Click here to load reader

þ377 0001 0003 000 000 366 351 351 - AzHU

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of þ377 0001 0003 000 000 366 351 351 - AzHU

þ377 0001 0003 000_ 000_ 366 351 351 Mezgazdasági biztosítások
AHE-11535/5 2/70
1. Általános rendelkezések .......................................................................................................... 5
1.1. A biztosítási szerzdés tárgya és a biztosítási esemény (káresemény) ........................ 5
1.2. A biztosítási szerzdés alanyai ........................................................................................ 5
1.3. A biztosítási szerzdés létrejötte ..................................................................................... 6
1.4. A biztosítási szerzdés tartama, a biztosítási idszak, a biztosítási évforduló a kockázatviselés tartama és helye................................................................................................ 6
1.5. A kockázatviselés tartama és helye ................................................................................. 6
2. A biztosított vagyontárgyak .................................................................................................... 7
3. A biztosítási összeg, a limit, és a túlbiztosítás ........................................................................ 7
3.1. Biztosítási összeg ............................................................................................................. 7
3.3. Fedezetfeltöltés ................................................................................................................ 7
5.1. Általános kizárások ........................................................................................................... 8
6.1. A biztosítási díj megállapítása ......................................................................................... 9
6.2. A díjfizetési kötelezettség ................................................................................................ 9
6.3. A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei..................................... 10
6.4. Tartamengedmény ........................................................................................................ 10
8. A biztosított és a szerzd fél közlési és változás-bejelentési kötelezettsége, szerzdés módosítása .................................................................................................................................... 10
8.1. A közlési kötelezettség .................................................................................................. 10
8.2. A változás-bejelentési kötelezettség ............................................................................ 11
8.3. A közlési és változás-bejelentési kötelezettség megsértésének következményei ..... 12
8.4. A biztosítási kockázat jelents növekedése .................................................................. 12
8.5. Szerzdés módosítása ................................................................................................... 12
9.1. Kármegelzési kötelezettség ........................................................................................ 12
9.2. Kárenyhítési kötelezettség ............................................................................................ 12
10.1. A bejelentési határid .................................................................................................... 13
AHE-11535/5 3/70
10.3. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok ..................................... 13
10.4. Állapot-megrzési kötelezettség .................................................................................. 14
12. Mentesülés a szolgáltatási kötelezettség alól ...................................................................... 15
13. A biztosító megtérítési igénye .............................................................................................. 16
14. A biztosítási szerzdés megsznése .................................................................................... 16
14.1. Rendes felmondás .......................................................................................................... 16
14.4. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása .......................................................................... 16
14.5. A felek megállapodása ................................................................................................... 16
15. Egyéb rendelkezések ............................................................................................................. 17
16. A biztosítási titok és a személyes adatok kezelése ............................................................... 17
II. Mezgazdasági növénybiztosítás - Különös biztosítási feltételek ...................................... 18
17. Általános rendelkezések ......................................................................................................... 18
17.3. A biztosított növénykultúrák ............................................................................................... 19
17.4. Biztosítási szerzdés egyes típusai ..................................................................................... 19
18. Díjtámogatás igénybevételére jogosító szerzdés típusok: ................................................. 19
18.1. „A” típusú mezgazdasági biztosítás .............................................................................. 19
18.2. „B” típusú mezgazdasági biztosítás .............................................................................. 28
18.3. „C” típusú mezgazdasági biztosítás .............................................................................. 38
18.4. „D” típusú kiegészít mezgazdasági biztosítás ............................................................ 48
18.5. „E” típusú növény- és erd elemikár-biztosítás .............................................................. 56
19. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok ............................................... 67
20. A biztosítási összeg meghatározásának szabályai ................................................................ 67
21. Az önrészesedés szabályai ...................................................................................................... 67
21.1. Kárküszöb ......................................................................................................................... 67
23. A biztosító szolgáltatására, a kártérítés megállapítására vonatkozó szabályok .................. 68
24. A biztosítási szerzdés módosítására vonatkozó rendelkezések ......................................... 69
25. Fogalom meghatározások ...................................................................................................... 69
gatás a 1305/2013/EU rendelet 36-37. cikk alap- ján a Vidékfejlesztési Program keretében vehet igénybe az IH által közzétett VP3-17.1.1-16 szá- mú mezgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás részletes feltételeirl szóló pályázati felhívás szerint.
• Az intézkedés keretében a biztosított termelk pályázhatnak a termelési veszteségeikre megkö- tött mezgazdasági biztosítási szerzdések díjá- hoz nyújtott támogatásra. Olyan mezgazdasági biztosítási szerzdések díja támogatható, ame- lyek üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mérték hozamcsökkenést okozó kedveztlen idjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.
• Amennyiben egy biztosítási szerzdés egy mó-
dozatában valamely növénykultúra az adott mó- dozatban nem támogatható, vagy nem került bejelentésre az Egységes Kérelemben, akkor tá-
mogatás az adott módozat díja után nem nyújt- ható.
• Amennyiben a mezgazdasági termel az Egy- séges Kérelem benyújtásakor nem kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel a mez- gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá- szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, úgy legkésbb a támogatás igénylésével egyidejleg köteles kezdeményezni a Magyar Államkincstár- nál (a továbbiakban: MÁK) az ügyfél- nyilvántartási rendszerbe történ felvételét.
Néhány szó az Allianz Hungária Zrt.-rl Társaságunk Magyarország piacvezet társasága, már 1990 óta tagja az Európában els számú és a világon is a vezet biztosítók közé tartozó Allianz Csoportnak. E kapcsolatrendszer révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki ügyfelei növekv és mind összetettebb igényeit. A társaság ügyfelei kedvez, értékarányos árakat, korszer szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befekte- téseik gyarapodását, teljes kör biztosítási kínálatot, jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak. Társaságunk 1986. július 1-jén alakult, és 1990. febru- ár 28-a óta mködik részvénytársasági formában. Alapításának 20. évfordulójától, 2006. július 1-jétl a társaság neve Allianz Hungária Biztosító Zártkören Mköd Részvénytársaság. Székhelye Budapesten, a VIII. kerületben, a Könyves Kálmán körút 48-52. szám alatt található. Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nem- zeti Bank. Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdekl- dését és hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözöl- hetjük! Allianz Hungária Zrt
AHE-11535/5 5/70
I.I.I.I. Általános biztosítási fel- tételek
A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a biztosító és a szerzd fél, illetve a biztosított között a szerz- d fél által választott kockázatokra létrejött mez- gazdasági növénybiztosítási szerzdésekre általános rendelkezésekként kell alkalmazni.
A különös biztosítási feltételeknek az általános bizto- sítási feltételektl eltér rendelkezése esetén a külö- nös biztosítási feltételek rendelkezései az irányadók. Az általános és a különös biztosítási feltételek, vala- mint a hozzájuk kapcsolódó záradékok együttesen alkotják a szerzdési feltételeket. A felek mind az általános, mind a különös biztosítási feltételektl eltérhetnek, ez esetben az adott kérdés- ben a felek megállapodása az irányadó. A mezgazdasági termelést érint idjárási és más természeti kockázatok kezelésérl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, valamint a VP3-17.1.1-16 számú mezgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás részletes feltételeirl szóló pályázati felhívás rendelke- zéseitl a felek közös akarattal sem térhetnek el. 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási szerzdés tárgya és a biztosítá-
si esemény (káresemény) 1.1.1. A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy fedezetet nyújt a szerzdésben meghatározott kockázatra és a kockázatviselés kezdetét követen bekövetkezett biztosítási esemény esetén a biztosítási szerzdésben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti. A biztosítási szerzdés részét képezi az ajánlat és annak valamennyi melléklete (ideértve különösen a területi adatközlt), a díjtájékoztató, az általános szerzdési feltételek, és a fedezetet igazoló doku- mentum (a továbbiakban: kötvény). 1.1.2. A biztosítási eseményeket a különös biztosí-
tási feltételek tartalmazzák. 1.2. A biztosítási szerzdés alanyai 1.2.1. A biztosítási szerzdés keretében a) Biztosító
Biztosító az Allianz Hungária Zrt. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041356 Adószáma: 10337587-4-44.
b) Biztosított Biztosított az, aki a biztosítási esemény elke- rülésében érdekelt, és aki a biztosító szolgál- tatására jogosult.
c) Szerzd fél A szerzd fél lehet a biztosított vállalkozás, vagy az a vállalkozás, aki a biztosítási szerz- dést az érdekelt javára köti meg. Vállalkozás: A biztosítási szerzdés megkö- tése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A szerzd fél köteles a biztosítási díj megfi- zetésére, valamint jogosult és köteles a biz- tosítási szerzdéssel összefügg jognyilat- kozatok megtételére a kárrendezéshez kap- csolódó nyilatkozatok kivételével. A biztosító jognyilatkozatait minden esetben a szerz- d félhez intézi.
d) Együttbiztosított vagy társbiztosított Együttbiztosított vagy társbiztosított az a biz- tosítási szerzdésben megjelölt személy, mely a biztosítottal fennálló szerzdéses vagy tulajdonosi kapcsolat alapján a biztosí- tási szerzdésben meghatározott növénykul- túrák vonatkozásában a biztosítottal részben vagy egészben azonos biztosítási védelem- ben részesül a biztosítási szerzdésben meghatározott mértékig.
1.2.2. A szerzd fél/biztosított nyilatkozata a biztosítóval szemben akkor érvényes, ha azt írásban tették (ideértve a maradandó eszközzel, illetve az elektronikus úton, e-mailben tett nyilatkozatokat is), és akkor hatályos, ha az a biztosító tudomására jut. 1.2.3. Ha a biztosítási szerzdést nem a biztosí- tott kötötte és a biztosított vállalkozás, akkor a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármi- kor a szerzdésbe beléphet. A belépéshez a biztosí- tó hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szer- zd felet megillet jogok és az t terhel kötelezett- ségek összessége a biztosított vállalkozásra száll át. 1.2.4. Ha a biztosított belép a szerzdésbe, a folyó biztosítási idszakban esedékes díjakért a szerzd féllel egyetemlegesen felel. A szerzdésbe belép biztosított köteles a szerzd félnek a szerzdésre fordított költségeit - ideértve a biztosítási díjat is - megtéríteni.
AHE-11535/5 6/70
1.3. A biztosítási szerzdés létrejötte 1.3.1. A biztosítási szerzdés a felek írásbeli meg-
állapodásával jön létre.
1.3.2. Az ajánlattev ajánlatához annak megtételé-
tl számított tizenöt (15) napig van kötve. Nem jön létre a szerzdés, ha a biztosító az ajánlatot a beérkezésétl számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy nem válaszol. 1.3.3. Jelen általános szerzdési feltételekkel a mezgazdasági növénybiztosítási szerzdés elektroni- kusan is megköthet a www.allianz.hu vagy biztosí- tásközvetít közremködésével a https://akp.allianz.hu weboldalon. Ha a szerzdést nem írásban kötötték meg, a biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani. 1.3.4. Ha az ügyfél által aláírt ajánlat vagy a bizto- sító által kiadott díjtájékoztató, illetve az ügyfél által kitöltött és aláírt területi adatközl egymástól eltér adatokat tartalmaz, a biztosítási szerzdés a területi adatközlben megadott adatok alapján jön létre. 1.3.5. Ha a kötvény tartalma eltér a szerzd fél ajánlatától, és az eltérést a szerzd fél a dokumen- tum kézhezvételét követen késedelem nélkül, de legkésbb tizenöt (15) napon belül nem kifogásolja, a biztosítási szerzdés a biztosítási kötvény tartalma szerint jön létre. E rendelkezést a lényeges eltérések- re csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító a köt- vény átadásakor írásban felhívta a szerzd fél fi- gyelmét az eltérésre. Ha a felhívás elmarad, a biztosí- tási szerzdés az ajánlat szerint jön létre.
1.3.6. Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete eltt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetke- zése lehetetlenné vált, vagy megsznt a biztosítási érdek, a szerzdés nem jön létre.
1.4. A biztosítási szerzdés tartama, a biztosí- tási idszak, a biztosítási évforduló a kockázatvise- lés tartama és helye 1.4.1. Biztosítás tartama A biztosítási szerzdés határozatlan vagy határozott idre köthet. A biztosítás tartamát a felek a biztosítá- si szerzdésben rögzítik. 1.4.2. Biztosítási évforduló A biztosítási évfordulót a biztosítási szerzdés tar- talmazza. Határozatlan idej szerzdés esetén a bizto- sítási évforduló január 01-e. 1.4.3. A biztosítási idszak a) határozatlan idre kötött biztosítási szerz-
dés esetén egy év (a továbbiakban tárgyév), b) határozott idre kötött biztosítási szerzdés
esetén a biztosítási szerzdés teljes tartama. Egy évnél hosszabb, de legalább két (2) év határozott tartamra kötött biztosítási szer- zdés esetén a felek egyéves biztosítási id- szakban is megállapodhatnak.
Ha a biztosítási idszak egy (1) év, akkor biztosítási idszaka január 01. 0.00 órától december 31. 24.00 óráig tart. Az idpontok számításánál a biztosított székhelye szerinti id alkalmazandó. A határozott idej szerzdés biztosítási idszaka janu- ár 01. 0.00 órától december 31. 24.00 óráig tart. A biztosítási idszak nem azonos a termelési idszak- kal. A biztosítási idszak a VP3-17.1.1-16 számú me- zgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás részletes feltételeirl szóló pályázati felhívásban meg- határozottaknak megfelelen, a gazdasági évnek felel meg. 1.5. A kockázatviselés tartama és helye 1.5.1. A biztosítási fedezet a biztosító kockázatvi- selésének tartama alatt a kockázatviselés helyén bekövetkezett károkra terjed ki. 1.5.2. A kockázatviselés tartama a kockázatvise- lés kezdete és vége közti idtartam, mely alatt a biztosító kockázatviselése fennáll. Az éves adatközlés- sel biztosított egyes növénykultúrákra vonatkozó kockázatviselési idszakot a különös biztosítási feltéte- lek tartalmazzák. 1.5.3. A biztosító kockázatviselése a felek által a szerzdésben meghatározott idpontban kezddik. 1.5.4. Ha a felek a kockázatviselés kezd idpontjá- ban nem állapodtak meg, akkor a biztosító kockázatvi- selése a szerzdés létrejöttét követ nap 0:00 órakor, de leghamarabb a különös biztosítási feltételekben, az egyes kockázatoknál és növényeknél meghatározott idpontban kezddik.
1.5.5. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzdés megsznéséig, de legkésbb a különös biztosítási feltételekben, az egyes kockázatoknál és növényeknél meghatározott idpontig áll fenn. 1.5.6. A biztosító kockázatviselésének a kezdete nem lehet korábbi, mint az a nap, amikor a biztosítási szerzdés létrejött. 1.5.7. A biztosítási fedezet a Magyarországon, a biztosítási szerzdésben meghatározott kockázat- viselési helyeken bekövetkezett biztosítási esemé- nyekre terjed ki.
AHE-11535/5 7/70
biztosítás 3.1. Biztosítási összeg A biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó biztosítási idszakra vagy a biztosítási szerzdés teljes tartamára meghatározott biztosítási összeg a biztosító szolgáltatási kötelezettségének a fels határa. A biztosítónak a biztosítási idszak egészére vagy a biztosítási szerzdés teljes tartamára vonatko- zó teljesítési kötelezettsége – a biztosítási események számától függetlenül – nem haladhatja meg a bizto- sítási esemény bekövetkezésekor érvényes - a biztosí- tási szerzdésben az adott növénykultúrára vonatko- zóan a károkozás idpontját magába foglaló biztosí- tási idszakra vagy a szerzdés teljes tartamára meg- határozott - biztosítási összeget. A biztosítási össze- get meghaladó kárt a biztosított maga viseli. 3.1.1. Limit A biztosítási szerzdésben a felek a biztosítási össze- gen belül – a biztosító szolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan – limiteket is meghatározhatnak. Limit meghatározása esetén a biztosító szolgáltatási kötele- zettsége a limit összegéig terjed. A biztosítási szerzdésben az alábbi limit típusok alkalmazhatók: a) Kártérítési limit
A biztosítási összegen belül a biztosító szol- gáltatási kötelezettségének a fels határa egyes fedezetbe vont kockázatok vagy nö- vénykultúrák tekintetében.
b) Kombinált limit Több biztosított kockázatra, növénykultúrára vagy bármilyen egyéb közös jellemzre együttesen vonatkozó limit.
c) Szublimit A biztosító szolgáltatási kötelezettségének egy kártérítési limiten vagy kombinált limi- ten belül meghatározott fels határa.
3.2. Biztosítási összeg meghatározása Az egyes növénykultúrák biztosítási összegét a bizto- sító állapítja meg a szerzd fél által a szerzdéskö- téskor megadott adatok alapján, biztosítási idsza- konként (vagy a biztosítási szerzdés teljes tartamá- ra) és kockázatviselési helyenként. Az egyes biztosí- tott növénykultúráknak a biztosítási idszakra vagy a biztosítási szerzdés teljes tartamára vonatkozó biztosítási összegét, valamint az ezek összegzésével meghatározott, valamennyi biztosított növénykultú-
rára vonatkozó teljes biztosítási összeget a biztosítási szerzdés tartalmazza. A biztosítási összeg meghatározásának szabályait a választott kockázat(ok)ra vonatkozó különös biztosí- tási feltételek tartalmazzák. Az egyes kockázatviselési helyekre és növénykultú- rákra megállapított biztosítási összegek egymástól függetlenek, és nem csoportosíthatók át. Kimveléses és újravetéses károk esetén az újravetett növénykultúrára nem terjed ki a korábbi növénykultú- rára vonatkozó fedezet, ebben az esetben a fedezet alá vont, újravetett kultúrára (másodvetés) is meg kell fizetni a biztosítási díjat. 3.3. Fedezetfeltöltés Az egyes növénykultúrákra külön-külön meghatáro- zott és adott biztosítási idszakra vonatkozó biztosítási összegek az ugyanabban a biztosítási idszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összegekkel csökkennek, kivéve, ha a biztosító a bizto- sítási szolgáltatással egyidejleg közli a szerzdvel a fedezetfeltöltési díjat és azt megfizetik. 3.4. Túlbiztosítás tilalma A biztosított növénykultúrák biztosítási összege nem haladhatja meg a tényleges biztosítási érdek értékét, amelyet a szerzdéskötés idpontjában fennálló hozamérték, egységár, valamint a biztosított terület nagysága határoz meg. Ezen értéket meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapo- dás semmis. 3.5. Alulbiztosítás Ha a károsodott növénykultúra biztosítási összege kisebb, mint a tárgyévben hozamkiesést okozó ese- mények nélkül várható hozam, területi és egységár adatok alapján meghatározott tényleges biztosítási érdek értéke.
4. Önrészesedés 4.1. Az önrészesedés a megkötött biztosítási szerzdés által biztosítási fedezetbe vont kár azon része, amelyet a biztosított maga visel. Az önrésze- sedés típusát, valamint a biztosítási eseményenként meghatározott százalékos és/vagy összegszer mér- tékét a biztosítási szerzdés tartalmazza. 4.2. Az önrészesedés típusai az alábbiak: Levonásos önrész: A kárrendezés során megállapított kárnak a biztosítási szerzdésben meghatározott százaléka, amely a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár ösz- szegébl kerül levonásra. Abszolút önrész: a biztosítási összegnek a biztosítási szerzdésben meghatározott százaléka, amely a kár-
AHE-11535/5 8/70
küszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kár összegébl kerül levonásra. Az abszolút önrész egyes típusait és azok szabályait a különös biztosítási feltételek tartalmazzák. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartal- maz a szerzdés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kár összegébl elször az abszolút önrész, majd a fennmaradó összegbl a levonásos önrész kerül levonásra. 4.3. Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban különböz rendeltetés önrészesedések érvényesek, akkor ezek együtt alkalmazandók. 4.4. A levonásos és abszolút önrészesedés ösz- szegét a biztosító a megállapított kár összegébl vonja le. 4.5. Kárküszöb: A károsodott területre, illetve növénytáblára es vagy az üzemenként és növény- kultúránként számított biztosítási összegnek a kárnemenként meghatározott százaléka. Az egyes szerzdéstípusok biztosítási eseményeire vonatkozó kárküszöböket a különös biztosítási felté- telek tartalmazzák. Ha a kár összege a biztosítási eseményenkénti kárküszöböt nem haladja meg, akkor a biztosított a kárt maga viseli.
5. Kizárások (a biztosítási fedezetbl kizárt károk)
5.1. Általános kizárások 5.1.1. Nem minsül biztosítási eseménynek, ha a
kár oka/elidézje a) háború, invázió, háborús cselekmények (füg-
getlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzen- tek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforrada- lom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;
b) a tulajdonjog hatósági korlátozása közérdek- bl állandó vagy ideiglenes jelleggel;
c) lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munka- beszüntetés, polgári engedetlenség, munka- helyi zavargás, szabotázs;
d) bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szük- ségállapotot hirdettek ki;
e) nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugár- zás vagy radioaktív szennyezés, tekintet nél- kül arra, hogy a bekövetkezett kárt a jelen biztosítási szerzdés szerint biztosítási ese- ménynek minsül események okozták- e, vagy sem;
f) mhold és rjárm lezuhanása, becsapódása; g) vulkánkitörés, cunami;
h) a biztosítási szerzdés hatályba lépese eltt bekövetkezett, és az a biztosításra feladott növénykultúrát károsította;
i) vandalizmus, illetleg vandál cselekmény; A jelen kizárás szempontjából vandalizmus, il- letve vandál cselekmény harmadik személyek- nek a biztosított vagyontárgy fizikai megsem- misítésére vagy megrongálására irányuló szán- dékos cselekedete;
j) terrorcselekmény; Jelen feltételek szempontjából terrorcselekmény minden olyan politikai, vallá- si, etnikai, ideológiai vagy más hasonló okból egyénileg vagy szervezetten elkövetett, személy elleni erszakos, közveszélyt okozó vagy fegyver- rel kapcsolatos bncselekmény, amelynek célja az állami szervek, más állam, nemzetközi szerve- zet kényszerítése, más állam alkotmányos, tár- sadalmi, vagy gazdasági rendjének megváltozta- tása, megzavarása, illetve nemzetközi szervezet mködésének megzavarása, a lakosság megfé- lemlítése. Terrorcselekményt követ el az is, aki ugyanezen okból és célból jelents anyagi javakat kerít ha- talmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visz- szaadását állami szervhez vagy nemzetközi szer- vezethez intézett követelés teljesítésétl teszi függvé. Személy elleni erszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bncselekmény az emberölés, a testi sértés, a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés, az ember- rablás, a személyi szabadság megsértése, a köz- lekedés biztonsága elleni bncselekmény, a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése, a radioaktív anyaggal visszaélés, a hivatalos személy elleni erszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erszak, a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erszak, a nemzetközileg védett személy elleni erszak, a járm hatalomba kerítése, a közve- szély okozása, a közérdek üzem mködésének megzavarása, a robbanóanyaggal vagy robban- tószerrel visszaélés, a lfegyverrel vagy lszerrel visszaélés, a nemzetközi szerzdés által tiltott fegyverrel visszaélés, a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés, a ketts felhasz- nálású termékkel visszaélés , a rablás, a rongá- lás, az információs rendszer vagy adat megsér- tése.
k) A szerzdésbl ki van zárva minden olyan kár, mely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi szervezet által elírt embargót sért cselek- mény következménye, továbbá embargó alá es területeken okozták, vagy a kár itt követke- zett be.
5.1.2. Nem minsül biztosítási eseménynek, a) a talajer termképességének elvesztése; b) kedvezmények elvesztése, késedelem vagy
piacvesztés;
c) azok a károk, amelyek a biztosítottat a ter- mény értékesítési lehetségeinek a beszkü- lésébl, eladhatatlanságából és átvételi viszo- nyainak megváltozásából ereden érik.
5.1.3. Nem térül meg a biztosítási szerzdés alap-
ján: a) kötbér, bírság és büntetés, büntet jelleg
költségek, így különösen: perköltség, kése- delmi kamat;
b) bármilyen következményi kár, – különösen a termelési vagy szolgáltatási folyamat leállásá- ból, szüneteltetésébl származó gazdasági hátrány, üzemszüneti veszteség (mint pl. ter- meléskiesés, szolgáltatás-kiesés, elmaradt ha- szon, állásidre kifizetett bér vagy egyéb veszte- ség) valamint az ezek elkerülésére céljából felmerül többletköltségek (mint pl. túlóra költsége, éjszakára vagy munkaszüneti napra so- ron kívül elrendelt munkabér- és egyéb költség, expressz vagy légipostafuvar miatti többletkölt- ség, sürgsségi felár) – ha a felek eltéren nem állapodnak meg;
c) a károsodott növénykultúra kapcsán állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhet, illetve visszaigényelhet költségek és kiadások;
d) a kockázatviselési helyszín megközelíthetetlen- sége miatt (ideértve a hatósági korlátozásokat) felmerült kár, költség és kiadás.
A különös biztosítási feltételek a felsoroltakon túl további kizárásokat tartalmaznak. 5.2. A többszörös biztosítás Ha ugyanazt a növénykultúrát több biztosító egymás- tól függetlenül biztosítja, a biztosítási fedezet nem terjed ki a jelen általános és a választott kocká- zat(ok)ra vonatkozó különös biztosítási feltételek- kel létrejött biztosítási szerzdés szerint biztosítási eseménynek minsül olyan kárra, amelyre a ko- rábban megkötött másik biztosítás fedezetet nyújt. Ezen szabály alól kivétel a jelen feltételekkel létrejött biztosítási szerzdés alapján járó többletszolgáltatás. Többszörös biztosítás esetén is megilleti a biztosítót a biztosítási szerzdésben rögzített többletszolgálta- tásra es díj. 6. A biztosítási díj 6.1. A biztosítási díj megállapítása 6.1.1. A biztosítási díj összegét a biztosító a biztosí- tott növénykultúrára vonatkozóan, a biztosítási szer- zdésben meghatározott kockázatokra szóló fedeze- tek figyelembevételével, kockázatarányosan állapítja meg.
A biztosítási díj kiszámítása a biztosító díjszabása vagy egyedi kockázatelbírálás alapján történik. 6.1.2. A biztosítási díjat az alábbiak figyelembevé- telével állapítjuk meg:
• a biztosított által végzett mezgazdasági ter- mel tevékenység és az alkalmazott agrotechnológia,
• a választott önrészesedés mértéke, • a biztosítás tartama, • a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és
módja, • a biztosítás mvelésével…

Search related