of 12 /12
•ÊÁ‹ÿÊ fl •¡È¸Ÿ ∑§¬Í⁄U ∑§Ë “w S≈U≈U˜‚” ∑§Ê »§S≈¸U ‹È∑§ ‹ÊÚ¥ø ...U @ 2 ‚ê¬Íáʸ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄Uà •’ ∞∑§ ‚ÊÕ ç‹ø⁄U ∑§Ë „UÊ ‚∑§ÃË „ÒU ¿ÈU^UËU§U§... @ 6 ‚ø Á‹πà „Ò¥U „U◊..... ßcæü w® ¥´·¤ w® | 2x ȤÚUßÚUè U, 2014, ÚUçßßæÚ U | ÂëDU 1w | ×êËØ w L¤Â° | ÚUæcÅUþèØ çãU‹Îè ÎñçÙ·¤, Ù§üU çÎËËæè ߥUÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë Ÿß¸ ÁŒÑË– •ÊªÊ◊Ë v •¬˝Ò‹ ‚ ÁŒÑË ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù Ÿ ÃÙ ◊ÈçUà ¬ÊŸË Á◊‹ªÊ •ı⁄U Ÿ „Ë ‚Áé‚«Ë flÊ‹Ë ‚SÃË Á’¡‹Ë Á◊‹ªË– ÁŒÑË ∑‘§ Ÿ∞ ’¡≈U ◊¥ Á’¡‹Ë-¬ÊŸË ∑§Ë ‚Áé‚«Ë ‚◊Ê# ∑§⁄U ŒË ªß¸ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ‚Í’ ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ∑‘§ ◊gŸ¡⁄U ÁflœÊÿ∑§ fl ¬Ê·¸Œ »§¥« ∑§Ù ◊¥¡Í⁄UË Œ ŒË ªß¸ „Ò– ß‚‚ ‚Ê»§ „Ò Á∑§ ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∑‘§¡⁄UËflÊ‹ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ Ã◊Ê◊ ’«∏ »Ò§‚‹Ù¥ ∑§Ù ¬‹≈U ÁŒÿÊ „Ò– ÁŒÑË ∑§Ê ‹πʟȌʟ ’¡≈U ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚ øøʸ ∑‘§ ’ÊŒ ◊¥¡Í⁄UË Œ ŒË ªß¸– ÁflûÊ fl·¸ wÆvy-vz ∑§Ë ¬„‹Ë ¿◊Ê„Ë ∑‘§ Á‹∞ ¬ÊÁ⁄Uà Á∑§∞ ª∞ ‹πʟȌʟ ¬˝SÃÊfl ◊¥ •ÊªÊ◊Ë ¬„‹Ë •¬˝Ò‹ ‚ Á’¡‹Ë ∑§Ë ‚Áé‚«Ë ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§‚Ë ⁄U∑§◊ ∑§Ê ¬˝ÊflœÊŸ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ◊ÈçUà ¬ÊŸË ∑§Ë •Ê¬ÍÁø ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ∑§Ù߸ ¬˝ÊflœÊŸ ß‚ ‹πʟȌʟ ◊¥ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚∑§Ê ◊Ë’ ÿ„ „Ò Á∑§ ‚SÃË Á’¡‹Ë •ı⁄U ¬˝Áà ¬Á⁄UflÊ⁄U ¬˝ÁÃÁŒŸ {{{ ‹Ë≈U⁄U ¬ÿ¡‹ ∑§Ë √ÿflSÕÊ xv ◊Êø¸ ∑§Ù ‚◊Ê# „Ù ¡Ê∞ªË– ªŸË◊à ÿ„Ë „Ò Á∑§ ‹Ù∑§‚÷Ê Ÿ xv ◊Êø¸ Ã∑§ Á’¡‹Ë ‚Áé‚«Ë ∑§Ë ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ v ¥ÂýñÜ âð ×´ãU»è ãUæð»è çÕÁÜè ×ã´U»æ§üU ß ÖýCþUæ¿æÚU ÕÙ´ð»ð ·¤æ´»ýð⠷𤠿éÙæßè ×égð! ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — Ÿß¸ ÁŒÑË– •ÊªÊ◊Ë ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl ∑§Ë ÃÒÿÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ◊gŸ¡⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ©¬ÊäÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥œË Ÿ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Êÿ¸ ‚Á◊Áà (‚Ë«éÀÿÍ‚Ë) ∑‘§ ‚ŒSÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ øÈŸÊflË ⁄UáÊŸËÁà •ı⁄U ◊ÈgÙ¥ ¬⁄U ª„Ÿ ◊¥òÊáÊÊ ∑§Ë Á¡Ÿ◊¥ ◊„¥ªÊ߸, ÷˝CÊøÊ⁄U •ı⁄U ‚¥¬˝ª ∑‘§ ¬˝Áà ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê ªÈS‚Ê ‡ÊÊÁ◊‹ ÕÊ– ‚ÍòÊÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ’ÒΔ∑§ ◊¥ Ãÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á∑§ ¬Ê≈U˸ øÈŸÊfl ◊¥ ◊ÈÅÿ M§¬ ‚ ◊„¥ªÊ߸ •ı⁄U ÷˝CÊøÊ⁄U ∑§Ù ◊ÈgÊ ’ŸÊ∑§⁄U ◊Ҍʟ ◊¥ ©Ã⁄UªË– ¬Ê≈U˸ ∑‘§ ÁŸáʸÿ ‹Ÿ flÊ‹ ‚flÙ¸ëø ◊¥ø ¬⁄U ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥œË Ÿ ∞‚ ‚◊ÿ ◊¥ ‚¥flÊŒ Á∑§ÿÊ ¡’ ∞•Ê߸‚Ë‚Ë •Áœ∑§Ã◊ ‚¥÷fl ¬˝ÁÃÁR§ÿÊ •ı⁄U ‚ȤÊÊfl „ÊÁ‚‹ ∑§⁄U∑‘§ ¬Ê≈U˸ ∑§Ê øÈŸÊflË ÉÊÙ·áÊʬòÊ ∑§Ù ∞‚ ŒSÃÊfl¡ ∑§Ê M§¬ ŒŸ ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ ◊¥ ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ ¿èÙ ·¤ô ÙÁÚU´ÎæÁ ·¤ÚU ¥ôÕæ×æ ç×Üð ÎÜæ§ü Üæ×æ âð ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ– •◊Á⁄U∑§Ë ⁄UÊC˛U¬Áà ’⁄UÊ∑§ •Ù’Ê◊Ê Ÿ ‚¥’¥œ π⁄UÊ’ „ÙŸ ∑§Ë øËŸ ∑§Ë øÃÊflŸË ∑§Ù Ÿ¡⁄U•¥ŒÊ¡ ∑§⁄U •Ê¡ √„Êß≈U „Ê©‚ ◊¥ ÁÃé’ÃË œ◊¸ªÈM§ Œ‹Ê߸ ‹Ê◊Ê ‚ ◊È‹Ê∑§Êà ∑§Ë •ı⁄U ÁÃé’ÁÃÿÙ¥ ∑‘§ ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ¬ÈÅÃÊ ‚◊Õ¸Ÿ ∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§Ë– •Ù’Ê◊Ê Ÿ •Ê¡ √„Êß≈U „Ê©‚ ◊¥ ÁÃé’ÃË œ◊¸ªÈM§ Œ‹Ê߸ ‹Ê◊Ê ‚ ÃË‚⁄UË ’Ê⁄U ◊È‹Ê∑§Êà ∑§Ë– ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U øËŸ Ÿ •ÊªÊ„ Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ ß‚‚ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ù ’„Èà ŸÈ∑§‚ÊŸ ¬„È¥øªÊ– ߥUÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë Á‚Àø⁄U– ’Ë¡¬Ë ∑‘§ ¬Ë∞◊ ∑Ò§¥Á««≈U Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË ¬ÍflÙ¸ûÊ⁄U ∑‘§ Á◊‡ÊŸ ¬⁄U „Ò¥– •‚◊ ∑‘§ Á‚Àø⁄U ◊¥ ◊ÙŒË Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ù ¡◊∑§⁄U ‹ÃÊ«∏Ê– ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ ø‹Ã ¬Í⁄UÊ •‚◊ ¬⁄U‡ÊÊŸ „Ò– wÆvy ∑§Ê øÈŸÊfl ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ •¥Ã∑§Ê‹ ∑§Ê •Ê⁄U¥÷ „Ò– ß‚ øÈŸÊfl ◊¥ ÃÙ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§„Ë¥ Ÿ¡⁄U Ÿ„Ë¥ •Ê∞ªË– •ı⁄U ß‚ øÈŸÊfl ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ê¥ª˝‚ ◊ÈQ§ ÷Ê⁄Uà ’Ÿ ¡Ê∞ªÊ– ∑§Ê¥ª˝‚ •‚◊ ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ÷Œ÷Êfl ∑§⁄UÃË •Ê߸ „Ò– ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •‚◊ ∑‘§ ’ª‹ ◊¥ ’ʥNjʌ‡Ê „Ò¥ •ı⁄U ªÈ¡⁄UÊà ∑‘§ ’ª‹ ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ „Ò– ÿ„Ê¥ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë fl¡„ ‚ •‚◊ ∑§Ë ¡ŸÃÊ ’ʥNjʌÁ‡ÊÿÙ¥ ‚ ¬⁄U‡ÊÊŸ „Ò– ‹Á∑§Ÿ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ◊⁄U ∑§Ê⁄UáÊ ¬Í⁄UÊ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ¬⁄U‡ÊÊŸ „Ò– ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê, •’ ◊ÊÃÊ ∑§Ê◊ÊÅÿÊ ∑§Ê •Ê‡ÊËflʸŒ ¬Í⁄U Œ‡Ê ∑§Ù Á◊‹Ÿ flÊ‹Ê „Ò– ◊ÙŒË Ÿ ‚flÊ‹ ©ΔÊÿÊ Á∑§ •‚◊ ◊¥ ¬˝Ê∑§ÎÁÃ∑§ ‚¥‚ÊœŸÙ¥ ∑§Ë ∑§◊Ë Ÿ„Ë¥ „Ò. ‹Á∑§Ÿ Á»§⁄U ÿ„ ⁄UÊíÿ ’„Ê‹ ÄUÿÙ¥ „Ò? ÿ„Ê¥ ∑§Ê ÿÈflÊ ’⁄UÙ¡ªÊ⁄U „Ò– ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á‚Àø⁄U ∑§Ë œ⁄UÃË àÿʪ •ı⁄U ìÁSflÿÙ¥ ∑§Ë œ⁄UÃË „Ò– ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê ’ʥNjʌ‡Ê ‚ ŒÙ ¬˝∑§Ê⁄U ∑‘§ ‹Ùª ÷Ê⁄Uà ◊¥ •Ê∞ „Ò¥– ∞∑§ flÙ „Ò¥ ¡Ù ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ·«˜ÿ¥òÊ ∑‘§ Äà •Ê∞ „Ò¥. ŒÍ‚⁄U flÙ Á¡Ÿ∑§Ê fl„Ê¥ ¡ËŸÊ ◊ÈÁ‡∑§‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ©Ÿ∑§Ê ¡ËflŸ ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ ·¤æ ´ » ý ð â Ù ð ç·¤Øæ Ö ð ÎÖæß Ñ ×æ ð Îè ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§„Ë¥ Ÿ¡⁄U Ÿ„Ë¥ •Ê∞ªË •ı⁄U ß‚ øÈŸÊfl ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ê¥ª˝‚ ◊ÈQ§ ÷Ê⁄Uà ’Ÿ ¡Ê∞ªÊ ç΄èßæÜô´ ·¤ô Ü»ð»æ ÁæðÚU ·¤æ ÛæÅU·¤æ ©UŘæÚUÂýÎðàæ ×ÙÚUð»æ ƒæôÅUæÜæ ×æ×Üæ âèÕè¥æ§ Ùð ÎÁü ·¤è °È¤¥æ§¥æÚU ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — ‹πŸ™§– ß‹Ê„Ê’ÊŒ „Ê߸∑§Ù≈U¸ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê ¬⁄U ‚Ë’Ë•Êß Ÿ ÿÍ¬Ë ∑‘§ ‚Êà Á¡‹Ù¥ ◊¥ ◊„Êà◊Ê ªÊ¥œË ⁄UÊC˝Ëÿ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ªÊ⁄U¥≈UË ÿÙ¡ŸÊ (◊Ÿ⁄UªÊ) ◊¥ ∑§⁄UÙ«∏Ù¥ L§¬ÿ ∑‘§ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑§Ë ∞»§•Êß•Ê⁄U ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù Œ¡¸ ∑§⁄U ‹Ë– Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ◊„Ù’Ê, ∑§È‡ÊËŸª⁄U, ’‹⁄UÊ◊¬È⁄U, ªÙ¥«Ê, ‚ÙŸ÷Œ˝, ‚¥Ã∑§’Ë⁄UŸª⁄U •ı⁄U Á◊¡Ê¸¬È⁄U ◊¥ fl·¸ wÆÆ| ‚ wÆvÆ ∑§Ë •flÁœ ◊¥ ÃÒŸÊà ⁄U„ ‚Ë«Ë•Ù, ¬˝Ù¡ÄU≈U «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U, ’Ë«Ë•Ù ∑§Ù •Ê⁄UÙÁ¬Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– Á∑§‚Ë ∑§Ù ‚Ëœ ŸÊ◊¡Œ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– „Ê߸∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ∑‘§ wv ÁŒŸÙ¥ ’ÊŒ ‚Ë’Ë•Êß Ÿ •ÊŒ‡Ê ¬⁄U •◊‹ ∑§⁄Uà „È∞ ‚Êà Á¡‹Ù¥ ◊¥ „È∞ ÉÊÙ≈UÊ‹Ù¥ ∑§Ë ∞»§•Êß•Ê⁄U •‹ª Œ¡¸ ∑§Ë „Ò •ı⁄U ÁflfløŸÊ ∑§Ê ’¥≈UflÊ⁄UÊ ÷Ë ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ‚Ë’Ë•Êß ‚ÍòÊÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ‚ÙŸ÷Œ˝ ’‹⁄UÊ◊¬È⁄U, ◊„Ù’Ê, ∑§È‡ÊËŸª⁄U fl ªÙ¥«Ê ∑‘§ ÉÊÙ≈UÊ‹Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ‹πŸ™§ ÁSÕà ‚Ë’Ë•Êß ∑§Ë ÷˝CÊøÊ⁄U ÁŸ⁄UÙœ∑§ ß∑§Ê߸ ∑§⁄UªË– ◊Ë⁄U¡Ê¬È⁄U ∑§Ë ‚Ë’Ë•Êß ∑§Ë S¬‡Ê‹ ’˝Ê¥ø fl ‚¥Ã∑§’Ë⁄U Ÿª⁄U ◊¥ „È߸ ª«∏’«∏Ë ∑§Ë ¡Ê¥ø Œ„⁄Uʌ͟ ∑§Ë ∞¥≈UË ∑§⁄Uå‡ÊŸ ’˝Ê¥ø ∑§⁄UªË– ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‚ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ë ¿ÊŸ’ËŸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ‡ÊÈM§ „Ù ¡Ê∞ªÊ– ·¤ãUæ, w®vy ·¤æ ¿éÙæß ·¤æ´»ýðâ ·Ô¤ ¥´Ì·¤æÜ ·¤æ ¥æÚU´Ö ãñ

23 FEB 2014

 • Author
  yogesh

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 23 FEB 2014

 • U w SUU SU ...UU @ 2

  UU U

  U U U U^UUU... @ 6

  U U.....c w w | 2x UUUUUUU, 2014, UUUUUU | DU 1w | w L | UcU U , U

  UU U/

  v U U S U - # U gU U UU U UU U U RU ,

  U wvy-vz U S

  U U U S U UU {{{ UU S xv

  # xv ... 6

  v U U UU CUU

  g!UUU U/

  U gU U () S U U g

  U ,CU U S U M U CU g U U U UU R U U U

  S M ... 6

  UU

  UUU U/

  U U UCUU U U U U M U U U M U U U U U

  U U U/

  U U U U U U U

  U U U wvy U

  U U Q U U U U S UU U U U U

  U S U , U . U U U ? UU U U US U U U U . U U ... 6

  U U Q U

  U U

  UU U U

  U

  UUU U/ U U UC UU UU (U) U L U U RU U UU , U, UU, ,, UU U U w| wv U , UUUUUU, U

  U wv U U U U U UU U UU, , U U S CUU U UU S U U U U U U U S M

  U, wvy U

 • U U UCU U 2U, 23 UUUUUUU, wvy, U UU, UU

  U

  U

  () h

  U U U , , h

  () EQ

  U # U

  () U U

  - h U

  () U

  U - U

  ()

  Q U

  () U

  , U U U #

  (p) U #

  U U h U U U S #

  () U U

  , U

  (U) U U S,

  M U S

  () E ,

  () U U

  # U S

  () D

  Q - U L U

  U : |z U U

  UU U/

  U U U M, U U U U U , U h U U U U U

  U U U M , U UU U U S U U U U

  p U U U SU U U U U S MU

  MU U U

  UC S US U S U U U

  c S U U U U UU U U U U U UU MU

  UU U/

  U ^ U U w SUU U SUU U U ^U U U

  U U U U w SUUU U US v} U S

  U U U U U UU UU U SUU U

  S U U

  RU U U # U U U

  w SUU U U U U U

  UUU U U U UU U U UU U U

  U U U IT

  UU U/U S El U U wy UU El D U U U U cU

  U U S U El U U mU El wy UU U cU U S

  U M UUU U U U S U z U U U U U U U U U U U

  cU U AMU UU U/

  SEl U (U) wy UU El D U () U UU cU U U SU El U U mUEl wy UU U cU U

  S U

  M UUU U U U S U z U

  U U UU U U U UU U , S El El S

  U U UU UUU U U U U U

  UU U/

  UD c c U U U M U U U U U U U U CU U U U , U

  U S U , U ES U ,

  U S U SU , U

  U U U

  U U M : U S U U UD , U UU , CU U S U

  UU U/ U U U S U U U U U wx S R U U U U U S U U U U U U

  S U

  UU U/U U U U U S U

  UQ U U U U U U U U

  U UU U U S U U U U U S U wv S U

  U U U P U U U U U U MU

  UU U/U

  U El U E: |z U U U , }z U U c U U El USU U U U v~ UU UU U U

  U U U U |z U U U U U

  U U U }z U U # U U U SUU U U U U

  ` U , U U U | U (U UU U)

  , U

  U 01292434488 8950779722U 8059262798U 9255273023 9650192776UUU 9466508766UU 9813561542

  94163219159813475708

  U 9355208821 9996520088U 9991610843

  U 9896303040 9466082626U 9068390000UU 9896149198

  UU 9812234750 9416293 566U 7404257000U 9896605585 09878610118 9416229572L 09416467242

  9812887680 8295388808 9050009600U 9466885887U U9416461601UU 9355346800U 8053134079 UU 9872880109UU 9466447080U 9813257216

  UU U/ U US U U U U U S U U wvx-wvy U M U

  U U U U U UU l S S U U U U U S U S U S MU U U l U U U S U U UU M

  US U S

  UU U/

  U U U U v.v} U L U U U S U UU U UU U U U U U U U U U U U U U

  U UU U U U U U U U U U U U U U U U

  U U U U

  U

  U w SUU SU

  U

  SU (, ) UU UU .U -}, UU-|, hU

  U UU -v/ww, UhUUU, -v, -}{

  UU UU . z~w{~/~yU U U U

  U U

  0129-2434488, 08470974777

  email : [email protected]

  UCU U

  UU U U

  U

  , vv-vw, U U, U U

  26, UU U yy, U U -xy 011-47561121, 9210127127, 8010105010

  U

  email : [email protected]

  UU U

 • U U UCU U 3U/ UUUU, 2x UU, wv4, U

  U UU U-U SU U U

  U UU mU UU U UU U UU UUU U U U-U S U UUU U U UU U UU U U U U U UU U UU mU UU U U U U UU U U UUUUU U U UU UU UU U U LU U U U UU U ~ U U U U U UU U U U U U UUU U U U U UU U U U

  U U UU U U M U U U UU U U U U U U U U UU U U U U U U M M

  U UU U U U UUU U U U U U U U U U UU U UUU U U U UU U

  U U UU U UU UU U z

  v-x M S U U U U U l U U U ~ UU

  U U UU U S U UU U U UUU U U U M U UU U U U

  U UU M U U UU U UU U U U UU U U U UU U U U U U UUUL w L U U UU U U U

  U U U U U U U U U U U U S UU

  U U S ,UU,U , U,, U UU S U U S U U UU S U U U UU U UU U

  U U U U U.... U UU U UU U U U U U U U UU U

  U U U UU

  S UU U/

  U S U S - US U U U U - U U U U M S UUU U U U U S U UU S U U UU U U U U S U UU S U U U S mUU S U U U U UUU

  U U U U U U U UU UU - S U U U

  U U U, , U, U U, U, , ,, M U U

  U v~{ U U U, U U U

  UU U/U

  U U UaU U U U U Uv~{ U L U U U U U UU UU U UaUU U U U U U UU U U U U U UUaU U U UUU U U-U U U U U UU U U U U U U U - UU UU U U U UUU U U UU S UU U U U U

  U UU U, U U Z UU UU UU U U U

  S U U U U

  U Z U UU Z U

  U U U U U U U U U UU U U U U U U -w, U S, U. U.. U UU U U U UU U U U U U U U U U U U U M

  U - UU vU L U

  U U/ U UU UU U U mUU wvx-vy S l UU U UU U U U U Q U SU U S S M v U UU # U, { L USU U, mU USU UUU S U vw U U

  UU U U S U

  U EUU U/

  U. U U U E UU U UU U U UU U U U UUU U. UU UU UU U U U U U UPU U ,U S UU U U U, UU UU UUS U. U U UU U UU UU U UU U UUU U U UU U UU U U U

  U UU U U U U UU U UU U U UUU U UU U U SUU UU U U UU U

  U U U U UU U U U U , U U, U, UU UU, U UPU, U, U

  U U/ U

  U L U mU ... U .cU U U U S U S U U U U U U S L U U U U U Ul - U U

  S UU U U U

  U . U . S U U U U U ... , . , . U, . U U U

  U S U

  UU U/U

  U UU l U Q U U mUU QU-wvx UU S UU/U UU U U U U

  (/ U) UU (U S U) U, UU U SU U U

  U U U U, U U UU U(www.bseh.org.in) UU U Q U U mUU QU-wvx UU S

  UU/UUU U U U vzU, wvy U / UU /U / UU U UU U-U(U) UU, U U /-wvyU w} UU, wvy U U U /U U

  U U U U U U U, U U Q M U U U U

  .U.U.U UCU UU wz U U/ U U

  UcU U . Uc U S, mU wz UU UcU UU U w| UU U U,, U , , US U U U wz UU U U U U . ..U U w| UU U l U ... U U UUU ... S U . U U v S U U mU U w{ UU c U S U U S U U UU U , , UU l,

  U U U U UUU S U

  U U U S S U U U U U U U UU U

  U U UU U UU U S U U UUU UU U SU MUU S

  U U U, U S U U US U U UU,,U,, ,U U U U U,,U, U v U U U

  U

  U

  UU U/U

  U UU UU U U U UU U U M U U U U ,U U MUU U U U w| UU S U U M UU U U U UU U UU M U UU U

  UU UU UU U U Q U UU U UU U U U

  U U U U UU U U U UUU UU U SU UU U UUUU UU U U UU U U UU U U UUaU U U UU

  U U UU, , U

  U U U UUaU U M SUU U U U U U UU U UU U U UU U E U

  U U UUU U UUUU gUU, U U UU U U U U U UU UU .U.U. U, UU , U U , UU UlmUU S UU

  U U- g U U UU M U SU U U U UU U U U U U U UU U

  UU U U U U U UU U Q

  U U U U U

  U , UU U

  U U UU U U U UUU S U U U U U

  U

  U- Q UU U/ U UU UU UUS U U U -S U U U U Q U U U U U Q UU U v~~y U zw U U U U M UU UU U vz U U U S U Q Q Q U

  S U U U U

 • U U UCU U yUUUU, wx UUUUU, wvy, U U/U//

  UU UU U/ U U

  UU M U U UU U U U U U UUU U U UU UU U UU U U U U U U U UU U U U UU U UU U U U S U U U U, , UU , U , , Mg, U U U U UUU U U U U UUU UU U U U U M U U U U U U U U U U UU UU UU U U U U S U U U U U U U U U U U UU UUaU U U U U U S U UU UU mUU U U UU U

  U UU UU U/U U rU S

  mUU w UU U U U UU rU UUU U U S , U U UU U , U U UU UU U U UU U , UU U U U U U.U U rU U U UU U U U . U, U . U U U U , , UU U, , U U U U UU

  U UU U/ U

  ww UU ~ U U U UU S U U U U U U U U UUU UU U U U

  UU U U SUU UUUU U/ U U

  U U SUU UU U S U UU U U U U U U UU S U U U U S UU U UU U SUU UU S U U UU 220U U UU U U U U UU U S U U UU U UU U U U U U S UU UU U , , U U U U U U U, SU U UUU UU U U

  x SS UUU U/ SS mUU

  10 19 U U SS UCU SS U L U U UUU U UUU UU SS UUU U UU U , U. U UU U U, U. U, , U # U mUU U U

  U UUU U/ UU UU

  U U US U U U U U U U U UU U U U U U U U UU U , U U, UU UU, UU , U , , UU, UU UU S U U U U U US U UUU U UU U U U U U U UU U , UU,UU, U , , UU UU U U U U U UU U UU U U U mUU U UU U U U U U U U U UU UU U U U U U U U U U U U U U U U U US U U U

  U

  UU U/ l

  U U UU U UaU U U wz U L U UU U UUUU UU U U UU U U U UaU U U U U U UU U U UU UU U

  UU U hU UU UU Q UCU U hU S .UU U UaU U U UU U

  (U) SU wv L UU UU U U S MUU U U U

  MU U U UU U U U- U. U UU U UaU U UU , U

  U U UUU U/ U

  U U U U UU U U U mUU U U U U UU U U U U UU UU U U U S UU U mUUU U

  UU U U U U U S U

  U U UU U U U UU U U U U UU U U UU U mUU -U UU U U M U UU U

  U , U S U,UU UU , U, , U, U U U

  U U U U U U U Q U U U

  UU UU UU UU

  UU U/

  U U mU U - UU U-U

  U U Q M S U R U U U U U

  U Q U, L LU ... UU U

  ,SUU UU

  UU #, , Um, ,

  , U, U, .., , Um, a U, U, , U

  U-U

  UU U/ U U UU U UU U S U U U U U U S U U U U U ywz U U U wz v|z UU U U U - , U-, US, , U, UC, U, p U U U # U U U U ywz U U U U M # U S M U U U U

  -UU U

  UU U/ U

  U UU U U U S UU U U UU U UU U - S U U U U L U, , U U U U U U M U U

  # U U U U M UU U UU U S UU , U U UU UU-5 U

  U U U U U

  U U UU

  U

  U UU

  U UU U U U U UU U

  U U U U U UU U U U U U U U U U UU UU U UU UU-5 U c U U U c U U U U U U U UU U UU U UU U U U UU U

  UU U U U U U U M U UU

  U S U U UU S

  U mUU UUU U U UU U/U

  U S U U U U - U U U U U U U U U

  U U U UU U U U S U U U, U U, UUU,UMU, , U U U UU U UUQ U U

  UU mUU U U UU U U CUU U U U U U U UUU U SU U U U U U U U UU

  UU, UU U, .U, , U, U, U , U U

  UU U/ UU UU UU U U UU U UU U # U U UU U U UU U U U U U U U U U U mUU U UUU U U U U U U U UUUU U S

  U U U U U U S U U UU U UU M U UU Q UU UU U US U U U U U- U U U U U UU U U U U U U U U U U U UU UUU U U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U U UU U UU U U U U U U U # U U U

  UU UU U

  UU U/ U

  U U U U U UU UU U U U U U U UUv U UU vvxx L U UU U

  S U Uv U UU yw L U U UU U UU U U U U U U UU U U U U U U U U UU U U U U S S U U

  U U U U vvxx L UU

  U wy U

  U U U U U UU U U U

  U ~ UU U UU U v UU Uvvxx L U UU U UU mUUU U -UUU U U U U UU U UU U U UU

  U UU U U U UU U UU U U U UU U U U U

  U U U

  UU mU UU U U UUU U U U U S U U U U S U U U U vvxx L U U UU U UU yw L U |vx LU M UU U U U U U U U

  U U UU

  UU U UU U (U UU U)

  U U U U U UU U UU U U

  U U PU

  U U U U

  U UU UUUU U/ l U U U UaU

  U U UU UU UU M UU U U U U U v~U w~ UU U U U U U U UaU U U U z Q U U U U UUU U U U U U U U US U U U UUU U U U U U - U U U U Q U U U , U , U U U U U U U U U Q U UUU U U U U U UCU U UU U U U U U U U Q U UU U U U U U U U U U U UU UU U U U U U U U U

 • U U UCU U UUUUU, 2x UU, wv4, U

  U

  U U vw UUU U/ U U U

  UU mUU U U vw L UU U DU UU UU 12 U DU UU UU mUU U U U U UU DU UU mUU UU U U U U U UU U U U U UU UU U U U DU U U DU U U U U UU UU U U U U UU

  l UU U/ U U...

  U UU mUU FU l SU U S U Ug U U l UU U. U U U. .., UU U U U, , , U, U U S U U U. U U . U U S U. , U. U. U U. l U SU U l mUU w S USU ,mU USU U USU U U U

  S UUUU U/ U U S

  U UU S U l U U U l US U l S S mU S U U U U U S .U U U UU l S S U. . . U U SUU U. . .

  zU//

  UU U/U

  U UU U U UU U U U U U UU UU UU U,UU , UU, U U UU U U U US UU

  UU U U U U U UU U , UU U

  U U UU U U UU UU UU U UUU U UU U

  U U U U U

  UmU UDU U U U U

  U U U U UU U U U U U U CUU, UU

  UU U UU U UU U U U UU U

  U UU U/U

  U U UU U -y-z U U U UU U UU, U U, . U,U,U U M US M U U y-z U U U U U U

  U U U U U UU . U U U U U U U U UU U UU. U U U U UU U U U U UUUU U

  U UU UU U U UU U UUU U U

  U U U, , U U , ,,U U,U U, . U US

  UU U U

  UU U/U

  U U ZUU U U UU U U U UU UUU U ZUU U U ZUU U U UU U US SUU L U U ZUU mUU U U^U ZUU S U

  U L ^U ZUU U U U ZUUU U UU U U ZUU U U U U U U U UUU ZUUU U U U U UU UZUU US U UU U U

  ^U U U ZUU U UU UU U U U U U ,U U U U UU U U S U U U

  U U U U U U U U U UU UU U S UU U # U

  U U U UU U U U U UU UU U

  U ZUU UU

  U U -y z U U UU U U,U U U, UDU U U, U (U UU U)

  UUU U

  U S UU U/U

  U U U UCUU UU U UU U U U U UU U U UU U U U U U U U U U S U U U U U UU U UU U

  UU U UU U U U U U U U U U U U U P U U U U UU UU U U U U U UU UU S U

  U U U U U

  UU U/U

  U U U S UU U U U U U UM U UU UDU U U U U U UU U U U U U U mUUU U -S UU U UU U S UU U U UU U UU U U U U UU U

  U U UU U UU U U U U U UUQ UU UUU U U U U

  U UU U U U U U U UU U U U U- U }v M U U UU U U

  U U U U U mUU U U U U U U U U UU U U

  S UU U U-U L U

  U U UDU U , ,UU UmU U (U U)

  ^U ZUU wz S U

  U U U U U UU UUU UUU U U U UU UU U U UU UU U U US U UU U US U U U SU UU UUU U `U U UU U

  U UU

  U ZUU

  U U UU U/ U

  U UUU U Ug U U QQ S , U UCU CUU U U E v|z vz U U |w U SUU U U U , U- U U U U QQ U U UU UUU c QQ ..-v U U U v|z UU U mUU U U U U U U U U U U # U U UU U U U U U |wU U, U U U U S U U U

 • U U UCU U {UU, wx UUUU, wvy UU v

  /

  U

  U S U UU U/ U U UU S,

  U, - U l # mU l U R M # ( U ) mUU U , U U ( U U ), ( ), U ( UC U ) R mU l U U U mU , UU R S l UU - R , m S # mU U US U US, U l # mU U U U S S R

  U UU c UU U/U UU UDU

  U U UU UU U UU U U U U U UU U U U Q U UU U U U U U U UU U UU UU U U U UU U UU UU U U U U

  U U U U UU UU U U U U U U U U UU UU U UU U UU U wvy UU UU M U U U

  U U U U UU U U 8 U

  UU U/ U

  U U UU UU 8 UU U # U U U U U U U U, U, U U UU UU U U U U U UUU UU U U UU UU U U U U U U U U U

  U U U U U U -8 U U U UU U UU UU

  U UU

  U U UU UU U U U U U , U U U U , ,

  U, U, U U UU U UU , U UU U UU UU U L U U U mUU UU U U,U U U U U U U U U

  U U vv U UU U/

  UU mU U U U U U U c S c UU

  U U U U - - U M U U mU U c U U U S U U S U U U U U UU U ,U U U . U U U

  U U U U U U U U -- U

  U U U , U, y-}U, U U, Q U, U, U, U,UU, U vw U-U U wx UU U U U US U, M

  U, UU, ,... v, y,z UUU-w|,w} yw UmU U ,UU UU, , Q U.., U U , UC U U, , U, U, , , U,

  U -U

  U U U Q S U U U UUS U S - U U S . . U U , U .

  UU U . U U-UU U . . UU .

  E UUU U U . -SU U . U U U .

  UU CUU g! U U

  m U U M g U , U U U U U U U C U U wvy MU U U U UU UU U U U U U U U U UU U U U SU R U S

  UD , S,U , , , , U U U U U U, UU U

  v U U U U S - #

  C U UCU U UU , U U UU U U UU MU U , U U UU UU , U U # U w} U UU U U UU y U Q U U

  UU U/ U

  U U U mUU U UU S U U U UUU UU U UU UU U-U UUU U SU U U U

  U U U U U UU U UU U U U U U U UU U U U v U UaU U U , U

  SCU U UUU U U U U S U UU U UU U U S U

  U U U UU U U U U U U U U U U U U U UU UUU - U

  U UU U U U UU U U U U U U,U , U U,U U,UU,U U, M U,M U, U U, UU

  U mUU S U

  SU U U UUU U/ U U U U U #

  M U UU {-y, {-w U U U U U U UU U

  U. . U SU U UU E ~{ U

  U L U U U w} U UM # U U -x S U U US M U U U U U U U w-w UU U U U

  U

  UU U/

  SU SU UUw UUCU U U U U UU U SU U U U U USU SU vv U U U U U SU U w U U U ~{ SU U U U U U U}z U

  U x~ xz U U U Uwz U U U U U U |w U UU U U U U U

  v-v U SU U w|

  z U E S U

  UU U/

  U U , U U , U U U U UU S UU U U U # U UU U

  U wvv U U U U U . UU U . U U UU U

  U U U U U U UU

  U wvv U U U

  E U U . . U U U U U U S

  U U U U UU U U UU . UU wz ,

  U U UU UU

  U U U UU

  U S U U (U UU U)

  UU U/ U U U U U U U U U wy U U UU U U U U RU U U U U U U , U U U SU U g U , SU U U U

  U U x

  UU U/ U S MU U UU U U U M U U UU mUU Q UU UU U U mUU U U UU Q U UQ U

  UQ U U U U U U U UQ U U U U U U U U U U U U U U UU U U U M UU U U U U U U U SU , U U UU U U. U.. U U mUU U U U U S U U U UU U UU U U UUU U U U mUU U U U U U U UU U U vxyy M U UU v-v M U U UQ UU U U U Q UU UQ U UQ U U U U U U U U U UU U U U U

  U U U U U SU UU U UU UU (U )

  U U UU U/ U

  S U U U U E U U UDU S U U E U QM U S UU , U U E RU Q UU

  UU U U U

  U UU U U U

 • U U/

  U U U U - UU UU U U UU U UU U U U U U U UU U U UU UUU U U U UUU - UU U

  U U U U UU U U U Ug U U - U U U-U U U U wv UU U UU UU UU U U wxUU U U U UU U U U U UU U U

  U U-U U U U U U U U U U U U UU U U U U UU U U U U U U U U U SU UU UU U U U U U U U U U UU U UU v{wx vz U U UU

  U U UCU U 7U/UU/U//UU/UU U

  U U UU U/ UU U

  S U UU U U U U U U, U U U U U U UU U UU UU U S UUU U U U U Mc U U U U UU UU U U UU Mc U v| cZ UU UU UU U U UU U U U U U U U U U U U U U U U UUU UU U U U U { U U U U U UU U U U U U - U-U U U U U U U U U UUU

  U U U U UU U / U mU

  UC l U - U wz-wz UUU ( } UU U ) U z vz, UUU U U U U U. U U U x , wvy z U U U U , U U U

  wz UU U / U U UDU

  l , UU mUU wz UU U U Ul c U (U) , S, , - l wz UU

  U U U U w UU U/U U UU - U

  U U U U U U U U U U U U UU U UU S UUU UU U UUU UU U U UU U UU UU U U U U U U U

  U UUU U/U U UU U mU

  UU U U U U U U U U U U U . U U. U U U U U UU U U UU U UUU UU U S U UU UU U UU U US U U U C UU U U UU . , , UU UU, U, U , . U, U U US

  U w} UU U/U U

  U 28 UU U P U U UU Q U 11 U U U,, U Q U UU U U UU U UU

  wz U U UU U/ UU U

  w| UU U,UU U, U, UU UU U U U U wz UU U

  Uc UU U/UU/U UU UU

  U U U U U UU U S UD l UUU U U U U U U c U UU U U U U wz SUU U U U

  UUUUUU,wx UUUUUU, wvy, U

  U UU U/

  U U U U UU U U U US U U UU U U UU U U

  U U U U Z U U UU M UU UUU, SUU U U U , S U Z U U

  UU U # UUU U U UU

  U U U U UU

  U U U U U U U UU Q U UU U

  CUU, UU U UU U

  U U UUU U U U U U UUU U U UU U , CUU,U UU # U M U U U U , U U,

  , UEU U, Q U, , U, UEU U, ,UU, UU, , UU

  U U/U/UUU

  UUU U U U mU UU UUU UU

  U U U . U U UU UU S U U UU U S U S UU U UU U U U- U U UU

  U U U- UU U UUU U UU U U-UU U U UU U U U U U U UU UUS U UU UU UU UU U U

  U U U UU U, , U, U US

  UU U/

  U UU U U M U U U U U UUUU U U U UUU

  U UU U UaU U U U U UU U U UU {~ M Z UU UUU U UU U Z U UU UU M U

  U U U U U U U U U

  y~ M U UU U U

  U U U UD l w M U S , UU U U U

  UU l UU Ul U U U U UcU,U U, P UU, E # U

  U U

  UU U/

  U U U U U U

  U UU U UU U U USU US U U U U U UU UUU UU UU U U U UU UUUU UU U

  U U U UUU U M UUU U U UU M U

  mUU UU U U UU U U U UU U U U UU U U U UU U US UU U U U UU U U U S UU S U

  UU U U

  U U U S U (U U)

  U U U U

  UU U/U U

  UU U UU U U U U wx UU U U U

  U w| U U U U U U U v UU UU U U UU

  U U UU U U U U U

  UU U U U wUU UU U U U U U wx UU U U U U U U U U U U

  wx U U

  U U UU UUU U/

  U cU U U U U SU U

  Q U U

  UQ U SS U UU % S UU U U

  U U E hUS SU U UU S U U U U U M U U UU - UU Q

  U USU U

  UU U/

  U UU lU U U UUU - U U U U UUU U UU U US U U

  U U{ U UUU U U U U U U U U U UU U U UU , U UUU U UU U U U wv U UU U UU U U U UU ,UU U U

  U MU U U , U, UU,UU , U U UU UU U U UU U U U U UU UU U U UU U SU U wvw U SU wvx , U U wvx U

  - U U U U UUU U U U U U P U U mUU U S U U UU UUU U UQ U U U U mUU UQ UU U

  l U U

  .9466330180, [email protected]

  U

  U Z U

  U U (U UU U)

  U U U (U UU U)

  l U U UUU UU U U UQ UU U U UUU U U U UUUU U U UU U U UUU - U UU U UU UU U U U U U U U , , U U U U UU x U U , U xz U U U

  UU U/

  S UU U U -U UU-|v U UU U U U UUU UU U UU U UUU U UU U U U U UUU UU U S UU , US U UU UU U UU, U U, U U U U mUU U UU

  U U v}UU UU U U U U U UU

  U U U, , U -

  U U U U U U UCU U U U

  U S U U U U US U U U U U U U S U U U UU S U UU U UU U UU UU U mUU U UU U

  U UU

  U UU UU U U (U UU U)

  U UUU U U U U U l U

  UU U/U UUU UU U, UU U U U U U UU U U U UU UU U U U U U UU U UU -c U UU UU U U U c U,U U U U U S U UU U l U U U U U U U U U U U U U U- U U UUU U, U U U U U UCUU, U U U UU U U U UU U , U UUU U U U UU U UU U U U U U

  U UU UU z c U

  U U

  SS % UU UfU U (U UU U)

 • U U UCU U 8UUUUUUUU, 23 UUUUUUUU, wv4, U

  UU UU UUUU U/l

  UUU UU UU UU UU UU U U U U UU U U UUU S UU U UU UU UU U U UU UU UU UUU U U U U U U U UU U UUU DU, U U DU U U U U U U U

  U UUUU UU U UU UU U UUU

  U , U , U, UU , U,

  UU/UUU//U

  U U

  UU U/U UU UU U U U U U U UU S UU U U U U U U S UU UU U U U UU-v~zz U U U U U U , S,SU UU UU v wz UU UU U S U U U U Q U U U U - U UU U U , U U ,U U , U , U U, U UU, U , UaU,U U, U UU, UU S M

  U U UU U/U U UU

  Q UU U U U vv U yw U U U UU U U UU U . UU U U UaU UU U U U U UU, UU, ,, UU, U U, UU, U,UU, c U, U U, U U,, U, U U, U, U U UU

  U U U

  U UU U/U UU

  UU U v~~{ U U U U U UU mUU U U UU(UU) U M UU U U U UUU U U UUU U U U U U U UU mUU U U U U UU U UU U U U U UU M U U U U U z UUM U

  UU U U U U U UU U M U U U U U. U UU U UU,U , UU UU (UU) U U

  U U U

  UUU U/U UU

  U U U M U U U U U U U UU U U U U U U U UU U U { U U U UU UU U U U U U U U S, c , U, U, , U, U, U , U, U, U, U, U U,U U US

  UU U U UU U UU UU U (U UU U)

  UU UU U/

  U U UU U UCU U U UU UUUU U UU U U U U UU UUU UU UUU U U UU U . vv U U U

  UU U UUU UU U CUU # UU U CUU U

  U UU U UUU UU U UU U U UU U U U UU U ,U , U, U, , , M

  , , ,U

  . U U UUU U/

  U U U U, U U UU , , - UU -U U M U U U U , UU UU U UU S U U UU U UU U U U U U U U S U U UU UU U U U U UU UU UU SU UU U U

  U U U hU U U U . U E

  U U U Q U U U U U UU UU U U U U , U U UU U U U UU U

  U U U U, U U U U UU U U UU UU UU M U UU UU U U UU U S U UU UU U S M M , UU U UU UU UU U UU U U U MmUU UU .UUU U, U, .U U. U U, .U U U U, .U U , U U U U U U U

  U UU U/

  UUU v} S SUU () U U

  U U U U U U U U U U U U UU oAU oAU ,U U U U U U ,U U, U , U , U, U U, U, U , UU , U, ,U , U , , U , , U,, U, U U S Q U U , U , U U M UU

  UU U SUU U/ U UU S

  l U S U UU UU U U U Ul U U U. # U U Ul U UU UU U U U U U U U. UU

  U w{ UU U/ UU

  U w{ UU w} UU EU U U UU U U U. UU U U UU U U. UU, U U.UU U Q M U U U UU U UU U

  U vw UU U/UU U U U

  U U vw U UU UUU CU U U U U U U U U v{ UU U U U

  E w UU U U U UaU U UU U U UU U U U U U U U U UU UU mUU U U U U UU U MU, , UU,U.. , UU, U .U.. c, .U.. U, UaU, , UUUaU, , , U , SS U.. , , U UaU, .. , U,U U, U U UaU, U, U, UaU, U U UaU, U #, U M UU

  U

  UU SU UU U U U . U S U (U UU U)

  UU U/l

  UUU U L U U U U UU UU U U U, U U U U U . U UU U U U U U U U U U U U U U UUU vv U UUU UU-U-U U LU U U UU UU U U U UU U U UU U

  U U-w, y z U U UU UmU, UU,

  U , , , UU, U U, , U, U,

  U U U ,U, UU, U UU U U UU,U ,UU UU,UU, UU, ,, , , U U, S, L UU U UU U

  U U

  U L U UU U UU U/U U

  U UDU l U UU U UU U U U U U U U l U U U U UU U U U U U UU U U UQ U U U Q U U, U U U U U U UMU U U UU U U UU, U. U, U, UU, , , - U U

  U UU

  U

  U U MU U

  UU U/

  UU mUUU U U U U UU U U U UU U U U Ul U U U U U UU, U U U U U U U U mUU U U UU S

  U U S U U UUU U U U U

  U UU U UCU U UU U U M U UU U U U U U UM UU U UU U UU U U, U, UEU, U, U SM, U,U, , , UU, c M UU

  UU U/

  U U UU , , Q U. UU U U U,

  U UU U U UU U UU U U U CUU U UU ..U. UU U U . U

  U UU U U U,

  U U,UU U U U U U UU U U UU , DU UU U, DU , UU, UU, U , , , U,

  U, , UU U U M UU

  U U

  U U

  U U U U (U UU U)

  U U U U U

  UU U/U

  UU U U U U U UU UU U U U U

  U U UU UUU UU S U U U UU U

  S U U U S U U UU-U - U U U U U S ~ l v l

  U S U Ul - U - U S S U Uc U,U, U, ,, U ,

  UU U, , ,U, U S U SU l UU

  UU U U U U

  U UU U

  U U U

  U U U (U UU U)

 • U U UCU U 9UUUUUUUU, 23 UUUUUUUU, wv4, U

  U U/ U

  U UQ U U U U UU U U U U U U, U U U UQ U U U U UU UU US U U U U U U U,U U U UU USU U | U,U USU U UU U U U S U U U UU U U,U U

  U UU U U U U,U U U p U UQ U U U- U

  U U U U, UU UU UQ U US U S U U Q U

  U U U UU U U Q U UU U U U UU U UU U U U U U U U MU U

  UU U UU S UU U U U UU UU,U U U U U UUQ UQ U UU,U U , UU U,UU U U,U U U , U U U..U, U UU UU

  UU U/

  U U UCU Q UU UUU U U U U U UU U U U U U U U US UDU U UUU U U UU U U U U UU U UU UUS U U U U UU U U UU U UU U U U U

  U U CU UU UU U U U U UU U UUU U U

  Ul UU U U U U U U U, U U, U, , , U, , , , U,

  U U, U, , ,, S, , , U, , , U, , U, U, U , U,

  U UU U U/ U

  U UU U U U U U UU U UU-v{ U U U U U U U hU U UU c U hU S UU-UU U U - c U UU UU U U - , UU U U U hU U U U U U

  , , , P, U U ,, , U, , ,, #, U,

  UU U U UU UUU-vx UU U U , U, , U , U, ,, U

  UU U/U U U U U U UUU U UU UU U UU U UU U U U U UU UU UU U UU U UUU UU U UU UU UU U U U U U U UU U U UU U U U

  U U ,U U U, UU,UU,U U U US

  UU U/U

  U U U UUS U U U UUU mUUl SU U U M M U U E U U U U

  U U U SU, U U U U M U U U

  #, U, U, U, , U, ,U, UUU U U U, U,UU, U, UU U SU U U UUU SU

  U U UU U U U U U U U U U U U U U U , UU

  SU UU U

  UU U/U

  UU ~ S S U U UU UUU UU UU S U UU UU xUU # UU U UU U UU , UU U, U U, U , , U, U UU SU U UCU U U U U U U , M, U, , U U U #

  U U U U U U U U U U, UU U U U U U U U , U U U U U U U U U UU , UU UU U U, U, U U U U, , U U U, U, U UU U, UU, c , U U , , UU UUU

  w

  U UU U/U UU

  S UU U S UU M U U U U. U UU CU USU U. U U S U U. U U S Uw U UCUSU U U U U U U S l U U U UU UCU U. U U UU l UU U U UU U U

  UU U

  UU U/ UU U U UU U S U U U U U UU E U UU U wv U Q wy U U S U S wy U U

  U U U U U U UUU U U , , U, UU U U w U } wz , U SU U U U, UU U U Q U U U-U E

  U U U

  UU U/ U U U U U U U U S UU U UU U. U U U U E U U U U U UPU

  U U U UU U UU U U M UU U U UU U U U U U U UU, U U, U U U, U, , , M

  l U L

  U U/ U U UU U U, U c U U L cUU MU U U U U SU U U U U U U S UUDU l U U U UU U l L U U U L UU SU U U U U U UU U l SU U U U U U c UUU U U U U UU U U UU U ,U, UU

  U US U

  U U S SU U U (U U)

  UU U/U

  UU U UU U UU U UU U U U U U U UUmUU U U U M U cU M U U UU U UU U U U U U U UU

  Um U U U U , U U, U , U, U, U, S E ,

  U , UU, , , U, , U, , U U

  U U UU

  U (U UU U)

  UU v UU U/ UU

  U U UU SUU UU UU U U U UU UU U U v w U U U U U , , U , , mU, UU U ,U. U, U, , U , U , U, U U UU U UU SUU UU U UU U U UU U U MSU |v UU M, U MSU zvUU M U MSU wv UU M U U U U, UU U U S S US U UUU SS UU, U U M M M U U U UU U UU S U UU U

  Uw U UU

  U U

  UU U/ UU U UD l U U U U U U U U U M U SU ^ U U U UD l U S , U U U U Q U U M ,S U ^ S SU U S U U U U U U

  U U U

  UU U/ UU U wx UU U U U UU U U U U U U U ,U ,U U

  78 UUU

  UU U/U

  U UU mUU 78 UUU U U U 24 UU U 11 U U M U UM U, Q M U U U U U U M U U U UQ U

  w UU

  UU U/U

  U U 23 UU S U U U U 2 UU U UU U UU 2 UU UU U hU 2 U U U M S SM 130 U U ,M, UU,,U, U UQ U U, U U US S U U U

  S UU

  UU U/ U rU EUEl U mUU UU U UUU S El .. U UUUoA c U..U U U UU U U U - US U SU UUU U U U U UU U U M U U U U .. U M US

  v U U UU U/UU UU U l ()

  l U U U (S ) UU U v~~ U l K U U U U U U w U cZ l U U. U / U/ / K l U U U U l U U K U U, U U U, U U U U-U/ UU U U U U , U U U-U UU UU U U U U U UU U U U U U. U U U v U U

  U U Z U, U U

  UU/UUU//U

  U UU U

  U U UU U mUU U U U U (U UU U)

  U (UU U)

  U U U U UQ U U

 • UU UU UU U/

  U U U UU U U UU , U U, ,, UU U U U U U. U, UU

  U U UU U M U U U U UU U U U UU U U UU

  U UU CU UU U U U U U U UU U, U U, U, , , U, U UU, U , U UU , U, U , U U, , ,

  U Ug S U U

  UU U/

  U U U U U UU U UU U SUU U U U UU UUU U CUU UU U U U

  UU U UU U U U , cU, U U, U, U US

  UU U/ UU

  U SU U yw U UC U fU U U U wv U U U UU U U MU MU , U UU

  , - U

  U mU U

  ,U U U U U U U S U U USU U U U SU SU UU - S SSU

  U U U

  UU U/U SU

  M UcU l S(U) L UU U U Uo U U g UQ U wvy-vz .U. U UU U S . U U.U. l c U U U U CU ... , , U

  El, U, . . ,U l S , .UU , U l

  S UU . .U.,U l S M U M US U M .

  UU U S . ..

  mUU U U U U U U U U S .U. U M SU

  U S U, U S S US

  U U

  UU U/L

  UUv{ U U -U, M U U U U U U -U x UU U UU UU S SU CU U U U U U U U UU v{ U U U U mUU U UU U p U UU -U UU U - U U U

  MhU U UUU UU mUUU S UUU U L U U UU U U U U U UU U UU U U U U U S U U U w UU mUU UU U U U U US UUU S U Q

  S

  U U UCU U 10UUUUUUU,wx UUUUUU, wvy, U /M///U

  U

  U UU U/ UU U U U

  U-U U U U U U U S SU UU U U U U U U U U U UUU U U UU UU U UU U U U UU U U, U U U mUU S . U S U U U U U U U U UU U U UU U U - U U UU U U U U U U U

  U S UU UU U/ .U.# M c U, M mUU

  UU UU UU U SUBU USUU, U SUU U U UU U U U UU , UU, U U UU UU UU l SU S U U # U U - c UUU SUBU - U UU SUU U U U UU U hU U SU UU .. () U U BU U-U c UU U UU U U U U U US UU

  UU w{ UU U/ .U.# M U U S m SL

  UU U U U U U U U UU U mU U UU w{ U y U U w| U UU UU U , , U, LU , UU UL U w} U U UU U mUU U v UU UU , UU, , U, , US, UU,U, UU U-U h

  U UU U/ L U U

  UU U wx UU v U z U wx w~ UU M U U U U U0 00 U y|w U U ~ y U U SU U SU U y| U xx U U U U UU UU UU S, - U, S UU U U U U U z U U U

  UU U/

  M U U S UU UU USL U Q U , UU ,UU U U, , U U U U U U U UUU U U U SUUU , 3206 UU U UU? U U U U U U U U U U U U U U UU U U U U

  UU U U U U U UU U UU USL , UU , DU U , U U U U, U, U ,

  U, U, ,SUU , U, U UU, U, U,U UUU, U U, UUU, U U,U, , U UU, U U

  U U

  UU U/

  U U S U Q UU U U S U QmUU U U U U U U U M S UU S U Q U U Q U U S U U U c U U

  Q UhUU U UUU U U U U M U U U U UU U U U U #U U

  U U S U U,S U U, S U, U , , , SUU , U ,U UU, , U Q , SUU, , , U, U US

  U U Q

  UU U/ UU U U U mU U U R R U U, U D , U UU R U U U U U U U U U U U U U U UU U U, U, U U U U M U c U U R U US

  U U

  UU U/

  U UUU-~ U SU U- U U UU U UUU U S U U x % U U,| U, {z % U U (U), x U % U , U | U y

  , wz % U, xz

  U U, { U % UU , |

  % U , xz % c , z U

  U U, % U U UU U U U U vv U U U U U U U z|-x{|z U U U UU vzz~ UU U

  U U UU UU U

  U- U UU

  U U U

  U U U U

  UU U/U FU

  M U- U U UU U UU U UU U U U U

  UU-17 U, UUU, U U, UU,UU UU U U U U U UU UU UU U U UU U U UU UU U U U U UU UU UU UU E mUU UU U UU U U UUU UU mUU

  U UU UP U U U

  U U U Q U U U U U, U ,

  U UUU, UU U, , #, , ,

  U, #, UmU, , c U, SUUU , UU, UU, U U, U

  U UU U UU

  SUU S U U

  UU U/U SU

  M U L U U x~ UU L U U U U U UUU U U U U U U U U

  U U U, , ZU S UU U UUU UU U U UUU U U U U U U U U U U U U cU U UU

  U U U M U U U U U U S vz U wvx,U wvw, wvw, wvw, U wvv, | wv,w U wvv, w| wvv, x wvv, y U wvv, vv wvw, xv S wvw, w~ wvx, vy S wvx U w}UU wvx U UU

  U U x~ UU UmL U U LS m hUSU U U U

  U-UU UU-|UU-{.xx UU,U U U UU -{,~},w} L, U-U-U-U-U-~ UU- z.{UU L, U-U-xv.{w L,- U U -UUU- w,|y,{| L,-UU S-vv.vz L, U-UU UU U U - wx.{z , L-UUUUU-U-~{.}{ L, U UU U U U U-v, }v, xv L, L-U-UU-U (L )-y.z UU, U-UU UU-{y.ww , - U SU(L )- z,v|,}| L UcU U {z-U---U-x,wx,}x L

  U U

  U- U U U UU-17 U U (U UU U)

  U U U (U UU U)

  UU U/ U UU U UU U UUUU U U UUU , UU M U U U U U UEU U UUU UUU L U U UEU U UUU U U U U UU U UU UUU U U U U U UU U U U UUU U Q U M U U U U

  U

 • U U UCU U 11U/M/UU//UUUUUU, wx UUU, wvy, U

  UU U/U

  U U UU U U . U aU UU U U UCU SU U U U U

  U UU aU UU U US U UU

  U U U U aU U U UUUU U mU U U UU U U U U. U U

  U U L U UU UU U U, UU U aU UU {v L U

  U U U U U,U U U, UU aU,U U, DUU U, UU, . , U U,U U , U UU, , U, c , , U, U U S UU U U UU U , , , UU, U U US

  U UU U U CUU S

  UU U/U

  U U UU U U, CUU,UU, U, U U U UU UUU , CUU UU E UU U U Q U U U U U SU U S UU U

  U U UU S U U U U U U U U U # U

  U U U U U,U U U U UU U U U U U U U U UU U U U

  U U U U U U UU U U U U

  l U UU U/U U

  U U S U l U U U U M U U cU M UUU UU UU l U-U S S US U U

  U U

  U U U U

  l U US S S UU M U U U l UU U

  - S U

  U U l U mUU U U U UU U U l U U UU UU U l U UmU US U U U UmU U U U UU, MU U UU U U UU Ul UUU l

  UU U/c

  U U U U U U U L U , U U U U U U S UUU U U U U U U U S U U U S U U UmU U U U U U p U SUU U U

  S U U U U UU UU U #U U U U U U U

  U U U U U U U U U

  U UU U U U

  Q U UU U U U U UU U U U U U UU U S Q U U p U U U U L U U U U U U U L U U S U U U U UU -

  UU U/U U

  U U U l U U S - UM S ^ UU U S UM U S - U SU U U M S U U U U , U U S U U

  U, U MU m U U ,S U S U U

  U S - U U . U,U , , , , , , l

  U

  U UUU U/U U

  U U UU SS U U U U }z U UU S U {z U U UUU U UU U U U U U U U U QU U UU UU UUU UfU UU U S U U U UU S U U U U U U U S U U U U

  U

  UU U/U U U U U U UcU l U l U U U U U SU S U U-U U SU U U U M U U U U U U -U U U U UU U U SU S U, , ,U, , U, U, U,

  UQ U

  UU U/U U U U UU UU wy UU U UM U U Q UQ U U U U U U U UQ U UUU U UQ U U U U U UU UQ uU U UU

  U U U U UUU U/U U

  UU U l U U U U U U U U l U SUU UU U U U U U US l U U l U U l mUU U UU U U SU U US U UU U Q U U SUU SUU UU UU U UU UU U M U U U U l l

  U UU U UU U UU U/U U

  UU U cU U U U U U wx wy UU UU U UU U UU U U U U U U U U U U U U U c U U U UU U U U UU U U UU UU U U-U UUQ U U UU U UU U UU UU U

  UaU UU U U

  U U U UU

  UU U/U U

  U U U S ..U US U U UU R U S U, U U U US U U UU S U UU U U U U U-UUU UU U U U U UU S

  U U UU U U R, M UU , - S U U UU , , , U S p U mU - UU U U S U U U c U U

  U U

  UU U/U

  U U UU c UU #U UUUU U Q UU U UUU U

  U U

  Q U

  UU U/

  U UU UU UU U U U UU U U UU U U U U U U U UU U UU , U U U U U U U UU U U U , ,UU, U, UU U UU U U U U , U U U U

  U U U U U U U U U U U U U UU U UU U UU U U UU U UU U U U U UU U U U U U UU # U UU UU U UU U U UU U UU UU U UU U UU U U U U U

  UU U U U

  UU U/

  U UEU U UU U S mUUS x L S U UU UU U U U U U U c U U l P U U UU U UU UU U U, U

  UU S Ug

  U U UU U U U UU U U l

  U U U UU U U U

  l U U, U U,U U U U UU U U U UU UU L U-UUUS U U UU M U UUU U Ug U

  U U U U U U U

  UU U UU U UEU

  , S

  UU U/U U U U U U UU U U U U U U U U U SUU UU U U UU U U U U U KU UU U UU U MU , U UU UU U UU U U UU UU U U U U

  U U U

  U M UUU U/UU U

  UU U z S mUU UCU U M U UU U U. U U U. UU SU U U U U U l mU U , U UU S U U-U U UU.. U U l U U U U U U U Q U U, UU l U U U

  U U |

  U U

  S U UU

  U U S U (U UU U)

  UU U U UU U/U UUUU U (..) U

  U , U, U U, U, U, UU U U U U U U U U U U U 0 U UU UU U U U UU US U U U U 0 U U c UU U U U U U 0 U U U U U U UU UUU UUU U U UU - U U U U, U U U UUU U UU U U UU SUU U U UU U U-U U U U U U U U U U U U UU U U-U U 0 U

  U U U U U (UUU U)

  U M U U U U

  U mUU U U UU U U U U S(U UU U U)

  .U S UU U U U UEU U (U U U)

  == U UU U UU

  U U U U U SU U U (U UU U)

 • U U UCU U 12 UU,wx UUU, wvy, U UUUUU

  U E U -U U UU U , U U

  U

  U E U U U U U - U U U U E U U U E U -U U U

  U U U UU U U U U U U E U U U U E U U . U E

  U E U% U U . , E U U U . E U UU U U U U U , U U SU (U USU UU U)

  U

  !E U U

  U U E U

  U . U E

  U U U U U-U U U U , U U UU U U U U U U U U U - U U U U U , SU U U , U , U U U U U (U USU UU U)

  U U

  U UU U , U U , ,U, SU U SU U U U U, , U U U U UU , U

  ^ U U U U SU ,

  - U U U, U U , U U U U UUU U U U, U U UU , U U SU SU U RSU U SU U U

  (U USU UU U)

  U U U, ,

  U U U U

  UU ,U

  , U U U mz

  mv h

  mx

  mv USU

  mv

  my-z

  mw UU

  v UQ U U

  - U U h U , U U U U U

  U-U U U w , U U U U U ww U U w-x U U U UU U

  UU

  U UUUU U U U U M U S U , MU

  U ( ^) U

  , U U U U U U U U U U U U M U U (Ua) U U U U U U U U U U , U US U U U U U U U U U U U U

  U U U ?U U ? M U

  U U UU U

  a U ? ^ U U UU U U U UU

  .U. U

  UUUUUU

  U U UUU U

  c S UUU

  UUU U ,U U a ^ , U S S (U USU UU U)

  U

  S