of 10 /10
STANDAR KOMPETENSI : STANDAR KOMPETENSI : Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perintah menyantuni Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang perintah menyantuni kaum duafa kaum duafa KOMPETENSI DASAR: KOMPETENSI DASAR: 1. Membaca Q.S. Al-Isra’ 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah: 177 2. Menjelaskan arti Q.S. Al-Isra’ 26-27 dan Q.S. Al- Baqarah: 177 3. Memahami dan mendeskripsikan ayat-ayat tentang anjuran membantu kaum duafa ِ نٰ مْ حَ ّ ر ل اِ ه ل ل اِ مْ سِ بِ م يِ حَ ّ ر ل اBAB 2 AL-QUR’AN

2. Anjuran Menyantuni Kaum Duafa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

szfdf

Text of 2. Anjuran Menyantuni Kaum Duafa

 • STANDAR KOMPETENSI : Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perintah menyantuni kaum duafa KOMPETENSI DASAR:1. Membaca Q.S. Al-Isra 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah: 177 2. Menjelaskan arti Q.S. Al-Isra 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah: 1773. Memahami dan mendeskripsikan ayat-ayat tentang anjuran membantu kaum duafa BAB 2AL-QURAN

 • Tadarus (26) (27) [/26 - 27] [/177]

 • SURAH AL-ISRA: 26-27, TENTANG ANJURAN MEMBANTU KAUM DUAFA (26) {27} {: 26-27}26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

 • TAJWID

  NoBacaan Hukum Bacaan Cara membaca 1 Alif lam qamariyah Zalqubra 2 Mad silah qasirah Haqqahu wal miskina (panjang 2 harakat) 3Qalqalah Wabna (huruf ba dibaca terlantun)4 Alif lam qamariyah ikhwanasysyayatini 5 Mad silah Lirabbihi kafura (panjang 2 harakat)

 • KANDUNGAN AYAT AL-ISRA: 26-27 Allah SWT menyuruh kepada umat manusia (umat Islam) untuk memenuhi hak kaum kerabat, fakir miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan.

  Allah SWT melarang menghambur-hamburkan harta secara boros, karena pemboros adalah teman atau saudaranya setan.

 • SURAH AL-BAQARAH: 26-27, TENTANG ANJURAN MENYANTUNI KAUM DUAFA [/177]

 • Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 177)

 • TAJWID

  NoBacaan Hukum Bacaan Cara membaca 1 IkhfaAngtuwallu (nun mati dibaca samar dan dengung) 2 Izhar syafawi Wujuhakum qibala (mim mati dibaca jelas) 3Gunnah Walakinna (dengan dengung)4 Izhar Man amana (nun mati dibaca jelas) 5 Izhar syafawi Biahdihim iza (mim mati dibaca jelas) 6Mad arid muttaqun (panjang 2,4,6 harakat)

 • Ciri iman:Beriman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang minta-minta, memerdekakan hamba sahaya. Menepati janji apabila ia berjanji.

  KANDUNGAN AYAT AL-BAQARAH: 177

 • Orang yang bertakwa tentu akan: Menjalin hubungan baik dengan AllahMenjalin hubungan baik dengan sesama manusia Menjalin hubungan baik dengan dirinya sendiri KANDUNGAN AYAT AL-BAQARAH: 177

  **