14_Tim Hieu Cong Nghe Va Trien Khai Demo Mang Rieng Ao VPN

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 14_Tim Hieu Cong Nghe Va Trien Khai Demo Mang Rieng Ao VPN

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY 1

  Mc Lc ***

  Mc Lc .......................................................................................................... 1

  Danh Mc T Vit Tt & Thut Ng ............................................................ 4

  Danh Mc Bng Biu ..................................................................................... 6

  Danh Mc Hnh V & Th ........................................................................ 7

  M u ........................................................................................................... 8

  Chng 1. TNG QUAN CC VN V VPN .......................... 9

  1.1. Cc vn Traffic ................................................................................. 9

  1.1.1. Tn cng nghe trm ..................................................................................... 9

  1.1.2. Tn cng mo danh .................................................................................... 11

  1.1.3. Tn cng Man-in-the-middle ..................................................................... 12

  1.2. nh ngha VPN .................................................................................. 16

  1.2.1. M t VPN ................................................................................................. 16

  1.2.2. Cc mode kt ni VPN .............................................................................. 17

  1.2.3. Cc loi hnh VPN ..................................................................................... 21

  1.2.4. Cc lp VPN .............................................................................................. 25

  Chng 2. CC K THUT S DNG TRONG VPN ................ 27

  2.1. Kha ..................................................................................................... 27

  2.1.1. S dng kha ............................................................................................. 27

  2.1.2. Kha i xng ........................................................................................... 28

  2.1.3. Kha bt i xng ...................................................................................... 28

  2.2. M ha ................................................................................................. 32

  2.2.1. Tin trnh m ha ....................................................................................... 32

  2.2.2. Cc thut ton m ha ................................................................................ 33

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY 2

  2.2.3. Thut ton DES v 3DES .......................................................................... 34

  2.2.4. Thut ton AES .......................................................................................... 35

  2.3. Xc thc gi tin ................................................................................... 36

  2.3.1. Trin khai xc thc gi tin ......................................................................... 36

  2.3.2. S dng xc thc gi tin ............................................................................ 38

  2.3.3. Cc vn xc thc gi tin ........................................................................ 40

  2.4. Trao i kha ...................................................................................... 42

  2.4.1. Chia s kha Dilemma ............................................................................... 42

  2.4.2. Thut ton Diffie-Hellman ......................................................................... 44

  2.4.3. Thay mi kha ........................................................................................... 47

  2.4.4. Gii hn ca phng thc trao i kha ................................................... 48

  2.5. Cc phng thc xc thc .................................................................. 48

  2.5.1. Tn cng man-in-the-middle ..................................................................... 49

  2.5.2. Cc gii php xc thc ............................................................................... 50

  2.5.3. Xc thc thit b ......................................................................................... 50

  2.5.4. Xc thc ngi dng.................................................................................. 70

  Chng 3: IPSEC ............................................................................... 73

  3.1. Cc chun IPSec .................................................................................. 73

  3.1.1. Cc IETF RFC ........................................................................................... 74

  3.1.2. Cc kt ni IPSec ....................................................................................... 80

  3.1.3. Tin trnh c bn ca xy dng cc kt ni ............................................... 82

  3.2. ISAKMP/IKE Pha 1 ............................................................................ 84

  3.2.1. Kt ni qun l ........................................................................................... 85

  3.2.2. Giao thc trao i kha: Diffie-Hellman ................................................... 88

  3.2.3. Xc thc thit b ......................................................................................... 89

  3.2.4. Cc bc ph thm trong remote-access ................................................... 90

  3.3. ISAKMP/IKE Pha 2 .......................................................................... 102

  3.3.1. Cc thnh phn ISAKMP/IKE Pha 2 ....................................................... 103

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY 3

  3.3.2. Cc giao thc an ninh Pha 2 .................................................................... 104

  3.3.3. Cc mode kt ni Pha 2 ........................................................................... 108

  3.3.4. Cc transform Pha 2 ................................................................................. 108

  3.3.5. Cc kt ni d liu ................................................................................... 109

  3.4. Traffic IPSec v Network .................................................................. 111

  3.4.1. IPSec v chuyn i a ch ..................................................................... 111

  3.4.2. IPSec v Firewalls ................................................................................... 114

  3.4.3. Cc vn s dng IPSec khc ............................................................... 116

  Chng 4: TRIN KHAI DEMO ................................................... 117

  4.1. Mt vi nt chnh v giao thc SSTP ............................................... 117

  4.2. Trin khai demo theo giao thc SSTP ............................................. 118

  4.2.1. M t ........................................................................................................ 118

  4.2.2. Cc bc thc hin .................................................................................. 118

  TNG KT ....................................................................................... 119

  Danh mc ti liu tham kho .......................................................... 120

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY 4

  Danh Mc T Vit Tt & Thut Ng

  STT T Vit Tt, Thut Ng Dng y , Gii Ngha

  1 Payload D liu thc t ca ngi dng nm trong gi tin 2 VPN Virtual Private Network Mng Ring o 3 Remote Access Truy nhp t xa 4 Telecommuter Ngi lm vic nh s dng my tnh c kt ni ti

  vn phng t chc 5 Symmetric Key Kha i xng 6 Asymmetric Key Kha bt i xng 7 Authentication Xc thc 8 Encryption M ha 9 Public Key Kha dng chung 10 Private Key Kha ring t 11 AH Authentication Header 12 ESP Encapsulation Security Payload 13 MD5 Message Digest 5 14 SHA-1 Secure Hashing Algorithm-1 15 HMAC Hashing Message Authentication Codes 16 PKCS Public Key Cryptography Standard 17 DH Diffie Hellman 18 Digital Certificate Chng ch s 19 Digital Signature Ch k s 20 Pre-shared symmetric key Kha i xng chia-s-trc 21 Pre-shared asymmetric key Kha bt i xng chia-s-trc 22 CA Certificate Authority 23 CRL Certificate Revocation List: Danh sch chng ch thu

  hi 24 Identity Certificate Chng ch nh danh 25 Root Certificate Chng ch Root 26 SCEP Simple Certificate Enrollment Protocol: Giao thc kt

  np chng ch n gin 27 IPSec IP Security 28 Management Connection Kt ni qun l 29 Data Connection Kt ni d liu 30 ISAKMP Internet Security Association and Key Management

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY 5

  Protocol 31 SA Security Association 32 IKE Internet Key Exchange 33 Clear-text Dng vn bn bnh thng, khng m ha 34 credential Ti liu cung cp nh danh ngi dng 35 SOHO Small Office Home Office

 • TM HIU CNG NGH V TRIN KHAI DEMO MNG RING O VPN NM 2010

  SVTH: L NGC DUY