1_Organizacija

  • View
    89

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1_Organizacija

I. TEORIJAZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

II. TEHNOLOGIJA1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ODRAVANJA 2. OPI PRINCIPI TEHNOLOGIJE ODRAVANJA 3. PRISTUPI I METODE TEHNOLOGIJE ODRAVANJA 4. SPECIFINOSTI U TEHNOLOGIJI ODRAVANJA

O D R AProf.dr. sc. Ivo ala

III. ORGANIZACIJA

V

1

SUVREMENA ORGANIZACIJSKA RJEENJAZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Lean production, Fraktalna organizacija, BPR, Procesna organizacija, Virtualna poduzea, Post moderna organizacija

Prof.dr. sc. Ivo ala

2

RAZVOJ ODRAVANJAZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Tehniki aspekt (korektivno, preventivno, odravanje po stanju, itd.), Tehniko ekonomski aspekt (logistiki, terotehnoloki, TPM), Ekonomski aspekt (Outsourcing, ......).

Prof.dr. sc. Ivo ala

3

UTJECAJ SUVREMENIH TEHNIKIH RJEENJA NA DJELATNOST ODRAVANJAZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Smanjenje broja odravatelja, Povjeravanje radova odravanja ugovornim firmama, Smanjenje DD i materijala na skladitu, Planiranje i nadziranje radova odravanja, Ciljevi odravanja definirani ciljevima tvrtke.

Prof.dr. sc. Ivo ala

4

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

ODRAVANJE I NORME (standardi i procedure)ISO 9000 ISO 14000 FDA EN HZN i njegovi TO Sigurnost strojeva Usluge odravanja

Znaaj i primjena KPU (Kljuni pokazatelj uinkovitosti)Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Vrednovanje poslovnih procesa i rezultata Vizualizacija uspjenosti poslovanja (a ee i neuspjenosti) Osnova za SWOT analizu (Strength, Weakness, Opportunity and Threat / Snaga, Slabost, Prilike i Prijetnje) Jezik razumljiv menadmentuProf.dr. sc. Ivo ala

6

KPU (Kljuni pokazatelj uinkovitosti) prema EFNMS-u I01: Trokovi odravanja / Zamjenska vrijednost postrojenja I02: Vrijednost zaliha TM i RD / Zamjenska vrijednost postrojenja I03: Trokovi vanjskih usluga / Trokovi odravanja I04: Trokovi preventivnog odravanja / Trokovi odravanjaZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

7

KPU (Kljuni pokazatelj uinkovitosti) prema EFNMS-u I05: Radni sati preventivnog odravanja / Radni sati odravanja I06: Trokovi odravanja / Promet I07: Sati edukacije / Radni sati odravanja I08: Neodgodivi radni sati korektivnog odravanja / Radni sati odravanjaZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

8

KPU (Kljuni pokazatelj uinkovitosti) prema EFNMS-u I09: Planirani i terminirani radni sati / Radni sati odravanja I10: Zahtijevano operativno vrijeme / Ukupno raspoloivo vrijeme I11: Ostvareno operativno vrijeme / Zahtijevano operativno vrijemeZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

9

KPU (Kljuni pokazatelj uinkovitosti) prema EFNMS-u I12: Ostvareno operativno vrijeme / Broj neodgodivih dogaaja korektivnog odravanja (MTTF - Mean Time To Failure, srednje vrijeme do pojave kvara) I13: Vrijeme trajanja neodgodivog korektivnog odravanja / Broj neodgodivih dogaaja korektivnog odravanja (MTTR Mean Time To Repair, srednje vrijeme trajanja kvarova)Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

10

TROKOVI ODRAVANJA / COGSZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

COGS (Cost of Goods Sold, trokovi prodanih proizvoda) Najee primjenjivan KPU za cjelovitu analizu poslovanja odravanja Razliitost obuhvata i rasporeda trokova kod izrauna dobiti i gubitka dovodi do razliitih struktura trokova prodanih proizvoda i razliitih omjera unutar strukture trokova prodanih proizvoda

Prof.dr. sc. Ivo ala

11

Shematski prikaz nekih kljunih pokazatelja uinkovitosti

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Total Available Time Vrijeme Vrijeme

bez zahtijeva

Zahtijevano operativno vrijeme

bez zahtijeva

Vrijeme stajanja

Ostvareno operativno vrijeme

Vrijeme stajanja

Planirani i terminirani radni sati

Radni sati preventivnog odravanja

Neodgodivi radni sati korektivnog odravanja

= Neplanski radni sati/vrijeme odravanja

Planirano i terminirano vrijeme odravanja

Ukupni radni sati odravanja

Vrijeme neodgodivog korektivnog odravanjaProf.dr. sc. Ivo ala

12

CENTRALIZIRANO I DECENTRALIZIRANO ODRAVANJE(oblici organizacije djelatnosti odravanja)Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Centralizirano odravanje Decentralizirano odravanje Centralizirano odravanje s dislocirenim grupama odravanja po proizvodnim pogonima (politika se vodi s jednog mjesta)

Prof.dr. sc. Ivo ala

13

MOGUNOST UVOENJA SUVREMENOG SUSTAVA ODRAVANJA (koji su to koraci?)Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Popis i ifriranje instalirane opreme (TS), Definiranje strategije odravanja, Kreiranje odgovarajuih procesa odravanja, Definiranje poslova i znanja, a iz toga i broj djelatnika po strukama, Definiranje odgovarajuih tokova informacija (kreiranje potrebnih dokumenata, naloga, izvjetaja i slino), Za svaki od njih definirati svrhu, nain izrade, kolanje i arhiviranje, Organizacijska shema.

Prof.dr. sc. Ivo ala

14

ZATO ANGAITATI KONZULTANTE ?Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Konzultant neposrednim radom u razliitim tvrtkama stjee bogata iskustva i znanja u strunom i organizacijskom pogledu, kao i radu s ljudima, Prinueni su pratiti suvremena dostignua u svijetu i sami raditi kao istraivai, Konzultant je vanjski ovjek i nema Pogonsko sljepilo, to omoguava objektivan pristup i upornije inzistiranje na pozitivnim rjeenjima, tehnologija uvoenja promjena i vjetina rada s ljudima je predmet posebnog obrazovanja konzultanata, to im omoguava racionalno izvoenje programa uvoenja novih metoda rada, Konzultant surauje s timom strunjaka odravanja i ostalih, koji detaljnije poznaju tehnologiju odravanja vlastite instalirane opreme, pa su kao takvi i koautori novih metoda rada, a s tim i nositelji inovacija u svojoj tvrtki.Prof.dr. sc. Ivo ala

15

NE ZABORAVITI NIKADA!!!Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

ORGANIZACIJU U NAELU NOSI OVJEK I NJEGOV ODNOS PREMA DATOJ SREDINI !!!!

Prof.dr. sc. Ivo ala

16

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJERAZVOJ I ISTRAIVANJE 1 razina . NABAVA

PRODAJA

OBLIKOVANJE PROIZVODA TEHNOLOKA RAZRADA OPERATIVNA RAZRADA

KADROVI

ALATNICA PRIPREMA MATERIJALA UNUTARNJI TRANSPORT PLANIR. I PRA. PROIZV.

PODUZEE

PRIPREMA PROIZVODNJE

1 razina - ralambe .

IZRADA MONTAA

PROIZVODNI POGON

PROIZVODNJAPRIPREMA ODR. I ENERG. OPERATIVNO ODR. OPERATIVNA ENERGETIKA

ODRAVANJE I ENERGETIKA

Prof.dr. sc. Ivo ala

FINANCIJSKO OSIGURAVANJE RAUNOVODST KVALITETE VO

17

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJETEHN. PRIP. STROJ. OPR.1 razina .

1 razina .

TEHN. PRIP. MIRT-a

1 razina .

PRIPREMA ODRAVANJA I ENERGETIKE

TEHN. PRIP. ELEKTR. OPER.

TEHN. PRIP. GRA. OPER.

TEHN. PRIP. ENERGETIKE

OPERATIVNA PRIPREMA

1 razina .

PREVENTIVNO ODRAVANJE

STROJARSKO ODRAVANJE

ODRAVANJE I ENERGETIKA

OPERATIVA ODRAVANJA

RAD. STROJ. OBRADE

STROJARSKO ODRAVANJE

RAD. STAC. OPREME

STROJARSKO ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

RAD. ROTAC. OPREME

STROJARSKO ODRAVANJE

ENTITETI

ALAT MATERIJAL OPREMA DJELATNICI ENERGIJA PROSTOR TRANSPORT VRIJEME DOKUMENTACIJA -TE-IN. UPUTSTVA -RADNI NALOG -IZDATNICA MATERIJALA -RADNI LIST -TERMIN

OPERATIVA ENERGETIKE

18

PRIPREMA ODRAVANJA RukovodiocODJEL TEHNOLOKE PRIPREME Vodei tehnolog ODJEL OPERATIVNE PRIPREME Vodei planer

Administrator (daktilograf )

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

ODJEL TEHIKE KONTROLE Vii kontrolor

ODJEL KONSTRUKCIJE Konstrukter

ODJEL SKLADITA Skladitar

Tehnolog pogona A

Planer analitiar

Kontrolor

Tehniki crta i arhiv.

Izdava dok . dijel. i materijala

Tehnolog pogona B

Dispeer

Evidentiar

Tehnolog pogona C

Pogonski knjigovoa

Pomoni radnici

Tehnolog strojne i rune obrade

Planer materijala

Tehnolog podmazivanja

Tehnolog elektrine opreme

Prof.dr. sc. Ivo ala

19

ZADACI PRIPREME ODRAVANJA Izrada godinjih radno - financijskih planova za kompletnu djelatnost odjela odravanja, specificirano po proizvodnim pogonima (OJ ili EJ), Planiranje materijala odravanja i D.D., Praenje trokova po proizvodnim pogonima, linijama i strojevima (TS) i usporedba s planiranim, Voenje tehnoloke i radne dokumentacije za sve TS, Izrada predrauna i kalkulacija za planske popravke, investicije, alat i vanjske usluge, Arhiviranje dokumentacije proizvoaa i tehnoloke dokumentacije za sve TS,Prof.dr. sc. Ivo ala

Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

20

ZADACI PRIPREME ODRAVANJA Izrada operativnih planova odravanja, Kontrola kvalitete rada, D.D. i materijala odravanja, Nadzor i kontrola vanjskih izvoaa, Utvrivanje mjesta pregleda TS (opreme), Odreivanje vrste i ciklusa pregleda za svaki TS, Evidentiranje svih zahvata odravanja, Pronalaenje slabih mjesta na TS, itd.Zavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Prof.dr. sc. Ivo ala

21

GOSPODARENJE D.D. I MATERIJALIMA ODRAVANJAZavod za industrijsko inenjerstvo ODRAVANJE

Planiranje Nabava Skladitenje Izuzimanje

}

4 osnovne grupe zadataka

Svi se materijali odravanja dijele u dvije osnovne grupe: Materijali za upotrebu u odravanju (cijevi, maziva, vijci, brtve, profili, itd Doknadni d