Click here to load reader

ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1578918698.pdf · PDF file - 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน งที่รับสมัครสอบ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1578918698.pdf · PDF file - 2 -...

 • หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

  ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63 (ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน)

  ------------------------------------- ก. การสอบเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้

  ๑. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน

  (๑) ดานการคิดคํานวณ

  ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน

  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูล

  เชิงปริมาณตาง ๆ

  (๒) ดานเหตุผล

  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ

  การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือ

  แบบจําลองตาง ๆ

  (3) ดานภาษา

  ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ

  ท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความ การสรุปความ ตีความ และการใชภาษา

  การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงขอความ

  2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน

  ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจใน

  สาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน

  ข. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยวิธีการสอบขอเขียน การสอบ ปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63

  ค. การสอบแขงขันเพ่ือวัดภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี โดยวิธีดังนี้

  1. การทดสอบสมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบขอเขียน

  2. การสัมภาษณ เก่ียวกับทัศนคติสําหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ

  ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา

  อุปนิสัย อารมณ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน

 • - 2 -

  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งท่ี 1/๒๕63

  (ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน)

  ตําแหนงท่ี 1

  ตําแหนงเจาหนาท่ีงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

  หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานรักษาความสะอาด และรักษาสภาวะแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ ๑. ดานการปฏิบัติการ

  (๑) ควบคุม การปฏิบัติงานของคนงานและเจาหนาท่ี และใหบริการดานรักษาความสะอาด และการรักษาสภาวะแวดลอม เชน การทําความสะอาดถนนและตรอกซอยสาธารณะ การเก็บขนและกําจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมัน น้ํามัน ของเสียอันตราย และสิ่งเปรอะเปอนในเขตกรุงเทพมหานคร การปลูก ดูแลและบํารุงรักษาตนไม ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว เปนตน (๒) ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความสะอาดเรียบรอย แกผูพบเห็น หรือนักทองเท่ียว (๓) ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณท่ีเก่ียวกับงานรักษาความสะอาด เชน การคิด คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ การออกแบบใบแจงหนี้เก็บคาธรรมเนียม เปนตน เพ่ือใหงานรักษา ความสะอาดเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว ๒. ดานการบริการ

  (๑) ใหคําแนะนําชี้แจง ตอบขอซักถามแกบุคคลตาง ๆ ในเรื่องเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบดาน การรักษาความสะอาดการร

Search related