2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  1/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020 1

  NADGRADNJAZDRAVSTVENEGA

  SISTEMADO LETA 2020FEBRUAR 2011

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  2/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 20202

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  3/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020 3

  Kazalo

  1. Zaveza izboljanju zdravstvenega sistema

  2. Strateki cilj, temeljna naela in kljuni izzivinadgradnje zdravstvenega sistema

  A. Temeljna naela1. Zagotavljanje geograske dostopnosti do zdravstvenih

  storitev preko decentralizacije in krepitve regionalizacijeob istoasnem zagotavljanju razvoja strokovnosti terprenaanju in povezovanju znanja med ravnmi

  2. Zagotavljanje kakovostne dostopnosti preko zagotavljanjakakovostnih in varnih zdravstvenih storitev

  3. Zagotavljanje nanne dostopnosti s stratekimzagotavljanjem storitev posameznim kategorijamprebivalstva preko deniranja koarice zdravstvenih storitevv skladu z naeli klinine in strokovne uinkovitostiter sprememb sistema zdravstvenega zavarovanja

  B. Kljuni izzivi za uresnievanje postavljenih nael1. Preventiva in promocija zdravja2. Finanna vzdrnost zagotavljanja zdravstvenega varstva3. Uinkovito upravljanje z javnimi sredstvi

  ter loitev javnega in zasebnega

  4. S potrebami dravljanov usklajeno vlaganje vloveke vire in zdravstvene tehnologije5. Optimizacija pretoka podatkov, inormacij in analiz

  Literatura

  Akcijski nart

  stran 4

  stran 6

  stran 7

  stran 7

  stran 9

  stran 10

  stran 12stran 12stran 14

  stran 16

  stran 19stran 22

  stran 23

  stran 24

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  4/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 20204

  1.Zaveza izboljanju zdravstvenega sistema

  Zaveza ministra in ministrstva za zdravje premiljenim, racionalnim ter vsebinsko in asovnousklajenim spremembam zdravstvenega sistema izhaja iz razvojne nuje ter sprememb in dej-stev, ki so ga krojila v obutljivih letih slovenske tranzicije, kot so:- demograska gibanja in spreminjajoa se starostna struktura prebivalstva, spreminjajoa

  se epidemiologija, ki zahteva dolgotrajno obravnavo kroninih obolenj, hiter razvoj novihzdravstvenih tehnologij, globalizacija, ki prinaa na eni strani inormacije in vejo osveenost,ter zavedanje prebivalstva o monostih zdravljenja, na drugi strani pa povezanost in vejipretok obolenj, ter nazadnje tudi klimatske spremembe, ki spreminjajo vzorce obolevnostiprebivalstva,

  - hiter razvoj novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in postopkov zdravljenja,

  - neustrezna kadrovska politika oziroma njena odsotnost in iz tega izhajajoe pomanjkanjeustreznega kadra,- odsotnost ustreznih zakonodajnih dopolnitev, ki bi sistem sproti prilagajale spremembam,- uvedba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je ob zaetni stabilizaciji nannega

  poloaja v zdravstvu povzroila odklon sistema v smeri manje solidarnosti zagotavljanjasredstev za zdravstvene storitve,

  - delni prenos nanciranja zdravstvenih storitev na dopolnilno zdravstveno zavarovanjeomogoa zatiskanje oi pred dejstvom, da so sredstva omejena, in tako vsem delenikomv zdravstvu ne nalaga potrebnega bremena racionalnosti pri upravljanju z zbranimi sredstvi,

  - investicije v zdravstvu v Sloveniji niso v zadostni meri sledile razvoju zdravstvenih tehnologijin medicinskega znanja, temve so veinoma temeljile na izgradnji posteljnih kapacitet vbolninicah, ki so s spremembami potreb prebivalstva sedaj neustrezne ali celo odvene.

  Zo o osbn n zz oh sod sss zpos zdnos -n ogg zdsng ss ob ohnn n zbon so n oos,nos n dosopnos zdsnh so z s dn n dn Son.

  Reitve, ki vam jih v nadaljevanju predstavljamo, smo poiskali v:- omogoanju visoke ravni osveenosti prebivalstva o upravljanju z lastnim zdravjem skozi

  promocijo preventivnih ukrepov in zdravega naina ivljenja,- spremembah, racionalizaciji in ustreznem razvoju mree izvajalcev zdravstvenih storitev na

  primarni, sekundarni in terciarni ravni,- spremembah sistema nanciranja zdravstvenih pravic, poveanju javnega delea sredstev

  za zdravstvo na vsaj 80 odstotkov ter poveanju obsega sredstev za zdravstvo na desetodstotkov bruto domaega proizvoda Slovenije do leta 2020.

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  5/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020 5

  Predlagane spremembe, ki jih s tem dokumentom v obliki tez posredujemo v javno razpra-vo vsem zainteresiranim javnostim, bomo ob uskladitvi vaih pripomb, predlogov in razvojnihpobud, ki bodo potekale tako preko javnih sooenj in predstavitev kot preko sprejemanja vaihpisnih pobud, ob tehtnem premisleku vkljuili v konne predloge dveh pomembnih zakonov spodroja zdravstva. To sta Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki urejasistem nanciranja, in Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja delovanje in upravljanje izvajal-cev zdravstvenih storitev.

  Za tako zastavljen vnaprejnji nain usklajevanja osnovnih izhodi za potencialno uveljavlja-nje pomembnih stratekih sprememb smo se odloili zato, da bodo v oblikovanje sprememb

  kljunih zakonov s podroja zdravstva zajeti interesi kar najirega kroga prebivalstva Slovenije.Gre namre za uveljavljanje enakovrednega in solidarnega dostopa vsakega posameznika dokar najbolj kakovostnih zdravstvenih storitev.

  Prav tako priakujemo pobude in mnenja s strani predstavnikov zdravstvene stroke in stro-ke zdravstvene nege, predstavnikov menedmenta v zdravstvu, zdravstvenih ekonomistov indrugih, saj si brez njihovega aktivnega sodelovanja, ki ga tudi sicer izkazujejo ob vsakem po-membnem vpraanju v zdravstvu, ne znamo predstavljati pozitivno motiviranega, napornega, auspenega procesa uveljavitve predlaganih sprememb.

  Za vae prispevke in mnenja, ki nam bodo v pomo pri oblikovanju konnih predlogov zakon-skih sprememb v zdravstvu, se vam iskreno zahvaljujem.

  S spotovanjem!Dorijan Maruiminister za zdravje

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  6/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 20206

  2.Strateki cilj, temeljna naela in kljuni izzivinadgradnje zdravstvenega sistema

  S spremembami in nadgradnjo zdravstvenega sistema elimo zagotoviti pozitivno zdravje pre-bivalstva Slovenije. N Strateki cilj zpos pong zdsng ss, bo s oosn n n zdsn so noo zdoo pob d-no n dn.

  temeljNa Naela ndgdn zdsng ss so:1. Zagotavljanje geograske dostopnosti do zdravstvenih storitev preko decentralizacije in

  krepitve regionalizacije ob istoasnem zagotavljanju razvoja strokovnosti ter prenaanju inpovezovanju znanja med ravnmi.

  2. Zagotavljanje kakovostne dostopnosti preko zagotavljanja kakovostnih in varnih zdravstve-nih storitev.

  3. Zagotavljanje nanne dostopnosti s stratekim zagotavljanjem storitev posameznim kate-gorijam prebivalstva preko deniranja koarice zdravstvenih storitev v skladu z naeli klini-ne in strokovne uinkovitosti ter sprememb sistema zdravstvenega zavarovanja.

  Sistem zdravstva mora zmanjevati neenakosti v zdravju, hkrati pa mora postati konkurenen inrazvojno naravnan tudi zaradi izzivov, ki jih predenj postavlja skorajnji prost pretok pacientovznotraj Evropske unije.

  kljuNi iZZivi za dosegane n sedene osnonm naeom nadgradne zdrastenega sstema so:

  1. Preventiva in promocija zdravja2. Finanna vzdrnost zagotavljanja zdravstvenega varstva3. Uinkovito upravljanje z javnimi sredstvi ter loitev javnega in zasebnega4. S potrebami dravljanov usklajeno vlaganje v loveke vire in zdravstvene tehnologije5. Optimizacija pretoka podatkov in inormacij ter analiz

 • 8/7/2019 2011_02_16 Nadgradnja zdravstvenega-sistema-25p

  7/25

  Ministrstvo za zdravje rs NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020 7

  A.Temeljna naela

  1. Zagotavljanje geograske dostopnosti do zdravstvenih storitev prekodecentralizacije in krepitve regionalizacije ob istoasnem zagotavljanju razvoja

  strokovnosti ter prenaanju in povezovanju znanja med ravnmi

  Reorma izhaja iz tako imenovane nacionalne piramide:- iroko dostopne primarne ravni, ki je vratar za vstop v zdravstveni sistem,- sekundarne ravni, kamor je bolnik napoten na specialistino obravnavo,- ter terciarne ravni, ki je odgovorna za strokovni napredek in razvoj slovenskega zdravstva.

  kb ohn s po nh zd bog pozon znn n zonos

  op pobno zd z gonn n. t ho s poz doo-nh dnos bo zno znn, ognzo do noo pobo opon dg . Mreenje mora temeljiti na jasno deniranih minimalnih kriterijih, izraenih kottevilo prebivalcev, za obstoj javnih zavodov, ki zagotavljajo dostopnost dravljanov do zdra-vstvenih storitev. Mreenje posameznih unkcij javnih zdravstvenih zavodov, bodisi strokovnihbodisi poslovnih, zaradi povezovanja znanja in izmenjave izkuenj izboljuje kakovost in var-nost zdravstvenih storitev, obravnava na enem mestu pa se bolj osredotoa na pacienta. Prizdruevanju in povezovanju poslovnih in upravljalnih unkcij se prav tako zmanjuje admini-strativno delo, unkcije administrativnega kadra morajo biti v najveji moni meri preusmerjeneiz sistema upravljanja v sistem obravnave pacienta. Kader je treba preusmeriti z opravljanjaadministrativnih del na upravi v procese obravnave bolnika. Zaradi zdruevanja unkcij in no-vega naina delitve dela se posledino optimizirajo obratovalni stroki in kadrovske potrebe,

  kakovost storitev pa je vija.

  Na primarni ravni je potrebno pozon nh zdsnh zodo z zgonopn nh n n n s primer so vzpostavitve Centralnih urgentnihcentrov ter mreenja po zgledu Osnovnega zdravstva Gorenjsk