2 spؤ“ka pؤپrVads - 3200 3400 3600 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 600 800 1000 1200 1400

Embed Size (px)

Text of 2 spؤ“ka pؤپrVads - 3200 3400 3600 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 600 800 1000...

 • 3200

  3400

  3600

  3000

  2800

  2600

  2400

  2200

  2000

  1800

  1600

  1400

  800600 1000 1200 1400 1600 1800 2000

  50

  150

  250

  350

  450

  550

  650

  750

  850

  950

  D16K750

  D16K650

  D16K550

  D16K550

  2400

  2200

  2000

  1800

  1600

  1400

  1200

  2600

  800600 1000 1200 1400 1600 1800 2000

  50

  80

  110

  140

  170

  230

  260

  290

  320

  200

  350

  380

  410

  440

  470

  500

  530

  560

  D13K540

  2800

  3000

  3200

  D13K500

  D13K460

  D13K420

  1000

  52

  d13k420 (309 kW)

  Maks. jauda ar 1400 –1800 apgr./min 420 Zs Maks. griezes moments ar 860 –1400 apgr./min 2100 Nm

  d13k460 (338 kW)

  Maks. jauda ar 1400 –1800 apgr./min 460 Zs Maks. griezes moments ar 900 –1400 apgr./min 2300 Nm

  d13k500 (368 kW)

  Maks. jauda ar 1400 –1800 apgr./min 500 Zs Maks. griezes moments ar 1000 –1400 apgr./min 2500 Nm

  d13k540 (397 kW)

  Maks. jauda ar 1450 –1800 apgr./min 540 Zs Maks. griezes moments ar 1000 –1450 apgr./min 2600 Nm

  d13k

  Cilindru skaits 6 Tilpums 12,8 dm3

  Virzuļa gājiens 158 mm Cilindra diametrs 131 mm Kompresijas pakāpe 17.0:1 Ekonomiskie apgriezieni 900 –1400 apgr./min Izplūdes gāzu bremzēšanas jauda (2300 apgr./min) 200 kW VEB+ Jauda (2300 apgr./min) 375 kW VEB+ opcija Eļļas filtri 2 pilnplūsmas, 1 daļplūsma Nomaināmās eļļas tilpums ar filtru 33 l Dzeses sistēma, kopējais tilpums 38 l Eļļas nomaiņas intervāls: līdz 100 000 km vai reizi gadā saskaņā ar VDS4.

  PraSībaS degVIelaI

  Tikai degviela bez sēra (EN590, maks. sēra daudzums 10 miljondaļas).

  PIe dzInēja PIeStIPrInāma jaudaS

  noņemšanaS kārba

  Pieejama divu veidu griezes momenta atdeve EPTT650, pārnesumskaitlis 1.26:1 650 Nm* EPTT1000, pārnesumskaitlis 1.26:1 1000 Nm*

  * Griezes moments gan brauciena, gan stāvēšanas laikā.

  Dzinēja apgriezieni, apgr/min

  Griezes moments, Nm

  Jauda atbilstoši: ES 582/2011

  J• Jauda, Zs

  dzInējS d13k – euro 6

  jauda/griezes moments

  Pieejams arī kā papildaprīkojums

  dzInējS d16k – euro 6

  jauda/griezes moments

  Dzinēja apgriezieni, apgr/min

  Griezes moments, NmJ• Jauda, Zs

  Jauda atbilstoši: ES 582/2011

  d16k550 (405 kW)

  Maks. jauda ar 1350 –1900 apgr./min 550 Zs Maks. griezes moments ar 900 –1350 apgr./min 2800 Nm

  d16k550 (405 kW)

  Maks. jauda ar 1350 –1900 apgr./min 550 Zs Maks. griezes moments ar 900 –1350 apgr./min 2900 Nm

  d16k650 (479 kW)

  Maks. jauda ar 1450 –1900 apgr./min 650 Zs Maks. griezes moments ar 950 –1450 apgr./min 3150 Nm

  d16k750 (552 kW)

  Maks. jauda ar 1600 –1800 apgr./min 750 Zs Maks. griezes moments ar 950 –1400 apgr./min 3550 Nm

  d16k

  Cilindru skaits 6 Tilpums 16,1 dm3

  Virzuļa gājiens 165 mm Cilindra diametrs 144 mm Kompresijas pakāpe 16.0:1 Ekonomiskie apgriezieni 1000 –1300 apgr./min Izplūdes gāzu bremzēšanas jauda (2200 apgr./min) 230 kW VEB + jauda (2200 apgr./min) 470 kW VEB+ opcija Eļļas filtri 2 pilnplūsmas, 1 daļplūsma Nomaināmās eļļas tilpums ar filtru 42 l Dzeses sistēma, kopējais tilpums 48 l Eļļas nomaiņas intervāls: līdz 100 000 km vai reizi gadā saskaņā ar VDS4.

  PIe dzInēja PIeStIPrInāma jaudaS

  noņemšanaS kārba Pieejamas divas versijas ar dažādiem griezes momentiem*: EPTT650, pārnesumskaitlis 1.26:1 650 Nm EPTT1000, pārnesumskaitlis 1.26:1 1000 Nm

  * Griezes moments gan brauciena, gan stāvēšanas laikā.

  2 spēka pārVads

 • 1 2 3 4 5 6 7 NOX (g/kWh)

  0.10

  0.20

  0.30

  0.36 PM (g/kWh)

  Euro 1 (1993)

  Euro 2 (1996)

  Euro 3 (2001)

  Euro 4 (2006)

  Euro 5 (2009)

  Euro 6 (2013)

  53

  cd = cietās daļiņas nēX = slāpekļa oksīdi

  eIroPaS emISIjaS StandartI 1993–2013

  aScScr

  7.  iesmidzi‑

  nātājs

  Sajauk‑ šanas zona

  Sajauk‑ šanas zonaAdBlue

  dPFdoc

  dzInējS

  dzInējS

  Jaunās dzinēja sastāvdaļas paredzētas vienam galvenajam mērķim: uzlabot gāzu plūsmu dzinējā un nodrošināt, lai izplūdes gāzes būtu optimālā temperatūrā, kad tās nonāk attīrīša‑ nas sistēmā. Nepalielinot degvielas patēriņu un nemazinot dzinēja veiktspēju.

  7. IeSmIdzInātājS

  Īpašais dīzeļdegvielas iesmidzinātājs tiek izmantots DOC karstuma pārvaldībai, kā arī nodrošina DPF efektivitāti un labu SCR funkcionalitāti.

  dīzeļdzInēja atgāzu okSIdējošaIS

  katalIzatorS (doc)

  DOC katalizatorā veidojas NO2, kas nepiecie‑ šams cieto daļiņu efektīvai sadedzināšanai dīzeļdzinēja cieto daļiņu filtrā (DPF). Zemās temperatūrās tas nodrošina arī reģenerācijai nepieciešamo siltumu.

  dīzeļdzInēja cIeto daļIņu FIltrS (dPF)

  Filtrā tiek uztvertas cietās daļiņas (PM), bet pēc tam reģenerācijas laikā tās tiek sadedzi‑ nātas. Reģenerācija notiek automātiski, un vadītājam nekas nav jādara.

  SelectIVe catalytIc reductIon

  (Scr – SelektīVaIS katalītISkaIS

  PārVeIdotājS)

  Samaisīšanas kamerā izplūdes gāzes sajau‑ cas ar AdBlue piedevu. Sasniedzot katalizato‑ ru, slāpekļa oksīdi (NOX) tiek efektīvi pārvei‑ doti par nekaitīgu slāpekļa gāzi un ūdeni.

  amonjaka katalIzatorS (aSc)

  Tas ir atgāzu pārveidošanas pēdējais posms, kurā tiek neitralizēts atlikušais amonjaks (NH3), ja tāds ir palicis.

  mūSu rISInājumS, kaS ParedzētS euro 6

  spēka pārVads 2

 • 54

  I‑SHIFt Programmu PaketeS

  funkcijas pamata piegāde un būvniecība

  tālie reisi un degvielas ekonomija

  tālie pārvadājumi un degvielas eko‑ nomija ar i‑see

  smagsvara transport‑ līdzekļi*

  lielas kravnesī‑ bas transport‑ līdzekļi ar i‑see *

  Pamata pārslēgšanas stratēģija • • • • • • Jaudu nodrošinošā pārslēgšanās • • • • • • Pamata pārnesumu pārslēgšanas izmaiņa • • • • • • Pārnesumkārbas eļļas temperatūras uzraudzība • • • • • • Pilnveidotā pārslēgšanas stratēģija • • • • • Launch Control • • • • • I‑Roll • • • • Pilnveidotā kruīza kontroles sistēma • • • • I‑See , iekļauta arī I‑Cruise • • Smagsvara transportlīdzekļa vadība • •

  papildu iespējas

  Paplašinātas PTO funkcijas • • • • • • Pilnveidotā pārnesumu izvēles koriģēšana, ieskaitot kick‑down funkciju • • • • • Palielināta jauda, slikti ceļi • • • • • * Tikai AT2612E.

  I‑SHIFt

  tips augstākais pārnesums griezes moments (Nm) maksimālā pilnā masa (tonnas)

  AT2412E Tiešais 2400 44

  AT2612E Tiešais 2600 60

  ATO2612E Paaugstinātais 2600 60

  AT2812E Tiešais 2800 44/52

  ATO3112E Paaugstinātais 3150 60

  ATO3512E Paaugstinātais 3550 60

  Pieejams arī kā papildaprīkojums.

  I‑SHIFt Programmu PaketeS

  Pamata

  Iekļauta I‑Shift kārbas standarta komplek‑ tācijā, nodrošina pārnesumkārbas galveno funkciju izpildi.

  PIegāde un būVnIecība

  Pielāgo pārnesumkārbas darbību piegādes un būvniecības operāciju īpatnībām. Tajā iekļautas funkcijas, kuras autovadītājam atvieglo kustības uzsākšanu un manevrēšanu ierobežotās platībās.

  tālIe reISI un degVIelaS ekonomIja

  Iekļautas atjautīgas funkcijas, kas samazina degvielas patēriņu. Tas šo programmas paketi padara īpaši piemērotu tālo pārvadājumu automobiļiem.

  tālIe PārVadājumI un degVIelaS

  ekonomIja ar I‑See

  Paredz I‑See un arī I‑Cruise funkciju pievie‑ nošanu tālo reisu un degvielas ekonomijas paketei, tādā veidā vēl vairāk samazinot degvielas patēriņu.

  SmagSVara tranSPortlīdzekļI

  Optimizē I‑Shift darbību smagsvara transport‑ līdzekļiem (>85 tonnas).

  lIelaS kraVneSībaS

  tranSPortlīdzekļI ar I‑See

  I‑See un I‑Cruise funkcijas tiek pievienotas lielās kravnesības pārvadājumu paketei, tādā veidā vēl vairāk samazinot degvielas patēriņu. 

  I‑SHIFt

  12‑pakāpju pārnesumkārba ar pārnesumu un diapazonu dalītājiem un automatizētu pārnesumu pārslēgšanu. I‑Shift iespējams aprīkot ar kompakto palēninātāju, jaudas noņemšanas kārbu, stūres pastiprinātāja avārijas sūkni un eļļas dzesētāju.

  2 spēka pārVads

 • 55

  I‑SHIFt dIVSajūgu PārneSumkārbaS ProgrammatūraS PaketeS

  funkcijas pamata

  tālie reisi un degvielas e konomija

  tālie pārvadājumi un degvielas eko‑ nomija ar i‑see

  Pamata pārslēgšanas stratēģija • • • Jaudu nodrošinošā pārslēgšanās • • • Pamata pārnesumu pārslēgšanas izmaiņa • • • Pārnesumkārbas eļļas temperatūras uzraudzība • • • Pilnveidotā pārslēgšanas stratēģija • • Launch Control • • I‑Roll • • Pilnveido