Click here to load reader

· PDF file3. Vê quan h? phôi hqp công tác giüa các phòng, ban, dcn vi, UBND các phuðng Truðng các phòng, ban, don vi và Chù tich UBND các phuðng khi giài quyêt công

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Search related