata .. .. --., caz. contnbuabi u poate so hcita restituirea sume or care

  prmctpaie restante la daia de j1 august 2011. Modelul deciziei , . , H . _ . , .. .este prevazut in anexa nr 2 formeaza obiect al facilitatii prevazute la art. 2, in conformitate

  (6) Decizia prevazuta la alin. (5) se intocmeste in doua cu Prevederile art 117 dm Codul de Procedura fiscala.exemplare, din care un exemplar se cornunica contribuabilului. Art- 8 Procedure de executare silita prevazute de Coduliar un exemplar se arhiveaza la organul competent. de pracedura fiscala se aplica si pentru obligatiile de plata cu

  Art. 6. Dsca obiigatiile de plata nu se sting Tn termenul scadenta dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. XI dinprevazut la art. 5 alin. (4) sau, dupa caz. in situatia in care nu se Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate in termenul legalsting otaligatiilc de plata accesorii in Eermenu! prevazut la de plata.art. 111 alin. (2} din Codul de procedure fiscala. se opereaza in Art. 9.Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentulevidenta organuiui competent repunerea obNgatiilor de plata ce orriin.au facut obiectul borderoului provizoriudescadere. In acest caz. Art. 10. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial alcontribuabilul poate depune o noua cerere on de cate ori Romaniei. Partea I.

  Presedinteie Casei Nationaie de Asigurari de Sanatate,

  Nicolae-Lucian Duta

  Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

  Nr. 894.

  ANEXA Nr. 1^ CASA NATIONALA DE ASIGURARI Dt SANATATE

  CNA S

  Casa de Asigurari de SanatateStr. nr localitateaNr. .. . . . / . . . .

  D E C I Z I Edc anulare a penalitatilor de intarziere

  Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a imputernicituluiDenumirea/Numele si prenumele Denumirea/Numele si prenumeleAdresa AdresaCodul numeric personal Codu1 numeric personal

  In temeiul prevederilor art. XI aiin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si cornpletarea Legii

  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru regiementarea unormasurifinanciar-fiscale, si ate art. 2 alin. (1)lit. a), coroboratcu art. 5 alin. (5) lit. a) dm Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederiiorart. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si cornpletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si

  pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.avand in vedere Cererea nr. din data de , inregistrata la casa de asigurari de sanatate sub

  nr dm data de