Click here to load reader

9 Buku Hem 2012 - Bidang Tugas Pk Hem Unit Hem Dan Unit Hem

  • View
    364

  • Download
    24

Embed Size (px)

Text of 9 Buku Hem 2012 - Bidang Tugas Pk Hem Unit Hem Dan Unit Hem

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH BIDANG TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

Unit Hal Ehwal Murid (HEM) bertangungjawab dalam pengurusan, perancangan, pengelolaan dan penyeliaan perkhidmatan sokongan kebajikan murid di peringkat sekolah. Terdapat unit-unit dan jawatankuasa kecil iaitu:

1) PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2) PENGURUSAN DATA / SMM / BMM & DOKUMEN MURID 3) PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN 4) PENGURUSAN BADAN PENGAWAS 5) PENGURUSAN KANTIN 6) PENGURUSAN KEBAJIKAN 7) KWAMP 8) PENGURUSAN PROGRAM 3K 9) PENGURUSAN RMT / PSS / VITAMIN 10) PENGURUSAN PERABOT & STOK INVENTORI 11) PENGURUSAN PROGRAM PPDa 12) PENGURUSAN SPBT 13) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN / TANDAS 14) PENGURUSAN KEDAI BUKU 15) PENGURUSAN SP SETIA 16) PENGURUSAN SIARAYA 17) PENGURUSAN PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID A) Bidang Tugas: 1) Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran. 2) Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang engkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa. 3) Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko-kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling. 4) Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. 5) Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. 6) Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. 7) Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. 8) Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. B) Pentadbiran 1) Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. 2) Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. 3) Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. 4) Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu. 5) Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertuka ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. 6) Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. 7) Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. 8) Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun. C) Disiplin: 1) Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna. 2) Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar. 3) Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. 4) Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku. 5) Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat.

D) Bimbingan dan Disiplin: 1) Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling 2) Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 3) Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya. 4) Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan. 5) Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru. E) Program Perlindungan: 1) Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik. 2) Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002. 3) Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat. 4) Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar. F) Skim Pinjaman Buku Teks: 1) Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks. 2) Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya. 3) Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks. 4) Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya. G) Biasiswa Dan Bantuan: 1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada. 2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah. 3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. H) Tugas Dan Tanggungjawab Lain: 1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD) 1. DISIPLIN 1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. 1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin. 1.1.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid. 2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas. 2.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah. 2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

3. KESIHATAN 3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid. 3.2 Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas. 4. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok. 4.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira. 5. BIASISWA DAN BANTUAN 5.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan. 5.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. 6. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN 6.1 Projek Susu Sekolah. 6.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 2. PENTADBIRAN. 2.1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid 2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid. 2.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid. 2.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain. 2.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi. 2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 2.7 Membantu merancang takwim sekolah. 3. KURIKULUM. 3.1 Pengajaran dan pembelajaran. 3.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar. 4. KOKURIKULUM 4.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform. 4.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum. 4.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll. 4.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan. 8. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY) 5.1 Menghadiri kursus. 5.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM) 5.3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas. 5.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar. 5.5 Penglibatan dalam PIBG

1) UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING1) Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah 2) Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bubal dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa, orang perseorangan, wakil penduduk dan lainlain 3) Merancang, mengawal selia dan mengemaskini data dan inventori murid 4) Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai 5) Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling berkelompok dan tunjuk ajar yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum 6) Merancang, melaksana dan mengawal selia bimbingan dan kaunseling secara individu dan berfokus secara professional dan beretika 7) Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid 8) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, rokok, inhalan dan alcohol 9) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti selepas UPSR 10) Merancang, Menyelia dan mendedahkan pelajar kepada peluang pendidikan selepas UPSR 11) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi serta rujukan berhubung bimbingan kerjaya dan pencegahan dadah 12) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar 13) Membuat penilaian aktiviti, modul instrument, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan di sekolah 14) Merancang, meyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perhidmatan bimbingan di sekolah 15) Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah 16) Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan kaunselinng di sekolah 17) Mengenalpasti dan merujuk pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis 18) Menjadi personel perhubungan serata sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan 19) Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum dan kokurikulum sekolah 20) Menjadi AJK dalam Majlis Perancangan Sekolah 21) Menjadi Penyelaras dalam Program Mentor Mentee sekolah 22) Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid seperti , kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus kenegaraan dan sebagainya 23) Menjadi uruseti kepada jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Das

Search related