of 64/64
ค่าเช่าพื้นทีเป็นเงิน แสดง จันทร์ 1 คาว คุณ สุรพล พรอานวยกาเนิด ข้าวเหนียวหน้าหมู หมูแดดเดียว หมูแปรรูป 600 4/1/2559 2 3 คาว คุณ จิระเดช วรรณธรรม ข้าวยาสมุนไพร แกงไตรปลาแห้ง ข้าวเกรีย 300 4 ผลไม้ คุณ นพพล ศรีต่างวงษ์ ผลไม้สด 600 5 6 ผลไม้ คุณ เตือนใจ แจ้งสนอง ผลไม้อบแห้ง 600 7 แปรรูป 8 จนท คุณ ศุภกานต์ ม่วงศร๊ โดนัท N K 300 9 ขนม คุณ ธรรมรงค์ ฐานิจสระ ขนมของฝาก 600 10 11 เบ็ดเตล็ด คุณ อมรรัตน์ สุขรักษ์ ที่คาดผม กิ๊ฟหนีบผม 300 12 เบ็ดเตล็ด คุณ เกษรินทร์ อยู่รุ่งเรือง เครื่องหิน เครื่องประดับ 300 13 เบ็ดเตล็ด คุณ สมพร แสงนิล อุปกรณ์ เครื่องเขียน 600 14 15 เบ็ดเตล็ด คุณ สุพรรณี เหลืองวรวงศ์ เครื่องมือช่าง กรรไกรตัดหญ้า กิ่งไม้ 300 16 เสื ้อผ ้า คุณ แสงชัย วิจิตรเมฆพอง ผ้าเช็ดตัว 600 17 18 เสื ้อผ ้า คุณ วรรณา ภูมิพัฒนกุล เสื ้อสูท กางเกง กระโปรงกันหนาว 600 19 20 เสื ้อผ ้า คุณ อัจฉรา ตรีบุพผา เสื ้อกล้าม กางเกงเลกกิ ้ง 600 21 ลงวันทีผู ้ชาระเงิน บัต วันที่ขาย ล็อค ประเภท ผู ้ขาย รายละเอียดสินค้า เลขทีใบเสร็จ

5/1/25593 คาว ค ณ จ ระเดช วรรณธรรม ขา วยาสม นไพร แกงไตรปลาแห ง ข าวเกร ยบปลา300

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5/1/25593 คาว ค ณ จ ระเดช วรรณธรรม ขา วยาสม...

 • ค่าเช่าพืน้ที่เป็นเงิน แสดง

  จันทร์ 1 คาว คุณ สุรพล พรอ านวยก าเนิด ขา้วเหนียวหนา้หม ูหมแูดดเดียว หมแูปรรูป 6004/1/2559 2

  3 คาว คุณ จิระเดช วรรณธรรม ขา้วย าสมนุไพร แกงไตรปลาแหง้ ขา้วเกรียบปลา 300

  4 ผลไม้ คุณ นพพล ศรีต่างวงษ์ ผลไมส้ด 600

  5

  6 ผลไม้ คุณ เตือนใจ แจง้สนอง ผลไมอ้บแหง้ 600

  7 แปรรูป

  8 จนท คุณ ศภุกานต ์ มว่งศร๊ โดนทั N K 300

  9 ขนม คุณ ธรรมรงค ์ ฐานิจสระ ขนมของฝาก 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ อมรรัตน์ สุขรักษ์ ท่ีคาดผม ก๊ิฟหนีบผม 300

  12 เบด็เตลด็ คุณ เกษรินทร์ อยูรุ่่งเรือง เคร่ืองหิน เคร่ืองประดบั 300

  13 เบด็เตลด็ คุณ สมพร แสงนิล อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 600

  14

  15 เบด็เตลด็ คุณ สุพรรณี เหลืองวรวงศ์ เคร่ืองมือช่าง กรรไกรตดัหญา้ ก่ิงไม้ 300

  16 เส้ือผา้ คุณ แสงชยั วิจิตรเมฆพอง ผา้เช็ดตวั 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ วรรณา ภูมิพฒันกลุ เส้ือสูท กางเกง กระโปรงกนัหนาว 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ อจัฉรา ตรีบุพผา เส้ือกลา้ม กางเกงเลกก้ิง 600

  21

  ลงวันที่ ผู้ช าระเงินบัตร

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จ

 • 22 เส้ือผา้ คุณ วินยั ปัญญษธีรวงศ์ ชุดแซกผูห้ญิง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ สายพิน ยิม้ละมยั กางเกงท างานสตรี 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ สมจิตร เยาวมาลี รองเทา้ 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ วรรณา เสมาเงิน เส้ือผา้เดก็อ่อนพร้อมอุปกรณ์ 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ นอ้งนุช ศรีจนัทร์ ชุดชั้นใน 900

  ( 3 ลอ๊ค )

  32 กระเป๋า คุณ เพียรพร ศรีวิบูลย์ กระเป๋า เขม็ขดั เคร่ืองหนงั 300

  33-34 เคร่ืองส าอาง คุณ ชุติกานต ์ เดชไพศาล เคร่ืองส าอาง CK 600

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  องัคาร 1 คาว คุณ สภาภรณ์ กอ้ยประเสริฐ ลูกช้ินป้ิง ขนมจีน มะมว่งน ้าปลาหวาน 600

  5/1/2559 2

  3 คาว คุณ เมษิยา ธาตุทอง ปลานิล หมแูดดเดียว 300

  4 ผลไม้ คุณ สมยศ ชาวทองค า ผลไมต้ามฤดูกาล ขา้วเหนียวมะมว่ง 600

  5

  6 ผลไม้ คุณ จิดาภา ทวีนุช สินคา้แปรรูปOTOP ผลไมอ้บต่างๆ 600

  7 แปรรูป

  8 จนท คุณ บุญน า เฉลิมญาติ เบเกอรร่ี 300

  9 ขนม คุณ ศรีรัตน์ เมฆมนต์ ขนมลูกชุบ กรอบ ช็อคโกแลต 300

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 10 เบด็เตลด็ คุณ เพญ็ศรี ถ่ินวฒันากลู ก๊ิฟ ต่างหู สร้อย แหวน ก าไล 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ วงเดือน นยันา อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ ธนฎัฐภูมิรพี ธนยพิุพฒันพงศ์ กระเป๋าเลก็ๆลิขสิทธื ดินสอ ปากกา 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ แอด๊ บุญยะบา ผา้ปู ปลอกหมอน ผา้ห่ม มา่น 300

  17 เส้ือผา้ คุณ ช่ืนกมล เหล่ารัตนไพบูลย์ เส้ือผา้เกาหลี ญ่ีปุ่ น กางเกง 600

  18

  19 เส้ือผา้ คุณ สมชาย นอ้ยเหน่ียง ชุดแซกแฟชัน่ เกาหลี 600

  20

  21 เส้ือผา้ คุณ สุดีย ์ อินทรา กระโปรง กางเกงผา้ขาวมา้ ผา้ไทย เส้ือเดรส 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ ชุติมณฑน์ บุญพาเจริญ เส้ือโปโลชาย เช๊ิตชาย 600

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ อุษาวดี ภะวะราโภ เส้ือผา้ 6002627 รองเทา้ คุณ ธนิตานนัท ์ ผิวสุวรรณ์ รองเทา้แฟชัน่ สตรี 300

  28 เส้ือผา้ คุณ พรทิพย ์ กรีกรน เส้ือผา้เกาหลี ฮ่องกง 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ ชลอรัตน์ ตน้ประเสริฐ ชุดชั้นในเพ่ือสุขภาพ เส้ือซบั 900( 3 ลอ๊ค )

  32 กระเป๋า คุณ เปรมยดุา เกียรติเทพขจร กระเป๋าผา้เป้ แฟชัน่ ใส่บตัร 600

  33

 • 34 เคร่ืองส าอาง คุณ จิราพร กวางทอง เคร่ืองส าอาง 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พุธ 1 คาว คุณ ค าพอง จนัทะบาน ซูชิ ทาโกะยากิ 300

  6/1/2559 2 คาว คุณ ศภุฤทธ์ สงคท์องอยู ่ ปลาเส้น จอ้ปู ลูกช้ินปลา 300

  3 คาว คุณ ศิริประกาย แสงตะวนั กะปิคัว่ สลดัผกัห่อ สปาเกต็ต้ี มกักะโรนี 300

  4 ผกัผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ ค าลือ ผลไมจ้ากสวน 600

  5

  6 ผลไม้ คุณ รจนา ฮะคอ่ม ผลไมแ้ช่อ่ิมตามฤดูกาล 600

  7 แช่อ่ิม

  8 จนท คุณ ธนกร ภู่มณี ผกั ผลไม ้กุง้สด พวงมาลยั น ้ามะพร้าว 300

  9 ขนม คุณ พนม โพธ์ิศรี ทบัทิมกรอบมะพร้าวกะทิ 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ จิรวรรณ จนัทรประสิทธ์ิ ต่างหู สร้อย ก าไล 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ ธงชยั ปุญญาวิวฒัน์ ของเล่น ไมเ้สริมสร้างพฒันาการเดก็ 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ นดัดา แซ่โงว้ เคร่ืองเงินลงยา ทางชา้ง 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ ธนัยนนัท ์ ชุติปิยพงศ์ ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ผา้นวม 300

  17 เส้ือผา้ คุณ ณิชาภา ชุติวฒันากลุ เส้ือชุดสตรี กระโปรง เส้ือยืดวยัรุ่น 600

  18

  19 เส้ือผา้ คุณ ฉวีวรรณ ยอดปรีดา เส้ือ กระโปรง กางเกงแฟชัน่ ขาสั้นยาว 600

  20

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 21 เส้ือผา้ คุณ เฉลิมศิลป์ เตชพลฤทธินนัท์ เส้ือผา้สตรี แฟชัน่ 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ สมสนิท ศรีหาวงษ์ เส้ือผา้ชาย หญิง 600

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ ประนอม ตลาดเงิน เส้ือลูกไม ้ผา้ฝ้าย 600

  26

  27 รองเทา้ คุณ ชนิดา เกาะแกว้ รองเทา้สตรีท างาน 300

  28 เส้ือผา้ คุณ สมชาย กาญจนศรี กางเกงแอบิก ออกก าลงักาย 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ ธ ารง พิบูลนรเศรษฐ์ ชุดชั้นในชาย หญิง 900( 3 ลอ๊ค )

  32-33 กระเป๋า คุณ ศศิวิมล ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าหนงัมนูไลท์ 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ วิไล ธีราวุฒธิพนัธ์ เคร่ืองส าอาง 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พฤหัส 1 คาว คุณ อรวรรณ์ รุ่งแสงจนัทร์ เก๊ียวทอด ลูกช้ินชุบแป้งทอด รอกทอดใส้ก 600

  7/1/2559 2

  3 คาว คุณ สมาน เอ้ียงไธสง ซูชิ 300

  4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600

  5

  6 ขนม คุณ สุนีย ์ อิงคสมัพนัธ์ เมด็มะมว่งอบ หมสูวรค ์ปลากรอบ 600

  7

  8 จนท คุณ วนัเพญ็ คลา้ยเจ็ก ย าลูกช้ิน ขนมปัง ผลไม้ 300

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 9 ขนม คุณ เทวิน แกว้บุญทิน ขนมไทย 300

  10 ขนม คุณ อุตสาหะ โสภิตอาภา สนบัเขา่ เขม็ขดัรัดหนา้ทอ้ง 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ สุบณัฑ ์ มว่งอากาศ นาฬิกาขอ้มือ ปลุก 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ โชคชยั มหาชลาลยั ของเล่นเสริมทกัษะ 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ สุวรรณา รักษาศรี ผา้เช็ดตวั ผา้ออ้ม ผา้เช็ดหนา้สารู 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ ปิติกร สอนใจดี เส้ือเช้ิตโปโลชาย หญิง 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ สมนึก สจัจะสถาพร เส้ือผา้ผูใ้หญ่ กางเกงยืด 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ อิสรีย ์ แซ่ล้ี เส้ือผา้วยัท างาน กางเกง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ ปราณี สุวรรณไชย ชุดแซก ชุดท างานแฟชัน่ 6002526 รองเทา้ คุณ พชัรินทร์ ใจเยน็ รองเทา้เพ่ือสุขภาพ 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ อ าไพ เทพิน กางเกงกีฬา เส้ือยืดชาย หญิง 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ อริยา ยืนยง ชุดชั้นใน 900

  ( 3 ลอ๊ค )

  32-33 กระเป๋า คุณ กาญจนา ทกัษิณธรรม กระเป๋าเป้สะพาย 600

 • 34 เคร่ืองส าอาง คุณ อิสรียะ จิระโชติวิทย์ เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  8/1/2559 1 คาว คุณ สุรกิจ ลีประภสัสรกลุ หมทูอด ไก่ทอด 300

  2 คาว คุณ ศรีกาญจนา วงษชี์พ อาหารญ่ีปุ่ น ซูชิ 300

  3 คาว คุณ ชลธิชา โชคอ านวย สลดัพนัหอมเม่ียงวียดนาม 300

  4 ผลไม้ คุณ ธญัญรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600

  5

  6 ขนม คุณ รัศมี สายท่าเสา กลว้ยตาก สตอเบอรร่ีอบแหง้ สลดั ผกัสด 600

  7

  8 จนท คุณ วาสนา โพธ์ิทอง ขนม น ้าส้ม ผลไม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ พงศศ์กัด์ิ บุญสงัข์ หินสีต่างหู จ้ิวเงิน 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ พรเพญ็ ศิริปัญโญ ซุปเปอร์พรีเม่ียม 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ ส าเร็จ ลลิตธนะทรัพย์ แว่นตา 900

  14

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ นภาทิพย ์ วงศเ์ครือวลัย์ ผา้ห่ม ผา้ปูท่ีนอน 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ ทรงยศ อคันีโชติ ชุดเดรส 600

  19

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 20 เส้ือผา้ คุณ ธนะวิช พงศช์ยัวิชาเชษฐ์ เส้ือสุภาพสตรี 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ สุกาญจน์ เปรมศรีเพชร เส้ือไหมพรมแฟชัน่ ชุดคลุมทอ้ง กางเกง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ ไปรยา เกตุคง รองเทา้แฟชัน่ รองเทา้มือสอง 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ นิคม จนัทิมา รองเทา้แฟชัน่ รองเทา้มือสอง 6002728 ชุดเดก็ คุณ รัศมี คีรีสตัยกลุ เส้ือผา้เดก็ส่งออก 600

  29

  30 ชุดชั้นใน คุณ ชาตชยั อรรถสถาวร ชุดชั้นในชาย ถุงเทา้ 600

  31

  32-33 กระเป๋า คุณ เสาวนีย ์ กะลมัพากร กระเป๋า 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ ศรีเมือง ปัชคุปต์ อาหารสุขภาพ 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  จันทร์ 1 คาว คุณ ธญัชนก รัตนคุณ น ้าพริก ปลาทู ตม้ผกั อาหารอีสาน 600

  11/1/2559 2

  3 คาว คุณ ปรัชญา นทีสุวรรณธนิก หมทูอดซอสญ่ีปุ่ น 300

  4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600

  5

  6 ขนม คุณ สมใจ ราชชมภู ขนมไทย ลอดช่อง 300

  7 ขนม คุณ นริศา หลงัสนั ขนมปัง เคก้ 300

  ลงวันที่ ผู้ช าระเงินบัตร

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จ

 • 8 จนท คุณ สมหมาย เฝ้าหนองดู่ ไก่ทอด NK 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ สุดารัตน์ ศรีค า เคร่ืองประดบัสแตนเลส หินมงคล

  10 เบด็เตลด็ คุณ น ้าทิพย ์ คงเพชร CDเพลงสากล ไทย จีน เดก็ 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ ปนดัดา นอ้ยเถิด อุปกรณ์โทรศพัท ์เคส ติดฟิลม์กนัรอย 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ ระบิล แสงเพทาย ตุก๊ตาเรซ่ิน ของแต่งบา้น 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ วนัเพญ็ เตชะรัตนโสภณ เส้ือผา้น าเขา้ 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ ฐิติภทัร พลชยัสุข แฟชัน่สตรี 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ ปริชาติ อนัโต เส้ือส่งออกไซดใ์หญ่ แมบ่า้น 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ วรรณกร มหาธง ชุดแซกท างานแฟชัน่ 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ โสภิต เครือนาชิด เส้ือผา้ผูใ้หญ่ โสร่ง 900

  25

  26

  27 รองเทา้ คุณ ปรียารัตน์ ธญัญะกิจ รองเทา้ล ารองแฟชัน่ 300

  28-29-30 ชุดเดก็ คุณ เทียนธารา สุขสุวรรณ เส้ือยืดเดก็ เส้ือผูใ้หญ่ลายการ์ตูน 9002931 ชุดชั้นใน คุณ สุดารัตน์ ท่ง ชุดชั้นใน เส้ือซบั กางเกงซบั 300

  32-33 กระเป๋า คุณ พิมปวีณ์ แซ่ตั้น กระเป๋าหนงั แฟชัน่ 600

 • 34 เคร่ืองส าอาง คุณ กลัยาณี เวชยม เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  องัคาร 1 คาว คุณ สุรศิษฐ์ สุระค าแหง บะ๊จ่าง ขา้วตม้มดั ขนมเป๊ียะ จีบ ซาลาเปา 600

  12/1/2559 2

  3 คาว คุณ ชวนพิศ สิงห์ชา ย าสมนุไพร มะมว่ง ปูจืด ผลไม ้ลาบหมู 300

  4 ผลไม้ คุณ สมยศ ชาวทองค า ผลไมต้ามฤดูกาล ขา้วเหนียวมะมว่ง 600

  5

  6 ขนม คุณ อารทรา ชินผา ขนมของฝาก 600

  7

  8 จนท คุณ เดชาชยั เจริญพร้อม อาหารทะเล ขนมขบเค้ียว ลูกช้ิน หมแูผน่ หยอง 300

  9 ขนม คุณ ละมยั ชาญศิริ ขนมครก 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ มยรุา วงศกิ์ตติเวชกลุ ก๊ิฟ หวี กรรไกร 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ ศกัด์ิชาย บุญชู อุปกรณ์โทรศพัท ์เคส ติดฟิลม์กนัรอย 600

  13

  14 เส้ือผา้ คุณ วิไลภรณ์ บวัลอย กระดาษทิชชู่ มีด กรรไกรตดัเลบ็ ปลัก๊ไฟ 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ อรณิชา ลือพงศไ์พจิตร ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ผา้นวม 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ นงศรั์ตน์ กฤตจนัทร์แกว้ กางเกงท างานผูห้ญิง กระโปรงท างาน 600

  19

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 20 เส้ือผา้ คุณ ชนตัพล ถาวรทวีสิน เส้ือผา้แฟชัน่ 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ จกัรพนัธ์ จนัทร์พุ่ม เส้ือยืด กางเกงแฟชัน่หญิง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ ปฐม ศิริวชัรกลุ เส้ือยืด กางเกงขาสั้น 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ ศตพร อ่ิมประเสริฐศรี รองเทา้ยาง BONOBO รองเทา้เดก็ 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ ธีรวุฒิ หวงัขจรกิจ เส้ือยืดเดก็ ผูใ้หญ่ 6002930 ชุดชั้นใน คุณ ธนฐัณ์ จงสุทธ์ิรัตน์ ชุดชั้นในสตรี 600

  31

  32-33 กระเป๋า คุณ วรานิษฐ์ อนนัตภิ์รมย์ กระเป๋างาน Hand Made 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ สุดารัตน์ ร่ืนส าราญ เคร่ืองส าอาง 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พุธ 1 คาว คุณพิมพใ์จ ม่ิงระกลู แกงเขียวหวาน ลูกช้ินปลากราย ขนมจีน 300

  13/1/2559 2 คาว คุณ จิราภรณ์ พนัธนะสุวรรณ ขา้วเหนียวด า ขา้วหนา้หมตู่างๆ ลูกช้ินหมู 300

  3 คาว คุณ สุนนัทา เช้ือปรืองการณ์ ย าปลาดุกฟ ูขา้วแต๋น น ้าแตงโม ขา้วเกรียบ 300

  4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม พทุสิริ ผลไมน้อกตามฤดูกาล 600

  5

  6 ขนม คุณ รัตนา อารยวทญัญ เบเกอรร่ี ขนมปัง ชิฟฟ่อน พาย 600

  7

  ลงวันที่ ผู้ช าระเงินบัตร

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จ

 • 8 จนท คุณ วาสนา นาคบุญ ผกัทุกชนิด ปลาทู 300

  9 ขนม คุณ รัชนีบูลย ์ พวงมาลา ไอศกรีมกะทิสด 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ ยอดขวญั จนัทรประเสริฐ ต่างหู แหวน สร้อยคอ ก าไล 300

  11 เบด็เตลด็ คุณ พชัรพร จ าเริญพดั ตุก๊ตาเรซ่ิน เซรามิค ของขวญัเทศกาลต่างๆ 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ อริญญา สิทธิจินดาวงศ์ สมนุไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม 300

  14 เบด็เตลด็ คุณ ทวีทรัพย ์ โพธ์ิทองธรรม ชอ้นส้อม ทพัพี เคร่ืองครัว อุปกรณ์ช่าง 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ สมเกียรต์ิ ค าประเสริฐ ผา้มา่น รางมา่น พรมเช็ดเทา้ 300

  17 เส้ือผา้ คุณ พษัยพร พิทกัลาภ กางเกงขาสั้น ยาว กระโปรง ชุดว่ายน ้า 600

  18

  19 เส้ือผา้ คุณ บุญเล้ือ วงธีระ เส้ือยืด เส้ือเช้ิต 60

  20

  21 เส้ือผา้ คุณ บุญรัตน์ สุวินยัธาเนศ เส้ือ กระโปรงท างาน ชุดเดรสส าเร็จรูป 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ ปัญญา ดอกรัก เส้ือ กางเกงมือสอง 900

  24

  25

  26 รองเทา้ คุณ สุภชญา ลาภบริสุทธ์ิ รองเทา้แฟชัน่ 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ สุรชยั ชยัรัตนพิทกัษ์ เส้ือผา้เดก็ เส้ือผา้ฮ่องกง 600

  2930 ชุดชั้นใน คุณ สรคม ฉตัรดีงาม กางเกงชั้นในBOXER เส้ือห่านคู่ 600

 • 3132-33 กระเป๋า คุณ กนกวรรณ เลิศสินธนากร กระเป๋าสตางคห์นงัแท ้สะพาย 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ พนัธ์จิรา รัตนสกลุพิสิฐ เคร่ืองส าอาง 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พฤหัส 1 คาว คุณ จิตตมาส เมฆานนท์ กระเพาะปลา 300

  14/1/2559 2 คาว คุณ วนัเพญ็ โตจนัทร์ อาหารทะเลแหง้ 600

  3

  4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ ค าลือ ผลไมจ้ากสวน 600

  5

  6 ขนม คุณ อรอนงค ์ ฤทธิเรือง ขา้วเกรียบ ขนมป๊ีปOTOP สุโขทยั 600

  7

  8 จนท คุณ แพรว รอดรัตน์ ห่อหมก ขนมหวาน 300

  9 ขนม คุณ ธวชั กนกรังสี แซนวิชญ่ีปุ่ น 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ ภิญญา บุญจอม ตุก๊ตา 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ กฤตนยั บุญเฮ้ียะ อุปกรณ์โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ ใหญ่ ห่วงจริง เซรามิกของดิสนีย ์ถว้ย ชาม 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ พิชยั ลินจงรัตน์ หมอน ท่ีนอน ปลอกหมอน 900

  17

  18

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 19 เส้ือผา้ คุณ วทันศิริ ถือความสตัย์ เส้ือเช้ิตชาย เส้ือยืดโปโล 600

  20

  21 เส้ือผา้ คุณ ประพนัธ์ รัศมี ชุดแซกฮ่องกง เกาหลี 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ พรปรียา หมีเงิน กางเกง 600

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ กิตติวฒัน์ เลิศนิธิศภุเมธี เส้ือผา้แฟชัน่ 600

  26

  27 รองเทา้ คุณ อารี เกียรติศิลปิน รองเทา้แฟชัน่ รองเทา้พยาบาล 300

  28 ชุดเดก็ คุณ นิพนธ์ จัน่เพชร เส้ือผา้ยืด ชุดนอนเดก็ ผูใ้หญ่ 60029

  30-31 ชุดชั้นใน คุณ ธญัชยพรรธน์ พนัธุโพ ชุดปรับสรีระยกกระชบั 600

  32-33 กระเป๋า คุณ รุ่งนภา เรืองรัศมีสรรณ์ ร่มยวีู กระเป๋าผา้ กระเป๋ามา่น 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ เบญจมาศ อาณัติวงศ์ เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  ศุกร์ 1 คาว คุณ สุรัตน์ มณีอินทร์ น ้าพริก ปลาทู ผกัตม้ เตา้เจ๊ียวหลน 600

  15/1/2559 2

  3 คาว คุณ มงคล สุนประโคน ใส้กรอกอีสานรมควนั ขา้วเกรียบปลา 300

  4 ผลไม้ คุณ ธญัญรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600

  5

  6 ขนม คุณ ศิริพร ส ารวจพล เคร่ืองด่ืมรังนกทอง 300

  ลงวันที่ ผู้ช าระเงินบัตร

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จ

 • 7 ขนม คุณ ชนนี ปุผาลา ขา้วเหนียวสงัขยาหมอ้ดิน ขนมไทย 300

  8 จนท คุณ ปิยะฉตัร โหนกขนุทด ลูกช้ินทอด น ้าส้ม ผลไม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ ตวงพร ไตรธรรมทิพย์ ก๊ิฟ โบว ์เกาหลี 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ เจษฎา พุ่มงาม อุปกรณ์ส านกังาน ของใชใ้นครัวเรือน 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ นิศารัตน์ ปานมีสี ซองและสายคลอ้งบตัร กระเป๋าใส่มือถือ 600

  14

  15 เบด็เตลด็ คุณ วีรวิชญ ์ ศิริทรัพย์ รองเทา้ใส่ในบา้น 300

  16 เส้ือผา้ คุณ นนัทกานต ์ ทองกอ้น ผา้เช็ดเทา้ ผา้ห่มมือสอง 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ สว่าง ไลน์วุฑฒิ เส้ือยืดแฟชัน่ เส้ือผา้แฟชัน่ 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ นพรัตน์ ชาลือ กางเกงแฟชัน่ ท างาน ยีนส์ 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ นิวตัร์ กิจพลาไพบูลย์ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ ปัทมาศิริ โภภากลุ เส้ือยืด เป่ายิง้ฉุบแฟชัน่ 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ อ านวย มากอยู่ รองเทา้ADDA MONOBO เดก็ ผูใ้หญ่ 600

  27

  28 เส้ือผา้ คุณ ลาวณัย ์ ยวุพนัธ์ เส้ือผา้ 600

  29

 • 30 ชุดชั้นใน คุณ อญัชลี อภิวฒันาภิวติั ชุดชั้นใน เส้ือเดก็ 6003132 กระเป๋า คุณ พรลกัษมี ดารักษ์ กระเป๋าท าจากกางเกงยีน 300

  33-34 เคร่ืองส าอาง คุณ ศิริมา เดชะพระรักษา เคร่ืองส าอาง 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  จันทร์ 1 คาว คุณ พงษเ์ดช คลา้ยพิทกัษ์ หมึกปรุงรส กุง้แหง้ กะปิ เมด็มะมว่ง 600

  18/1/2559 2

  3 คาว คุณ กญัญา โอกาศเจริญ สลดัผกัธญัพืช สลดัต่างๆ 300

  4 ผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600

  5

  6 ขนม คุณ กนกวรรณ แกว้สุวรรณ ขนม ผลไมอ้บแหง้บรรจุแพค 300

  7 ขนม คุณ อรัญญา ศรีเคลือบ เตา้หู้ทอด เผือก มนั ขา้วโพด กลว้ย 300

  8 จนท คุณ ศนิุสา อิศดุลย์ ขนมไทย ปัง ขา้วเหนียวหม ูไก่ ผลไม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ วนัชยั ศรีวงศป์ระพนัธ์ สร้อย แหวน ก าไล ต่างหู 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ มงคล ปริสุทธิจิต อุปกรณ์มือถือ แบตส ารอง 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ วฒันีย ์ อุดมพฒัน์หิรัญ ก๊ิฟชอ้ป เบด็เตลด็ ทุกอยา่ง20บาท 600

  14

  15 เบด็เตลด็ คุณ วินยั กาญจนสินธุ น ้าอบสูตรโบราณ สบู่ แชมพู 300

  16 เส้ือผา้ คุณ ธีระพล พาทีทีน ผา้ปูโตะ๊ผลิตจากยางพารา 300

  17 เส้ือผา้ คุณ กนกลกัษณ์ รวีเลิศลกัษณ์ เส้ือ กางเกง ผา้โสร่ง ผา้ขาวมา้ 600

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 18

  19 เส้ือผา้ คุณ นรินทร์ จุฑาเจริญสุข เส้ือผา้ส าเร็จรูป ท างาน แฟชัน่ 600

  20

  21 เส้ือผา้ คุณ อญัชนั ประทินทอง เส้ือยืดวยัรุ่น ท างาน กางเกงยีนส์ 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ วิลารัตน์ มีมาก เส้ือผา้วยัท างาน ชุดล าลองผูใ้หญ่ 600

  24

  25 รองเทา้ คุณ ภทัร์อาภรณ์ เหมือนใจงาม รองเทา้แฟชัน่ ถุงเทา้ 900

  26

  27

  28 ชุดชั้นใน คุณ วิรัช ไตรรัตน์อภิชาติ เส้ือยืดห่านคู่ ชุดชั้นในเดก็ ผูใ้หญ่ 300

  29-30-31เส้ือผา้ คุณ ฉลวย โคณบาล กางเกง เส้ือบุรุษสตรี 900( 3 ลอ๊ค )

  32-33 กระเป๋า คุณ นิติยา ส าอาง กระเป๋าหนงั แฟชัน่ 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ อมรรัตน์ คีรีรัตน์กลุ เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  องัคาร 1 คาว คุณ จรรณภากร นนัทนานิมิตรกลุ หมยูา่ง นมสด เบคอน ซ่ีโครง 600

  19/1/2559 2

  3 คาว คุณ กชกร ศิริบูรณ์ แคปหม ูน ้าพริกหนุ่ม ปูอดั ย าสาหร่าย 300

  4 ผลไม้ คุณ นพพล ศรีต่างวงษ์ ผลไมส้ด 600

  5

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 6 ขนม คุณ สอน ทองเหลือ ขนมปังกรอบ ขบเค้ียว ของฝาก 300

  7 ขนม คุณ สละ โพธ์ินิล ขา้วโพดคัว่อบเนย 300

  8 จนท คุณ ล าพอง ขนันารี ซีฟู้ ด อาหารคาว ผลไม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ แพวพนัธ์ มลิวรรณ ก๊ิฟท่ีคาดผม 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ นภาพร กาญจนชมพู เคสโทรศพัทื สายชาร์จ ติดฟิลม์ ล าโพง 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ สมชาย อ่อนสาร ของใชก้ารบินไทย 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ กลัยรักษ ์ จิรธนาทิพย์ ทองไบครอน แชมพ ูยาโกรกผม 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ ล าดวน สจัจามัน่มงคล ผา้ห่ม คลุมเตียง เช็ดเทา้ 300

  17 เส้ือผา้ คุณ วราภรณ์ ทองทา เส้ือวยัท างาน ชุดแวก กางเกงยีนส์ 600

  18

  19 เส้ือผา้ คุณ นภสัสร ช่วยเพชร เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดเดรส 600

  20

  21 เส้ือผา้ คุณ ชุติกานต ์ เอ่ียมภกัดี เส้ือผา้สีขาว เส้ือผา้อ่ืนๆ 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ ไนท ์ กวยะปาณิก เส้ือยืด เส้ือคู่ 600

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ น่านฟ้า บุญยะบา เส้ือผา้แฟชัน่ 300

  26 รองเทา้ คุณ วิทย ์ ช่ืนศิริกลุชยั รองเทา้สตรีตดัเอง 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ วิภา องอาจ เส้ือผา้เดก็ส าเร็จรูป 300

 • 29 ชุดชั้นใน คุณ พตัรพิมล กีรติฐานพฒัน์ ชุดชั้นในสตรี 900

  303132 กระเป๋า คุณ รัสรินทร์ วารายภิุญโยพงศ์ กระเป๋ากระสอบ ผา้ 300

  33-34 เคร่ืองส าอาง คุณ พงษพ์นัธ์ อาณัติวงศ์ เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุง 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พุธ 1 คาว คุณ ชลธนนัท ์ นิโรจน์ธญัญากร ทอดมนัปลาหมึก ปลากราย กุง้สด ใส้กรอก 600

  20/1/2559 2

  3 คาว คุณ รัฐพงษ ์ โหตระไวศยะ ปลานิลทอด ปลาช่อน น ้าพริก 300

  4 ผลไม้ คุณ ทบัทิม พทุสิริ ผลไมน้อกตามฤดูกาล 600

  5

  6 ขนม คุณ วาทีร.ต.นิธิรุจน์ เมธีอคัรวฒัน์ ครองแครงกรอบ 300

  7 ขนม คุณ อ านาจ สว่างโรจน์ โรตีกรอบ โดนทันมสด 300

  8 จนท คุณ สุพรรณี ฤทธ์ิจรูญ ขนมครก 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ พงศศ์กัด์ิ การดี ของศิริมงคลทุกชนิด 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ พสธร ผมพนัธ์ เคสมือถือ ติดฟิลม์ 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ ศภุรา ขวญักิจวิเศษพร แชมพงูาด า สบู่ น ้ามนัมะพร้าว โลชัน่ 300

  14 เบด็เตลด็ คุณ ดุสิต แซท สินคา้การบินไทย 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ อารักษ ์ รัฐวิเศษ หมอน ผา้ห่ม เช็ดตวั เส่ือ ผา้ปู 900

  ลงวันที่ ผู้ช าระเงินบัตร

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จ

 • 17

  18

  19 เส้ือผา้ คุณ อภินนัท ์ ทองเจือนนฤมิตร เส้ือผา้ 600

  20

  21 ส้ือผา้ คุณ สมภพ เช่ียวเวทย์ เส้ือผา้แฟชัน่ 600

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ อุมาภรณ์ แกว้กลา้ ส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซก กางเกง 600

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ ธนวฒัน์ เงินค า กางเกงท างาน กางเกงแฟชัน่

  26 รองเทา้ คุณ รัมภา พรนามสอน รองเทา้แตะ แฟชัน่ ยางพารา 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ ศรัญญา ตระกลูโชคเสถียร เส้ือผา้เดก็ 600

  29

  30 ชุดชั้นใน คุณ บวัจนัทร์ ม่ิงค า ชุดชั้นในสตรี ชุดนอน 6003132 กระเป๋า คุณ สรัญญา สร้อยก่ิง กระเป๋าแฟชัน่ เอกสาน ร่มกนัแดด 300

  33-34 เคร่ืองส าอาง คุณ สิรีพชัร โสภณทวีทรัพย์ เคร่ืองส าอาง ยาทาเลบ็ 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พฤหัส 1 คาว คุณ อสันี ภู่โต อาหารทะเลแหง้ 600

  21/1/2559 2

  3 คาว คุณ สมหมาย หอมเตย หมป้ิูง ลูกช้ินป้ิง แหนม ใส้กรอกอีสาน 300

  4 ผลไม้ คุณ ทวีเมตต ์ ค าลือ ผลไมจ้ากสวน 600

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 5

  6 ขนม คุณ ชนมพิ์ชณาญ ์ แกว้แสงแจ่ม พายลูกตาล ขนมตะโก ้ชิฟฟ่อน 300

  7 ขนม คุณ สุนิสา เชิดศรี น ้าองุ่นสด เพ่ือสุขภาพ 300

  8 จนท คุณ ธนทัพชัร์ บุญภิรมย์ ขนมไทยทุกชนิด ขา้วโพด ถัว่ มนั เผือกตม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ อจัฉรา คลา้ยนาค แหวน สร้อย ก าไลเงิน พลอย หินน าโชค 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ ศกัดา สวสัด์ิรัตติกาล ดอกไมห้อม ชุดกาแฟ ชุดชา 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ วิชาญ ชูกิตติวิบูลย์ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพ 600

  14

  15 เบด็เตลด็ คุณ มณฑช์นิชา สิงหรา น ้าหอม ผงลา้งท่อ สมนุไพรก าจดัแมลง 300

  16 เส้ือผา้ คุณ อารรีรัตน์ วิศวะเจริญกิจ เงาะ พรมเชด้เทา้ ผา้ห่ม 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ สมศกัด์ิ วรกิตติ เส้ือยืดแฟชัน่ 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ พนธกร บุญสุวรรณ เส้ือผา้ฮ่องกงผูช้าย 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ กมลวรณ กล่ินปราง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดแซก 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ จรัสแสง พนัธุ์ตาวงษ์ สินคา้แบรนส่งออก เส้ือ กางเกง 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ กาญจนา งามภกัตร์ รองเทา้แฟชัน่ เส้ือยืด 60027

 • 28-29 ชุดเดก็ คุณ สหสั วงษวิ์ริยะกลุ เส้ือผา้เดก็เลก็ 600

  30 ชุดชั้นใน คุณ เอกชยั อภิวฒันาภิวติั กางเกงในสตรี 600

  31

  32-33 กระเป๋า คุณ ธเนศธ์ เดชา กระเป๋า เขม็ขดั แว่น 60034 เคร่ืองส าอาง คุณ ณพรรษสร จึงรัชตป์ระยรู เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  ศุกร์ 1 คาว คุณ จกัรี ฝึกดี ขนมจีนน ้ายาป่า กะทิ เขียวหวาน น ้าพริก 30

  22/1/2559 2 คาว คุณ วรรณกาญจน์ เกตุบุตร ย าปลาดุกฟ ูสลดัทุกชนิด 600

  3

  4 ผลไม ้ผกั คุณ ธชัญรัชย ์ ทรงอาษา ผกัผลไม้ 600

  5

  6 ขนม คุณ สจัจา อินทร์อุดม ขนมขบเค้ียว 3 ถุง 100 600

  7

  8 จนท คุณ ธิดารัตน์ โคดหนู ขนม ผกัสด ผลไม ้ปลาเคม็ 300

  9 ขนม คุณ ชลีพร อินทร์ช่วย ขนมไทย 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ ยพิุน ยงก่ี วตัถุมงคล นาฬิกา ท่ีหนีบผม 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ วิลยัวรรณ เรืองโพลง้ น ้าหอม ครีมทาผิว ยาสีฟัน 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ จินตนา รอดพนัธ์ สมนุไพรก าจดัแมลง 300

  15 เบด็เตลด็ คุณ สมชาติ พิบูลพานิช ยาน ้าสมนุไพร สเปรยแ์กป้วดเม่ือย 300

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 16 เส้ือผา้ คุณ พรรัตน์ แซ่โงว้ ผา้ห่ม เช็ดตวั 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ อรดี วชัรพงศ์ ชุดแซก 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ นภา ดาสั่ว เส้ือยืด 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ ยคุลธร ธรรมจกัรโยธิน เส้ือผา้ แฟชัน่ผูห้ญิง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ ชุติมณ แน่นอุดร เส้ือผา้มือสอง 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ ธนสาร อุทยัรัตน์ รองเทา้ 60027

  28-29 ชุดเดก็ คุณ อญัชลี อินทรพิทกัษ์ เส้ือผา้เดก้ ชุดนอน 300

  30 ชุดชั้นใน คุณ จงณัฐภ ์ ตั้งสุภานพรัตน์ ชุดชั้นในสตรี 600

  31

  32 กระเป๋า คุณ ธนทตั น าพา กระเป๋าแฟชัน่ 300

  33 เคร่ืองส าอาง คุณ สมร ศิริมงคล อุปกรณ์ตกแต่งเลบ็ สีทาเลบ็ เป้ 600

  34

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  จันทร์ 1 คาว คุณ ธนญัญา กาญจนอุดม ย าปลาดุกฟ ูไขต่ม้ยางมะตูม ไขเ่คม็ 300

  25/1/2559 2 คาว คุณ ธนวรรณ พลูศรี ปลาน่ึง ทอด กุง้น่ึง ปลาเคม็ทอด 300

  3 คาว คุณ สมยา แตงเอ่ียม ปลาอินทรีย ์เตา้เจ้ียวหลน น ้าพริก 300

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 4 ผลไม ้ผกั คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600

  5

  6 ขนม คุณ ทิพยว์รรณ ลิปิสุนทร เคก้ พดุด้ิง คุกก้ี 300

  7 ขนม คุณ ชยพทัธ์ ผอ่งแผว้ น ้าผลไม ้100% บรรจุขวด 300

  8 จนท คุณ พกัตร์วิภา แสนสมบติั ขนมไทย จีน ปังเวย้ ปลาทูน่ึง 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ ณิชชา กาญจนกลุรัตน์ ต่างหู สร้อยคอ แหวน ก าไล 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ ธนยัชนม ์ พชัร์ธราวฒัน์ เคร่ืองหอม น ้ามนัหอมระเหย 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ ปวารค ์ สว่างแจง้ สมนุไพรแก่นตะวนั ยาสีฟันมะพร้าว 600

  13

  14 เบด็เตลด็ คุณ กมลรัตน์ แซ่ล้ิม สบู่ซกัผา้ขาว กระเป๋าน ้าร้อน หวัฉีด 600

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ วีระยทุธ ตระการวุฒิโกศล ผา้เช็ดตวั ผา้ห่ม ผา้ขนหนูลิขสิทธ์ิ 60

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ สามารถ ทบัชา้ง กางเกงขาสั้น กางเกงออกก าลงักาย 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ สมศรี แซ่โลว้ เส้ือยืดฮ่องกง แฟชัน่ 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ ปิยะศกัด์ิ พรมชยั เส้ือผา้แฟชัน่ กางเกงขาสั้น 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ มนวรรธน์ กาลนิโย เส้ือผา้ 600

  25

  26 เส้ือผา้ คุณ ณัฐจงกล ชูช่วย เส้ือผา้เดก็ ชุดนอนเดก็ 300

 • 27 รองเทา้ คุณ ธนพร พิชญากร รองเทา้แฟชัน่ ท างาน 300

  28-29 เส้ือผา้ คุณ เทอดศกัด์ิ ทวีสินธุ์ เส้ือบูติก เส้ือผา้แฟชัน่ 600

  30-31 ชุดชั้นใน คุณ นภาพร เจริญบณัฑิตสกลุ ชุดชั้นในสตรี 600

  32-33 กระเป๋า คุณ ประเสริฐ คงธนจิระไพศาล กระเป๋าแฟชัน่ 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ งามตา หสันานนท์ เคร่ืองส าอาง 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  องัคาร 1 คาว คุณ ธนวฒัน์ พรมเวียง ซูชิ ปูอดั ย าสาหร่าย 300

  26/1/2559 2 คาว คุณ นาถกาญจนา สมพ่ึงทอง ไก่ หมทูอด 300

  3 คาว คุณ อภิญชา มาสมจิตร อาหารทะเลแหง้ 300

  4 ผลไม ้ผกั คุณ สมยศ ชาวทองค า ผลไมต้ามฤดูกาล ขา้วเหนียวมะมว่ง 600

  5

  6 ขนม คุณ จินตพร จิระปัญญายทุธ ขนมปังสปัปะรดชีส 600

  7

  8 จนท คุณ ออ้มขวญั วงษศ์า ขนมไทย 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ วรนิษฐ์ รัฐฉตัรธนาเมธ สร้อย ก าไล แหวน 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ จรัส แฝงกระโทก กอ้นสมนุไพรดูดกล่ิน สมนุไพรอาหาร 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ ดวงพร ว่องไวลิขิต ชอ้น ส้อม จาน ชาม อุปกรณ์มือถือ 900

  14

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

 • 15

  16 เส้ือผา้ คุณ พรทิพย ์ ทวีกสิกรรม ผา้เช็ดตวั ผา้ห่มนาโน พรมเช็ดเทา้ 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ ธญัชดา สนธิเมือง กางเกงขาสั้น3ส่วน ขายาว 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ ศิริวรรณ เกียรติศรีสินธพ เส้ือผา้ 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ สรายทุธ ฉินตระกาล เส้ือเช้ิตแฟชัน่ ตามสมยั เส้ือยืด 900

  23

  24

  25 เส้ือผา้ คุณ จิตวีร์ ศรัทธาธรรมคุณ เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดท างาน 300

  26 รองเทา้ คุณ สุพรรณ อินพาเพียร รองเทา้แฟชัน่ 600

  27

  28 เส้ือผา้ คุณ ประคอง มัน่คง เส้ือผา้แฟชัน่ ชุดท างาน 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ กานตพิ์ชชา กองวงศ์ ชุดชั้นใน 900

  32 กระเป๋า คุณ รัศมี เอกทตัร กระเป๋า 600

  33

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ ศวิษฐ์ หอมส้ิน เคร่ืองส าอาง 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พุธ 1 คาว คุณ ธญัชนก รัตนคุณ น ้าพริก ปลาทู ผกัตม้ เตา้เจ๊ียวหลน 600

  27/1/2559 2

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

 • 3 คาว คุณ ภานิชา มะลิวลัย์ ซูชิ ปูอดั ย าสาหร่าย 300

  4 ผลไม ้ผกั คุณ ทบัทิม พทุสิริ ผลไมต้ามฤดูกาล 600

  5

  6 ขนม คุณ ปิยนุช อินทเกตุ ขนมไทย เตา้ฮวย ฟรุ๊ตสลดั 600

  7

  8 จนท คุณ ส ารวน มีศรี ไก่ทอด ลูกช้ิน อาหารอีสาน ผลไม้ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ สลกัจิต หอมสวรรค์ แหวน สร้อย ต่างหู ก าไล จ้ี ไมครอน 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ สมคิด ศรีสกลุพาณิชย์ สมนุไพรเพ่ือสุขภาพ ยาดม ยาหมอ่ง 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ จกัรทิพย ์ ศภุสมทุร์ นาฬิกาน าเขา้เกาหลี 300

  13 เบด็เตลด็ คุณ ดาราวรรณ ดาราภูมิ ชอ้น จานเซรามิก 600

  14

  15 เบด็เตลด็ คุณ พฒิุเศรษฐ์ ตรงเจริญรัตน์ น ้าหอมปรับอากาศ เทียนหอม 300

  16 เส้ือผา้ คุณ นุชรี ค ามีภกัดี ผา้ปู ห่ม นวม เช็ดตวั พรม 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ วนันี พนัธ์ชมภู เส้ือ กางเกง 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ รัชชนนท ์ แจ่มจ ารัส เส้ือผา้แฟชัน่ วยัท างาน 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ สุธาธารภ ์ เจริญถิรวรีย์ เส้ือ กางเกง กระโปรง 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ กฤตภคั พลแสน เส้ือยืดคู่ แฟชัน่ 600

  25

 • 26 รองเทา้ คุณ มนสั อนุชิตดสักร รองเทา้โบนาดบ ้แฟชัน่ ผูห้ญิง 600

  27

  28 ชุดชั้นใน คุณ วลัลภา ตน้เจริญ เส้ือซบัใน กางเกงใน เส้ือคลุม 600

  2930 ถุงเทา้ คุณ กนัตินนัท ์ เรืองวงศโ์รจน์ ถุงเทา้ 60031

  32-33 กระเป๋า คุณ สมชิต เบญจศีลวตั กระเป๋าผา้ร่มชาย 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ วงเดือน สุขพฒัน์ เวชส าอางค์ 300

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  พฤหัส 1 คาว คุณ วศิน สอนสอาด หมสูะเตะ๊ ย าปลาดุกฟ ูลูกช้ิน หมยูอ 600

  28/1/2559 2

  3 คาว คุณ ธีระภทร์ มาสมจิตต์ อาหารทอด 300

  4 ผกัผลไม้ คุณ ชานนท ์ เช้ือชุมพล ผลไมส้ด 600

  5

  6 ขนม คุณ ดวงพร นาคบวรวิจิตร ทุเรียนกรอบ หมแูปรรูป ปลากรอบ 600

  7

  8 จนท คุณ อนงค ์ จนัทะวงศ์ ผกั พริกแกง เบเกอรร่ี 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ อจัฉรา คลา้ยนาค แหวน สร้อย ก าไลเงิน พลอย หินน าโชค 600

  10

  11 เบด็เตลด็ คุณ ธนพล วุฒยากรณ์ ตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั 600

  12

  13 เบด็เตลด็ คุณ กญัญาวีร์ สีดาแกว้ หนงัสือวิชาการ สุขภาพ ธรรมะ 600

  บัตรวันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้า

  เลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

 • 14

  15 เบด็เตลด็ คุณ ธนเดช โลห่จินดา CDเพลง 300

  16 เส้ือผา้ คุณ น ้าทิพย ์ สิงหาคุณ เส้ือยืดลายการ์ตูน ลิขสิทธ์ิโปโล 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ กนกพร ศรีรุ่งเรืองมีชยั ผา้เช็ดตวันาโน 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ กลัยกร แพทอง กางเกงท างานสตรี 600

  21

  22 เส้ือผา้ คุณ ชุติพนัธุ์ เลิศอารยะพงษ์ กางเกงกีฬา ขาสั้น ยาวไซดใ์หญ่ 600

  23

  24 เส้ือผา้ คุณ กิตติ อานนท์ กระโปรง กางเกง 600

  25

  26 รองเทา้ คุณ มนทิรา ชูเกียรติสกลุไกร รองเทา้ 600

  27

  28 เส้ือผา้ คุณ มารียา ชาววิวฒัน์ เส้ือผา้ส่งออก ผูใ้หญ่ 300

  29-30-31 ชุดชั้นใน คุณ เพญ็ศรี จารุวุฒิ ชุดชั้นใน 900

  32-33 กระเป๋า คุณ พรหมภสัสร ทองทา 600

  34 เคร่ืองส าอาง คุณ พิมพน์ภา รัศมีวีรธนคุณ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม สีทาเลบ็ 300

  ลอ๊กพิเศษ มลูนิธิชยัพฒันา ผกั 600

  ค่าเช่าพืน้ที่

  เป็นเงิน แสดง

  ศุกร์ 1 คาว คุณ จรูญ เจริญข า หมทูอด ตบัทอด ของทอดต่างๆ 300

  วันที่ขาย ลอ็ค ประเภท ผู้ขาย รายละเอยีดสินค้าเลขที่

  ใบเสร็จลงวันที่ ผู้ช าระเงิน

  บัตร

 • 29/1/2559 2 คาว คุณ ธรรศพงศ ์ ถาวรปิยะพฒัน์ อาหารเส้น ปอเป๊ียะสด กุ๋ยฉ่าย ขนมจีบ 300

  3 คาว คุณ วรรณกมล ศภุวิตรานนท์ ทาโกะยากิ 300

  4 ผกัผลไม้ คุณ ธญัญรัชย ์ ทรงอาษา ผกั 600

  5

  6 ขนม คุณ ชไมพร มหาวฒันางกลุ ชิฟฟ่อน เบเกอรร่ี 600

  7

  8 จนท คุณ ศิริรัตน์ มณีเจียร นมหนองโพ 300

  9 เบด็เตลด็ คุณ ลออ เครือค าอา้ย ท่ีคาดผม เน็ตติดผม 300

  10 เบด็เตลด็ คุณ วิชยั ว่องชล แว่นตา นาฬิกา สร้อยคอมือ ลูกปัด ปากกา 600

  11

  12 เบด็เตลด็ คุณ เบญจวรรณ ศรีบุญเรือง เบด็เตลด็20บาท ทุกอยา่ง 300

  13 เบด็เตลด็ คุณ สมศิริ เรียนดารา หยก12ราศี หินน าโชค วตัถุมงคล 900

  14

  15

  16 เส้ือผา้ คุณ สมาน ศรีรัตน เส้ือขาวเนปาล 600

  17

  18 เส้ือผา้ คุณ ปุณธรัสม์ิ พฒันศรีวงศ์ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ ท างาน แฟชัน่ 600

  19

  20 เส้ือผา้ คุณ คณิศ คุปตนนัท์ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ ชีฟอง 900

  21

  22

  23 เส้ือผา้ คุณ สมคิด นอ้ยหา้งว่า เส้ือเกาหลีของผูใ้หญ่ 900

  24

 • 25

  26 รองเทา้ คุณ เจษฎา เวชวิชาการโลหะ รองเทา้เพ่ือสุขภาพ รองเทา้พยาบาล 600

  27

  28 ชุดเดก็ คุณ มงคล งามสง่า เส้ือผา้ การ์ตูน ลิขสิทธ์ิเดก็ 600

  29

  30-31 ถุงเทา้ คุณ ชาญชยั ผดุงเกียรติสาร ถุงเทา้ ผา้เช็ดหนา้ กางเกงกีฬา 600

  32 กระเป๋า คุณ ยวุดี เบญ็จศลีวตั กระเป๋าแฟชัน่ ผา้ร่มกนัน ้า 6003334 เคร่ืองส าอาง คุณ พชัรี สิทธิรัตน์ เคร่ืองส าอาง 300

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบ

  บัตรหมายเหตุ

 • สินค้าที่รอจ าหน่ายลายมอืช่ือ

  ไม่แสดง มพีืน้ที่ขายจริง รับทราบหมายเหตุ

  บัตร