of 5 /5
;LIkrHkvy+/$y-*,2y )+#!!&$+!*%"’(+ DXLy=gfgkHI‘LyDXgdHny8%y=gdHf$y5JoYfWy8YkLJogky E%C&y>ddYWkHoYgfyHfKy7qnogdny9fUkJLdLfoy 8LiHkodLfoygMy=gdL‘HfKyCLJqkZovy 0**[email protected] GHnXZfWogf$y87y -*0.1y "!# &)(/#"%/#-+.,/ $*’!/ ,AECAF4L9T .947DQ4FL9FJT 0@:T15G>T1?56:T3R<M:T )""T ($#T /BI;S:KNT’% ! 3OG::PT +B65T25PB@!T -?BH=85T%%&*)T 2’&+’-+/, $+)3 %1&*.0-&((#"’&+’-+/, $+)3 2H4>75G(J17DH7FGJ9EJ,DH=G34?7J)6>HFGA7BGJ=BJG<7J)ACHBGJC8J%!$&’"$$$J 3B6J/7;[email protected])FF=FG3B57J:CAJ-*,#+0.J 8LHky5JoYfWy8YkLJogky=gdHf4y >ytkYoLyogyvgqyogyHKKkLnnykLJLfoyaHtnqYonyoXHoyXHsLyiqoy<9AyYfyHyIqkKLfngdLyHfKyJgno‘vy ignYoYgfyKLMLfKYfWyoXLyHWLfJv!ny‘LWH‘yOlHdLtgk_yHfKyoXLyig‘YJYLnyogytXYJXy<9AyYnyIgqfKy HnyHyRKLkH‘yJgfokHJogk%yDXLkLyYnyHfyqkWLfoyfLLKyOhkyoXLyRKLkH‘yWgsLmLfoyogyiHkoYJYiHoLy Yfy oXLy JqkkLfoy HfKy HfoYJYiHoLKy VoqkLy ‘YoZWHoYgf$y Hny tL‘‘y Hn$y ogy ]qnoYMvy HfKy KLRfKy oXLy ikgWkHdnyHfKyig‘YJYLnyoXHoy>79ykLjqYkLnygMyYonyKLoLfoZgfyJgfokHJogkn%y<9AyJHffgoyILHkyoXLy Jgnony gMy oXYny KLRfnLy gfy Yony gtf$y HfKy tY‘ay fLLKy ogy nLL_y Hfy LjqYoHI‘Ly HK]qnodLfoy gMy Yony JgfokHJony Uky Jgnony gMy ‘YoZWHoYgfy HbkLHKvy YfJqkkLK$y HfKy Uky oXLy Jgnony gMy VoqkLy ‘YoYWHoYgfy LuiLfnLnyHfKy‘YHIY‘YovyUkydgfLoHkvyHtHkKnyHWHYfnoy<:A’y 2G3G7JC8J*[email protected]/3IFH=GJ $(+,’&*2(/2&*!2 1!2 /)(2 #"%2#.,0-2 !3 HyJbHnnyHJoYgfynqYoyIvyUkdLkyKLoHYfLLnyHoyoXLy5qkgkH$y 7g‘gkHKgy >79y BkgJLnnYfWy;HJY‘Yov$yXHny ILLfy iLfKYfWy nZfJLy -*+/y HfKykLikLnLfony oXLy Sknoy ‘HtnqYoy J‘HZdYfWy oXHoy <:A$y Ivy XHsYfWy KLoHZfLLny Hoy oXLy 5qkgkHy QJY‘Yovy iLkUkdy IHnYJy XgqnL_LLiYfWy JXgkLny Uky fgy iHvy qfKLky oXLy Ha‘LWLKy oXkLHoy gMy ng‘YoHkvy JgfSfLdLfo$y XHny LfWHWLKyZfyUkJLKy‘HIgkyYfysZg‘HoYgfygMyoXLy DkHNTJ_\fWyFYJoYdnyBkgoLJoYgfy5Joy"DFBy5#$y +2yE%C%y7(yxy +023%yDXLynqYoyH‘ngyH‘‘LWLnyoXHoy <9A!nyiHvdLfoygMy+yiLkyKHvyogyKLoHYfLLny tXgytgk_yYfyoXLyFgbqfoHkvyGgk_yBkgWkHdy"FGB#$yHnyHqoXgkYwLKyHfKydHfKHoLKyIvy?79!ny [email protected]<:A!nyJgfokHJo$ysYg‘HoLny7g‘gkHKg!nydYfYdqdytHWLy‘Hty"HyJ‘HYdyKYndYnnLKy Ivy oXLy KYnokYJoy Jgqko$y Iqoy oXHoy Jgq‘Ky ILy kLsYnYoLKy gfy HiiLH‘#%yDXLy nqYoy H‘ngy H‘‘LWLny oXHoy KLoHYfLLnyHkLyLfoYocLKyogyKYnWgkWLdLfoygMydgfLvyqfKLkyHyoXLgkvygMyqf]qnoyLfkYJXeLfoyUky tgk_yiLkUkdLKyIvyKLoHYfLLn%yDXLyKYnokYJoyJgqkpyJLkoZSLKyJ‘HnnLnygfyoXLyDFBy 5yHfKyqf^qnoy LfkYJXdLfoy J‘HYdn%y<9Ay gIoHYfLKy Hfy YfoLk‘gJqHogkvy HiiLH‘y gMy oXLy KYnokYJoy Jgqkp!ny J‘Hnny JLkpYO[JHoYgf$yIqoy gfy ;LIkrHkvy3$y-*+2$y oXLy E)C)y7gqkpygMy5iiLH‘ny Uky oXLy DLfoXy7YkJqYoy HNP[kdLKy oXLy kr‘YfW$y LfHI‘YfWy Hy J‘Hnny gMy 1*$***y KLoHYfLLny ogy nLL_y KHdHWLny Uky DFBy 5y ! *J?H9N>RP_4?NP<9J_49R<PU_+R9M;FJ9!_ .RFU?J_89EX?NVFVJ9"_/XCP_/?TO9N>?^#_3PXS>?U_*RCX?V9#_2?UXU_.9]V9N"_ 5JC9_ *J@\9IJFN9"_,9CP;?RVP_7G^DX?RRR9_9N>_,?M?VRF:_79J?CR9_PN_VE?FR_P[N_;?E9KB_9N>_PN_;?E9L_PA_9JJ_PVE?RU_UFMFJ9RJ]_ UFWXV9V?>_ Z)_ 6?_.-5_.RPY$_0N<’%_4>%D :0’+$6C$&*//-D 2%D1>;>%" #D?=D5@@75<#D .-5_.RPXQ#_1N<(_ Z)_4?NP=9J&_4>%D (.$ ))*,D!D3D&B8D19A% " %D CoLsLfnys’y66<$yLoyH‘’y7HnLyfg’y,4,2,Js,*0.3, KLigkoHoYgfkLnLHkJXJ‘YfYJ’gkW

mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

  • Author
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3...

Page 1: mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

�-*LS)LWZ���Z�� �Z

��������������

%9-Z�HGHL)*A-Z%9HE)OZ��Z�HE)G�Z�+P:G8Z�:L-+PHLZ&�$�Z�EE:8L)P:HGZ)G,Z�ROPHEOZ�G6L+-E-GPZ�-J)LPE-GPZH.Z�HE-A)G,Z$-+RL;PWZ���Z��P9Z$PL--PZ!(Z()O9;G8PHG�Z��Z �����Z

�������������� �� �����

"&$"'�-�5����%2�'-�'+5�!�5��(�5� ����5�3�.�5 ��5��5 �#*�4�,/5�����0(��15

�#��5��1#!�5� #)���5����5

��������� ��������������������� ����

�)����(+��%)�'(+�&+ %)�(�� �+��)'("�#(+�#+(��+"$)#(+$�+����������+�#�+����!+''�'(�#��+�$"+�� ����+

�-)LZ�+P:G8Z�:L-+PHLZ�HE)G�Z

�ZUL:P-ZPHZWHRZPHZ),,L-OOZL-+-GPZB)UOR:POZP9)PZ9)T-ZJRPZ��"Z:GZ)Z*RL,-GOHE-Z)G,Z+HOPAWZJHO:P:HGZ,-.-G,:G8ZP9-Z)8-G+W�OZA-8)AZ0M)[email protected])G,ZP9-ZJHA:+:-OZPHZU9:+9Z��"Z:OZ*HRG,Z)OZ)Z3,-L)AZ+HGPL)+PHL�Z%9-L-Z:OZ)GZRL8-GPZG--,Z0ILZP9-Z3,-L)AZ8HT-N-GPZPHZJ)LP:+:J)P-Z:GZ P9-Z +RLL-GPZ )G,Z )GP:+:J)P-,Z 7PRL-Z A:P;8)P:HG�Z )OZ U-AAZ )O�Z PHZ >ROP:.WZ )G,Z ,-3G,Z P9-ZJLH8L)EOZ)G,ZJHA:+:-OZP9)PZ���ZL-KR:L-OZH.Z:POZ,-P-GP;HGZ+HGPL)+PHLO�Z��"Z+)GGHPZ*-)LZP9-Z+HOPOZ H.Z P9:OZ ,-3GO-Z HGZ :POZ HUG�Z )G,Z U:ABZ G--,Z PHZ [email protected] )GZ -KR:P)*A-Z ),>ROPE-GPZ H.Z :POZ+HGPL)+POZ 6LZ +HOPOZ H.Z A:P;8)P:HGZ )CL-),WZ :G+RLL-,�Z )G,Z 6LZ P9-Z +HOPOZ H.Z7PRL-Z A:P:8)P:HGZ-VJ-GO-OZ)G,ZA:)*:A:PWZ6LZEHG-P)LWZ)U)L,OZ)8):GOPZ��"�Z

�(�(�+$�+�$!$&��$+��*')�(+�� ���������� ��� �������� ������ )Z+C)OOZ)+P:HGZOR:PZ*WZ6LE-LZ,-P):G--OZ)PZP9-Z�RLHL)�Z�HAHL),HZ���Z#LH+-OO:G8Z�)+:A:PW�Z9)OZ*--GZJ-G,:G8Z O;G+-Z����Z )G,ZL-JL-O-GPOZ P9-Z4LOPZA)UOR:PZ +A);E:G8Z P9)PZ ��"�Z *WZ 9)T:G8Z ,-P);G--OZ )PZ P9-Z �RLHL)Z 2+:A:PWZ J-L6LEZ *)O:[email protected]:G8Z +9HL-OZ6LZ GHZ J)WZ RG,-LZ P9-Z )BA-8-,Z P9L-)PZ H.Z OHA:P)LWZ +HG4G-E-GP�Z 9)OZ-G8)8-,Z;GZ6L+-,ZA)*HLZ:GZT;HA)P:HGZH.Z P9-Z%L)/5+@=G8Z':+P:EOZ#LHP-+P:HGZ�+PZ �%'#Z���Z��Z&�$�Z�ZYZ�����Z%9-ZOR:PZ)AOHZ)AA-8-OZP9)PZ��"�OZJ)WE-GPZH.Z��ZJ-LZ,)WZPHZ,-P):[email protected]:GZP9-Z'HCRGP)LWZ([email protected]#LH8L)EZ�'(#��Z)OZ)RP9HL:X-,Z)G,ZE)G,)P-,Z*WZ ���OZ#�!�$Z)G,Z��"�OZ+HGPL)+P�ZT:HA)P-OZ�HAHL),H�OZE:G:EREZU)8-ZA)UZ�)Z+A):EZ,:OE:OO-,Z*WZ P9-Z ,:OPL:+PZ +HRLP�Z *RPZ P9)PZ +HRA,Z*-Z L-T:O:P-,Z HGZ )JJ-)A��Z%9-Z OR:PZ )AOHZ )AA-8-OZ P9)PZ,-P):G--OZ)L-Z-GP:PD-,ZPHZ,:O8HL8-E-GPZH.ZEHG-WZRG,-LZ)ZP9-HLWZH.ZRG>ROPZ-GL:[email protected],Z*WZ,-P):G--O�Z%9-Z,:OPL:+PZ+HRLQZ+-LP;4-,Z+A)OO-OZHGZP9-Z%'#Z�Z)G,ZRG?ROPZ-GL:+9E-GPZ +A):EO�Z��"Z H*P):G-,Z )GZ :GP-LAH+R)PHLWZ )JJ-)AZ H.Z P9-Z ,:OPL:+PZ +HRLQ�OZ +A)OOZ+-LQ:0<+)P:HG�Z*RPZHGZ �-*LS)LWZ��Z�����Z P9-Z&$Z�HRLQZH.Z�JJ-)AOZ6LZ P9-Z %-GP9Z�:L+R:PZ)/1<LE-,Z P9-Z LSA:G8�Z -G)*A:G8Z )Z +A)OOZ H.Z ������Z ,-P):G--OZ PHZ [email protected] ,)E)8-OZ 6LZ %'#Z�Z

���+ )�/�31@� /1��+�@��3�16@�3�.�'+��@ �3'6 +@��&9 /7'7+��@�9$1@� 50�/� ?�@�194� 6@�3$9 7��@� 696@��>7�/�@�+$�@�+!=�*+'/��@ �$1� 371@�(?%9 333�@�/�@ . 73'�@��+ $3��@1/@7& '[email protected]</@� &�,#@�/�@1/@� &�[email protected]"@�[email protected]& [email protected]'.'+�3+>@6'897�7 ��@ ;@� @���@�31:�@�/���@���% ������$������%���%�������% �%�!!����%���@�3192�@�/�@ ;@� /1��+�@���% ��� %�%�%�#�%��"���%

�������������� �����

$P-T-GOZT�Z����Z-PZ)A�Z�)O-ZGH�Z � � +T ���� ,-JHLP)P:HGL-O-)L+9+A:G:+�HL8

Page 2: mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

4UFWFOT�W��##( �FU�BM��$BTF�OP�������DW�������EFQPSUBUJPOSFTFBSDIDMJOJD�PSH

Page 3: mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

4UFWFOT�W��##( �FU�BM��$BTF�OP�������DW������EFQPSUBUJPOSFTFBSDIDMJOJD�PSH

Page 4: mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

4UFWFOT�W��##( �FU�BM��$BTF�OP�������DW������EFQPSUBUJPOSFTFBSDIDMJOJD�PSH

Page 5: mk0capitalandmaeb6q4.kinstacdn.com · 2019-09-19 · )/ -.3 +3 3 #3 %. +0 %. &%3 3 # 0 3. .3 3 3 &%. %/ -3.&3 -. %3 ,&$3 %. +0 %. &%3 %3. - 3 - - 3 % 3# 1-3-/ 3 -3 # +% -3 &3/% ##

������)/�-.3�+3������3����#3%.�+0�%.�&%3��3��#��0�3 .��.3 ��3 ������3 �&%.�%/�-3.&3��-.��%3 �,&$3�%.�+0�%.�&%3�%3 .��-�3��-�-�3�%�3#�1-3-/��3�-3��#��+%���-3�&3/%���##�%����3&.��+3(�+.��-3�%�3-.�.�-31�##3�&%-���+3-�$�#�+3 #�.���.�&%3 �%�3 #���-#�.�&%�3 .��+��23 $/#.�(#2�%�3 .��3 �$(���$�%.-3 .&3 ���-3��$�%�-.+�.�&%3&�3 .��3�$$��+�.�&%3��.�%.�&%3-2-.�$�3���W'*>9*R*NWO8%OW O8*W(GPKN*WG,WO8*W>9O97%O9GDW9DW�[email protected]%)G�W$%N89D7OGD�W%D)W�%>:5L9%W�%D)WN9A9>%KW?%SNP9ONWO8%OW%K*W>9=*@UWOGW 5>>GS�W (GP>)W '*W N97D92(%DO>UW (8%D7*)W 'UW ��� ���W :DO*KR*DO9GDW "8*W 1)*K%>W7GR*M*DOW D**)NW OGW )*1D)W 9ONW �GD7K*NN9GD%@W A%D)%O*NW %D)W 9ONW IG>9(:*NW %7%9DNOW O8*N*WNP9ON�WS89(8W%K*W)*N97D*)WOGW/HK(*W(8%D7*NW9DW1)*K%>W9AA97K%O9GDWIG>9(UW'UWO%K7*O9D7WO8*W/+)*K%>W7GR*LA*DO�NWIK:R%O*W(GDOK%(OGKN�W

��3 0��1-3 �.-3 ����%-�3 &�3 .��-�3 #�1-/�.-3 �%�3 �.-3 (&.�%.��#3 #����#�.23 �-3 �3 �&-.3 &�3(�+�'+$�%��3&�3�.-3�&%.+��.-31�.�3���3���3(&.�%.��#3�&-.-3�+�3-��%����%.�3"8PNW0K�W����NW>*7%>W/+*NW%D)W(GNONW9DW��������*T(**)W����WA9>>9GD�WS89(8WS9>>W9D(K*%N*WN8%KI>UWDGSW O8%OW O8*W "*DO8W �9K(P:OW 8%NW %,3F*)W O8*W (>%NN(*KO92(%O9GD�W �DW O8*W $%N8:D7OGDW>9O97%O9GD�W O8*W )*,*DN*W ,**NW %D)W (GNONW %K*W %>K*%)UW %IIKGT9A%O*>UW ���������W %D)W (GP>)WJP9(=>UW *T(**)W ��W A9>>9GDW GD(*W )9N(GR*KUW '*7:DN�W GKW 9D(K*%N*W *TIGD*DO9%>>UW 9,W (>%NNV(*KO92(%O9GDW9NW7K%DO*)W9DW*%(8W>%SNP9O�W�R*DWAGK*W(GD(*L9D7W9NWO8%OWO8*K*W:NWO8*WIGO*DO9%>W/HKW)%A%7*NWPD)*KWO8*W"# W�WK*%(89D7W%NWA%DUW%NW������W)*O%9D**NW%OWO8*W�PKGK%W0(:@9OUWGR*KW ��W U*%KN�W %D)W (@%9ANW /HKW )9N7GK7*A*DOW G,W PDI%9)W S%7*NW OGW #$ W I&KO9(:I%DONWNO*AB;E7W'%(=WAP>O9I>*WU*%KN�W

&%�.�+23��$���-3�%3����3&�3.��3�&#&+��&�3��-��%�.&%�3�%�3��#��'+%��3��-�-3�&/#�3+����3-�0�+�#3$�##�&%-3&�3�&##�+-�3��+�3��3.&3+����0�3�%3��0�+-�3 /��$�%.3�%3�%23&�3.��-�3��-�-�3��31&/#�3��0�3%&3�#.�+%�.�0�3�/.3.&3-��"3�%3�*/�.��#�3��!/-.$�%.3.&3�&0�+3 .��3�&-.3�+3(�-.3�%�3�./+�3 ��$���-�3"8*W9AI%(OW9NW*R*DWAGK*WIKG'>*A%O9(W79R*DWO8*WK*%NGD%'>UW5K*N**%'>*W>9=*?98GG)WO8%OWO89NW>9O97%O9GDWSGP>)W'*WK*I*%O*)W9DWGO8*KW<PK9N):(O9GDNWS9O8W%DO%7GD9NO9(WIP'>9(WG-4(9%@NWN**=9D7WOGWO%K7*OWIK9R%O*W,*)*K%@W(GDOK%(OGKNW%NW%WA*%DNWG,W(8%D79D7W1)*K%>W)*O*DO:GDWIG>:(UWO8%OW��!W%D)W���W%K*W9DWO8*W'*NOWIGN9O9GDWOGW)*/+D)�W

$*W K*NI*(O6>?UW K*JP*NOW %W A**O9D7W GDW O89NW A%OO*KW 5KW D*TOW "8PKN)%UW AGL:D7�W�*'KQ%KUW���W�����W �,WUGPW8%R*W%DUWJP*NO9GDNWGKWD**)W%DW %))9O9GD%>W9D.GKC%O:GD�WI>*%N*W)GD�OW8*N9O%O*WOGW(GDO%(OWA*WR9%W*A%9>W%OW ����� ��������� GKW'W O*>*W 8GD*W%OW

���������������� ���DWAW %'N*D(*W >*%N*W(GDO%(OW���������������

GKWR9%WO*>*I8GD*W%OW����� ��������� ������������������

GPKNW

!*D9GKW#9(*W N9)*DOW�PN9D*NNW�*R*>GIA*DOW

��

�������������� �����

3TEVENSºV�º""'�ºETºAL�º#ASEºNO�º���� CV �����DEPORTATIONRESEARCHCLINIC�ORG